Sunteți pe pagina 1din 1

L

I F,1
Catre pag 1

CERERE
pentru emiterea certificatului de urbanisnn
Subsemnatul') ..".......'.'...'. , CNP
cu domiciliul') /sediul in iudelul . municipiul/oragul/ comuna
satul ......... sectorul ......, , cod poqtal ....,................,.., str. ..
nr bl SC. et. ........, ap telefon/fax.
e-mail
in calitate de / reprezentant al CUI """""'
in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executdrii lucrdrilorde construclii,
republicatd, cu modificdrile gi completarile ulterioare, solicit emiterea certificatului de urbanism in scopul')

Ef. Elaborarea documentaliei pentru autorizarea Ee) lucrdri de foraje 9i excavari necesare pentru
execut5rii lucrdrilor de construclii, in conformitate cu efectuarea studiilor geotehnice 9i a prospecliunilor geologice,
r'-'--- --
prevederile art,3 alin.(1) din Lege, privind: proiectarea gi deschiderea exploatSrilor de cariere 9i balastiere,
tr f .f .Lucr6ri diconstruire a sondelor de gaze gi petrol, precum gi a altor exploatdri de
.2. Lucrdri de desfinlare
1 suprafa[5 sau subterane;
Eu) lucrdri de construire, reconstruire, consolidare, L-.J f) lucrdri, amenajdri 9i construc!ii cu caracter provizoriu,

modificaire, extindere, reabilitare, schimbare de destinalie sau necesare in vederea organiz6rii executdrii lusrdrilor,
conditii
de reparare, a construcfiilor de orice fel, precum gi a instalaliilor p revdzute la arl.7 alin"(1 ')din Legea nr. 50/1991
aferente acestora, cu exoePli a celor prevdzute la art. 12 din g)organiza rea de tabere de corturi, cisule sau rulote;
Leg ean 50/1 991 i
h) lucrdri de construcli cu caracter provizoriu,
b) lucrdri de construire, reconstruire, extindere, chioqcuri, tonete , cabine, spalii de expunere situate pe cdile gi
gi .reclame,
reparare, consolidare;'protejare, restaurare, conservare, spaiiile publice, corpuri gi panouri de afigaj firme
precum $ i alte lucrdri, indiferent de valoarea lor, care urmeazd si
precum gi anexele gospoddreqti ale exploataliilor agricole
fie efectuate la construclii repr.ezent6nd monumente istorice situatein extravilan;
stabilite1rotrivit legii ni)cimitire - noi gi extinderi
l--.lc) lucrdri de construire, reconstruire, modificare, 2. Operaliuni notariale privind ci
extindere, reparare, modernizare gi reabilitare privind cdile de [] vAnzdri, X cumpardri,
fl
.

dezmembrdri parceldri,
comunica!ie de orice fel, drumu rile forestiere, lucrdrile de artd, cesronan
relelele gi dotdrile tehnico-ed ilitare, lucrdrile hidrotehnice, comasan, partaje, E succesiuni etc.
amenajdrile de albii, lucrdrile de imbunatdtiri funciare,'ktcrdrile tr 3. Adjudecares I Prin licitalie' a proiectdrii lucrarilor Publice
de instalalii de infrastructuri, lucrdrile pentru noi capacitSli de (denumire)")
producere, transport, distribu!ie a energiei electrice gi/sau
termice, precum gi de reabilitare gi retehnologizare a celor tr
4. Cereri in justilie
")
existente, 5. Alte scopuri prevdzut de lege (definire)
E O) imprejmuiri 9i mobilier urban, amenajari de spalii
verzi, parcuri, piete 9i alte lucrdri de amenajare a spaliilor
publice;

pentru imobilul

str. ..........,.
sau identificat prtn')
in sprijinul identificarii imobilului anexez:
- planul cadastral/topografic actualizat la zi, scara 1 , precum gi extrasul de carte funciard
pentru informare, eliberate de ocPlo';

Suprafala terenului qi/sau construcliei pentru care solicit cerlificatul de urbanism este de m

Semndtura')

Data
IQ
.) se introduce X in casetd qi se anuleazd ce nu corespunda-
.) se face precizarea dupd caz.