Sunteți pe pagina 1din 8

PLAN DE NURSING-INSUFICIENTA RENALA ACUTA

Propunator Mocanu Geanina

Secţia/compartiment MEDICALA
NUME/PRENUME POSTOLACHE DORINA
DATA 17.06.2020
NR.FO 14682
SALON 2
PAT 2

1
Nevoia
fundamentală Intervenţii specifice
Diagnostic de nursing Obiective Educaţie pentru sănătate Evaluare
Intervenţii autonome Intervenţii delegate

□ măsuri educative care Data:10.06.2020


□ Deshidratare, □Pacientul să fie educ aparținătorul referitor la modul în care Administrez medicația privesc respectarea Obiectiv realizat
determinata de hidratare echilibrată hidro- trebuie să se alimenteze dopamina sau fenoldopam, programului de muncă şi □manifestări
neadecvată manifestată furosemid,menitol și observ a orelor de repaus, evitarea ameliorate
elecrolitic şi acido-
prin oligurie efectuez bilanțul lichidian suprasolicitărilor, evitarea Pacientul prezinta o
bazic efectul acesteia stărilor emoţionale şi stare imbunatatita
explic importanta consumului de lichide conflictuale precum şi
Institui perfuzii zilnic cu... crearea condiţiilor de
glucoza 10% 2000ml, ser relaxare
fiziologic, soluţie molara □pentru obtinerea unei
. Nevoia de se a alimenta şi hidrata

KCI) aderente crescute abordarea


terapeutică se realizează
diferenţiat pentru fiecare
pacient

2
Nevoia Intervenţii specifice Educaţie pentru Evaluare
fundamentală sănătate
Diagnostic de Obiective Intervenţii autonome Intervenţii delegate
nursing
Educaţia terapeutică a Data 10.06.2020
efectuez hidratarea pacientului vizează: Ob realizat
□Eliminarea urinară Pacientul să fie echilibrată notez în FO: diureza, TA, parenterală cu soluţii □să ajute pacientul să Pacientul prezinta o
inadecvată cantitativ hidro-elecrolitic şi acido- temperatura, pulsul, respiraţia izotonice (glucoza înţeleagă mai bine boala stare imbunatatita
și calitativ din cauza bazic şi strategia terapeutică
afectiunii renale efectuez igiena personală a pacientei 10% 2000ml, ser
manifestată prin fiziologic, soluţie □să crească cooperarea
oligurie (deficit de asigur un micro-climat molara KCI) cu toţi factorii implicaţi
producere a urinii) corespunzător (aerisire, camera în asistenţa medicală
încălzită la 20-22 C) administrez vitaminele
B1, B6, B12, C500 la □să trăiască într-un mod
2. Nevoia de a elimina

cântăresc pacientul zilnic pt. a cât mai sănătos posibil şi


indicaţia medicului să-şi amelioreze calitatea
stabilii bilanţul hidric ingesta-
excerta vieţii
recoltez urina pentru
examene chimice şi □schimbarea de
asigur hidratarea orală a
bacterilologice comportament necesară
organismului

monitorizez funcţiile vitale şi □aprecierea statusului


hidroelectrolitic
vegetative □modificări frecvente ale
greutăți corporale
servesc pacienta la pat (când este
cazul) cu urinar şi bazinet

schimb lenjeria de pat şi de corp ori


de câte ori este nevoie

3
Intervenţii specifice
Nevoia Diagnostic de nursing Obiective Educaţie pentru sănătate Evaluare
fundamentală Intervenţii specifice I
Intervenţii autonome Intervenţii delegate
Intervenţii specifice
□educaţie terapeutică Data................
□Dificultatea/ Pacientul isi Aşez pacientul pe pat în decubit dorsal pentru a-I □ Administrez motivantă, convingătoare şi Obiectiv realizat
incapacitatea de a se recapata starea de ameliora durerile medicația si observ efectul permanentă pe toata Pacientul prezinta o
odihni din cauza bine fizic şi psihic acesteia perioada internării în stare imbunatatita
dispneei pe parcursul liniştesc pacientul cu privire la starea sa, vederea eliminarii
manifestată prin spitalizării explicându-I scopul şi natura intervenţiilor abaterilor de la
modificarea exigenţele planului
amplitudinilor familiarizez pacientul cu mediul său ambiant terapeutic
miscarilor respiratorii.
□se învăț pacientul
tehnici de relaxare
3. Nevoia de a dormi şi odihni

5.Nevoia de a
dormi si
□explic necesitatea
odihni
menținerii unei vieți
ordonate cu program
stabilit

4
Intervenţii specifice
Nevoia
fundamental Diagnostic de Obiective Educaţie pentru sănătate Evaluare
Intervenţii autonome Intervenţii delegate
ă nursing

□Alterarea Pacientul □ Administrez □învăt pacientul să Data................


