Sunteți pe pagina 1din 32

Caiet tehnic FEB Comfort:Manual tehnic FEB COMFORT 11.02.

2010 14:43 Page 1

FEB COMFORT
CENTRAL{ ELECTRIC{ MURAL{

MANUAL DE UTILIZARE :I INSTALARE


Caiet tehnic FEB Comfort:Manual tehnic FEB COMFORT 11.02.2010 14:43 Page 2

Cuprins

1. Informaþii generale
3.8 Pompa de circula\ie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
1.1 Descriere ºi utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
1.2 Avantaje central[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 4. Oprirea funcþion[rii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
1.3 Instrucþiuni ºi sugestii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
1.3.1 Montare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 5. Întreþinere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
1.3.2 Punere în funcþiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
1.3.3. Funcþionare centralã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 6. Livrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
1.3.4 Siguranþã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
1.4 Dimensiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 7. Transport ºi depozitare . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
1.5 Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
1.6 Componente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 8. Reclamaþii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
1.7 Descrierea funcþiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
1.7.1 Descriere tehnicã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 9. Scoaterea din uz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
1.7.2 Principii ale funcþionãrii centralei . . . . . . . . . . . .8
1.7.3 Unitatea de control ºi panoul de comandã . . .8 10. Anexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
1.7.4 Funcþia de protecþie a centralei . . . . . . . . . . . . .9
1.7.5 Funcþia de siguranþã a centralei . . . . . . . . . . . . .9 10.1 Instalarea termostatului de camer[ . . . . . .31
1.8 Schem[ circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
10.2 Unitatea de comand[ ;i modulul A.C.M. . .32
2. Întreþinere central[

2.1 Panoul de comand[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15


2.2 Pornire /oprire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
2.3 Moduri operare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
2.3.1 Mod funcþionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
2.3.2 Apã caldã menajerã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
2.4 Configurare parametri central[ . . . . . . . . . . .20
2.5 Defecþiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

3. Instalare

3.1 Norme ºi regulamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27


3.2 Poziþionare central[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
3.3 Montarea centralei pe perete . . . . . . . . . . . . .27
3.4 Conectare electric[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
3.4.1 Conectare centralã la reþeaua electricã . . . . . .27
3.4.2 Instalarea termostatului de camerã . . . . . . . .28
3.4.3 Instalare modul ACM ºi boiler . . . . . . . . . . . . .28
3.5 Sistemul de înc[lzire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
3.6 Vasul de expansiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
3.7 Marcarea scalei de lucru . . . . . . . . . . . . . . . . .29

2
Caiet tehnic FEB Comfort:Manual tehnic FEB COMFORT 11.02.2010 14:43 Page 3

Stimate client,
Avantaje central[
Aþi achiziþionat un produs modern, centrala electric[ cu ã dimensiuni reduse, design modern
înc[lzire direct[ FEB COMFORT. Avem convingerea c[ ã eficienþã ridicatã 99%
produsul nostru v[ va asigura confortul termic necesar ã funcþionare silenþioasã
pentru o perioad[ lung[ de timp. În acest scop trebuie s[ ã afiºaj informaþii
studiaþi manualul de utilizare al produsului ºi s[ respectaþi ã releu independent faþã de unitatea de comandã<
principiile referitoare la instalare ºi utilizare. Declaraþia de costuri reduse în cazul înlocuirii
conformitate a fost emis[ de c[tre produc[tor conform ã funcþionare economicã a elementelor încãlzitoare
directivelor 2004/108/EC, 2006/95/EC. ã rotaþia elementelor încãlzitoare< se asigurã o duratã de
viaþã mai mare a centralei
ã posibilitatea de a folosi centrala pentru sisteme de
Caracteristici
încãlzire în pardosealã
ã Centralele FEB COMFORT sunt centralele electrice care
ã sistem de afiºare a defecþiunilor
folosesc apa pentru încãlzire. Produsul este conceput
ã informaþii cu privire la temperatura/ presiunea din
pentru a fi montat pe perete în locuinþe care sistem
înregistreazã o pierdere de cãldurã de maxim 22,5kW. ã mod stand-by prin care se asigurã încetarea funcþionãrii
ã Centrala este conceputã şi pentru încãlzirea apei cu toate funcþiile de protecþie active>
menajere cu un boiler extern (opþional) prin ã antiîngheþ
intermediul unui kit furnizat ca accesoriu. ã de blocare a pompei
ã împotriva supraîncãlzirii
CONTROL SIMPLU - dupã ce a fost pusã în funcþiune de ã împotriva pierderii de presiune
cãtre un specialist, nu mai sunt necesare alte configurãri. ã circulaþie a agentului termic reglatã în funcþie de timp
Centrala se va regla automat la condiþiile sistemului de ºi de temperaturã
încãlzire. ã posibilitatea de funcþionare echitermicã (cu senzor
exterior)
ATENÞIE! ã posibilitatea de conectare a unui boiler pentru A.C.M.
Pentru un mai bun confort termic al locuinþei, este ã posibilitatea de conectare a unui termostat de camerã
ã aerisire automatã
necesar sã vã izolaþi termic locuinþa. Pentru a reduce
ã memorare defecþiuni
consumul de energie electricã, folosiþi termostatul de
ã revenire la configurãrile din fabricã
camerã.

1.3 Instrucþiuni ºi sugestii


1. Informaþii generale
Pentru a instala, pune în funcþiune ºi întreþine centrala
1.1 Descriere ºi utilizare
este necesar sã respectaþi toate normele ºi instrucþiunile
Centrala de perete FEB COMFORT este destinatã utilizãrii
producãtorului. Este extrem de important sã citiþi
în sisteme de încãlzire centralã, utilizând agent termic cu manualul de utilizare precum ºi condiþiile de garanþie.
circulaþie forþatã. ã verificaþi dacã centrala este însoþitã de toate accesoriile
Apa este încãlzitã în centralã de cãtre un element încãlzitor necesare
(Confort 08), cu o putere de 7,5 kW, de douã elemente
ã verificaþi dacã tipul de centralã ales asigurã necesarul
încãlzitoare (Confort 15), cu o putere de 2x7,5 kW ºi de trei
termic
elemente încãlzitoare (Confort 24), cu o putere de 3x7,5
ã datele de pe etichetã trebuie sã corespundã condiþiilor
kW. Elementul încãlzitor este format din trei componente,
cu privire la instalare ºi conectare (alimentare cu
fiecare cu o putere de 2,5 kW. Încãlzirea este controlatã
energie electricã)
prin unitatea de comandã care asigurã funcþionarea
ã este interzisã intervenþia utilizatorului sau a persoane-
eficientã a centralei datoritã micºorãrii variaþiilor de
temperaturã a apei faþã de temperatura stabilit[. În acest lor neautorizate asupra centralei termice.
mod se asigurã ºi economia de electricitate. Centrala poate ã instalarea ;i punerea în funcþiune se vor face numai cu
fi reglatã cu ajutorul termostatului de camerã ºi poate firme autorizate, altfel echipamentul îºi pierde garanþia
încãlzi apa menajerã într-un boiler separat legat printr-o
van[ cu trei cãi.

