Sunteți pe pagina 1din 80

FEB

central[ termic[ mural[ electric[


MANUAL PENTRU SERVICE
G Citi\i cu aten\ie instruc\iunile din acest manu-
al deoarece aceasta furnizeaz[ indica\ii im -
por tante cu privire la siguran\a instal[rii, uti-
liz[rii ;i `ntre\inerii aparatului.
G Manualul cu instruc\iuni constituie o parte
integrant[ ;i esen\ial[ a produsului ;i trebuie
s[ fie p[strat cu grij[ de c[tre utilizator pentru
a putea s[ `l consulte ulterior.
G Dac[ aparatul va trebui s[ fie v]ndut sau
mutat la un alt proprietar, asigura\i-v[ `ntot-
deauna c[ manualul s[ `nso\easc[ aparatul
ca s[ poat[ fi consultat de noul proprietar
;i/sau de instalator.
G Instalarea ;i `ntre\inerea trebuie s[ fie efectu-
ate `n concordan\[ cu normele `n vigoare, `n
func \ie de instruc\iunile constructorului, ele
tre buind s[ fie executate de personal califi-
cat.
G O instalare gre;it[ sau o `ntre\inere defec-
tuoas[ a aparatului pot cauza daune persoa -
ne lor, animalelor ;i obiectelor `ncon ju r[toare.
Constructorul nu `;i asum[ responsabilitatea
pentru daunele cauzate de erori de instalare
;i de utilizare sau pentru neaten\ia acordat[
instruc\iunilor furnizate de c[tre constructor.
G ~nainte de a efectua vreo opera\iune de
cur[\are sau `ntre\inere, debaran;a\i aparatul
de la re\eaua de alimentare ac\ion]nd asupra
`ntrerup[torului instala\iei ;i/sau prin inter-
mediul respectivelor organe de separare.
G ~n caz de defec\iune ;i/sau func\ionare
necorespunz[toare a aparatului, dezactiva\i-l
`ns[ nu `ncerca\i s[ il repara\i sau s[ inter-
veni\i direct asupra lui. Adresa\i-v[ numai
personalului calificat.
G O eventual[ reparare - `nlocuire a produselor
va trebui efectuat[ numai de c[tre personalul
calificat utiliz]nd `n mod exclusiv piesele de
schimb originale. Nerespectarea instruc \iu ni -
lor de mai sus poate s[ compromit[ siguran\a
aparatului.
G Pentru a garanta o bun[ func\ionare a apa ra -
tu lui trebuie ca personalul calificat s[ fac[ o
verificare anual[.
G Acest aparat trebuie folosit numai `n scop-
urile pentru care a fost proiectat. Orice alt[
utiliazare este improprie ;i, prin urmare peri -
cu loas[
G Dup[ ce a\i scos ambalajul, asigura\i-v[ de
integritatea con\inutului
G Ambalajul nu trebuie l[sat la `ndem]na copi-
ilor pentru ca poate fi periculos.
G ~n caz de nesiguran\[ nu utiliza\i aparatul ;i
adresa\i-v[ furnizorului.
Acest simbol indic[ Aten\ie ;i apare ori de c]te ori sunt avertizari cu privire la siguran\[. Fi\i
foarte aten\i la astfel de avertiz[ri pentru a evita pericolul ;i eventualele daune cauzate
persoanelor, animalelor ;i obiectelor `nconjur[toare.
Acest simbol v[ solicit[ aten\ie sporit[ asupra unei note sau avertiz[ri importante.
Declara\ie de conformitate
Produc[torul> FERROLI S.p.A.
Adresa> Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR
declar[ c[ acest aparat este conform cu urm[toarele directive CEE>
G Directiva Aparate cu Gaz 90/396
G Directiva Randamente 92/42
G Directiva pentru Tensiune Joas[ 73/23 (modificat[ de 93/68)
G Directiva pentru Compatibilitate Electromagnetic[ 89/336 (modificat[ de 93/68)
1
FEB
CUPRINS
1. Semnifica\ia abrevierilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
2. Instalarea cazanului electric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1 C]mpul de borne K6, K7 [SELV] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
2.2 Conector pentru conectarea panoului de comenzi [SELV] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
2.3 C]mpul de borne X1, X2, XN, XPE 230/400 V,50Hz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
2.4 C]mpul de borne K3 230 V/16 A, 50Hz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
2.5 Orientarea conectoarelor K2, K1 230V,50Hz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
2.6 C]mpul de conectare FASTON K4 230 V/16 A, 50Hz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
3. Condi\ii tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
4. Descrierea unit[\ii de comenzi a cazanului electric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
4.1 Descrierea softului unit[\ii de comenzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
5. Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
6. Interfa\a pentru utilizator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
6.1 Semnalizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
6.1.1 De sarcin[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
6.1.2 De service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
6.2 Comenzi exploatare uzual[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
6.3 Comenzi exploatare de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
6.3.1 DIP `ntrerup[tor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
6.3.2 Butonul RESET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
6.3.3 Butonul de comanda a potentiometrului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
6.4 Sistem de diagnoz[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
6.4.1 Nivelul de baz[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
6.5 Arhive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
6.6 Descriere arhive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
6.6.1 Arhiva ID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
6.6.2 Arhiva regl[rii echiterme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
6.6.3 Arhiv[ pt.reglare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
6.6.4 Arhiva de sistem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
6.7 Priza de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
6.8 Distribuitor electric central de pe placa de comand[ a cazanului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
6.9 Protec\ia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
6.10 Comenzi exploatare de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
7. Prima pornire a cazanului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
7.1 Instalarea poten\iometrului de comand[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
7.2 Instalarea poten\iometru de comand[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
7.3 Calibrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
7.4 Setarea de service a cazanului electric . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
7.5 Setarea sistemului de exploatare a cazanului ID63 (SYS_PRSYSTEM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
7.6 Num[rul tijelor de `nc[lzire ACM ID27 (REG_N_TSEGACM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
7.7 Num[rul tijelor de `nc[lzire pentru `nc[lzire ID28 (REG_N_TSEGTV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
7.8 Aeutorizarea HDOID61 (SYS_ENHDO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
7.9 Num[rul tijelor de `nc[lzire pentru HDO ID29 (REG_N_TSEGHDOACM) . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
7.10 Num[rul tijelor de `nc[lzire pt.HDOID30 (REG_N_TSEGHDOTV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
7.11 Autorizarea exploat[rii EOP ID60 (SYS_ENEOP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
7.12 EOP - comanda extern[ a consumului Nivelul 1.ID51 (REG_EOP_L1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
7.13 EOP - comenzi externe ale consumului 2. treap[ ID52 (REG_EOP_L2) . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
7.14 Exponentul termic al sistemului ID18(EKVI_N) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
7.15 Valoarea apei cazanului pentru temperare ID36(REG_T_TEMPER) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
7.16 Temperatura extern[ pentru temperare ID38(REG_T_ZAMRZ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
7.17 Pornirea regl[rii `nc[lzirii ACM ID33(DELTAACM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
7.18 Permiterea sc[rii acustice ID62(SYS_ENBEEP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
7.19 Timpul de oprire al pompei - metoda de calcul al timpului ID65 (SYS_t_OC) . . . . . . . . . . . . . . .30
7.20 Timpul de oprire al pompei - metoda temperaturii minime ID66 (SYS_T_OC) . . . . . . . . . . . . . .31
7.21 Senzor pentru temperatura extern[ ID57 (SYS_EN_EKV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
7.22 Senzor pentru ACM ID72 (SYS_EN_ACM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
7.23 LEGIONELA - ora pentru activarea exploat[rii ID68 (SYS_LEGHOD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
7.24 LEGIONELA - ziua de activare `n lun[ ID69 (SYS_LEGDAY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
7.25 LEGIONELA - temperatura de lucru ID70 (SYS_LEGVAL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
7.26 LEGIONELA - timpul de lucru ID71 (SYS_LEGCAS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
7.27 Red.activit[\ii pe timp de noapte - ID37 (REG_T_NOC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
7.28 Red.activit[\ii pe timpo de noapte ora pt.activare de lucru ID49 (REG_T_NOC_T1) . . . . . . .34
7.29 Red.activitatii pe timp de noapte ora pt.activarede exploatare ID50 (REG_T_NOC_T2) . . . . .35
7.30 Valoarea decal[rii timpului ID53 (REG_TIM_OFF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
7.31 Coduri pt.afi;area orelor de lucru a tijelor de `nc[lzire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
8. Descrierea tehnic[ a cazanului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
8.1 Protec\iile de siguran\[ standard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
8.2 Circuit de siguran\[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
8.3 Software al func\iei de protec\ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
8.3.1 Protec\ie anti `nghe\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
8.3.2 Temperare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
8.3.3 Urm[rirea func\ion[rii programului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
8.3.4 Protec\ii de deblocare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
8.3.5 Exploatare SLEEP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
8.3.6 Exploatare ZIMA var[ / iarn[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
8.3.7 Exploatare LTO var[ / iarn[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
8.3.8 Acces de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
8.4 Priza de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
8.5 Controlul dinamic al st[rii tijelor de `nc[lzire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
9. Date de proiectare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
10. Exploatare `n cascad[ Conectarea caza nelor FEB la colectorul de cascad[. . . . . . . . . . . . . . . .59
10.1 Punerea `n exploatare a cazanului `n cascad[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
10.2 ID pentru deservirea cazanelor FEB `n cascad[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
10.3 Indicarea adreselor cazanelor gestionate `n cascad[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
10.4 Func\ia cascadei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
10.5 Procedura de setare a parametrilor pentru cascad[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
10.6 Rotatia cazanelor `n cascad[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
10.7 Re`nnoirea exploat[rii dup[ apari\ia defec\iunii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
10.8 Instruc\iuni pentru cablu de date cablului de conectare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
10.9 Rota\ia tijelor de `nc[lzire `n cadrul cazanului MASTER, SLAVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
10.10 Descrierea propriet[\ilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .??
FEB
2
1. Semnifica\ia abrevierilor ;i a simbolurilor utilizate
PC Calculator portabil sau de mas
OP Panel comenzi cazan electric
GSM Re\ea pentru transferul de date fr fir (modem )
SELV Tensiune de siguran\ SN 332000-4-41
TTL Semnal logic cu nivel definit
T1 Temperatura n corpul cazanului
T2 Temperatura n rezervor ACM
T3 Temperatura extern
T4 Temperatura n ncpere sau n podea
OC Pomp de recirculare
BT Termostat de siguran\
STV ntreruptor de presiune
PJ Unitatea din camer
TZ Termostat rezervorului pentru ACM
HDO Telecomand de grup
P-HDO Receptor HDO
AF Senzor extern pentru reglare echiterm
Apa de nclzire
/ ACM Ap cald menajer
PWM Modularea pulsant de lrgime
RM01-RM15 Releu contactor din tabloul de comenzi
Vcc Tensiune de alimentare pentru senzorii de temperatur
+12 V Tensiune de alimentare pentru circuitul de siguran\
COM1 Priz pentru service
SW Firmware FEB
NTC Senzor termistor (de temperatur)
EOP Comand extern pentru gestionarea consumului
EOP 1.1 Gestionarea randamentului de gradul 1
EOP 1.2 Gestionarea randamentului de gradul 2
RS485 Colector de date pentru cascad
J Unitate de comend
KAS Cascada
DIP Contactor de service
hh Ora real n format de 24 de ore
mm Minutul real
* Frecven\a blik 1 x la secund
** Frecven\a blik 2 x la secund
*** Frecven\a blik 4 x la secund
Indicatorul LED nu lumineaz
Indicatorul LED lumineaz intermitent
Indicatorul LED lumineaz continuu
3
FEB
Avertisment pentru pericolul de accidentare cu curent electric
Avertisment pentru sporirea aten\iei
2. Instalarea cazanului electric
Pentru conectarea cazanului electric la re\eaua electric, utilizatorul trebuie s aib autoriza\ie de la
societatea local de distribu\ie a curentulu electric. Consumul cazanului nu are voie s dep;easc consumul
trecut n autoriza\ie. naintea montrii propriuzise a cazanului, trebuie s se realizeze alimentarea de for\ cu
ntreruptorul ;i protec\ie principal. inclusiv revizia de pornire ;i cererea de consum aprobat a curentului
electric. Cazanele electrice FEB fac parte din grupa de consumatori conecta\i permanent la re\eaua de
curent electric. n cadrul aduc\ieie cazanului electric, trebuie s fie ncorporat ntreruptorul principal, cu
distan\a dintre toate contactele despr\ite de minimum 3 mm. Cazanul se bran;az cu cablurile potrivite.
Intrarea cablelor n cutia cazanului electric este fcut prin orificiile de trecere. Pentru alimentarea principal
a cazanului 3x230/400 V, 50 Hz, este stabilit orificiul din Pag 21 imaginea 7. Pentru conectarea HDO, a
ventilului cu trei ci sau a semnalizrii la distan\ a strii de lucru a cazanului ;i a prezen\ei semnalului HDO
sunt destinate orif. de trecere din Pag 11, im. 7.
2.1 C]mpul de borne K6, K7 [SELV]
La cmpul de borne K6, K7 se conecteaz senzorii pentru
msurarea temperaturii, termostaturile de camer cu contact de
ie;ire fr poten\ial, cazanele electrice n cascad, semnale EOP
(Comanda extern pentru setarea consumului).
2.2 Conector pentru conectare K5
a panoului de comenzi [SELV]
Conectorul K5 este sistematic ;i are func\ia de a face legtura ntre
nivelului de utilizator cu sistemul plcii de comenzi. Conectoarele
sunt cu autofiletare.
2.3 Cmpul de borne X1, N, X2, XN, XPE 230/400 V, 50 Hz
