Sunteți pe pagina 1din 50
Ministerul Justitiei al Republicii Moldova INSPECTORATUL NATIONAL DE PROBATIUNE ORDIN mun, Chisinau 8 » iulie 2019 ne_733 Cu privire la aprobarea si punerea in aplicare a instructiunilor privind securitatea si sindtatea in munca in scopul instruirii salariatilor in domeniul securititii si siinditafii in munca, respectarii cerinfelor securitifii muncii, prevenirii accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale, asiguririi unor condijii de munca sndtoase si fri pericol, in conformitate cu prevederile Codului muncii, Legii securitaqii si sinatajii in munca nr. 186/2008, Hotéririi Guvernului nr. 95/2009 pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii securit&tii $i sinatapii {in munca nr. 186/2008, pet. 13 al Regulamentului privind organizarea si funcfionarea organelor de probafiune, aprobat prin Hotirirea Guvernului nr. 827/2010, ORDON: 1. Se aproba Instrucfiunile de securitate si sinatate in munca (conform anexei).. 2. Sefii subdiviziunulor interioare si teritoriale in termen de 2 luni din data aprobarii prezentului ordin, vor asigura instruirea introductiva general a tuturor angajafilor antrenafi in procesul de lucru, Se va introduce pentru fiecare angajat fisele personale de instruire in domeniul securitatii si snétafii in munca conform modelului Anexa nr. 5 1a Regulamentul privind modul de organizare a activitajilor de protectie a lucratorilor la locul de munca si prevenire a riscurilor profesionale, aprobat prin Hotirirea Guvernului nr. 95/2009, 4, _ Se va organiza instruirea periodic cu privire la instructiunile reintroduse privind securitatea si sinitatea in munc&, acestea vor fi incluse in volumele cunostintelor verificate conform funcfiilor corespunzatoare si tipurilor de munca efectuate. 5. Se va organiza multiplicarea gi aducerea la cunostinfé 1a locurile de mune in subdiviziunile teritoriale a acestor instrucfiuni privind securitatea gi stndtatea in munca. 6. Instrucfiunile in domeniul securitagii si stnatayii in muncd se registru, (conform Anexei nr.8 din Regulamentul privind modul de organizare a act proteejie a lucratorilor la locul de munca si prevenire a riscurilor profesionale, aprobat prin Hotitirea Guvernului nr. 95/2009) si se pistreazii in Directia logistic’. 7. A se pistra un set de instrucfiuni de securitate si sindtate in munca la fiecare conduetitor de subdiviziune. 8. Controlul asupra executirii prezentului ordin se pune in sarcina Diectiei logistica. Director Andrei IAVORSCHI la ordinul nr. din LISTA de instrucfiuni privind securitatea si sinitatea in munci Anex 2019 wo, Denumire instrucfiuni 1. | Instrasfiuni generale privind securitatea gi slindtatea in munca + 2, | Instrucfiunea cu privire la indatoririle funcfionale in domeniul : securitifi si sAnitagii in munca a gefului de birou. 3.__|Instrucfiuni de securitate pentru activitatea de birou + 4. [ Instructiuni pentru Secretariat si Contabilitate + 5. | Instrucfiuni de securitate privind exploatarea, intrefinerea si repararea e echipamentelor de calcul. 6. | Instrucfiuni de securitate Ta utilizarea copiatorului, imprimantei gi ; faxului, 7,__| Instrucfiuni proprii privind exploatarea echipamentelor tehnice + 8.__| Instruojiuni de securitate la deplasare cu autovehicolului de serviciu + 9.__[Instrucjiuni de securitate la executarea deplasirilor pe teren, pe jos + 10. | Instructiuni de securitate pentru garaje gi parcdri + TI. | Instruetiuni pentru utilizare instalajilor electrice de joasd tensiune gi 7 intervenfia la acestea 12, [Instruefiuni privind primul ajutor in caz de accidentare + 13._| Instrucfiuni_cu miisuri de prim ajutor in caz de electrocutare + 14. | Planul de prevenire gi protecfie in domeniul securitafii si sini + munca 15, | Planul instruirit salariafilor in domentul securitati si sandtajit in + munca 16._| Anexa nr. 1 Cum se realizeazi instruirea. + 17. | Figa personala de instruire in domeniul securitaji gi Sindtajir in = mune TS, | Registru de inregistrare a instrucfiunilor in domeniul securitafii st : sintitii_in mune’ 19._| Registru de evidenfi a accidentelor de munca + AVIZ cu privire la aprobarea gi punerea in aplicare a instructiunilor privind securitatea $i sinitatea in munc& fn scopul instruirii salariajilor in domeniul securitatii si sindtifii in muncd, respectiii cerinfelor securitifii muncii, prevenirii accidentelor de munca si bolilor profesionale, asigurar ‘nor condifii de munc& snatoase si fii pericol si in conformitate cu prevederile Legii securitaf si SAnatafii in mune& nr. 186-XVI din 10.07.2008 art. 17, Hotirarii Guvernului nr. 95 din 05.02.2009 cap. XI art.76, 77, 78, 79 pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii securitafii si sanitafii in munc& nr. 186-XVI din 10.07.2008, pet. 4. din Norme pentru elaborarea instrucfiunilor de protectie a muncii nr. 54 din 01.11.2001, Norme nr. 49 din 01.10.2001 pentru organizarea instruirii in materie de protectie a muneii a personalului din intreprinderi, institufii, organizafii si art. 222 lit, i) Codul Muncii de catre inginerul principal al Directiei Logisticd Galena Popa au fost elaborate urmatoarele instructiuni: 1) Instructiuni generale de securitate gi sfinitate in munca; 2) Instruetiunea cu privire la indatoririle functionale in domeniul securitafii si sAnatafii in munca a sefului de birou; 3) Instructiuni de securitate pentru activitatea de birou; 4) Instructiuni de securitate privind exploatarea, intrefinerea si repararea echipamentelor de caleul; 5) Instrucfiuni de securitate la utilizarea copiatorului, imprimantei gi faxului; 6) Instrucjiuni privind exploatarea echipamentelor tehnice; 7) Instructiuni de securitate la deplasarea cu autovehiculului de serviciu; 8) Instrucfiuni de securitate la executarea deplasétilor pe teren, pe jos; 9) Instrucfiuni de securitate pentru garaje si parca; 10)Instructiunile pentru utilizarea instalafiilor electrice de joasd tensiune si interventia la acestea; 11) Instructiuni privind primul ajutor in caz de accidentare; 12)Instrucfiune cu masuri de prim ajutor in caz de electrocutare; a) Planul de prevenire si de protectie in domeniul sec b) Planul instruirii salariafilor in domeniul securitati si sinatayii in munca; ©) Anexa nr.1. Cum se realizeazi instruirea? 4) Figa personala de instruire in domeniul securitifii i sindtajii in munca. Reglementari generale privind securitatea si sinitatea in munci Scopul instrucfiunii in cauza este eliminarea sau diminuarea pericolelor de accidente sau imbolnavire profesionala, existente in timpul desfisurdrii procesului de mune’. Securitatea muncii constituie un ansamblu de activitaji institufionalizate avind ca scop asigurarea celor mai in desfigurarea procesului de munc&, apirarea vietii, integritatii corporale, sdnatiii lucritorilor si a altor persoane participante la procesul de munca. Instruirea de securitate a muncii se face intregului personal care-si desfigoard activitatea permanent, cat si personalului din afar care executa temporar activititi in cadrul institufiei Reglemer cu privire la indatoririle funcfionale in domeniul securitatii si in mune a gefului de birou Seful de birou raspunde, in limitele obligatiunilor de serviciu, pentru felul in care se realizeazA activitatea de prevenire in sectorul subordonat, implicit pentru orice abatere de la actele legislative si normative de securitate si sindtate in munc&, fir’ exceptic, relative la toate elementele sistemului de mune’ pe care il organizeaz si conduce. Functia acestuia va fi de realizare a deciziei, respective de indeplinire a urmatoarelor obligatii: a) s& aplice prevederile instructiunilor privitor la securitatea si sindtatea a muncii aferente locului de munca coordonat; ) s& urmreascd permanent si si ia masuri pentru menfinerea echipamentelor de muncéi, cdilor de acces si a mediului de munca; ©) si realizeze instructajul de securitate si sindtate a muncii la locul de mune pentru personalul din subordine, gi verifice si s& admitd la lucru numai personalul aflat intr-o stare corespunzitoare de sAntate, instruit; 4) si repartizeze personalul la locurile de munc&, si stabileasc& gi s& repartizeze sarcini ‘de munca gi s& organizeze procesul de munca in conformitate cu cerinfele de protectie a muncii; ©) si opreasc& procesul de muned in cazul aparitiei unui pericol iminent pentru siguranfa si sinitatea lucratorilor; £) si anunfe la nivelul ierarhic superior de producerea oric&rui accident de munca si si ia masuri pentru a nu se modifica starea de fapt, dacd aceasta nu conduce la agravarea situafiei sau menfinerea pericoluluis g) s& furnizeze toate informatiile necesare comisiei care cerceteazi cazurile de accidentare si imbolnivire profesionala, si si furnizeze serviciului pentru securitate gi sinitate in muncd toate datele necesare evaluirii gradului de nocivitate si periculozitate a conditiilor de munca si stabilitii masurilor preventive adecvate. Reglementiri de securitate pentru activitatea de birou Prezentele reglementiri particularizeazi si concretizeazi misurile de prevenire a accidentelor gi imbolnavirilor profesionale, in raport cu condifiile reale ale proceselor de munca desfisurate. Lucritorii au obligafia sa-si desfaigoare activitatea de birou in asa fel incdt sf nu expuni la pericol de accidentare atét propria persoand, cat gi celelalte persoane participante 1a procesul de munc&. in cazul in care in incinta sediului au loc lucrari de amenajare sau reparatii ale spafiilor aferente, se interzice deplasarea lucritorilor in interiorul zonei de lucru, delimitate sau semnalizate corespunzator. In sediu se vor folosi numai mobilier in stare functional si astfel amplasate incdt si nu provoace accidente, Orice obiect de biroticd depistat ca defectat, va fi reparat imediat, dac& acest lueru nu este posibil va fi retras la magazine astfel incdt si nu se mai permit folosirea sa in stare defecta gia se elimina posibilitatea producerii unui accident. Repararea biroticii se va efectua numai de cAtre personalul calificat de 1a unitifi de profil pe bazi de comanda. Orice fel de reparafi la instalafile electrice, sanitare, de gaze, incalzire si altele se vor efectua de c&tre specialisti calificafi. Amplasarea birourilor de lucru, scaunelor, meselor, dulapurilor, scaunelor, se va face astfel incdt si se asigure 0 circulatie lejeri, fara pericol de accidentare. Cablurile electrice de alimentare a aparatelor electrice (Limpi de birou, calculatoare, radiatoare, etc.) precum si cablurile telefonice vor fi astfel amplasate incat s& elimine posibilitatea accidentarii. Periodic se va proceda la verificarea integritaji acestora si eliminarea oriedrui pericol de electrocutare. Se interzice introducerea la locurile de munci a unor substanfe periculoase, toxice, nocive. Transportarea si montarea accesoriilor pentru pregatirea personalului se va face cu deosebitd atenfie, pentru evitarea pericolelor de lovire-zdrobire a degetelor sau ce pot apare prin caderea acestora de la indljime. Este interzist desfigurarea oricaror activitafi care nu au legaturd cu serviciul si care pot conduce Ia accidentarea altor persoane. Tofi angajafii sunt obligafi s& cunoasca si si respecte instrucfiunile pentru utilizarea instalafiilor electrice din birou in care lucreaz& ca gi din alte zone la care au acces pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu. Reglementiri privind securitatea la exploatarea, intrefinerea sirepararea echipamentelor de calcul La utilizarea echipamentelor de calcul se interzice accesul salariatilor care nu cunose cum fanctioneaz ea si nu au instruirea necesari. Punerea sub tensiune a tablourilor de distribujie electric va fi efectuata numai de personalul autorizat in acest scop. Se interzice personalului de deservire a echipamentului de calcul s& intervind la tablouri electrice, prize, stechere, cordoane de alimentare, grupuri stabilizatoare, instalafii de climatizare sau la orice alte instalatii auxiliare specifice. Punerea in funcfiune a unui echipament dupa revizii sau