3
Caiet tehnic FEB Comfort:Manual tehnic FEB COMFORT 11.02.2010 14:43 Page 4

1.3.1 Instalarea / montarea centralei ã centrala poate fi montatã doar în condiþiile de


ã Pentru funcþionarea economicã ºi în condiþii de mediu pentru care a fost proiectat ºi care sunt
siguranþã a centralei este necesar ca o persoanã trecute în proiect ºi în Certificatul de Garanþie
autorizatã sã execute proiectul tehnic pentru sistemul
de încãlzire ã Manevrarea, utilizarea, controlul ºi întreþinerea se
ã Montarea centralei se va face doar de cãtre persoane vor face doar cu respectarea regulilor ºi
autorizate instrucþiunilor incluse în manualul de utilizare. Este
ã Nu este permisã plasarea de obiecte inflamabile pe interzisã deconectarea oricãror piese sau elemente
centralã sau la o distanþã mai micã de 100mm de siguranþã din centralã!
ã Conexiunile electrice se vor face doar cu piuliþã ºi ºaibã ã Dacã oricare din condiþiile menþionate în Certificatul de
ã La admisia de apã se vor monta un filtru ºi robineþi de Garanþie nu este îndeplinitã, atunci garanþia nu este
închidere valabilã
ã De o parte ºi alta a centralei se va lãsa un spaþiu de Dac[ centrala este mutat[ de la o temperatur[
100mm ºi un spaþiu de minimum 400mm deasupra sc[zut[ la o temperatur[ ridicat[ (dac[ de
pentru a permite operaþiunile de întreþinere. În cazul în exemplu temperatura de afar[ este mai mic[
care nu veþi proceda astfel, va trebui sã demontaþi ºi sã sau egal[ cu 0°C) ºi doriþi s[ porniţi centrala, v[
montaþi la loc centrala, iar acest lucru nu este inclus în rug[m s[ aºteptaþi 2 ore.
garanþie!
1.3.2 Punere în funcþiune 1.3.3 Funcþionarea centralei
ã Punerea în funcþiune se va realiza doar de cãtre ã Centrala va fi folositã doar cu respectarea instrucþiunilor
societãþi sau persoane autorizate care au un contract din prezentul manual de utilizare ºi doar de cãtre
semnat cu Ferroli. Puteþi consulta Certificatul de persoane adulte. Punerea în funcþiune va fi fãcutã doar
Garanþie sau www.ferroli.ro pentru a vedea lista de cãtre personal autorizat.
societãþilor agreate. ã Este interzisã manevrarea, utilizarea ºi întreþinerea
Elimina\i tot aerul din instala\ie ;i din centrala electric[! centralei fãrã a respecta instrucþiunile din manualul de
Verifica\i func\ionalitatea ventilului de aerisire montat pe utilizare. Producãtorul nu are nici o responsabilitate în
corpul centralei. Dac[ exist[ aer `n corpul centralei cazul utilizãrii sau întreþinerii fãcute fãrã respectarea
electrice, rezisten\ele se deterioreaz[, defectul nefiind instrucþiunilor sau de cãtre persoane neautorizate.
acoperit de garan\ie. ã Producãtorul recomandã controale periodice anuale
ã Societatea sau persoana care pune în funcþiune înainte de perioada iernii. Controalele vor fi fãcute doar
centrala va asigura ºi reparaþiile în perioada de garanþie. de societãþi sau persoane autorizate. În capitolul
În cazul în care societatea a încetat sã mai existe, „întreþinere”, puteþi consulta etapele recomandate
reparaþiile vor fi asigurate de oricare altã societate pentru controlul dinaintea sezonului rece.
inclusã în listã ã Producãtorul permite conectarea la termostatul de
ã Prin punerea în funcþiune a centralei, persoana camerã, în cazul în care acesta din urmã nu se aflã sub
autorizatã are obligaþia sã> tensiune. Persoana autorizatã este cea care va
ã verifice conexiunile la reþeaua electricã ºi la sistemul completa ºi semna garanþia atunci când pune centrala
de încãlzire în funcþiune.
ã verifice etanºeitatea centralei ã În cazul în care orice componentã electricã prezintã
ã verifice toate funcþiile centralei defecþiuni, nu încercaþi sã reparaþi singur centrala,
ã informeze utilizatorul cu privire la funcþionarea deconectaþi-o ºi adresaþi-vã unui centru service.
centralei, comenzi ºi întreþinere ã Este interzisã folosirea centralei FEB COMFORT pentru
ã informeze utilizatorul cu privire la distanþa lateralã alte scopuri decât cele stipulate în prezentul manual.
de siguranþã faþã de elemente inflamabile
ã Pentru asigurarea funcþionãrii economice ºi în condiþii de 1.3.4 Siguranþ[
siguranþã a centralei, se vor respecta condiþiile de mai jos> Instrucþiuni în caz de incendiu
ã pentru a monta ºi folosi centrala, utilizatorul trebuie ã Deconectaþi centrala de la reþeaua electricã
sã obþinã avizul din partea societãþii de electricitate Stingeþi focul folosind extinctorul
ºi sã verifice dacã valorile centralei corespund ã Nu depozitaþi materiale inflamabile lângã
valorilor trecute în avizul obþinut centralã (hârtie, vopseluri, alte substanþe
ã pentru a monta centrala este necesar un proiect chimice, etc).
tehnic al sistemului de încãlzire ºi pentru
conectarea centralei electrice.

4
Caiet tehnic FEB Comfort:Manual tehnic FEB COMFORT 11.02.2010 14:43 Page 5

1.4 DIMENSIUNI DE GABARIT

Dimensiuni în mm

ieş c
ire rmi
ag t te
e en
(tu nt te e ag tur)
r) rm r
ic intra (re

5
Caiet tehnic FEB Comfort:Manual tehnic FEB COMFORT 11.02.2010 14:43 Page 6

1.5 DATE TEHNICE


FEB COMFORT UM Model 08 Model 15 Model 24
Parametri electrici
1 Putere electricã absorbitã kW 7,5 15 22,5
2 Putere termicã nominalã kW 7,5 15 22,5
3 Intensitate curent nominal A 3x12/1x36 3x24 3x36
4 Alimentare electricã trifazat[* V 3x230/400V+N+PE/50Hz 3x230/400V+N+PE/50Hz 3x230/400V+N+PE/50Hz
5 Alimentare electricã monofazat[ V 1x230V+N+PE/50Hz NU NU
6 Curentul nominal maxim A 3x12 / 1x36 3x24 3x36
7 Putere pompã W 50/60/70
8 Siguran\a principal[ A 3x16 / 1x40 3x25 3x40
9 Curentul siguran\ei pentru control A 0,315
10 Parametri mecanici
11 Durata mecanic[ de via\[ a releului — 1 000 000 cicluri
12 Durata electric[ de via\[ a releului 250 000 cicluri
13 L[þime mm 450
14 Înãl\ime mm 656
15 Adâncime mm 345
16 Masã central[ fãrã apã kg 36,5 38 39,5
17 Cerin\e de func\ionare
18 Presiune minimã de lucru bar 0,4
19 Presiune maximã de lucru bar 3
20 Presiune de lucru recomandatã bar 1
21 Pompã circula\ie — CESAO 3
22 Temperaturã maximã agent termic °C 80
23 Temperatura de declan;are a °C 100
termostatului de siguran\[
în sistem deschis/închis
24 Volum apã centralã l 10,5
26 Randament la putere nominalã % 99
27 Sec\iune cablu alimentare din Cu ** mm2 5x2,5 / 3x6 5x4 5x6
28 Sec\iune cablu alimentare din Al ** mm2 5x4 / 3x10 5x6 5x10
29 Capacitate vas de expansiune l 8
30 Limite temperaturi în încãperea °C 0÷40
de amplasare a centralei
31 Limite temperaturi transport/depozitare °C -30÷ +70
32 Temperaturã electromagneticã — EN 55014-1(2006)
33 Umiditate % 0 ÷ 90 fãrã condensare
34 Reglare
35 Acurateþea mãsurãrii % <1
36 Acurateþea reglãrii agentului termic °C ±1
37 Tip reglare — PI
39 Conectare în cascadã — numai cu regulator extern de cascadã
* - Conexiune Y (stea)
** - Secţiunea cablului trebuie să fie în conformitate cu normativele în vigoare şi în urma unui
calcul avizat.

6
Caiet tehnic FEB Comfort:Manual tehnic FEB COMFORT 11.02.2010 14:43 Page 7

1.6 COMPONENTE PRINCIPALE CENTRAL{

Senzor temperatură Termostat de


Corp centrală agent termic siguranţă

Ventil de
aerisire G3/8"
Placă electrică
relee

Modul A.C.M.
Elemente de
încălzire

Suport unitate
Teacă termostat de comandă
de siguranţă
Display
Izolaţie corp Butoane
centrală panou comandă

Unitate de comandă

Panou comandă Cadru centrală termică

Riglete conexiuni X2

Manometru
Riglete conexiuni X1

Supapă de siguranţă

Contactor Vas de expansiune


Senzor termomanometru

Presetupe cabluri
Retur

Presostat Pompă Comutator principal


ON/OFF

7
Caiet tehnic FEB Comfort:Manual tehnic FEB COMFORT 11.02.2010 14:43 Page 8

1.7 DESCRIEREA FUNCÞIILOR ã funcþia de siguranþã care asigurã protecþia utilizatorului


ã funcþiile utilizatorului sunt funcþii configurate de cãtre
1.7.1 Descriere tehnic[ utilizator
Centrala respectã normele ºi regulile în vigoare. Atunci ã funcþiile de operare sunt funcþiile interne ale unitãþii de
când a fost conceputã centrala, au fost avute în vedere> comandã
siguranþa în funcþionare, consumul redus de energie ºi
silenþiozitatea acesteia. Unitatea de comandã poate fi reglatã
ã doar pentru încãlzire = unitatea de comandã + modul releu
1.7.2 Principii ale funcþion[rii centralei ã pentru încãlzire ºi prepararea apei menajere = unitatea
Centrala are un conþinut de apã de 10,5 litri, în care de comandã + modul releu + mod ACM (apã menajerã)
agentul termic este încãlzit de cãtre elementele
încãlzitoare> în funcþie de model, de cãtre un element (7,5 Unitatea de comandã funcþioneazã cu urmãtoarele
kW) de cãtre douã elemente (15 kW) sau trei elemente semnale>
(22,5 kW). În funcþie de necesarul de cãldurã, se ã temperatura agentului termic (senzor NTC)
conecteazã automat fiecare rezistenþã cu o putere de 2,5 ã temperatura exterioarã(senzor NTC)
kW (o rezistenþã are 2,5 kW, 9 rezistenþe au 22,5 kW). 1 ã temperatura camerei (senzor NTC)
element încãlzitor conþine trei rezistenþe.
ã temperatura apei menajere (senzor NTC), doar în cazul
Circulaþia apei este asiguratã cu o pompã. Siguranþa
în care centrala are conectat un senzor ACM
centralei este monitorizatã de senzori individuali. Procesul
ã activare preparare A.C.M. cu un termostat 230V
de încãlzire ºi funcþionarea pompei sunt controlate de cãtre
(opþional)
unitatea de comandã prevãzutã cu afiºaj ºi butoane de
ã termostat de camerã fãrã potenþial
comandã. Butonul 0/1 este folosit pentru pornirea/ oprirea
ã semnal releu pentru primul stadiu, comutator fãrã
centralei.
potenþial
1.7.3 Unitatea de comand[ ºi panoul de comand[ ã semnal releu pentru al doilea stadiu, comutator fãrã
Unitatea de comandã dispune de funcþii care asigurã potenþial
principalele caracteristici ale produsului, astfel> ã semnal supraîncãlzire pardosealã - comutator fãrã
potenþial

