P. 1
Autoturismul Dacia 1300

Autoturismul Dacia 1300

3.0

|Views: 11,224|Likes:
Published by niku8611

More info:

Published by: niku8611 on Jun 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2015

pdf

text

original

A. BREBENEL ¸ C. MONDIRU ¸ I. F RCA U

autoturismul

DDDAAACCCIIIAAA 111333000000

EDITURA TEHNIC ‡ Bucure ti -1975

2

Lucrarea reprezint un ghid practic pentru cunoa terea construc iei, func ion rii, exploat rii

ra ionale, între inerii i repara iilor curente ale autoturismului ÄDACIA 1300´. Este format din

trei p r i:

Partea întâi, intitulat Descriere, func ionare i între inere, cuprinde: Caracteristicile

principale ale autoturismului Dacia 1300 i ale variantelor sale; Descrierea, func ionarea i

între inerea subansamblelor principale ale autoturismului (motorul, sistemul de ungere, sistemul

de r cire, instala ia de alimentare, instala ia electric , transmisia, direc ia, instala ia, de frânare,

organele pun ilor i suspensiei i caroseria).

Partea a doua, intitulat Exploatarea autoturismului, cuprinde: Descrierea i folosirea

organelor de comand i citirea aparaturii de control; Particularit ile conducerii; Rodajul

autoturismului; între inerea periodic , preg tirea sezonier i reviziile tehnice; Conservarea i

protec ia anticoroziv a autoturismului; Principalele defec iuni în exploatare, cauze i remedieri.

Partea a treia, intitulat Repara ii curente, cuprinde: Repara iile curente ale motorului,

instala iei electrice, transmisiei, direc iei, frânei pun ilor i suspensiei i caroseriei.

Cartea este adresat tuturor posesorilor de autoturisme ÄDacia 1300´ tehnicienilor i

mecanicilor din atelierele de între inere i repara ii, sta ii Service, precum i celor care vor s

cunoasc conducerea, func ionarea, între inerea i exploatarea corect a acestui autoturism.

Control tiin ific: ing. CONSTANTIN GEORGESCU
Redactor: ing. VICTORIA POPESCU
Tehnoredactor: VALERIU MORARESCU

Bun de tipar: 03 07 1975. Colt de tipar. 21.

Tiraj: 67 500+90. ex. legate C. Z. 029.114.6

Combinatul Poligrafic ÄCasa Scânteii´
Bucure ti - Pia a Scânteii nr. 1
1
Republica Socialist România
Comanda nr. 50 269

3

Cuprins

PARTEA ÎNTÎI: DESCRIERE, FUNC IONARE I ÎNTRE INERE ....................................... 8

1. Caracteristicile principale ale autoturismului Dacia 1300 i ale variantelor sale ............... 8

1.1. Generalit i i identificarea autoturismului ................................................................ 8

1.2. Caracteristici dimensionale i de greutate.................................................................. 9

1.3. Caracteristici constructiv ........................................................................................ 10

1.4. Caracteristici func ionale i de exploatare ............................................................... 15

1.4.1. Caracteristicile motorului (fig. 1.3.) ............................................................................ 15

1.4.2. Caracteristicile dinamice ale automobilului (fig. 1.4.) ................................................. 16

1.4.3. Caracteristicile economice (fig. 1.5.) .......................................................................... 17

1.4.4. Capacit i ................................................................................................................... 17

1.4.5. Caracteristici de manevrabilitate ................................................................................. 18

2. Motorul ......................................................................................................................... 18

2.1. Generalit i i identificarea motorului ..................................................................... 18

2.2. Piesele fixe ale motorului ........................................................................................ 23

2.3. Piesele mobile ale motorului ................................................................................... 26

2.3.1. Piesele dispozitivului biel -manivel .......................................................................... 26

2.3.2. Piesele mecanismului de distribu ie ............................................................................ 29

2.3.3. Func ionarea mecanismului de distribu ie i diagrama distribu ie ................................ 31

2.4. Între inerea subansamblelor motorului .................................................................... 33

2.4.1. Între inerea pieselor fixe ............................................................................................. 33

2.4.2. Între inerea pieselor mobile ........................................................................................ 34

3. Sistemul de ungere......................................................................................................... 35

3.1. Construc ia èi func ionarea ..................................................................................... 35

3.2. Între inerea sistemului de ungere ............................................................................ 38

3.2.1. Schimburi i complet ri de ulei în sistemul de ungere ................................................. 38

3.2.2. Schimbarea uleiului .................................................................................................... 38

3.2.3. Determinarea consumului de ulei ................................................................................ 39

3.2.4. Condi iile tehnice de între inere a elementelor sistemului de ungere ............................ 40

4. Sistemul de r cire .......................................................................................................... 42

