Sunteți pe pagina 1din 2

1.

Sintagma „Ministerul Educației” se substitue cu :


Alege una din variantele
a) Ministerul Educației, Tineret și Sport
b) Ministerul Educației și Culturii
c) Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
d) Ministerul Educației , Cercetării și Culturii
2. Care sunt tratatele care reglementează raporturile juridice din sfera educației.
Alege variantele corecte:
a) Declarația Universală a Drepturilor Pmului
b) Cartea Națiunilor Unite
c) Convenția ONU cu privire la drepturile copilului
d) Convenția NATO
e) Convenția UNESCO
f) Declarația de la Bologna
3. Cadrul Didactic de Sprijin acordă asistență :
Alege varianta corectă
a) Tuturor copiilor
b) Copiilor cu cerințe educaționale speciale
c) Copiilor cu dizabilități
d) Studenților
4. Educația are ca misiune :
Alege variantele corecte.
a) Dezvoltarea culturii naționale
b) Dezvoltarea economică a statului
c) Dezvoltarea potențialului uman pentru asigurarea calității vieții
d) Satisfacerea cerințelor educaționale ale individului și a societății
5. Principiul fundamental al educației sunt:
Alege variantele corecte
a) Principiul echității
b) Principiul calității
c) Principiul relevanței
d) Principiul incluziunii sociale
6. În sistemul educaţional, procesul de învăţămînt se desfăşoară în limba română şi, în limita
posibilităţilor sistemului educaţional, în una din limbile de circulaţie internaţională sau, în
condiţiile alin. (2), în limbile minorităţilor naţionale.
Alegeți cu Adevărat sau Fals
7. Învățământul obligatoriu este :
Alegeți variantele corecte
a) Drupa mică
b) Grupa pregătitoare
c) Ciclu primar
d) Ciclu gimnazil
8. Evaluarea rezultatelor învăţării, la toate nivelurile de învăţămînt, se face cu note de la „10” la
„1” şi, după caz, cu calificativele „excelent”, „ foarte bine”, „bine”, „satisfăcător”,
„nesatisfăcător”, „admis”, „respins” sau prin descriptori.
Alegeți cu Adevărat sau Fals
9. Învățămîntul general cuprinde:

Alege varianta incorectă

a) Învățămîntul primar
b) Învățământul universitar
c) Învățământul gimnazial
d) Învățământul liceal
e) Educația timpurie
10. Elevii din ciclu primar nu sunt asigurați cu manuale:
Adevărat sau Fals