Sunteți pe pagina 1din 2

Proiectarea demersului didactic

Activitatea cadrului didactic este reglată de programa școlară, aceasta constituind un


document curricular, dar și un important instrument de lucru. Proiectarea demersului didactic
constituie o activitate prin care profesorul își propune etape și acțiuni de parcurs și finalizat în
predare-învățare-evaluare. Este un proces deliberativ de anticipare, de prefigurare mentală a
pașilor ce urmează a fi parcurși în realizarea eficientă a activității didactice.
Proiectarea demersului didactic se realizează prin raportarea la programa școlară și
cuprinde: lectura integrală și personalizată a programei școlare, elaborarea planificării
calendaristice și proiectarea unităților de învățare. Fiecare din cele trei etape constituie verigi
importante în ansamblul activității de proiectare didactică.
Unitatea de învățare reprezintă o structură didactică complexă și flexibilă, unitară
din punct de vedere tematic a cărei parcurgere conduce la formarea unor competențe
specifice, pe baza unor activități de învățare care valorifică experiența concretă a elevului și
care integrează strategii didactice adecvate unor contexte de învățare variate. Se realizează
într-o perioadă de timp determinată, permițând formarea la elevi a unui comportament. Se
finalizează cu evaluare.
Este supraordonată lecției, acoperind astfel mai multe ore de curs, lecția fiind definită
ca unitate didactică de bază, din perspectivă pedagogică. Unitatea de învățare oferă o
perspectivă strategică asupra procesului de predare-învățare-evaluare.
Se caracterizează prin faptul că oferă o derivare simplă a lecțiilor componente, iar pe
de altă parte surprinde o imagine de ansamblu asupra temei cât și asupra fiecărei ore de curs.
Unitatea de învățare este un instrument de lucru deosebit de util cadrului didactic,
putând fi considerată un miniproiect didactic.
Proiectarea unei unități de învățare, potrivit succesiunii logice a abordării
procesului didactic, parcurge mai multe etape.
a) Desprinderea din planificarea calendaristică a unității de învățare și identificarea
competențelor specifice. (În ce scop voi face?) Competențele specifice constituie
elemente obligatorii pe care cadrul didactic trebuie să le respecte.
b) Selectarea conținuturilor (Ce voi face?) Conțintul oferă un cadru de structurare a
competențelor și reprezintă un alt element obligatoriu. Acestea sunt corelate cu
competențele specifice, activitățile de învățare, resursele procedurale, materiale și
temporale, respectiv evaluarea.
c) Stabilirea activităților de învățare (Cum voi face?)Activitățile de învățare pot fi cele
recomandate de programa școlară sau altele adecvate pentru realizarea competențelor
specifice, unei competențe fiindu-i alocată o gamă largă de activități de învățare.
Acestea oferă posibilitatea cadrului didactic de a personaliza demersul didactic în
funcție de particularitățile colectivului de elevi.
d) Analiza resurselor (Cu ce voi face?) Conceptul de resurse face referire la resursele de
timp, loc, forme de organizare a clasei, material didactic utilizat, respectiv resurse
educaționale deschise.
e) Stabilirea metodelor și a instrumentelor de evaluare (Cât s-a realizat?) Este important
să avem în atenție evaluarea tururor celor trei componente ale competenței (cunoștințe,
atitudini, abilități), utilizând instrumente variate.
Proiectarea demersului didactic pe baza unității de învățare are cel puțin
următoarele avantaje:
- profesorul are o imagine coerentă asupra programei școlare pe care trebuie să o aplice pe
parcursul întregului an școlar;
- profesorul are o imagine cuprinzătoare asupra fiecărei unități de învățare care valorifică
potențialul lecției prin integrare în unitatea de învățare (fiind depășită fragmentarea
determinată de simpla succesiune a lecțiilor); se schimbă și relația dintre lecții (relația devine
neliniară, lecțiile sunt integrate în diferite secvențe ale unității de învățare);
- fiind vizat un interval mai mare de timp pentru o temă majoră, profesorul are în mai mare
măsură posibilitatea unor abordări diferențiate, individualizării învățării în raport cu ritmul de
învățare pe care îl au elevii;
- la nivelul elevilor, învățarea dobândește un plus de coerență prin chiar modul în care este
proiectată învățarea pe termen mediu și lung;
- proiectul unității de învățare devine un instrument util de lucru pentru profesor, prin
depășirea unor cerințe formale.
În concluzie, proiectarea demersului didactic pe baza unității de învățare are multiple
avantaje, atât din perspectiva cadrului didactic, cât și din perspectiva elevului.

S-ar putea să vă placă și