Sunteți pe pagina 1din 36

ECONCEPT 50 A

central[ termic[ mural[ cu gaz, cu camer[ etan;[,


pentru `nc[lzire ;i preparare ap[ cald[ menajer[
INSTRUC|IUNI PENTRU UTILIZARE, INSTALARE :I ~NTRE|INERE
Citi\i cu aten\ie instruc\iunile din acest manu-
al deoarece aceasta furnizeaz[ indica\ii im-
portante cu privire la siguran\a instal[rii, uti-
liz[rii ;i `ntre\inerii aparatului.
Manualul cu instruc\iuni constituie o parte
integrant[ ;i esen\ial[ a produsului ;i trebuie
s[ fie p[strat cu grij[ de c[tre utilizator pen-
tru a putea s[ `l consulte ulterior.
Dac[ aparatul va trebui s[ fie v]ndut sau
mutat la un alt proprietar, asigura\i-v[ `ntot-
deauna c[ manualul s[ `nso\easc[ aparatul
ca s[ poat[ fi consultat de noul proprietar
;i/sau de instalator.
Instalarea ;i `ntre\inerea trebuie s[ fie efectu-
ate `n concordan\[ cu normele `n vigoare, `n
func\ie de instruc\iunile constructorului, ele
trebuind s[ fie executate de personal califi-
cat.
O instalare gre;it[ sau o `ntre\inere defec-
tuoas[ a aparatului pot cauza daune persoa-
nelor, animalelor ;i obiectelor `nconjur[toare.
Constructorul nu `;i asum[ responsabilitatea
pentru daunele cauzate de erori de instalare
;i de utilizare sau pentru neaten\ia acordat[
instruc\iunilor furnizate de c[tre constructor.
~nainte de a efectua vreo opera\iune de
cur[\are sau `ntre\inere, debaran;a\i aparatul
de la re\eaua de alimentare ac\ion]nd asupra
`ntrerup[torului instala\iei ;i/sau prin inter-
mediul respectivelor organe de separare.
~n caz de defec\iune ;i/sau func\ionare
necorespunz[toare a aparatului, dezactiva\i-l
`ns[ nu `ncerca\i s[ il repara\i sau s[ inter-
veni\i direct asupra lui. Adresa\i-v[ numai
personalului calificat.
O eventual[ reparare - `nlocuire a produselor
va trebui efectuat[ numai de c[tre personalul
calificat utiliz]nd `n mod exclusiv piesele de
schimb originale. Nerespectarea instruc\iuni-
lor de mai sus poate s[ compromit[ siguran\a
aparatului.
Pentru a garanta o bun[ func\ionare a apara-
tului trebuie ca personalul calificat s[ fac[ o
verificare anual[.
Acest aparat trebuie folosit numai `n scop-
urile pentru care a fost proiectat. Orice alt[
utiliazare este improprie ;i, prin urmare peri-
culoas[
Dup[ ce a\i scos ambalajul, asigura\i-v[ de
integritatea con\inutului
Ambalajul nu trebuie l[sat la `ndem]na copi-
ilor pentru ca poate fi periculos.
~n caz de nesiguran\[ nu utiliza\i aparatul ;i
adresa\i-v[ furnizorului.
Acest simbol indic[ Aten\ie ;i apare ori de c]te ori sunt avertizari cu privire la siguran\[. Fi\i
foarte aten\i la astfel de avertiz[ri pentru a evita pericolul ;i eventualele daune cauzate per-
soanelor, animalelor ;i obiectelor `nconjur[toare.
Acest simbol v[ solicit[ aten\ie sporit[ asupra unei note sau avertiz[ri importante.
Declara\ie de conformitate
Produc[torul> FERROLI S.p.A.
Adresa> Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR
declar[ c[ acest aparat este conform cu urm[toarele directive CEE>
Directiva Aparate cu Gaz 90/396
Directiva Randamente 92/42
Directiva pentru Tensiune Joas[ 73/23 (modificat[ de 93/68)
Directiva pentru Compatibilitate Electromagnetic[ 89/336 (modificat[ de 93/68)
CUPRINS
1. Instruc\iuni de utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
1.1 Prezentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
1.2 Panou de comand[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
1.3 Aprinderea ;i stingerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
1.4 Reglaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
1.5 ~ntre\inere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
1.6 Anomalii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
2 Instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
2.1 Dispozi\ii Generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
2.2 Locul de instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
2.3 Racorduri hidraulice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
2.4 Racordarea la gaze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
2.5 Racorduri electrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
2.6 Evacuarea gazelor arse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
2.7 Evacuarea condensului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
2.8 Racordarea `n cascad[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
3 Service ;i `ntre\inere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
3.1 Reglaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
3.2 Punerea `n func\iune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
3.3 ~ntre\inere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
3.4 Rezolvarea problemelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
4 Caracteristici ;i date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
4.1 Dimensiuni ;i racorduri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
4.2 Vedere de ansamblu ;i componente principale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
4.3 Tabel date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
4.4 Diagrame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
4.5 Schema electric[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
ECONCEPT 50 A
3
1. INSTRUC|IUNI DE UTILIZARE
1.1 Prezentare
Stimate Client,
V[ mul\umim pentru c[ a\i ales Econcept 50 A, o central[ termic[ mural[ FERROLI de ultim[ genera\ie, de
o concep\ie avansat[ ;i o tehnologie de avangard[.
Econcept 50 A este un generator termic pentru `nc[lzire, cu preamestec `n condensa\ie, cu randament ridicat
;i emisii reduse de NOx, put]nd func\iona pe gaze metan sau GPL.
Centrala este conceputa pentru a putea fi racordata la un boiler extern pentru prepararea apei calde mena-
jere.
Sistemul de comand[ ;i reglare a centralei se realizeaz[ printr-un microprocesor cu autodiagnoza avansat[.
Interfa\a utilizator const[ din taste ;i afi;aj ;i este u;or de utilizat, permi\]nd `n orice moment s[ se cunoasc[
starea de func\ionare a aparatului. Parametrii de func\ionare ;i datele se `nregistreaz[ `n memoria intern[ ;i
pot fi accesate prin interfa\a PC pentru a facilita opera\iile de service.
Reglarea puterii termice este continu[ pe `ntreg domeniul de func\ionare, cu compensare echitermic[ (tem-
peratur[ autoreglabil[ a agentului termic `n func\ie de temperatura exterioar[), care permite optimizarea
automat[ a regimului de func\ionare pe baza caracteristicilor de temperatur[ interioar[ ;i exterioar[, carac-
teristicilor cl[dirii ;i amplas[rii sale.
1.2 Panoul de comand[
Func\iile tastelor
Tasta MOD - Cu aceast[ tast[ se parcurg parametrii
Tasta RESET - Cu aceast[ tast[ se reia func\ionarea centralei
`n caz de blocare
Tasta MODIFIC{ - Cu aceste taste se modific[ valorile de reglare
Tasta CONFIRM{ - Cu aceast[ tast[ se confirm[ valoarea de reglare introdus[
Indica\iile afi;ajului
Afi;aj MOD - Indic[ modul de func\ionare a centralei sau parametrul selec\ionat
Afi;aj DATE - Vizualizeaz[ valoarea parametrului
Led L1 - Indic[ func\ionare economic[
Led L2 - Indic[ func\ionare confort
ECONCEPT 50 A
4
fig. 1
Indica\ii pe afi;aj `n timpul func\ion[rii
~n timpul func\ion[rii, f[r[ a ap[sa pe taste, afi;ajul indic[ starea aparatului>
Accesul la meniul de func\ionare
La o prim[ ap[sare a tastei M MODO se ajunge la meniul de func\ionare. Ap[s]nd succesiv tasta M
MODO este posibil[ vizualizarea secven\ial[ a urm[torilor parametri ;i informa\ii>
1.3 Aprindere ;i oprire
Aprindere
Verifica\i ca eventualii robineti de interceptare s[ fie deschisi. Deschide\i robinetul de gaz din amonte de cen-
trala ;i ap[sa\i `ntrerup[torul general. Centrala va executa un ciclu de autotest de cca. 1 minut, la sf]r;itul
c[ruia este gata de a func\iona. Aprinderea ;i oprirea arz[torului sunt complet automate ;i depind de cererea
de c[ldur[ pe `nc[lzire sau a.c.m.
