Sunteți pe pagina 1din 9

PLAN DE NURSING-INSUFICIENTA RENALA ACUTA

Propunator Mocanu Geanina

Secţia/compartiment MEDICALA
NUME/PRENUME POSTOLACHE DORINA
DATA 17.06.2020
NR.FO 14682
SALON 2
PAT 2

1
Nevoia
fundamentală Intervenţii specifice
Diagnostic de nursing Obiective Educaţie pentru sănătate Evaluare
Intervenţii autonome Intervenţii delegate
. Nevoia de se a alimenta şi hidrata

□Pacientul să fie educ aparținătorul referitor la modul în care Administrez medicația □ măsuri educative care Data:10.06.2020
□ Deshidratare, echilibrată hidro- trebuie să se alimenteze dopamina sau fenoldopam, privesc respectarea Obiectiv realizat
determinata de hidratare programului de muncă şi □manifestări
elecrolitic şi acido- efectuez bilanțul lichidian furosemid,menitol și observ
neadecvată manifestată a orelor de repaus, evitarea ameliorate
prin oligurie bazic explic importanta consumului de lichide efectul acesteia suprasolicitărilor, evitarea Pacientul prezinta o
Institui perfuzii zilnic cu... stărilor emoţionale şi stare imbunatatita
glucoza 10% 2000ml, ser conflictuale precum şi
fiziologic, soluţie molara crearea condiţiilor de
relaxare
KCI)
□pentru obtinerea unei
aderente crescute abordarea
terapeutică se realizează
diferenţiat pentru fiecare
pacient

2
Nevoia Intervenţii specifice Educaţie pentru Evaluare
fundamentală Diagnostic de Obiective sănătate
Intervenţii autonome Intervenţii delegate
nursing

3
Educaţia terapeutică a Data 10.06.2020
Pacientul să fie echilibrată efectuez hidratarea pacientului vizează: Ob realizat

2. Nevoia de a elimina
□Eliminarea urinară hidro-elecrolitic şi acido- notez în FO: diureza, TA, parenterală cu soluţii □să ajute pacientul să Pacientul prezinta o
inadecvată cantitativ temperatura, pulsul, respiraţia izotonice (glucoza 10% înţeleagă mai bine boala stare imbunatatita
bazic
și calitativ din cauza efectuez igiena personală a pacientei şi strategia terapeutică
afectiunii renale 2000ml, ser fiziologic,
asigur un micro-climat
manifestată prin soluţie molara KCI) □să crească cooperarea
corespunzător (aerisire, camera
oligurie (deficit de administrez vitaminele cu toţi factorii implicaţi
încălzită la 20-22 C)
producere a urinii) B1, B6, B12, C500 la în asistenţa medicală
cântăresc pacientul zilnic pt. a
stabilii bilanţul hidric ingesta-excerta indicaţia medicului □să trăiască într-un mod
asigur hidratarea orală a cât mai sănătos posibil şi
organismului recoltez urina pentru să-şi amelioreze calitatea
examene chimice şi vieţii
monitorizez funcţiile vitale şi
bacterilologice
vegetative
□schimbarea de
servesc pacienta la pat (când este comportament necesară
cazul) cu urinar şi bazinet
schimb lenjeria de pat şi de corp ori □aprecierea statusului
de câte ori este nevoie hidroelectrolitic
□modificări frecvente ale
greutăți corporale

4
Intervenţii specifice
Nevoia Diagnostic de nursing Obiective Educaţie pentru sănătate Evaluare
fundamentală Intervenţii specifice I
Intervenţii autonome Intervenţii delegate
□educaţie terapeutică Data................
Pacientul isi
□Dificultatea/ Aşez pacientul pe pat în decubit dorsal pentru a-I □ Administrez motivantă, convingătoare şi Obiectiv realizat
3. Nevoia de a dormi şi odihni

incapacitatea de a se recapata starea de ameliora durerile medicația si observ efectul permanentă pe toata Pacientul prezinta o stare
odihni din cauza bine fizic şi psihic acesteia imbunatatita
liniştesc pacientul cu privire la starea sa, perioada internării în
dispneei pe parcursul vederea eliminarii abaterilor
explicându-I scopul şi natura intervenţiilor
manifestată prin spitalizării de la
modificarea familiarizez pacientul cu mediul său ambiant
exigenţele planului
amplitudinilor terapeutic
miscarilor respiratorii.
□se învăț pacientul
tehnici de relaxare

□explic necesitatea
menținerii unei vieți
ordonate cu program stabilit

5
Intervenţii specifice
Nevoia
fundamental Diagnostic de Obiective Educaţie pentru sănătate Evaluare
Intervenţii autonome Intervenţii delegate
ă nursing

□Alterarea Pacientul □ Administrez □învăt pacientul să Data................


