Sunteți pe pagina 1din 9

International

Etichs Standards
Board for Accountants®
Întrebări și răspunsuri (Q&A) din partea personalului | Mai 2020

COVID-19: Considerente privind etica și independența


Introducerea președintelui IESBA, dr. Stavros Thomadakis

Perturbarea producției, pierderea afacerilor și a locurilor de muncă și dificultățile financiare devin CUPRINS
repere economice ale pandemiei de COVID-19. Să sperăm că stagnarea economică prezentă va fi 2 Subiecte relevante pentru toți profesioniștii
urmată de revitalizare și creștere, odată ce criza de sănătate va fi depășită. contabili
2 Amenințări la adresa principiilor fundamentale
Onestitatea, competența și obiectivitatea sunt calități foarte apreciate în cazul tuturor
3 Măsuri de protecție
profesioniștilor, în special în împrejurări potrivnice. Profesioniștii contabili sunt avantajaţi pentru că
4 Presiune
au un Cod etic internațional foarte dezvoltat, clar și bine structurat care le ghidează raționamentul
5 Întocmirea și prezentarea informațiilor
și conduita.
5 Neconformitatea cu legile și reglementările
(NOCLAR)
Raportarea financiară fiabilă și corectă și auditul independent sunt în prezent foarte necesare
pentru investitori și alte părți interesate și au un rol extins în gestionarea rezultatelor acestei
catastrofe neașteptate și a ieșirii din aceasta. Încrederea în situațiile financiare este esenţială, în 6 Subiecte relevante pentru auditori și alți
profesioniști contabili din practica publică
special în împrejurări potrivnice, pentru diminuarea daunelor și redistribuirea resurselor pentru
6 Onorarii
redresare. Aplicarea Codului etic internațional pentru profesioniștii contabili (inclusiv Standardele
7 Alte servicii decât cele de asigurare, inclusiv
Internaționale privind Independența) este cheia menținerii și extinderii încrederii. furnizarea de consiliere și asistență
8 Asociere pe termen lung, inclusiv rotația
Pandemia creează multe dificultăți financiare, operaționale și legate de personal. Profesioniștii partenerilor
contabili trebuie acum, mai mult ca oricând, să rămână concentrați pe interesul public și 8 Comunicarea cu persoanele responsabile cu
pe responsabilitățile lor etice. În afaceri sau în practica publică, conformitatea cu principiile guvernanța
fundamentale rămâne un aspect indispensabil: integritatea, competența și atenția cuvenită,
obiectivitatea, conduita profesională și confidențialitatea – fiecare are o însemnătate mai puternică
în circumstanțele speciale de astăzi.
Această publicație de tip Întrebări și răspunsuri
În condiții de incertitudine bruscă, circumstanțele se schimbă rapid și multe companii se confruntă (Q&A) a fost elaborată de către personalul
deodată cu dificultăți severe. Profesioniștii contabili trebuie să fie flexibili, atenți și sceptici IESBA pentru a sublinia aspecte din Codul
pentru a menține fidelitatea față de principiile fundamentale. Auditorii trebuie să fie pregătiți să etic internațional pentru profesioniștii contabili
reevalueze nivelul amenințărilor și să revizuiască acțiunile pe care le întreprind pentru a menține (inclusiv Standardele internaționale privind
independența. independența) (Codul) care ar putea fi relevante
în gestionarea provocărilor și riscurilor privind
Într-o criză severă, companiile și organizațiile trebuie să facă rapid tranziția către noi metode de etica și independența generate de pandemia de
lucru – digitalizarea și munca de la distanță sunt principalele exemple – și au nevoie de ajutor COVID-19.
în a solicita sprijin public sau privat. Bineînțeles, profesioniștii contabili își vor consilia și sprijini
organizațiile angajatoare sau clienții pentru a se adapta și a se reface, însă ei trebuie să păstreze Această publicație nu modifică sau înlocuiește
Codul, al cărui text este singurul care prezintă
un echilibru în ceea ce privește oferirea de consiliere și suport fără a ceda presiunilor de a acționa
autoritate. Citirea acestei publicații nu substituie
contrar responsabilităților lor etice. Pentru auditori, acest lucru înseamnă să nu își asume o
citirea Codului. Întrebările și răspunsurile nu
responsabilitate de conducere pentru un client de audit. Comunicarea intensificată cu persoanele
sunt menite să fie exhaustive, fiind necesară
responsabile cu guvernanța se va dovedi esențială în aceste circumstanțe.
referirea constantă la Cod. Această publicație
nu constituie o normă cu caracter autoritar sau
Contabilii din sectorul public trebuie, de asemenea, să se concentreze mai mult pe îndatoririle
oficială din partea IESBA.
etice. Criza impune o extindere rapidă a intervențiilor financiare guvernamentale. Acțiunile
sectorului public vor implica alegeri importante în căutarea unor politici care să includă obiective
privind sănătatea publică, economice și sociale. Calitatea informațiilor va avea un rol critic în
procesul decizional, evaluarea rezultatelor politicilor și menținerea integrității fiscale.