Oprire
~n caz de oprire prelungit[ `nchide\i robinetul de gaz din amonte de centrala ;i `ntrerupe\i alimentarea elec-
tric[ a aparatului. ~n acest caz se va `ntrerupe protec\ia anti`nghe\, care aprinde arz[torul la sc[derea tem-
peraturii `n instala\ie sub 5C.
La opriri prelungite pe perioada de iarn[, pentru a se evita daunele produse de `nghe\, se reco-
mand[ deci golirea apei din instala\ii, at]t cea de `nc[lzire, c]t ;i cea de preparare a.c.m.< alterna-
tiv, se poate goli numai partea de a.c.m., introduc]nd antigel `n instala\ia de `nc[lzire.
ECONCEPT 50 A
5
Mod de func\ionare Afi;aj D1 Afi;aj D2 / D3
A;teptare Temperatur[ tur instala\ie
~nc[lzire Temperatur[ tur instala\ie
Preparare a.c.m. Temperatur[ boiler
A;teptare dup[ preparare a.c.m. Temperatur[ boiler
A;teptare dup[ `nc[lzire Temperatur[ tur instala\ie
Afi;aj D1 Afi;aj D2 - D3
Selec\ie Var[/Iarn[ (00= Var[, 11= Iarn[)
Selec\ie Economie/Confort (0=Economie, 1=Confort)
Vizualizare ;i introducere temperatur[ tur instala\ie
Vizualizare ;i introducere temperatur[ boiler
Vizualizare ;i introducere temperatur[ retur instala\ie
Vizualizare temperatur[ exterioar[
Vizualizare temperatur[ gaze arse
Neutilizat
Neutilizat
Vizualizare putere centrala
Vizualizare ;i introducere curb[ de compensare
Neutilizat
1.4 Reglaje
Reglarea temperaturii instala\iei
Introduce\i prin intermediul termostatului de ambian\[ sau a comenzii la distan\[ temperatura dorit[ `n interi-
or.
La comanda termostatului de ambian\[, centrala porne;te ;i aduce apa din instala\ie la temperatura reglata
la turul instala\ie introdus[ sau calculat[ (atunci c]nd este activat[ func\ia de temperatur[ autoreglabil[). La
atingerea temperaturii dorite `n interior, centrala se opre;te.
~n cazul `n care nu exist[ termostat de ambian\[ sau telecomand[, centrala va men\ine temperatura de tur
instala\ie reglat[.
Pentru a regla temperatura pe turul instala\iei, se acceseaz[ meniul de func\ionare ;i cu tasta M se vizual-
izeaz[ parametrul 1 temperatur[ tur instala\ie. Ap[s]nd una din tastele +/-, afi;ajul `ncepe s[ clipeasc[ ;i
se vizualizeaz[ valoarea de reglare pentru temperatura turului. Cu ajutorul tastelor +/-se introduce valoarea
dorit[. Pentru a activa noua valoare ap[sa\i tasta C. Pentru anulare nu ap[sa\i tasta C ci tasta M.
Reglarea temperaturii boilerului
Pentru a regla temperatura boilerului pentru a.c.m. accesa\i meniul de de func\ionare ;i cu tasta M vizualiza\i
parametrul 2 (Vizualizare reglare temperatura boiler). Ap[s]nd una din tastele + / -, afi;ajul `ncepe s[ cli-
peasc[ ;i se vizualizeaz[ valoarea de reglare pentru temperatura de ie;ire a.c.m. Cu ajutorul tastelor +/-se
introduce valoarea dorit[. Pentru a activa noua valoare ap[sa\i tasta C. Pentru anulare nu ap[sa\i tasta C ci
tasta M.
Selectare Var[/Iarn[
Pentru selectarea Var[/Iarn[, accesa\i meniul de func\ionare ;i cu tasta M vizualiza\i parametrul 0.. In core-
sponden\[ cu parametrul 0., ap[s]nd una din tastele + / - se vizualizeaz[ selec\ia Var[/Iarn[ (clipe;te para-
metrul 0.)< cu ajutorul acelora;i taste se poate selecta func\ionarea Var[ (introduce\i 00) sau func\ionarea
Iarn[ (introduce\i 11). Pentru a activa noua valoare, ap[sa\i tasta C. Pentru a ie;i f[r[ a activa selec\ia f[cut[,
anulare, ap[sa\i tasta M.
In modul Var[ (00) `nc[lzirea este exclus[. R[m]ne activ[ func\ia anti`nghe\.
Excludere boiler
~nc[lzirea / men\inerea la o temperatur[ dat[ a boilerului pot fi excluse de c[tre utilizator. In cazul excluderii,
nu se va mai produce a.c.m.
Atunci c]nd `nc[lzirea boilerului este activ[ (setare default), pe panoul de comand[ este aprins LEDul
Comfort, iar c]nd aceasta este exclus[, pe panou este aprins LEDul Economy .
Pentru a exclude boilerul accesa\i meniul de func\ionare ;i cu tasta M vizualiza\i parametrul 0. Ap[s]nd una
din tastele + /- afisajul clipeste, se vizualizeaz[ 1 dac[ `nc[lzirea boilerului este activ[ sau 0 dac[ este
exclus[. Selecta\i cu ajutorul tastelor + / - varianta dorit[. Pentru a activa noua valoare, ap[sa\i tasta C. Pentru
a ie;i f[r[ a activa selec\ia f[cut[ anulare nu ap[sa\i tasta C ci tasta M.
Temperatur[ variabil[
Atunci c]nd se instaleaz[ o sond[ de temperatur[ de exterior ( op\ional) sistemul de reglare a centralei
func\ioneaz[ cu Temperatur[ Variabil[. In aceast[ modalitate, temperatura agentului termic este reglat[ `n
func\ie de condi\iile climatice externe, garant]nd un confort ridicat ;i o mare economie de energie pe toat[
perioada anului. ~n principiu, la cre;terea temperaturii exterioare, temperatura pe tur se reduce, conform unei
curbe de compensare determinate.
Prin reglarea cu Temperatur[ Variabil[, temperatura introdus[ la parametrul 1 devine temperatura maxim[ pe
turul instala\iei. Se recomand[ s[ fie reglat[ la valoarea maxim[, pentru a permite sistemului s[ fac[ reglarea
pe tot domeniul util de func\ionare.
Centrala trebuie reglata `n faza de instalare, de personal calificat autorizat. Eventuale adapt[ri se pot totu;i
face de c[tre utilizator pentru a imbunatati confortul> curba de compensare se poate modifica acces]nd meni-
ECONCEPT 50 A
6
ul de func\ionare cu tasta M ;i parcurg]ndu-l cu ajutorul aceleia;i taste M p]n[ la parametrul 9.