reparatii se va face numai dupa ce personalul autorizat va efectua revizia sau reparafia, confirmand c& echipamentul respective autorizat va efectua revizia sau reparafia, confirménd c& echipamentul respective este in bund stare de functionare. Se interzice indepartarea dispozitivelor de protectie ale echipamentelor de calcul. Se interzice efectuarea oricarei intervenii in timpul functionarii echipamentelor de calcul. Este interzisi intervenjia la instalafiile electrice a persoanelor necalificate si neautorizate. in mod obligatori a) functionarea echipamentului de calcul va fi permanent supravegheata de personalul TT, pentru a se putea intervine imediat ce se produce o defectiune; ») se interzice continuarea lucrului la echipamentul de calcul atunci cdnd se constata 0 defectiune a acestuia; ©) remedierea defectiunilor se va realiza numai de personalul de intrefinere autorizat. Reglementiri referitoare la utilizarea copiatorului, imprimantei si faxului Accesul la aparatele pentru efectuarea de copii pe hartie ( copiatoare, imprimante, fax) al personalului angajat se face potrivit regulilor stabilite de conducdtorul unitijii, Pentru lucrul la aparatele sus-indicate urmeazA a fi instruite in mod special, potrivit instrucfiilor furnizorului. Salariatilor le este permis numai accesul la butoanele si serviciile exterioare ale echipamentelor (de exemplu, pentru alimentarea cu hartie sau introducerea de date) fird si aiba acces la partea interioara, prin indepartarea capacelor de protectie. Se interzice orice tentativa deblocare prin introducerea de gurubelnife, sirme, creioane, ete. in cazul defectirii copiatorului, imprimantei, etc, echipamentul respectiv va fi scos din funcfiune si de sub tensiune, inchis, prin scoaterea stecherului de alimentatie cu curent electric din prizd si se va anunfa persoanelor responsabil. 3 Reglementiri privind exploatarea echipamentelor tehnice Accesul la echipamentul tehnic trebuie si-l aiba numai salariafii care sunt instruifi si familiarizafi cu funcfionarea lui. La punerea in tensiune a aparatelor electrice se va respecta urmatoarea ordine: a) verificarea temperaturii gi umiditaqii din sala; ) verificarea vizuala a integritatii dispozitivelor de securitate; ©) punerea sub tensiune prin apisarea butonului de pornire. Reglementari privind securitatea la deplasarea cu autovehiculului de serviciu Conducerea autovehiculelor aflate in folosinja Inspectoratului National de Probatiune este permis numai salariatilor care poseda permis de conducere de conducere valabil de categoria respectiva, eliberat in condifii legale. Repartizarea autovehiculelor institufiei pentru indeplinirea sarcinilor si obiectivelor de serviciu se face potrivit dispozifiilor conducerii. Se interzice folosirea autovehiculelor pentru pregitirea salariajilor care urmeazi scoala de soferi precum gi conducerea de cdtre 0 persoana care nu indeplineste calitatea de angajat. Starea tehnicd a autovehiculelor institutiei trebuie s& corespunda regulamentului circulafiei rutiere, Reglementiri privind securitatea aplicate la garaje si paredri Salariatii au accese la garaje si parciri numai in vederea parcarii autovehiculelor de serviciu, potrivit regulilor stabilite prin decizie intemi a administrafiei. Repararea autovehiculelor se efectueaz numai la unititi de service autorizate. Spalarea autovehiculelor se face numai in locuri special amenajate pentru astfel de operafii potrivit aprobarilor ~ autoritatii de protectia mediului. Este interzisi depozitarea materialelor combustibile (ambalaje, cartoane, sefinduri etc.) sau a lichidelor inflamabile in garaje. Reglementiri privind utilizarea instalafiilor elec ¢ de joasi tensiune terventia Ia acestea Intervenfiile la instalafiile electrice se fac numai de catre persoanele calificate in meseria de electrician. Este strict interzisi intervengia persoanelor neautorizate la instalatiile electrice. Prin instalafi electrice de joasa tensiune se infeleg instalafile legate galvanic la refele cu neutral legat la pAmént, la care tensiunea intre fiecare faz si pdimént, la care tensiunea intre fiecare faz si plmant, in regim normal de funcfionare, nu depaseste 250 volfi. Alimentarea cu energie electric a echipamentelor (aparatelor etc.) se va realiza numai prin racordurile/cablurile/ cordoanele livrate de fumizorul acestora, care trebuie si se giseascd in perfect stare de funcfionare, fara taietur, julituri, retasuri, cu fisele gi stecherul in buna stare. Reglementiri privind primul ajutor in caz de accidentare Din prezentele instrucfiuni face parte integrama si materialul “Primul ajutor in caz de accidentare” cuprinzand urmatoarele: 1) Generalitatea 2) Accidente provocate de curentul electric 3) Legin, insolafie, soc caloric si intoxicatiile cu oxid de carbon 4 4) Réniri 5) Hemoragii 6) Arsuri 7) Fractuti-luxatii 8) Transportarea rinitilor. De asemenea au fost elaborate planul de prevenire gi protectie in domeniul securitiji si sindtijii in munc& gi planul instruirii salariafilor in domeniul securitaii si sindtayii in munca, fn cadrul studierii materialelor instructiunilor si anexelor lor au fost depistate careva greseli, care ultérior au fost inliturate. De catre inginerul principal al Directici Logistic Galena Popa au fost intocmite Registrul de inregistrare a instrucfiunilor de securitate si sindtate in ‘munci gi Registrul de evidenga a accidentelor de munca. fn urma studierii proiectelor date de instrucfiuni am ajuns la concluzia, c& ele au fost elaborate in conformitate cu prevederile Codului Muncii a Republicii Moldova, Legii Republicii Moldova nr. 186-XVI din 10.07.2008 cu privire la securitatea si stinatatea in muned, Hotéréri Guvernului nr. 95 din 05.02.2009 Normelor nr.54 din 01.11.2001 pentru elaborarea instructiunilor de protecfie a muncii, Normei nr.49 din 01.10.2001 pentru organizarea instruirii in materie de protectie a muneii a personalului din intreprinderi,institutii, organizafi. fin baza celor expuse, socot cd proiectele instructiunilor privind apirarea impotriva incendiilor elaborate de inginerul principal Galena Popa urmeazi a fi avizate pozitiv. al Directiei Juridie: TONCOGLAZ Aprobat prin ordinul Directorului Inspectoratului National de Probajiune nr. 453 din_O8. OF. 2019 Instructiuni generale de securitate gi siniitate in munca A. Obiect Stabilirea unor norme interne, specifice activitatii institutiei obligatorii pentru tofi salariatii. B. Scop Scopul prezentei instruciuni este eliminarea sau diminuarea pericolelor de accidente sau imbolnavire profesional, existente in timpul desfigurdrii procesului de munca. Securitatea muncii constituie un ansamblu de activititi institutionalizate avand ca i in desfisurarea procesului de muned, apararea viefii, integritatii corporale, sinatafii lucratorilor si a altor persoane participante la procesul de munca. Instruirea de securitate a muncii se face intregului personal care-si desfagoard activitatea permanent, cét si personalului din afara care executa temporar activitafi in cadrul institutiei/unitayi 1. Prezentele instructiuni pot suferi modificari si completiri corespunzatoare, in functie de aparitia de noi activitati si / sau ridicarea gradului de complexitate a celor existente. 2. Toi lucratorii sunt obligafi sa respecte cu st specifice de securitate a muneii. ete prevederile prezentelor instrucfiuni 3. Participarea la instructiunile periodice, insugirea gi cunoasterea temeinicd a instructiunilor generale gi specifice de securitate a muncii, reprezinta o obligatie de serv 4. La deplasare la gi de la serviciu, cat si pe durata deplasirilor in interes de serviciu in timpul si / sau afara programului, personalul are obligatia si respecte regulile de circulajie, indiferent de modalitatea de deplasare, 5. Pentru desfigurarea activitijii in conditii optime, personalul are obligatia sa se prezinte odihnit la locul de muned, si nu fie sub influenga biuturilor aleoolice, sf nu consume bauturi alcoolice in timpul programului si s& aibs o finutd decenta. 6. Orice alta activitate care poate conduce la accidentii, vatimari sau care poate afecta desftigurarea normala a procesului de mune’, constituie o abatere de la prezentele instructiuni si se sanctioneaz conform normelor in vigoare. 7. Personalul are obligatia de a cunoaste si respecta cu stricte{e sarcinile si planul de evacuare a sediului unitaqii in caz de incendiu sau calamitiji naturale. 8. Fiecare colaborator are obligatia si verifice inainte de inceperea activitatii modul de functionare a aparaturii si instalafiilor din dotare cu care opereaza, s& le exploateze conform instructiunilor de funcjionare si si anunfe imediat seful direct constatarea unei eventuale defectiuni. 9. Intervengia altor persoane de it a celor autorizate pentru intrefinerea tehnicii din dotare si/sau altor instalafii constituie abatere de la prezentele instructiuni si se sancfioneazi conform normelor in vigoare. 10. Blocarea natura lor, este interzisa, lor de acces cu materiale, aparatur sau orice alte obiecte, indiferent de 11. fn timpul deplasdirilor in interes de serviciu la alte unitigi personalul are obligafia de a lua la cunostin& si de a respecta instrucfiunile de securitate a muncii din unitatea respectiva. 12, Personalul angajat are obligatia si acorde primul ajutor in caz de a anunfe in cel mai scurt timp seful direct despre aceasta, cidentare si s& 13, La cererea organelor de control abilitate, personalul are obligatia de a da informatia solicitatd de catre acestea. 14, Accesul dintr-o incinta in alta se execut& prin deschiderea lent& a usii pentru evitarea accidentarii unei persoane aflate in interior sau pe raza de actiune a acestei 15. La folosirea obiectelor tdioase degetele se tin cat mai departe de taigul acestora. 16. Lamele utilizate la aseut {iat trebuie introduse intr-un dispozitiv de protectie. 17. Sertarele si usile mobilierului existent se inchid dup’ folosire pentru evitarea accidentarilor. 18. inchiderea sertarelor si usilor mobilierului existent se face cu atentie, finfind bine de miner pentru evitarea prinderii degetelor. 19, Leginarea pe 2 picioare a scaunului si/sau rezemarea in aceasta pozitie este strict interzi 20, Pentru ridicarea unui obiect care este mai jos decdt nivelul bazinului se face prin fixarea picioarelor evitindu-se miscarile gi intoarcerile bruste. 21, Pentru evitarea accidentelor datorate incal{amintei la locul de munca se recomanda portarea unui model corespunzaitor. 22. in vederea evitirii riscului de accidentare personalul are obligatia de a aduce la cunostina sefului deteriorarea sau defectarea aparaturii tehnice din dotare cat gi orice alta situatie sau fapta care poate concura la aceasta. 23. a, Deplasarea pe scitrile de acces din sediul unitatii se executd respectnd urmatoarele: = se citeulé numai pe partea dreaptd astfel incdt urcarea sau coboriirea si fie posibili; = deplasarea se face fara graba, cu atentie, unul dupa altul in sir simplu; b. in timpul uredrii sau cobordrii pe sedrile de acces din incinta unitatii se interzic urmatoarele: = _astfel de deplasare decat treapta cu treapts - citirea documentelor de serviciu, reviste, fumatul, vorbitul a telefonul mobil, numératul banilor sau a oricdrei altei activititi care poate distrage atentia; = _aruncarea pe scard a oricdror obiecte care por provoca alunecarea; 24. Blocarea cailor de trecere si/sau acces cu cordoane electrice sau telefonie este interzisa. 25. Cordoanele si instalafiile electrice trebuie si fie izolate gi este interzist scoaterea acestora din priz’ apucdndu-se de cordon. 