8
Caiet tehnic FEB Comfort:Manual tehnic FEB COMFORT 11.02.2010 14:43 Page 9

ã semnal supraîncãlzire - 230 V de defecþiune


ã semnal pierdere presiune - 230 V
Protecþie împotriva supraînc[lzirii
Comenzi unitatea de comandã ã Centrala are un termostat de siguranþã configurat
ã releu - elemente încãlzitoare pentru 100°C. În cazul supraîncãlzirii, elementele
ã releu - pompã încãlzitoare sunt oprite, independent faþã de unitatea
ã modul varã A.C.M. (apã menajerã) - van[ cu trei cãi de comandã. Aceastã defecþiune apare pe afiºaj ca
pentru A.C.M. defecþiunea Nr. 5.
Aceastã defecþiune poate fi reparatã doar de cãtre
1.7.4 Protecþie împotriva îngheþului persoane autorizate.
ã Aceastã funcþie protejeazã centrala împotriva îngheþului
Protecþie împotriva pierderii de presiune a apei
ºi este activã în modul stand-by
ã Centrala este echipatã cu un presostat care decupleazã
ã Pompa de circulaþie ºi centrala sunt în stare de
la presiunea minimã în sistemul de încãlzire de 0,4 bar,
funcþionare dacã temperatura apei scade sub 5°C. În
atunci când sistemul este aerisit< aceasta înseamnã cã
acest caz centrala asigurã nivelul minim de încãlzire
centrala are suficientã apã
pânã la 15°C ºi apoi revine la modul de la care a început ã În cazul în care presiunea scade sub 0,4 bar, centrala
sã funcþioneze. Pompa este inactivã. afiºeazã defecþiunea Nr. 4, iar elementele încãlzitoare
ã În cazul în care centrala se aflã în modul varã (încãlzire sunt oprite, independent faþã de unitatea de comandã.
permanentã a boilerului), ºi temperatura apei scade ã Pentru `nl[turarea acestei defec\iuni verifica\i
sub 5°C, atunci se activeazã funcþia de protecþie etan;eitatea sistemului de `nc[lzire, re`nc[rca\i cu ap[
împotriva îngheþului< dupã ce centrala atinge instala\ia, iar avaria se reseteaz[ automat.
temperatura de 15°C, vana cu trei cãi revine în poziþia
de încãlzire a apei menajere ºi pompa intrã ºi ea în Protecþie împotriva variaþiilor de tensiune din reþea
funcþiune. ã Unitatea de comandã este prevãzutã cu o funcþie care
Dac[ centrala este închis[ sau nu este asigurã oprirea centralei în cazul în care tensiunea
alimentat[ cu energie, aceast[ funcþie scade sub 150V sau creºte peste 250V. Acest lucru
este inactiv[. apare afiºat ca defecþiunea Nr. 8. Subtensiunea nu este
marcatã pe afiºaj.

Protecþia de blocare a sistemului de înc[lzire ªocurile de tensiune pot deteriora îns[


ã Este activã dacã pompa de circulaþie sau vana cu trei cãi centrala, defectul nefiind acoperit de
se aflã pentru mai mult de 24 ore în stare de garanţie.
nefuncþionare pentru a împiedica blocarea. Aceastã
funcþie permite evitarea blocãrii rotorului pompei în
modul stand-by ºi îi mãreºte durata de viaþã. ã Când tensiunea este cea normalã, în intervalul 150 -
250V, centrala revine în funcþiune. Puterea dezvoltată
ã Pompa intrã în funcþiune o singurã datã pe zi, timp de 10s.
este afectată de tensiune.

1.7.5 Funcþia de siguranþ[ a centralei


Protecþie împotriva suprapresiunii apei
Unitatea de comand[
Pompa este prevãzutã cu o supapã de siguranþã reglatã
ã Unitatea de comandã este conceputã conform
pentru 3 bar. În cazul unei presiuni mai mari de 3 bar, apa
normelor UE ºi este certificatã
se va scurge prin aceastã supapã pânã când presiunea apei
ã Unitatea de comandã are protecþie împotriva variaþiilor
din sistemul de încãlzire revine sub nivelul maxim admis.
de tensiune
Supapa intrã în funcþiune automat.
ã Unitatea de comandã este protejatã printr-un timer
watchdog care anunþã blocarea procesorului înainte cu
512ms. În cazul în care procesul este blocat, se
activeazã funcþia de resetare automatã ºi programul va
continua sã funcþioneze la parametrii configuraþi înainte

9
Caiet tehnic FEB Comfort:Manual tehnic FEB COMFORT 11.02.2010 14:43 Page 10

1.8. DIAGRAMA CIRCUITE


CIRCUIT PENTRU CONECTAREA UNEI CENTRALE FEB COMFORT 24 LA INSTALAÞIA ELECTRICÃ TRIFAZATÃ 3X230V / 400V

10
Caiet tehnic FEB Comfort:Manual tehnic FEB COMFORT 11.02.2010 14:43 Page 11

CIRCUIT PENTRU CONECTAREA UNEI CENTRALE FEB COMFORT 15 LA INSTALA|IA ELECTRIC{ TRIFAZAT{ 3X230V/400V

11
Caiet tehnic FEB Comfort:Manual tehnic FEB COMFORT 11.02.2010 14:43 Page 12

CIRCUIT PENTRU CONECTAREA UNEI CENTRALE FEB COMFORT 08 LA INSTALA|IA ELECTRIC{ TRIFAZAT{ 3X230V/400V

12
Caiet tehnic FEB Comfort:Manual tehnic FEB COMFORT 11.02.2010 14:43 Page 13

CIRCUIT PENTRU CONECTAREA UNEI CENTRALE FEB COMFORT 08 LA INSTALA|IA ELECTRIC{ MONOFAZAT{ 1X230V

13
Caiet tehnic FEB Comfort:Manual tehnic FEB COMFORT 11.02.2010 14:43 Page 14

DIAGRAMA DE CIRCUITE PENTRU CONECTARE MODUL A.C.M. (BOILER CU ACUMULARE)


A CENTRALEI FEB COMFORT 24

14
Caiet tehnic FEB Comfort:Manual tehnic FEB COMFORT 11.02.2010 14:43 Page 15

2. ~NTRE|INERE

2.1. PANOU DE COMANDÃ

Display

Modificare (creştere)
valoare parametru

- Setare temperatură
în încăpere
- Setare dată şi oră
- Setare temperatură A.C.M.
- Informa ii despre func ionare

- Confirmare setări
Modificare (scădere) - introducere parametri
valoare parametru - trecere în mod STAND-BY
- Trecere din mod STAND-BY
în mod încălzire

Manometru

15
Caiet tehnic FEB Comfort:Manual tehnic FEB COMFORT 11.02.2010 14:43 Page 16

AFIªAJ
Afiºare informaþii de baz[ temperaturã instantanee a apei menajere din boiler
(doar dacã centrala are modulul ACM
temperaturã instantanee (apã menajerã) sau senzor ACM conectat
a apei

temperaturã instantanee în camera de referinþã


(în cazul în care existã un senzor pentru aceasta)

funcþionare pompã
- marcaj iluminat - pompã pornitã
- marcaj neiluminat - pompã opritã
putere în kW
semnalizare stadiu
- - centrala este în funcþiune< este încãlzitã apa din
boiler
- - centrala este în funcþiune< este activã încãlzirea
agentului termic
- S - SOFT START - vezi parametrul P11

semnalizare mod funcþionare centralã


WI - WINTER - mod iarnã (încãlzire agent termic ºi
încãlzire apã din boiler)
SU - SUMMER - mod varã (doar apa din boiler este
încãlzitã, dacã centrala are conectat modulul ACM)

Afiºare informaþii

- folosit pentru editarea valorilor instantanee ale centralei electrice


- informaþiile sunt afiºate dupã ce se apasã lung (cca. 4s) sau dupã 4 apãsãri scurte ale butonului

temperaturã instantanee a senzorului exterior (dacã


este conectat)

temperatura necesarã ºi calculatã a apei (conform


curbei echitermice)

ultima defecþiune pãstratã în memorie

16
Caiet tehnic FEB Comfort:Manual tehnic FEB COMFORT 11.02.2010 14:43 Page 17

2.2 PORNIRE /OPRIRE CENTRAL{


Folosiþi comutatorul 0/1 din partea dreapta jos a centralei (vezi figura 1.6 - Componente)
Dupã ce centrala porneºte, pe afiºaj vor apãrea informaþiile de început.