Se vizualizeaz[ curba de compensare introdus[ (cf. graficului de mai jos). Ap[s]nd una din tastele + / -
afi;ajul `ncepe s[ clipeasc[ ;i, tot cu tastele + / -, se poate introduce noua curb[ de compensare dorit[. Pentru
a activa noua curb[, ap[sa\i tasta C. Pentru a ie;i f[r[ a activa selec\ia f[cut[, anulare, nu ap[sa\i tasta C ci
tasta M.
Dac[ temperatura ambiant[ rezult[ inferioar[ celei dorite, se recomand[ introducerea unei curbe de ordin
superior ;i viceversa. Utiliza\i cre;teri sau diminu[ri cu c]te o unitate ;i verifica\i rezultatul asupra tempera-
turii ambiante.
Curbele de compensare
1.5 ~ntre\inere
Este obligatoriu ca utilizatorul s[ efectueze cel pu\in o `ntre\inere anual[ a instala\iei de `nc[lzire, ;i cel pu\in
o verificare bianual[ a centralei (conform P.T.A1/2002 ISCIR) .
Pentru informa\ii suplimentare se va consulta capitolul 3.3 din prezentul manual.
Cur[\area mantalei, a panoului de comand[ ;i a p[r\ilor estetice ale centralei se poate executa cu o c]rp[
moale ;i umed[, eventual `nmuiat[ `n ap[ cu s[pun. Se vor evita detergen\ii abrazivi ;i solven\ii.
1.6 Anomalii
~n caz de anomalii sau probleme `n func\ionare, afi;ajul clipe;te ;i apare codul de identificare al erorii.
Anomaliile notate cu litera F provoac[ opriri temporare ce se anuleaz[ automat odat[ cu revenirea la valo-
rile normale de func\ionare ale centralei.
Anomaliile notate cu litera A provoac[ o oprire resetabil[ de c[tre utilizator. Pentru a relua func\ionarea,
ap[sa\i tasta R ( reset ).
Dac[ problema persist[ sau pentru alte eventuale anomalii, consulta\i capitolul Rezolvarea Problemelor din
acest manual pentru detalii suplimentare.
ECONCEPT 50 A
7
20
30
40
50
60
70
80
90
20 10 0 -10 -20
1
2
3
4
5
6 7 8 9 10
Temperatura exterioar[, C
T
e
m
p
e
r
a
t
u
r
[

t
u
r

C
2. INSTALARE
2.1 Dispozi\ii generale
Acest aparat este destinat utiliz[rii exclusiv `n scopul `n care a fost prev[zut. Acest aparat este destinat
`nc[lzirii apei la o temperatur[ inferioar[ celei de fierbere la presiune atmosferica ;i trebuie racordat la o insta-
la\ie de `nc[lzire ;i / sau o instala\ie de preparare a apei calde menajere compatibile caracteristicilor, perfor-
man\elor ;i puterii sale termice. Orice alt[ utilizare se consider[ improprie.
INSTALAREA CENTRALEI TREBUIE EFECTUAT{ NUMAI DE C{TRE PERSONAL SPECIALIZAT
CALIFICAT, RESPECT}NDU-SE TOATE INSTRUC|IUNILE DIN ACEST MANUAL TEHNIC, DIS-
POZI|IILE LEGALE ~N VIGOARE, EVENTUALELE NORMATIVE LOCALE :I PRESCRIP|II
TEHNICE.
O instalare gre;it[ poate produce pagube persoanelor, animalelor ;i obiectelor, daune pentru care construc-
torul nu poate fi considerat r[spunz[tor.
2.2 Locul de instalare
Locul de instalare trebuie s[ fie liber de pulberi,
obiecte sau materiale inflamabile sau gaze
corozive. Mediul ambiant va fi uscat ;i ferit de
`nghe\. La pozi\ionarea centralei se va l[sa sufi-
cient spa\iu `mprejurul s[u pentru a se putea
efectua activit[\ile normale de `ntre\inere.
Centrala este prev[zuta a fi instalata pe perete.
Pe cadrul posterior al aparatului sunt prev[zute
orificii pentru fixarea la perete cu luruburi ;i
dibluri. Fixarea trebuie s[ garanteze o sus\inere
stabil[ ;i eficace a generatorului.
Centrala trebuie fixat[ pe o por\iune de perete
`nchis[, f[r[ deschideri sau orificii `n spatele cen-
tralei care s[ permit[ accesarea componentelor
interne ale centralei. Dac[ aparatul este interca-
lat `ntre obiecte de mobilier sau montat flancat
lateral, se va prevedea un spa\iu de acces pentru
opera\iile normale de `ntre\inere. ~n figura 2 sunt
indicate spa\iile minime recomandate a fi l[sate
`n jurul aparatului.
ATEN|IE!! Acest aparat trebuie instalat `ntr-o
incint[ suficient ventilat[ pentru a se evita peri-
colele provocate de eventualele pierderi, chiar
minime, de gaz. Aceast[ norm[ de siguran\[ este
impus[ de Directiva CEE nr. 90/396 pentru toate
aparatele consumatoare de gaz, chiar ;i cele cu
camer[ de ardere etan;[.
Pentru alte recomand[ri privind instalarea `n cas-
cad[ a aparatelor, consulta\i paragraful aferent.
ECONCEPT 50 A
8
A A
B
D
C
fig. 2
Minim Recomandat
A 5 cm 15 cm
B 5 cm 30 cm
C 15 cm 20 cm
D
1,5 cm (de la o
eventual[ u;[)
> 50 cm
2.3 Racorduri hidraulice
Efectua\i racordarea conform pozi\iilor indicate `n fig. 3.
Evacuarea supapei de siguran\[ se recomand[ a fi racordat[ la o scurgere, pentru a se evita caderea apei
pe pardoseal[ `n cazul apari\iei de suprapresiuni `n instala\ia de `nc[lzire.
Efectua\i racordarea centralei `n a;a fel `nc]t conductele interioare s[ fie libere de tensiuni. Pentru o bun[
func\ionare ;i o durat[ de via\[ prelungit[ a centralei, instala\ia hidraulic[ trebuie s[ fie bine propor\ionat[ ;i
complet[ cu toate accesoriile ce garanteaz[ o func\ionare ;i exploatare corect[.
ATEN|IE! Aparatul nu este echipat cu vas de expansiune< racordarea acestuia se va efectua de
c[tre instalator. Se recomand[ ca presiunea la rece `n instala\ie s[ fie `ntre 0,5 ;i 1 bar.
ATENTIE! Este obligatorie montarea de filtre pe returul instalatiei pentru a evita ca eventualele impu-
ritati provenite din instalatie sa se depoziteze in centrala si sa produca detriorari.
Instalarea filtrului este obligatorie in cazul instalarii de centralein instalatii existente. Producatorul nu
se considera reponsabil pentru daunele cauzate de lipsa utilizarii filtrului.
Caracteristicile apei din instala\ie
In prezen\a apei cu duritate mai mare de 25Fr, este necesar[ utilizarea de ap[ tratat[, pentru a se evita posi-
bilele depuneri `n centrala, provocate de ape dure, sau coroziunea produs[ de ape agresive. Trebuie re\inut
c[ depunerile chiar de numai c]\iva milimetri grosime provoac[, datorit[ joasei lor conductivit[\i termice, o
supra`nc[lzire insemnat[ a pere\ilor centralei, cu consecin\e negative grave.
Pentru instala\ii extinse (cu con\inut mare de ap[) sau `n cazul `n care se fac umpleri repetate cu ap[ de
adaos, dedurizarea apei este indispensabil[. Dac[ `n aceste situa\ii apare necesitatea golirii par\iale sau
totale a instala\iei, reumplerea se va face tot cu ap[ dedurizat[.