26. Conductorii si cablurile electrice cat si cablurile telefonice nu vor traversa caile de acces din incaperi si sau alte locuri de trecere fara a fi protejate impotriva deteriorarilor mecanice sau de alt natur 27. Este interzisa atingerea unui obiect metalic cu cealalta mand. in timp ce se introduce stecherul in priza 28, Este interzisa utilizarea instalafiilor electrice improvizate, a conductorilor electrici cu izolatia deteriorat si/sau fara stectir, a intrerupatoarelor sparte, a prizelor defecte etc. 29. in timpul functionarii calculatorului si / sau a altor masini gi instalaji caile de acces ale inciperii nu se blocheaza si nu se incuie, pentru evacuarea rapid a personalului in caz.de pericol 30. Este interzis consumul alimentelor pe masa de suport a calculatorului sau deasupra tastaturi 31. Este interzis& urcarea personalului pe scaune, birouri, mese, agifarea de dulapuri etc. pentru a putea preveni cdderea sau rasturnarea acestora. Elaborat: / logistch — "Hiuyj Galena POPA Inginer prineipal Directi Aprobat prin ordinul Directorului Inspectoratului National de Probafiune m. 133din_O§F OF 219 Instruetiunea cu privire la indatoririle functionale in domeniul securititii si sindtitii in muncd a sefului de birou. Sefull de birou rispunde, cel putin adi istrativ, pentru felul in care se realizeazi activitatea de prevenire in sectorul subordonat, implicit pentru orice abatere de Ia actele legislative si normative de securitate si sndtate a muncii, fri excepfie, relativ la toate elementele sistemului de munca pe care il organizeaza si conduce. Funcfia acestuia va fi de realizare a deciziei, respectiv de indeplinire a urmatoarelor obligatii: 1) s& aplice prevederile instructiunilor de misuri pentru securitate gi sindtate a muncii aferente locului de munea coordonat; 2) s& urmiireasci permanent si si ia masuri pentru menfinerea echipamentelor de munca cailor de acces si a mediului de munca (fizic) intr-o stare corespunzatoare cerinfelor de securitate si sindtate a muneii; 3) s& participe si si-si dea avizul la recepfia clidirilor in care se va desfigura procesul de pe care-| conduce si echipamentelor de munca, precum si a celor iesite din revizii si reparatii si si interzicd punerea in funcfiune a celor care nu corespund cerinjelor securitiii si ‘sinatitii muncii; 4) si-si dea avizul la modificarea metodelor si procedeelor de lucru; 5) sa participe la elaborarea instructiunilor de securitate si sAnatate a muncii; 6) si realizeze instructajul de securitate si sandtate a muncii la locul de mun pentru personalul din subordine, conform prevederilor actelor normative de securitate si sindtate a muneii, si se autoinstrueste in domeniu; 7) sii verifice si sii admiti la Iucru numai personalul aflat intr-o stare corespunzatoare de sinditate, odihna etc., instruit i dupa caz, autorizat: 8) si repartizeze personalul la locurile de munca, si stabileasea si si repartizeze sarcini de munca si si organizeze procesul de munca in conformitate cu cerinfele de protectie a mun 9) sa urmareasc’ dotarea locurilor de munca din subordine cu mijloacele de protectie colectivi necesare $i menfinerea lor intr-o stare corespunzatoare de functionalitate; 10) s& urmareased dotarea personalului din subordine cu echipament individual de protectie adecvat si utilizarea corespunzitoare a acestuia; 11) s& urmareascd permanent respectarea cerinjelor de securitate si sdinitate a muncii de citre personalul din subordine gi si ia masuri conform actelor normative in vigoare in caz de abatere; 12) s& opreascd procesul de munca in cazul aparitiei unui pericol iminent pentru siguranfa si sandtatea lucratorilor; 13) s& anunfe nivelul ierarhic superior de producerea oricarui accident de munca si si ia miisuri pentru a nu se modifica starea de fapt, daca aceasta nu conduce la agravarea situafiei sau Ja mentinerea potentialului de periculozitate; 14) si evacuarea personalului de la locul avariilor si accidentelor de munca, masuri pentru acordarea primului ajutor, transportarea vietimelor Ia spital si 15) sa fumizeze toate informatiile necesare comisiei care cerceteazi cazurile de accidentare si imbolnavire profesional’; 16) sA furnizeze serviciului pentru securitate gi sindtate a muncii si celui medical, precum si nivelului ierarhic superior, toate datele necesare evaluarii gradului de nocivitate si periculozitate a condifiilor de muncé si stabilirii masurilor preventive adecvate; 17) sa fact propuneri privind politica generala si planul anual de masuri pentru securitate si sindtare a muneiis 18) s& solicite modificiri ale planului anual de masuri pentru securitate si sindtate a muncii, in functie de prioritafile si situafiile nou survenite la locul de munca; 19) s& informeze salariatii din subordine $i s& consulte in legatura cu toate aspectele activitiii de prevenire care fi afecteazd. Elaborat: Inginer principal Directia logistic’ #7 Galena POPA J Aprobat prin ordinul Directorului Inspectoratului National de Probatiune nr, 193 din Of O07. 2019 Instructiuni pentru Secretariat si Contabilitate (HOTARIRE Nr.819 din 01.07.2016 privind Ceringele minime de securitate_ si stnstate in munca pentru Tuerut Ia monitor) Pet. 1. Amenajarea locului de munca trebuie astfel realizaté incdt si ofere utilizatorilor confort si libertate de migcare si si diminueze in misuri maxim posibila riscurile de natura vizuaki, mentala si postural. Pet, 2. Posturile de munca trebuie concepute si amenajate astfel incat s4 permita unor persoane s& realizeze o gama divers& de sarcini de munca, intr-un mod confortabil ti eficace, la nivelul de performante cerut. Pet, 3. Amenajarea posturilor de munca trebuie si permita adaptarea acestora laschimbari de cerinje si situagi. Pet. 4. Utilizatorii trebuie s& aiba posibilitati de modificare a pozitiei de lucru, in timpul activitagii. Pet. 5. Pentru a pistra 0 pozifie de lucra confortabila si pentru a evita reflexiile si efectul de orbire, utilizatorul trebuie sd incline, si basculeze sau si roteasca ecranul, oricare ar fi inaljimea ochilor deasupra planului de lucru. Pet. 6. indltimea tastaturii trebuie s& asigure in timpul utilizarii un unghi intre brat si antebraj de minimum 90°, Pet. 7. In pozifie agezat, distanja dintre planul de lucru gi suprafaja de sedere trebuie si fie cuprinsd intre 200 si 260 mm. Pet. 8.Ecranul, suportul de documente si tastatura trebuie amplasate la distanje aproximativ egale fafi de ochii utilizatorului, respectiv 600 + 150 mm. Pet. 9. Pentru asigurarea cerinfelor de securitate si stabilitate, la locul de munca trebuie a) si fie posibila reglarea inaltimii mesei fra rise de cobordre brusca si deci, de ranire; si nu se utilizeze obiecte improvizate pentru fixarea echipamentului de calcul. Pet. 10, Amenajarea posturilor de munca intr-o incapere trebuie realizati astfel ineat si se asigure: a) accesul usor si rapid al utilizatorilor la locul lor de munca ) accesul usor si rapid al personalului de intrejinere la toate parfile echipamentului, la pozitiile cablurilor si la prizele electrice, fara intreruperea activitaqii in desfsurare sau cu intrerupere minima; ) un spajiu de lucra care sa rispunda nevoi lor de spajiu personal, de comunicare intre indivizi si de intimitate Pet.11. (1) Conductorii electrici si cablurile trebuie s& i respecte urmatoarele condi a) s&inu prezinte rise de electrocutare la trecerea pe planul de lucra sau pe sol; b) si aib% o Iungime suficient& pentru a se adapta la nev le si previzibile ale ilizatorilor, inclusiv in cazul unei reamenajairi a inc’per ©) s& asigure accesul ugor iar intrefinerea si se efectueze fird intreruperea activitaii; 2) Conductorii electrici nu vor traversa caile de acces tard a fi protejafi impotriva deteriorati lor mecanice. Exploatarea echipamentelor de calcul Pet, 12. (1) Se interzice lucratorilor si utilizeze echipamentele de caicul pe care nu le cunosc si pentru care nu au instruirea neces: (2) Se interzice personalului de deservire a echipamentelor de calcul si intervind la tablouri electrice, prize, stechere, cordoane de alimentare, grupuri stabilizatoare, instalatii de climatizare sau la orice alte instalatii auxiliare specifice. Pet. 13. Punerea in functiune a unui echipament dupa revizii sau reparafii se va face numai dupa ce personalul autorizat si efectueze revizia sau reparajia confirm’ ci echipamentul respectiv este in bund stare de funcfionare Pet, 14, Se interzice indepartarea dispozitivelor de protectie ale echipamentelor de calcul. Pet, 15. Se interzice efectuarea oricdrei intervengii in timpul functionirii echipamentului de calcul. Pet. 16. (1) Functionarea echipamentelor de calcul va fi permanent supravegheat pentru ase putea interveni imediat ce se produce o defectiune. (2) Se interzice continuarea lucrului la echipamentul de calcul atunci cdnd se constati o defectiune a acestuia (3) Remedierea defecjiunilor se va realiza numai de catre personalul de intrefinere autorizat Pet. 17. Daca in timpul functionarii echipamentului de calcul se aud zgomote deosebite, acesta va fi oprit si se va anun{a personalul de intretinere pentru control si remediere Pet. 18, Se interzice conectarea echipamentelor de calcul la prize cu defecte sau flr’ legatura la Pet. 19. inlocuirea siguranjelor la instalafiile electrice se va face numai de catre personalul autorizat in acest scop. Pet. 20. (I) La utilizarea imprimantelor se vor evita suprainedlzirile care pot conduce la incendi (2) in timpul funcfionarii, capacul superior al imprimantelor va fi mentinut inchis; deschiderea capacului imprimantelor, pentru diverse reglaje se va realiza numai dupa deconectarea acestora de la sursa. Pet. 21. (1) La utilizarea imprimantelor se va evita atingerea parjilor fierbint Pet. 22. Monitorul nu trebui stralucire reflectoare si reflexii care pot produce disconfort lucratorului. Pet. 23. Se interzice fumatul in inedperile cu documente, Pet. 24. (1) in cazul unui inceput de incendiu in sala calculatoarelor, se va actiona cu stingatorul cu praf. (2) Reluarea lucrului in zonele de acjiune a dioxidului de carbon se va face numai dupa ventilarea spafiilor respective cu instalatia de climatizare in functiune, in circuit deschis, un timp stabilit in functie de capacitatea ventilatoarelor si volumului incdperilor, dar nu ‘mai pujin de 0 ora. Pet. 25, Se interzice consumul alimentelor pe masa suport a calculatorului tastaturii, Pet. 26. (1) in timpul lucrului; se va evita purtarea ochelarilor colorati. Pet. 27.(1) Utilizatorii echipamentelor de calcul prevazute cu ecran de vizualizare trebuie si cunoasca necesitatea si posibilitiqile de reglare a echipamentului gi mobilierului. (2) Reglatile se vor efectua in raport eu cerinfele sarcinii de munca. (3) Se vor regla in principal = luminanga eeranului, contrastul intre caractere si fond, pozitia ecranului (indljime, orientare, inclinare); ~ inalyimea mesei de lucru (daca este reglabilA): - indljimea suprafejei de sedere a scaunului, inc! Cerinfe pentru mobilierul delucru Pet. 28. Mobilicrul de lucru trebuie conceput si realizat in funcfie de caracteristicile utilizatorilor si de caracteristicile sarcinii de Iucru, astfel incdt s& asigure acestora libertatea miscatrilor, 0 pozitie de lucru corecta, confortabila gi o performanté ridicata, Pet. 29, Masa de Iucru va avea o suprafafi suficienti pentru o amplasare flexibila a eeranului, tastaturii, documentelor si echipamentului auxitiar. au deasupra ari si inalyimea spatarului scaunului; 5 Pet. 30. Latimea minima a mesei va fi de 800 mm, Pet. 31. Suprafaja de lucru trebuie si fie mata pentru a evita reflexiile. Sunt contraindicate culorile deschise care pot produce un contrast excesiv de luminan{a Pet. 32. (1) Mesele nereglabile vor avea o inaljime de 730 + 10 mm (2) in conditiile in care echipamentul de calcul este utilizat succesiv de mai multe persoane, mesele vor fi; reglabile in inaltime, cu posibilitati de reglare intre 650 si 740 mm, (3) Adancimea minima a spaiului liber disponibil pentru membrele inferioare sub planul de lucru va fi de 700 mm. Pet. 33. Scaunul trebuie si fie stabil gi s pozitie confortabil’. Pet. 34. (1) indlfimea scaunului trebuie si poat fi reglabila (2) Mecanismele de reglare a inalfimii scaunului trebuie si poatd fi actionate cu ugurinta. Pet. 35. (I) Spatarul scaunului trebuie sa fie reglabil atat ca indlfime cat gi ca inclinare. (2) Spaitarul trebuie s& sprijine zona lombara, umerii i partea superioara a toracelui