Exemplu>
- centralã electricã FEB COMFORT cu putere 22,5kW< ACM nu este conectat, SW versiunea soft
1.20

Conductorii de la comutator, tabloul de comand[, conductorii ºi clapetele de prindere de la contactor


sunt sub tensiune!

2.3. MODURI DE OPERARE Moduri operare


Informaþii importante cu privire la Mod operare „iarn[”

configurare ã pe afiºaj apare „WI”


ã acest mod de operare este întotdeauna activ atunci când
ã pe durata configurãrii, „help” lumineazã în
temperatura agentului termic este setatã (aceasta înseamnã cã
partea de jos a afiºajului
modul de operare „SU” nu este luminat). În acest mod de operare,
ã la prima apãsare a butonului, modificarea
centrala încãlzeºte atât instalaþia cât ºi boilerul (dacã este
parametrilor nu se activeazã
conectat), evident cu prioritate pe ACM
ã dacã nu re-apãsaþi în interval de 10s, se
revine la valoarea iniþialã (doar dacã editarea Mod operare „var[”
nu a fost confirmatã cu butonul ) ã pe afiºaj apare „SU”
ã fiecare valoare introdusã trebuie sã fie ã acest mod se activeazã prin reducerea temperaturii agentului
confirmatã prin apãsarea butonului termic sub 25°C, prin apãsarea butonului ºi apoi a butonului
ã dacã valoarea nu mai este doritã sau este . În acest mod de operare, centrala încãlzeºte doar boilerul (vana
greºitã, aºteptaþi 10s iar centrala va reveni la cu trei cãi este permanent în poziþia “boiler”. Este posibil ca din
valoarea de dinainte sau puteþi introduce modul “varã” sã se treacã în modul “iarnã” prin creºterea
parametrul apãsând , temperaturii, apãsând ºi confirmând cu .
ã dacã þineþi apãsat butonul sau , valoarea
va creºte sau descreºte în mod automat Mod operare „stand-by”

Resetare la fabrica\ie ã pe afiºaj apare


ã acest mod de operare este activat prin apãsarea lungã (3s) a
ã dacã sunt introduºi parametri greºiþi, este
butonului ºi se dezactiveazã prin apãsarea
posibil sã reveniþi la setãrile din fabricã, astfel>
ã funcþiile de protecþie sunt active, aºa cum este descris în capitolul 1.7.4
opriþi centrala de la comutatorul principal,
apoi apãsaþi în acelaºi timp ºi reporniþi
2.3.1 Mod înc[lzire
centrala. Pe afiºaj apare „reset of factory ã pe afiºaj apare simbolul
parameters” ºi dupã ce apare OK pe afiºaj, ã acest mod este activ în modul de operare „iarnã” “WI”
parametrii revin la valorile iniþiale.

17
Caiet tehnic FEB Comfort:Manual tehnic FEB COMFORT 11.02.2010 14:43 Page 18

F[r[ termostat de camer[ Cu senzor de camer[ (pe afiºaj apare ). În cazul în care
este conectat senzorul de camerã, centrala încãlzeºte în
funcþie de temperatura dintr-o camerã de referinþã cu
histerezis 1°C. Temperatura din camera de referinþã este
afiºatã sub simbolul . Senzorul de camerã este conectat
în bornele unitãþii de control marcate NTC ROOM.

Etape configurare temperatur[ în camera de referinþ[


Apãsaþi butonul de pe panoul de comandã, pentru
1- centralã configurarea temperaturii apãsaþi pentru a creºte ºi
4- sistem de încãlzire pentru a descreºte temperatura ºi confirmaþi cu . Dupã
5- robinet de închidere confirmare se revine la afiºajul principal. Temperatura
6- filtru poate fi setatã în intervalul 5-35°C< dacã temperatura
scade sub 5°C, funcþia de reglare este opritã pe baza
Reglarea depinde de temperatura doritã de utilizator ºi de temperaturii din camera de referinþã. Centrala este
histerezis configurat prin P20 pe scala 1 - 10°C. (Acest controlatã ca în cele douã etape precedente, fãrã ca
parametru poate fi configurat doar de personal autorizat). temperatura din camera de referinþã sã fie luatã în
considerare. Temperatura nu va fi afiºatã.
Etape configurare temperatur[ de înc[lzire a agentului termic Observaþii> dacã funcþia de reglare a temperaturii din
Setaþi temperatura apãsând pe panoul de comandã, camera de referinþã este activatã, atunci aceasta devine
pe afiºaj apare temperatura ºi “HW SETTING” ;i confirmaþi prioritarã (ºi centrala nu va reacþiona la termostatul de
apãsând . Dupã confirmare, se revine la afiºajul de bazã. camerã).
Centrala încãlzeºte agentul termic la temperatura setatã. DAC{ NU AVE|I INSTALAT SENZORUL DE CAMER{ NU
Intervalul de temperaturã este 25-80°C (setarea sub 25°C MODIFICA|I VALOAREA TEMPERATURII. AP{SA|I
trece centrala în modul „varã” = “SU” lumineazã< BUTONUL O DAT{ :I SETA|I CU VALOAREA OFF.
revenirea la modul încãlzire se face crescând temperatura
de la butonul ). Dacã nu confirmaþi valoarea în 10s
centrala revine la starea anterioarã. Recomandãm
folosirea termostatului de camer[ pentru a face economie
de curent

Cu termostat de camer[

1- centralã
4- sistem de încãlzire
5- robinet de închidere
6- filtru
10- senzor de temperaturã
în camera de referinþã

1- centralã
4- sistem de încãlzire
5- robinet de închidere Cu reglare echitermic[
6- filtru ã reglarea echitermicã este importantã doar pentru
9- cronotermostat setarea temperaturii agentului termic în funcþie de
În cazul în care termostatul este conectat, temperatura se temperatura de afarã (exterioarã)
configureazã în acelaºi mod, pânã când încãlzirea este ã acest mod se activeazã prin conectarea unui senzor de
opritã de la termostatul de camerã. exterior (art. 4841815 „NTC OUT”) ;i modificarea
parametrului P8.

18
Caiet tehnic FEB Comfort:Manual tehnic FEB COMFORT 11.02.2010 14:43 Page 19

Curbele echitermice de mai jos sunt calculate pentru o temperatur[ a camerei de referinþ[ de 20°C

curbe echitermice ale panoului de comand[


Temperatura de încãlzire a agentului termic

temperatura exterioarã (°C )

Temperatura de încãlzire a agentului termic va fi calculatã Cu senzor ACM


automat pe baza temperaturii de afarã, în conformitate cu
curba aleasã ºi cu punctul de pornire (parametru P9), fãrã
ca temperatura de încãlzire a agentului termic sã fie luatã
în considerare.

Etapele de configurare sunt descrise în capitolul


„Configurare parametri”. Deconectarea funcþiei
echitermice se realizeazã cu parametrul P8 prin
descreºterea valorii curbei echitermice sub valoarea „1”
pânã când apare afiºat textul „NO”.

