Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DIDACTIC

DATA: 6 mai 2019


UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Liceul Tehnologic Ardud – Şcoala Gimnazială Mădăras
CLASA: a VII-a
PROFESOR: Silaghi Lavinia Monica
OBIECTUL: Limba şi literatura română
SUBIECTUL LECŢIEI: Verbul
TIPUL LECŢIEI: consolidarea cunoștințelor dobândite anterior
SCOPUL: dezvoltarea capacităţii de receptare a mesajului oral şi scris;
COMPETENŢE SPECIFICE:
4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise
4.3. Aplicarea conştientă a regulilor şi a convenţiilor ortografice şi ortoepice pentru o
comunicare corectă
4.4. Raportarea conştientă la normă în exprimarea intenţiei de comunicare, din
perspectivă morfosintactică, fonetică şi lexicală

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: la sfârşitul orei elevii vor fi capabili să:


 O1: recunoască categoriile gramaticale ale verbului;
 O2: definească categoriile gramaticale ale verbului;
 O3: conjuge verbele date la moduri şi timpuri indicate de către profesor;
 O4: clasifice verbele în funcţie de conjugarea acestora;
 O5: indice sinonime contextuale pentru locuținile verbale date.

STRATEGII DIDACTICE:
 Metode şi procedee: ;
 Forme de organizare a activităţii: activitate frontală, activitate în perechi, activitate
individual, activitate pe grupe ;
 Mijloace: tabla, caietele elevilor, foi de flip – chart, fișe de lucru
 Resurse: capacităţile de învăţare ale elevilor
Din punct de vedere al capacităţii de învăţare, clasa este relativ omogenă. Majoritatea
elevilor dispun de capacităţi de învăţare sporite, ceilalţi având resurse suficiente pentru o bună
colaborare cu profesorul în vederea desfăşurării cu succes a activităţii didactice.
 Timp alocat: 50 minute
BIBLIOGRAFIE:
1
 Crișan, Alexandru, Dobra, Sofia, Sânmihăian, Limba română – manual pentru clasa a
VII - a, Editura Humanitas Educațional, București, 2008
 Topan, Claudiu, Cheța Rodica – Dana, Fetti, Lavinia, Limba și literatura română –
auxiliar pentru clasa a VIII – a, Editura Delfin, București, 2014

2
PARCURS DIDACTIC

MOMENTELE TIMP OB. ELEMENTE DE CONŢINUT STRATEGII DIDACTICE


LECŢIEI OP. METODE MIJLOACE FORME DE
ORGANIZARE
1. Moment 1’ Voi avea grijă ca elevii să-şi pregătească Conversaţia
organizatoric materialele necesare orei de limba română şi voi nota euristică
absenţii.
Voi asigura liniştea şi disciplina clasei pentru o
bună desfăşurare a activităţii didactice.
2. Verificarea temei 4’ Voi verifica studiul individual în mod frontal. Conversaţia Caietele Activitate frontală
şi reactualizarea Elevii vor prezenta tema primită ora trecută, fiind euristică elevilor
cunoştinţelor solicitaţi, prin sondaj, să citească şi să motiveze,
învăţate anterior
antrenându-se, prin întrebări frontale, întreaga clasă
Exerciţiul oral
(corectare, observaţii, concluzii, evaluare).

3. Captarea atenţiei 3’ O1 Captarea atenţiei se va realiza prin Brainstorming Tabla Activitate frontală
intermediul brainstorming-ului: elevii vor avea Caietele
sarcina de a spune care sunt categoriile morfologice Conversaţia elevilor
ale verbului. (Anexa 1)
4. Anunţarea 2’ Voi anunţa elevii că pe parcursul acestei ore Conversaţia Tabla Activitate frontală
subiectului şi vom consolida cunoștințele dobândite referitoare la Caietele
prezentarea verb. elevilor
sarcinilor de
Voi nota titlul pe tablă și voi enunţa
învăţare
obiectivele urmărite pe parcursul acestei lecții.
5. Dirijarea 33’ Activitatea didactică va începe prin lectura Conversația Activitate frontală
procesului de fragmentului Legendei toamnei (Anexa 2) Lectura Fișa de lucru
învăţare Pornind de la textul dat, vor fi consolidate expresivă
Învăţarea prin