gi trebuie sd fie convex in regiunea lombara pentru a deveni plat sau concav mal sus. (3) Se va evita curbarea excesiva a spatarelor. Cerinfe privimd interfata calculator/operator Pet. 36. La proiectarea, selectarea si modificarea software-ului precum gi la proiectarea sarcinilor de utilizare a echipamentului cu ecran de vizualizare, se vor respecta urmatoarele prevederi: a) software-ul trebuie sa corespunda sarcinii de lucru: b) software-ul trebuie si fie usor de utilizat si adaptat nivelului de cunostinje si experienjei operatoruluis Tuminatul Pet. 37. Iluminatul incdperilor de lucru va fi proiectat in functie de caracteristicile sar de muncé si iluminat cerinfelor vizuale ale utilizatorilor, astfel incat s se asigure niveluri de iluminare si contrast adecvat intre ecran si mediu, pentru obfinerea unei performante vizuale ridicate; Pet, 38, Valorile paramettilor de iluminat sunt cele prevazute in Normele generale de protectie a muncii. Pet. 39. Ferestrele vor fi previizute cu un sistem corespunzator de protectie reglabil. Pet. 40. Posibilele reflexii si striluciri pe ecran sau pe alte elemente ale postului de muned, vor fi evitate coreldnd caracteristicile termice si amplasarea surselor de lumind cu amenajarea inedperilor i posturilor de munca. Zgomot Pet. 41. (1) Zgomotul emis de echipamentele care apartin postului de munc& nu trebuie si distraga atentia si si perturbe comunicarea verbali. Pet. 42, Instalajiile de ventilare nu trebuie s& antreneze prin functionarea lor o crestere semnificativa. a nivelurilor sonore din aceste incdperi permit utilizatorului libertate de miseare si o Elaborat: So Inginer principal Direcfia logistics UY Galena POPA Inspectoratului Najional de Probatiune nr. 133 din 8 O7~ r019 INSTRUCTIUNI DE SECURITATE PENTRU ACTIVITATEA DE BIROU Prezenta instructiune este elaboratt in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sGnatfii in munca nr. 186 din 10.07.2008 gi H.G. nr. 353 din 05.05.2010 cu privire la aprobarea cerinelor minime de securitate si sAndtate la locul de munca. Confinutul instructiunii particularizeaz si coneretizeazi masurile de prevenire a accidentelor si imbolnivirilor profesionale, in raport cu conditiile reale ale proceselor de munca desfiisurate. Masurile cuprinse {n prezenta instructiune au ca scop prevenirea aecidentelor de munca si a bolilor profesionale la nivelul de activitate care se desfigoard si protectia lucratorilor si factorii de rise care se pot manifesta pe timpul desfasurarii activitatilor in cadrul locului de munc’/post de lucru. Lucratorii au obligafia si-si desfigoare activitatea de birou in asa fel incét s& nu expund la pericol de accidentare atit propria persoand, cit si celelalte persoane pasticipante la procesul de munca. in cazul in care in incinta sediului au loc lucrari de amenajare sau reparatii ale spafiilor aferente, se interzice deplasarea lucritorilor in interiorul zonei de lucru, delimitate sau semnalizate corespunzator 1, La sediu se vor pastra numai piese de mobilier (birouri, mese. scaune, cuiere, dulapuri, figete, etc.) in perfecta stare de functionare si astfel amplasate (pozitionate) ined sa mu provoace accidente. 2. Orice — obicet de birotica depistat ca defect, va fi reparat imediat; dacd acest lueru nu este posibil, obiectul respectiv va fi retras la magazie (incuiat) astfel ined sa nu se mai permitd folosirea sa in stare defecta sia se elimina posibilitatea producerii unui aceident. Repararea _biroticii se va executa numai cu personal calificat de la unitati de profil (pecializate) pe baza de comand’. Este interzisi repararea cu mijloace improvizate, eu personal neinstruit, in condifii care sa condued la accidente. 4. Orice fel de reparatii Ia instalatiile electrice (tablouri de siguranta, iluminat, prize, etc.), sanitare, de gaze, incalzire gi altele asemenea se vor executa prin firme specializate, pe baza de comand. Amplasarea birourilor de lucru, meselor, dulapurilor, scaunelor. se va face astfel incat sa se asigure o circulatie lejera, fara pericol de accidentare, 6. Cablurile electrice de alimentare a aparatelor _electrice (lampi de _birou, calculatoare, radiatoare, ete.) precumn si cablurile telefonice vor fi astfel amplasate — incét s& elimine posibilitatea accidentarii (impiedicarea persoanelor). Periodic se va proceda la verificarea integritati acestora gi eliminarea oricdrui pericol de electrocutare. 7. Se interzice utilizarea oriciror echipamente eleetrice _prezentéind defectiuni precum: prize sparte sau avariate ca urmare a unor scurtcireuite, prelungitoare electrice, ete ;conductori neizolaji sau avéind izolatia deteriorata; radiatoare electrice improvizate si altele asemenea. 8. Este interzisi depozitarea sau amplasarea —_provizorie la indljime (pe dulapur cuiere, ete.) a unor piese care. prin c&dere. si poati provoca accidente. 9. Se interzice accesul la sediile birourilor a persoanelor in stare de ebrietate sau consumul bauturilor aleoolice, 10. Pozitia de lucru la birou si amplasarea scaunului fajai de masa de lucru se vor alege astfel incdt si asigure condifii de munca optime, cu siguran{a deplind. Este interzis a se balansa scaunul delucrusau deasta pe acesta in conditii prezentind accidente (inclinat, etc.). 11. La sediul se va asigura un grad de curatenie, pe jos, in inciperile de lucru si pe culoare, holuri, gruputi sanitare, astfel inedt sa nu existe pericol de alunecare. Vor fi indepartate imediat eventualele — coji sau resturi ce pot conduce la eddere prin alunecate. 12. Pardoselile din incaperi trebuie sa fie intrefinute, iar urmele de ulei, apa, alte lichide, trebuie inlaturate pentru a se evita alunecdtile. Trebuie semnalate si remediate urgent orice defectiuni in pardoseli (sparturi sau rupturi de linoleum, covoare, ete.) 13. In situatii de inghet. polei (iarna). zona de —_cireulafie aferenta _sediului_va fi curdtata de zipada sau gheala dupa caz, si se Vor arunea pe jos materiale care s& climine riscul de accidentare prin alunecare (ni jialtele — asemenea), 14. Fiecare angajat — trebuie si cunoascé si si aplice normele de protectie a muneii si paza contra incendiilor in birou sau in incdperea in care isi desf¥goard activitatea, precum si in alte zone in care are acces pentru rezolvarea _sarcinilor de serviciu sau pe timpul pauzelor de masa. 15. Orice deplasare dintr-o incdpere in alta se va efectua atent, cu fata inainte. Deschiderea usii se va executa lent pentru anu accidenta reo persoana alata in incaperea alaturatd, in imediata apropiere a ei 16, Circulajia pe seati se va efectua respectindu-se _ urmatoarele norme: a) deplasarea se face numai pe partea_—dreapta; b) se va merge incet, unul dupa altul, in sir simplu; °) se va sprijini de mana curenta (balustrad’), nu se va citi in timp ce se ured sau coboard pe sciri, nu se va aprinde figara, nu se vor numdira bani sau eiti ziare sau documente, nu se va merge distrat, sirind cite doua sau trei trepte_deodati, ete. d) vor fi indepartate de pe trepte toate obiectele care ar putea provoca alunecarea (creioane, cotoare sau coji de fructe, etc.), 17. Cand trebuie luat un obicct aflat la indljime, obligatoriu se va folosi o scara sigura, Este nterzis sa se improvizeze _podefe formate din scaune, cutii, sertare, agezate unele peste altele, deoarece, —_nefiind stabile, se pot rasturna, 18. La folosirea ascensoarelor, vor fi respectate urmatoarele norme: a) este interzisi__intrarea sau iegirea din cabina in fuga; b) este interzisd impiedicarea —_functiondrii normale a usii ascensorului; °) totdeauna se intra cu fata inainte in cabina; 4’ nu se va depasi sarcina maxima de transport a ascensorului, iar inedreatura va trebui epartizati uniform pe platforma eabinei; e) se va semnala spre depanare orice defectiune —constatata la —_ascensor. 19. Usile eu geamuri si ferestre trebuie manevrate atent. Este erzis a se sprijini sau a se impinge de partea de sticlé a usilor sau ferestrelor. 20. La iesirea din eladire, orice persoana se va asigura in toate directiile pentrua nu fi surprinsa de vreun mijloc de transport sau de masini care ies din garaj 21. fn timpul programulu orice sursa de accident. trebuie folosita 0 inealtaminte corespunzatoare pentru a se evita 22. Pentru protectia personalului neat si poati fi us birou. re face curatenie, cioburile de sticla _ trebuie depuse astfel identificate de acest personal, de preferat fiind sa se lase la vedere, pe Suprafefele cailor de circulatie pentru lucratori trebuie si fie netede si nealunecoase. Se va asigura un grad adecvat de curifenie pe jos, in incperile de lucru si holuri, grupuri sanitare astfel inedit si nu existe pericol de alunecare sau impiedicare 24, Atunci cdind se foloseste un cutit de mana, foarfece, briceag, cutter. lama, ete, pentru taierea unei coli de hartie, carton, sau sfori (si altele asemenea), operatiunea respectiva se va efectua cu atentie pentru evitarea pericolului de taiere (autoaccidentare sau accidentarea unei alte persoane aflate in zona). Operatiunea respectiva se va efectua intr-un loc si in imprejurdri lipsite de rise. 25. Sertarele birourilor se vor fine inmod normal in pozitia inchis, Deschiderea lor se va face numai in condifii care sa mu provoace accidentarea persoanelor —_aflate in trecere prin zona. 26. Se interzice — introducerea la locurile de munca a unor substante periculoase, toxice, nocive (solvenfi, benzina, acizi, ete.) 27, Transportarea si montarea_—_accesoriilor pentru pregatirea personalului (flip-chart, tabla magneticd, smart-board, ecrane, retroproiectoare) se va face cu deosebita atentie, pentru evitarea pericolelor de lovire- zdrobire a degetelor sau ce pot apare prin cdderea acestora de la inaltime. 28, Este interzisi desfagurarea —_oricaror activitati care nu au legatura cu servieiul si care pot conduce Ia accidentarea altor persoane (utilizarea ustensilelor din trusa de machiaj, ete.) 29, Salariatii care, pe lang’ activitatea de birou sunt trimisi in detegatie, pe teren, cu sau fArd delegajie scrisa, vor fi instruifi asupra instructiunilor de securitatea muneii pe timpul deplasatii, pe jos sau cu autovehiculele organizatiei 30. Toti angajatii sunt obligati _s& cunoasea si si r instalatiilor electrice din biroul in care luc rezolvarea _sarcinilor de serviciu. especte instrucfiunile pentru utilizarea ‘asi dinalte zone la care au acces pentru 31. Daca sunt observate colete suspecte sau fra stipan , trebuie s& anunfe de urgenfa seful biroului pentru ca acesta sé poata lua legatura cu Comisia de Protectie a Muneii si Comisia PSI (prevenirea si stingerea incendiilor). Nerespectarea normelor prelucrate sus atrage dupa sine sanctionarea celor vinovati. fn cazul in care se observ un inceput de incendiu anunfati imediat conducerea biroului. Daca situatia nu este periculoasa incercati si-l localizati. uarea in caz de incendiu sau dezastre. in fiecare birou va fi un colaborator responsabil cu e' Evacuuiile in caz de necesitate se vor face fra panicd, organizat, dupa un plan general ce va fi prelucrat cu tofi colaboratori si afisat in locuri vizibile. Elaborat: a Inginer principal Direetia logistica 161 Gstenn POPA Aprobat prin ordinul Directorului Inspectoratului National de Probafiune nr. 433 din OS. O7 . 