4.1. Construc ie i func ionare ....................................................................................... 42

4.2. Între inerea sistemului de r cire .............................................................................. 45

4.2.1. Nivelul lichidului de r cire ......................................................................................... 45

4.2.2. Completarea lichidului de r cire ................................................................................. 46

4.2.3. Folosirea ecranului de protec ie i a husei ................................................................... 46

4

4.2.4. Verificarea gradului de congelare a lichidului de r cire ............................................... 47

4.2.5. Înlocuirea lichidului de r cire ..................................................................................... 48

4.2.6. Alte sfaturi practice privind între inerea sistemului de r cire ....................................... 49

5. Instala ia de alimentare .................................................................................................. 51

5.1. Construc ie i func ionare ....................................................................................... 51

5.2. Construc ia i func ionarea carburatorului Solex 32 EISA-3 .................................... 55

5.3. Construc ia i func ionarea carburatorului CARFIL-32 IRM-Weber ....................... 60

5.4. Colectorul de admisie-evacuare i filtrul de aer ....................................................... 65

5.5. Între inerea elementelor sistemului de alimentare .................................................... 66

6. Instala ia electric .......................................................................................................... 68

6.1. Construc ie i func ionare ....................................................................................... 68

6.2. Între inerea instala iei electrice ............................................................................... 83

6.2.1. Între inerea bateriei de acumulatoare .......................................................................... 83

6.2.2. Între inerea alternatorului i releului regulator ............................................................ 84

6.2.3. Între inerea instala iei de aprindere ............................................................................. 85

6.2.4. Reglarea instala iei de aprindere ................................................................................. 87

6.2.5. Între inerea i reglarea demarorului, terg torului de parbriz i farurilor ...................... 91

7. Transmisia ..................................................................................................................... 94

7.1. Construc ia i func ionarea ambreiajului ................................................................. 94

7.2. Construc ia i func ionarea cutiei de viteze, diferen ialului i axelor planetare ........ 96

7.3. Între inerea ambreiajului ....................................................................................... 100

7.4. Între inerea cutiei de viteze, diferen ialului i axelor planetare .............................. 103

8. Direc ia ........................................................................................................................ 105

8.1. Construc ie i func ionare ..................................................................................... 105

8.2. Între inerea direc iei .............................................................................................. 106

9. Instala ia de frânare ..................................................................................................... 108

9.1. Construc ie i func ionare ..................................................................................... 108

9.2. Între inerea instala iei de frânare ........................................................................... 113

10. Organele pun ilor i suspensiei ................................................................................. 117

10.1. Puntea i suspensia din fa ............................................................................... 117

10.1.1. Construc ie i func ionare ......................................................................................... 117

10.1.2. Între inerea pun ii i suspensiei din fa .................................................................... 119

10.2. Puntea i suspensia din spate ............................................................................. 123

10.2.1. Construc ia i func ionarea ....................................................................................... 123

10.2.2. Între inerea pun ii din spate i a caroseriei ................................................................ 125

11. Caroseria .................................................................................................................. 126

11.1. Construc ie i func ionare .................................................................................. 126

11.2. Între inerea caroseriei ........................................................................................ 129

5

PARTEA A DOUA: EXPLOATAREA AUTOTURISMULUI .............................................. 130

12. Organele de comand i aparatura de control ............................................................ 130

12.1. Amplasarea comenzilor autoturismului ............................................................. 130

12.2. Organele de comand pentru pornirea autoturismului ........................................ 130

12.3. Organele de comand pentru oprirea autoturismului .......................................... 136

12.4. Aparatele pentru controlul func ion rii autoturismului....................................... 137

12.5. Organele de comand care se folosesc în condi ii speciale ................................. 139

12.6. Organele de comand ale elementelor de caroserie ............................................ 142

13. Conducerea autoturismului în cazuri speciale ........................................................... 146

13.1. Conducerea pe timp de întuneric - noaptea ........................................................ 146

13.2. Conducerea pe ploaie ........................................................................................ 146

13.3. Conducerea pe timp de iarn ............................................................................. 146

14. Rodajul autoturismului nou ...................................................................................... 148

15. Între inerea periodic i reviziile tehnice .................................................................. 149

16. Conservarea, deconservarea i protec ia anticoroziv a autoturismului..................... 155

16.1. Conservarea autoturismului ............................................................................... 155

16.2. Deconservarea autoturismului ........................................................................... 157

16.3. Protec ia anticorosiv ........................................................................................ 157

17. Principalele defec iuni în exploatare. Cauze i remedieri .......................................... 162

PARTEA A TREIA: REPARA II CURENTE ....................................................................... 187

18. Repara ii curente ale motorului ................................................................................. 187