Cmpul de borne este partea principal a cazanului electric ;i are func\ia de a conecta cazanul cu re\eaua
principal de curent electric>
3 x 400 V + N + PE, 50 Hz.
La bornele X2, N, XPE se conecteaz doar consumatorii electrici cu comenzi (ventilul cu trei ci, semnalizarea
la distan\, pompele externe, etc.) 230V, 50Hz. Pentru alimentatorul principal cu curent electric al cazanului
electric, este destinat cmpul de borne X1.
FEB
4
Imag. 1 - Borne K6, K7 SELV
Imag. 2 Conectorul de sistem SELV
2.4 Cmp de conectori FASTON K3 - 250 V/16 A, 50 Hz
Cmpul de conectori K3 este zona pe unitatea de comand. Cmpul K3 este
constructiv realizat, prin conectoarele fr ;uruburi, de tipul FASTON.
Conectoarele sunt izolate.
Toat aparatura cu comenzi (pomp, ventilul cu trei ci) este legat la faza L1.
2.5 Orientarea conectorului K2, K1 230 V, 50 Hz
Konectorul K1 are func\ia de a conecta placa de comand cu faza electric L1-230V, 50Hz. Conectorul K2
are func\ia de a conecta semnalul HDO la sistemul plcii de comand.
Circuitul HDO este gestionat standard de conductorul de lucru N!
Pericol de deteriorare a J
n cazul conectrii conectoarelor cu mnunchii de conductori, este nevoie s se respecte orientarea
conform imaginii. Conectoarele au chei mecanice mpotriva conectrii inverse ;i repolarizrii.
5
FEB
Imag. 4 Cmpul de conectori FASTON la J
Imag. 3 - X1, X2, XN, XPE
Bornele nu sunt destinate pentru circuitele (senzori, semnale EOP).
XN
XPE
X1
X2
K3
Imag. 5 - Conectoare K1, K2> orientare
2.6 Cmp de conectori FASTON K4 250 V/16 A, 50 Hz
Cmpul de conectoare K4 cu releu de ntrerupere OMRON are func\ia de a conecta ntre ele tijele de nclzire
cu releul de ntrerupere al plcii de comenzi. Tijele de nclzire sunt cuplate la algoritmul de reglare PI.
3. Condi\ii tehnice
Construc\ia nucleului plcii de comand este bazat pe protec\ia prin tensiune joas SELV. Toate intrrile de
msurare (msurarea temperaturilor) precum ;i ntrrile ale strii (EOP, termostate de lucru ;i de camer)
plcile de comenzi este necesar s fie considerate circuite SELV ;i conform acestei realit\i s se ghideze
conform datelor despre lucru ;i proiectare
La instalarea cablului de la senzori ;i semnale pentru EOP respecta\i distan\ele de siguran\ de la celelalte
tensiuni de alimentare, de min. 50 mm (separarea circuitelor).
Toate ie;irile ale releului sunt propuse pentru conectarea la 250 V 50 Hz cu consumul maxim de 16 A AC1.
Toate ie;irile releurilor au din standard alocat func\ia> de pornire a pompei, a ventilului de 3 ci, semnalizarea
la distan\ ;i tijele de nclzire a cazanului. Aceast alimentare este asigurat separat de circuitele SELV ale
plcii de comand ;i este limitat posibilitatea de a pune n pericol sntatea ;i proprietatea celui care-l
deserve;te.
Placa de comand con\ine circuite integrate speciale cu tehnologia CMOS, ;i de aceea este
sensibil la impulsul electrostatic La manipulare cu unitate, recomandm A se \ine cont de
bazele protec\iei mpotriva impulsului electrosttic.
FEB
6
K4
Imag. 6 Cmpul de conectori
FASTON la J
Imag. 7 Conectarea cablurilor
230/400 V, 50 Hz
4 x Pg9
Imag. 8 Conectarea cablurilor (SELV)
Tab. 1 Condi\ii tehnice
* Setat n produc\ie
** Setat la 0,8 Bari
7
FEB
Sistemul de distribu\ie
3x400+N+PE, 50 Hz
Cerin\ele mediului
Alimentarea cu curent electric 195...253 V AC Conform EN 298
Frecven\a re\elei 50 Hz
Temperatura mediului 0...+70 C fr condens
Temperatura de depozitare -30 C...+70 C
Viabilitate Conform EN 298> 2003
Presiunea de lucru minim a sistemului de nclzire 0,4 bar
Presiunea de lucru maxim a sistemului de nclzire 2,5 bar
Presiunea de lucru recomandat 1 1,70 bar
Pompa de recirculare GRUNDFOS UPS 15-50
Temperatura maxim 80 C
Temperatura de decuplare **sistem deschis
a blocului termostatulu **sistem nchis
*95 C / 105 C
Volumu de ap al cazanului ntreg 21 l
Tipul mediului bSN 332000-3 norma l AA5, AB5
Randament la putere nominal 99 %
Linia racord CYKY 2,5 - 4 - 6
Vasul de expansiune cu membran, volumu de ap 8 l
Senzorul de presiune al apei ** 0,4 2,5 bar
Umiditate 0 90 % fr condens
Compatibilitate electromagnetic EN 55014, EN 50082-1
Reglare
Precizia msurtorilor < 1 %
Precizia reglrii apei de central +/- 1,4 C
Tip reglare , / ACM PI
Releul de comenzi
Releul de comenzi
Releu viabilitate mecanic 1 000 000 cicluri
Releu - viabilitate electric 250 000 cicluri la 16 A AC1
Curent electric nominal 16 A, 50 Hz
Voltaj nominal 250 V, 50 Hz
4. Descrierea unit\ii de comand[ al cazanului electric
Noua unitate de comenzi pentru cazanul electric este un echipament cu microprocesor, care cite;te intrrile
electrice ;i conform algoritmului PI regleaz puterea cazanului cu ajutorul releelor de ie;ire, care pornesc tijele
de nclzire (fiecare tij de nclzire are puterea de 2,5 kW). Pentru ndeplinirea cerin\elor pentru reglare,
au fost folosite 9 nivele de reglare. n cazul n care este depistat semnalul HDO sau semnalul EOP, unitatea
evalueaz ;i aceste semnale ;i realizeaz func\iile definite. La fel, unitatea mai semnalizeaz, comunic cu
modemul GSM ;i cu calculatorul, realizeaz arhivarea ;i instruc\iunile introduse din panoul de comenzi.
Lucreaz n dou regimuri de baz de lucru ;i de service, care se aleg prin contactorul DIP, care se afl
pe unitatea de comenzi. Imaginea. 17, pag.17. Toate intrrile ;i ie;irile de for\ J 250 V, 50 Hz sunt realizate
prin conectoarele FASTON cu cablul presat PVC cu rezisten\ la cldura de 105 C.
Ie;irile de oprire pornire (RM15, RM14, RM13) sunt asigurate de 3 siguran\e de sticl standard 250 V/1 A.
Toate semnalele pentru evaluarea temperaturilor ;i semnalele de la termostaturi sunt aduse la cmpul de
borne SELV K6, K7 obr.1. Unitatea are atestul EMC, ;i de aceea este rezistent la influen\e tulburtoare n
timpul exploatrii cazanului, conform Directivei 89/336/EHS (compatibilitate electromagnetic ) ;i a Directivei
73/23/EHS (limitele de tensiune).
4.1 Descriere software a unit\ii de comand
Softul de comenzi a unit\ii este proiectat n clasa A.
Func\ionarea programului se compune din c\iva
pa;i de baz>
Citirea tuturor datelor de intrare a plcii de comand
Prelucrarea logic
Opera\iile de calcul
Actualizarea ie;irilor
Principalul scop al programului este>
Nentrerupt s urmreasc valorile actuale ale temperaturilor, semnale de stare de la termostatele de
camer, HDO ;i a releelor externe de u;urare pentru func\ia EOP.
S compare ;i s realizeze rela\iile corespunztoare astfel, nct exploatarea cazanului electric s
corespund parametrilor seta\i de utilizator, consumul de energie electric s fie minimalizat, pstrnd
comfortul termic setat. n cadrul regimului de lucru SLEEP software-ul urmre;te nentrerupt elementele
sistemului de nclzire ;i este pregtit oricnd s activeze cazanul la randamentul necesar. ntregul
complex al software-ului de comand este protejat mpotriva gre;elii de program ;i a altor stri
neprevizibile.
5. Date tehnice
Tab. 2 - Semnale K6, K7
* Doar la utilizarea J cu marcajul SMD
FEB
8
Semnale K6 a K7 [SELV]
Adresa intrare Semnal Adresa intrare Semnal Adresa intrare Semnal Adresa intrare Semnal
K7 > 01 NTC* K7 > 09 GND K7 > 01 Vcc K7 > 09 +12 V
K7 > 02 NTC* K7 > 10 TTL/NTC* K7 > 02 GND K7 > 10 +12 V
K7 > 03 OP-albastru K7 > 11 Vcc K7 > 03 TTL/NTC* K7 > 11 +12 V
K7 > 04 K7 > 12 GND K7 > 04 Vcc K7 > 12 RS 485
K7 > 05 OP-negru K7 > 13 TTL/NTC* K7 > 05 GND K7 > 13 RS 485
K7 > 06 OP-ro;u K7 > 14 Vcc K7 > 06 +12 V K7 > 14 GND
K7 > 07 TTL/NTC* K7 > 15 GND K7 > 07 +12 V K7 > 15 GND
K7 > 08 Vcc K7 > 16 TTL/NTC* K7 > 08 +12 V K7 > 16 +12 V
Tab. 3 - Semnale SELV
Tab. 4 Intrri electrice
Tab. 5 Ie;iri electrice J
Tab. 6 Intrrile electrice ale cazanului
9
FEB
Intrri electrice ale unit\ii de comand a cazanului electric [SELV]
Adresa intrare Index Func\ia Amploare Tip semnal Tip conectare Conectare
K6> 3, 4, 5 T1 Temp.n corpul cazanului 0 - 130 C De impuls PWM 5 V / 5 mA
K7>16,K6>1,2 T2 Temp.n rezervorul ACM 0 - 130 C De impuls PWM 5 V / 5 mA
K7> 13,14,15 T3 Temperatura exterioar -45 - 130 C De impuls PWM 5 V / 5 mA
K7> 10,11,12 T4 Rezerva - De impuls PWM 5 V / 5 mA
K7> 7,9 PJ Termostat de spa\iu - Cu dou stri POR./OPR 5 V / 5 mA
K7> 16,K6>2 TZ Termostat pt. ACM 320 C Cu dou stri POR./OPR 5 V / 5 mA
K7> 3,5,6 P1 Poten\iometru de comand 0,25 2,5 De rezisten\ Poten\iometru 5 V / 5 mA
K6> 6,7,8 STV ntreruptor de presiune Circuit de sig. Fr circuit +12 V / 1 A
K6> 9,10,11 BT Termostat de siguran\ 90 110 C Circuit de sig. Fr circuit +12 V / 1 A
K6> 12,13,14 OPT OPEN THERM - De date RS 485 5 V / 5 mA
K6> 15,16 GSM Alimentare el. modem GSM 5 24 V GSM +12 V / 0,3 A
COM1 COM1 PC sau GSM De date RS 232 RS 232
Ie;irile electrice ale releelor J a cazanului electric [250 V/16 A, 50 Hz, AC1]
Adresa ie;ire Index Func\ia Amploare Tip semnal Tip Conectare
TT1.N, N1.1 RM 01 ntrerupere tij TT1.1 195 253 V 50 Hz PI reglare 230 V / 16 A
TT1.N, N1.2 RM 02 ntrerupere tij TT1.2 195 253 V 50 Hz PI reglare 230 V / 16 A
TT1.N, N1.3 RM 03 ntrerupere tij TT1.3 195 253 V 50 Hz PI reglare 230 V / 16 A
TT2.N, N2.1 RM 04 ntrerupere tij TT2.1 195 253 V 50 Hz PI reglare 230 V / 16 A
TT2.N, N2.2 RM 05 ntrerupere tij TT2.2 195 253 V 50 Hz PI reglare 230 V / 16 A
TT2.N, N2.3 RM 06 ntrerupere tij TT2.3 195 253 V 50 Hz PI reglare 230 V / 16 A
TT3.N, N3.1 RM 07 ntrerupere tij TT3.1 195 253 V 50 Hz PI reglare 230 V / 16 A
TT3.N, N3.2 RM 08 ntrerupere tij TT3.2 195 253 V 50 Hz PI reglare 230 V / 16 A
TT3.N, N3.3 RM 09 ntrerupere tij TT3.3 195 253 V 50 Hz PI reglare 230 V / 16 A
K3> 1,2 RM 15 ntrerupere pomp cazan 195 253 V 50 Hz PI reglare 230 V / 16 A
K3> 3,4 RM 14 ntrerupere ventil cu 3 ci 195 253 V 50 Hz ***Gestionare 230 V / 16 A
K3> 5,6 RM 13 ntrerupere ventil cu 3 ci 195 253 V 50 Hz ***Gestionare 230 V / 16 A
- RM 12 Rezerva 195 253 V 50 Hz Gestionare 230 V / 16 A
- RM 11 Rezerva 195 253 V 50 Hz Gestionare 230 V / 16 A
- RM 10 Rezerva 195 253 V 50 Hz Gestionare 230 V / 16 A
Intrri electrice ale J a cazanului electric [230 V, 50 Hz]
Adresa intrare Index Func\ia Amploare Tip semnal Tip conectare Alimentare
K6> 3, 4, 5 T1 Temp.n corpul cazanului 0 - 130 C De impuls PWM 5 V / 5 mA
K7>16,K6>1,2 T2 Temp.n rezervorul ACM 0 - 130 C De impuls PWM 5 V / 5 mA
Intrri electrice ale cazanului electric
Adresa intrare Index Func\ia Amploare Tip semnal Tip conectare Alimentare
X1> L1, L2, L3 X1 Alimentare cazan el. 230 V/ 400 V 50 Hz EK24SB 400 V / 36 A
X1> L1,L2,L3 X1 Alimentare cazan el. 230 V/ 400 V 50 Hz EK15SB 400 V / 24 A
X1> L1,L2,L3 X1 Alimentare cazan el. 230 V/ 400 V 50 Hz EK08SB 400 V / 12 A
X2> 01 X2 HDO 195 - 253 V 50 Hz Semnal HDO 230 V / 10 mA
FEB
10
Tab. 7 Ie;irile electrice ale cazanului electric
** Ie;irea pentru pompa de recirculare este protejat mpotriva scurtcircuitului electric ;i a
supratensiunii prin siguran\a tubular 250 V, 1A.
*** dac nu este conectat ventilul cu 3 ci, ie;irile conectate semnalizeaz standard starea de
exploatare a cazanului ;i prezen\a semnalului HDO. Contactele sunt protejate mpotriva
scurtcircuitului electric prin siguran\a tubular 250 V, 1A.
(Stare de exploatare a cazanului este exploatarea uzual sau avaria)
6. Interfa\a de utilizator
Interfa\a de utilizator este dat de panoul de comand cu 6 diode LED, care semnalizeaz starea de
func\ionare a cazanului, codurile defec\iunilor ;i cu butonul de comenzi multifunc\ional, care este destinat
pentru exploatarea uzual a cazanului pentru setarea func\ionrii pe timp de
iarn, a func\iei SLEEP, a func\ionrii pe timp de var[, afi;area arhivei de
defec\iuni, n care se afi;eaz codul avariei aprute actual.
Butonul multifunc\ional de comand este completat cu scar acustic. La
nscrierea valorii setate la butonul de comand, unitatea de comand
aten\ioneaz sonor de dou ori. Scara acustic poate fi dezactivat.
6.1 Semnalizare
Tab. 8 Semnalizarea strilor de lucru
* Lumineaz intermitent cu frecven\a 1 Hz
**Lumineaz intermitent cu frecven\a 0,5 Hz
***Lumineaz intermitent cu frecven\a 0,25 Hz
Imag. 9 - panou semnalizare
Intrri electrice ale cazanului electric
LED dioda Culoarea Func\ia Starea Descriere
ON Verde Exploatare cazan Nu lumineaz Cazanul este deconectat de re\eaua el.
ON Verde Exploatare cazan Lumineaz Cazanul este pregtit de exploatare
ON Verde Exploatare cazan *Lumineaz[ intermitent Cazanul este in modul SLEEP
HDO Verde Detec\ie semnal Lumineaz Cazanul `ncolze;te cu tarif de pre\ redus
HDO Verde Detec\ie semnal Nu lumineaz Cazanul nu nclze;te sau este n exploatace curent[
ALM Galben Exploatare uzual Nu lumineaz Exploatare uzual fr avarii
ALM Galben Defec\iune grav Lumineaz Apari\ie avarie grav[ caznul nu `nc[lze;te
ALM Galben Arhiv defec\iuni *Frecven\ Apari\ie avarie mai pu\in grav cazanul `nc[lze;te
ALM Galben Mod de service **Frecven\ intrarea `n modul de service
ALM Galben ntre\inere cazan ***Frecven\ Aten\ionare pentru ntre\inere regulat
Ro;ie Sistem activ Nu lumineaz Circuitul nu este activ
Ro;ie Sistem activ Lumineaz Circuitul este activ
SET Ro;ie Abatere de reglare Lumineaz intermitent Cerere pentru nclzire cazanul nclze;te
SET Ro;ie Abatere de reglare Nu lumineaz Nu este cerere pentru nclzire cazanul nu nclze;te
Ro;ie Sistem activ Nu lumineaz Circuitul ACM nu este activ
Ro;ie Sistem activ Lumineaz Circuitul ACM este activ
Ro;ie Sistem activ *Lumineaz intermitent E activ programul LEGIONELA
Ro;ie Sistem activ *Lumineaz intermitent E activ programul protec\iei anti nghe\
Ie;irile electrice ale cazanului electric
Adresa ie;ire Index Func\ia Amploare Tip semnal Tip conectare Alimentare
X2 > 02 X2 Pomp de recirculare 195 - 253 V 50 Hz Re\eaua el. 230 V
X2 > 03 X2 ***Ventil cu 3 ci 195 - 253 V 50 Hz Re\eaua el. 230 V
X2 > 04 X2 ***Ventil cu 3 ci 195 - 253 V 50 Hz Re\eaua el. 230 V
X2 > 05 X2 Rezerva comand extern 195 - 253 V 50 Hz Re\eaua el. 230 V
X2 > 06 X2 Rezerva comand extern 195 - 253 V 50 Hz Re\eaua el. 230 V
X2 > 07 X2 Rezerva comand extern 195 - 253 V 50 Hz Re\eaua el. 230 V
X2 > 08 X2 Rezerva comand extern 195 - 253 V 50 Hz Re\eaua el. 230 V
SET
HDO ALM ON
6.1.1 De sarcin[
Semnalizarea se lucru, informeaz utilizatorul obi;nuit despre starea actual a sistemului cazanului ;i despre
intrri n arhiva de avarii pentru aflarea codului avariei mai pu\in importante conform tabelului 9, pagina 11.
LED ON nu lumineaz
cazanul electric nu est econectat la re\eaua electric sau este ntrerupt suguran\a PO1, PO2, sau nu este
conectata panoul de comenzi cu unitatea de comand, vezi imaginea 2, imaginea 15.
LED ON lumineaz
cazanul electric este pregtit pentru exploatare uzual, setrii de service ;i de client.
LED ON lumineaz intermitent
cazanul electric este comutat n modul provizoriu SLEEP. Nu nclze;te ;i nu regleaz, dar sunt active
protec\iile anti nghe\ ;i de deblocare ;i LEGIONELA. Este pregtit s accepte telefonul din aparatul
telefonic pe numrul de telefon al aparatul telefonic pe numrul de telefon al modemului, care este instalat
n cazanul electric. La apelare, cazanul ce comut n stare activ, pe care o stabile;te pozi\ia butonului de
