Sunteți pe pagina 1din 6

Avizat,

Aria curriculară: Limbă şi comunicare Director,


Disciplina de învăţământ: Comunicare în limba română prof. ......................
Clasa pregătitoare
Varianta de curriculum: Curriculum extins
Nr. de ore: 5 ore/săptămână Avizat,
Responsabil comisie metodică
........................................

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Semestrul I ( 13 săptămâni, 65 de ore)

Nr.crt. Unitatea de învăţare Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


specifice ore
1. La început de drum 1.1. Probe de cunoaştere a elevului: probe de 15 I-II-III
1.2. evidenţiere a achiziţiilor dobândite la
Texte suport: 1.3. grădiniţă; proba de constatare a calităţii
„Adio,grădiniţă!” 1.4. pronunţiei; proba pentru determinarea
„Prima zi de şcoală” 2.1. volumului vocabularului; proba pentru
„Povestea cărţii”,de 3.4. denumirea activităţilor specifice unor meserii;
Emilia Căldăraru 4.2. proba de analogii; proba de antonime; proba de
completare a lacunelor din propoziţie; proba de
„citire” a imaginilor, memorizări, frământări de
limbă.
 Comunicare – schimb de informaţii
între oameni ( dialoguri despre viaţa de şcolar,
despre mediul înconjurător);
 Comunicare orală – identificarea unui
obiect, informaţii despre forma şi utilitatea
unor obiecte;
1
 Cartea-volum, coperte, foaie, pagini,
numerotare, direcţii de orientare în pagină;
 Dialogul – convorbirea dintre două sau
mai multe persoane;
 Propoziţia, cuvântul, silaba – elemente
de construcţie a comunicării;
 Organizarea scrierii. * Elemente
grafice utilizate în procesul scrierii care
facilitează însuşirea literelor şi scrierea în
duct continuu.
 Recapitulare.Evaluare.
 Ameliorare/Dezvoltare.
2. Toamnă mândră, 1.1.  Sunetele a, m, u. Literele mici şi mari 15 IV-V-VI
darnică ... 1.2. de tipar.
1.3.  Citirea literelor, silabelor, cuvintelor.
Texte suport: 1.4.  Scrierea literelor mari de tipar.
1.5.  Comunicarea orală – discuţii libere
„Început de toamnă” 2.1. despre anotimpul toamna ( lunile anotimpului,
„Melcul şcolar”, de 3.1. succesiunea lor, caracteristicile anotimpului:
Vasile Versalia 3.2. fenomenele naturii, modificări în lumea vie şi
„Puişorii”, de Emil 4.2. activităţi ale oamenilor specifice fiecărui
Gârleanu anotimp).
 Recapitulare.Evaluare.
 Ameliorare. Dezvoltare.
3. Comunitatea mea 1.1.  Sunetele n,i . Literele mici şi mari 10 VII-VIII
1.2. de tipar.
Texte suport: 1.3.  Citirea literelor, silabelor, cuvintelor.
1.4.  Scrierea literelor mari de tipar.
„Familia mea”, de 1.5.  Comunicarea orală – oferirea unor
Baruţu Arghezi 2.1. informaţii despre identitatea proprie sau
„E prezent în orice 2.2. despre identificarea membrilor familiei.
loc”, de Emilia 3.1.  Comunicarea orală – oferirea unor
Căldăraru 3.2. informaţii despre obiectivele sociale şi

2
4.2. culturale din localitate.
 Recapitulare. Evaluare.
 Ameliorare. Dezvoltare.
4. Prietenia 1.1.  Sunetele e, r, c . Literele mici şi mari 15 IX-X-XI
1.2. de tipar.
Texte suport: 1.3.  Citirea literelor, silabelor, cuvintelor.
1.4.  Scrierea literelor mari de tipar.
„Cel mai bun 1.5.  Comunicarea orală – identificarea unei
prieten”, de Victor 2.2. persoane propriei păreri în legătură cu relaţiile
Sivetidis. 2.3. de prietenie/ grupul de prieteni.
„Prietenia – 3.1.  Recapitulare. Evaluare.
comoara cea mai de 3.2.  Ameliorare. Dezvoltare.
preţ” – poveste 4.2.
populară
„Camaradul meu,
Coretti”, după
Edmondo de Amicis.
5. Intră Baba 1.1.  Sunetele o, ă, l. Literele mici şi mari 10 XII-XIII
Iarnă-n sat! 1.2. de tipar.
1.3  Citirea literelor, silabelor, cuvintelor.
Texte suport: 1.4.  Scrierea literelor mari de tipar.
1.5.  Comunicarea orală – discuţii libere
„ Ţara mea”, de 2.3. despre anotimpul iarna ( lunile anotimpului,
Andrei Ciurunga. 3.1. succesiunea lor, caracteristicile anotimpului:
„Prima ninsoare”, 3.2. fenomenele naturii, modificări în lumea vie şi
de Edmondo de 4.1. activităţi ale oamenilor specifice fiecărui
Amicis. 4.2. anotimp).
„Poveste de iarnă”,  Recapitulare. Evaluare.
de Mircea  Ameliorare. Dezvoltare.
Sântimbreanu.