2.3.2 Modul A.C.M. pe afiºaj apare


ã Acest mod se activeazã dupã conectarea articolului No.
9566.2000
ã Acest mod este activ în modurile de operare „varã” ºi
„iarnã”< se activeazã prin opþiunea de încãlzirea a
boilerului
ã Temperatura apei din boiler este controlatã direct prin
senzorul ACM în modul ACM sau indirect, prin 1 centralã 9 termostat de camerã
termostat. 2 boiler 10 senzor temperaturã
3 vanã cu trei cãi camerã de referinþã
ã Centrala va pãstra temperatura setatã a apei cu 4 sistem de încãlzire 11 loc consum
histerezis setat prin parametrul 21 pe scala 1-10°C 5 robinet de închidere 12 supapã de siguranþã
(acest parametru poate fi configurat doar de personal 6 filtru pentru apã rece
7 clapetã de sens 13 vas de expansiune
autorizat). 8 intrare apã rece 14 senzor boiler

19
Caiet tehnic FEB Comfort:Manual tehnic FEB COMFORT 11.02.2010 14:43 Page 20

Etape configurare temperaturã apã caldã menajerã> Centrala este controlatã de un semnal ON/OFF fãrã
Apãsaþi pe panoul de comandã ºi pentru a configura poten\ial conectat la bornele modului ACM. În cazul în
temperatura doritã apãsaþi pentru a creºte ºi pentru care se activeazã prepararea A.C.M, valoarea
a descreºte temperatura< pentru confirmare apãsaþi . preconfiguratã a agentului termic este 80°C. Dupã
Dupã confirmare se revine la afºajul principal. terminarea operaþiunii, centrala revine automat la modul
Temperatura poate fi setatã în intervalul 30-65°C< dacã iniþial. Revenirea se face automat, ea nu poate fi iniþiatã de
temperatura este scãzutã sub 30°C, centrala va opri utilizator.
prepararea ACM. Pe afiºaj va apãrea “OFF” în loc de
valoarea de temperaturã. Centrala nu va rãspunde la 2.4 CONFIGURARE PARAMETRI ªI FUNCÞII
temperatura din boiler. CENTRAL{
Cu termostat conectat la boiler
Parametrii P20 pânã la P28 ºi P33, P34 pot fi afiºaþi ºi
setaþi numai de personalul de service autorizat de Ferroli
Romania.

Modificarea configur[rii parametrilor


centralei se poate face doar de c[tre
personal autorizat!

Dup[ scoaterea carcasei exist[ riscul de


electrocutare!

1 centralã 10 senzor temperaturã


2 boiler camerã de referinþã
3 vanã cu trei cãi 11 loc consum
4 sistem încãlzire 12 supapã de siguranþã
5 robinet închidere pentru apã rece
6 filtru 13 vas de expansiune
7 clapetã de sens 15 termostat boiler
8 intrare apã rece
9 termostat de camerã

20
Caiet tehnic FEB Comfort:Manual tehnic FEB COMFORT 11.02.2010 14:43 Page 21

Pentru o orientare mai uºoar[ ºi pentru configurare, utilizaþi urm[torul tabel cu parametri>

Parametru Informaþie/valoare Explica\ie Configurare valoare Setare Autorizare Vers.minimã

afiºatã în englezã din fabricã centralã

- Temperaturã Setare temperaturã agent termic, trecere în mod "varã" -SU 25 la 80, pasul 1 60 Utilizator 1

agent temic sub 30°C (simbol varã = robinet)

. Temperaturã Setare temperaturã apã menajerã, trecere în mod 30 la 65, pasul 1 50 Utilizator 2

A.C.M. "închis"sub 30°C pe afiºaj apare luminat "-"

. Configurãri camerã Setare temperaturã în camera de referinþã, sub 5°C 5 la 35, pasul 1 OFF Utilizator 1+A2

(pe afiºaj apare luminat "-")

P1 Limba Limbã CZ, EN EN Utilizator 1

P2 Iluminat Afiºaj iluminat permanent YES / NO YES Utilizator 1

P3 Oprire pompã Mod oprire pompã Orã, temperaturã Temperaturã Utilizator 1

P4 Funcþie de timp Oprire pompã funcþie de timp 1 la 30, 1 min 10 Utilizator 1

P5 Funcþie de temperaturã Oprire pompã funcþie de temperaturã 25 la 70, pasul 1 40 Utilizator 1


P6 Limitã temperaturã Încãlzire `n pardosealã - limitare temperaturã NO, 25 la 55, pasul 1 NO Utilizator 1
pardosealã

P7 Antiîngheþ Protecþie antiîngheþ YES / NO YES Utilizator 1

P8 Curbe echitermice Selectare curbã echitermicã NO, 1 la 10, pasul 1 20 Utilizator 1+A1

P9 Curbe echitermice - start Punct start curbã echitermicã 20 la 30°C, pasul 1 NO Utilizator 1+A1

P10 Temperatura Temperatura exterior NO, 0 la 10, pasul 1 NO Utilizator 1+A1

P11 Start lent temperaturã Setare temp. cu start lent NO, 30 la 80, pasul 1 1 Utilizator 1

P12 Start lent orã Setare timp start lent 1 la 60, pasul 1 - Utilizator 1

P18 P- constantã P- constantã 0 la 99, pas 1% 50 Producãtor 1

P19 I - constantã I - constantã 0 la 99, pas 1% 50 Producãtor 1

P20 Histerezis temp ag. term. Histerezis temperaturã agent termic 1 la 10, pas 1°C 5 Service 1

P21 Histerezis A>C>M. Histerezis temperaturã apã cald[ menajerã 1 la 10, pas 1°C 5 Service 1

P22 T max P HW Putere maxim[ sistem încãlzire cu HT 0 la 22,5 pas 2,5kW 22,5 Service 1

P23 T max P DHW Putere maxim[ boiler cu HT 0 la 22,5 pas 2,5kW 22,5 Service 1

P24 T min P HW Putere maxim[ sistem încãlzire cu LT 0 la 22,5 pas 2,5kW 22,5 Service 1

P25 T min P DHW Putere maxim[ boiler cu LT 0 la 22,5 pas 2,5kW 22,5 Service 1

P26 EIC 1 Pornire nivel 1 0 la 12,5 pas 2,5kW 0 Service 1

P27 EIC 2 Pornire nivel 2 0 la 12,5 pas 2,5kW 0 Service 1

P28 T jos manual Pornire manualã LT, dupã 10min revine la NO HDO? OK HDO? Service 1

P29 Neutilizat Nu modifica\i — Fabric[ 0

P30 Neutilizat Nu modifica\i — - Fabric[ 0

P31 Neutilizat Nu modifica\i — - Fabric[ 0

P32 Neutilizat Nu modifica\i — - Fabric[ 0

P33 Erori - memorie Erori - memorie - Service 1

P34 Erori - ºtergere memorie Erori - ºtergere memorie OK - Service 1

Versiune centralã 1 = unitatea de comandã + modul releu,


2 = unitatea de comandã + modul releu + modul ACM (apã menajerã),
Accesorii A1-senzor exterior (art. 4841815), A2 -senzor camerã de referinþã (art. 4050485), set
ACM (art. 9566.2000).

21
Caiet tehnic FEB Comfort:Manual tehnic FEB COMFORT 11.02.2010 14:43 Page 22

Configurare parametri P4 -Setare timp oprire pomp[ (1-30s)


Apãsaþi scurt . Folosiþi ºi ºi pentru afiºarea Setare timp oprire pomp[ dupã terminarea solicitãrii de
numãrulului parametrului pe care vreþi sã îl setaþi. Trebuie încãlzire
sã apãsaþi pentru a edita parametrul (editarea apare în
colþul dreapta jos cu semnul ±). Acum puteþi schimba
valoarea apãsând sau . Confirmaþi valoarea apãsând P5 - Oprire pomp[ `n func\ie de temperatur[ (25 - 70°C)
ã dacã temperatura agentului termic este peste valoarea
(va lumina scurt). Acum puteþi schimba urmãtorul
setatã, pompa va funcþiona.
parametru apãsând sau sau aºteptaþi cca 10s ca
Observaþii> În cazul în care solicitarea de încãlzire a apei
centrala sã revinã la afiºajul de bazã.
menajere se încheie în mod “iarnã”, se activeazã timpul
de oprire al pompei configurat anterior la 1 min.
Revenirea la set[rile din fabric[
Dacã aþi setat greºit, puteþi reveni la setãrile din fabricã P6 - Limita de temperatur[ pentru înc[lzirea
astfel> Opriþi centrala de la comutator ºi apoi apãsaþi `n pardoseal[ (NO, 25 -55°)
simultan ºi reporniþi centrala. Apare scris RESET OF ã limitarea temperaturii maxime de încãlzire a agentului
FACTORY PARAMETERS, apoi OK ºi apoi se revine la termic
setãrile din fabricã. Observaþii> În cazul reglãrii echitermice, centrala va
reduce curba echitermicã în funcþie de aceastã valoare
Descriere parametri Sistemul de înc[lzire `n pardoseal[ va fi protejat
În capitolele anterioare au fost descrise> temperatura apei întotdeauna împotriva supraînc[lzirii
de încãlzire, temperatura apei menajere ºi temperatura
din camera de referinþã. Observaþii
Centrala dispune de borne (pe unitatea de comandã
P1 - Limba (CZ, EN) apare scris FLOOR). În cazul în care temperatura este mai
ã setare limbã pentru afiºaj mare decât temperatura setatã de la termostat, unitatea
ã CZ - cehã, EN - englezã de comandã va opri centrala termicã.
Se recomandã montarea termostatului pentru a evita
P2 - Iluminare permanent[ a afiºajului (Y/N) supraîncãlzirea sistemului de încãlzire `n pardoseal[.
ã Y -afiºajul este iluminat permanent
ã N - afiºajul este iluminat doar când se activeazã prin P7 - Protecþie antiîngheþ (Y/N)
apãsarea unui buton, timp de 30s ã Aceastã funcþie protejeazã împotriva îngheþului. În
Not[> Dacã apãsaþi scurt, nu se iniþiazã editarea, ci doar se cazul în care temperatura scade sub 5°C, pompa va
lumineazã afiºajul intra în funcþiune ºi centrala va `nc[lzi agentul termic
pânã la 15°C. Dupã aceasta, centrala revine la stadiul
de dinaintea activãrii protecþiei antiîngheþ. Timpul de
P3 -Setare timp oprire pomp[ (or[, temperatur[)
oprire al pompei este activat pentru 1 min. Aceastã
Setare timp oprire pomp[ dupã terminarea solicitãrii de
funcþie este activã pentru toate modurile
încãlzire
ã funcþia activã aºa cum s-a menþionat anterior> Y
ã orã< timp oprire pompã configurat prin parametrul 4 ã funcþia nu este activã (de exemplu pentru sistemele
ã temperatura< temperatura sub care pompa se opre;te, care au aditivi antiîngheþ)> N
setatã prin parametrul P5. În cazul dezactiv[rii acestei funcþii,
Observaþii> În cazul în care solicitarea de încãlzire a apei produsul se poate deteriora. Centrala nu
menajere se încheie în modul “iarnã”, se activeazã timpul poate proteja camerele în care temperatura
de oprire pompã. este mai mic[ decât temperatura din
camera în care se afl[ centrala (de exemplu
centrala este plasat[ în pivniþ[ iar cea mai
rece camer[ este mansarda).