ECONCEPT 50 A
9
Fig. 3
50
265
142 120 53
1 3 4 5
6
Legend[
1 Tur instala\ie
2 Tur boiler
3 Racord gaz
4 Retur boiler
5 Retur `nc[lzire
6 Supap[ de siguran\[
Racordarea boilerului (Kit op\ional 042013X0)
Pentru racordarea unui boiler exterior este disponibil kitul op\ional 042013X0. Kitul, care cuprinde pompa de
circula\ie, sonda de temperatur[ boiler ;i racordurile hidraulice, se monteaz[ `n interiorul centralei, conform
instruc\iunilor con\inute `n kit. Ulterior se vor efectua racordurile `n centrala
2.4 Racordarea la gaze
~nainte de a se efectua racordarea, se va verifica dac[ aparatul este predispus pentru a func\iona cu tipul de
combustibil disponibil ;i se va efectua cur[\area atent[ a conductelor de gaz, pentru a se `ndep[rta even-
tualele reziduuri ce ar putea compromite buna func\ionare a centralei.
Racordarea la gaz trebuie f[cut[ la racordul respectiv (vezi fig. 3) in conformitate cu normativele `n vigoare,
cu \eav[ metalic[ rigid[ sau racrod flexibil cu perete continuu din o\el inox, interpun]nd un robinet de gaz `ntre
centrala ;i instala\ie. Se va verifica etan;eitatea tuturor racordurilor de gaz.
Debitul contorului de gaz trebuie s[ fie suficient pentru utilizarea simultan[ a tuturor aparatelor consumatoare
legate la el. Diametrul racordului de gaz al centralei nu este determinant pentru alegerea diametrului \evii din-
tre contor ;i centrala< acesta trebuie ales `n func\ie de lungimea sa ;i pierderile de presiune, conform norma-
tivelor `n vigoare.
Nu utiliza\i \evile de gaz drept `mp[m]ntare pentru aparate electrice.
ECONCEPT 50 A
10
11
10
9
8 10
179
130 042013X0
Organi di
sicurezza
ISPESL
Fig. 4
Accumulo
non fornito
Collegamenti a cura dell'installatore
Legend[
8 Tur acm
9 Retur boiler
10 Tur instala\ie
11 Retur instala\ie
130 Kit pompa acm
179 Clapete de retinere (nefurnizate)
2.5 Racorduri electrice
Alimentare
Centrala se va racorda la o re\ea electric[ monofazat[ 230 Volt-50 Hz. Racordurile la re\ea trebuie
executate cu conexiune fix[ ;i dotate cu `ntrerup[tor bipolar ale c[rui contacte s[ aib[ o deschidere
de minimum 3 mm, interpun]nd sigurante fuzibile de 3A max `ntre centrala ;i re\ea.
Este important s[ se respecte polaritatea (FAZ{ cablu maro / NUL> cablu albastru /
IMP{M}NTARE> cablu galben-verde) la racordarea la re\ea.
Siguran\a electric[ a aparatului se realizeaz[ numai c]nd acesta este corect legat la o instala\ie de
`mp[m]ntare eficient[ executat[ conform normativelor `n vigoare. Verifica\i cu ajutorul personalului
calificat corectitudinea `mp[m]nt[rii, constructorul nefiind responsabil pentru daunele produse de
lipsa `mp[m]nt[rii.
Not[ > `n cazul `nlocuirii cablului electric de ali-
mentare, se va utiliza exclusiv cablu "HAR H05
VV-F" 3x0,75 mm
2
cu diametrul exterior maxim
de 8 mm.
Termostatul de ambian\[, sonda de temperatur[ exte-
rioar[ ;i comenzi auxiliare
Sub cutia electric[ se afl[ o cutie de borne multipolar[,
pentru a se conecta>
Termostat de ambian\[ (5-6)
ATEN|IE> TERMOSTATUL DE AMBIAN|{ VA FI
DE TIPUL CU CONTACTE CURATE. CONECT}ND
BORNELE TERMOSTATULUI DE AMBIAN|{ LA O
TENSIUNE DE 230 V PLACA ELECTRONIC{ SE
VA DEFECTA IREMEDIABIL.
~n cazul conect[rii unui eventual termostat de
ambian\[ cu programare zilnic[ ;i s[pt[m]nal[ sau
a unui `ntrerup[tor orar (timer), evita\i s[ alimenta\i
aceste dispozitive de la contactele lor de `ntreru-
pere. Alimentarea lor trebuie efectuat[ de la re\ea
sau cu baterii, `n func\ie de tipul dispozitivului.
Comanda la distanta (7-8)
Pentru controlul la distan\[ a centralei cu func\ii de
cronotermostat s[pt[m]nal ;i reglaj climatic.
Sonda boiler, pentru reglarea temperaturii boileru-
lui. Sonda se va amplasa `n teaca prev[zut[ `n boil-
er si va fi conectata la clemele 11-12 (se
`ndep[rteaz[ rezisten\a R) ;i se trece centrala pe
Confort. Dac[ se utilizeaz[ un programator sau un
termostat boiler se va conecta la clemele 13 14 ;i
se `ndep[rteaz[ rezisten\a de 1,8 kOhm ;i trece\i
centrala pe Economy. Rezisten\a de 10 kOhm va
simula o temperatur[ de circa 25C. Programatorul
sau termostatul vor gestiona func\ia Economy sau
Comfort pentru utilizarea boilerului extern.
ECONCEPT 50 A
11
Fig. 5
V
0
3
2
OpenTherm
Sensor
~n interiorul centralei se g[se;te un ;ir de cleme Weiland fig.6a pentru conectarea>
Sond[ de temperatura extern[
Cu sonda (op\ional[) conectat[, centrala func\ioneaz[ cu temperatura reglabil[, `n func\ie de curba de
compensare reglat[ (par. 1.4) Dac[ nu este conectat[ nici o sonda nu este posibil[ func\ionarea cu tem-
peratur[ variabil[ ;i eventuala reglare a unei curbe de compensare (parametrul 9 din meniu) este ignorat
sistemul de control.
Pompa extern[ (500)
Se poate conecta o pomp[ extern[ care func\ioneaza simultan cu `nc[lzirea. Consumul maxim este de
100W.
Deschidere valv[ gaz (117)
De fiecare dat[ c]nd valva de gaz este alimentat[, placa prevede alimentarea la clemele 3-4 fig.6
(Max.20W). Acesta poate fi folosit pentru conectarea unui bec extern (care indic[ dac[ centrala este `n
func\iune) sau pentru un alt releu utilizat pentru alte scopuri.
N.B. Clemele 1-2 trebuie s[ ram]n[ cu ;unturi pentru corecta func\ionare a cazanului.
ECONCEPT 50 A
12
Fig. 6
Pozi\ionarea sondei de exterior
Sonda de exterior se va instala de preferat pe peretele dinspre Nord, Nord-Vest sau pe cel care se afl[ `n
dreptul `nc[perii principale (de referin\[). Sonda nu trebuie niciodat[ expus[ razelor solare `n primele ore ale
dimine\ii ;i, `n general, se va evita radia\ia solar[ direct[. Dac[ este necesar, se va proteja.
Sonda nu trebuie `n nici un caz montat[ `n apropierea ferestrelor, u;ilor, deschiderilor de ventila\ie, co;urilor
de fum sau surselor de c[ldur[ ce i-ar putea afecta semnalul.
Not[> Lungimea maxim[ admis[ pentru cablul de leg[tur[ centrala sond[ exterioar[ este de 50 m. Poate fi
utilizat un cablu bifilar obi;nuit.