Această publicație include întrebări și răspunsuri cu scopul de a îndruma toți utilizatorii Codului
care se confruntă cu dilemele mari și mici ale împrejurărilor potrivnice curente. Mulțumind
personalului IESBA pentru acest efort prompt, vreau, de asemenea, să ofer asigurări că vom rămâne
conectați la vocile tuturor părților interesate pe perioada acestei crize care ne testează și ne
schimbă pe toți.
Întrebări și răspunsuri

Subiecte relevante pentru toți profesioniștii contabili


părților interesate ale acestora, inclusiv o A te conforma cu principiul integrității

Amenințări la adresa principiilor
reducere importantă a activității. În plus, înseamnă a fi direct și onest în toate relațiile
fundamentale
acolo unde operațiunile pot continua în profesionale și de afaceri. De asemenea,
totalitate sau parțial, a devenit necesară aceasta implică o abordare corectă și de
Î: Care sunt câteva dintre considerentele adaptarea modalităților de lucru la „noua încredere.
importante de avut în vedere cu normalitate” sau implementarea unor noi
privire la conformitatea cu principiile abordări de lucru. În vremuri de criză, informațiile clare,
fundamentale în contextul pandemiei corecte și transparente capătă o și
de COVID-19? În funcție de rolurile și activitățile mai mare importanță pe măsură ce
................................................................................................ profesionale ale PC angajați și ale celor organizațiile angajatoare și clienții fac
din practica publică, această schimbare demersuri pentru a trasa căi de acțiune
R: Profesioniștii contabili (PC) trebuie dramatică de context ar putea crea în contextul presiunilor și incertitudinilor
să se conformeze celor cinci principii și pe măsură ce aceștia caută surse de
noi amenințări sau ar putea influența
fundamentale de etică stabilite în sprijin financiar sau de altă natură pentru
nivelul amenințărilor identificate anterior
a-și susține afacerile și operațiunile. Ca
Cod, adică integritatea, obiectivitatea, privind conformitatea cu principiile
actori-cheie în ecosistemul de raportare
competența profesională și atenția fundamentale. Potrivit cadrului general
financiară, PC vor fi solicitați să producă,
cuvenită, confidențialitatea și conduita conceptual, PC trebuie să își exercite
să analizeze și să furnizeze informațiile pe
profesională, indiferent de rolul acestora, raționamentul profesional și să fie atenți
baza cărora se vor lua decizii critice. Pe
de îndatoririle profesionale și de la informațiile noi și la schimbările de
măsură ce fac acest lucru, va fi important
circumstanțele în care își desfășoară fapte și circumstanțe. Atunci când există
ca aceștia să rămână fideli obligației
activitățile profesionale. De asemenea, informații sau fapte noi și circumstanțele etice de a acționa cu integritate, chiar și
aceștia trebuie să aplice cadrul general se schimbă, Codul impune PC să identifice atunci când respectarea acestei obligații
conceptual al Codului pentru a identifica, și să evalueze orice noi amenințări sau conduce la raportarea unor informații
evalua și trata amenințările la adresa să reevalueze amenințările identificate nefavorabile. Codul le interzice PC să
conformității cu acele principii. anterior și să le trateze. (A se vedea fie asociați cu bună știință cu informații
punctele R120.9 și 120.9 A1-A2.) semnificativ false sau care induc în eroare.
Pandemia a generat provocări fără
precedent pentru afaceri și organizații În circumstanțele pandemiei, sunt A te conforma cu principiul obiectivității

din sectoarele publice, private și importante câteva considerente înseamnă a nu compromite raționamentul
nonprofit de la nivel mondial. Aceasta suplimentare. Acestea includ următoarele, profesional sau de afaceri din cauza
a cauzat o perturbare semnificativă fiind stabilite în funcție de fiecare prejudecăților, a conflictului de interese sau
a operațiunilor acestora, precum și a principiu fundamental: a influenței altor părți.

2
Frica, anxietatea și preocupările legate profesionale pentru a deservi organizațiile În aceste vremuri de criză, când
de sănătate, finanțe și economie sunt angajatoare și clienții într-o manieră organizațiile angajatoare, clienții, agențiile
larg răspândite în contextul acestei competentă. guvernamentale și alte părți interesate
pandemii. Aceste surse variate de stres depind atât de mult de munca PC, este
A te conforma cu principiul confidențialității
 vital ca PC să se comporte într-o manieră
pot afecta starea de spirit a PC și abilitatea
înseamnă a respecta confidențialitatea care susține responsabilitatea profesiei
acestora de a evalua în mod obiectiv
informațiilor dobândite ca rezultat al de a acționa în interesul public și buna
circumstanțele de afaceri ale organizațiilor reputație a profesiei.
relațiilor profesionale și de afaceri.
angajatoare, ale consumatorilor și ale
clienților lor. În plus, evaluarea implicațiilor În circumstanțele pandemiei, multe
financiare sau de afaceri ale COVID-19 organizații angajatoare și firme au făcut Măsuri de protecție
poate fi influențată de viziunile și tranziția către modalități virtuale de
experiențele personale cu privire la boală muncă pentru a asigura continuitatea
Î: Ce ar trebui să facă un PC dacă o
ale PC, precum și de orice preocupări activității. Este important ca PC angajați
măsură de protecție nu mai este
legate de securitatea locului lor de muncă. şi cea din practica publică să fie atenți la
disponibilă ca rezultat al pandemiei de
Potrivit Codului, unui PC i-ar fi interzis să riscurile de securitate sporite la adresa COVID-19?
întreprindă o activitate profesională dacă confidențialității datelor aparținând ................................................................................................
o circumstanță legată de COVID-19 i-ar organizațiilor lor angajatoare sau clienților
influența, în mod nejustificat, raționamentul atunci când utilizează instrumente R: În conformitate cu cadrul general
tehnologice în circumstanțele lucrului conceptual al Codului, PC angajați și cei
profesional sau de afaceri cu privire la acea
de acasă sau când transferă datele în din practica publică trebuie să trateze
activitate.
computerul de acasă. amenințările identificate la adresa
conformității cu principiile fundamentale
A te conforma cu principiul competenței