2019 INSTRUCTIUNI DE SECURITATE PRIVIND EXPLOATAREA, INTRETINEREA SIREPARAREA —ECHIPAMENTELOR DE CALC! Se interzice angajatilor siutilizeze _echipamentele de calcul pe care nu le cunose si pentru care nu au instruirea necesara, Obligafia _instruirii revine gefului direct Punerea sub (ensiune a tablourilor de distributie electricd va fiefectuaté—numai de personalul autorizat in acest scop. i de calcul sa intervina la stabilizatoare, instalatii Se interzice personalului de deservire a _echipamentul tablouti electrice, prize. stechere, cordoane de alimentare, gruput de climztizare sau la orice alte instalatii auxiliare specifice. Scoaterea de sub tensitine a calculatoarelor electronice se va realiza in suecesiunea inversi celei prevaizute la punerea sub tensiune. Punerea in functiune a unui echipament duy w reparafii se va face numai dupa ce personalul autorizat va efectua revizia sau reparatia, confirmand c& echipamentul respectiv este in bund stare de functionare Se interzice indepartarea dispozitivelor de protectie ale echipamentelor de caleul, Se interzice efectuarea _oricdirei interventii in timpul functionarii echipamentelor de calcul a) Functionarea echipamentelor de calcul va fi permanent supraveghe IT, pentru a se putea interveni imediat ce se produce o defectiune. fi de personalul b)_ Se interzice continuarea luerului la echipamentul de caleul atun defectiune a acestuia. nd se constaté 0 cc) Remedierea defectiunilor se va realiza numai de personalul de intrefinere autorizat. Daca in timpul functionarii echipamentului de calcul se aud zgomote deosebite, acesta va fi oprit si se va anunta personalul de intretinere pentru control si remediere. Se interzice conectarea echipamentelor de calcul la prize defeete sau fird legatura la pamant. Orice interventie in timpul functionarii imprimantelor, permisa in documentatia tehnica, se va realiza cu luarea misurilor de evitare a antren’ imprimanta partilor —corpului de catre in cazul unui inceput de incendiu. la echipamentele de calcul, se va actiona cu stingatorul cu praf total (fluorex) si dioxid de carbon sau numai cu dioxid de carbon, Reluarea lucrului in zonele de actiune a dioxidului de carbon se va face numai dupa ventilarea spajiilor respective cu instalatia de climatizare in funetiune in timp stabilit in functie de capacitatea ventilatoarelor gi volumul incperilor. dar nu mai putin de © on Se interzice consumul alimentelor pe masa suport a calculatorului sau deasupra tastaturi. In timpul lucrului la terminale video, se va evita purtarea ochelarilor colorati. 15. Se interzice accesul personalului de intretinere si reparayii la echipamentele de calcul pe care nu le cunose gi pentru care nu au fost instru ctua in conformitate cu 16, Orice reparatie a echipamentelor de calcul se va ef prevederile din documentatia tehnica a caleulatorului, 17. inainte de inceperea oric&rei lucréti de reparatie se vor verifica _sculele, dispozitivele de lucru si echipamentul individual de protectie adecvat riscurilor existente. 18, Personalul de intretinere si reparatii va verifica existenta dispozitivelor de protectie gi a carcaselor si nu va autoriza punerea in funcjiune a echipamentului respectiv decat dup montarea—dispozitivelor si carcaselor de protectie. 19, Se interzice curdtarea sau ungerea echipamentelor in timpul functionarii acestora, Curatarea se va face numai cu produsele prescrise de producdtorul echipamentului 20. Condueitorul locului de munca impreuna cu personalul care lucreaza la echipamentele electrice “ vor verifica permanent imposibilitatea _atingerii pieselor aflate normal sub tensiune (carcase _intacte si la locul lor, capace inchise, izolajia cablurilor nedeteriorate, etc.) 21, Personalul de intretinere aechipamentelor electrice trebuie saasigure — dotarea circuitelor cu sigurante fuzibile originale gi calibrate corespunzator $i reglarea aparatelor de protectie pentru adeconecta Ia curentul de reglaj stabilit de proiectant 22. Mijloacele si _instalafiile de protectie impotriva pericolului de eleetrocutare vor fi verificate periodic. 23. Se interzice interventia la instalatiile electtice a persoanelor _necalificate in meseria de electrician si neautorizate. 24, Interventiile la instalafiile si echipamentele electrice _ trebuie executate conform prevederilor Normelor —specifice de securitate a muneii pentru utilizarca energiei electrice Inginer principal Directia logistics Uf Galena POPA Aprobat prin ordinul Directorului Inspectoratului National de Probatiune nr. 133 din OF OF 2019 RUCTIUNI DE SECURITATE LA UTILIZAREA — COPIATORULUL, IMPRIMANTEI SL FAXULUI 1. Accesul la aparatura pentru efectuarea de copii pe hartie de scris (copiatoare, imprimante, fax) al personalului angajat se va face potrivit —_regulilor stabilite de condueztorul unit IN 2. Persoanele care lucreaz pentru prima data la un copiator, imprimanta, fax, smart board sialte asemenea, vor fi instruite de catre geful direct cu privire la modul de lucru cu echipamental respectiv, potrivit instructiunilor furnizorului 3. Angajatilor le este permis numai accesul la butoanele si serviciile exterioare ale echipamentelor (de exemplu pentru alimentarea cu hartie sau introducerea de date) fara si aiba acces la partea _interioara, prin indepartarea capacelor de protecfie. Se interzice orice tentativa de reparare sau interventie de citre personalul neinstruit, de deblocare prin introducerea de surubelnite. sirme. creioane, etc. 4. in cazul defectérii — copiatorulu imprimantei, ete. echipamentul respectiv va fi scos din funefiune si de sub tensiune, inchis. prin scoaterea stecherului de alimentare din priza sise va anunfa responsabil. 5. La utilizarea copiatorului, imprimantei, faxului sau a altor echipamente —_eleetrice gi electronice se vor respecta urmatoarele reguli a) instalatiile electrice sa fie bine izolate, iar masinile sau aparatele respective legate la pamint, potrivit instructiunilor furnizorului byest imterzis a se scoate _ stecherul din priza, tragdndu-se de cordon ¢) trebuie sa se evite bararea trecerilor (cailor de circulatie) cu cordoane _electrice. Masinile, aparatele sau echipamentele respective trebuie asezate edt mai aproape de prizele electrice. 4) trebuie semnalati orice uzuri sau defect care apare la cordonul electric, El va putea fi reutilizat numai dupa ce a fost reparat sau inlocuit dupa az e) este interzis sa s cumdna _un obiect metalic (teava sau radiatoral caloriferului, etc.) in timp ce cu cealaltd mina se introduce gtecherul in priza. £) este interzis a se pune in funetiune © masind sau un aparat —_inainte de a fi cunoscut sistemul de functionare al acesteia si masurile de securitate impuse de fabricanti 8) este interzis ca operatorii de la. fax, imprimanta sau de calcul. sa-si repare singuri mag fntrefinerea si regiarea lor ca si al oriedrui aparat electric vor fi efectuate de personal special calificat ile. h) orice operatie de reglare, reparare, intretinere gi curtitare la magini se va efectua atunci saintrerupt alimentarea cu energie electrica si dupit ce au fost deconectate ‘ind ¢ introduc conductoarele direct in priza electrica, fara sa se foloseascd stecherul, aceste improvizafii putand duce la accidente grave prin electrocutare j) masinile trebuiese fixate pe masa de lucrn, pentru a se elimina tendinja de alunecare i cidere. k) nu se va pune niciodata in functiune un echipament _cliruia i s-a scos carcasa. 6. In situatiile in care echipamentele si aparatura sunt utilizate pentru realizarea sarcinilor de serviciu in alte spafii decat in cele uzuale ( de exemplu in locatii inchiriate pentru Previtirea profesional a salariayilor) se va solicita ca orice lucrare sau interventie pentru alimentarea cu energie electrica sa fie realizata de reprezentanfii (angajajii) locatiei respective. Elaborat: / Inginer principal Direetia logistic uf Galena POPA | TOTP TERY | _ SRT Sp OU | VaPIOSY BERS TARTAR | SPUR] Ui waiea TESTIS] T SOUS | sopomouriyso | stuauodisos | upp ausan somne yu 2p 9 SHE H0/29 somnfe wid 1 euyday 2p oaupar wean noua 2998 wound | : ap asniy ia rergues 18 atennoas yumnasuy og 2p 398 wanwm0ayy SreHRUS ‘oun ap 1n901 upwerdys |e) otuaheino sonnfe wud jPeIUOD v| auBoLiadns oy aNBOYLO A waremsaja | ap asm, __| Jojauquious atu ‘pun 9p 901 2 on youn oinfe mynd | yarusigina 2p 2p noo] Bap ayewareu vampiooe niuad | 1S yuipuo 2 2p auwousodns iefeBuy | woueaog idoxd tunvionssuy | _waieiseq aieayuian, ea oJasquioU 8 2407 oye nyu zone injnpoo 98 soynfe wud vaseisadsat oposen e un expeouy nog 29 396 suaueuuog snus | puiaud su | gspaud easaeas yeuoseg | 1 eauwzieaa aueques sony 9p 2p apundsea aaenyeas ame souoyeauedio ayenyeso ssodjeounu | aaua vuvosiog | apuouuoy | indoos ujjumioy | ene 9p unseiy nse SE sowuyar tinsery | __areuosajoad panos, spinor | IN EANJEU ERTL ap NLS doqLOVEZIUWB.A0 “ODIUYa} 9]LUNSEAL gounuUI Ul WjEZUES 1S W}EPLANDes [NTUOUOp Ut atj99}0.1d 1S atTUaAa.Id ap [NUL[ 6107 ZO. fo Ey mu sunregorg op [etiorfen, injnesoroadsuy nuoypox1q{ jNUIpsO Lad Teqordy spoT saseodsou puvcin nog 2p 498, suoueutog atpoud fajonwo og 99398 wou soinfe und nog 2 328 wouewg 2p BSTUL, oun ‘yeasogo ap | somnfe und | 20 ap euyoues uy ounrpaasdou ‘oug 2p Jo8 waueaag ups jnjanuosciny | spysnay | stead wantans tssodo ap easeinoaxsy sreyzouou “ayposogo 2p | soinfe wud 509 nes ures mong 9p 398, usueuog tums _ymjonvosemy | 3p esnay 2uvosiod auto 2p sun|saidy sremnoaxe amngaa, urpiogns up rmjeuosind 8 sojuonion) soynfe wud | 29 soeado & ‘aworgzundso1020u ‘nog 2p J98 suoueutag + ounasuy stead vomgers ‘youn 9p rursas ap vases, suas sp ajeypaw ‘arenes noua ap Jag | wun ¢ ernie osm 2p jnuoig ‘smsan ayeret Ee TOTETNG ona 2p Jo§ renuy ‘euinoofu amcUNUN 9p MaRS [2AIN, wen ss) s00z981 yaqnotues mans | ue azonde ad ap. seiZojoporau | ap ymjsods de 9p _varepuooy ojeuniog | asworgzundsoi00 duunoue 2p ‘injun muowanpuo jae |__omnTTOn ad ‘SoyUDIR-OTaTUNS SyOTEUES I avw OSS Sp TAMMASUT PANNA | OT enue | som nun “un 6 owe saad # nm muoranp oD enw | woronyson | sid ‘eypusouyue ayegus 18 areua9s op wamnsutBasemDay | L ‘Mien yruoyPONPUOD, enue aad ‘TaIRURS KF aIwIMdes ap HamMASUT easEMDaIa [9 SIEZUOAT axrsasaopu09) reoue ap ous ‘amowoxpul ‘sqenans ap aumas no voswinsisy | —_¢ ani ¥avonpo5 enue sousepip ajeuaqeUN no waremnaisy | y ‘ANI eai2opu0>) ipue SUS TOTRISTSTS TOTSIWUTLDS waIRNg|D ES VSNTWIO |e ani vasonpoe5, enue -Rounuu u) avesruns 18 eyanoas ap soquntionasu!vasssogeia | __Z (oye Lr) sewun wworeonpue5 | sunt geerepo | omonos | _apjunr oa | wounw wy wimeuRs 8 wieganoos yuowop uy yanasts easenioaye |_| aaezyyvoa ANSTUT BON | —_naesuodsoy | op uamaay,| —nmmjoa | ap —_ienun, Aopunyjox ‘sojaoeo|fhu so|AEIINY eOHEMIOL 99 |40}UzZ{UB.I0 JTLINSE IAL ES SP 24s odsas oun rasogo 2p | some wud 2p |m90]% say o9s BIE ong 2ps9§ | __ owns tuns__ojonuesony |” apesun aie syesoda wast) sont sojouud 2 swspioae | soinfe wad prey nougapsag | —__tusunwweg ap udoud wnonusut | apes, semana orale sivonzndso109 pds ammpiose | soinfo wud amonfuns sngewusny ong p26 | round oud wnonuisuy | __ 9p 2504 toamog | _ssosep rnnnogy raw piles ‘arouu04 ‘ajoorad 9p ammunsss ap srmnoas oyna 9.979 ANE eaisonpuocy enue sod 1 otfoataud ap injnueyd nuyzreas z INI Pa eudoud aNtBazanpuo5, peso ‘up ayunong sod 2oq,pefa areatnoes ap toySoneidns o un Om un swoAP] ee aNLBavsonpuo we ote wepo | :ajeypos-snuns ylrpuos no vareinaisy | 61 un U1 0 dISTU nO BpET “mn “sau na S185 un pony, um oyaueo — giedor] | ‘ = ‘uwa] 9p plaarueus na 945 ~ ate) ‘un Suny is sodo4, me ¢ 21 BPO seso2ou jeyorew 8 yuourediyoo no yensozu “ANT vasBONpUOD, | § 8 1090 seypusouzue noued no yein3ise oq | _ BL AND Bass0npUOS we 1 er Epo uy 9. un ‘preipuzournue pdwod no yeinsise aq |e — ar UT | dus gg-sz 9p 2159 saoag segeadns up sow assiop ul 9g “aNL¥assonpuos, ue yp ef expo on _ AN} eam0npUoD, enw _| si at eanonp09, enue | quoreony rox sad bl {uawop uy wads 9} 29 4 uingeid ootoud ap jnueid um juoHRoNpUOS enue | __qwovess9 on ‘od { 1Uoyes9N] fo} NED ap wapoyide 16 woyuan | EL aad woun 9p [OO| ef nun jraoKonpuos woadyo ren | _qwomon on saad. ayerwuys 18 sveyanaos 2p ‘ou 9p [R99] B] aNteaisonpuey, auespeouy et | _qorsony oy sod arongus 18 areMun99s 2p Vad B09]e=5, yoNsIBo] voor pedioupsd xoursuy areroqera, “‘ruony ap 18 arfoaoud ap quouredyog “| | areyfues-ootuai3! afeuae “OT "WYS'S [ntuowop UL aseUTUas “LIMpRJsUOD ap vaIeZIUeBIC “6 “W'S'S [Muowop uy areuuogur 18 oreBedoad ‘omeoud ap speuereur “eorjgng *g “W'S'S @P Juntongsul ap eazesoge|y “9 "W'S'S 9p atiareur UL inqnyeuosiod eamnEBarg “ajeorpowt ouowrexg * "OUNUL ap a[LINIO| k| 9S} ap JO]LOIe} RareN|eAg “| “nuon| ap Jojaporeut 1$ JojLinpadoad vareztundy * -ao1Sojouyar sojasaooid v 1S gounu! ap JofZno0] B ('S"s) EOUNU UF HeBURS 18 HfeLINoas Jyoadse qns Nes ORUOUVOTIE vareIoo104d “| SOEAUESIO TANSEY TT wi cid “rarinynsut areztueBs0 jnuoyay ad ‘LaseN ‘oreM}OLL “| | -arvoypzundsarosau ao1Bo[o109}0u1 10]11puod eALoduuy so|HFeULpes vorefojo1d najuad oxy weds “O| -atfefnua op ttepersut 1S owmsig “sojiteiqla 1S injmouro8z earoyequioo nzquad aantzodsip 18 auiaisig “tnjmeurumyy variegunguyy nquad auraysig « “mnjmeuntjooror vortmgunquy nquad oantzodsip 1S oyerede ‘ourasig “19 ao1Bojorg “sorutsay “eoruntyo ‘soLoajo ‘soTuRDOLU JO|LINOS B a1ayeqUIOD ap aanizodsip 1S ajerede “ouLDIsIg * “omeZTVIOAR ‘OrEZTPEUTLIAS Sp SUIDISIS 18 apeLITEYA| * -ayoforaeayn 18 tJosoroe ap theypisuy ° -areziiezop 1 atfoasurzap nnuad ajuesqns 1S ginqeredy « “yonuoo 1$ arezteuutas 9p inyesedy © dad du Sra BA 3s HIRSH (SIsooe BEMp od TEU HN | S]HTNNOSS Sp opUNiToRASUT | JOjHNSo] HuOWeanpuos | —TerTear nw woanasuy | ¢ vaseujune, By iS auRaR ap ayo g ap mynsony jndury wy *mynsony easadsouy ‘eqeinp o no vouNUT ap pounut uy ayeypuys 18 9 ax ad nion[ | ¢nynoo] re LoYonpuod ajajuuiao * eounw uy arerpuys 1S ayeyNoas 00 r uny aresoy | nnuad osmsut noon ap eferoues ajoyuyao aidsap eynosip | ap unnd | nyuad gounur wy oreyeuys 1S ne area pounw ap eounut ap BA aS IMs raysaoe eyEMp 9g TWN | Aedes op afuMNongsut | JopLMo0] 1OyoNpuos | amfeiue ey | [noo] EY KaaMASUy | —_Z -o19 mmnyeruaprooe Jeorpaw soynfe injnwwud varep20oe ‘10 Teeonpoud Jnzeo uy Inynyeuossad aptuntjoe “soqpueae gp Joysezoydxo “soq1Ipuoout v asquanaid ap ajaovoyfiur i$ ajaporaur ‘sojpusout enuoo enoajoud “gpenpiAtput ‘ey arerpuant 9s atjoaiord ap ajaovorfiur “gpeuosiod eustst voremBise ngyued vounu | Js azzonpoad uy areyues ap ajedioutad Uy ous 8 ayepdes | | 2] outiou ‘ayequmaas ap 2]aUUHds “BAs109[09 2p vaNniLondisNre ansazord ap aovolfiu ‘apeuorsajord | sInyequapiooe sop }]0q 1S Roun ap JoJa1USPI99e Jeorpow somnfe lummmaid ap ajaovoyfiur tnjnwud varepiooe najuad | 18 9Joporoww ‘ssonpoud ap jnrpaut VANALLOMALSNI'Z UL LAl90U Is Jooted ap toVoRy tHedioud ‘gounur ur oyzues “ounu uy owngups Is ayerunoas B] asta 1 ayemaas ap ayeiauad jesouod no aypquaurepuny a[189] axdsep vinostp ‘Anonponur uinnsut ounut ap -ajonpoajut BA 98 LIMNSUT IIsa9u PIRINP og 3107 VANALLOMALSNET | 2014N90] WOWoNpuoD | arefesue vy voamasuy | | 7 Hmnjsur | qamaysuy jEynUAUED vyeang | yepoad inyewsayepy Lqesuodsay — | ryuowoyy | wamaysuy indy | aN vOUNUT Ul IbEIBUES IS 610 “70 90 UP Egy auntjeqoig ap jetorten injnyes0joadsuy Injruoyporig nuIpio ud yeqordy WLWANdDes [NIUIWOp Ul AO[HRLAL[eS TAMAYSUT NULL i Vado Buen / vonsiSoy enjoaat yedrourad souySuy euoqEla, “mnqnsony vameuruar ey Beak ap Inenys a0 g ap Inaony vazadaour eyeanp 0 no voUntL ap jweds0 up azezony | mnjnoo| re YoWanpucD | wx00] ap dy 1 otfouny amoay | nnuod vormasut moan | —aq:z og ¥L ap unnd | nnuad rounut uy ayeypups 1S ‘ne ameo pounut ap | pep 0199p voqpoyiad Aprobat prin ordinul Directorului Inspectoratului National de Probatiune nr.433 din OF OF. 2019 Instructiuni privind exploatarea echipamentelor tehnice 1 - Este interzis angajatilor sa utilizeze echipament tehnie pe care nu-I cunose sau pentru care nu au fost instruifi. 2~ Se interzice angajafilor sa intervind la echipamentele tehnice utilizate, tablouri electrice, prize, stechere, cordoane de alimentare, instalatii de climatizare sau alte instalajii auxiliare specifice; 3 ~ La punerea sub tensiune a aparatelor electrice se va respecta urmatoarea ordine: = verificarea temperaturii si umiditajii din sala; = verificarea vizuald a integrititi dispozitivelor de securitate; = punerea sub tensiune prin apaisarea butonului de pornire; 4 Punerea in funcjiune a unui echipament dupa revizie sau reparafie se va face dupa ce cu intrefinerea tebnicd a confirmat in scris cd echipamentul respectiv este in persoana autorizat stare de funetionare; 5—Se interzice indepairtarea dispozitivelor de protectie a echipamentelor, precum si orice interventie asupra echipamentelor tehnice; 6 ~ Funetionarea aparatelor electrice va fi permanent supravegheata pentru a interveni imediat ce se produce o defectiune; 7 Se interzice continuarea lucrului cand se constatd o defectiune; 8 —Remedierea defectiunilor se va realiza numai de c&tre personal autorizat; 9—Daca in timpul functionarii aparaturii electrice se aud zgomote deosebite, acestea vor fi personalului de intrefinere tehnicd autorizat; oprite gi se va anunfa seful locului de mune 10—Se interzice conectarea echipamentului electric la prize eu defecte sau fart legaturi la pamén 11 —inlocuirea sigurantelor la instalafiile electrice se va face numai de catre personalul autorizat. Elaborat a 7 Inginer principal Directia logistics fA“ Galena POPA Aprobat prin ordinul Direetorului Inspectoratului National de Probafiune mr. din 22019) INSTRUCTIUNI DE SECURITATE LA DEPLASAREA CU AUTOVEHICOLUL DE SERVIC! 1, Conducerea autovehiculelor aflate in folosint Inspectoratului National de Probajiune este permis numai salariatilor care poseda permis de conducere valabil pentru categoria respectiva, eliberat in conditii legale. 2. Repartizarea autovehiculelor institutiei pentru indeplinirea sarcinilor si obiectivelor de serviciu se face potrivit dispozitiilor conducerii 3. Se interzice folosirea autovehiculelor pentru pregitirea de soferi precum si conducerea de cdtre o persoani care nu indep| lariatilor care urmeaz scoala neste calitatea de angajat. 4. Starea tehnicd a autovehiculelor institujiei trebuie si corespunda regulamentului privind circulatia pe drumurile publice. 5. Utilizatorii autovehiculelor rispund de starea tehnicd a bunului ineredinfat pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu, de aspeetul autovehiculului in exterior si interior, 6. Autovehiculele vor fi echipate cu toate dotirile prevazute de regulamentul de cireulatie pe drumurile publice sau stabilite prin alte reglementari stabilite 7. Utilizatorii autovehiculelor sunt obligati de a respecta intocmai regulile de eirculatie 8. Se interzice transportul in autovehicule a unor materiale periculo: inflamabile, explozivi, otravuri, acizi sau materiale care pot conduce la accidente. ca_substante 9. in cazurile de modificare a regulilor de circulatie conducatorii de unitati vor proceda, in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la publicarea acestor modificari, la instruitea salariatilor care utilizeaz’ sau pot utiliza in viitor autovehiculele pentru indeplinirea sarcinilor si obiectivelor de serviciu, pe baza de proces verbal semnat de persoanele instruite in cazul producerii oricdrui eveniment rutier in care este implicat un autovehicul Inspectoratului National de Probatiune, salariatul cdruia i-a fost incredinjat acesta se va conforma intocmai prevederilor regulamentului de circulatie. 11. Orice eveniment rutier in care a fost implicat un autovehicul in care au rezultat persoane accidentate, va fi anunjat de urgenta conducerea unitéjii in vederea deschiderii unei cercetiri imediate a eventualelor accidente de munea, 12. Se interzice categorie transportarea unor persoane strdine cu autovehiculele Inspectoratului Najional de Probatiune. 4 Elaborat Inginer principal Directia logistica Galena POPA Aprobat prin ordinul Directorului Inspectoratului Najional de Probafiune mr. 733 din O8- OF 2019 INSTRUCTIUNI DE SECURITATE LA EXECUTAREA DEPLASARILOR PE TEREN, PE JOS 1. Personalul care se deplaseazai pe jos, va alege ruta cea mai scurta gi acele cai de circulatie care sa nu prezinte rise de accidentare. 2. Este interzisa deplasarea prin puncte sau Jocuri prezentnd rise de cadere in gropi, santuri, canale fiird capace ete. 3. Pe timpul deplasiiii atenfia va fi concentrata asupra caii de circulafie, fiind interzisa privirea din mers a vitrinelor magazinelor, a marfurilor de pe tarabe, citirea anunturilor gi altele asemenea ce ar putea conduce la accidente, 4, La intersect trebuie sa se circule pe partea dreapti, deplaséindu-se incet, pentru a se evita coliziunea cu o persoana sau un mijloc de transport, care ar putea veni din sens opus sau de dupa colful cladirii 5. Totdeauna trebuie sa se priveasca in directia de mers, iar atunci cénd se transport pachetele in brate, acestea nu trebuie sa impiedice vizibilitatea, 6. Se vor evita locurile intunecoase, in care pot exista gropi, sanfuri, canale precum $i baltile, ochiurile de apa de pe strizi ce pot ascunde gropi 7. Se interzice a se folosi scurtaturi prin incinta unor clidiri dezafectate, santiere de constructii sau locuri virane 8. in cazul traversirii arterelor de circulatie se va trece numai prin locuri special amenajate pentru pietoni (pe zebra) si pe culoarea verde a semaforulu 9. Se vor evita locurile semnalizate ca existind pericol de eaidere de corpuri de la inalfime (schele de construcfii, cidere de gheata/zapada de pe acoperisul cl&dirilor etc.) wma, cand exis 10. Pe timp de i i peticol de alunecare pe gheat pe caile de acces din jurul sediului_ pe care circula angajatii vor fi imprastiate materiale antiderapante (nisip, sare etc.) 11. Persoanele trimise pe teren trebuie sa poarte incalyaminte si imbrd corespunzaitoare situatiei pe teren. inte 12. Persoanele care au fost plecate pe teren in conditii de ger ce pot provoca degeriituri se vor prezenta de urgent la medic pentru stabilirea masurilor impuse de situate. 13, Accidentele produse pe traseu in timpul deplasarii de acasa la serviciu gi de la serviciu spre (dupa terminarea programului de lueru, si in timpul normal necesar pentru parcurgerea distanfei respective) se vor raporta la serviciu in vederea cercetirii imprejuritilor in care au avut loc si a oportunitatii Incadrarii drept accident in legitura cu munca. Elaborat: VA Inginer principal Directia logistica iY Galena POPA Aprobat prin ordinul Directorului Inspectoratului National de Probatiune nr. din 2019 INSTRUCTIUNI DE SECURITATE PENTRU GARAJE SI PARCARI 1. Angajayii au acces la garaje si parcdri numai in vederea pareirii autovehiculelor de serviciu, potrivit regulilor stabilite prin decizie interna 2, Repararea autovehiculelor se efectueaz numai la unititi de service autorizate 3, Spilarea autovehiculelor se face numai in locuri special amenajate pentru astfel de operafii potr.vit aprobirilor — autoritatii de protectia mediuli 4, Se interzice spalarea si degresarea motorului sau a altor piese auto montate pe autovehicul sau separate in incinta garajului sau pared 5. Angajatii care au acces in garaje si paredri, se vor deplasa in incinta acestora cu pentru evitarea oricarui accident, atat in situafia in care sunt conducdtorii auto, la volanul nagini cat si in postura de pietoni. atenti 6. Conducitorul de unitate va numi o persoana responsabila de garaj/parcare, care va asigura Tuarea masurilor corespunzitoare pentru evitarea oricdror accidente (indepirtarea ahe(ii/zapezii, imprasticrea substanfelor antiderapante, indepartarea obiectelor care impiedica circulatia fluenta, respectarea regulilor de disciplina), 7. Instalatiilor electrice existente in garaje (iluminat, prize) vor fi verificate. 8, Sistemele de inchidere (automata sau manuala) a usilor de Ta intrarea in garaj, vor {i verificate periodic gi intretinute astfel incat si asigure functionarea corespunziitoare, fra rise de accidentare 9. Executarea unor luerari de mici reparajii si spalarea autovehiculelor se va face numai cu utilaje, scule si echipamente omologate, in perfecta stare, astfel concepute inedt sa nut produca accidente, 10. Utilizarea uneltelor electrice portative in garaje, se va face cu respectarea ‘intocmai a instruc{iunilor de protectia muneii pentru instalatii electric. 11, Este interzisa depozitarea materialelor combustibile (ambalaje, cartoane, scdnduri etc.) sau a lichidelor inflamabile in garaje. 12. Toate persoanele care au acces la garaj vor fi instruite pentru interventia la stingerea unor eventuale incendii la autovehieul sau in incinta garajului si asupra modului de acfiune cu mijloacele de stingere existente din dotare, Elaborat: 7 Lt! Inginer principal Directia logistics Aprobat prin ordinul Directorului Inspectoratului National de Probajiune nr. din __ 2019 INSTRUCTIUNE PENTRU UTILIZAREA INSTALATILOR ELECTRICE DE JOASA ‘TENSIUNE SI INTERVENTIA LA ACESTEA 1. Interventiile la instalafiile electrice se fue numai de c&tre persoane calificate in meseria de electrician. Este strict interzisa interventia persoanelor neautorizate la instalafiile electrice. 