ECONCEPT 50 A
13
Fig. 8
Fig. 7
H
H
2
/
1
H
2
/
1
H
N
N W
2.6 Evacuarea gazelor arse
Econcept 50A este o central[ de tip C cu tiraj for\at, iar aspira\ia aerului ;i evacuarea gazelor arse trebuie
racordate la unul din sistemele de evacuare / aspira\ie de mai jos. Cu ajutorul tabelelor ;i metodelor de cal-
cul prezentate, `nainte de instalare se va verifica mai `nt]i dac[ tubulaturile nu dep[;esc lungimile maxime
admise.
Not[> Acest aparat de tip C trebuie instalat utiliz]ndu-se numai tubulaturi de aspira\ie / evacuare
furnizate de FERROLI SpA, conform normativelor `n vigoare. Neutilizarea acestora duce la anularea
garan\iei ;i a responsabilit[\ii FERROLI S.p.A.
Racordarea la tubulatur[ coaxial[
Lungimea total[ in metri liniari a conductelor coaxiale nu va dep[;i lungimile maxime indicate `n primul tabel
de mai jos. ~n al doilea tabel sunt indicate reducerile ce trebuie efectuate pentru eventualele coturi incluse pe
traseu, cu excep\ia celei de plecare.
ATEN|IE! Tubulaturile coaxiale vor trebui s[ aib[ o `nclinare spre central[ de cel pu\in 3 mm/m, pen-
tru a se scurge condensul ce se formaz[ pe tubulaturi `n central[ ;i a se evita scurgerea sa `n exte-
rior. La trecerea prin zid, tubulaturile coaxiale se etan;eaz[ cu man;oanele furnizate. Tubulatura
exterioar[ va ie;i `n afara zidului cu 10 p]n[ la 60 mm.
ECONCEPT 50 A
14
Fig. 9
mm
80/125
Lungime maxim[
admis[ conducte
4 m
Reduceri pentru coturi
coaxiale
Cot coaxial la 90 0,5 m
Cot coaxial la 45 0,25 m
Racordarea la tubulaturi independente
Tubulaturile independente 80 pentru aspira\ia aerului ;i evacuarea gazelor arse pot fi racordate direct la
central[ a;a cum este ar[tat `n fig. 10.
La cerere sunt furnizate o larg[ gam[ de tubulaturi, coturi ;i accesorii, fie din aluminiu, fie din polipropilen[
special[ pentru condensare. Pentru diferitele componente, consulta\i tabelele 2 3 - 4 sau catalogul FERROLI
de accesorii pentru gaze arse.
Pentru a `ncadrarea `n lungimea maxim[ de tubulatur[ admis[ este suficient s[ se efectueze un calcul sim-
plu>
1. Pentru fiecare component[ este furnizat[ `n tabele o pierdere de presiune echivalenta `n metri-aer,
depinz]nd de pozi\ia de instalare a componentei (pe aspira\ie aer sau evacuare gaze arse, vertical[ sau
orizontal[).
Pierderea este dat[ `n echivalent `n metri-aer pentru c[ este raportat[ la pierderea de sarcin[ oe un
metru de tubulatura amplasat pe aspiratia aerului (definit ca fiind egal cu 1). De exemplu, un cot la 90
de 80 amplasat pe evacuarea gazelor arse are o pierdere echivalent cu 2,5 metri-aer, adic[ are o
pierdere de sarcin[ egal[ cu cea a 2,5 metri liniari de tubulatur[ amplasat[ pe aspira\ia aerului.
2. O data definit complet traseul sistemului de co; independent, se vor `nsuma pierderile `n metri
echivalen\i, `n func\ie de pozi\ia de instalare, ale tuturor componentelor ;i accesoriilor sistemului.
3. Verifica\i ca pierderea total[ calculat[ s[ fie inferioar[ sau egal[ cu 45 metri echivalen\i, care este maxi-
mul permis pentru acest model de central[.
~n cazul `n care traseul ales pentru sistemul de co;uri independente dep[;e;te limita maxim[ admis[, se
recomand[ adoptarea, cel pu\in pentru anumite por\iuni, a unor tubulaturi de diametru superior.
ECONCEPT 50 A
15
Fig. 10
Tabel pierderi tubulaturi si accesorii
Valorile indicate pentru pierderi sunt valabile pentru tubulaturi ;i accesorii originale FERROLI.
*PPS = Polipropilen[ special[ pentru condensare
ECONCEPT 50 A
16
KWMA83U
KWMA86A
KWMA85A
KWMA86U
KWMA84U
KWMA01K
KWMA65W*
KWMA02K
KWMA05K
KWMA01W*
KWMA82A
KWMA83W* 1,00 m
KWMA38A 0,50 m
KWMA83A 1,00 m
KWMA06K 2,00 m
KWMA07K 4,00 m
1
0,5
1
2
4
1
0,5
1
2
4
1,6
0,8
1,6
3,2
6,4
2
1
2
4
8
1,2
1,2
1,8
1,8
2,0 2,5
1,5
1,5
2,0
2,0
7
KWMA55U
5
2
4
3
12
KWMA03U 0
Aspirare Evacuare
V
e
r
t
i
c
a
l
O
r
i
z
o
n
t
a
l
V
e
r
t
i
c
a
l
O
r
i
z
o
n
t
a
l
Descriere
Pierderi echivalente
`n metri (aer)
Accesorii 80
Aspirare Evacuare
V
e
r
t
i
c
a
l
O
r
i
z
o
n
t
a
l
V
e
r
t
i
c
a
l
O
r
i
z
o
n
t
a
l
Descriere
Pierderi echivalente
`n metri (aer)
Accesorii 80
Tub 80
tat[ - mam[
Cot 45 80 mm
tat[ - mam[
Cot 90 80 mm
tat[ - mam[
Racord T M/F
80 mm cu
dop vizitare +
sifon pentru
evacuare
condens
Reduc\ie pahar
80/100 mm
Racord pahar
colectare
condens
Cot 90 80 mm
mam[ - mam[
Co; evacuare
gaze arse
aspirare aer
pentru racord
coaxial
Racord pentru co;
de evacuare fum
80 mm
Co; de evacuare fum
aspirare aer pentru
racord independent
80 mm
Terminal antiv]nt
produse de
combustie
80 mm
Terminal aer
protec\ie aspira\ie
80 mm
*PPS = Polipropilen[ special[ pentru condensare
ECONCEPT 50 A
17
KWMA29K
KWMA14K
KWMA03K
KWMA04K
KWMA08K 1,00 m
KWMA09K 2,00 m
0,4
0,8
0,4
0,8
0,4
0,8
0,7
1,4
0,6 0,8
0,8 1,0
3
1,5
KWMA03U 1,5 3
Aspirare Evacuare
V
e
r
t
i
c
a
l
O
r
i
z
o
n
t
a
l
V
e
r
t
i
c
a
l
O
r
i
z
o
n
t
a
l
Descriere
Pierderi echivalente
`n metri (aer)
Accesorii 100
Tub 100
tat[ - mam[
Cot 45 100 mm
tat[ - mam[
Cot 90 100 mm
tat[ - mam[
Reduc\ie pahar
100/80 mm
Terminal antiv]nt
produse de combustie
100 mm
Terminal aer
protec\ie aspira\ie
100 mm
Exemplu de calcul pentru racordarea la 2 tuburi separate lungime maxim[ co;> 45 m
Tubulaturile de gaze arse ;i aer vor avea o `nclinare de cel pu\in 3% spre centrala.