Riscurile de securitate sunt amplificate sau, după caz, la adresa independenței
profesionale și atenției cuvenite înseamnă
atunci când organizațiile angajatoare acolo unde acele amenințări nu sunt
a fi diligent; a acumula și a menține situate la un nivel acceptabil. De
și firmele nu au avut posibilitatea de a
cunoștințele și aptitudinile pentru a deservi implementa infrastructurile, controalele, asemenea, cadrul general conceptual le
organizațiile angajatoare și clienții; și a protocoalele sau politicile adecvate solicită PC să rămână atenți la informațiile
exercita un raționament solid în aplicarea pentru a sprijini utilizarea mai largă noi și la modificările faptelor și
unor astfel de cunoștințe și aptitudini. a tehnologiei și a instrumentelor de circumstanțelor care afectează concluziile
colaborare de către o forță de muncă lor privind faptul dacă măsurile de
PC li se amintește că restricțiile și virtuală. protecție continuă să fie adecvate.
provocările legate de COVID-19 nu (A se vedea punctele R120.5 și 120.9 A1.)
diminuează obligația de a-și îndeplini A te conforma cu principiul conduitei
 Măsurile de protecție sunt acțiuni,
profesionale înseamnă a te conforma individuale sau în combinație, întreprinse
îndatoririle profesionale într-o manieră
de PC, care reduc în mod eficace la un
diligentă și competentă, inclusiv cu legislaţia și reglementările relevante și
nivel acceptabil amenințările la adresa
supravegherea adecvată a altor persoane a evita orice comportament despre care
conformității cu principiile fundamentale
din cadrul sferei lor de responsabilitate PC știe sau ar trebui să știe că ar putea
sau la adresa independenței.
discredita profesia.
chiar și într-un mediu virtual de muncă.
Riscurile și restricțiile de sănătate legate
Multe jurisdicții au introdus o varietate
Distanțarea socială fiind parte a noii de COVID-19 ar putea face dificilă sau
de legi și reglementări ca răspuns la
normalități în contextul pandemiei, imposibilă aplicarea unei măsuri de
pandemie. Acestea variază de la legi
multe organizații au anulat cursurile protecție pentru a trata o amenințare.
adoptate pentru a proteja salariile sau De exemplu:
față în față de dezvoltare profesională
pentru a furniza sprijin afacerilor până
continuă (DPC). Cu toate acestea, există la reglementări menite să protejeze Pentru organizațiile sau firmele cu

o multitudine de cursuri online de DPC sănătatea publică. Prin conformitatea cu un număr mic de angajați, aplicarea
și alte opțiuni. PC li se amintește că principiul conduitei profesionale, PC trebuie măsurilor de protecție care implică
provocările practice create de pandemie să înțeleagă și să se conformeze cu acele restructurarea sau separarea anumitor
nu le diminuează responsabilitatea de legi și reglementări care s-ar putea aplica responsabilități și îndatoriri ar putea fi
a-și menține cunoștințele și aptitudinile circumstanțelor lor specifice. inaplicabilă sau imposibilă din cauza

3
pandemiei de COVID-19. Persoanele care R: Pe lângă consecințele privind sănătatea de superiori, clienți sau alte părți asupra
au fost desemnate ca revizori adecvați publică, pandemia de COVID-19 a cauzat PC de a prelua misiuni fără a deține
pentru misiuni sau sarcini specifice pot fi daune financiare enorme economiilor suficiente aptitudini sau pregătire, sau
indisponibile din motive de boală sau din de la nivel mondial. În consecință, într-un interval de timp nerealist.
cauza faptului că le-au fost atribuite alte multe afaceri și organizații se află sub o
sarcini sau au fost disponibilizate. presiune semnificativă de a-și acoperi Presiunea legată de neconformitatea cu

costurile operaționale sau de a continua legile sau reglementările. De exemplu, PC
Auditorii situațiilor financiare pot fi nevoiți
 activitatea. PC care lucrează în aceste ar putea fi presați de superiori sau de
să reevalueze măsurile de protecție afaceri și organizații se confruntă la rândul alte părți să falsifice informații raportate
planificate pentru a trata amenințările lor cu o varietate de presiuni care i-ar în cadrul aplicațiilor pentru ajutoare sau
la adresa independenței. De exemplu, putea determina să încalce principiile împrumuturi subvenționate de guvern
o firmă care furnizează servicii de fundamentale. Exemple care pot fi în contextul COVID-19. Falsificarea unor
planificare fiscală sau alte servicii de relevante în mod special în contextul astfel de informații ar compromite
consultanță fiscală unui client de audit COVID-19 includ: integritatea unui PC.
se poate confrunta cu întârzieri în a
obține autorizarea prealabilă din partea Presiunea de a influența întocmirea și
 Presiunea legată de conflictele de interese.