22
Caiet tehnic FEB Comfort:Manual tehnic FEB COMFORT 11.02.2010 14:43 Page 23

P 8 - Reglare echitermic[ (NO, de la 1 la 10) Nu modifica\i!


ã centrala se regleazã pe baza temperaturii calculate a Echipamentul este reglat de c[tre
agentului termic ºi a temperaturii de afarã în funcþie de
curba echitermicã ºi de variaþia acesteia produc[tor!
ã NO reglarea echitermicã nu este activã
ã Numerele 1 - 10 selectarea numãrului pentru P 20 - Selectarea valorii de histerezis 1 - 10°C
obþinerea curbei optime. Pentru descrierea reglãrii ã Dacã folosiþi acest parametru, puteþi seta diferenþa de
echitermice, vedeþi punctul 2.3.1 temperaturã dintre temperatura de pornire ºi
temperatura doritã
P 9 - Selectarea punctului de start al curbei
ã Valoarea = 1 la 10°C histerezis în °C
echitermice (20 -30°C)
Se seteazã punctul de start al curbei< temperatura poate Dacã selectaþi o valoare mai mic[ a histerezis-ului, atunci
creºte cu pânã la 10°C veþi mãri numãrul de cicluri de încãlzire ºi acest lucru
ã 20 -30°C = temperatura punctului de start al curbei poate micºora durata de viaþã de releelor!
echitermice Acest parametru poate fi configurat doar de
c[tre personal autorizat!
P 10 - Funcþia temperatur[ (NO, 1 la 10°C)
ã Aceastã funcþie este asemãnãtoare funcþiei antiîngheþ
(P7) cu diferenþa cã temperatura, dupã activarea P 21 - Selectarea histerezis-ului pentru ACM 1 - 10°C
funcþiei, este mãsuratã de cãtre senzorul de exterior. ã Dacã folosiþi acest parametru, puteþi seta diferenþa de
Dacã temperatura de afarã este mai micã decât temperaturã dintre temperatura de pornire ºi
temperatura setatã, centrala va menþine agentul termic temperatura doritã
la 15°C pânã când temperatura de afarã va depãºi ã Valoarea = 1 la 10°C histerezis în °C. Dacã selectaþi o
temperatura setatã valoare mai micã a histerezis-ului pentru ACM, atunci
ã NO funcþia nu este activã veþi mãri numãrul de cicluri de încãlzire ºi acest lucru
ã Numerele 1 - 10°C temperatura de afarã pentru
poate micºora durata de viaþã de releelor!
activarea/dezactivarea funcþiei temperaturã
Acest parametru poate fi configurat doar de
P 11 - Selectarea funcþiei start lent (NO, 30 la 80°C) c[tre personal autorizat!
ã Funcþia asigurã stabilizarea sistemului de încãlzire în
funcþie de temperatura solicitatã prin parametrul 12. Pe P 22 - Selectarea puterii maxime pentru
durata activãrii, „S” apare luminat pe afiºaj. înc[lzirea întregului sistem la un tarif ridicat (HT), (0
ã NO funcþia nu este activã
- 22,5 kW)
ã Numerele 30 - 80°C temperatura apei este stabilitã
conform parametrului P 12. ã Prin folosirea acestui parametru se poate limita
puterea centralei pe durata funcþionãrii la tarif ridicat al
P 12 Selectarea întârzierii în start lent (1 - 60 min) energiei electrice (HT)
ã Dacã este activã funcþia start lent, temperatura poate fi ã Valoarea = 0 - 22,5 kW = putere maxim[ în kW
menþinutã la valoarea configuratã pe perioada stabilitã
conform P 11. Dacã funcþia este deblocatã prin
P 23 - Selectarea puterii maxime pentru
parametrul P11, atunci parametrul P12 nu este activ
înc[lzirea ACM la un tarif ridicat (HT), (0 - 22,5 kW)
ã Valoarea 1 la 60 = timp exprimat în minute pentru
setarea întârzierii ã Prin folosirea acestui parametru se poate limita puterea
centralei pentru încãlzirea ACM din boiler pe durata
P 18 - Selectare constant[ P funcþionãrii la tarif ridicat (HT) al energiei electrice
ã selectarea constantei este importantã pentru reglarea
temperaturii agentului termic din centralã P 24 - Selectarea puterii maxime pentru
Nu modifica\i! înc[lzirea întregului sistem la un tarif sc[zut (LT), (0
- 22,5 kW)
Echipamentul este reglat de c[tre
ã Prin folosirea acestui parametru se poate limita
produc[tor!
puterea centralei pe durata funcþionãrii la tarif scãzut al
energiei electrice (LT) semnal HDO (sistem comandã la
P 19 - Selectare constant[ I
distanþã)
ã selectarea constantei este importantã pentru reglarea
ã Valoarea = 0 - 22,5 kW = putere maxim[ în kW
temperaturii agentului termic din centralã

23
Caiet tehnic FEB Comfort:Manual tehnic FEB COMFORT 11.02.2010 14:43 Page 24

P 25 - Selectarea puterii maxime pentru înc[lzirea P 29 - Neutilizat, setat din fabric[


ACM la un tarif redus (LT), (0 - 22,5 kW)
ã Prin folosirea acestui parametru se poate limita
puterea centralei pentru prepararea ACM din boiler pe P 30 - Neutilizat, setat din fabric[
durata funcþionãrii la tarif redus (LT) semnal HDO
(sistem comandã la distanþã)
ã Valoarea = 0 - 22,5 kW = putere maxim[ în kW.
P 31 - Neutilizat, setat din fabric[
P 26 - Selectarea funcþiei releului de pornire pentru
primul nivel (0 - 12,5 kW)
ã Prin folosirea acestui parametru puteþi seta la ce putere P 32 - Neutilizat, setat din fabric[
nominalã s[ porneasc[ centrala termic[ în cazul
semnalului de prim nivel primit de la releul de pornire P 33 - Vizualizare arhiv[ defecþiuni
ã Valoarea = 0 - 12,5 kW = putere pornire 0 - 12,5 kW ã Acest parametru permite vizualizarea a ultimelor 4
defecþiuni, împreunã cu descrierea ºi frecvenþa
P 27 - Selectarea funcþiei releu de pornire pentru al acestora. Este posibil ca ultima defecþiune sã fie afiºatã
doilea nivel (0 - 12,5 kW) (vezi descrierea informaþiilor afiºate)
ã Prin folosirea acestui parametru puteþi seta la ce putere Acest parametru poate fi configurat doar
nominalã s[ porneasc[ centrala termic[ în cazul de c[tre personal autorizat!
semnalului de nivel secund primit de la releul de
pornire
ã Valoarea = 0 - 12,5 kW = putere pornire 0 - 12,5 kW P 34 - Selectare ºtergere defecþiuni
ã Acest parametru permite ºtergerea arhivei de
P 28 - Selectare manual[ a semnalului HDO (control defecþiuni
la distanþ[) Acest parametru poate fi configurat doar
ã Prin folosirea acestui parametru este posibilã simularea de c[tre personal autorizat!
semnalului HDO (activare tarif redus NT). Acest
parametru se dezactiveazã automat dupã 10 min.
Acest parametru se foloseºte doar pentru operaþiunile
de service.
ã HDO (comandã la distanþã) nu este activ
ã OK. HDO este activat dupã confirmare timp de 10min.

