Sunteți pe pagina 1din 2

Precizări și cerințe privind referatul

Referatul trebuie să respecte cerințele generale ale unei lucrări academice la nivel de masterat,
precum și pe cele specifice disciplinei și specializării dvs. Deci, trebuie să abordeze o temă de cercetare în
domeniul comunicării organizaționale/manageriale şi MRU, de interes la nivel național și internațional.
Se poate axa pe cercetare documentară, analiza literaturii de specialitate și/sau practicilor existente în
legătură cu tema abordată în sectorul/organizația în care lucrați/doriți să lucrați, poate include un
chestionar conceput/adaptat și aplicat practic pe un eșantion reprezentativ de subiecți, etc.
Condițiile de bază sunt ca referatul să fie original prin conținut, să respecte regulile generale
de tehnoredactare din ghidul metodologic atașat (pg. 7-10) și să aibă între minim 6 și maxim 10
pagini (în formatul stabilit prin aceleași reguli).
Față de cele prevăzute în ghid, forma, structura și conținutul se vor adapta după cum urmează:
- prima pagină este cea de titlu (după modelul din Anexa nr. 3 din ghid, cu modificările necesare:
specializarea dvs. - MRU; în loc de Coordonator - Referat Managementul Comunicării; în loc de
Absolvent - Masterand...; anul în curs - 2020);
- începând de pe pagina a doua, referatul se va redacta conform regulilor din ghid, fiind structurat
potrivit dimensiunii sale – nu pe capitole, subcapitole și paragrafe, ci pe câteva secțiuni: o secțiune de
introducere, două-trei secțiuni de conținut, o secțiune de concluzii și bibliografia. Deci, nu va include
nici cuprins, nici titluri precum Capitolul 1. ..., 1.1...1.1.2..., etc. De exemplu, un referat cu tema
”Premise ale comunicării eficiente în cadrul grupurilor de muncă” ar putea fi structurat astfel:
1. Introducere - max. 1 pg., în care se evidențiază relevanța temei abordate în contextul teoriei,
cercetărilor și practicilor în domeniu, principalele obiective vizate și modul de abordare a temei (descriere
succintă a secțiunilor de conținut)
2. Abordări generale ale comunicării de grup în context organizațional (2- 3 pg.)
3. Grupul de muncă, interacțiuni și influențe care condiționează comunicarea eficientă (2-3 pg.)
4. Concluzii privind eficiența comunicării de grup în organizațiile contemporane - max. 1 pg., în care
se sintetizează aspectele cele mai importante evidențiate pe parcursul lucrării în legătură cu tema abordată
Bibliografie - aprox. 1 pg.
- așezarea în pagină a secțiunilor se va face succesiv, fiecare titlu fiind demarcat de textul secțiunii
precedente printr-un rând liber (nu se începe o altă secțiune pe pagină nouă, decât dacă precedenta se
termină pe ultimele rânduri ale unei pagini și în spațiul rămas nu ar încăpea decât titlul următoarei
secțiuni. Deci, trebuie evitat ca titlul unei secțiuni să fie pe o pagină iar textul să înceapă pe următoarea!)
De asemenea, o condiție esențială e să respectați precizările din ghid privind sursele
utilizate/referile din text (note de subsol) și modul de întocmire a bibliografiei (a se vedea și Anexa
nr. 5. Exemplu de bibliografie). Vă recomand să alegeți și să folosiți cel puțin 5 surse bibliografice
românești și străine, credibile și relevante (cărți, cursuri, manuale universitare, articole/studii publicate
în reviste sau manifestări științifice de specialitate, lucrări de licență/masterat/doctorat - în format tipărit
sau electronic, documente oficiale, rapoarte de cercetare, pagini web ale unor organizații și asociații
profesionale, etc.) Deci, puteți utiliza ca astfel de surse atât suportul de curs pe care vi l-am atașat, cât și
referirile bibliografice din conținutul acestuia - cu condiția să le evidențiați conform cerințelor, la notele
de subsol și/sau la bibliografie (de ex. o referire la suportul de curs: Băleanu, V. Managementul
comunicării, material de sinteză în format electronic, Universitatea din Petroşani, 2010/2011). În niciun
caz nu folosiți referate/lucrări ”prefabricate”, fără autori, postate pe site-uri de gen referate.ro!
Exemple de formulare a temelor pentru referat
(majoritatea pot fi particularizate pe diferitele domenii de activitate, tipuri de
organizații/instituții, etc. - în care lucrați/ați dori să vă angajați după absolvire)

1. Competenţa de comunicare: abordări şi implicaţii în domeniul managementului


resurselor umane
2. Provocări ale comunicării organizaționale în contextul globalizarii
3. Rețele formale și informale de comunicare în organizații
4. Particularităţi ale comunicării şi managementului resurselor umane în………
(IMM-uri, multinaționale, instituții de învățământ, de sănătate, administrație
publică, organizaţii nonprofit ș.a.m.d.)
5. Comunicarea interpersonală la locul de muncă
6. Comunicarea de grup în cadrul organizațiilor: abordări din perspectiva grupurilor
de muncă
7. Forme şi mijloace ale comunicării de masă și interculturale în organizaţiile
contemporane
8. Comunicarea organizațională eficientă: principii, cerințe și implicații în contextul
managementului resurselor umane
9. Rolul comunicării în contextul muncii managerilor
10. Aspecte privind comunicarea şef-subordonat
11. Factori de influență și bariere ale comunicării manageriale
12. Rolul comunicării manageriale în motivarea angajaților
13. Comunicarea internă: bariere generatoare de situații conflictuale în relațiile de
muncă
14. Comunicarea externă și promovarea imaginii organizației ca angajator
15. Strategii și stiluri de comunicare managerială care stimulează performanța
angajaților
16. Climatul de comunicare, relațiile de muncă și performanța organizațională
17. Modalități de abordare a conflictului în relațiile de comunicare dintre manageri și
angajați
18. Comunicarea internă, climatul de muncă și stresul ocupațional
19. Comunicarea ca suport al procesului de recrutare a resurselor umane
20. Comunicare și discriminare în anunțurile de recrutare online
21. Importanța comunicării nonverbale în interviul de selecție a noilor angajați
22. Rolul comunicării în procesele de negociere a relațiilor de muncă
23. Modalități și instrumente de comunicare utilizate în evaluarea performanțelor
(auditul resurselor umane)

S-ar putea să vă placă și