Racordarea la co;uri de fum colective sau co;uri de fum individuale cu tiraj natural
Dac[ se inten\ioneaz[ racordarea centralei Econcept 50 A la un co; de fum colectiv sau la un co; de fum indi-
vidual cu tiraj natural, acestea trebuie proiectate de c[tre personal tehnic calificat profesional, `n conformitate
cu prescrip\iile tehnice `n vigoare.
~n mod special, co;urile vor avea urm[toarele caracteristici>
Dimensionarea lor va fi efectuat[ conform metodelor de calcul indicate `n normative/prescrip\ii tehnice.
Co;urile vor fi etan;e la produsele de ardere, rezistente la gaze arse ;i c[ldur[ ;i impermeabile la con-
dens.
Sec\iunea co;urilor va fi circular[ sau rectangular[ (se admit ;i unele sec\iuni echivalente hidraulic), cu
traseu vertical ;i f[r[ g]tuiri.
Canalele ce transport[ gaze arse vor fi distan\ate `n mod adecvat sau izolate de materialele com-
bustibile.
Co;urile colective vor fi racordate la c]te un singur aparat pe etaj, maxim 6. (8 daca exista o deschidere
sau tub de compensare).
Nu vor exista mijloace mecanice de aspira\ie pe canalele de fum principale.
~n condi\ii de func\ionare sta\ionar[, co;urile vor fi `n depresiune pe toat[ lungimea lor.
La baz[, co;urile vor avea o camer[ de colectare a materialelor solide ;i a eventualului condens, cu
lungimea de cel pu\in 0,5 m, echipat[ cu o u;[ metalic[ cu `nchidere etan;[.
ECONCEPT 50 A
18
m
2
1
1 2
3
Fig. 11
Ref.
Nr.
buc.
Descriere
Pierdere
echivalent[
1 12 Tub vertical fum 19,2 m
2 12 Tub vertical aer 12,0 m
3 1 Co; evacuare fum 12,0 m
Total 43,2 m
2.7 Evacuarea condensului
Centrala este dotata cu sifon interior pentru evacuarea condensului. Monta\i racordul de inspec\ie cu cot A ;i
tubul flexibil B, introduc]ndu-le presat cca. 3 cm ;i fix]ndu-l cu un colier. Umple\i sifonul cu cca. 0,5 litri de
ap[ si racorda\i tubul flexibil la instala\ia de scurgere.
ECONCEPT 50 A
19
Fig. 12
Fig. 13
Fig. 14
2.8 Racordarea `n cascad[
Econcept 50 este un generator termic predispus pentru a func\iona singular sau `n baterie. ~n cazul `n care
puterea termic[ necesar[ `n instala\ie dep[;e;te 44,9 kW, se pot lega `n baterie (sau cascad[) dou[ sau mai
multe centrale Econcept 50, a;a cum este ar[tat `n figur[.
Cele N centrale astfel racordate pot fi considerate drept un unic generator termic echivalent cu
Puterea termic[ total[ N x 44.9 kW. Este necesar s[ fie satisf[cute toate cerin\ele normativelor ;i regula-
mentelor `n vigoare aplicabile unui asemenea generator echivalent cu puterea termic[ total[ N x 44.9 kW.
~n special camera centralelor, dispozitivele de siguran\[ ;i sistemul de evacuare al gazelor arse trebuie s[ fie
adecvate puterii termice totale N x 44.9 a bateriei de centrale Econcept 50.
Pentru racordarea `n cascad[, se vor respecta urm[toarele prescrip\ii>
Racorduri hidraulice
Racorda\i modulele la un circuit hidraulic cu colector dublu (un colector de tur ;i unul de retur) sau
monotub, interpun]nd eventual robineti de interceptare ce permit izolarea temporar[ a c]te unui genera-
tor in cazul `ntre\inerii sau repara\iilor. Distan\a `ntre module (D1) va fi sub 0,5 metri.
Se vor prevedea toate dispozitivele de protec\ie ;i siguran\[ prescrise de normele `n vigoare pentru gen-
eratorul modular complet cu puterea N x 44.9 kW. Acestea vor fi instalate pe conducta de tur, imediat
dup[ ultimul modul, la o distan\[ nu mai mare de 0,5 metri.
ECONCEPT 50 A
20
L1 max = 1000 mm
L2 max = 3000 mm
Fig. 15
Se subliniaz[ faptul c[ fiecare modul Econcept 50 este un generator termic complet, independent, dotat
cu toate propriile sale dispozitive de siguran\[ necesare ;i/sau obligatorii. ~n particular, fiecare modul
Econcept 50 este dotat cu propria sa supap[ de siguran\[ (3 bar), presostat de ap[, termostat de sigu-
ran\[, limitare electronic[. ~n caz de supratemperatur[, lips[ ap[ sau lips[ circula\ie `n aparat, dispozi-
tivele de protec\ie provoac[ oprirea sau blocarea aparatului, `mpiedic]ndu-i func\ionarea
Sistemul de control cascad[ ;i leg[turi electrice
Utiliza\i regulatoarele electronice de control cascad[ 1KWMH18A (op\ionale) pentru gestionarea
automat[ a aparatelor `n cascad[. Fiecare regulator permite gestiunea a 2 p]n[ la 5 centrale Econcept
`n cascad[. Mai multe regulatoare pot fi conectate `ntre ele `n paralel, pentru a permite ulterioare extin-
deri (10, 15, 20 generatoare Econcept 50 in cascada). Pentru conexiunile electrice, urma\i
instruc\iunile din kit.
Evacuarea gazelor arse
Colectorul, conductele ;i co;ul de fum trebuie corect dimensionate, proiectate ;i construite, conform nor-
mativelor `n vigoare. Ele vor fi realizate din materiale potrivite scopului, respectiv rezistente la temper-
atur[ ;i coroziune, netede la interior ;i cu etan;are ermetic[. Mai ales zonele de racordare trebuie s[ fie
etan;e la condens. Se vor prevedea eventuale puncte de drenare a condensului, racordate cu sifon.
Se vor racorda ie;irile gazelor arse ( 80) ale fiec[rui modul a;a cum este indicat `n figur[,
respect]ndu-se diametrele colectorului ;i co;ului prezentate `n tabelul de mai jos.
Nr. module Econcept 50 colector / co;
2 150
3 180
4 200
5 250
6 250
7 300
8 300
9 350
10 350
Preluarea aerului se poate face ;i din incinta de instalare, cu condi\ia ca aceasta s[ fie prev[zut[ cu o
ventila\ie adecvat[ conform normativelor `n vigoare. ~n acest caz, se va `ndep[rta unul dintre dopurile
80 ale fiec[rui modul.
ECONCEPT 50 A
21
3. SERVICE :I NTRE|INERE
3.1 Reglaje
Toate opera\iunile de reglare ;i transformare vor fi efectuate de personal calificat autorizat.
Produc[torul `;i declin[ orice responsabilitate cu privire la daunele derivate din accesarea centralei de c[tre
persoane necalificate ;i neautorizate.
Trasformarea gazului de alimentare
Aparatul poate func\iona alimentat cu gaz metan
(G20) sau GPL (GG31) ;i este prereglat din fab-
ric[ pentru utilizarea unuia din cele dou[ gaze, a;a
cum este indicat vizibil pe ambalaj ;i pe placa de
timbru. Dac[ este necesar[ utilizarea aparatului cu
un gaz diferit de cel prereglat, este necesar[
achizi\ionarea kitului de transformare ;i efectuarea
urm[toarelor opera\ii>
1. Se `ndep[rteaz[ mantaua.
2. Se deschide camera etan;[.
3. Se de;urubeaz[ racordul gaz A situat pe
amestec[torul aer/gaz.
