Sunteți pe pagina 1din 4

Planul operațional al Comisiei pentru Curriculum

2019-2020

Nr.crt Obiective Acţiuni Resurse Responsabili Indicatori de


operaţionale Umane Material Financiar Timp performanță
e e
1. Realizarea - alegerea - cadr anual director - cuprinder
mediului Comisiei de e ea tuturor
organizato curriculum didacti catedrelor
ric - colectarea ce anual Director - existența
opţiunilor/solicit - părinţi Diriginţi sistematiză
ări - elevi Responsab rii la nivel
lor elevilor ilii de catedră
şi de arii - liste
părinţilor curricula cu
re titluri
- studierea anual Director de
acestor Diriginţi opționa
doleanţe şi Responsab le
centralizarea ilii de arii - redactare
lor la nivelul curriculare a listelor
catedrel finale
or -
- discutarea lor anual Director realizare
in Diriginţi a unui
C.A. şi C.P Responsab pliant
ilii de arii care să
curriculare conțină
oferta școlii
2. Elaborare - - cadre anual Director -
a C.D.S.- didacti Diriginţi desemnarea
urilor constituirea ce Responsab sarcinilor
grupelor de - ilii de arii de lucru
lucru comisia curriculare -
- pentru permanen Consiliul adecvarea
curriculu t de conținutul
m Administraț ui la
monitorizarea ie temele
lucrărilor propuse
pentru -
realizarea metod
indicatorilorde e
performanţă activ-

şi
încadrarea în
timp
- Anual/ participativ
semestri e
proiectarea al -
programelor respectare
pentru CDS- a
urile metodologi
propuse ei de
- prezentarea anu ofertare a
ofetei CDS- al CDS-urilor
urilor părinților
3. Conceper - Comisia anu Comisia -opțiune
ea colectare de al de individual
schemei a curriculu curriculu ă asumată
orare opţiunilor m m din părtea
la Director fiecărui
nivelul elev
-
elev informatizar
-părinţi, e a datelor
centralizarea -
acestora, respectare
stabilirea a
grupelor CDS planurilor
- propuneri de anu Comisia de
scheme orare şi al de învățământ
prezentarea lor curriculu
în m
C.A. şi Director
C.P.
pentru aprbare
4. Aprobar - vizarea de Consiliul de Progra anu Director -
ea CDS- către ISJprin Administraţi me al aprobare
urilor inspectorul e al şcolii şi CDS integrală
ISJ IASȘI la nivel
de specialitate de ISJ

5. Constituir -realizarea - anu Comisia -


ea proiectării profesori al de capacitatea
grupelor calendaristi - curriculu de a forma
de lucru ce învăţători m competențe
- elevi le cerute

Realizat,