Pentru reglarea parametrilor P22÷P28 se va apela numai la personal autorizat.


Modificarea acestor parametri este posibil[ numai dac[ furnizorul de energie electric[ ofer[
servicii de contorizare cu tarife diferite ;i dac[ ave\i acceptul acestuia.

24
Caiet tehnic FEB Comfort:Manual tehnic FEB COMFORT 11.02.2010 14:43 Page 25

2.5 ERORI/DEFECÞIUNI

Tabel erori/defecþiuni
Eroare nr. Importanþã Arhivã erori Resetare Cauzã posibilã Eliminare

1 Senzor încãlzire defect Err3 Automatã Senzor defect sau defecþiune cablu Service
2 Senzor temperaturã ACM defect Err3 Automatã Senzor defect sau defecþiune cablu Service
3 Senzor temperaturã în camera de referinþã defect Err3 Automatã Senzor defect sau defecþiune cablu Service
4 Pierdere presiune Err1 Resetare manualã centralã Presiune scãzutã a apei = sub 0,4 bar Verificare etanºeitate, reumplere
cu apã ºi resetare centralã.
5 Supraîncãlzire Err2 Resetare manualã termostat Temperatura în centralã mai mare decât Service
cea de siguran\[ - de exemplu defecþiune
pompã, defecþiune element încãlzitor, aerisire
6 Defecþiune componente electronice Err4 Automatã Conectare defectuoasã a modulului ACM Service
sau unitate de comandã defect[
7 Supraîncãlzire pardoseal[ Err2 Automatã Temperatura setatã a agentului termic Service
prin termostatul pentru încãlzirea în pardoseal[ este mai mare
dec]t temperatura setat[ pentru `nc[lzirea în pardoseal[
8 Defecþiune alimentare cu energie electric[ Err4 Automatã Supratensiune pe bornele Service
(supratensiune în reþea) unit[\ii de control
99 Mai multe defecþiuni în acelaºi timp Mai multe defecþiuni în acelaºi timp, Service
erorile sunt afişate succesiv

Alte erori/defecþiuni care nu apar afiºate


Defecþiune Cauzã posibilã Eliminare

Display neluminat Eroare în sistemul de alimentare electric[, tensiune scãzutã în reþea, Reporniþi centrala< dacã defecþiunea persistã,
unitate de comandã defectã, software defect contactaþi service-ul
Temperatura afiºatã nu corespunde valorii reale de temperaturã Senzorul este deconectat, întrerupt sau defect Service
Textul “Rele Modul Error” Modulul relee este conectat greşit< Reporniþi centrala< dacã defecþiunea persistã,
este afişat după pornirea centralei modul relee defect, sistem defectuos de control contactaþi service-ul

În caz de defecþiuni, dac[ este necesar s[ contactaþi service-ul, nu încercaþi s[ corectaþi singur
defecþiunea. Exist[ pericolul s[ v[ electrocutaþi!

25
Caiet tehnic FEB Comfort:Manual tehnic FEB COMFORT 11.02.2010 14:43 Page 26

3. INSTALARE 3.4. CONECTARE ELECTRIC{


3.1 NORME :I REGULAMENTE 3.4.1 CONECTAREA CENTRALEI LA
REÞEAUA ELECTRIC{
Penru instalare se vor respecta normativele `n vigoare> Pentru a conecta centrala la reþeaua electricã este necesar
PT C9, I6, I13, etc. sã aveþi avizul din partea societãþii de furnizare a energiei
electrice. Puterea centralei nu poate fi mai mare decât
3.2 AMPLASAREA CENTRALEI ÎN CAMER{ puterea menþionatã în aviz.
Camera în care va fi montatã centrala trebuie sã respecte Înainte de a instala centrala este necesar sã aveþi instalat
normativele `n vigoare. un cablu de energie electricã cu întrerupãtor de reþea ºi cu
disjunctor.
ã Centralele nu vor fi instalate în bãi, spãlãtorii, duºuri. Centralele FEB COMFORT sunt echipamente care sunt
Pentru protecþia împotriva incendiilor se aplicã conectate permanent la reþeaua electricã. Centrala se
normativele P.S.I unde se specificã ºi distanþa minimã conecteazã la bornele X1 aºa cum se aratã în schema 1.7.
pânã la obiectele inflamabile. La trecerea prin carcasa centralei, cablurile vor fi trecute
Se recomandã asigurarea spaþiului necesar pentru a prin presetupe. Presetupa PG21 este pentru alimentarea
permite service-ul de la reþea. Presetupele PG9 ºi PG7 sunt pentru semnale
- 500mm în partea din faþã ale termostatului de camerã ºi ale vanei cu trei cãi.
- 600 mm în partea de sus
- 200 mm în lateral

3.3 MONTAREA CENTRALEI PE PERETE


Montarea se va face cu ajutorul a 2 holzºuruburi sau
cârlige pe care se va agãþa centrala< gãurile vor fi fãcute la
o distanþã de 280 mm.

M[rime recomandat[ a disjunctorului ºi diametre conductori>


Tip centralã FEB COMFORT 08 FEB COMFORT 15 FEB COMFORT 24
mãrime nr. conductori nr. conductori mãrime nr. conductori nr. conductori mãrime nr. conductori nr. conductori
disjunctor(sig.) Cu x sec\. (mm2) Al x sec\. (mm2) disjunctor(sig.) Cu x sec\. (mm2) Al x sec\. (mm2) disjunctor(sig.)Cu x sec\. (mm2) Al x sec\. (mm2)
1x230V+N+PE 1x40A bipolar 3x6 3x10 imposibil imposibil
3x230/400V+N+PE 4x16A 5x2,5 5x4 4x2,5A 5x4 5x6 4x40A 5x6 5x10

Sec\iunea maxim[ a conductorului de alimentare conenctat `n bornele X1 este de 10mm2.

26
Caiet tehnic FEB Comfort:Manual tehnic FEB COMFORT 11.02.2010 14:43 Page 27

3.4.2 Instalare termostat de camer[ 3.5. SISTEM DE ÎNC{LZIRE


ã Termostatul se va monta cu un cablu bifilar din cupru Sistemul de þevi trebuie conceput astfel încât sã permitã
cu sec\iune recomandat[ de 0,5 mm2 ºi o lungime aerisirea. Ventilele de aerisire trebuie plasate în partea de
de max. 25m. sus a sistemului de încãlzire ºi la toate radiatoarele. Se
ã Cablul pentru termostat nu va fi plasat în acelaºi loc cu recomandã ca þevile sã fie din cupru. Þevile din plastic
cablul de alimentare sau orice alt cablu. Distanþa trebuie sã respecte normele de rezistenþã la cãldurã astfel
minimã trebuie sã fie de 10mm încât sã nu blocheze întregul sistem, inclusiv pompa.
ã Bornele de conectare ale termostatului de camerã Centrala trebuie instalatã în sisteme de încãlzire închise
(24V) se aflã în partea dreaptã a unitãþii de comandã, sau deschise în conformitate cu normele în vigoare.
cum priveºti din faþã, clema de prindere cu inscripþia Centrala poate fi folositã pentru încãlzirea în pardoseal[,
TER< din fabricã bornele sunt prev[zute cu o punte temperatura minimã de încãlzire a agentului termic fiind
(strap) care se eliminã la conectarea termostatului. de 30°C. Centrala nu este echipatã cu termostat de
temperaturã maximã pentru încãlzirea în pardosealã.
3.4.3 Instalare modul ACM (ap[ cald[ menajer[) ºi
boiler Folosirea lichidelor antigel
ã Dacã doriþi sã încãlziþi ACM, trebuie sã conectaþi setul Nu se recomandã folosirea lichidelor antigel deoarece
ACM la centrala electricã acestea reduc puterea de transmitere a cãldurii,
ã Setul conþine determinã uzarea sistemului ºi deteriorarea componente-
ã modul ACM lor din cauciuc. Faceþi acest lucru doar când este absolut
ã senzor ACM necesar. Puteþi folosi antigel pentru instala\ii de `nc[lzire,
ã vanã cu 3 cãi deoarece acesta nu afecteazã în aºa mare mãsurã
ã cablu conectare la unitatea de comandã funcþionarea centralei.
ã componente ºi materiale conectoare Dacã nu puteþi folosi acest tip de antigel, ºi veþi folosi în
ã manual de utilizare schimb un alt amestec, nu veþi beneficia de garanþie.
Conectarea modulului ACM se face cu ajutorul
conductorului plat la conectorul de pe partea stângã a 3.6 VASUL DE EXPANSIUNE
unitãþii de comandã (marcatã ACM). Se va conecta o fazã Vasul de expansiune are urm[torii parametri
de 230V la rigleta X2 conform cu schema de circuit. Volum total 8 l
Conectarea fazelor conductorilor vanei cu trei cãi se face la Suprapresiune azot 1,2 bar
riglet[. Conectarea nulului se face la rigleta X2< senzorul de Vasul de expansiune eliminã elasticitatea mediului de
temperaturã ACM este conectat la bornele modulului ACM. încãlzire (apa) ºi, astfel, este necesar sã existe volum
Mai multe detalii sunt incluse în setul de conectare ACM suficient. Dimensionarea vasului de expansiune este
(pachet) cod articol 9566.2000. realizatã de cãtre inginerul responsabil pentru proiectul
Conectarea se va face doar de c[tre personal sistemului de încãlzire. Puteþi consulta graficul urmãtor cu
autorizat! privire la volumul vasului de expansiune necesar.