unei autorități fiscale privind un anumit prezentarea informațiilor. De exemplu, Un PC care este responsabil de selectarea
tip de consiliere fiscală pentru a trata PC pot întâmpina o presiune din partea furnizorilor ar putea fi presat să selecteze
amenințările legate de autorevizuire sau superiorilor, clienților sau a altor părți: ca furnizor un membru al familiei ce se
de favorizare. confruntă cu dificultăți financiare din
l De a raporta informații care induc cauza COVID-19.
Dacă o măsură de protecție nu mai este în eroare către creditori sau agenții
adecvată pentru a reduce o amenințare guvernamentale. Codul le interzice PC să permită presiunii
la un nivel acceptabil, un PC trebuie să exercitate de alte părți să conducă la o
întreprindă o altă acțiune pentru a trata l De a denatura veniturile, cheltuielile încălcare a conformității cu principiile
acea amenințare. Acest lucru poate sau ratele de rentabilitate pentru a fundamentale. De asemenea, acesta
presupune: (i) aplicarea unei măsuri de proteja proiecte și achiziții esențiale. interzice PC să exercite presiune asupra altor
protecție diferite; (ii) eliminarea relației părți care ar duce la încălcarea conformității
sau circumstanței care generează Presiunea legată de stimulente. Pandemia
 cu principiile fundamentale din partea
amenințarea; sau (iii) încheierea activității de COVID-19 creează mai multe ocazii acestora. Codul explică modalitatea
sau serviciului profesional. Înțelegerea pentru stimulente oferite pentru câștiguri de identificare, evaluare și tratare a
faptelor și circumstanțelor specifice, ilicite. De exemplu, PC pot fi presați să amenințărilor create de presiune.
exercitarea raționamentului profesional facă sau să accepte un stimulent pentru
și utilizarea testului unei terțe părți a procura echipamente individuale de
rezonabile şi în cunoştinţă de cauză protecție în condițiile unor stocuri limitate
vor ajuta la adoptarea unei decizii cu pe timpul pandemiei, sau să proceseze o
privire la măsura în care o măsură de cerere frauduloasă pentru un ajutor sau
protecție continuă să fie adecvată sau un împrumut guvernamental.
ar trebuie întreprinse alte acțiuni. În
plus, comunicarea cu conducerea și cu Codul (Secțiunea 250 pentru PC angajați
persoanele responsabile cu guvernanța și Secțiunea 340 pentru PC din practica
(TCWG) ar putea ajuta la obținerea de publică) interzice PC să ofere și să accepte
informații cu privire la acțiunea adecvată un stimulent care este făcut sau care este
pentru a fi întreprinsă. privit ca fiind făcut (din perspectiva unei
terțe părți rezonabile și în cunoştinţă de
cauză) cu intenția de a influența într-un
mod neadecvat comportamentul
Presiune beneficiarului sau al altei persoane.

Î: La ce ar trebui să fie atenți PC din Presiunea de a acționa fără suficientăpunct de vedere etic atunci când experiență sau atenție cuvenită. Tranziția
se confruntă cu presiuni legate de abruptă către modalități virtuale de lucru,
COVID-19? alăturată presiunilor pe care multe entități
................................................................................................ din domeniile de afaceri rămase viabile le
resimt, ar putea genera presiuni exercitate