domand de pe panoul de comand (pozi\ia butonului de comand trebuie s fie setat n pozi\ia IARN
sau VAR). Dup comutarea cazanului (la apelare prin telefon) cazanul trimite automat mesaj SMS despre
regimul de lucru setat cu ajutorul butonului de comenzi, la numrul de telefon, care este trecut n parametrii
din pag. 12. dac numrul de telefon nu este trecut n parametri, cazanul nu accepta apelul telefonic.
Sunt pornite func\iile complexe de protec\ie
= Protec\ia de deblocare a pompei = Protec\ia de deblocare a ventilului cu 3 ci = Protec\ii mpotriva nghe\ului
LED HDO lumineaz
Cazanul electric nclze;te cu tariful jos (curent de noapte). LED semnalizeaz prezen\a semnalului HDO.
Prin setarea parametrului cu ID 61 = 2 porni\i a;azisul nod operativ de exploatare a cazanului cu HDO.
Prin setarea parametrului pe ID 61 = 1, porni\i a;azisul mod de program al exploatrii cazanului cu semnal
HDO (tab. 11, pag. 12).
= Modul operativ
Este tipul de exploatare a cazanului electric, n cadrul cruia este n stare de func\ionare doar pe durata
existen\ei semnalizrii HDO. n cazul n care semnalul HDO nu este activ, cazanul actual deconecteaz
randamentul tuturor tijelor de nclzire
= Dac a aprut defec\iunea Pierdere de presiune, pn la 500 ms maximum. Fiecare tij de nclzire
deconecteaz dup 50 ms.
= Modul de program
Este tipul de exploatare al cazanului electric, n cadrul crui aprezen\a semnalului nu restric\ioneaz
func\ionarea cazanului, iar cazanul nu este blocat. Cazanul este n modul de func\ionare standard.
LED ALM nu lumineaz
Exploatarea decurge fr defec\iuni
LED ALM lumineaz
A aprut o defec\iune grav (tab.10, pag. 11) iar func\ionarea cazanului este oprit n max. 9 secunde la
cazanul EK24SB, n 6 secunde la cazanul EK15SB, n 3 secunde la cazanul EK08SB.
Rennoirea expoatrii cazanului electric este posibil conform urmtoarea proceduri universale>
Se depisteaz tipul defec\iunii conform codului afi;at (tab. 10) pe panoul de semnalizare (imag. 11, pag. 10).
Deconectarea cazanului de re\eaua electric.
PERICOL DE ACCIDENT CU CURENT ELECTRIC !
Se depisteaz motivul de defec\iune, conform codurilor tab. 9, tab. 10.
Eliminarea defec\iunii.
Conectarea cazanului electric la re\eaua electric.
RESET
= Dac a aprut defec\iunea Pierdere de presiune, realiza\i controlul sistemului de nclzire ;i elimina\i
eventualele neetan;it\i. ntreruptorul de presiune al cazanului electric, evalueaz pierderea presiunii de
la 0 la 0,25 bar. n cazul apari\ieie defec\iunii, automat este declan;at circuitul de siguran\ de varie, care
blocheaz conectarea tijelor de nclzire la re\eaua electric[, pompa de recirculare este decuplat iar
dioda LQ1 (imag. 21, pag. 36) de pe unitatea de comenzi nu este aprins. Func\ionarea standard a
cazanului electric este posibil dup ce defec\iunea a fost eliminat ;i dup nchiderea circuitului de avarie.
11
FEB
FEB
12
Dac circuitil este nchis electric, dioda LQ1 de pe Unitatea de comand semnalizeaz cu *frecven\a 1 Hz
iar cazanul este pregtit pentru exploatare. Pierderea presiunii are din punctul de edere al evalurii
defec\iunilor grave cea mai mare prioritate, deci n cazul apari\iei simultane a tuturor defec\iunilor grave,
aceasta este evaluat ca prima.
= Dac a aprut defec\iunea Cazan supranclzit, realiza\i controlul Func\ionrii senzorului de cazan (T1)
;i a siguran\ei PO5 (siguran\ tubular 5x20 250 V / 1 A). n cazul n care siguran\a este defect, realiza\i
nlocuirea, tab. 13, imag. 14, pag. 17.
PERICOL DE ACCIDENT CU CURENT ELECTRIC!
nlocui\i siguran\ele doar dup deconectarea cazanului din re\eaua electric.
Realiza\i controlul termostatului de avarie (poate fi deteriorat capilar). n cazul n care apare aceast
defec\iune, este automat deconactat circuitul de avarie circuitul de siguran\, care blocheaz
conectarea tijelor de nclzire la re\eaua electric, pompa de recirculare func\ioneaz cu metoda setat pentru
finalizarea activit\ii iar dioda LQ1 (imag. 21, pag. 36) de pe unitatea de comand nu lumineaz.
Func\ionarea standard a cazanului electric este posibil dup ce defec\iunea a fost eliminat ;i dup
nchiderea circuitului de avarie. Dac circuitul este nchis electric, dioda LQ1 de pe Unitatea de comand
semnalizeaz cu *frecven\a 1 Hz iar cazanul este pregtit pentru exploatare.
= Dac a aprut defec\iunea Senzor pentru msurarea temperaturii apei de cazan defect, realiza\i
nlocuirea senzorului, conecta\i senzorul la unitatea de comand a cazanului conform documenta\iei de
proiectare iar n cazul n care avaria persist ;i dup ce porni\i cazanul, instala\i unitate de comand nou
Senzorul de cazan T1 este senzor special cu tipul de semnal PWM (modulare de m[rime pulsativ).
Ace;ti senzori sunt foarte rezisten\i ;i sigur. n caz extrem, realiza\i schimbarea senzotrului defect
cu unul nou.
= Dac a aprut defec\iunea Memorie EEPROM defect realiza\i nlocuirea unit\ii de comand. La
nlocuire este necesar s se respecte principiile de manipulare cu circuitele CMOS
Nu atinge\i ie;irile de la unitatea de comand -posibilitate de deteriorare cu energie static !
= Dac a aprut defec\iunea memorie RAM defect+ RTC, realiza\i nlocuirea unit\ii de comand.
= Dac a aprut defec\iunea Poten\iometru de comand defect, realiza\i controlul de interconectare (poate
fi ntrerupt un conductor) ;i conectarea poten\iometrului de comand conform datelor de proiectare
imag.42 Konector K6, K7.
Dup schimbarea poten\iometului de comand sau a panoului, ntotdeauna, naintea punerii
cazanului n exploatare, realiza\i calibrarea. Imag. 19.
LED ALM este aprins cu *frecven\a 1 Hz
A aprut o defec\iune mai pu\in grav (tab. 9, pag. 11). Codul defec\iunii se afi;eaz prin rotirea butonului
de comand n pozi\ia limit din stnga.
Expoatarea cazanului nu este ntrerupt iar defec\iunea este evaluat conform urmtoarei proceduri<
= Dac a aprut defec\iunea senzorului pentru msurarea temperaturii aerului din afar (reglare
echiterm) cu setarea sistemului de utilizare a cazanului S03, cazanul comut automat la sistemul de
func\ionare S02 iar temperatura n sistemul de nclzire este reglat conform setrii la termostatul din
ambian\[.
= Dac a aprut defec\iunea cascadei (cod 11 defec\iuni mai pu\in grave,tab. 9), atunci cazanul electric
care este deconectat sau la care este ntrerupt linia de date (cablul cascad 3 x 0,25), afi;eaz acest
cod. Func\ionarea ntregii cascade de cazane nu este ntrerupt, dar randamentul cascadei este redus
cu valoarea randamentului cazanului care nu func\ioneaz. Pe partea cazanului cu defec\iunea
depistat, realiza\i controlul conectrii cablului de date la borna unit\ii de comand, conform
13
FEB
documenta\iei de proiectare. Conectarea cazanelor la colectorul cascad . Dac conectarea cablurilor
la cmpul de conectoare este conform datelor de proiectare, procedura este urmtoarea>
Deconecta\i cazanul de la re\eaua electric
Conecta\i cazanul la re\eaua electric ;i urmri\i, dac codul defec\iunilor apare din nou n 60 de
secunde.
dac da, realiza\i controlul conectrii cablului de date la cazanul, care semnalizeaz defec\iunea
;i controlul cazanului care este conectat cel mai aproape.
dac cablul este conectat conform imaginii 39 -date de proiec\ie ;i defec\iunea persist,
deconecta\i cazanul de la re\eaua electric.
Realiza\i schimbarea unit\ii de comand
dac rezultatul final nu este pozitiv, suna\i la productorul FERROLI
LED ALM lumineaz cu **frecven\a 0,5 Hz
Semnalizarea comutrii din modul de exploatare uzual la exploatarea de service. Comutarea o realiza\i
la unitatea de comand cu ajutorul conectorului DIP, imag.17, pag. 17. n modul de exploatera de service
pute\i seta cazanul naintea primei porniri conform cererii clientului sau s. Ulterior actualiza\i parametrii.
LED ALM lumineaz cu ***frecven\a 0,25 Hz Se afi;eaz n fiecare or de la pornire pe durata unui minut.
Semnalizarea are func\ia de a aten\iona asupra reviziei regulare, complexe ;i preventive a cazanului dup
8760 ore de func\ionare (exploatare anual curat).
Recomandm a se face>
= Controlul tuturor elementelor de siguran\ ;i de func\ionare a cazanului
= Revizia echipamentului electric.
= revizie vizual a pr\ilor cazanului.
Semnalizarea se opre;te dup prima comutare din modul de exploatare uzual n modul de service pentru
perioada urmtoarelor 8760 ore de func\ionare.
LED nu lumineaz
Sistemul nu este activ.
LED / ACM lumineaz
Sistemul este activ.
LED nu lumineaz
Sistemul pentru nclzire nu este activ. Ventilul cu 3 ci este comutat n pozi\ia pentru nclzire OV.
LED lumineaz
Sistemul pentru nclzire este activ. Ventilul cu 3 ci este comutat n pozi\ia pentru nclzire .
Deservirea sistemului este posibil abia dup ndeplinirea cerin\elor pentru .
LED este aprins cu *frecven\a 1 Hz
Semnalizarea pornirii ;i activit\i a programului LEGIONELA.
LED SET nu lumineaz
Semnalizarea terminrii ciclului de reglare. Toate cerin\ele pentru comfortul termic sunt ndeplinite.
Abaterea de reglare pentru ACM este mai mic dect 1,4 C. Cazanul nu nclze;te. Pompa de recirculare
este n func\iune, conform formei selectate pentru finalizarea activit\ii ;i toate func\iile de protec\ie ale
cazanului sunt active. Prima tij de nclzire din cadrul acestui ciclu de reglare, are acum cel mai mic statut
de prioritatete pentru conectare la urmtoarea cerin\, va fi conectat n caz de necesitate ca ultima.
LED SET lumineaz
LED-ul semnalizeaz c aparatul nclze;te ;i regleaz. Frecven\a de semnalizare LED este direct
propor\ional mrimii abaterii de reglare (abaterea de reglare este temperatura pretins temperatura
actual n corpul cazanului).
FEB
14
PORNIREA
EXPLOATRII
DE SERVICE
Imag. 8 - DIP ntreruptor intrare n modul de service
Imag. 9 - Butonul RESET
RESET
RESET
6.1.2 Service
Semnalizarea de service afi;eaz>
= Coduri de operare ID (conform tab. 14, pag. 22) pentru setarea parametrilor.
= Valoare multiplicatorului, cu care se va nmul\i distingerea parametrului actual conform codului
opera\ional cu parametrul ID alocat, imag. 20, pag. 20.
6.2 Comenzi exploatare uzual
Exploatarea cazanului este deplin automatizat
n cadrul exploatrii uzuale a cazanului, utilizatorl folose;te propriet\ile pe care le seteaz tehnicianul de
service naintea primei porniri a cazanului. La dispozi\ie are butonul de comand multifunc\ional ;i
semnalizarea de pe panoul de comenzi a cazanului. Butonul multifunc\ional (imag.16) are integrate
urmtoarele func\ii de utilizator>
= Setarea temperaturii maxime pretinse de la 30 pn la 80 C, cte 5 K (C) n corpul cazanului exploatare
pe timp de iarn ( ).
= Setarea maxim a temperaturii pretinse de la 30 pn la 60 C, cte 3 K (C) n rezervorul ACM utilizare
pe timp de var[ ( ).
= Cursa curbei echiterme, adic deplasarea echiterm cte 2K(C) n intervalul de la -6K(C) pn la
+12K(C).
= Afi;area arhivei defec\iunilor mai pu\in grave.
= Pornirea modului SLEEP (utilizare pe timp de vacan\), vezi Manualul de utilizare -cap. Func\ia de
utilizator pag. 20.
6.3 Comenzi exploatare de service
Exploatarea cazanului este oprit complex ;i este pornit exploatarea de service.
6.3.1 ntreruptor DIP
6.3.2 Butonul RESET
Butonul RESET n cadrul exploatrii de service are urmtoarele func\ii>
= RESTART n caz de defectare electric a cazanului, ntotdeauna, nainte de reparare ;i dup, activa\i
RESET.
= SALVAREA PARAMETRILOR ACTUALIZAI La prima pornire a cazanului, sau la actualizarea
parametrilor, pute\i s folosi\i butonul pentru nscriere n EEPROM.
= CALIBRARE La prima pornire a cazanului (nc nu este instalat butonul de comand a poten\iometrului),
sau la afi;area avariei grave> Poten\iometru de comand defect nr. cod 07, tab. 10 pag. 11.
6.3.3 Butonul de comand a poten\iometrului
Butonul de comand n cadrul modului de service are integrate trei func\ii>
= Afi;are activat a secven\elor de coduri alese aleparametrilor n intervalul 1 la 31.
= Selectarea codului ales al parametrului corespunztor
= Actualizarea parametrului ales conform ID-ului su cu confirmarea valabilit\ii cu butonul RESET.
nscrierea parametrului este indicat de dou piuituri.
6.4 Sistem de diagnoz
Sistemul de diagnoz a cazanului are dou nivele>
= Nivelul de baz
= Nivelul extins
6.4.1 Nivelul de baz
Este stabilit prin butonul multifunc\ional de comenzi (imag. 10) ;i prin semnalizarea a 15 tipuri de coduri, care
se afi;eaz pe panoul decomenzi a cazanului. Codurilor le este atribuit defec\iunea propriuzis. Sistemul ;i
LED-ul corespunztor, care sunt utilizate pentru semnalizarea defec\iunii actuale, vezi imaginea 11.
Defec\iuni mai pu\in grave
Defec\iunea mai pu\in grav este semnalizat de dioda LED de culoare galben ALM, care se aprinde
intermitent cu frecven\a de 1 Hz, dac defec\iunea persist. Codul defec\iunii actuale este accesibil la
ntoarcerea butonului de comand n pozi\ia conform imaginii 10. n cadrul avariei aprute, cazanul nclze;te
mai departe, dar cu comfort redus. Trece automat la sistemul de exploatare mai jos (S01, S02). n sistemele
de exploatare S01, S02, S03 este realizat ;i semnalizarea la distan\ a deconectrii contactelor releului
RM13.
15
FEB
0
Imag. 11
Imag. 10
SET
HDO ALM
COD (LED)
*ALM
Tab. 9 Codurile defec\iunilor mai pu\in grave
Not[> = verde< = ro;u
La accesarea arhivei de defec\iuni se afi;eaz codul defec\iunii nr.cod 13. Afi;area codului dureaz 10 s.
Dup aceste 10 s se afi;eaz valoarea orientativ a orelor de lucru al tijelor de
nclzire (vezi tab. 42). Defec\iunea cu codul 13 este semnalizat, dac este redus critic rezisten\a electric,
de izolare a uneia din tijele electrice sau rezisten\ele de izolare a mai multor
tije de nclzire n corpul cazanului. SW czanului electric evalueaz aceast nclzire ca o reducere critic a
rezisten\ei electrice de izolare, dac nu este prezent pe bornele unit\ii de
comand cerin\a de la termostat,a celui de podea, a senzorului echiterm sau a senzorului. La generarea
defec\iunii cu codul 13, comanda pompei de recirculare este dat de parametrul pentru
terminarea func\iei (ID 66).
Defec\iuni grave
Dac defec\iune acazanului este grav, semnalizarea de exploatare este dezactivat ;i este afi;at codul
defec\iunii cu ajutorul diodelor LED.
Indicarea defec\iunii aprute este realizat prin aprinderea nentrerupt a diodei galbene LED ALM. Cazanul
opre;te nclzirea `n max. 9 sec. Este oprit consumul cazanului. Sunt oprite toate func\iile. Este activ doar
pompa pn la finalizarea activit\ii! Finalizarea activit\ii pompei nu se face, dac nr.de cod al defec\iunii
grave este 01 ! n sistemele de lucru S01, S02, S03 semnalizarea este realizat prin desafcerea contactelor
releului RM13. Dup cedarea temperaturii reziduale din sistemul de nclzire electric, pompa se opre;te, dac
parametrul ID 66 este mai mare dect temperatura actual a apei din cazan. n cazul n care este setat metoda
de calculare a timpului, pompa se opre;te dup expirarea acestei prelungiri n timp (parametrul cu ID 65).
n caz de defec\iune, cere\i de la utilizator s v spun codul defec\iunii aprute.
FEB
16
Prioritate Panou - semnalizare Ariva defec\iunilor codurile de exploatare
Indica\ie* Cod (LED)** Nr.cod***
ALM + COD