4. Se `nlocuie;te duza din interiorul
amestec[torului cu cea inclus[ `n kitul de
transformare.
5. Reasambla\i racordul A ;i verifica\i
etan;eitatea conexiunii.
6. Se aplic[ eticheta autoadeziv[ con\inut[ `n
kitul de transformare, pentru a indica transfor-
marea efectuat[ l]nga eticheta cu date
tehnice.
7. Se reasambleaz[ camera etan;[ ;i mantaua.
ECONCEPT 50 A
22
A
Gaz Duz[
G20 6,70 mm
Categoria
2E
G31 4,75 mm 3P
Fig. 16
Reglarea parametrilor centralei
Apas]nd `n acelasi timp tasta M mod si tasta + / - pentru mai mult de 3 secunde se acceseaza meniul para-
metri centrala.
Apas]nd ulterior tasta M se pot parcurge parametrii, `n timp ce cu tastele + si se pot modifica valorile intro-
duse.
Pentru ca modificarea sa fie activata trebuie apasata tasta C confirmare
Reglarea temperaturilor
Apas]nd tasta M mod se acceseaza meniul utilizator (vezi cap. 1 pentru o descriere completa), din care pot
fi efectuate urmatoarele modificari>
Reglajele de mai sus se pot efectua numai dac[ comanda la distan\[ nu este conectat[.
Centrala este echipata cu un dispozitiv de siguran\[ care `i opre;te temporar func\ionarea `n cazul
unor salturi termice prea ridicate.
3.2 Punerea `n func\iune
Punerea `n func\iune va fi efectuat[ numai de personal calificat autorizat.
Verific[rile ce trebuie efectuate `nainte de prima aprindere ;i dup[ toate opera\iile de `ntre\inere ce implic[
deconectarea de la re\ele sau interven\ia asupra unui organ de siguran\[ sau parte ale centralei sunt>
~naintea pornirii centralei>
Se vor deschide eventualii robineti de interceptare `ntre centrala ;i instala\ie.
Se verific[ etan;eitatea instala\iei de gaz, proced]ndu-se cu aten\ie, cu o solu\ie de ap[ cu s[pun.
Se umple instala\ia hidraulic[ ;i se asigur[ eliminarea aerului din centrala ;i instala\ie deschiz]nd robi-
netul de aerisire de pe centrala ;i eventualii robineti de aerisire din instala\ie.
Se verific[ s[ nu existe pierderi de ap[ la instala\ie sau centrala.
Verifica\i corectitudinea conexiunilor electrice.
Verifica\i ca aparatul s[ fie corect `mp[m]ntat.
Verifica\i corecta racordare a aparatului la instala\ia de scurgere a condensului ;i asigura\i-v[ de
func\ionarea sistemului de evacuare a condensului.
Verifica\i ca valorea presiunii ;i debitul de gaz pentru `nc[lzire s[ fie cele cerute.
Verifica\i s[ nu fie lichide sau materiale inflamabile `n imediata vecin[tate a centralei
ECONCEPT 50 A
23
Par. 1 Temperatur[ `nc[lzire
Valoare
introdus[
70C
Reglabil de la
30C la 90C
Reglabil de la
40C la 65C
Valoare
introdus[
50C
Par. 2 Temperatur[ ap[ cald[
Pornirea centralei
Deschide\i robinetul de gaz din amonte de centrala .
Evacua\i aerul din conducta din amonte de vana de gaz.
~nchide\i sau introduce\i eventualul `ntrerup[tor `n amonte de centrala
Aduce\i `ntrerup[torul general pe pozi\ia ON
Centrala se aprinde automat ;i efectueaz[ un ciclu de autotest complet de cca. 1 minut, cu verificarea
func\ion[rii componentelor principale. Pe afi;aj se vizualizeaz[, succesiv,
Versiune software
Versiune parametri
Func\ionare `n test
Dac[ ciclul este executat corect>
- Dac[ nu este cerere de a.c.m. sau `nc[lzire, pe afi;aj apare un o minuscul (mod de func\ionare `n
a;teptare), urmat de valoarea temperaturii senzorului de tur. Ac\iona\i apoi asupra termostatului de
ambian\[ sau comenzii la distan\[ pentru a activa o cerere de `nc[lzire.
- Dac[ exist[ cerere, afi;ajul trece din faza de a;teptare o `n faza de `nc[lzire c ;i centrala `ncepe s[
func\ioneze automat, controlat de dispozitivele sale de reglare ;i siguran\[.
- Dac[ pe parcursul ciclului de autotest sau la aprinderea succesiv[ sunt `nt]lnite anomalii, pe afi;aj
apare codul de eroare respectiv ;i centrala se blocheaz[. A;tepta\i cca. 15 secunde ;i ap[sa\i tasta
reset. Centrala va relua ciclul de aprindere. Dac[, chiar dup[ o a doua `ncercare, centrala nu se aprinde,
consulta\i paragraful Remedierea problemelor.
Not[> ~n cazul `n care se `ntrerupe alimentarea electric[ a centralei `n timpul func\ion[rii sale,
arz[torul se va stinge. La reluarea aliment[rii electrice, centrala `;i reexecut[ ciclul de autotest ;i la
sf]r;it arz[torul se reaprinde automat (dac[ exist[ `n continuare cerere de c[ldur[).
Verific[ri `n timpul func\ion[rii
Asigura\i-v[ de etan;eitatea circuitului de combustibil ;i a instala\iilor de ap[.
Controla\i eficacitatea co;ului de fum ;i a tubulaturii aer/gaze arse `n timpul func\ion[rii centralei.
Controla\i ca circula\ia apei `ntre centrala ;i instala\ie s[ fie realizat[ corect.
Asigura\i-v[ c[ vana de gaz moduleaz[ corect at]t `n faza de `nc[lzire, c]t ;i `n cea de preparare a.c.m.
Verifica\i aprinderea corect[ a centralei, efectu]nd diferite probe de aprindere ;i oprire, cu ajutorul ter-
mostatului de ambian\[ ;i al comenzii la distan\[.
Cu un analizor de gaze arse racordat la ie;irea gazelor arse din centrala, verifica\i dac[ con\inutul `n
CO
2
al acestora, cu centrala func\ion]nd la putere maxim[ ;i minim[, corespunde celui prev[zut `n
tabelul de date tehnice pentru respectivul tip de gaz.
Asigura\i-v[ c[ consumul de combustibil indicat de contorul de gaz corespunde celui indicat `n tabelul cu
date tehnice.
Verifica\i programarea corect[ a parametrilor ;i executa\i eventualele personaliz[ri cerute (curba de
compensare, puterea termic[, temperaturi, etc.)
Oprire
~nchide\i robinetul de gaz ;i `ntrerupe\i alimentarea electric[.
Pentru opriri `ndelungate pe perioada de iarn[, pentru a evita daunele produse de `nghe\, se recomand[
golirea complet[ a centralei ;i instala\iei< sau introducerea unei cantit[\i potrivite de antigel `n instala\ia de
`nc[lzire, golind doar instalatia de acm.
ECONCEPT 50 A
24
3.3 ~ntre\inere
Urm[toarele opera\ii sunt strict rezervate personalului calificat autorizat.
Controlul sezonier a centralei ;i co;ului de fum
Se recomand[ s[ se efectueze cel pu\in o dat[ pe an urm[toarele verific[ri>
Dispozitivele de comand[ ;i siguran\[ (van[ gaz, flusometru, termostate, etc) trebuie s[ func\ioneze
corect.
Tubulatura ;i terminalul aer/gaze arse trebuie s[ fie libere de obstacole ;i s[ nu prezinte pierderi.