4.Nevoia de a fi curat şi îngrijit, de a proteja teg. şi mucoasele

tegumentelor prezinta
Aerisesc incaperea medicația mențină igiena tegumentelor Obiectiv realizat
/ mucoaselor/ .și observ efectul și mucoaselor
fanerelor din cauza tegumentele şi asigur o îmbracăminte lejeră acesteia □ îl invăt importanța
polipneei manifestata mucoasele aplicării măsurilor de igienă
prin semne de curate ajut pacienta în funcţie de starea generală, să corporală
deshidratare. îşi faca baie sau duş sau îi efectuez toaleta pe
Pacientul si-a
regiuni
redobândit
stima de sine asigur temperatura camerei 20-22C şi a apei
37-38C
Pacientul să nu
devină sursă de ajut pacientul să se îmbrace, să se pieptene,
infecţii să-şi facă toaleta cavităţii bucale, să-şi taie
nosocromiale unghiile

5
Intervenţii specifice
Nevoia Diagnostic de Obiective Educaţie pentru Evaluare
fundamentală nursing sănătate
Intervenţii autonome Intervenţii delegate

Alterarea Pacientul sa-si Aerisesc incaperea


temperaturii mentina □ Administrez Data................
corporale din cauza temperatura asigur o îmbracăminte lejeră medicația şi observ □informarea şi Obiectiv realizat
pregătirea psihică a
Nevoia de a mentine temperatura corpului in limite normale

deshidratarii efectul acesteia


corpului în limite aplic comprese reci, împachetări reci, comprese
manifestata prin febra pacientului cu privire la
normale cu gheaţă, fricţiuni planul de tratament,
analize, investigații/
Pacientul să fie încălzesc pacientul în caz de frisoane intervenţii reuşind astfel
echilibrat să reducă la minim
electrolitic stresul şi starea de
anxietate.
Pacientul să aibă o
stare de bine fizic
şi psihic pe tot
parcursul
spitalizării
5.

6
Nevoia Intervenţii specifice
fundamentală Diagnostic de nursing Obiective Educaţie pentru sănătate Evaluare

Intervenţii autonome Intervenţii delegate


□Dezinteres de a participa Pacientul □ explorez motivele dezinteresului pt. activităţile □Administrez medicația □Explorez dorințele și Data................
la activităţi recreative din □să-și recreative …………………………. interesul pacientului față de Obiectiv realizat
cauza……………… diminueze □ inventariez cu persoana activităţile pe care le poate ......................................... activități recreative □manifestări
manifestată prin □să nu prezinte îndeplini ........................................ ameliorate
□dezinteres □ asigur perioade de repaus înainte şi după activităţi și observ efectul acesteia □Altele □ manifestări
…………………… □dificultate □ supraveghez/însoţesc pacientul în sala de absente Obiectiv
…………………… □incapacitate recreere/joacă nerealizat
□refuzul □ sugerez pacientului tehnici de relaxare □ manifestări
□Dificultate/incapacitate □acceptul de a □asigur o creştere graduală a dificultății activităților □Altele noi
/refuzul îndeplini activități □ planific împreună cu pacientul activități ........................
de a îndeplini activităţi
13. Nevoia de a se recreea

recreative recreative ........................


recreative din cauza în termen
…………………… ….ore/zile
manifestată prin □Altele
……………………
…………………… □Altele
□Altele

7
Nevoia DIAGNOSTIC DE INTERVENTII SPECIFICE
fundamentală NURSING OBIECTIVE EDUCATIE PENTRU EVALUARE
INTERVENȚII AUTONOME INTERVENȚII DELEGATE SĂNĂTATE

Pacientul/a □ explorez nevoile de cunoaştere ale pacientului □administrez medicația □organizez activități de
□Dificultate de a invața □ să își □identific cunoştinţele pacientului despre ………………………… educație și informare despre Data................
gestionarea propriei diminueze boalaă/tratament/regim de viaţă ………………………… boala și mentinerea sănătății
sanatati □să nu prezinte □ stimulez dorința de cunoaştere ………………………… □țin lecții de formare a Obiectiv realizat
din cauza □ignoranță □ planific instruirea în funcţie de nevoile şi capacităţile deprinderilor igienice,
…………………… □dificultatea de persoanei, utilizând materiale didactice concrete alimentație ratională, mod de □manifestări
manifestată prin a învăța □ verific dacă a înteles corect mesajul transmis □Altele viata echilibrat ameliorate
…………………… □refuzul de a și și-a însușit corect noile cunoștiințe
…………………… învăța □ îl ajut să dobândească deprinderi noi □ manifestări
□Cunoștiințe insuficiente □ cunoștiințe □identific obiceiurile greşite ale pacientului □Altele absente
privind gestionarea insuficiente in □corectez deprinderile dăunătoare sănătății
14. Nevoia de a invata

sanatatii din cauza termen □întocmesc programe de recuperare și reeducare Obiectiv nerealizat
…………………… ….....ore/zile a pacienților cu deficiențe senzoriale și motorii
manifestată prin □ manifestări
…………………… □ Pacientul să
…………………… prezinte o stare de □Altele noi
……………… bine in termen
□Altele ….....ore/zile ........................
........................

□Altele