3
cunoștințele referitoare la modurile personale descoperire
indicativ și timpurile acestuia. Prin întrebări
succesive, voi ajuta elevii să definească modul Frontală
Explicația Caietele
O2 indicativ şi să numească timpurile acestuia.
elevilor
Modul este forma pe care o ia verbul pentru a Conversația
arăta felul în care vorbitorul consideră acțiunea. euristică
Modul indicativ exprimă o acțiune sigură, reală.
Are toate timpurile:
 prezent: (eu) învăț
 imperfect: (eu) învățam
 perfect simplu: (eu) învățai
 perfect compus: (eu) am învățat
 mai-mult-ca-perfect: (eu) învățasem
 viitor: (eu) voi învăța Explicația
 viitor popular: (eu) oi învăța/ o să învăț. Conversația
Totodată vom reactualiza persoana și numărul
verbului:
Verbul are 3 persoana:
 persoana I;
 persoana a II-a;
 persoana a III-a.
Verbul are 2 numere:
 singular;
 plural. Explicaţia Individuală
O3 Învăţarea prin
Pentru a verifica dacă elevii și-au însuşit
descoperire
cunoștințele, fiecare elev va rezolva sarcinile de pe
Exerciţiul Activitate pe
fişa de lucru. (Anexa 3).
4
O4 Pentru a consolida informaţiile referitoare la Problematiza- grupe
conjugarea verbului, elevii vor fi grupaţi în perechi şi rea Activitate în
O5 vor avea sarcina de a completa spațiile sferelor. perechi
Gândiți –
(Anexa 4)
lucrați în
La finalul activității, elevii vor avea sarcina de perechi –
a da sinonime locuțiunilor verbale indicate. comunicați

6. Asigurarea feed- 5’ Feed-back-ul va avea loc atât prin intermediul Explicaţia Caietele Frontala
back-ului Conversaţia elevilor
conversaţiei, cât şi prin exerciţiul de redactare a unei
Eseul de 5’ Individuală
scrisori de 5 – 10 rânduri adresate verbului.
7. Tema pentru 2’ Voi enunţa tema pentru acasă: exercițiile 1 și 2 Conversaţia Manual Frontală
acasă Explicația Caietele
de la pagina 67 şi voi oferi explicațiile necesare
elevilor
efectuării temei.
8. Aprecieri Voi face aprecieri generale şi / sau individuale, Conversaţia
generale
pozitive şi / sau negative, atât pe parcursul lecţiei, cât
şi la sfârşitul acesteia.

5
ANEXA 1
Toamna este anotimpul preferat al verbului doar că de această dată vântul puternic a
reușit să-i răstmălcească identitatea, amestecându-i categoriile gramaticale cu ale altor părți
de vorbire. Acum, verbul este descurajat și se simte nepunticios: crede că nu vei putea să îi
descifrezi tainele. Ajută-l să-și regăsească identitatea punând în cadranul ceasului, categoriile
gramaticale specifice lui!

6
7
ANEXA 2
Modurile verbelor și-au pierdut trăsăturile definitorii. Notează pe picurii
de mai jos timpurile fiecărui mod și pune primul verb din textul dat la
fiecare timp notat.

8
9
ANEXA 3
Ceasurile sunt minunate. Ele au puterea de a modifica curgerea timpului. Folosind
orologiile magice din imaginile de mai jos, conjugă primul verb din textul citat la timpurile
date.

…………………………………

ANEXA 4
Ați trecut prin timp și sunteți pregătiți să descoperiți o nouă poveste a verbului.
Bătrânul ceasornic a pregătit pentru voi povestea celor patru conjugări. Stați! Nu vă grăbiți!
!!!!!!!!!!!Timpul vă dă suficient răgaz și își dorește ca ale voastre cunoștințe să fie profunde
așa că stă în loc și vă oferă un ceas întreg pentru fiecare conjugare. Haideți să le descoperim!

ANEXA 5
Ai ajuns aproape de finalul poveștii. Ești relaxat, dar mai ai chef de joacă. Timpul îți
mai dă o provocare: ți-a pregătit câteva fotografii. Sarcina ta este de a completa imaginile
date cu sinonimele locuțiunilor verbale date. Colegul de bancă e mereu un ajutor de nădejde –
lucrați în perechi!

10
11