2. Prin instalafii electrice de joasa tensiune se injeleg instalajiile legate galvanic la refelele cu neutrul legat la pimént, la care tensiunea intre fiecare faza si pimént, in regim normal de functionare. nu depageste 250 volti 3. in cazul echipamentelor electrice mobile sau transportabile, respectiv acelea care sunt conectate la surSe de curent printr-un racord mobil (cablu, cordon de alimentare) se vor respecta ‘urmatoarele regul 2) alimentarea cu energie electrica a echipamentelor (aparatelor etc.) se va realiza numai prin racordurile / cablurile / cordoanele livrate de furnizorul (fabricantul) acestora, care trebuie sa se eseascai in pertecta stare de functionare, fra tieturi, julituri, retasuri, cu fisele si stecherul in buna stare (nesparte, nefisurate}; b) in cazul in care se constata defeetiuni ale ptizelor, echipamentului sau coordonatelor gi racordurilor, ce pot conduce la accidentare prin electrocutare se va scoate imediat de sub tensiune alimentarea, dupa caz, de la intrerupatorul care alimenteazd priza respectiva, iar echipamentul, aparatul, racordul, etc. va fi retras in vederea reparirii, astfel ineat sa nu poati fi utilizat de persoane neavizate: ¢) pozarea cablurilor (cordoanelor) de alimentare trebuie facuti astfel incdt sa nu se detetioreze invelisurile exterioare prin frecare sau sa poatd fi agitate de persoane in trecere prin zona. in nici un caz pozarea nu se va face in locuri (de exemplu pe pardoseala) in care cablurile pot fi traversate, agitate si rupte de mijloacele de transport. 4) cablurile (cordoanele)de alimentare nu vor fi expuse in locurile de racordare (fise si echipamente) ca forfecare, risucire si/sau strivire; €) la locurile de racordare a conductoarelor de protectie (acolo unde acestea exista) trebuie prevazuta o rezerva suficienta pentru ca in cazul smulgerii racordului, ele sa fie solicitate ultimele; f) in zonele de amplasare a prizelor, in fata peretelui sau pe pardoseala, dupa caz, este necesar sa existe un spatiu liber, degajat pentru a nu se Impiedica manevrarea fiselor; 8) este interzisa utilizarea prizelor si fiselor cu contacte indoite, murdare sau corodate; hh) este interzisa conectarea fara fises chipamentelor prin introducerea conductoarelor direct in priza, i) utilizarea dispozitivelor de conectare cu capacele deteriorate sau lipsi, este interzisa. 4, in subsoluri si alte spatii cu grad mare de umiditate gi cu pericol crescut de electrocutare se vor utiliza numai echipamente electrice portabile special construite pentru astfel de medii se va face alimentarea cu tensiune redusa, nepericuloasa de 24-65 volti, dupa caz, Prizele montate pe circuitul cu tensiune redusa trebuie sa fie de forme diferite fata de cele cu tensiune mare. 5. in locurile de munca nu se vor introduce decat echipamentele portabile si cablurile acestora prin care se alimenteazai cu tensiune redusa, sursele de alimentare (transformatorul de spare) fiind obligatoriu amplasate in afara zonei periculoase. 6. incaz de electrocutare a unei persoane se va proceda in felul urmator: = cea mai mare atenfie se va acorda scoaterii de sub actiunea curentului electric, astfel inedt operafiunea de salvare sa nu conduci la electrocutarea salvatorului; pentru aceasta se va proceda Ja scoaterea tensiunii in zona, de la intrerupatorul general: - daca scoaterea de sub tensiune necesita timp. defavorizéind operativitatea interventiei (ceea ce pericliteazi viata electrocutatului) se va proceda Ja utilizarea oricdror materiale sau echipamente electroizolante care sunt la indemana, astfel incét persoana accidentata sa fie ‘indepartata de zona de pericol (operatiune admisa numai la joasa tensiune) cu mare atentie de a nu se atinge corpul salvatorului de cel al electrocutatului; + succesul acjiunii de prim ajutor in caz de electrocutare depinde de rapiditatea cu care se acfioneaza si de competenta celor prezenfi in acel moment; - se procedeaza la determinarea starii accidentatului; daca din circumstantele producerii accidentului nu au rezultat vatamari si leziuni care ar contraindica intr-un mod evident migcarea si deplasarea accidentatului (ca de exemplu cadere cu leziuni grave, fracturi sau hemoragii) se va proceda la respirajie artificiala sau reanimare cardio-respiratorie. Este preferabil ca anterior sa se desfaca hainele la gat, piept si zona abdominala si sa se verifice starea respiratiei si existenta pulsului - orice electrocutat va fi transportat la spital pentru supraveghere medicala, deoarece ulterior pot surveni tulburdri de ritm cardiac. Elaborat: / Inginer principal Directia logistic MU] Galena POPA Aprobat prin ordinul Directorului Inspectoratului Nafional de Probafiune ar. 143 din 08 OF, 2019 INSTRUCTIUNI PRIVIND PRIMUL AJUTOR IN CAZ DE ACCIDENTARE Din prezentele instructiuni face parte integranta si materialul " PRIMUL AJUTOR IN CAZ DE ACCIDENTARE" cuprinzind urmatoarele: L Generalitatea 2. Accidente provocate de curentul electric 3. Lesin, insolatie, soe caloric si intoxicafiile cu oxid de carbon 4, Raniri 5. Hemoragii 6. Arsuri 7, 8 1 Fracturi-luxatii Transportarea rantiilor GENERALITATI Je vor fi dotate cu truse de prim ajutor medical pentru eazuri de accidente la locul 'b) Locurile la care vor fi amplasate truscle medicale de prim ajutor vor fi stabilite de conduciitorii de unitari, astfel incait sa se asigure accesul cu usurinta in caz de necesitate precum si conditiile pentru asigurarea integritatii continutului trusei ©) Periodic se va face verificarea continutului trusei de prim-ajutor si iar in caz de lipsa sau consumare a unora din materiale se va proceda la aprovizionarea si inlocuirea acestora. 4) Conducatorii de unitati vor numi un responsabil cu trusa medicala si vor Iua masuri de instruire a unor salariati pentru acordarea primului ajutor in caz de accident, de preferinga din riindul persoanelor care se gisese in permanenti la locul de munca (care nu afecteazl deplasati in interes de serviciu pe perioade mari de timp) si care au eunostinge medicale. ©) _Locul in care s-a organizat postul de prim-ajutor dotat cu trusa sanitara va fi inscriptionat vizibil cu o eticheta aplicata pe perete pentru a fi cunoseut de toti salariatii. f) Toti salariatii vor fi instruiti asupra situatilor in care se poate acorda primul ajutor Ia locul accidentului precum si asupra acelor situatii in care este interzis a se situafii in care este interzis a se interveni de cétre persoane nepregatite. aceasta conducdnd la agravarea starii accidentatului. 2, ACCIDENTE PROVOCATE DE CURENTUL ELECTRIC in caz de electrocutare, in primul rand se va scoate accidentatul de sub actiunea curentului electric prin deconectarea portiunii din instalatie aflate in contact cu acesta. Daca accidentatul este la inaltime si dact este posib curentului, se vor lua masuri pentru prevenirea cider. ca el sa cada la intreruperea Dacd intreruperea curentului electric nu este posibila imediat, la curentul de joasa tensiune (sub 500 V) se poate actiona pentru scoaterea accidentatului de sub actiunea curentul tui electric prin inlaturarea contactului acestuia cu sursa de curent, cu conditia asiguréiti mainilor si picioarelor salvatorului. La curentul de inalta tensiune (peste 00 V), accidentatul nu va fi atins decat dupa ce curentul va fi intrerupt. Dupi intreruperea curentului electric se procedeaza imediat la acordarea primului ajutor. care consti in deschiderea hainelor, incdlzirea picioarelor si a corpului cat si aplicarea cat se poate mai rapida a respiratiei artificiale. Primul ajutor se acorda chiar la locul accidentului: transportarca accidentatului se va face numai cand pe acest loc pericolul de electrocutare continua sa ameninfe pe accidentat si pe salvator, sau exista alte pericole (explozie, intoxicatie). Masurile de prim-ajutor (respiratie artificiala) se aplica si in timpul transportului 3. LESIN, INSOLATIE, SOC CALORIC SI INTOXICATIE OXID DE CARBON in cazul unei tendinte de lesin (ameteala, accese de voma, intunecarea vederii, lipsa de aer) sau lesin efectiv, accidentatul trebuie sf fie culcat cu capul in jos gi picioarele putin ridicate, si sa i se dea si miroasa solutie de amoniae. I se va stropi fata cu apii rece. La insolatii sau soc calorie, manifestate prin slabiciune, dureri de cap, mers nesigur, slabirea pulsului etc, accidentatul trebuie dus imediat la aer si umbra, dezbracat, culcat, stropit cu apa rece pe fatd si piept. Daca accidentatul este constient, i se da sa bea apa. La intreruperea sau tulburarea brusca a respiratici, i se va face respiratie artficiala, Intoxicarea cu oxid de carbon se produce fird o sesizare prealabila (oxidul de carbon neavind miros) si se manifesta prin dureri de cap, batai la imple, accelerarea batalilor inimii, slabiciune general, ameteali, great’, pierderea cunostintei, La aparitia simptomelor, victima trebuie scoasa la aer curat si daca este posibil i se va da sa respire oxigen (nu industrial) dintr-un balon sau 0 butelie. in caz de respirate sacadata sau de intrerupere a respiratiei, i se va face respiratie artificiala, Cei care dau primul ajutor la patrunderea in incdperea in care aerul este poluat cu oxid de carbon vor fi echipati cu masti de protectie contra gazelor. Intoxicarea cu solventi (acetat de etil, benzina de extractie, toluen) se produce datorita degajarii de vapori fa temperatura obisnuita. Persoana intoxicati datorita inhalarii vaporilor degajati se transporta intr-o incapere bine aerisita. I se scoate imbraicdmintea si se indeparteaza de pe corp orice urma de solvent, prin spalare cu apa si spun. I se aplica sticle de apa calda, se inveleste cu paturi, iar dacd se constata ca respira greu, i se administreazé oxigen, Se va transporta de urgenta la spital. 4. RANIRI Orice rand poate fi usor infectati cu microbii aflati pe pielea ranita, in general din mediul inconjuriitor, in pamdnt, pe méinile salvatorului sau pe un pansament necorespunzitor. Sunt in special periculoase rinile acoperite cu pamént, la care este obligatoric executarea (de catre medic, sorémedicala) injectiilor cu ser antitetanos. Pentru a evita formarea puroiului, la aplicarea pansamentului se va tine seama de urmiatoarele reguli: a) salvatorul trebuie sa se spele bine pe maini cu spun, sau daci nu este posibil, si- si unga degetele cu tinctura de iod: totusi, nu va atinge rana cu degetele: b) nu este ingiduita spilarea ranilor cu apa sau cu orice medicament sau acoperirea ei cu prafuri sau unsori; se evita astfel formarea ulterioara de purois ©) nueste permis curitarea ranii de nisip. pimént, ete 4) nueste permisa inlaturarea de pe rani a cheagurilor: ¢) pe rana se vor aplica numai pansamente sterilizate din trusa de prim-ajutor. Materialul de pansament va fi despachetat astfel ca sa nu se atinga cu mainile partea care unmeaza a fi aplicata pe rand. in cazul lipsei pansamentelor sterile, se va intrebuinta o batista curata (de preferat caleata proaspat) sau o Rigie de péinz& curata, 5. HEMORAGIL Hemoragiile exteme pot fi venoase, arteriale sau capilare. Hemoragiile venoase se caracterizeaza prin curgere continua de sdnge rosu inchis, iar in cele arteriale prin curgere de singe rosu clar, jet sacadat. Primul ajutor urmiireste oprirea imediata a hemoragiei, in care scop este necesar: icata in sus extremitatea ranit, a) safie b) sa fie acoperita rana ce singerea7 cu pansamente sterile, Iuate din pachet, fra ghemotoc si presate usor pe rana, Prd atingerea rdnii cu degetele: deasupra se aplica un strat de pansamente sau vata si se bandajeaz strdns. Acest pansament compresiv nu se aplica atunei cAnd pe rana sunt corpi straini (schije, bucati de sticla ete.) sau cand este vorba de o fractura cu fragmente de os in plag’; ©) daca hemoragia nu se opreste cu