4
urmare, responsabilitățile etice pentru În plus, pandemia a lansat multe entități
Întocmirea și prezentarea
PC enunțate mai sus devin deosebit de într-o luptă cu mai multe provocări de
informațiilor
importante. Mai mult, Codul le interzice afaceri sau operaționale urgente, inclusiv
PC să-și exercite discreția atunci când în legătură cu capitalul uman, lichiditatea
Î: Ce considerente sunt importante în există intenția de a induce în eroare sau și insolvența. Provocările financiare și
mod special atunci când sunt întocmite de a influența deciziile legate de contracte alte presiuni rezultate ar putea afecta
sau prezentate informații în timpul implementarea și supravegherea
sau deciziile de reglementare într-un mod
pandemiei de COVID-19? politicilor și procedurilor organizaționale
necorespunzător.
................................................................................................ care sunt menite să ajute la asigurarea
conformității cu legile și reglementările. În
PC trebuie să se conformeze întotdeauna
R: PC dețin un rol important în a sprijini consecință, unele entități ar putea eșua în
principiilor fundamentale și să mențină
organizațiile angajatoare, clienții, a se conforma cu anumite dispoziții legale
reputația profesiei. (A se vedea Î1.) sau de reglementare.
agențiile guvernamentale și autoritățile
publice să traverseze pandemia prin
Codul stabilește un cadru general detaliat
intermediul cunoștințelor, aptitudinilor pentru PC angajați (Secțiunea 260) și
Neconformitatea cu legile și
și experienței lor în întocmirea sau PC din practica publică (Secțiunea 360)
reglementările (NOCLAR)
prezentarea informațiilor. Codul prevede pentru a răspunde neconformităților
ca în întocmirea sau prezentarea confirmate sau suspectate cu legile
informațiilor, PC să acționeze într-o Î: Care sunt câteva dintre considerentele și reglementările, inclusiv discuției cu
manieră în care să nu inducă în eroare importante legate de neconformitatea conducerea, prezentarea problemei în
sau să influențeze deciziile legate de cu legile și reglementările (NOCLAR) în cadrul organizației angajatoare sau al
contracte sau deciziile de reglementare contextul pandemiei de COVID-19? clientului, evaluarea caracterului adecvat
într-un mod necorespunzător. Codul ................................................................................................ al reacției conducerii și a persoanelor
responsabile cu guvernanța și stabilirea
prevede, de asemenea, ca PC să își
R: NOCLAR reprezintă orice act de omisiune măsurii în care sunt necesare acțiuni
exercite raționamentul profesional pentru
suplimentare în interesul public.
a reda faptele cu acuratețe și în mod sau de comitere, intenționat sau
complet din toate punctele de vedere neintenționat, săvârșit de o organizație
IESBA are o pagină web dedicată NOCLAR
semnificative, să descrie clar natura reală angajatoare sau de un client, inclusiv de
cu resurse, inclusiv publicații Q&A ale
a tranzacțiilor de afaceri sau a activităților persoanele responsabile cu guvernanța, personalului IESBA, pentru a facilita
și să clasifice și să înregistreze informațiile de conducere sau de alte persoane aplicarea prevederilor NOCLAR din Cod.
în timp util și într-un mod adecvat. (A se care lucrează pentru sau în subordinea
vedea punctul R220.4.) Codul recunoaște, organizației angajatoare sau a unui client,
de asemenea, faptul că întocmirea sau care contravine legilor sau reglementărilor
prezentarea informațiilor ar putea necesita în vigoare.
exercitarea discreției atunci când sunt
făcute raționamente profesionale. (A se PC trebuie să fie atenți la faptul
vedea punctul R220.5.) că pandemia a creat oportunități
semnificative pentru fraudă, inclusiv
Multe entități se confruntă cu crize de pentru frauda legată de achiziții (în
lichiditate sau solvabilitate ca rezultat al special pentru echipamentul individual
pandemiei. În situații de criză, PC trebuie de protecție), frauda online (precum
să fie atenți la faptul că apar oportunități vânzarea de medicamente contrafăcute),
ca entitățile să raporteze în mod eronat aplicații frauduloase pentru sprijin
evoluțiile negative, să evite prezentarea guvernamental și falsificarea actelor
de informații esențiale sau să înfățișeze de caritate. Unele afaceri ar putea, de
o imagine a condițiilor financiare falsă asemenea, intenționat sau neintenționat,
sau care induce în eroare. Mai mult, să încalce distanțarea socială și alte legi
criza creează oportunități pentru entități și reglementări de sănătate și siguranță
de a-și constitui așa-numitele rezerve publică legate de COVID-19, precum și
„borcanul cu fursecuri” pentru a sprijini cele legate de beneficiile aferente muncii
rezultatele financiare în viitor. Prin și ocupării forței de muncă.

5
Subiecte relevante pentru auditori și alți profesioniști contabili
din practica publică
Onorarii ar putea fi dificil să se realizeze misiunea că, în general, se așteaptă ca firma să
în conformitate cu standardele tehnice solicite plata unor astfel de onorarii înainte
Î: Care sunt câteva dintre considerentele și profesionale aplicabile. (A se vedea de emiterea unui astfel de raport de audit.
legate de onorariile percepute punctul 330.3 A2.) Codul furnizează (A se vedea punctul 410.7 A1.)
clienților care sunt importante în mod îndrumări privind factorii relevanți
special în contextul COVID-19? pentru evaluarea nivelului unei astfel Având în vedere măsurile fără precedent
................................................................................................ de amenințări și acțiuni care ar putea luate de guvernele din întreaga lume
reprezenta măsuri de protecție pentru de a închide temporar afaceri și de
R: Presiunea de a reduce onorariile tratarea amenințării. (A se vedea punctul a restricționa deplasările pentru a
330.3 A3-A4.) controla răspândirea COVID-19, multe
Codul nu specifică nivelul onorariilor entități se confruntă acum cu probleme
pe care firmele ar trebui să le perceapă În contextul unei misiuni de audit, semnificative de lichiditate sau cu alte
presiunea din partea unui client de audit dificultăți financiare. Ca rezultat, firmele ar
pentru serviciile care vor fi furnizate
de a reduce nivelul onorariului de audit ar putea constata că anumiți clienți de audit
clienților lor. Într-adevăr, Codul precizează
putea fi amplificată dacă firma trebuie să
că un PC din practica publică ar putea nu pot sau nu sunt dispuși să plătească
desfășoare activități suplimentare pentru
percepe orice onorariu considerat o parte din sau toate onorariile restante.
a trata problemele de audit create de
adecvat. (A se vedea punctul 330.3 A2.) Firmelor li se amintește faptul că, atunci
pandemie. Codul clarifică faptul că nivelul
când o parte semnificativă din onorariile
onorariilor creează o amenințare de
Cu toate acestea, multe entități se datorate de un client de audit rămân
interes personal sau de intimidare la
confruntă cu o presiune financiară restante pentru o perioadă lungă de timp,
adresa independenței. (A se vedea
semnificativă și chiar cu dificultăți cauzate Codul prevede ca acestea să stabilească
punctul 410.2.) Firmele trebuie să aplice
de pandemia de COVID-19. Ca rezultat, dacă onorariile restante ar putea fi
cadrul general conceptual pentru a
firmele se pot confrunta cu o presiune echivalente cu un împrumut acordat
identifica, evalua și trata astfel de
semnificativă din partea clienților de amenințări la adresa independenței. clientului și dacă este adecvat să se
a reduce onorariile pentru serviciile continue misiunea de audit sau aceasta ar
în desfășurare sau care urmează să fie Onorarii restante trebui reprogramată. (A se vedea punctul
furnizate. R410.8.) Dacă apar astfel de situații, firmele
Pentru misiunile de audit, Codul sunt încurajate să ia în calcul modalități
Codul specifică faptul că nivelul onorariilor precizează că ar putea fi generată o de a diminua potențialele amenințări la
percepute creează o amenințare de amenințare legată de interesul personal adresa independenței lor colaborând
interes personal la adresa conformității cu la adresa independenței dacă o parte cu conducerea sau cu persoanele
principiul fundamental al competenței semnificativă din onorarii nu este plătită responsabile cu guvernanța ale clienților
profesionale și al atenției cuvenite dacă înainte ca raportul de audit pentru anul lor de audit, precum instituirea unor
onorariul perceput este atât de mic încât următor să fie emis. Codul adaugă faptul planuri de plată în rate.