08
FEB KLASIK
Fr defect. Exploatare curent a cazanului. Cazanul
nclze;te, regleaz ;i semnalizeaz strile de exploatare.
ALM + COD


09
T2
Senzor defect pentru msurarea temperaturii ACM
ALM + COD


10
T3
Senzor defect pentru msurarea temperaturii externe
ALM + COD


12
GSM
Modem inaccesibil semnal slab
ALM + COD


11
KAS
Defect la cascad linia de date ntrerupt
ALM + COD


13
TT1 - TT9
Alterarea strii de izolare a tijelor de nclzire, vezi tabelul 42
Tab. 10 Codurile defec\iunilor grave
Not[> = verde< = ro;u
n caz de defec\iune, cere\i de la utilizator s v spun codul defec\iunii aprute.
17
FEB
Prioritate Panou - semnalizare Stri de defec\iuni grave ale cazanului electric
Indica\ie* Cod (LED)** Nr.cod***
*** anun\area numrului de cod
la tehnicianul de service

ALM + COD


01
STV
Pierdere de cablu

ALM + COD


02
BT
Cazan supranclzit

ALM + COD


03
OC
REZERVA

ALM + COD


04
T1
Senzorul de ap pentru msurarea temperaturii apei de cazan

ALM + COD


05
CPU
Memorii defecte EEPROM

ALM + COD


06
CPU
Defect memorie RAM + RTC

ALM + COD


07
P1
Poten\iometru de comand defect
Tab. 11 Arhiv pairametr
* PC setarea parametrilor se poate realiza cu ajutorul programului de service GSM_ID.exe
** Termostat termostatul de lucru al rezetvorului ACM cu contact fr poten\ial. (Recomandm utilizarea senzorului PWM.)
*** Setri valorile sunt setate n cadrul produc\ieie ;i au caracter universal.
FEB
18
Acces ID Denumire parametru Func\ia parametrului Amploare Unitate Distingere ***Setri
ARHIV{ ID
PC* 3 ID_GSM2 Numr centru SMS 0 - 20 Simbol text 1
PC* 4 ID_GSM3 PIN cartel SIM pentru modem 0 - 20 Simbol text 1
PC* 5 ID_GSM4 Liber
PC* 6 ID_GSM5 Numrul utilizatorului 1 GSM pt.apelare 0 - 20 Simbol text 1
PC* 7 ID_GSM6 Numrul utilizatorului 2 GSM pt.apelare 0 - 20 Simbol text 1
PC* 8 ID_GSM7 Numr de service 1 GSM pt.apelare 0 - 20 Simbol text 1 +420602595861
PC* 9 ID_GSM8 Numr de service 2 GSM pt.apelare 0 - 20 Simbol text 1 +420724118667
ARHIVA REGLRII ECHITERME
OP+PC 18 EKVI_N Exponentul de temperatur a sistemului 1 - 1,5 - 0,05 1,3
ARHIV PENTRU REGLARE
OP+PC 27 REG_N_TSEGACM Numrul de tije de nclzire pentru ACM 1 - 9 Tij[ `nc[lzire 1 Dup randament -max
OP+PC 28 REG_N_TSEGTV Numrul de tije de nclzire pentru 1 - 9 Tij[ `nc[lzire 1 Dup randament -max
OP+PC 29 REG_N_TSEGHDOACM Numrul de tije de nclzire pt. HDO - 1 - 9 Tij[ `nc[lzire 1 Dup randament -max
OP+PC 30 REG_N_TSEGHDOIII Numrul de tije de nclzire pt. HDO - 1 - 9 Tij[ `nc[lzire 1 Dup randament -max
OP+PC 33 REG_T_DELTAACM Pornirea reglrii nclzirii ACM 0 - 10 C 1 2
OP+PC 36 REG_T_TEMPER Valoarea apei de cazan pentru temperare 20 - 36 C 2 30
OP+PC 37 REG_T_NOC Atenuarea de noapte 40 - 80 C 1 40
OP+PC 38 REG_T_ZAMRZ Temperatura extern[ pentru temperare 0 - 16 C 2 0
OP+PC 49 REG_T_NOC_T1 Ora atenurii de noapte start 18 - 0 hh 1 0
OP+PC 50 REG_T_NOC_T2 Ora atenurii de noapte stop 0 - 9 hh 1 0
OP+PC 51 REG_EOP_L1 EOP comanda extern a puterii gradul 1. 0 - 9 Tij[ `nc[lzire 1 0
OP+PC 52 REG_EOP_L2 EOP comanda extern a puterii gradul 2. 0 - 9 Tij[ `nc[lzire 1 0
OP+PC 53 REG_TIM_OFF Valoarea decalrii timpului 0 - 9 hh 1 0
Arhiva sistemului
OP+PC 57 SYS_EN_EKV Senzor pentru temperatiura extern (PWM) 1 - 2 - 1 1
OP+PC 60 SYS_ENEOP Autorizarea func\ionrii EOP 1 - 2 NU / DA 1 1
OP+PC 61 SYS_ENHDO Autorizarea func\ionrii HDO 1 - 2 NU / DA 1 1
OP+PC 62 SYS_ENBEEP Autorizarea func\ion[rii aten\ion[rii acustice 0 - 1 NU / DA 1 1
OP+PC 63 SYS_PRSYSTEM Sistemul de lucru actual 1 - 5 - 1 1
OP+PC 64 SYS_T_ENOC Liber
OP+PC 65 SYS_t_OC
Finalizarea activit\i pompei
metoda socotirii timpului
0 - 27 min 3 0
OP+PC 66 SYS_T_OC
Finalizarea activit\i pompei
metoda temperaturii minime
25 - 70 C 5 35
OP+PC 68 SYS_LEGHOD Program LEGIONELA ora pentru activare 0 - 23 hh 3 00
OP+PC 69 SYS_LEGDAY Program LEGIONELA ziua pt. activare 1 - 7 den 1 7
OP+PC 70 SYS_LEGVAL Program LEGIONELA temp. de lucru 70 C 0 70
OP+PC 71 SYS_LEGCAS Program LEGIONELA timp de exploatare 5 - 50 min 5 10
OP+PC 72 SYS_EN_ACM Senzor pentru ACM 1 - 3 - 1 **1
19
FEB
6.6 Descriere arhiv
6.6.1 Arhiva pentru ID 3 - ID 9
Valorile nscrise n arhiv au func\ia
= numr centru SMS,
= PIN SMS cr\i pentru modem,
= numrul aparatului telefonic al utilizatorului
= numrul aparatului telefonic al angajatului de service.
Arhiva este destinat comunicrii GSM cu numerele de telefon, care sunt trecute n arhiv.
n cazul defec\iunii grave a cazanului sau a func\ionrii de un an a cazanului (8760 ore de lucru), cazanul
electric ncepe automat s formeze toate numerele de contact, trecute n arhiv (ID=6 pn la ID=9) ;i s
trimit mesaj scurt (SMS) despre starea cazanului. Setarea se realizeaz cu ajutorul programului de service
ID_GSM.exe (vezi Manual pentru setarea parametrilor ID, tab.11).
6.6.2 Arhiva reglrii echiterme
Arhiva are func\ia parametrizrii curbei echiterme.
ID = 18 Exponentul termic al sistemului
= n = 1,10 suprafa\a podelei de nclzire
= n = 1,26 -1,33 radiatoare cu corp plat
= n = 1,20 -1,30 radiatoare tubulare pentru baie
= n = 1,30 corpuri conform DIN 4703
= n = 1,30 -1,50 convectoare
La combinarea mai multor tipur de corpuri de nclzire, considerm n ca valoare medie a fiecrui exponent
de cldur.
6.6.3 Arhiv pentru reglare
Arhiva influen\eaz propriet\ile reglrii de temperatur n spa\iile nclzite ;i ACM n cadrul exploatrii uzuale
a cazanului.
ID 27
Valoarea stabile;te numrul maxim de tije de nclzire (randament de nclzire maxim) pentru nclzirea
rezervorului ACM n cadrul exploatrii uzuale ;i a HDO-ului de program.
ID 28
Valoarea stabile;te numrul maxim de tije de nclzire (randament de nclzire maxim) pentru nclzirea n
cadrul exploatrii uzuale ;i a HDO-ului de program.
ID 29
Setarea randamentului cazanului pentru nclzirea ACM n exploatarea operativ HDO.
Randamentul de nclzire este stabilit conform valorii parametrului> REG_N_TSEGHDOACM.
ID 30
Randamentul setat al cazanului pentru nclzirea `n exploatarea operativ HDO. Consumul de nclzire
este stabilit dup valoarea parametrului> REG_N_TSEGHDOIII.
ID 33
Este valoarea minim a temperaturii n rezervorul ACM (doar la utilizarea senzorului PWM), la care se
porne;te automat nclzirea ACM.
ID 36
Valoarea parametrului este utilizat pentru temperarea cu apa de cazan (temperare protec\ie anti nghe\ a
sistemului cazanului, vezi Manualul de utilizare pag.9 cap. Func\ii de protec\ie a cazanului). Pentru acest
func\ie nu este nevoie s fie conectat senzorul pentru msurarea temperaturii n ncpere.
ID 37
(doar pentru sistemul de exploatare S01) Parametrul stabile;te temperatura, care va fi men\inut pe durata
a;azisei perioade de atenuuare pe timp de noapte n corpul cazanului
ID 49 (doar pentru sistemul de exploatare S01)
Parametrul stabile;te ora n ciclul zilnic de 24 de ore, de la care cazanul se comut n a;azisul regim
economic (atenuare pe timp de noapte).
ID 50
(doar pentru sistemul de exploatare S01) Parametrul stabile;te ora n ciclul zilnic de 24 de ore, de la care
cazanul se comut napoi n exploatarea uzual zilnic. Dac ID 49 ;i ID 50 au valori identice, de la ora 00
pn la 03, atentuarea pe timp de noapte este oprit.
ID 51
Valoarea indic primul nivel, cu c\i kW trebuie s se reduc consumul electric al cazanului, dup detectarea
semnalului EOP de nivel primar (EOP deconectarea tijelor de nclzire de la randamentul maxim) vezi
imag.13, pag.16.
ID 52
Valoarea indic al doilea nivel, cu c\i kW trebuie s se reduc mai departe consumul electric al cazanului
dup primirea semnalului EOP de nivel secundar (vezi imag.13, pag. 16).
ID 53
valoarea parametrului indic cu cte ore va fi decalat timpul real n compara\ie cu timpul central european,
care este setat la producerea cazanului. Decalajul poate fi setat n limita intervalului de la 0 la 9 ore. Setarea
timpului real se poate realiza cu ajutorul programului de timp RTC.exe (setarea datei ;i a timpului pe PC se
copiaz n unitatea de comand a EK).
6.6.4 Arhiva de sistem
Parametrii arhivei de sistem stabilesc tipul senzorilor utiliza\i conecta\i la cazanul electric, setarea modului de
exploatare HDO, setarea sistemului actual de exploatare, parametrii penztru programul LEGIONELA, etc. Unii
parametri sunt accesibili din panoul de comenzi.
ID 57
Parametrul stabile;te, cu ce tip de senzor instalat va msura cazanul temperatura aerului extern n sistemul
de exploatare S03 ;i S05. Dac este setat pentru valoarea ID 57 = 1, unitatea de comand a cazanului electric
presupune c este conectat senzorul de tipul PWM.
Dac este setat la valoarea ID 57 = 2, se presupune conectarea senzorului NTC ( n cazul utilizrii unit\ii de
comand cu indicativul SMD).
ID 60
Valoarploatarea EOP ( Comanda Extern a puterii) la toate ea parametrului ID 60 = 2, permite ex-nivelurile>
EOP 1.1 ;i EOP 1.2. ;i func\ionarea cazanului este influen\at extern conform consumului electric al
gospodriei. Puterea cazanului (dac aceasta este necesar) este limitat cu valoarea care este dat n
parametrul ID 51 pentru primul nivel de u;urare ;i ID 52 pentru nivelul al doilea. Pentru exploatare este nevoie
s se instaleze a;azisul releu de u;urare.
ID 61
Dac valoarea parametrului ID 61 = 1, este setat a;azisul mod de program (conform bEZ). Exploatarea
cazanului nu este blocat ;i influen\at de semnalul HDO. Dac ID 61 = 2, este setat modul operativ de
exploatare HDO iar cazanul este modulat de semnalul HDO. Activitatea semnalului HDO semnalizeaz LED
HDO. L aactivarea semnalului HDO puterea este imediat deconectat ( n max. 450 ms regim operativ).
ID 62
Prin setarea parametrului la valoarea ID 62 = 0, este oprit scara acustic pentru butonul multifunc\ional de
comand a cazanului. Dac ID 62 = 1, scara acustic este pornit (setarea din produc\ie).
FEB
20
ID 63
Parametrul stabile;te n ce sistem de exploatare va func\iona cazanul. Este posibil s se aleag unul din cinci
sisteme standard de exploatare> S01 pn la S05. Parametrul influen\eaz foarte fundamental propriet\ile
cazanului n exploatarea curent ;i posibilit\ile altor func\ii ale cazanului, vezi tab. 15, pag. 22 Posibilit\i de
conectare.
ID 65
Valoarea parametrului influen\eaz perioada de finalizare a activit\ii a pompei de cazan n cazul ndeplinirii
tuturor cerin\elor la comfortul termic ;i nclzire prioritar ACM. n cazul preten\iilor ACM, finalizarea activit\ii
treptate a pompei nu se realizeaz. Dac parametrul ID 65 > 0 ;i ID 64 = 2, pentru utilizarea cldurii reziduale
din corpul cazanului este utilizat metoda de calculare a timpului.
ID 66
Finalizarea treptat a activit\ii pompei prin metoda temperaturii minime. Cu condi\ia, c parametrul ID 65 =
0 iar ID 64 = 2 este permis finalizarea treptat a activit\ii pompei. Pompa de cazan este activ timpul,
care are func\ia temperaturii actuale n corpul cazanului. Dac temperatura va fi mai joas dect este
temperatura acestui parametru, pompa se va decupla ;i cazanul a;teapt s primeasc alte cerin\e pentru
nclzire. n cazul cerin\elor de ACM finalizarea treptat a activit\ii pomei nu are loc.
ID 68
Este parametrul care stabile;te ora de zi, la care se va porni programul LEGIONELA (n timpul programului
activ, dioda LED al ACM semnalizeaz aceast stare de exploatare). n rezervorul ACM trebuie s fie conectat
senzorul PWM.
ID 69
Este parametrul, care stabile;ta care zi din lun va fi activ programul LEGIONELA. n rezervorul ACM trebuie
s fie conectat senzorul PWM.
ID 70
Este parametrul, care stabile;ta temperatura de nclzire a ACM a;a, nct programul LEGIONELA s fie
efectiv. n rezervorul ACM trebuie s fie conectat senzorul PWM.
ID 71
Este parametrul, care stabile;ta timpul n minute. Timpul setat este utilizat pentru men\inerea temperaturii la
70 C. n rezervorul ACM trebuie s fie conectat senzorul PWM.
ID 72
Valoarea parametrului stabile;te, care senzor este utilizat pentru nregistrarea temperaturii n rezervorul ACM.
La unitatea de comand este posibil s se conecteze trei tipuri de senzori de temperatur.
Dac valoarea parametrului ID 72 = 1 (setat pentru termostatul de exploatare), unitatea de comand
presupune, c pentru msurarea ;i reglarea temperaturii n rezervorul ACM este conectat termostatul
standard cu capilar cu contactul fr poten\ial, care este parte component a rezervorului.
Dac valoarea parametrului ID 72 = 2 (setat pentru senzorul PWM), unitatea de comand presupune c
este conectat senzorul de tipul PWM.
Dac valoarea parametrului ID 72 = 3 (setat pentru senzorul NTC), unitatea de comand presupune c
este conectat senzorul de tipul NTC (la utilizarea unit\ii de comand cu marcarea SMD).
21
FEB
6.7 Priza de service
Priza de service COM este utilizat pentru comunicarea PC-ului cu cazanul electric sau pentru conectarea
modemului GSM. Priza este accesibil dup demontarea m;tii frontale a cazanului, imag. 28, pag. 41.
Modemul cu unitatea de comand sunt conecta\i cu cablul de date, care este parte component a livrrii
componentelor modemului GSM 9566.1010. cazanul electric cu PC sunt conecta\i cu cablul de service
9566.1040. Func\ia standard a prizei este actualizarea de software al Cazanului electric. Dac este conectat
modemul, conecta\i cablul de service la calculatorul DVS. Dup finalizarea activit\ii de service ata;a\i cablul
de date al modemuului la priza COM ;i monta\i masca cazanului din fa\.
Manipula\i ntotdeauna cazanul deconectat de re\eaua electric.
6.8 Distribuitorul electric central - la unitatea de comand a cazanului
Distribu\ia circuitelor de for\ (230 V, 50 Hz) ;i a circuitelor de joas tensiune (SELV) este realizat prin sistemul
de conectoare fr ;uruburi. Pentru conectare sunt utilizate conectoarele FAS-TON ;i ???
La manipulare cu conectoare recomandm aten\ie sporit, ca s nu se deterioreze locul de
conectare prin manipulare brut n locul de fixare a bornei sau a conectorului FASTON.
6.9 Protec\ie
Protec\ia elementelor de ac\iune a cazanului electric mpotriva suprasarcinii este realizat prin intermediul a
trei siguran\e fuzibile, care sunt instalate pe unitatea de comand a cazanului. Pr\ile active ale siguran\elor
sunt protejate naintea tensiunii periculoase de contact prin nveli;uri de plastic vezi imaginea 14.
P01 Protec\ia primar pr\ile De siguran\ transformator.
P02 Protec\ia pr\ii secundare a transformatorului de siguran\.
P03 Protec\ia ventilului cu 3 ci ;i a contactelor releului de pornire.
P04 Protec\ia ventilului cu 3 ci ;ia contactelor releului de pornire.
P05 Protec\ia cazanului.pompei ;i a contactelor releului de pornire
n cazul n care nu este conectat rezervorul ACM protejeaz siguran\ele prin semnalizarea conectat ;i
contactul releului de pornire. Schimba\i siguran\a ntotdeauna cu tipul identic> 250/1A, 5 x 20.
Releul de u;urare permite u;urarea de scurt durat a re\elei prin deconectarea unor obiecte. La utilizarea
releului cu cazanul electric, releul nu decupleaz electric obiectele, dar transmite semnale despre
FEB
22
Imag. 12 Orele de lucru ale tijelor de nclzire dup 7 sptmni de exploatare
(vezi Instruc\iuni de utilizare cap. 2.10, pag.8 Viabilitatea prelungit a tijelor de nclzire)
???
suprasolicitarea cazanului electric.
Cazanul electric pe baza semnalelor de
la releu reduce puterea cu valoarea
gradului 1.;i 2. imag.13.
Noti\>
NPTT Numrul setat de tije de nclzire n
exploatare
APTT1 Numrul actual de tije de nclzire
aflate n exploatare EOP 1.1
APTT2 Numrul actual de tije de nclzire
aflate n exploatare EOP 1.2
Dac n sistemele de exploatare S01, S02 ;i
S03 este prezent semnalul EOP 1.1 ;i semnalul
EOP 1.2., mai nti se deconecteaz numrul
tijelor pentru EOP 1.1.
n sistemele de exploatare S04 ;i S05, n timpul ac\ionrii EOP 1.1 se seteaz numrul de tije pentru ;i separat
numrul de tije pentru ACM.
Imag. 13 arat modalitatea de deconectare operativ a tijelor de nclzire a cazanului electric, la ac\ionarea
semnalului din releul extern de u;urare> Condi\ia de baz a aexploatrii este instalarea releului de u;urare ;i
autorizarea ac\ionrii EOP (ID 60 = 2).
Tab.13 Siguran\e de protec\ie
23
FEB
Imag. 13 Comanda monofazic a puterii func\iei EOP
Valorile siguran\elor de protec\ie
Descriere Valoare siguran\ Tip siguran\
PO1 100 mA T/0,1A MINI PCB, nceat
PO2 2000 mA F/2A MINI PCB, rapid
PO3 1000 mA 5 x 20 mm, de sticl, nceat
PO4 1000 mA 5 x 20 mm, de sticl, nceat
PO5 1000 mA 5 x 20 mm, de sticl, nceat
FEB
24
Schimbarea siguran\elor poate face doar persoana calificat, deoarece aceast manipulare se
refer la circuitele de siguran\ a cazanului. Cazanul trebuie s fie deconectat prin ntreruptorul
principal.
PO3 - ventilul cu 3 ci sau semnalizarea HDO
PO4 - ventilul cu 3 ci sau semnalizarea defec\iunii
PO5 - pompa
6.10 Comenzi - exploatare de service
La pornirea exploatrii de service cu ajutorul ntreruptorului DIP (imag.17), dup deconectarea automatic a
puterii actuale, cazanul este pregtit s afi;eze ;i s actualizeze parametrii ale;i de Dvs, conform procedurii
din imaginea 20, pag. 20.
Reglarea puterii de lucru a cazanului este oprit. Toate cerin\ele pentru producerea temeperaturii nu sunt
acceptate. Protec\iile sunt oprite. Aceast stare este semnalizat de cazan cu ajutorul indicatorului LED (ALM
- cu ***frecven\a 0,25 Hz) cu lumin intermitent.
PO3 PO4 PO5
Imag. 14 Siguran\e de protec\ie Img. 15 - Siguran\ele de alimentare
a unit\ii de comnad
PO1
PO2
Imag. 16 Butonul de comand multifunc\ional Imag. 17 Conectorul DIP
7. Punerea n func\iune a cazanului pentru prima dat
La prima punere n func\iune a cazanului decide\i, ce fel de parametri de utilizatori dori\i s schimba\i, cu
scopul de a atribui cazanului electric propriet\ile pretinse. n fabrica de produc\ie, parametrii sunt seta\i pentru
valori medii. Alte informa\ii n legtur cu parametrii sunt trecute n tab. 11, pag. 12 Arhiva parametrilor.
7.1 Instalarea poten\iometrului de comand
n cazul n care pe cazan nu este instalat comanda poten\iometrului, care este amplasat din standard pe
panoul din fa\, v rugm s realiza\i instala\ia conform procedurii de mai jos>
= Demonta\i panoul din fa\ a cazanului electric (patru ;uruburi M3 cu cap nfundat).
= Realiza\i controlul cablului de conectare a poten\iometrului.
= Introduce\i poten\iometrul (P1) cu axa n orificiul panoului. A;a nct tija de aretare a poten\iometrului s
intre n orificiul inferior n panoul (orificiul cu diametru de 3 mm). = Introduce\i ;aiba pe tija poten\iometrului.
= n;uruba\i ;urubul poten\iometrului ;i strnge\i u;or
= Realiza\i Prinderea panoului cu patru ;uruburi M3
7.2 Instalarea comenzii poten\iometrului
>Pune\i butonul de comand pe tija poten\iometrului a;a nct semna orificului din butonul de comand pentru
ele de pe tija poten\iometrului s corespund cu semnele de pe partea interioar n\epenirea tijei. Linia de
delimitare a butonului de comand trebuie s arate spre punctul de pornire pentru pozi\ia corect a
poten\iometrului. La instalare recomandm s se foloseasc ;ablonul conform documenta\iei de proiectare
Punctul de referin\ a butonului de comand.
7.3 Calibrare (img. 19)
7.4 Setarea de service a cazanului electric (Imag. 20, pag. 20)
Setarea de service pentru prima instalare a cazanului electric
la client cu scopul de a adapta exploatarea cazanului conform
condi\iilor specifice a obiectului nclzit, ;i prin aceasta s se
minimalizeze consumul de energie electric, s se
prelungeasc viabilitatea pr\ilor produsului ;i conform
dorin\elor utilizatorului ; se creeze comfortul termic optim n
obiectul nclzit. Setarea parametrilor ale;i se poate raeliza ;i
fr calculatorulu portabil (notebook).
Setarea de service o realiza\i dup demontarea m;tii
cazanului electric dup urmtoarea procedur>
= Opri\i alimentarea cu curentul electric.
= Demonta\i masca din fa\ a cazanului electric
= Porni\i alimentarea cu curentul electric.
= Pe DIP ntreruptorului Seta\i ntreruptorul 1 n pozi\ia de jos (imag17, procedura imag. 20), ca s activa\i
modul de service a cazanului electric.
= ntoarce\i butonul de comand a poten\iometrului n pozi\ia conform imaginii de mai jos, imaginea 10.
= n partea de sus a panoului de comand cu decalaj de 2 sec.se afi;eaz codurile parametrilor de utilizator
conform tab. 14, pag. 22. Fiecare parametru are alocat numrul su de identificare ID (conform tab. 11,
pag. 12), care este Afi;at cu ajutorul codului binar n amploarea de maximum 1 -31 coduri a unei combina\ii
de LED-uri aprinse pe Panoul de comand a cazanului.
Descrierea parametrului conform ID vezi tab. 11.
VALOAREA NOU PARAMETRU = Valoarea nmul\itorului x Diferen\iere conform ID (COD LED)
25
FEB
Img. 18 Contactorul DIP ;i butonul RESET
PORNIRE
CALIBRARE
Exploatarea uzual a cazanului
RESET
RESET
img 10 img 11
FEB
26
EXPLOATARE UZUAL A
CAZANULUI
POZIIA 0
NU
RESET
POZIIA 1
POZIIA 2
RESET
0
30
40
50
60
70
80
POZIIA 0
36
42
48
54
60
NU
DEFECT GRAV: COD 07
POZIIA 1 POZIIA 2
Puncte de calibrare a
poteniometrului
SET
?
DA
RESET
DEFECIUNE ?
1. Rotii butonul n poziia 0 i RESET
2. Rotii butonul n poziia 1 i RESET
3. Rotii butonul n poziia 2 i RESET
RESET
LED BLIK: 0,25 Hz***
EXPLOATARE UZUAL:
Este exploatarea cazanului, cnd
cazanul nclzete, regleaz i
signalizeaz strile de exploatare.

T E S
T E S
T E S
1 2 3 4
1 2 3 4
CALIBRARE PORNIT
DIP
CONTACTOR LA
UNITATEA DE
COMAND
OPRIT
PORNIT
Imag. 20 b
DA
NU
DIP 0
Butonul poteniometru
-
lui n poziia III
PRELUNGIRE 1 min
ateptare
Imag 19 Procedur la calibrare
27
FEB
BUT. DE COMAND
N POZIIE MARGINAL
?
EXPLOATARE UZUAL A
CAZANULUI
NU
AFIARE COD
31 coduri
Tab. 14
SELECTAI CU AJUTORUL
BUTONULUI (Imag.10a)
VALOARE PARAMETRU
(obr.11a).
Tab. 16 pn la 43 - Valoare
VALOARE
PRETINS ?
NU
SALVARE VALOARE
0
NU
Imag. 10
DA
Imag. 11

Imag. 9 -
RESET
Imag. 11
I mag. 10a
POZIIE MARGINAL
ON
SET
HDO ALM
VALOARE NMULITOR (1 - 15)
ON
SET
HDO ALM
COD LED (1 - 32)
Imag. 11a
Imag. 10
0
POZIIE MARGINAL
ZON PENTRU SETARE PARAMETRU
1 2 3 4
DIP
CONTACTOR LA
UNITATEA
DE COMAND
PORNIT
VALOARE VALABIL A ANMULITORULUI
DE PARAMETRU SETAI PRIN NTOARCEREA
BUTONULUI DE COMAND CONFORM Imag. 10a
(PARAMETRU)
DIP 0
BUT.DE COMAND
N POZIIE MARGINAL
?
cca 10 SEC. FR
SCHIMBAREA POZIIEI
BUTONULUI DE COMAND
?
DA
NU
DA
CODURILE NU
SE AFISEAZA
2 x PIUIT: NREG. VALOARE
NU
DA
DA
N FIECARE 2 sec.
SE AFIEAZ ALT COD
DA
Imag. 10a
DA
1 2 3 4
OPRIT
2 x PUITURI
NSCRIERE COD
START
(CAZAN DUP RESET)
DIP 1
LUMIN. INTERMIT. ALM 1
Hz ?
DIP 0
FINAL SETARE ?
DA
FINAL
1 2 3 4
OPRIT
Imag 20 Procedura la actualizarea parametrilor
FEB
28
LED LUMINEAZ:
SET
?
EXPLOATARE UZUAL
A CAZANULUI
NU
BUTONUL RESET
INEI APSAT
DIP 1 (JOS)
DIP 2 (JOS)
LSAI LIBER BUTONUL
RESET
NU
RESET
1 2 3 4
DIP
CONTACTOR LA
UNITATEA DE
COMAND
PORNIT
1 2 3 4
PORNIT PORNIT
1 2 3 4
OPRIT
2 3 4
OPRIT OPRIT
DIP 1 (N SUS)
DIP 2 (N SUS)