pansamentul compresiv, se procedeaz& prin apisare pe vasele sanguine care alimenteaz& cu singe regiunea ranita, prin indoirea extremitatilor si se irimite de urgenta accidentatul la medic, sau se aduce medicul, Oprirea hemoragiei arteriale prin apasare cu degetul a vasului san; face cu eficienta in urmatoarele puncte: a) hemoragiile de la obraz, buze, barbie, prin apasarea arterei faciale pe maxilarul inferior, b) hemoragiile de ta gat si cap prin apasarea arterei carotide (la nivelul gatului) spre vertebre; ) hemoragiile de la subsuoara si umar, prin ay axilara) care se simte pulsdnd in axila (subsuoara); 4) hemoragiile din palme si degete, p bratului: ©) hemoragiile de la extremititile inferioare. prin apasarea arterei femurale pe oasele bazinului ta plica inguinala (stinghie) de la baza coapsei si a arterei poplitee in spatiul poy (de dinapoi a genunchiului). Apisarea vasului sanguin pe osul respectiv trebuie nin pe osul apropiat se ‘area asupra arterei de sub brat (artera Asarea arterei humerale de la incheietura fie Ricuta cu destula putere, Pentru oprirea hemoragiei prin indoirea extremitatilor Ia incheieturi se va face un ghemotoc sau sul, din orice material. care se aseaza in cavitatea formata din indoirea incheieturii situata mai sus de locul rinii si apoi se indoaie incheietura pana la refuz, peste ghemotoc sau sul in aceasta pozitie, piciorul sau mina se leagi de corp. Cand indoirea incheicturii nu este posibila din cauza unor fracturi concomitente, pentru oprirea hemoragiilor putemice se va proceda la legarea jur-imprejur cu un cordon a membrului respectiv, deasupra hemoragiei. Drept cordon poate servi orice tesitura elastica , tub de cauciue, jartiera, bretele, ete. inainte de a aplica cordonul, membrul respectiv va fi ridicat cat mai sus, iar cordonul va fi pus cat mai aproape de umar sau sold. Locul unde se aplica legatura (cordonul) trebuie sa fie inftisurat in prealabil, cu o testtura moale. Legatura aplicata pentru oprirea hemoragiei nu va fi timuta mai mult de 1% ore, pentru a nu produce moartea tesuturilor lipsite de singe. Accidentatul va fi transportat imediat ta policlinica sau spital a (cordonul) ind fixata vizibil pe haina o indicatie cu ora cénd a fost aplicat legaitura in cazul hemoragiei din nas, accidentatul va fi culcat sau agezat cu capul pe spate, i se va desface ciimasa la gat, se vor pune pe nas prisnite cu apa rece, i se vor strange narile cu degetele, apoi se va introduce in nas un tampon de vata sau tifon steril, imbibat cu apa oxigenata, 6. ARSURI Arsurile sunt de trei grade: clii, gradul II - inrosirea pielii cu basici, gradul II] - distrugerea tesuturilor atat la suprafata cat si in adancime, gradul IV - distrugere/ carbonizare tesuturi si oase. Ele sunt provocate de diversi agent fierbinti etc. substante lichide sau solide Dupa scoaterea eu multa precaufie a imbricimintei arsurile vor fi pansate, ca orice rana proaspiita, cu material sterilizat sau panza curata, fird a fi unse cu alifii, uleiuri, vaselina sau alte solutii si rd a fi atinse cu mainile. Dupa aceea, accidentatul va fi indrumat la spital. Nu este permis: a) spargerea basicilor formate de arsuris b) inlaturarea eventualelor materiale lipite de rani °) smulgerea parjilor de haina arse, lipite de corp. La arsurile la ochi cu arcul electric se vor aplica prignite reci cu acid boric. Arsurile provocate de actiunea substantelor chimice (acizi si alealine) vor fi spalate imediat cu multa apa sau intr-un curent repede de apa curgitoare. Dupa spiilare se va aplica o prignita cu solutie de soda (2% bicarbonat de sodiu) in eazul arsurilor cu acizi, sau cu solufie slaba de ofet sau acid boric (1,5% acid boric) in cazul arsurilor cualcaline. 7. FRACTURI-LUXATI in primul rind se va asigura o imobilitate perfecta a partii vatimate pentru a preveni trans vene sau artere din vecit formarea fracturii inchise intr-o fractura deschisa, pentru a preveni sectionarea unei ate printr-un fragment de os ascutit si pentru a usura durerile. Reducerea (indreptarea) luxatiei va fi facuta de medic, nu de persoana care acorda primul ajutor. Dupa asigurarea imobilititii partii vatimate, accidentatul va fi transportat la spital. La fracturile cutiei craniene, provocate de lovituri la cap sau cderea in cap, se vor aplica comprese reci Cand se_presupune o fractura a coloanei vertebrale (cddere de la indltimi ete.) accidentatul va fi ridicat de pe pamént cu ajutorul unei scdnduri introduse cu mare grija sub corpul lui. Se va urmari cu strictete sa nu se provoace nici o indoite a corpului, intricat se poate sectiona maduva spinatii, provocandu-se paralizii ale membrelor gi chiar moartea. La fracturarea sau luxatia claviculei se va pune in golul subsuorii un ghemotoc sau sul de vata sau alt material, se va bandaja braful (membrul superior fiind indoit in articulatia cotului formand un unghi drept) lipit de corp cu bandajul aplicat dinspre partea bolnava spre spate, se va lega membrul superior de gat cu o legatura prinsa de antebrat sub cot si se va aplica 0 compresa rece pe regiunea vatamata. La fracturarea sau luxatia oaselor bratelor se vor aplica scdndurele (atele) pe ambele parti ale bratului fracturat legate cu bandaje, fesi, etc. in lipsa scdndurelelor se va lega membrul superior de gat, ca la fractura claviculei, dar fara aplicarea ghemotocului sau sulului in golul subsuorii, Se vor aplica de asemina comprese reci. La fracturarea sau luxatia oaselor palmei se va pune in palma pufina vat& apoi se va bandaja pe o scdindura lata eat palma mdinii. Se aplica comprese re La fracturi sau Iuxatii ale membrelor inferioare se va pune in repaus complet partea bolnava prin sprijinirea cu o scdndura, bat, carton gros ete, astfel ca un capiit al sprijinului sa fie pana la subsuoara, iar celalalt pana la talpa (sau glezna). La fracturarea coastelor se va bandaja strdns pieptul sau se va strnge cu un prosop in timpul expirati La contuziile primite in regiunea abdomenului. insotite de lesin sau la contuziile pe tot corpul, produse prin caidere va fi chemata imediat salvarea pentru transportarea accidentatului la spital intrucat exista pericolul unei rupturi de organ si a hemoragiei interne. in cazul.paitrunderii sub piele sau sub unghii a unui corp strain, acesta va fi extras intreg, iar locul dezinfectat cu tinctura de iod si bandajat. in cazul unei intinderi sau luxatii a tendoanelor se vor aplica comprese reci, bandaj strans si repaus, 8. TRANSPORTAREA RANITILOR La ridicarea si transportul accidentatului se vor lua masuri potrivite pentru a nu i se pricinui dureri, zeuduiti $i pozitie incomoda sau periculoasa. Ridicarea accidentatului si asezarca lui pe o targa fcuta dintr-un material potrivit se vor face cu atentie $i coordonat, eventual dupii o comanda sau numéritoare. Operatorii, stand pe acelagi genunchi si pe partea stindtoasa a corpului accidentatului, baga concomitent mainile sub spate si sezut, astfel ca degetele sa apra in partea cealalti. Se recomanda ca accidentatul sa nu fie transportat la brancarda, ci aceasta sa fie impinsa (introdusa) sub corpul ridicat de catre ceilalti operatori. in cazul fracturii coloanei vertebrale sau a oaselor maxilarului inferior, dac& brancarda este moale, accidentatul va fi asezat cu fata in jos. Transportul accidentatului cu brancarda pe locul plan, se face eu picioarele urcarea unei scari sau pante, cu orizontala. te; la pul inainte, Brancarda va fi mentinuta tot timpul in pozitie Pentru a preveni clitinarea brancard indoiti si nu se vor ridica prea mult picioarele. . transportatorii vor merge cu genunchii putin Coborarea accidentatului de pe brancarda se va face in acelasi mod pe brancarda. si la ridicarea tui La transportul cu brancarda pe distanta mai mare, legate de capetele brancardei si trecute pe dupa gatul lor. purtatorii trebuie sa se ajute cu chingi Elaborat: x te) Inginer prineipal Direetia logistics Galena POPA Aprobat prin ordinul Directorului Inspectoratului National de Probaiune nr. 795 din_OF O7. 2019 Instructiune cu masuri de prim ajutor in caz de electrocutare Masurile de prim ajutor depind de starea in care se afl accidentatul dupa scoaterea de sub tensiune, Daca accidentatul nu si-a pierdut cunostinja, trebuie siti se asigure o liniste perfect& pana Ja venirea medicului gi sd stea sub observafie timp de 2-3 ore, iar in caz c& medicul nu poate fi chemat imediat, accidentatul trebuie si fie urgent dus la punctul sanitar, asigurandu-se mijloace de transport sau targa. Dac accidentatul si-a pierdut cunostinta, insa igi pastreaza respira, el trebuie agezat intins comod; se vor descheia hainele, se va crea un curent de aer proaspit, vor fi indepartate persoanele de prisos, i se va da si miroase amoniae, si se va frictiona pentru a se inealzi corpul Va fi chemat medicul. Dacd accidentatul respira neregulat, foarte rar si spasmodic, daca li semnele de viaf& (respiratie, batdile de inima, pulsul) i se acorda imediat primul ajutor prin efectuarea respiratiei artficiale, pnd la sosirea medicului care trebuie chemat imediat sese Primul ajutor trebuie acordat imediat in limita posibilitatilor, chiar la locul de accident. Accidentatul nu trebuie in nici un caz ingropat in pamént sau stropit cu apa, deoarece aceste metode sunt nu numai inutile ci si diunitoare. ‘Dupa scoaterea de sub tensiune a accidentatului si asezarea lui pe un loc uscat, se trece de urgent la primul ajutor, care consti in aplicarea respiratiei artificiale. Metoda ,, gurt la gura”: victima este culeatd pe spate iar salvatorul se ageazi de o parte a corpului accidentatului, impingdnd cu una dintre maini fruntea acestuia, iar cealalté mind introducdind-o sub ceaf’, pe care o ridicd cu putere. Salvatorul trage aer in piept, se apleacd pe victima si aplicd strdns gura sa pe gura accidentatului gi incepe insuflarea de aer, astfel ca aerul din plimani sdi si treacd in cei ai victimei, fapt care va fi urmarit in mod permanent si atent de c&tre salvator. Pentru a impiedica iegirea aerului prin nas, in clipa insuflérii, salvatorul igi poate aplica obrazul pe nitile accidentatului sau ii va strange narile cu degetul mainii pe care o fine asezat pe frunte. Dupa insuflare, salvatorul igi ridica capul pentru a face posibila iesirea aerului din plimanii accidentatului Manevra de insutflare se execut& de 12-14 ori pe minut, menfingndu-se vietima in tot timpul manevrei cu capul in pozitia ardtat mai sus. In timpul efectuarii metodei se poate aplica pe gura victimei a batista sau o bucati de tifon. LS Elaborat: Inginer principal Directia logistica 4” Galena POPA ‘Anexa nr. 1 CUM SE REALIZEAZA INSTRUIREA? Instruirea lucratorilor in domeniul SSM cuprinde urmatoarele fazé SECURITATE $I SANATATE iN MUNCA (SSM) Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si stinataqii la locul de muncé este extrem de importanta pentru c& scade semnificativ riscul de accidentare. Aceasti instruire se efectiueaza in timpul programului de lucru si cuprinde 3 faze: instruirea introductiv- generala, instruirea la locul de munca si instruirea periodica, CAND SE CUISE ADRESEAZA | CINE REALIZEAZA, INSTRUIREA REALIZEAZA INSTRUIREA INSTRUIREA (1 INSTRUIREA nainte de fnceperea ‘* Lucritori nou angajati; © Angajatorul sau INTRODUCTIV activitati _ seful biroului, Gen * Lucratori detasati; + Luerto * Lucratori delegati; 7 * Lueritori pusi la dispozitie de catre un agent de munca temporar 2. INSTRUIREA LA Dupa instruirea © Tofi lucratorii; Sefuul biroului LOCUL DE MUNCA __ introductiv-generala » Lucritori care gi-au schimbat locul de munca in cadrul unit 3. INSTRUIREA Laintervalul stabilitin |» Toi lueratorii Seful biroului | PERIODICA instructiunile proprii Periodicitateainstruiri = max.6 tunis ~- max. 12 luni 3.1 INSTRUIREA La modificarea: - «# Tofi lucratorii Seful biroului PERIODICA condifiilor de munca; - . SUPLIMENTARA daca | i nilor propri -_* Lueritori care igi reiaw este cazul prevederilor SSM; activitatea * La aparitia de noi riscuri, evolugia Fiscurilor La reluarea activititii