6
Funcția de căutare din l Desemnează o persoană care
Alte servicii decât cele de asigurare, eCode IESBA poate ajuta deține aptitudinile, cunoștințele și
inclusiv furnizarea de consiliere și firmele să treacă în revistă experiența corespunzătoare, care să fie
asistență alte tipuri de servicii decât responsabilă în orice moment pentru
cele de asigurare tratate în deciziile clientului și să supravegheze
Î: Ce considerente sunt importante în Cod. De exemplu: activitatea firmei.
mod special atunci când firmelor li se l Căutarea „aplicarea standardelor și a l Furnizează supravegherea activității
solicită să ofere suport clienților de politicilor de contabilitate” și „furnizarea firmei și evaluează gradul de adecvare
audit în a obține finanțare sau sprijin de consiliere” poate ajuta firmele să al rezultatelor raportat la obiectivele
financiar în circumstanțele COVID-19? acceseze îndrumările cu privire la clientului.
factorii de care trebuie să țină cont
................................................................................................
în stabilirea admisibilității consilierii l Acceptă responsabilitatea pentru
clienților de audit privind aplicarea
R: Măsurile guvernamentale de izolare acțiunile, dacă există, care trebuie
standardelor de raportare financiară în
realizate ca urmare a rezultatelor altor
pentru a aplatiza curba pandemiei au contextul pandemiei.
servicii decât cele de asigurare.
cauzat o contracție severă a afacerilor
pentru entitățile mari și mici deopotrivă, l O căutare pentru „sprijin legat de
Alte servicii decât cele de asigurare nu

tranzacțiile de obținere a finanțării”
conducând la pierderi financiare trebuie să creeze o amenințare la adresa
poate direcționa firmele către
semnificative și, în cazul multora, la independenței care nu poate fi eliminată
considerente relevante în adoptarea
amenințarea falimentului în lipsa finanțării sau redusă la un nivel acceptabil. (A se
unei decizii cu privire la măsura în care
vedea punctul R600.4.) Firma trebuie să
pe termen scurt sau a sprijinului financiar. acestea pot oferi asistență clienților de
aplice cadrul general conceptual pentru a
Așadar firmele se pot afla în situația de a audit care se confruntă cu presiunea
identifica, evalua și trata orice amenințări
fi presate de clienții de audit, în special financiară din cauza COVID-19 și
la adresa independenței rezultate în
modul în care firmele pot oferi această
entitățile mici și mijlocii, pentru asistență urma furnizării altor servicii decât cele
asistență.
în eforturile lor de a obține finanțare de de asigurare. Codul furnizează îndrumări
la creditori sau de pe piețele financiare Alte servicii decât cele de asigurare
 privind:
mai largi sau pentru a aplica la programe nu trebuie să implice asumarea unei
responsabilități de conducere pentru un
l Factorii care sunt relevanți în evaluarea
guvernamentale de sprijin financiar
client de audit. Responsabilitățile de nivelului amenințării create de
aferente COVID-19. furnizarea altor servicii decât cele de
conducere implică controlul, conducerea
și direcționarea unei entități, inclusiv asigurare unui client de audit. (A se
Firmele pot furniza o astfel de asistență vedea punctele de la 600.5 A1 la 600.5
luarea deciziilor referitoare la achiziția,
clienților lor de audit prin asigurarea de repartizarea și controlul resurselor A2.)
servicii specifice, altele decât cele de umane, financiare, tehnologice, fizice
asigurare (NAS), de exemplu, întocmirea și intangibile. (A se vedea punctele de l Acțiunile, inclusiv măsurile de protecție,
la R600.7 la 600.7 A1.) Codul explică care ar putea trata amenințările. (A se
informațiilor financiare prospective și
faptul că furnizarea altor servicii decât vedea punctele de la 600.6 A1 la 600.6
misiunile de evaluare. Totuși, pentru a-și A3.)
cele de asigurare unui client de audit
menține constant independența, firmele creează amenințări de autorevizuire și de
trebuie să fie atente în mod special la interes personal dacă firma își asumă o Firma nu trebuie să-și evalueze sau să-şi