3
Semestrul al II-lea ( 21 săptămâni, 105 de ore)

Nr. crt. Unitatea de învăţare Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


specifice ore
6. În lumea 1.1.  Sunetele s,v, ş, t . Literele mici şi 20 XV-XVI-XVII-
necuvântătoarelor 1.2. mari XVIII
1.3. de tipar.
Texte suport: 1.4.  Citirea literelor, silabelor, cuvintelor.
1.5.  Scrierea literelor mari de tipar.
„Unde a zburat 2.3.  Comunicarea orală – exprimarea
rândunica”, de Titel 3.1. propriei păreri în legătură cu un fapt.
Constantinescu 3.2.  Comunicarea orală – discuţii libere
„La Grădina 4.2. despre ocrotirea plantelor, animalelor şi a
Zoologică”, de mediului înconjurător.
Marin Sorescu  Recapitulare. Evaluare.
„Muzicanţii din
 Ameliorare. Dezvoltare.
Bremen”, de Fraţii
Grimm
„Noi albinele”, de
Călin Gruia.
7. Lumea magică a 1.1.  Sunetele p, d, î. Literele mici şi mari 15 XIX-XX-XXI
basmelor 1.2. de tipar.
1.3.  Citirea literelor, silabelor, cuvintelor.
Texte suport: 1.4.  Scrierea literelor mari de tipar.
1.5.  Comunicarea orală – alcătuire de
„Prinţesa şi 2.3. propoziţii/enunţuri despre personajele din
mazărea”,de Hans 3.1. poveşti.
Christian Andersen 3.2.  Recapitulare. Evaluare.
„Degeţica”, de 4.2.  Ameliorare. Dezvoltare.
H.Ch. Andersen
„Hainele noi ale
împăratului”, de
H.Ch. Andersen

4
8. Salutare, 1.1.  Sunetele â,b,ţ,g. Literele mici şi mari 20 XXII-XXIII-
primăvară! 1.2. de tipar. XXIV-XXV
1.3.  Citirea literelor, silabelor, cuvintelor.
Texte suport: 1.4.  Scrierea literelor mari de tipar.
1.5.  Comunicarea orală – discuţii libere
„Legenda 2.3. despre anotimpul primăvara ( lunile
ghiocelului”, de 3.1. anotimpului, succesiunea lor, caracteristicile
Eugen Jianu 3.2. anotimpului: fenomenele naturii, modificări în
„De ziua mamei”,de 4.1. lumea vie şi activităţi ale oamenilor specifice
Elena Farago 4.2. fiecărui anotimp).
„A venit primăvara”,  Recapitulare. Evaluare.
de Emilia Plugaru  Ameliorare. Dezvoltare.
„Paştele în sat”, de
R.Niger
9. Vreau să am o 1.1.  Sunetele f, h,z . Literele mici şi mari 15 XXVI-XXVII-
meserie 1.2. de tipar. XXVIII
1.3.  Citirea literelor, silabelor, cuvintelor.
Texte suport: 1.4.  Scrierea literelor mari de tipar.
1.5.  Comunicarea orală – dialoguri pe
„Mirosul 2.3. teme familiare ( ce meserii au părinţii mei,
meseriilor”, de 3.1. meseria preferată, ce-mi doresc să fac când
Gianni Rodari 3.2. voi fi mare etc.).
„Gospodina”, de 4.2.  Comunicarea orală – informaţii
Otilia Cazimir despre forma şi utilitatea unor obiecte .
„Doctorul  Comunicarea orală – discuţii libere
Aumădoare despre reguli de igienă sanitară.
 Recapitulare. Evaluare.
 Ameliorare. Dezvoltare.
10. Copilăria 1.1.  Sunetele j,x,k, y. Literele mici şi mari 20 XXIX-XXX-
1.2. de tipar. XXXI-XXXII
Texte suport: 1.3.  Citirea literelor, silabelor, cuvintelor.
1.4.  Scrierea literelor mari de tipar.
„Sfatul jucăriilor”, 1.5.  Comunicarea orală – discuţii libere
de Mache Iliuţ. 2.2.

5
„Ionel, un băieţel” 2.3. despre întâmplări şi fapte din viaţa proprie,
după Gica Iuteş. 3.1. despre universul copilăriei şi valorile proprii
„Fetiţa care l-a luat 3.2. acestuia.
pe NU în braţe”, de 4.2.  Recapitulare.Evaluare.
Octav Pancu - Iaşi  Ameliorare. Dezvoltare.
11. Vară, vară, dulce 1.1.  Alfabetul limbii române. 10 XXXIII-XXXIV
vară ... 1.2.  Citirea silabelor, cuvintelor.
1.3.  Scrierea literelor mari de tipar.
Texte suport: 1.4.  Comunicarea orală – discuţii libere
1.5. despre anotimpul vara ( lunile anotimpului,
„1 iunie- ziua 2.3. succesiunea lor, caracteristicile anotimpului:
copilului”, de Teodor 3.1. fenomenele naturii, modificări în lumea vie şi
Munteanu 3.2. activităţi ale oamenilor specifice fiecărui
„Apă de vară”, de 4.2. anotimp).
Fodor Sandor 4.4.  Recapitulare. Evaluare.
„Heidi,fetiţa  Ameliorare. Dezvoltare.
munţilor” , de
Johanna Spyri.