Ateptai pn ncepe s
lumineze intermitent LED:
SET
EXPLOATARE UZUAL A
CAZANULUI
1 2 3 4
DIP
CONTACTOR LA
UNITATEA DE
COMAND
PORNIT
1 2 3 4
PORNIT PORNIT
1 2 3 4
OPRIT
2 3 4
OPRIT OPRIT
DIP 1 (N SUS)
DIP 2 (N SUS)
DIP 1 (JOS)
DIP 2 (JOS)
Imag. 20a Procedura pt.setarea de fabric a cazanului
Imag. 20b Testul ntreruptorului DIP
Urmtoarea procedur la calibrare Imag. 19, pag. 19.
La schimbarea unit\ii de comand,
nregistrarea parametrilor noi sau a
software-ului (programelor ;i a
parametrilor) n unitatea de comand
se realizeaz testul ntreruptorului DIP.
Dup test, trebuie s se fac calibrarea.
n cazul nregistrrii doar a programului,
se realizeaz doar calibrarea (fr
testarea ntreruptorului DIP).
29
FEB
Sistemul de exploatare S01>
fr termostat de camer ;i pregtirea ACM
Sistemul de exploatare S04>
cu termostat de camer ;i pregtirea ACM
1 - cazan
4 - sistem de nclzire
5 - ventil de nchidere
6 - filtru
Sistemul de exploatare S02>
cu termostatul de camer fr pregtirea ACM
1 - cazan
4 - sistem de nclzire
5 - ventil de nchidere
6 - filtru
9 - termostat de camer
Sistemul de exploatare S03>
cu termostat de camer ;i reglare echiterm
Pentru nclzirea ACM rezervor fr riscul supranclzirii (cod
defec\iune 2 conform tab.10) recomandm utilizarea
Sistemul de exploatare S05> cu termostatul de
camer, reglare echiterm ;i pregtirea ACM
1 - cazan
4 - sistem de nclzire
5 - ventil de nchidere
6 - filtru
9 - termostat de camer
10 - senzor extern
1 - cazan
2 - rezervor apei
menajere
3 - ventil motoric cu 3
ci
4 - sistem de nclzire
5 - ventil de nchidere
6 - filtru
7 - supap retroactiv
8 - loc de ajustare a
apei menajere
9 - termostat de
camer
11 - loc de consum
12 - ventilul de
asigurare a ACM
14 - senzor rezervor
13 - vas de
expansiune
1 - cazan
2 - rezervor apei
menajere
3 - ventil motoric cu 3
ci
4 - sistem de
nclzire
5 - ventil de nchidere
6 - filtru
7 - supap retroactiv
8 - loc de ajustare a
apei menajere
9 - termostat de
camer
10 - senzor extern
11 - loc de consum
12 - ventilul de
asigurare a ACM
La utilizarea sistemului de exploatare S03, S04, S05 fr termostat de camer este necesar s folosi\i
interconectarea n loc de termostat.
Volum rezervor, [l] Nr.tije de nclzire recomandat
100 4
200 5
300 6
400 7
500 8
Dac utiliza\i rezervorul cu termostatul capilar,
recomandm reducerea randamentului de
nclzire conform tabelului.
Tab. 14 Parametri ID ;i codurile lor
Tab. 15 Posibilit[\i de conectare
FEB
30
ID PARAMETRU
ID 25 (cascad[) ID 63 ID 28 ID 27 ID 30 ID 29 ID 51


ID PARAMETRU
ID 52 ID 66 ID 65 ID 70 ID 71 ID 68 ID 69


ID PARAMETRU
ID 33 ID 37 ID 49 ID 50 ID 18 ID 57 ID 72


ID PARAMETRU
ID 36 ID 38 ID 58 (cascad[) ID 60 ID 61 ID 62 ID 64 (cascad[)


ID PARAMETRU
ID 74 (cascad[) ID 75 (cascad[) ID 53


Sistem
Posibilit[\iile conect[rilor de utilizator
[CONECTOR K6, K7] [C]mp DE BORNE X2] K6
Intr[ri cazan electric Intrare Ie;ire
T1 T2 T3 T4 PJ HDO ***SIG *SIG **KAS
S01 EOP 1.2 EOP 1.1
S02 EOP 1.2 EOP 1.1
S03 EOP 1.2 EOP 1.1
S04 EOP 1.1
S05 EOP 1.1
*SIG semnalizarea la distan\[ a defec\iunii
**KAS linia de date RS 485
***SIG semnalizare la distan\[ HDO Ocupat
7.5 Setarea sistemului de exploatare a cazanului ID 63 (SYS_PRSYSTEM)
7.6 Num[rul tijelor de `nc[lzire pentru ACM ID 27 (pag 22@@@) (REG_N_TSEGACM)
31
FEB
Panou semnalizare (Img. 11) Codurile afi;ate LED valoare parametru
Cod (LED) Valoare Cod Domeniu


01 Iarna
Sistemul de lucru 1
F[r[ termostat de camer[ a preg[tirii ACM


02 Iarna
Sistemul de lucru 2
Cu termostat de camer[ f[r[ preg[tire ACM


03 Iarna
Sistemul de lucru 3
Cu termostatu de camer[ ;i reglare echiterm[


04 Iarna
Sistemul de lucru 4
Cu termostat de camer[ ;i preg[tire ACM


05 Iarna
Sistemul de lucru 5
Termostat de camer[, reglare echiterm[ ;i preg[tire ACM


06 Iarna
TT1 - TT9
Alterarea strii de izolare a tijelor de nclzire, vezi tabelul 42


07 Iarna
Rezervat


08 Iarna
Rezervat


09 Iarna
Rezervat


10 Iarna
Rezervat
Tab. 16 Setarea sistemului de exploatare
Panou semnalizare (Img. 11) Codurile afi;ate LED valoare parametru
Cod (LED) Valoare Cod Domeniu Setarea randamentulu pentru ACM


01 Iarna
1 tij[ de `nc[lzire
(Valoare cod x Rezolu\ia) x 2.5 = 2.5 kW


02 Iarna
2 tij[ de `nc[lzire
(Valoare cod x Rezolu\ia) x 2.5 = 5 kW


03 Iarna
3 tij[ de `nc[lzire
(Valoare cod x Rezolu\ia) x 2.5 = 7.5 kW


04 Iarna
4 tij[ de `nc[lzire
(Valoare cod x Rezolu\ia) x 2.5 = 10 kW


05 Iarna
5 tij[ de `nc[lzire
(Valoare cod x Rezolu\ia) x 2.5 = 12.5 kW


06 Iarna
6 tij[ de `nc[lzire
(Valoare cod x Rezolu\ia) x 2.5 = 15 kW


07 Iarna
7 tij[ de `nc[lzire
(Valoare cod x Rezolu\ia) x 2.5 = 17.5 kW


08 Iarna
8 tij[ de `nc[lzire
(Valoare cod x Rezolu\ia) x 2.5 = 20 kW


09 Iarna
9 tij[ de `nc[lzire
(Valoare cod x Rezolu\ia) x 2.5 = 22.5 kW


10 Iarna
Rezervat
Tab. 17 Setarea puterii pentru ACM
7.7 Num[rul tijelor de `nc[lzire pentru ID 27 (pag 22@@@) (REG_N_TSEGTV)
7.8 Autorizare HDO ID 61 (pag 22@@@) (SYS_ENHDO)
FEB
32
Panou semnalizare (Img. 11) Codurile afi;ate LED valoare parametru
Cod (LED) Valoare Cod Domeniu Exploatace HDO


01 Iarna
Detalii manual de utilizare, pag... 21@@@, cap. HDO
1 (NU)


02 Iarna
Detalii manual de utilizare, pag... 21@@@, cap. HDO
2 (DA)
Tab. 19 Autorizare HDO
Tab. 18 Setarea puterii pentru
Panou semnalizare (Img. 11) Codurile afi;ate LED valoare parametru
Cod (LED) Valoare Cod Domeniu Setarea randamentuluI pentru


01 Iarna
1 tij[ de `nc[lzire
(Valoare cod x Rezolu\ia) x 2.5 = 2.5 kW


02 Iarna
2 tij[ de `nc[lzire
(Valoare cod x Rezolu\ia) x 2.5 = 5 kW


03 Iarna
3 tij[ de `nc[lzire
(Valoare cod x Rezolu\ia) x 2.5 = 7.5 kW


04 Iarna
4 tij[ de `nc[lzire
(Valoare cod x Rezolu\ia) x 2.5 = 10 kW


05 Iarna
5 tij[ de `nc[lzire
(Valoare cod x Rezolu\ia) x 2.5 = 12.5 kW


06 Iarna
6 tij[ de `nc[lzire
(Valoare cod x Rezolu\ia) x 2.5 = 15 kW


07 Iarna
7 tij[ de `nc[lzire
(Valoare cod x Rezolu\ia) x 2.5 = 17.5 kW


08 Iarna
8 tij[ de `nc[lzire
(Valoare cod x Rezolu\ia) x 2.5 = 20 kW


09 Iarna
9 tij[ de `nc[lzire
(Valoare cod x Rezolu\ia) x 2.5 = 22.5 kW


10 Iarna
Rezervat
7.9 Num[r de tij[ de `nc[lzire pentru HDO ID 29 (pag 22@@@) (REG_N_TSEGHDOACM)
7.10 Num[r tije de `nc[lzire pentru HDO ID 30 (pag 22@@@) (REG_N_TSEGHDOTV)
33
FEB


Panou semnalizare (Img. 11) Codurile afi;ate LED valoare parametru
Cod (LED) Valoare Cod Domeniu
HDO setare randament
pentru ACM regim operativ


01 Vara
1 tij[ de `nc[lzire
(Valoare cod x Rezolu\ia) x 2.5 = 2.5 kW


02 Vara
2 tij[ de `nc[lzire
(Valoare cod x Rezolu\ia) x 2.5 = 5 kW


03 Vara
3 tij[ de `nc[lzire
(Valoare cod x Rezolu\ia) x 2.5 = 7.5 kW


04 Vara
4 tij[ de `nc[lzire
(Valoare cod x Rezolu\ia) x 2.5 = 10 kW


05 Vara
5 tij[ de `nc[lzire
(Valoare cod x Rezolu\ia) x 2.5 = 12.5 kW


06 Vara
6 tij[ de `nc[lzire
(Valoare cod x Rezolu\ia) x 2.5 = 15 kW


07 Vara
7 tij[ de `nc[lzire
(Valoare cod x Rezolu\ia) x 2.5 = 17.5 kW


08 Vara
8 tij[ de `nc[lzire
(Valoare cod x Rezolu\ia) x 2.5 = 20 kW


09 Vara
9 tij[ de `nc[lzire
(Valoare cod x Rezolu\ia) x 2.5 = 22.5 kW


10 Vara
Rezervat
Tab. 20 Setare randament HDO ACM


Tab. 21 Setare randament HDO
Panou semnalizare (Img. 11) Codurile afi;ate LED valoare parametru
Cod (LED) Valoare Cod Domeniu
HDO setare randament
pentru regim operativ


01 Iarna
1 tij[ de `nc[lzire
(Valoare cod x Rezolu\ia) x 2.5 = 2.5 kW


02 Iarna
2 tij[ de `nc[lzire
(Valoare cod x Rezolu\ia) x 2.5 = 5 kW


03 Iarna
3 tij[ de `nc[lzire
(Valoare cod x Rezolu\ia) x 2.5 = 7.5 kW


04 Iarna
4 tij[ de `nc[lzire
(Valoare cod x Rezolu\ia) x 2.5 = 10 kW


05 Iarna
5 tij[ de `nc[lzire
(Valoare cod x Rezolu\ia) x 2.5 = 12.5 kW


06 Iarna
6 tij[ de `nc[lzire
(Valoare cod x Rezolu\ia) x 2.5 = 15 kW


07 Iarna
7 tij[ de `nc[lzire
(Valoare cod x Rezolu\ia) x 2.5 = 17.5 kW


08 Iarna
8 tij[ de `nc[lzire
(Valoare cod x Rezolu\ia) x 2.5 = 20 kW


09 Iarna
9 tij[ de `nc[lzire
(Valoare cod x Rezolu\ia) x 2.5 = 22.5 kW


10 Iarna
Rezervat
7.11 Autorizare exploatare EOP ID 60 (pag 22@@@) (SYS_ENEOP)
7.12 EOP Comand[ extern[ a puterii 1. nivel ID 51 (pag 22@@@) (REG_EOP_L1)
FEB
34


Panou semnalizare (Img. 11) Codurile afi;ate LED valoare parametru
Cod (LED) Valoare Cod Domeniu Autorizare EOP


01 Iarna
-
1 (NU)


02 Iarna
-
2 (DA)
Tab. 22 Autorizare EOP


Panou semnalizare (Img. 11) Codurile afi;ate LED valoare parametru
Cod (LED) Valoare Cod Domeniu EOP 1. nivel (EOP 1.1)


01 Iarna
1 tij[ de `nc[lzire
(Valoare cod x Rezolu\ia) x 2.5 = 2.5 kW


02 Iarna
2 tij[ de `nc[lzire
(Valoare cod x Rezolu\ia) x 2.5 = 5 kW


03 Iarna
3 tij[ de `nc[lzire
(Valoare cod x Rezolu\ia) x 2.5 = 7.5 kW


04 Iarna
4 tij[ de `nc[lzire
(Valoare cod x Rezolu\ia) x 2.5 = 10 kW


05 Iarna
5 tij[ de `nc[lzire
(Valoare cod x Rezolu\ia) x 2.5 = 12.5 kW


06 Iarna
6 tij[ de `nc[lzire
(Valoare cod x Rezolu\ia) x 2.5 = 15 kW


07 Iarna
7 tij[ de `nc[lzire
(Valoare cod x Rezolu\ia) x 2.5 = 17.5 kW


08 Iarna
8 tij[ de `nc[lzire
(Valoare cod x Rezolu\ia) x 2.5 = 20 kW


09 Iarna
9 tij[ de `nc[lzire
(Valoare cod x Rezolu\ia) x 2.5 = 22.5 kW


10 Iarna
Rezervat
Tab. 23 Setare putere EOP_L1
7.13 EOP Comand[ extern[ a puterii 2. nivel ID 52 (pag 22@@@) (REG_EOP_L2)
7.14 Exponentul de c[ldur[ a sistemului ID 18 (pag 22@@@) (EKVI_N)
35
FEB


Panou semnalizare (Img. 11) Codurile afi;ate LED valoare parametru
Cod (LED) Valoare Cod Domeniu EOP 2. nivel (EOP 1.2)


01 Iarna
1 tij[ de `nc[lzire
(Valoare cod x Rezolu\ia) x 2.5 = 2.5 kW


02 Iarna
2 tij[ de `nc[lzire
(Valoare cod x Rezolu\ia) x 2.5 = 5 kW


03 Iarna
3 tij[ de `nc[lzire
(Valoare cod x Rezolu\ia) x 2.5 = 7.5 kW


04 Iarna
4 tij[ de `nc[lzire
(Valoare cod x Rezolu\ia) x 2.5 = 10 kW


05 Iarna
5 tij[ de `nc[lzire
(Valoare cod x Rezolu\ia) x 2.5 = 12.5 kW


06 Iarna
6 tij[ de `nc[lzire
(Valoare cod x Rezolu\ia) x 2.5 = 15 kW


07 Iarna
7 tij[ de `nc[lzire
(Valoare cod x Rezolu\ia) x 2.5 = 17.5 kW


08 Iarna
8 tij[ de `nc[lzire
(Valoare cod x Rezolu\ia) x 2.5 = 20 kW


09 Iarna
9 tij[ de `nc[lzire
(Valoare cod x Rezolu\ia) x 2.5 = 22.5 kW


10 Iarna
Rezervat
Tab. 24 Setare putere EOP_L2


Panou semnalizare (Img. 11) Codurile afi;ate LED valoare parametru
Cod (LED) Valoare Cod Domeniu Curb[ echiterm[


01 Iarna
N = 1.05


02 Iarna
N = 1.10


03 Iarna
N = 1.15


04 Iarna
N = 1.20


05 Iarna
N = 1.25


06 Iarna
N = 1.30


07 Iarna
N = 1.35


08 Iarna
N = 1.40


09 Iarna
N = 1.45


10 Iarna
N = 1.50
Tab. 25 Setarea tipului de sistem
7.15 Valoarea apei `n cazan pentru temperare ID 36 (pag 22@@@) (REG_T_TEMPER)
7.16 Temperatura exterioar[ pentru temperare ID 38 (pag 22@@@) (REG_T_ZAMRZ)
FEB
36


Panou semnalizare (Img. 11) Codurile afi;ate LED valoare parametru
Cod (LED) Valoare Cod Domeniu Valoarea ap[ de cazan pentru temperare


01 Iarna
20 C
(Valoare cod x Rezolu\ia)


02 Iarna
22 C
(Valoare cod x Rezolu\ia)


03 Iarna
24 C
(Valoare cod x Rezolu\ia)


04 Iarna
26 C
(Valoare cod x Rezolu\ia)


05 Iarna
28 C
(Valoare cod x Rezolu\ia)


06 Iarna
30 C
(Valoare cod x Rezolu\ia)


07 Iarna
32 C
(Valoare cod x Rezolu\ia)


08 Iarna
34 C
(Valoare cod x Rezolu\ia)


09 Iarna
36 C
(Valoare cod x Rezolu\ia)


10 Iarna
Rezervat
Tab. 26 Valoarea ap[ de cazan pentru temperare


Panou semnalizare (Img. 11) Codurile afi;ate LED valoare parametru
Cod (LED) Valoare Cod Domeniu Temperatura extern[ pentru temperare


01 Iarna
0 C
(Valoare cod x Rezolu\ia)


02 Iarna
2 C
(Valoare cod x Rezolu\ia)


03 Iarna
4 C
(Valoare cod x Rezolu\ia)


04 Iarna
6 C
(Valoare cod x Rezolu\ia)


05 Iarna
8 C
(Valoare cod x Rezolu\ia)


06 Iarna
10 C
(Valoare cod x Rezolu\ia)


07 Iarna
12 C
(Valoare cod x Rezolu\ia)


08 Iarna
14 C
(Valoare cod x Rezolu\ia)


09 Iarna
16 C
(Valoare cod x Rezolu\ia)


10 Iarna
Rezervat
Tab. 27 Temperatura extern[ pentru temperare
7.17 Pornirea regl[rii `nc[lzirii ID 33 (pag 22@@@) (DELTAACM)
7.18 Autorizarea sc[rii acustice ID 62 (pag 22@@@) (SYS_ENBEEP)
37
FEB


Panou semnalizare (Img. 11) Codurile afi;ate LED valoare parametru
Cod (LED) Valoare Cod Domeniu Pornirea regl[rii `nc[lzirii


01 Iarna
1 C


02 Iarna
2 C


03 Iarna
3 C


04 Iarna
4 C


05 Iarna
5 C


06 Iarna
6 C


07 Iarna
7 C


08 Iarna
8 C


09 Iarna
9 C


10 Iarna
10 C


Panou semnalizare (Img. 11) Codurile afi;ate LED valoare parametru
Cod (LED) Valoare Cod Domeniu Autorizarea sc[rii acustice


01 Iarna
-
0 (NU)


02 Iarna
-
1 (DA)
Tab. 29 Autorizarea sc[rii acustice
Tab. 28 Activarea `nc[lzirii
7.19 Finalizarea treptat[ a activit[\ii pompei metoda de calcul a timpului
ID 65 (pag 22@@@) (SYS_T_OC)
7.20 Finalizarea treptat[ a activit[\ii pompei metoda temperaturii minime
ID 66 (pag 22@@@) (SYS_T_OC)
FEB
38


Panou semnalizare (Img. 11) Codurile afi;ate LED valoare parametru
Cod (LED) Valoare Cod Domeniu
Finalizarea treptat[
a activit[\ii pompei timpul


01 Iarna
0 min


02 Iarna
1 min


03 Iarna
2 min


04 Iarna
3 min


05 Iarna
4 min


06 Iarna
5 min


07 Iarna
7 min


08 Iarna
9 min


09 Iarna
12 min


10 Iarna
14 min
Tab. 30 Finalizarea treptat[ a activit[\ii pompei timpul


Panou semnalizare (Img. 11) Codurile afi;ate LED valoare parametru
Cod (LED) Valoare Cod Domeniu
Finalizarea treptat[
a activit[\ii pompei temperatura


01 Iarna
25 C
(Valoare cod x Rezolu\ia) = 25


02 Iarna
30 C
(Valoare cod x Rezolu\ia) = 30


03 Iarna
35 C
(Valoare cod x Rezolu\ia) = 35


04 Iarna
40 C
(Valoare cod x Rezolu\ia) = 40


05 Iarna
45 C
(Valoare cod x Rezolu\ia) = 45


06 Iarna
50 C
(Valoare cod x Rezolu\ia) = 50


07 Iarna
55 C
(Valoare cod x Rezolu\ia) = 55


08 Iarna
60 C
(Valoare cod x Rezolu\ia) = 60


09 Iarna
65 C
(Valoare cod x Rezolu\ia) = 65


10 Iarna
70 C
(Valoare cod x Rezolu\ia) = 70
Tab. 31 Finalizarea treptat[ a activit[\ii pompei temperatura
7.21 Senzor pentru temperatura extern[ ID 57 (pag 22@@@) (SYS_EN_EKV)
7.22 Senzor pentru ACM ID 72 (pag 22@@@) (SYS_EN_ACM)
7.23 LEGIONELA ora pentru pornirea activit[\ii ID 68 (pag 22@@@) (SYS_LEGHOD)
39
FEB