27
Caiet tehnic FEB Comfort:Manual tehnic FEB COMFORT 11.02.2010 14:43 Page 28

Graficul dependenţei dintre volumul vasului de expansiune şi volumul sistemului de încălzire la 80/60°C.

Volum minim al vasului de expansiune (l)

presiunea sistemului de încălzire 2 bar


presiunea sistemului 1 bar
presiunea sistemului 0,5 bar

Volumul sistemului de încălzire (l)

Graficul prezintã valorile minime ale V.E~. pentru presiunile Presiunea de înc[rcare cu ap[
sistemului de 0,5, 1 ºi 2 bar. Este necesar sã se respecte în cazul primei umpleri sau a
În cazul în care volumul vasului de expansiune trebuie sã adãugãrii. Presiunea de umplere este cu aproximativ 0,2
aibã mai mult de 8L, este necesar sã conectaþi ºi un alt vas bar mai mare decât presiunea minimã< aceasta se
de expansiune la sistemul de încãlzire. Este necesar ca întâmplã deoarece temperatura agentului termic pe
ambele vase de expansiune sã aibã aceeaºi presiune de durata umplerii ºi adãugãrii trebuie sã fie 20°C (apa se
nitrogen (azot). Curbele sunt valide pentru supapele de dilatã parþial la aceastã temperaturã)
siguranþã setate la 3 bar.
3.7 Marcarea scalei de lucru
Presiune vas expansiune Pe manometrul plasat sub centralã este necesar sã aparã
Pentru corecta funcþionare a vasului de expansiune este marcatã scala de lucru pe care se miºcã indicatorul de
necesar sã menþineþi presiunea azotului (nitrogen) Pex presiune. Presiunea maximã este marcatã de cãtre
care trebuie sã fie 1,2x presiunea sistemului de încãlzire în persoana autorizatã care pune în funcþiune centrala
stare rece (Psî) Marjã maximã = presiunea maximã a agentului termic.
Pex = 1,2x Psî
Observaþii> reglarea gazului din vasul de expansiune
3.8. POMPA DE CIRCULAÞIE
va fi f[cut[ doar de personal autorizat
ã Centrala are o pompã cu 3 trepte de putere.
ã Funcþionarea pompei este controlatã de unitatea de
Presiune minim[ a agentului termic
comandã în funcþie de cerinþele de reglare ºi de
Valoarea minimã a presiunii este menþionatã în tabelul
siguranþã ale centralei.
1.5. Valoarea minimã a presiunii trebuie sã fie trecutã pe
termomanometru de cãtre persoana autorizatã care pune
în funcþiune centrala. Este interzisã coborârea presiunii sub
valoarea trecutã pe termomanometru. Pentru ca centrala
ºi sistemul de încãlzire sã funcþioneze normal este necesar
sã se verifice valoarea presiunii la anumite intervale de
timp.

Caracteristici de funcþionare ale pompei Grundfos Cesao 3

28
Caiet tehnic FEB Comfort:Manual tehnic FEB COMFORT 11.02.2010 14:43 Page 29

ã Pompa dispune de funcþia de antiblocare. Mai multe curãþa filtrul, pompa, va controla vana cu trei cãi ºi
detalii puteþi gãsi în capitolul 1.7.4 „Funcþia de protecþie comutatorul. Va verifica, de asemenea, toate elementele
a centralei” de protecþie ºi corecta funcþionare a elementelor
ã Cãldura acumulatã în centralã scade atunci când încãlzitoare
centrala se opreºte. Efectul este acela de reducere a
pierderilor, reducerea depunerilor ºi prelungirea
6. LIVRARE COMPLET{
duratei de viaþã a centralei Centrala electricã se livreazã asamblatã
ã Timpul de funcþionare al pompei este configurat din
fabricã, conform punctului 2.4 Livrarea complet[ include>
ã Pompa este protejatã împotriva blocãrii în modul ã centrala electricã asamblatã
stand-by. (vezi capitolul Funcþii de protecþie). Dacã ã manualul de utilizare
centrala este opritã o perioadã mai mare de timp, se ã certificatul de garanþie
recomandã pornirea centralei din când în când, cel ã presetupe
puþin o datã pe lunã (vezi capitolul protecþia funcþiilor) ã ventil de aerisire

Date electrice pomp[ Accesorii care nu sunt incluse în livarea complet[


Putere P1 (W) I (A) ã conductori pentru conectarea la curent ºi vana cu trei
1 50 0,22 cãi (în cazul în care aveþi instalat boilerul)< conexiuni
2 60 0,27 pentru termostatul de camerã
ã set de fixare
3 70 0,31
ã boilerul
P1 - putere pompã
ã siguranþe, disjunctoare, etc.
I - curent

7. TRANSPORT ŞI DEPOZITARE
4. OPRIREA FUNCÞION{RII ã Centrala este protejatã în ambalaj pe durata depozitãrii
ã Acest lucru se realizeazã prin oprirea centralei de la ºi transportului. Se va evita amplasarea lângã obiecte
comutatorul aflat în partea de jos a centralei magnetice
ã Pentru reparaþii vezi instrucþiunile de mai jos> ã Se va evita deteriorarea sau ieºirea centralei din
Deconectaþi centrala de la curent ºi ambalaj
contactaþi persoana autorizat[. ã Manipularea ºi amplasarea se vor face conform
Defecþiunile trebuie remediate doar de instrucþiunilor marcate pe ambalaj
c[tre persoane autorizate! ã Depozitarea se va face în urmãtoarele condiþii> medii
fãrã praf, temperaturã 5 - 50°C, umiditate de pânã la
Atenþie! Nu încercaþi repararea centralei 75%, fãrã elemente biologice, ºocuri ºi vibraþii.
termice deoarece exist[ pericolul de
electrocutare! 8. RECLAMAÞII
În caz de defecþiuni, nu încercaþi sã remediaþi singuri
problema
5. ÎNTREÞINERE ã Adresaþi-vã societãþii care a pus în funcþiune centrala
sau societãþilor care asigurã garanþia ºi care apar în lista
Întreþinerea regulatã eliminã riscul defecþiunilor. Se
din certificatul de garanþie sau pe www.ferroli.ro. Se vor
recomandã revizia generalã o datã pe an, înainte de
respecta condiþiile de garanþie prevãzute. Nu de acordã
folosirea sistemului. Nu este permisã scoaterea carcasei. garanþie dacã nu sunt respectate cerinþele din
Utilizatorul poate curãþa carcasa cu detergent ºi poate Certificatul de Garanþie.
controla modurile de operare.
Întreþinerea este contracost, nefiind acoperit[ de
garanþie.

Persoana autorizatã va verifica conexiunile electrice,


eºanteitatea centralei, cantitatea de apã din sistem, va

29
Caiet tehnic FEB Comfort:Manual tehnic FEB COMFORT 11.02.2010 14:43 Page 30

9. SCOATEREA DIN UZ

Materialele solide se recicleazã


- pungi din polietilenã
- polistiren
- benzi adezive

Reciclarea centralei termice dupã depãºirea duratei de viaþã se va face în conformitate cu normele în vigoare.

10. ANEXE

10.1 Instalarea termostatului de camer[.

30
Caiet tehnic FEB Comfort:Manual tehnic FEB COMFORT 11.02.2010 14:43 Page 31

10.2 Componente electronice din centrala termică electrică


a) unitatea de comandã b) modul de relee

Modul TUV de preparare ap[ cald[ menajer[ (accesoriu opţional - neinclus `n furnitur[)

31
Caiet tehnic FEB Comfort:Manual tehnic FEB COMFORT 11.02.2010 14:43 Page 32

FERROLI S.p.A. `;i declin[ orice responsabilitate pentru posibilele inexactit[\i con\inute `n prezentul manual, dac[
acestea se datoreaz[ unor erori de tipar sau de transcriere. Ne rezerv[m dreptul de a aduce produselor proprii orice
modificare ce reiese a fi necesar[ sau util[, f[r[ a prejudicia caracteristicile esen\iale.

S-ar putea să vă placă și