următoarele prevederi-cheie din Cod. responsabilitate de conducere. Asumarea compenseze partenerii pe baza succesului în
unei responsabilități de conducere vânzarea altor servicii decât cele de asigurare
Serviciul nu trebuie să fie interzis conform
 creează, de asemenea, o amenințare de către clienții de audit. Secțiunea 411
familiaritate și ar putea crea o amenințare a Codului include considerente
Codului. Codul specifică serviciile care sunt
de favorizare, deoarece firma devine prea importante pentru firme privind politicile
interzise, în special pentru clienții de audit lor de evaluare sau compensare având în
strâns aliniată cu opiniile și interesele
care sunt entități de interes public (PIE). conducerii. (A se vedea punctul 600.7 A2.) vedere presiunile financiare generate de
Unele servicii sunt permise doar atunci pandemia de COVID-19.
când sunt îndeplinite anumite condiții. Pentru a evita asumarea unei

responsabilități de conducere, firma trebuie Atunci când există legi și reglementări
Pentru clienții de audit care sunt entități să se asigure că toate raționamentele și specifice care se aplică furnizării altor
deciziile care intră în responsabilitatea servicii decât cele de asigurare legate de
de interes public, firmele sunt încurajate
conducerii sunt realizate de conducerea COVID-19 clienților de audit, firmelor li se
să recapituleze publicația personalului clientului. Aceasta include asigurarea amintește să obțină o înțelegere deplină a
IESBA Rezumat al interzicerilor aplicabile faptului că conducerea clientului: (A se dispozițiilor legale și de reglementare și să
auditurilor pentru PIE. vedea punctul R600.8.) se conformeze cu acestea.

7
Asociere pe termen lung, inclusiv Comunicarea cu persoanele
rotația partenerilor responsabile cu guvernanța

Î: Care sunt câteva dintre considerentele


Î: Există o prevedere în Cod cu privire la care pot fi relevante pentru
situația în care circumstanțele create comunicările firmei cu persoanele
de COVID-19 împiedică o firmă să responsabile cu guvernanța în
efectueze o rotație a partenerilor în contextul COVID-19?
................................................................................................
cadrul unei misiuni de audit pentru un
client de audit PIE ca rezultat al unei R: Codul conține prevederi care tratează
asocieri de lungă durată cu clientul? comunicarea firmelor cu persoanele
................................................................................................ responsabile cu guvernanța, de
exemplu, în legătură cu aspecte
R: Da. Firmele, în special cele care sunt mai privind neconformitatea cu legile și
reglementările (NOCLAR), (A se vedea
mici, s-ar putea confrunta cu provocarea punctele R260.14 și R360.14), aspecte
unei reduceri neprevăzute a resurselor legate de independență la modul
din cauza îmbolnăvirii de COVID-19 a general (A se vedea punctul 400.40 A2.) și
anumitor parteneri și, prin urmare, este încălcarea dispozițiilor de independență.
(A se vedea punctul R400.84.)
posibil să nu poată efectua o rotație a
partenerilor planificată pentru misiunea Pandemia de COVID-19 a generat
de audit. Dacă un partener de misiune perturbări semnificative în cazul
care urma să participe la misiunea de operațiunilor entităților, precum și legat
audit nu poate face acest lucru din cauza de modul în care firmele interacționează
cu clienții lor de audit, inclusiv persoanele
îmbolnăvirii de COVID-19, punctul R540.7
responsabile cu guvernanța. Măsurile de
din Cod furnizează o excepție de la distanțare socială impuse de autoritățile
dispoziția legată de rotația partenerilor, publice, precum și măsurile de siguranță
De asemenea, firmele pot fi abordate de permițând partenerului care pleacă să luate de entități și firme ar putea influența
clienții de audit pentru a împrumuta o servească pentru un an suplimentar atât abordarea și plasarea în timp aferente
parte din personalul lor pe o perioadă acestor comunicări. De exemplu, pot
timp cât sunt îndeplinite anumite condiții,
scurtă de timp pentru a ține locul exista întârzieri în comunicare. De
inclusiv obținerea acordului persoanelor asemenea, ar putea fi nevoie ca și canalele
angajaților clienților care nu mai sunt
responsabile cu guvernanța. de comunicare virtuală să fie stabilite în
disponibili din cauza COVID-19 sau din
siguranță. În unele cazuri, reprezentantul
alte motive conexe. Secțiunea 525 a desemnat (reprezentanții desemnați)
Punctul R540.9 din Cod furnizează, de
Codului include prevederi relevante al (ai) persoanelor responsabile cu
asemenea, o excepție de la dispoziția
pentru firme pentru a le îndruma guvernanța ar putea să nu fie accesibil(i)
considerentele de independență privind legată de rotația partenerilor pentru un sau disponibil(i) din cauza îmbolnăvirii de
repartizările temporare de personal. partener-cheie de audit dacă organismul COVID-19 sau din alte motive conexe.
de reglementare adecvat din jurisdicție
Așadar este important ca firmele
În final, firmele trebuie să fie atente la a aprobat o derogare de la rotația
să discute proactiv cu persoanele
orice potențiale conflicte de interese partenerilor în astfel de circumstanțe. responsabile cu guvernanța pentru
atunci când oferă asistență clienților lor. Organismul de reglementare ar trebui a decide asupra modalității în care
De exemplu, ar putea apărea un conflict să specifice alte dispoziții care ar trebui aspectele privind etica și independența
de interese dacă o firmă este implicată să se aplice, precum perioada în care pot fi aduse în atenție eficient și discutate
în sprijinirea unui client în a obține în timp util. În aceeași măsură, ar putea fi
partenerul-cheie de audit poate fi
un ajutor legat de COVID-19 în necesară o decizie cu privire la planuri de
exceptat de la rotație sau de la o revizuire contingență sau aranjamente alternative
timp ce furnizează, de asemenea,
periodică externă independentă. dacă circumstanțele se schimbă.
servicii profesionale pentru agenția
Firmelor li se amintește, de asemenea, să
guvernamentală care se ocupă de
Publicația Q&A a personalului IESBA analizeze măsura în care este adecvat să
revizuirea și aprobarea ajutorului. comunice despre problemele de etică
Secțiunea 310 a Codului conține Asocierea pe termen lung a personalului
și independență generate de pandemia
prevederi care îndrumă firmele cu privire cu un client de audit subliniază și explică de COVID-19 cu toate persoanele
la gestionarea situațiilor de conflict de anumite aspecte ale prevederilor privind responsabile cu guvernanța versus un
interese. asocierea pe termen lung ale Codului. subgrup, precum un comitet de audit.