18.1. Suspendarea autoturismului ............................................................................... 187

18.2. Demontarea i remontarea motorului de pe i pe autoturism .............................. 188

18.3. Înlocuirea garniturii de chiulas ........................................................................ 191

18.4. Înlocuirea unui arc de supap ............................................................................ 193

18.5. Înlocuirea garniturilor de la carterul inferior ...................................................... 195

18.6. Repararea pompei de ulei .................................................................................. 196

18.7. Înlocuirea garniturii de etan are (semering) din capacul distribu iei ................... 197

18.8. Înlocuirea lan ului de distribu ie, a întinz torului de lan i punerea la punct a
distribu iei ...................................................................................................................... 198

18.9. Înlocuirea i repararea pompei de ap ................................................................ 200

18.10. Înlocuirea i repararea radiatorului .................................................................... 203

18.11. Înlocuirea vasului de expansiune i a supapei sale ............................................. 204

18.12. Înlocuirea termostatului ..................................................................................... 205

18.13. Înlocuirea i repararea pompei de benzin ......................................................... 205

18.14. Reglarea pe autoturism a carburatorului la mersul în gol ................................... 206

18.15. Înlocuirea carburatorului de pe motor ................................................................ 208

18.16. Verific rile i reglajele carburatorului Solex 32 EISA 3 .................................... 209

6

18.17. Verific rile i reglajele carburatorului Carfil-32 IRM ........................................ 212

19. Repara iile curente ale instala iei electrice ................................................................ 214

19.1. Verificarea func ion rii i înlocuirea manocontactului i termocontactului ........ 214

19.2. Verificarea electromotorului de pornire ............................................................. 215

19.3. Controlul alternatorului pe autoturism ............................................................... 216

19.4. Demontarea i lamentarea alternatorului de pe i pe autoturism i verificarea lui
înainte de dezasamblare .................................................................................................. 217

19.5. Demontarea i montarea tabloului de bord ......................................................... 220

19.6. Demontarea i montarea contactului de pornire ................................................. 221

19.7. Înlocuirea unui bec de far .................................................................................. 222

20. Repara iile curente ale transmisiei ............................................................................ 224

20.1. Înlocuirea rulmentului de ambreiaj .................................................................... 224

20.2. Demontarea i remontarea cutiei de viteze ......................................................... 224

20.3. Verific rile i reglajele cutiei de viteze i diferen ialului ................................... 227

20.4. Înlocuirea unei axe planetare ............................................................................. 232

21. Repara iile curente ale direc iei ................................................................................ 235

21.1. Înlocuirea casetei de direc ie ............................................................................. 235

21.2. Pozi ionarea casetei de direc ie i calajul direc iei ............................................. 235

21.3. Înlocuirea unei bielete de direc ie ...................................................................... 238

22. Repara iile curente ale frânei .................................................................................... 241

22.1. Înlocuirea plachetelor de frân de la ro ile din fa ............................................ 241

22.2. Înlocuirea garniturilor i reglarea frânelor la ro ile din spate .............................. 243

22.3. Controlul i reglarea limitatorului de frân ........................................................ 244

22.4. Reglarea frânei de mân .................................................................................... 245

23. Repara iile curente ale pun ilor i suspensiei............................................................. 246

23.1. Pozi ia de blocare a cuzine ilor elastici de la bra ele suspensiei ......................... 246

23.2. Controlul i reglarea unghiurilor caracteristice ale pun ii din fa ...................... 247

23.3. Înlocuirea unei rotule superioare a suspensiei .................................................... 254

23.4. Înlocuirea unei rotule inferioare a suspensiei ..................................................... 255

23.5. Înlocuirea unui amortizor i a unui arc din fa a .................................................. 256

23.6. Înlocuirea unui amortizor i a unui arc din spate ................................................ 257

23.7. Înlocuirea flexiblocurilor de la barele stabilizatoare........................................... 258

24. Repara iile curente ale caroseriei .............................................................................. 260

24.1. Controlul p r ii centrale a cadrului plan eu........................................................ 260

24.2. Controlul pozi iei axelor articula iei pun ii din fa ............................................ 261

24.3. Reglarea elementelor deta abile ale caroseriei ................................................... 262

24.4. Înlocuirea unui panou u din fa ..................................................................... 264

24.5. Înlocuirea unui panou u din spate ................................................................... 265

7

24.6. Înlocuirea barelor para oc din fa i din spate .................................................. 266

24.7. Înlocuirea unui geam parbriz i a lunetei (geam spate) ....................................... 267

BIBLIOGRAFIE .................................................................................................................... 275

8

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->