Panou semnalizare (Img. 11) Codurile afi;ate LED valoare parametru
Cod (LED) Valoare Cod Domeniu LEGIONELA ora de activare


01 Iarna
00 > 00 hh


02 Iarna
02 > 00 hh


03 Iarna
04 > 00 hh


04 Iarna
06 > 00 hh


05 Iarna
08 > 00 hh


06 Iarna
10 > 00 hh


07 Iarna
12 > 00 hh


08 Iarna
14 > 00 hh


09 Iarna
16 > 00 hh


10 Iarna
18 > 00 hh
Tab. 34 LEGIONELA ora de activare


Panou semnalizare (Img. 11) Codurile afi;ate LED valoare parametru
Cod (LED) Valoare Cod Domeniu Senzor pentru temperatura extern[


01 Iarna
Senzor PWN
1


02 Iarna
Senzor NTC*
2
Tab. 32 Senzor pentru temperatura extern[


Panou semnalizare (Img. 11) Codurile afi;ate LED valoare parametru
Cod (LED) Valoare Cod Domeniu Senzor pentru ACM


01 Iarna
Termostat de lucru contact f[r[ poten\ial
1


02 Iarna
Senzor PWN
2


03 Iarna
Senzor NTC*
3
Tab. 33 Senzor pentru ACM
* Doar la utilizarea J cu marcare SMD.
7.24 LEGIONELA zi de activare `n cadrul lunii ID 69 (pag 22@@@) (SYS_LEGDAY)
7.25 LEGIONELA temperatura de lucru ID 70 (pag 22@@@) (SYS_LEGVAL)
7.26 LEGIONELA timp de lucru ID 71 (pag 22@@@) (SYS_LEGCAS)
FEB
40


Panou semnalizare (Img. 11) Codurile afi;ate LED valoare parametru
Cod (LED) Valoare Cod Domeniu LEGIONELA zi de activare


01 Iarna
1. zi


02 Iarna
ziua 7


03 Iarna
ziua 14


04 Iarna
ziua 21


05 Iarna
ziua 28
Tab. 35 LEGIONELA zi de activare


Panou semnalizare (Img. 11) Codurile afi;ate LED valoare parametru
Cod (LED) Valoare Cod Domeniu Temperatura de lucru


01 Iarna
70 C
50 + (valoare cod x Rezolu\ia)
Tab. 36 LEGIONELA temperatura de lucru


Panou semnalizare (Img. 11) Codurile afi;ate LED valoare parametru
Cod (LED) Valoare Cod Domeniu Timp de `nc[lzire


01 Iarna
5 min


02 Iarna
10 min


03 Iarna
15 min


04 Iarna
20 min


05 Iarna
25 min


06 Iarna
30 min


07 Iarna
35 min


08 Iarna
40 min


09 Iarna
45 min


10 Iarna
50 min
Tab. 37 LEGIONELA timp de `nc[lzire
7.27 Reducerea activit[\ii pe timp de noapte ID 37 (pag 22@@@) (REG_T_NOC)
7.28 Reducerea activit[\ii pe timp de noapte or[ pentru activarea exploat[rii ID 37 (pag 22)
41
FEB


Panou semnalizare (Img. 11) Codurile afi;ate LED valoare parametru
Cod (LED) Valoare Cod Domeniu
Red. act. pe timp de noapte temp. `n corpul
cazanului (doar pt. sistemul de exploatare S01)


01 Iarna
40 C


02 Iarna
45 C


03 Iarna
50 C


04 Iarna
55 C


05 Iarna
60 C


06 Iarna
65 C


07 Iarna
70 C


08 Iarna
75 C


09 Iarna
80 C
Tab. 38 Reducerea activit[\ii pe timp de noapte


Panou semnalizare (Img. 11) Codurile afi;ate LED valoare parametru
Cod (LED) Valoare Cod Domeniu Ora de activitate


01 Iarna
18 > 00 hh


02 Iarna
19 > 00 hh


03 Iarna
20 > 00 hh


04 Iarna
21 > 00 hh


05 Iarna
22 > 00 hh


06 Iarna
23 > 00 hh


07 Iarna
00 > 00 hh
Tab. 39 Reducerea activit[\ii pe timp de noapte ora de activitate
7.29 Reducerea activit[\ii pe timp de noapte or[ pentru deactivarea exploat[rii
ID 50 (pag 22) (REG_T_NOC_T2)
7.30 Valoarea decal[rii timpului ID 53 (pag 22) (REG_TIM_OFF)
FEB
42


Panou semnalizare (Img. 11) Codurile afi;ate LED valoare parametru
Cod (LED) Valoare Cod Domeniu Ora de deactivare


01 Iarna
0 > 00 hh


02 Iarna
1 > 00 hh


03 Iarna
2 > 00 hh


04 Iarna
3 > 00 hh


05 Iarna
4 > 00 hh


06 Iarna
5 > 00 hh


07 Iarna
6 > 00 hh


08 Iarna
7 > 00 hh


09 Iarna
8 > 00 hh


10 Iarna
9 > 00 hh
Tab. 40 Reducerea activit[\ii pe timp de noapte ora deactiv[rii


Panou semnalizare (Img. 11) Codurile afi;ate LED valoare parametru
Cod (LED) Valoare Cod Domeniu Valoarea decal[rii timpului


01 Iarna
0 > 00 hh


02 Iarna
1 > 00 hh


03 Iarna
2 > 00 hh


04 Iarna
3 > 00 hh


05 Iarna
4 > 00 hh


06 Iarna
5 > 00 hh


07 Iarna
6 > 00 hh


08 Iarna
7 > 00 hh


09 Iarna
8 > 00 hh


10 Iarna
9 > 00 hh
Tab. 41 Valoarea decal[rii timpului
7.31 Coduri pentru afi;area orelor de exploatare a tijelor de `nc[lzire
Num[rul orelor de exploatare a tijelor de `nc[lzire conform codului 13 se afi;eaz[ doar `n cadrul func\iei
Alterarea st[rii de izola\ie a tijelor de `nc[lzire. La intarea `n arhiva defec\iunilor Manual de utilizare -imag.
33 se afi;eaz[ codul defec\iunii nr. 13. Afi;area codului dureaza 10s. Dup[ expirarea acestor `0s se afi;eaz[
codul orelor de exploatare a tijelor de `nc[lzire conform tab. 42.
43
FEB
Tab. 42 Codurile orelor de lucru
Panou semnalizare (Img. 11) Codurile afi;ate LED valoare parametru
Cod (LED) Valoare Cod Domeniu
Valoarea calculatorului orelor
de exploatare a tijelor de `nc[lzire


01 Arhiv[
Mai mare dec]t 100 ore


02 Arhiv[
Mai mare dec]t 200 ore


03 Arhiv[
Mai mare dec]t 300 ore


04 Arhiv[
Mai mare dec]t 400 ore


05 Arhiv[
Mai mare dec]t 500 ore


06 Arhiv[
Mai mare dec]t 600 ore


07 Arhiv[
Mai mare dec]t 700 ore


08 Arhiv[
Mai mare dec]t 800 ore


09 Arhiv[
Mai mare dec]t 900 ore


10 Arhiv[
Mai mare dec]t 1000 ore


11 Arhiv[
Mai mare dec]t 1100 ore


12 Arhiv[
Mai mare dec]t 1200 ore


13 Arhiv[
Mai mare dec]t 1300 ore


14 Arhiv[
Mai mare dec]t 1400 ore


15 Arhiv[
Mai mare dec]t 1500 ore


16 Arhiv[
Mai mare dec]t 1600 ore


17 Arhiv[
Mai mare dec]t 1700 ore


18 Arhiv[
Mai mare dec]t 1800 ore


19 Arhiv[
Mai mare dec]t 1900 ore


20 Arhiv[
Mai mare dec]t 2000 ore


21 Arhiv[
Mai mare dec]t 2100 ore


22 Arhiv[
Mai mare dec]t 2200 ore


23 Arhiv[
Mai mare dec]t 2300 ore


24 Arhiv[
Mai mare dec]t 2400 ore


25 Arhiv[
Mai mare dec]t 2500 ore


26 Arhiv[
Mai mare dec]t 2600 ore


27 Arhiv[
Mai mare dec]t 2700 ore
8. Descrierea tehnic a cazanului
8.1 Protec\iile de siguran\ standard
Protec\ia mpotriva tensiunii periculoase la atingere pentru consumatorul electric din clasa I.
Protec\ia interconectrii consumatorilor electrici conecta\i prin siguran\ele cu caracter ncet de
deconectare.
Protec\ia transformatorului de siguran\ cu siguran\e fuzibile n PCB.
8.2 Circuit de siguran\
Dac circuitul de siguran\ este nchis electric, dioda LQ 1 semnalizeaz cu *frecven\a 1 Hz, imag. 21.
Circuitul de siguran\ a cazanului electric este proiectat ca bucl hardware, care n cazul erorii de program,
sau a deteriorrii componentului din unitatea de comand sau din cauza altor influen\e electrice sau
magnetice a mediului, deconecteaz tensiunea de alimentare pentru pornirea tijelor de nclzire. Din punctul
de vedere al priorit\ii exploatrii, acest circuit de protec\ie este superior software-ului de comand ;i
opereaz ntotdeauna independent de func\i asistemului microprocesorului.
Circuitul de siguran\ este decuplat, dac>
Presiunea din sistemul cazanului este mai mic dect 0,4 bar,
Temperatura n corpul cazanului este mai mare dect cea setat pe termostatu de avarie (T1 > 95 C),
Scderea presiunii este prioritar, deci este urmrit ca prima, n cazul apari\iei simultane cu temperatur
n corpul cazanului. ntotdeauna ca de avarie
8.3 Func\ia de protec\ie Software
Firmware-ul cazanului electric are din standard 2 tipuri de
func\ii de protec\ie>
Protec\ii de sistem
Au ca sarcin asigurarea corect a realizrii func\iei
programului.
Protec\ii de consumator
Protejeaz sistemul cazanului electric mpotriva
n\epenirilor pr\ilor de ac\iune nghe\ului (pompa,
ventilul cu 3 ci)
8.3.1 Protec\ia mpotriva nghe\ului
Protec\ia mpotriva nghe\ului a cazanului electric are dou
nivele ;i este activ n regimul de exploatare SLEEP.
Nivelul 1
Urmrirea temperaturii externe cu parametrul ID 38, care stabile;te temperatura aerului din exterior, pe lng
care va fi pornit func\ia de temperare. Pentru activarea func\iei este necesar s avem conectat senzorul de
exterior (T3).
Nivelul 2
Urmrirea temperaturii n corpul cazanului. Dac temperatura n corpul cazanului este mai joas dect 2 C,
se porne;te pompa. La temperatura mai mare, dect 5 C pompa e decuplat.
8.3.2 Temperarea
Pentru func\ia aceasta nu este necesar s se conecteze senzorul exterior pentru msurarea temperaturii
aerului n ncperea nclzit. Comenzile de temperare sunt bazate pe reglarea PI temperaturii a pentru
`nc[lzire n corpul cazanului cu ajutorul senzorului de cazan (T1).
Parametrul ID = 36 (pag. 13) stabile;te, ce fel de temperatur a pentru `nc[lzire se va men\ine n corpul
cazanului.
FEB
44
Imag. 21 - LQ1 semnalizarea
circuitului de siguran\
8.3.3 Urmrirea func\ionrii programului
Urmrirea func\ionrii programului este realizat prin instrumentele hardware standard de pe unitatea de
comand. Dac se ive;te avaria de program n exploatarea cazanului, aceast func\ie este asigurat de
restartul unit\ii de comand ;i nnoirea exploatrii uzuale a cazanului. Func\ia nu este activ n cadrul
exploatrii de service a cazanului.
8.3.4 Protec\ii de deblocare
n sistemele de exploatare fr nclzirea ACM (S01, S02, S03) ventilul cu 3 ci nu se folose;te. Se nvrte
doar pompa cazanului. n exploatarea n modul SLEEP comenzile deblocrilor sunt identice ca ;i n
exploatarea de var[
Func\ia de finalizare treptat a func\iei pompei de cazan nu este n cadrul acestei func\ii utilizat.
45
FEB
Img. 22 Protec\ia de deblocare exploatare de iarn[
Metoda protec\iilor de deblocare pentru
ventilul cu 3 c[i ;i pomp[
Metoda protec\iilor de deblocare pentru
ventilul cu 3 c[i ;i pomp[
PORNIT
24 VALORI
~N AFARA
EXPLOAT{RII
24 VALORI
~N AFARA
EXPLOAT{RII
PORNIT
OPRIT
OPRIT
S
T
A
R
E
A

E
C
H
I
P
A
M
E
N
T
U
L
U
I
v
E
N
T
I
L

C
U

3

C
{
I
v
E
N
T
I
L

C
U

3

C
{
I
P
O
M
P
{

D
E

C
A
Z
A
N
v
E
N
T
I
L

C
U

3

C
{
I
v
E
N
T
I
L

C
U

3

C
{
I
P
O
M
P
{

D
E

C
A
Z
A
N
S
T
A
R
E
A

E
C
H
I
P
A
M
E
N
T
U
L
U
I
Img. 23 Protec\ia de deblocare exploatare de var[
FEB
46
T1 < 5
?
POMPA DE DEBLOCARE
?
REZERVOR TUV
?
DA
DA
SLEEP
DA
Prot. corpului de cazan
T3
?
< 2 C
Dac pompa e oprit
24 de ore :
10 secunde exploatare
pomp
NU
VENTIL DE DEBLOCARE CU
D3 CI ?
DA
CERIN
LEGIONELA
?
CERIN PT
NCLZIRE
Se va porni automat
exploatarea cazanului
conform setrii
poziiei comenzii:
Temp. extern
Prot. de deblocare
Prot. de deblocare
LEGIONELA
Apel de pe celular
sau telefon
fx
5 C
Exploatarea pompei
Imag. 22, 23
Apa de cazan
POMPA DE DEBLOCARE ?
REZERVOR TUV ?
Prot. de deblocare
LEGIONELA
DA
PORNIRE CAZAN
Dac pompa e oprit 24
de ore :
10 sec. exploatare pomp
NU
VENTIL DE DEBLOCARE CU

D3 CI ?

DA CERIN
LEGIONELA
?
Hlavn vypna
EXPLOATARE UZUAL
Imag. 22, 23
DA
DA
DA
Dac este oprit 24
de ore, 1x ACM ncl-
zire pe durata a 10 sec.
Dac este oprit 24
de ore, 1x ACM ncl-
zire pe durata a 10 sec.
nclzire ACM
SYS_LEGIVAL pe
durata: SYS_LEGCAS
nclzire ACM
SYS_LEGIVAL pe
durata: SYS_LEGCAS
@@@
Prot. de deblocare
(iarn / var)
8.3.5 Exploatare SLEEP
8.3.6 Exploatare IARN{ - VAR{
Imag. 25 Structura exploatrii IARN - VAR{
47
FEB
POMPA DE DEBLOCARE ?
REZERVOR ACM ?
Prot. de deblocare
Prot. de deblocare
LEGIONELA
DA
VAR
dac pomdac pompa este
24 de ore oprit:
10 sec. de exploatare a pompei
NU
VENTIL DE
DEBLOCARE CU
3 C$I ?
DA
DA
CERIN
LEGIONELA ?
EXPLOATARE UZUAL
FEB
STANDARD GSM *
Dac este oprit 24
de ore, 1x ACM nclzire
pe durata a 10 sec.
nclzire ACM
SYS_LEGIVAL pe
durata: SYS_LEGCAS
8.3.7 Exploatare IARN{ - VAR
Imag. 27 Posibilit\ile accesului de service
Imag. 26 Structura exploatrii IARN{ - VAR
* Modemul GSM este parte component a accesoriilor
8.3.8 Accesul de service
Posibilitatea de schimbare a parametrilor de utilizator sau de service, raportarea despre defec\iuni ;i
gestionarea operativ a cazanului electric n exploatarea uzual>
8.3.8.1 Standard
Accesul standard ( darea n exploatare a cazanului pentru
prima dat sau actualizarea parametrilor, raportare avarii) e
posibil fr utilizarea calculatorului portabil. Pute\i seta
sau actualiza pn la 31 parametri ID (de ex. finalizarea
treptat a activit\ii pompei, setarea puterii, HDO). Parametrii
pe care i pute\i seta conform necesit\ii ;i s aloca\i
cazanului alte propriet\i sunt n tab. 11, n primul cmp
Acces nsemnate cu simbolul OP.
8.3.8.2 GSM
Accesul GSM permite pornirea operativ a cazanului din
aparatul telefonic prin sunarea la numrul cartelei SIM al
modemului de cazan. Pentru aceast func\ie trebuie instalat
modemul GSM, care se conecteaz cu priza de service cu
cablul de date (cablul de date este parte component a livrrii
componentelor modemului GSM 9566.1010). Modemul GSM
nu este parte component a livrrii standard a cazanului
electric. Este livrat la comand, ca accesoriu.
FEB
48
Imag. 28 Priza de service
8.4 Priza de service
START
SERVICE
?
NU
EXPLOATARE SLEEP

EXPLOATARE VAR EXPLOATARE IARN
CALIBRARE ?
NU
POZIIILE BUTONULUI DE COMAND
GSM
?
SERVICE
?
CALIBRARE ?
NU
NU
NU
0
POZIIILE DE EXPLOATARE A
POTENIOMETRULUI DE COMAND
1 2 3 4 1 2 3 4
1 2 3 4
PORNIT
PORNIT
PORNIT
DIP CONTACTOR LA
UNITATEA DE
COMAND
PORNIT
Imag. 29 Exploatare ;i comenzi ale cazanului prin butonul de comand
a poten\iometrului ;i a ntreruptorului DIP la unitatea de comand
49
FEB
CONECTARE CAZAN LA
REEA ELECTRIC
NU
DA
?
EXPLOATARE UZUAL
A CAZANULUI
DEFECIUNE MAI PUIN
GRAV ?
NU
INTRARE N ARHIVA DE
AVARII
AFIARE CODURI
DEFECIUNI
DETECIA CAUZEI
DEFECIUNII
DECONECTAREA CAZANULUI
DE RE.EL.
?
DA
ELIMINAREA STRII DE
DEFECIUNE CONFORM TIPULUI
DE DEFECIUNE: SCHIMBARE
SENZOR, CONTROLUL
CONECTRII CONDUCTOARELOR
I A CABLURILOR LA BORNELE
UNITII DE COMAND

DEFECIUNE GRAV
COD = 07
RESET
CALIBRARE POTENIOMETRU
DA DEFECIUNEA
ELIMINAT
?
COD 07
CONTROLUL CONECTRII
CONDUCTOARELOR
POTENIOMETRULUI
DA DEFECIUNEA
ELIMINAT
?
COD 07
DEMONTAI POTENIOMETRUL
INSTALAT I CONECTAI
CONFORM DOCUMENTAIEIE
DA DEFECIUNEA
ELIMINAT
?
COD07
EXPLOATARE UZUAL
este exploatarea cazanului,
Cind acesta nclzete regleaz i
semnalizeaz strile de exploatare.
NU
CONTROLUL TIPULUI DE SENZOR
ALES, PARAMETRU: ID 57, ID 72
0
Poziie marginal
INTRARE N SISTEM DE DEFECIUNI
ALM LUMIN. INTERMIT. :
*FRECVEN 1 Hz
TAB. 10
TAB. 10
IMAG. 19
OPV-P1
OPV-P1
30/1 30/2 30/3
OPV-P1
AFIARE CODURI 07
Dac defeciunea se repet,
schimbai unitatea de
comand sau contactai:
FERROLI Romnia
I
m
g
.