8
Despre IESBA

IESBA este un consiliu normalizator de standarde independent. Misiunea IESBA este de a servi interesul public prin
elaborarea de standarde de etică, inclusiv dispozițiile privind independența auditorului, care încearcă să ridice ștacheta
în materie de conduită și practică etică pentru toți profesioniștii contabili prin intermediul unui Cod etic internațional
pentru profesioniștii contabili (inclusiv Standardele Internaționale privind Independența) robust și care să acționeze la nivel
internațional (Codul).

IESBA consideră că un singur set de standarde de etică de înaltă calitate îmbunătățeşte calitatea și consecvența serviciilor
oferite de profesioniștii contabili, contribuind astfel la încrederea publică în profesia contabilă. IESBA își stabilește
standardele în interesul public cu consiliere din partea Grupului Consultativ (CAG) al IESBA și sub supravegherea Consiliului
de Supraveghere în Interesul Public (PIOB).

Contacte-cheie Codul etic internațional pentru profesioniștii contabili™ (inclusiv Standardele


Internaționale privind Independența™), proiectele de expunere, documentele
James Gunn, Director Standarde Profesionale consultative și alte publicații ale IESBA sunt publicate de IFAC și fac obiectul
(jamesgunn@ProfStds.org) drepturilor de autor ale IFAC.

Ken Siong, Director Tehnic Senior IESBA şi IFAC nu își asumă responsabilitatea pentru pierderile cauzate niciunei
(kensiong@ethicsboard.org) persoane care acționează sau decide să nu acționeze în baza materialului din această
publicație, indiferent dacă astfel de pierderi sunt cauzate de neglijență sau de alte
Diane Jules, Director Adjunct motive.
(dianejules@ethicsboard.org)
„International Ethics Standards Board for Accountants”, „International Code of
Ethics for Professional Accountants (inclusiv International Independence Standards)”,
„International Federation of Accountants”, „IESBA”, „IFAC”, sigla IESBA și sigla IFAC sunt
mărci comerciale ale IFAC sau mărci comerciale înregistrate și mărci de serviciu ale
IFAC în SUA și în alte țări.

Documentul „COVID-19: Considerente privind etica și independența” al Consiliului


pentru Standardele Internaționale de Etică pentru Contabili (IESBA), publicat de
International Federation of Accountants (IFAC) în mai 2020 în limba engleză, a fost
tradus în limba română de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din
România (CECCAR) în mai 2020 și este utilizat cu permisiunea IFAC. Textul aprobat al
tuturor publicațiilor IFAC este cel publicat de IFAC în limba engleză. IFAC nu își asumă
nicio responsabilitate pentru acuratețea și caracterul complet al traducerii sau pentru
orice acțiuni care ar putea decurge ca urmare a acesteia.

Textul în limba engleză al documentului „COVID-19: Considerente privind etica șiindependența”© 2020 al IFAC. Toate drepturile rezervate.

Textul în limba română al documentului „COVID-19: Considerente privind etica și


independența” © 2020 al IFAC. Toate drepturile rezervate.

Titlul original: COVID-19: Ethics and Independence Considerations

Contactați permissions@ifac.org pentru permisiunea de a reproduce, a stoca, a


transmite sau a utiliza acest document în alte scopuri similare.

www.ifac.org |
www.ifac.org @ifac | company/ifac
company/ifac www.ethicsboard.org
www.ethicsboard.org | @ethics_board
@ethics_board | company/iesba
company/iesba

Publicat de Federația Internațională a Contabililor (IFAC), 529 Fifth Avenue, New York, NY 10017

Drepturi de autor © mai 2020 ale IFAC. Toate drepturile rezervate. Este necesară permisiunea scrisă a IFAC pentru reproducerea, stocarea,
transmiterea sau pentru utilizarea acestui document în scopuri similare, cu excepția cazurilor în care documentul este utilizat doar în scop
individual și necomercial. Contactați permissions@ifac.org.