4.Nevoia de a fi curat şi îngrijit, de a proteja teg. şi mucoasele

tegumentelor Aerisesc incaperea medicația mențină igiena tegumentelor Obiectiv realizat


prezinta
/ mucoaselor/ asigur o îmbracăminte lejeră .și observ efectul și mucoaselor
fanerelor din cauza tegumentele şi
ajut pacienta în funcţie de starea generală, să acesteia □ îl invăt importanța
polipneei manifestata mucoasele îşi faca baie sau duş sau îi efectuez toaleta pe aplicării măsurilor de igienă
prin semne de curate regiuni corporală
deshidratare. Pacientul si-a asigur temperatura camerei 20-22C şi a apei
redobândit 37-38C
stima de sine ajut pacientul să se îmbrace, să se pieptene, să-
şi facă toaleta cavităţii bucale, să-şi taie
Pacientul să nu unghiile
devină sursă de
infecţii
nosocromiale

6
Intervenţii specifice
Nevoia Diagnostic de Obiective Educaţie pentru Evaluare
fundamentală nursing sănătate
Intervenţii autonome Intervenţii delegate

Alterarea temperaturii Pacientul sa-si Aerisesc incaperea


Nevoia de a mentine temperatura corpului in limite normale

corporale din cauza mentina asigur o îmbracăminte lejeră □ Administrez Data................


deshidratarii temperatura aplic comprese reci, împachetări reci, comprese medicația şi observ □informarea şi Obiectiv realizat
manifestata prin febra efectul acesteia pregătirea psihică a
corpului în limite cu gheaţă, fricţiuni
pacientului cu privire la
normale planul de tratament,
Pacientul să fie încălzesc pacientul în caz de frisoane
analize, investigații/
echilibrat intervenţii reuşind astfel
electrolitic să reducă la minim
stresul şi starea de
Pacientul să aibă o anxietate.
stare de bine fizic
şi psihic pe tot
parcursul
spitalizării
5.

7
Nevoia Intervenţii specifice
fundamentală Diagnostic de nursing Obiective Educaţie pentru sănătate Evaluare

Intervenţii autonome Intervenţii delegate


□Dezinteres de a participa Pacientul □ explorez motivele dezinteresului pt. activităţile □Administrez medicația □Explorez dorințele și Data................
la activităţi recreative din □să-și recreative …………………………. interesul pacientului față de Obiectiv realizat
13. Nevoia de a se recreea

cauza……………… diminueze □ inventariez cu persoana activităţile pe care le poate ......................................... activități recreative □manifestări
manifestată prin □să nu prezinte îndeplini ........................................ ameliorate
□dezinteres □ asigur perioade de repaus înainte şi după activităţi și observ efectul acesteia □Altele □ manifestări
…………………… □dificultate □ supraveghez/însoţesc pacientul în sala de absente Obiectiv
…………………… □incapacitate recreere/joacă nerealizat
□refuzul □ sugerez pacientului tehnici de relaxare □ manifestări
□Dificultate/incapacitate □acceptul de a □asigur o creştere graduală a dificultății activităților □Altele noi
/refuzul îndeplini activități □ planific împreună cu pacientul activități ........................
de a îndeplini activităţi recreative recreative ........................
recreative din cauza în termen
…………………… ….ore/zile
manifestată prin □Altele
……………………
…………………… □Altele
□Altele

8
Nevoia DIAGNOSTIC DE INTERVENTII SPECIFICE
fundamentală NURSING OBIECTIVE EDUCATIE PENTRU EVALUARE
INTERVENȚII AUTONOME INTERVENȚII DELEGATE SĂNĂTATE

Pacientul/a □ explorez nevoile de cunoaştere ale pacientului □administrez medicația □organizez activități de
14. Nevoia de a invata

□Dificultate de a invața □ să își □identific cunoştinţele pacientului despre ………………………… educație și informare despre Data................
gestionarea propriei diminueze boalaă/tratament/regim de viaţă ………………………… boala și mentinerea sănătății
sanatati □să nu prezinte □ stimulez dorința de cunoaştere ………………………… □țin lecții de formare a Obiectiv realizat
din cauza □ignoranță □ planific instruirea în funcţie de nevoile şi capacităţile deprinderilor igienice,
…………………… □dificultatea de persoanei, utilizând materiale didactice concrete alimentație ratională, mod de □manifestări
manifestată prin a învăța □ verific dacă a înteles corect mesajul transmis □Altele viata echilibrat ameliorate
…………………… □refuzul de a și și-a însușit corect noile cunoștiințe
…………………… învăța □ îl ajut să dobândească deprinderi noi □ manifestări
□Cunoștiințe insuficiente □ cunoștiințe □identific obiceiurile greşite ale pacientului □Altele absente
privind gestionarea insuficiente in □corectez deprinderile dăunătoare sănătății
sanatatii din cauza termen □întocmesc programe de recuperare și reeducare Obiectiv nerealizat
…………………… ….....ore/zile a pacienților cu deficiențe senzoriale și motorii
manifestată prin □ manifestări
…………………… □ Pacientul să
…………………… prezinte o stare de □Altele noi
……………… bine in termen
□Altele ….....ore/zile ........................
........................

□Altele