3
0


P
r
o
c
e
d
u
r
[

p
e
n
t
r
u

s
e
r
v
i
c
e
-
u
l

d
e
f
e
c
\
i
u
n
i
i

a
p
[
r
u
t
e
FEB
50
Realizai schimbarea
unit.de comand sau
contactai FERROLI Romnia
COD= 01
?
DECONECTAI CIRCUITIL DE
SIGURAN, CONTROLAI PRESIUNEA
N SISTEMUL DE NCLZIRE
Presiune mai mic de 0,25 BARI
NU
RESET
DA
DEFECIUNE
ELIMINAT ?
COD 01
Realizai schimbarea
unit.de comand sau
contactai FERROLI
COD= 02
?
NU
DECONECTAI CAZANUL DE
REEAUA ELECTRIC
DECONECTAI CIRCUITIL DE
SIGURAN TEMPERATURA N
CORPUL CAZANULUI E MAI
MARE DE 95 C
SCHIMBAI SENZORUL PENTRU
MSURARE TEMPERATUR
N CORPUL CAZANULUI
CONECTARE CAZAN LA
REEA ELECTRIC
TERMOSTAT SETAT
PENTRU T = 95C
DA DEFECIUNE
ELIMINAT ?
COD 01
REALIZAI CONTROLUL
CONECTRII SENZORULUI
SENZOR DE CAZAN
FUNCIONAL
?
DA
30/1 30/2 30/3
31/1 31/2 31/3
AFIARE COD 01
DEBLOCAREA CIRCUITULUI
DE SIGURAN
AFIARE COD 02
I
m
g
.

3
1


P
r
o
c
e
d
u
r
[

p
e
n
t
r
u

s
e
r
v
i
c
e
-
u
l

d
e
f
e
c
\
i
u
n
i
i

a
p
[
r
u
t
e
51
FEB
Realizai schimbarea
unit.de comand sau
contactai FERROLI Romnia
COD= 03
?
REZERVA
COD= 04
?
NU
NU
SENZORUL PT. MSURAREA
TEMPERATURII APEI DE CAZAN
DEFECT . TEMPERATURA N CORPUL
CAZANULUI E MAI MICI DE 95 C
SCHIMBAI SENZORUL
CONECTARE CAZAN LA
REEA ELECTRIC
DECONECTAI CAZANUL DE
REEAUA ELECTRIC
DEFECIUNE
ELIMINAT ?
DA
REALIZAI CONTROLUL
CONECTRII SENZORULUI
SENZOR DE CAZAN
FUNIONAL ?
DA
Realizai schimbarea unit. de
comand sau contactai
FERROLI Romnia
COD= 05
?
NU
DA
Realizai schimbarea unit.de
comand sau contactai
FERROLI Romnia
COD= 06
?
NU
DA
comand sau contactai
FERROLI Romnia
Realizai schimbarea unit.de
LQ1
SIGNALIZEAZ
?
NU
CAZANUL NU NCLZETE
CONDUCTOARE CIRCUIT DE SIGURAN
NTRERUPTE, SAU CABLURILE CIRCUITULUI
SUNT CONECTATE INCORECT
TERMOSTATUL DE AVARIE DEFECT SAU
NTRERUPTOR DE PRESIUNE DETERIORAT
Realizai schimbarea unit. de
comand sau contactai
FERROLI Romnia
31/1 31/2 31/3
T1
AFIARE COD 03
AFIARE COD 04
AFIARE COD 05
AFIARE COD 06
I
m
g
.

3
2


P
r
o
c
e
d
u
r
[

p
e
n
t
r
u

s
e
r
v
i
c
e
-
u
l

d
e
f
e
c
\
i
u
n
i
i

a
p
[
r
u
t
e
8.5 Controlul dinamic al strii tijelor de control
DCR (Dynamic Control Resistances) Exploatare de var exploatare de iarn
Defec\iunea cu codul 13 este semnalizat, dac este redus critic rezisten\a electric, de izola\ie a unor tije
de nclzire sau rezisten\ele de izolare la mai multe tije de nclzire n corpul cazanului.Rezisten\a de izolare
a tijelor de nclzire cre;te o dat cu cre;terea timpului lor de
exploatare pn n momentul n care curentul electric ncepe s curg prin corpul cazanului ;i se ajunge la
nclzire necontrolabil a apei de cazan n corpul cazanului. Unitatea de comand ;i SW-ul cazanului electric
va evalua aceast nclzire ca reducere critic a rezisten\ei electrice, de izolare, dac pe bornele unit\ii
de comand nu este conectat cererea de la termostatul ACM sau a senzorului echiterm. Controlul dinamic
al strii rezisten\ei electrice ;i de izolare a tijelor de nclzire fa\ de nveli;ul corpului de cazan, minimalizeaz
important riscul real al pagubelor e proprietatea ;i sntatea celui care l deserve;te ;i a mediului.
De la prima semnalizare (cod 13) ofer utilizatorului informa\ia despre numrul actual al orelor de exploatare
a tijelor de nclzire a cazanului electric.
Propriet\i DCR
Activ n cadrul exploatrii de iarn
Activ n cadrul exploatrii de var
Activ n regimul SLEEP
Colaborare cu telefoanele mobile
Indicarea calculatorului de ore pentru fiecare tij de nclzire
Indicarea codului pentru reducerea critic a rezisten\ei.
FEB
52
FINALIZAREA
CERINEI LA NCLZIRE
?
GRADIENT
EXPLOATARE UZUAL A
CAZANULUI
NU
DA
ncetarea treptat
a funcionrii
cazanului ?
NU
CRETERE NEGA -
TIV A TEMP. ?
CRETERE NEGA -
TIV A TEMP. ?
NU
NAPOIEREA METODEI DE
FINALIZARE A ACTIVITII POMPEI
EXPLOATARE POMP CU FINALIZARE
TREPTAT DE ACTIVITATE PE BAZA
CLDURII
DEACTIVARE COD 13 SIGNALIZARE COD 13
DA
CAZAN SUPRANCLZIT
?
CELULAR CONECTAT
?
SIGNALIZARE CODUL 2
TRANSMITERE SIGNALIZARE CU
CODUL 2
TRIMITERE DE SMS CU CODUL 13
NU
SIGNALIZARE CODUL 2
NU
GRADIENT
DEACTIVAI RELEUL DEFECTUOS
Exploatare pe timp
de iarn
Protec\ia exploatrii SLEEP n DCR
sunt identice, ca ;i n regimul de iarn
53
FEB
FNALIZAREA
CERERII PENTRU
NCLZIRE ?
GRADIENT
EXPLOATARE UZUAL A CAZANULUI
DA
NU
CRETERE
NEGATIV A TEMP.
?
CRETERE
NEGATIV A TEMP.
?
NU
RENTOARCEREA VENTILULUI CU 3 CI
START POMP
DEACTIVARE COD 13
SIGNALIZARE COD 13
DA
TEMPERATURA N
CORPUL CAZANULUI C
?
> 79
CAZAN SUPRANCLZIT
?
DEACTIVARE RELEU DE AVARII
GRADIENT
SCHIMBAREA SETRII LA VENTILUL
CU 3 CI
DA
CELULAR
CONECTAT
?
TRIMITERE SEMNALIZARE COD 2
STOP POMP
TEMPERATURA N
CORPUL CAZANULUI C
?
< 69
SEMNALIZARE COD 2
TRIMITERE SEMNALIZARE CU CODUL 2
TRIMITERE SMS CU CODUL 13
NU
Exploatare de var[
9. Date de proiectare
FEB
54
i
m
a
g
.

3
3


I
m
a
g
i
n
e
a

d
e

a
n
s
a
b
l
u

a
s
u
p
r
a

u
n
i
t
[
\
i

d
e

c
o
m
a
n
d
[

p
e
n
t
r
u

c
a
z
a
n
u
l

F
E
B
C
O
N
E
C
T
A
R
E
A
S
E
N
Z
O
R
I
L
O
R
,

A
T
E
R
M
O
S
T
A
T
U
L
U
I

D
E
S
I
G
U
R
A
N
|
{

:
I

A
M
O
D
E
M
U
L
U
I

G
S
M
C
O
N
E
C
T
A
R
E
A
S
E
N
Z
O
R
I
L
O
R

:
I

A
P
O
T
E
N
|
I
O
M
E
T
R
U
L
U
I
D
E

C
O
M
A
N
D
{
Tabel. 45. Conectarea senzorilor zonali la comanda de cascad ;i stabilirea numrului
cazanelor n cascad n zon[ (senzori PWM)
Tab. 46. Conectarea senzorilor zonali la comanda de cascad ;i stabilirea numrului
cazanelor n cascad n zon (senzori NTC*)
* ~n cazul utiliz[rii unit[\ii de comand[ cu marcarea SMD.
Imag. 34 Conectarea ventilului cu 3 ci FUGAS
55
FEB
Tab. 44
Zon[ Z1 Z2 Z3 Z4 Z5
Adresa bornelor K7>16, K6>1-2 K7>13-14-15 K7>10-11-12 K7>7-8-9 K7>1-2
Conectarea senzorului
Parametrul> ID 74
(Num[rul cazanului `n zon[)
0-9 10-19 20-29 30-39 40-49
Zon[ Z1 Z2 Z3 Z4 Z5
Adresa bornelor K7>16, K6>1 K7>13-14 K7>10-11 K7>7-8 K7>1-2
Conectarea senzorului
Parametrul> ID 74
(Num[rul cazanului `n zon[)
0-9 10-19 20-29 30-39 40-49
TTV> VENTIL MOTORIC CU 3 CI DE
TIPUL FUGAS
CONECTAREA VENTILULUI CU 3 CI LA X2>03,
X2>04 DEPINDE DE CONECTAREA TUBULUI DE
CONECTARE LA REZERVORUL ACM
Imag. 34a Conectarea ventilului cu 3 c[i cu arc de rapel
FEB
56
T
T
V
>

V
E
N
T
I
L

C
U

3

C

I

C
U

A
R
C

D
E

R
A
P
E
L
C
O
N
E
C
T
A
R
E
A

C
O
N
D
U
C
T
O
R
U
L
U
I

D
E

F
A
Z
{

A

V
E
N
T
I
L
U
L
U
I

C
U

3
C
{
I

L
A

B
O
R
N
E
L
E

X
2
>
0
4

E
S
T
E

D
E
P
E
N
D
E
N
T
{

D
E

C
O
N
E
C
T
A
R
E
A
T
U
B
U
L
U
I

D
E

A
L
I
M
E
N
T
A
R
E

L
A

R
E
Z
E
R
V
O
R
U
L

A
C
M
.

~
N

C
A
Z

C
{
V
E
N
T
I
L
U
L

C
U

3

C
{
I

N
U

A
R
E

C
O
N
D
U
C
T
O
R

D
E

P
R
O
T
E
C
|
I
E
,

N
U
C
O
N
E
C
T
A
|
I

P
E
.
57
FEB
I
m
a
g
.

3
5


C
o
n
e
c
t
a
r
e
a

c
a
z
a
n
u
l
u
i

e
l
e
c
t
r
i
c

l
a

r
e
\
e
a
u
a

d
e
c
u
r
e
n
t

e
l
e
c
t
r
i
c

;
i

l
a

r
e
c
e
p
t
o
r
u
l

H
D
O
.
58
FEB
58
A
C
M
P
J


U
N
I
T
A
T
E
A

D
E

C
A
M
E
R

N
T
C
*

-

S
E
N
Z
O
R

P
E
N
T
R
U

M

S
U
R
A
R
E
A

T
E
M
P
E
R
A
T
U
R
I
I

E
X
T
E
R
N
E

A
C
M
*
D
o
a
r

l
a

u
t
i
l
i
z
a
r
e
a

R
J

c
u

m
a
r
c
a
r
e

S
M
D
I
m
a
g
.

3
6


C
o
n
e
c
t
a
r
e
a

s
e
n
z
o
r
i
l
o
r

d
e

e
x
t
e
r
i
o
r

N
T
C
*
S
I
S
T
E
M

D
E

E
X
P
L
O
A
T
A
R
E

S
0
3
C
O
N
E
C
T
A
R
E
>

U
N
I
T
A
T
E
A

D
E

C
A
M
E
R
{
S
E
N
Z
O
R

D
E

E
X
T
E
R
I
O
R

D
E

S
I
S
T
E
M

D
E

E
X
P
L
O
A
T
A
R
E

S
0
4
C
O
N
E
C
T
A
R
E
>

U
N
I
T
A
T
E
A

D
E

C
A
M
E
R
{
S
E
N
Z
O
R

D
E

E
X
T
E
R
I
O
R

D
E
T
I
P
U
L

N
T
C
*
T
I
P
U
L

N
T
C
*
P
E
N
T
R
U

M
{
S
U
R
A
R
E
A
T
E
M
P
E
R
A
T
U
R
I
I

A
C
M
S
I
S
T
E
M

D
E

E
X
P
L
O
A
T
A
R
E

S
0
5
C
O
N
E
C
T
A
R
E
>

U
N
I
T
A
T
E
A

D
E

C
A
M
E
R
{
S
E
N
Z
O
R

D
E

E
X
T
E
R
I
O
R

D
E
T
I
P
U
L

N
T
C
*
T
I
P
U
L

N
T
C
*
P
E
N
T
R
U

M
{
S
U
R
A
R
E
A
T
E
M
P
E
R
A
T
U
R
I
I

A
C
M
S
I
S
T
E
M

D
E

E
X
P
L
O
A
T
A
R
E

S
0
5
C
O
N
E
C
T
A
R
E
>

U
N
I
T
A
T
E
A

D
E

C
A
M
E
R
{

T
E
R
M
O
S
T
A
T

D
E
E
X
P
L
O
A
T
A
R
E

A
C
M
S
E
N
Z
O
R

D
E

E
X
T
E
R
I
O
R

D
E
T
I
P
U
L

N
T
C
*
T
I
P
U
L

N
T
C
*
59 59
FEB
P
J


U
N
I
T
A
T
E
A

D
E

C
A
M
E
R

P
W
M


S
E
N
Z
O
R

D
E

E
X
T
E
R
I
O
R

T
I
P

9
5
6
6
.
1
0
0
0
I
m
a
g
.

3
7


C
o
n
e
c
t
a
r
e
a

s
e
n
z
o
r
i
l
o
r

d
e

e
x
t
e
r
i
o
r

S
I
S
T
E
M

D
E

E
X
P
L
O
A
T
A
R
E

S
0
1
C
O
N
E
C
T
A
R
E
A

F
{
R
{

S
E
N
Z
O
R
I
I

D
E

E
X
T
E
R
I
O
R
S
I
S
T
E
M

D
E

E
X
P
L
O
A
T
A
R
E

S
0
2
C
O
N
E
C
T
A
R
E
A
>

U
N
I
T
{
|
I
I

D
E

C
A
M
E
R
{
S
I
S
T
E
M

D
E

E
X
P
L
O
A
T
A
R
E

S
0
3
C
O
N
E
C
T
A
R
E
A
>

U
N
I
T
{
|
I
I

D
E

C
A
M
E
R
{

S
E
N
Z
O
R

D
E
E
X
T
E
R
I
O
R

D
E

T
I
P
U
L

P
W
N
60
FEB
60
P
J


U
N
I
T
A
T
E
A

D
E

C
A
M
E
R

S
E
N
Z
O
R

A
C
M


T
I
P

T
G
8


4
0

T
0
9
2

0
2
P
W
N


S
E
N
Z
O
R

D
E

E
X
T
E
R
I
O
R


T
I
P

9
5
6
6
.
1
0
0
I
m
a
g
.

3
6


C
o
n
e
c
t
a
r
e
a

s
e
n
z
o
r
i
l
o
r

d
e

e
x
t
e
r
i
o
r

N
T
C
*
S
I
S
T
E
M

D
E

E
X
P
L
O
A
T
A
R
E

S
0
4
C
O
N
E
C
T
A
R
E
>

U
N
I
T
{
|
I

D
E

C
A
M
E
R
{
S
E
N
Z
O
R

D
E

T
I
P
U
L

P
W
N
P
E
N
T
R
U

M
{
S
U
R
A
R
E
A
T
E
M
P
E
R
A
T
U
R
I
I

A
C
M
S
I
S
T
E
M

D
E

E
X
P
L
O
A
T
A
R
E

S
0
4
C
O
N
E
C
T
A
R
E
>

U
N
I
T
{
|
I

D
E

C
A
M
E
R
{
T
E
R
M
O
S
T
A
T

D
E
E
X
P
L
O
A
T
A
R
E

A
C
M
S
I
S
T
E
M

D
E

E
X
P
L
O
A
T
A
R
E

S
0
5
C
O
N
E
C
T
A
R
E
>

U
N
I
T
{
|
I

D
E

C
A
M
E
R
{
S
E
N
Z
O
R

D
E

T
I
P
U
L

P
W
N
P
E
N
T
R
U

M
{
S
U
R
A
R
E
A
T
E
M
P
E
R
A
T
U
R
I
I

A
C
M
S
I
S
T
E
M

D
E

E
X
P
L
O
A
T
A
R
E

S
0
5
C
O
N
E
C
T
A
R
E
>

U
N
I
T
{
|
I

D
E

C
A
M
E
R
{
T
E
R
M
O
S
T
A
T

D
E
E
X
P
L
O
A
T
A
R
E

A
C
M
S
E
N
Z
O
R

D
E

E
X
T
E
R
I
O
R

D
E
T
I
P
U
L

P
W
N
61 61
FEB
P
A
R
A
M
E
N
T
R
U
L

I
D

7
5
>

S
T
A
B
I
L
E
:
T
E

C
A
R
E

C
A
Z
A
N

D
I
N

Z
O
N
A

~
N
C
{
R
L
Z
I
T
{

V
A

F
I

U
T
I
L
I
Z
A
T

P
E
N
T
R
U

F
U
N
C
|
I
A

D
E

C
U
P
L
A
R
E

A

C
A
S
C
A
D
E
I
.

A
C
E
S
T

C
A
Z
A
N

L
U
C
R
E
A
Z
{

~
N
E
X
P
L
O
A
T
A
R
E
A

U
Z
U
A
L
{
.

L
A

C
A
Z
A
N
U
L
,

C
A
R
E

L
U
C
R
E
A
Z
{

~
N

F
U
N
C
|
I
A

D
E

C
U
P
L
A
R
E

A

C
A
S
C
A
D
E
I

(
I
D

7
5

=

1
)

S
E

A
T
A
:
E
A
Z
{

S
E
N
Z
O
R
I
I

D
I
N

P
}
N
{
L
A

5

Z
O
N
E

~
N
C
{
R
C
A
R
E
.
~
N

F
I
E
C
A
R
E

Z
O
N
{

P
O
T

F
I

C
}
T
E
V
A

C
A
Z
A
N
E

~
N

C
A
S
C
A
D
{
,

D
A
R

M
A
X
.

6
I
N
F
O
R
M
A
|
I
I

D
E
T
A
L
I
A
T
E

D
E
S
P
R
E

P
R
O
P
R
I
E
T
{
|
I
L
E

C
A
S
C
A
D
E
L
O
R

S
U
N
T

T
R
E
C
U
R
E

`
N

C
A
P
.

1
0

C
O
N
E
C
T
A
R
E
A

C
A
Z
A
N
E
L
O
R

E
L
E
C
T
R
A

L
A

C
O
L
E
C
T
O
R
U
L

D
E

C
A
S
C
A
D
{

C
A
Z
A
N

P
R
I
N
C
I
P
A
L

(
I
D

7
5

=

1
)

A

I
D

5
8

=

1
I
m
a
g
.

3
9


C
o
n
e
c
t
a
r
e
a

a

6

c
a
z
a
n
e

l
a

c
o
l
e
c
t
o
r
u
l

d
e

c
a
s
c
a
d
[
FEB
62
I
m
a
g
.

4
0


C
o
n
e
c
t
a
r
e
a

s
e
m
n
a
l
e
l
o
r

d
e

e
x
t
e
r
i
o
r
c
o
m
a
n
d
a

e
x
t
e
r
n
[

a

c
o
n
s
u
m
u
l
u
i
S
I
S
T
E
M

D
E

E
X
P
L
O
A
T
A
R
E

S
0
1
E
O
P

1
.
2
S
I
S
T
E
M

D
E

E
X
P
L
O
A
T
A
R
E

S
0
1
E
O
P

1
.
1
S
I
S
T
E
M

D
E

E
X
P
L
O
A
T
A
R
E

S
0
2
E
O
P

1
.
2
S
I
S
T
E
M

D
E

E
X
P
L
O
A
T
A
R
E

S
0
2
E
O
P

1
.
1
63
FEB
I
m
a
g
.

4
1


C
o
n
e
c
t
a
r
e
a

s
e
m
n
a
l
e
l
o
r

d
e

e
x
t
e
r
i
o
r
c
o
m
a
n
d
a

e
x
t
e
r
n
[

a

c
o
n
s
u
m
u
l
u
i
S
I
S
T
E
M

D
E

E
X
P
L
O
A
T
A
R
E

S
0
3
E
O
P

1
.
2
S
I
S
T
E
M

D
E

E
X
P
L
O
A
T
A
R
E

S
0
3
E
O
P

1
.
1
S
I
S
T
E
M

D
E

E
X
P
L
O
A
T
A
R
E

S
0
4
E
O
P

1
.
1
S
I
S
T
E
M

D
E

E
X
P
L
O
A
T
A
R
E

S
0
5
E
O
P

1
.
1
Imag. 42 - Conector K6, K7
Conectarea modemului GSM, a termostatului de siguran\ (BT),
ntreruptorului de presiune(STV), senzorului de cazan (T1)
;i a panoului de comand (OPV-1)
FEB
64
16
14
15
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
K6
K7
12
05
01
03
02
04
09
07
06
08
10
11
16
14
13
15
K6:09
K6:11
K6:10
K6:08
K6:07
K6:06
MO
CER
BIL
K7:03
K7:06
K7:05
CR
MOD
CER
COM1
RS 232
1 2 3
CR MOD CER
PIN :
CULOARE :
PIN :
CULOARE : MO CR BIL
C NO NC
BIL
MO
CR
CR
BIL
MO
CULOARE :
PIN :
CR
2
BIL
1
MO
C
CR : CULOARE CONDUCTOR ROIE
MO : CULOARE CONDUCTOR ALBASTR
CER : CULOARE CONDUCTOR NEAGR
CR : CULOARE CONDUCTOR ROIE
MO : CULOARE CONDUCTOR ALBASTR
BIL: CULOARE CONDUCTOR ALB
CULOARE :
PIN :
MO
2
BIL
1
CER
3
CER CULOARE CONDUCTOR NEAGR
K6:04
K6:05
K6:03
REGULUS 961.11328.01A
CER
CABLU DE
ALIMENTARE
CABLUL DE DATE
MODEM GSM
ANTENA
CER 16 cu
dung alb
K6, K7 c]mp de borne WAGO
Setul modemului GSM 9566.1010 este livrat la comand ca accesoriu.
Set modem GSM 9566.1010
con\ine> modem GSM
cablu de alimentare
cablul de date
antena
ablonul butonului de comand
65
FEB
10. Exploatare n cascad conectarea cazanelor FEB la conductorul
principal n cascad
Pentru exploatarea n cascad trebuie s se actualizeze software-ul potrivit n toate unit\ile de comand a
acazanelor
10.1. DAREA N EXPLOATARE A CAZANULUI N CASCAD
Deconecta\i cazanul electric de principalul alimentator cu curent electric.
Demonta\i masca din fa\ a acazanului.
Conecta\i ntre ele cazanele conform Manualului de service - FEB date de proiectare, imag. 39.
Activa\i principalul ntreruptor pentru cazanele electrice.
Realiza\i setarea comenzilor cazanelor (SLAVE) conform cap. 10.5.
Realiza\i setarea cazanului principal de comand (MASTER) conform cap. 10.5.
FEB
66
OPRII NTRERUPTORUL
PRINCIPAL
1 2 3 4 PORNIT
1 2 3
1 2 3
1 2 3 4
OPRIT
SETARE RANDAMENT MAX. PT. CASCAD, EOP1, HDO
Manual de service Sistem de exploatare pag.22,
tab.14 pag. 23
DIAMETRU CABLU MAX 3X0,35 mm2 NFURAT (TWIST)
(Cablul de date nu este parte component a
livrrii. Se pot utiliza i cablurile de
comunicare, cabluri de telefon) CONECTAREA CAZANEOR N
CASCAD CU CABLUL DE DATE
PORNII NTRERUPTORUL
PRINCIPAL AL CAZANULUI
ELECTRIC
INTRARE N MODUL DE SERVICE
INTRARE N MODUL DE SERVICE
INTRARE N MODUL DE SERVICE
PORNIT
PORNIT
SETAREA PROPRIETILOR
PENTRU GESTIUNEA CAZANULUI
(SLAVE)
SETAREA PARAMETRILOR
PENTRU CASCADA DE CAZANE
(SLAVE)
SETAREA PARAMETRILOR
PENTRU CASCADA CAZANULUI
PRINCIPAL (MASTER)
FINALIZAREA MODULUI DE SERVICE
PORNIREA AUTOMAT A
CASCADEI PENTRU
EXPLOATARE
EXPLOATAREA UZUAL A
CASCADEI
ID 68, ID 74 - Imag.2,pag.60
ID 75, ID 64, ID 58 - Imag.3, pag.60
Imag.1 - DAREA CASCADEI N EXPLOATARE
10.2 ID pentru deservirea cazanelor FEB n cascad
Sistemul de exploatare a cascadei ID 64 (SYS_Pr_System Kas)
Se seteaz la cazanul principal, la care se conecteaz senzorii. Cazanul principal se stabile;te cu parametrul
ID 75=1.
Autorizarea exploatrii n cascad ID 58 (SYS_ENKAS)
Se seteaz la toate cazanele conectate (care lucreaz) n cascad.
67
FEB
Imag. 1a propriet\ile cazanului principal
Propriet;ile cazanului principal se seteaz dup darea cascadei n exploatare.


Panou semnalizare Codurile afi;ate LED valoare parametru
Cod (LED) Valoare Cod Domeniu Sistemul de exploatare a cascadei


01 Iarna
Sistemul de cascad SK1
Pt.zona 1 cu termostatul de camer* ;i pregtirea ACM


02 Iarna
Sistemul de cascad SK2


03 Iarna
Sistemul de cascad SK3


04 Iarna
Sistemul de cascad SK4


05 Iarna
Sistemul de cascad SK5
Tab. 1 - Sistemul de exploatare a cascadei


Panou semnalizare Codurile afi;ate LED valoare parametru
Cod (LED) Valoare Cod Domeniu Autorizarea cascadei


01 Iarna
0
NU


02 Iarna
1
DA
Tab. 2 Autorizarea cascadei
* Termostatul de camer trebuie s aib contactul de ie;ire fr poten\ial.
** n dezvoltare
Stabilirea cazanului principal ID 75 (SYS_t Master)
Setarea se realizeaz pe cazanul principal (MASTER).
Adresa cazanului n cascad ID 74 (SYS_MPC)
Setarea se realizeaz la toate cazanele comandate (SLAVE) n cascad.
Timpul pentru pornirea urmtorului cazan n cascad ID 25 (REG_t_ONMINKAS)
FEB
68


Panou semnalizare Codurile afi;ate LED valoare parametru
Cod (LED) Valoare Cod Domeniu Stabilirea cazanului principal


01 Iarna
0
NU


02 Iarna
1
DA
Tab. 3 Stabilirea cazanului principal


Panou semnalizare Codurile afi;ate LED valoare parametru
Cod (LED) Valoare Cod Domeniu Adresa cazanului n cascad


01 Iarna
1


02 Iarna
2


03 Iarna
3


04 Iarna
4


05 Iarna
5
Tab. 4 Adresa cazanului n cascad


Panou semnalizare Codurile afi;ate LED valoare parametru
Cod (LED) Valoare Cod Domeniu Timpul pentru pornitrrea urmtorului cazan


01 Iarna
0 min


02 Iarna
1 min


03 Iarna
2 min
(setat din produc\ie)


04 Iarna
5 min


05 Iarna
10 min


06 Iarna
15 min


07 Iarna
20 min
Tab. 5 Timpul pentru pornitrrea urmtorului cazan
10.3. Indicarea adreselor cazanelor gestionate n cascad diagnoz
Indicarea adreselor cazanelor gestionate n cascad ;i indicarea cazanului principal (MASTER) se va realiza
cu ajutorul semnalului diodei LQ3 la unitatea de comand imag. 33. Identificarea tipurilor de cazan ;i a
adreselor lor se poate realiza dup demontarea m;tii cazanului principal.
Principiul de indicare a adreselor setate
Dioda de semnalizare LQ3 la unitatea de comand lumineaz continuu sau intermitent pe durata unei anumite
perioade.
Adresa cazanului este 1.
Numrul aprinderilor intermitente ntotdeauna dup 10 secunde stabile;te adresa introdus a cazanului
conectat n cascad.
Adresa cazanului este 2.
Cazanul este setat ca principal (MASTER).
Cazanul este scos din cascad ;i este n sistemul de exploatare S01 sau n modul SLEEP.
Dac LED LQ3 lumineaz continuu, MASTER a schimbat sistemul su de exploatare n S01 semnalizeaz
avarierea cascadei conform tab. 9.
69
FEB
10.4.Func\ia cascadei
Cazanul electric are integrat propria comand de cascad. Comanda de cascad deserve;te max. 5 cazane
conectate n cacsad. Dac pe cazan este setat parametrul ID 75 = 1, cazanele conectate sunt gestionate de
acest cazan principal (MASTER) cu comanda de cascad pornit, care este instalat la unitatea de comand
a cazanului electric. La cazanul principal (MASTER comanda de cascad) se conecteaz senzorii de zon
(termostat) sau senzorii tehnologici. La setarea cascadei n primul rnd se seteaz parametrii ID la cazane
(SLAVE), dup aceea la cazanul principal (MASTER). Dup setarea parametrilor cascada trece automat n
exploatare.
10.5. Procedura de setare a parametrilor n cascad
10.6 Rota\ia cazanelor n cascad
(Rota\ia este prezentat pe 3 cazane conectate n cascad)
FEB
70
INTRARE N MODUL
DE SERVICE
ID 58 = 1
ID 74 = 1
ID 74 = 2
ID 74 = n
SFRIT
ADRESA PT. 1. CAZAN CONECTAT
ADRESA PT. AL 2. CAZAN CONECTAT
ADRESA n 5
LED ALM = BLIC
AUTORIZARE CASCAD
VEZI MANUAL DE SERVICE, IMAG.17, 20
ID 75 = 1
INTRARE N MODUL
DE SERVICE
ID 64 = 1
SFRITUL SETRII
SISTEMUL DE EXPLOATARE A CASCADEI
(1-5)
ID 58 = 1
AUTORIZAREA EXPLOATRII CASCADEI
STABILIREA CAZANULUI PRINCIPAL
VEZI MANUAL DE SERVICE, IMAG.17, 20
TRECERE AUTOMAT N EXPLOATARE
Imag. 3 Imag. 2
Setarea cazanelor gestionate (SLAVE) Setarea cazanului principal de comand (MASTER)
Ciclu de reglare 1. Conectat 2. Conectat 3. Conectat
1
2
3
4
M> MASTER cazanul principal S1> SLAVE cazanul cu adresa 1 S2> SLAVE cazanul cu adresa 2
10.7 Rennoirea exploatrii dup apari\ia defec\iunii
1 minut de la apari\ia defec\iunii, cazanul schimb automat sistemul su de exploatare la S01 ;i este
semnalizat defec\iuneacascadei conform tab. 9, cod 11. Cazanele nclzesc ;i mai departe pe termostatul de
cazan.
71
FEB
DEFECIUNE
ALM
LUMIN.INTERMITENT
?
ELIMINAREA CAUZEI
RESET - SLAVE
DA
RESET - MASTER
ATEAPT
EXPLOATARE
?
DA
AFRIT
Max. n termen de 1 minut
de la RESETURI SLAVE
LED: ALM LUMIN. INTERMIT.
Unitatea de comand: Imag. 9
CODURI - TAB. 9
LED: ALM LUMIN. INTERMIT.
NU
Imag. 4
10.8 Instruc\ii pentru cablul de date pentru conectare
Recomandm utilizarea conductorul de semnal TWIST (rsucit)
Cablul trebuie s aib distan\ de siguran\ de 20 cm, cu sec\iunea conductorului de max. 0,35mm. A
conductoarelor de for\ 230 V/400 V.
10.9 Rota\ia tijelor de nclzire la cazanele electrice MASTER, SLAVE
Rota\ia tijelor de nclzire prelunge;te durata de via\[ a tijelor de nclzire !
Prioritatea suprem pentru elementul ntreruptor al corpului de nclzire
Prioritatea mai joas pentru elementul ntreruptor al corpului de nclzire.
Prioritatea cea mai joas pentru elementul ntreruptor al corpului de nclzire ;i captul
bandei de reglare
FEB
72
10.10 Descrierea propriet\ilor comandei de cascad
Pregtirea ACM
Pregtirea ACM este permis doar la cazanul principal MASTER. Dac vine cererea din rezervorul de ACM,
comanda cascadei
Al cazanului principal cu prioritate seteaz ventilul pentru nclzirea sistemului de ACM. n acest moment,
cazanul principal nu furnizeaz randament termic n cascad, dar o controleaz permanent. n caz de
necesitate comanda activeaz urmtorul nivel de cascad SLAVE, ;i cu aceasta compenseaz eventuala
scdere a comfortului termic.
Sistemul de exploatare a cascadei SK01 - SK05
SK01 este destinat pentru zona 1 cu max. 5 cazane gestionate SLAVE ;i comandat de termostatul de
spa\iu. Pe cazanul principal se poate seta sistemul de exploatare S02 sau S04 pentru cererea de nclzire a
ACM
SK02 `n dezvoltare
SK03 `n dezvoltare
SK04 `n dezvoltare
SK05 `n dezvoltare
Timpii de exploatare a cascadei
Pentru fiecare cazan n cascad (SLAVE + MASTER) putem seta 2 tipuri de timpi de operare>
Viteza de conectare ;i deconectare a tijelor de nclzire
Dac timpul operativ de conectare este mai mare, se prelunge;te viabilitatea releului, dar reac\ia cazanului la
cererea din partea termostatului este mai nceat.
Viteza de activare a urmtorului nivel (SLAVE) n cascad.
Dac timpul pentru activare este mai mare, reac\ia cascadei la cerin\ele termostatului din spa\iu este mai
nceat. Dac timpul este zero, reac\ia cascadei este maxim iar comfortul termic este atins ntr-un timp
relativ scurt.
Rota\ia
Rota\ia tijelor de nclzire
Prelungeste semnificativ viabilitatea tijelor de nclzire ;i dup fiecare expirare a cererii de la termostatul din
spa\iu, o tij conectat avanseaz conform cap. 10.9.
Rota\ia cazanelor n cascad
Prelunge;te viabilitatea cazanelor electrice ;i echilibreaz sarcina mecanic ;i de randament la fiecare cazan
din cascad.
Setarea propriet\ilor pentru gestionarea cazanului (SLAVE)
CONSUMUL EL.AL CAZANULUI conform parametrului ID28 (regim de program HDO)
REGIMUL DE EXPLOATARE A POMPELOR ID 65, ID 66
TIMPUL PENTRU CONECTAREA TIJELOR ID 23
TIMPUL PENTRU DECONECTAREA TIJELOR ID 24
Setarea propriet\ilor pentru cazanul principal (MASTER controlor de cascad)
CONSUMUL EL.AL CAZANULUI C 28 (regim de program HDO)
CONSUMUL EL. PENTRU ACM conform parametrului ID 27 (regim de program HDO)
EOP 1 limitare extern a consumului conform valorii parametrilor ID 60, ID 51
REGIMUL DE EXPLOATARE A POMPEIID 65, ID 66
SETAREA SISTEMULUI DE CASCADE (SK), ID 64
TIMPUL PENTRU CONECTAREA TIJELOR, ID 23
TIMPUL PENTRU DECONECTAREA TIJELOR, ID 24
TIMPUL PENTRU ACTIVAREA NIVELULUI (cazan), ID 25
73
FEB
FEB
74
EOP
Este limitarea extern a consumului la fiecare cazan n cacsad
Cu valoarea care este dat de parametrul ID 51.
Semnalul cu a;azisul releu de u;urare se conecteaz la comanda de cascad (MASTER).
Pompa
La fiecare cazan din cascad se poate conecta pompa extern, care este gestionat de algoritmul identic cu
cel de interior de sistem. Pompa extern se poate conecta paralel la borna X2> 2
Exploatarea pompei
Exploatarea pompei poate fi gestionat conform parametrilor seta\i pentru finalizarea treptat a activit\ii
pompei. Recomandm finalizaea activit\ii pe baz de cldur, conform temperaturii actuale n corpul
cazanului.
Semnalizarea la distan\ a defec\iunii
Se realizeaz doar la cazanul principal comanda de cascad
n sistemul de exploatare conform SM S02. La apari\ia unei defec\iuni grave, sau alte, cazanul principal
raporteaz defec\iunea prin desfacerea contactului releului fr poten\ial la borna X2> 3
Semnalizarea la distan\ HDO
Se realizeaz doar la cazanul principal comanda de cascad
n sistemul de expoloatare conform SM S02. Dac este activ semnalul HDO ;i semnalizeaz LED HDO,
cazanul principal conecteaz contactul releului fr poten\ial la borna X2> 4
10.10 Descrierea propriet\ilor comandei de cascad
Butonul de comand la panoul principal
Gestionarea cazanului
SLAVE Butonul de comand cu rota\ie este activ doat n domeniul ZIMA ;i este blocat func\ia SLEEP. Prin
rotirea butonului de comand n partea din extrema stng se pot citi eventualele coduri ale defec\iunii
aprute.
Pozi\ia butonului de coamnd stabile;te temperatura max. de exploatare a apei de cazan la fiecare
cazan!!! n exploatarea cascadei prin reducerea temperaturii pretinse a apei de cazan, pute\i
influen\a sau bloca randamentul ntregii cascade!!!
Pentru eliminarea acestei situa\ii se poate ncuia ultima valoare setat a temperaturii n
corpul cazanului prin comutarea ntreruptorului DIP din unitatea de comand conform
Imag. 5.
Cazanul de comand MASTER
Butonul de comand are propriet\i similare precum la exploatarea cazanului fr cascad. Este accesibil
func\ia SLEEP, pute\i adormi ntreaga cascad. Consumul ntregii cascade se deconecteaz automat ;i sunt
active protec\iile de deblocare ;i mpotriva nghe\ului la fiecare cazan. Darea cascadei n exploatare se poate
face prin oprirea principalei surse de energie electrice pentru cazanul electric pe durata a cca. 5 s ;i apoi prin
pornirea sursei principale.
Accesul de service
Accesul de service pentru schimbarea parametrilor este permis doar pe cazanul principal a comenzii de
cascad. Intrarea n modul de service la ex-ploatarea cascadei se poate face. naintea intrrii n modul de
service dup activarea ntreruptorului DIP de la unitatea de comand se deconecteaz toate tijele de
nclzire.
1 2 3 4
Imag. 5
Deconectarea poate dura ;i zeci de secunde, depinde de numrul cazanelor n cascad ;i de numrul tijelor
de nclzire conectate actual !
Diagnoza
Este realizat prin metoda codului LED conform tab. 9 (cod>11). n caz de defec\iune n transferul de date ntre
cazane (linia de date ntrerupt, scurt circuit sau alt defec\iune n exploatarea cascadei) unitatea de
comand a cazanului semnalizeaz defec\iunea aprut prin indicatorul LED ALM de pa panoul de
comand. Cazanul trece automat n sistemul de exploatare S01, n care temperatura apei de cazan este
reglat conform pozi\iei actuale a butonului de comand (a termostatului de cazan). Cazanul este deconectat
din cascad,dar d randament n sistemul de nclzire!
Tab.6 Posibilit\i de conectare la cazanul principal
* SIG semnalizare la distan\ a defec\iunilor
** KAS linia de date RS 485
*** sign semnalizare la distan\ HDO
75
FEB
Sistem
Posibilit[\iile conect[rilor de utilizator
[CONECTOR K6, K7] [C]mp DE BORNE X2] K6
Intrare MASTER Intrare Ie;ire
T1 T2 T3 T4 PJ HDO ***SIG *SIG **KAS
S01 EOP 1.1
S02
S03
S04
S05
76
NOTE
FEB
FERROLI S.p.A. `;i declin[ orice responsabilitate pentru posibilele inexactit[\i con\inute `n prezentul
manual, dac[ acestea se datoreaz[ unor erori de tipar sau de transcriere. Ne rezerv[m dreptul de a
aduce produselor proprii orice modificare ce reiese a fi necesar[ sau util[, f[r[ a prejudicia caracteristicile
esen\iale.