Sistemul de evacuare a condensului trebuie sa fie eficace ;i s[ nu prezinte pierderi sau obstruc\ii.
Instala\ia de gaz ;i cea hidraulic[ trebuie s[ fie etan;e.
Arz[torul ;i schimb[torul trebuie s[ fie curate. Urma\i instruc\iunile de la paragraful urm[tor.
Electrozii trebuie s[ fie liberi de depuneri ;i corect pozi\iona\i.
Presiunea apei `n instala\ie la rece trebuie s[ fie de circa 1-1,5 bar< in caz contrar readuce\i-o la aceast[
valoare.
Vasul de expansiune trebuie s[ fie presurizat.
Debitul de gaz ;i presiunea vor corespunde celor indicate `n tabele.
Pompele de circula\ie nu trebuie s[ fie blocate.
Cur[\area centralei ;i a co;ului de fum
Corpul ;i arz[torul nu trebuie cur[\ate cu produse chimice sau perii de o\el. Trebuie acordat[ mult[ aten\ie
sistemelor de etan;are ale camerei de ardere (garnituri, cleme, etc.), pentru a se evita pierderile de aer care,
provoc]nd o c[dere de presiune `n camera de ardere ar putea face s[ intervin[ presostatul diferen\ial, ceea
ce ar duce la blocarea centralei.
De asemenea, dup[ executarea tuturor opera\iilor, se vor controla ;i executa toate fazele de aprindere ;i
func\ionare a termostatelor, a vanei de gaz ;i a pompei de circula\ie.
Dup[ aceste controale, se va verifica s[ nu existe sc[p[ri de gaz.
ECONCEPT 50 A
25
3.4 Rezolvarea problemelor
Centrala este dotata cu un sistem avansat de autodiagnoz[. ~n caz de anomalii sau probleme `n func\ionare,
afi;ajul clipe;te ;i apare codul de identificare al erorii.
Anomaliile notate cu litera F provoac[ opriri temporare ce se anuleaz[ automat odat[ cu revenirea la valo-
rile normale de func\ionare ale centralei.
Anomaliile notate cu litera A provoac[ o oprire resetabil[ de c[tre utilizator. Pentru a relua func\ionarea,
ap[sa\i tasta R ( reset ).
~n tabelul urm[tor sunt prezentate unele indica\ii pentru rezolvarea anomaliilor indicate de centrala.
Interven\iile asupra centralei se vor efectua numai de c[tre personal autorizat calificat. Pentru interven\ii
asupra dispozitivelor sau care implic[ deschiderea centralei chema\i `ntotdeauna un Centru de Asisten\[
Tehnic[ autorizat.
ECONCEPT 50 A
26
Cod
Anomalie Cauz[ posibil[ Rezolvare
A01
Arz[torul nu se aprinde Lips[ gaz
Anomalie la electrodul de
detec\ie sau de aprindere
Van[ de gaz defect[
Presiune gaz insuficienta
Sifon obstructionat
Controla\i ca alimentarea cu gaz
s[ fie corect[ ;i ca aerul s[ fie
eliminat din conducte
Controla\i ca electrozii s[ fie
corect pozi\iona\i ;i f[r[ depuneri
Verifica\i vana de gaz ;i `nlocui\i-
o dac[ este cazul
Verificati presiunea gazului in
retea
Verificati si eventual curatati
sifonul
A02
Interven\ie termostat de
siguran\[
Senzor de tur inactiv
Lips[ circula\ie `n instala\ie
Controla\i pozi\ia ;i func\ionarea
corect[ a senzorului de tur
Verifica\i pompa de circula\ie, by-
pass-ul si robinetii din instalatie
A03
Interven\ie termostat
gaze arse
Co; par\ial obturat sau
insuficient
Verifica\i eficacitatea co;ului, a
tubulaturii de evacuare gaze
arse ;i aspira\ie aer ;i a termi-
nalelor
A04
Lips[ flac[r[ dup[ faza
de aprindere
Tubulatur[ aer / gaze obtu-
rat[
Sifon obturat
Anomalie electrod de
ionizare
Flacara instabila
Anomalie reglaj valva gaz
~ndep[rta\i obstruc\ia co;ului, a
tubulaturii de evacuare gaze
arse ;i aspira\ie aer sau a termi-
nalelor
Verificati si eventual curatati
sifonul
Controlati pozitia electrodului de
ionizare si eventual inlocuiti-l
Controlati arzatorul
Verificati reglajul puterii minime
F05
Presiune insuficient[
instala\ie
Instala\ie golit[
Presostat deteriorat sau
cablaj intrerupt
Umple\i instala\ia
Verificati cablajul si ca la 1,5bar,
presostatul sa inchida contactul
F06
Anomalie la ventilator Ventilator nealimentat
Ventilator defect
Verifica\i conexiunea ventilatoru-
lui
~nlocui\i ventilatorul
F07
Temperatur[ ridicat[ a
gazelor arse
Co; par\ial obturat sau
insuficient
Verifica\i eficacitatea co;ului, a
tubulaturii de evacuare gaze
arse ;i aspira\ie aer ;i a termi-
nalelor
ECONCEPT 50 A
27
Cod
Anomalie Cauz[ posibil[ Rezolvare
F08
Supratemperatur[ tur
instala\ie
Pomp[ circula\ie blocat[
Anomalie la pomp[
Anomalie senzor tur
Filtru apa obstructionat
Debloca\i pompa `ndep[rt]nd
dopul ;i rotind arborele cu o
;urubelni\[
Controla\i ;i `nlocui\i conden-
satorul sau pompa
Verificati pozitia si eventual
inlocuiti senzorul de tur
Verificati filtrul de apa prezent in
instalatie
F09
Supratemperatur[ retur
instala\ie
Lips[ circula\ie `n instala\ie
Schimb[tor a.c.m. murdar
sau obturat
Filtru apa obstructionat
Verifica\i instala\ia ;i pompa de
circula\ie
Cur[\a\i schimb[torul a.c.m.
Verificati filtrele de apa prezente
in instalatie
F10
Anomalie senzor tur Senzor avariat / cablaj
`ntrerupt
Verifica\i cablajul sau `nlocui\i
senzorul
F11
Anomalie senzor retur Senzor avariat / cablaj
`ntrerupt
Verifica\i cablajul sau `nlocui\i
senzorul
F12
Anomalie senzor boiler Senzor avariat / cablaj
`ntrerupt
Verifica\i cablajul sau `nlocui\i
senzorul
F13
Anomalie senzor gaze
arse
Senzor avariat / cablaj
`ntrerupt
Verifica\i cablajul sau `nlocui\i
senzorul
F14
Anomalie sond[ exterior Senzor avariat / cablaj
`ntrerupt
Verifica\i cablajul sau `nlocui\i
senzorul
A16
Lips[ de comunicare
`ntre placa principal[ ;i
aparatura de aprindere
Cablaj `ntrerupt sau gre;it
`ntre placa principal[ ;i
aparatura de aprindere
Verifica\i cablajul ;i conexiunile
dintre pl[ci
F17
F18
F19
Anomalie microprocesor Anomalie `n func\ionarea
microprocesorului
~ntrerupe\i ;i apoi reporni\i ali-
mentarea electric[. Dac[ proble-
ma persist[, verifica\i ;i/sau
`nlocui\i placa principal[
4. CARACTERISTICI :I DATE TEHNICE
4.1 Dimensiuni ;i racorduri
ECONCEPT 50 A
28
Fig. 17
Legend[
1 Racord gaz
2 Tur instala\ie
3 Retur instala\ie
4.2 Vedere de ansamblu ;i componente principale
ECONCEPT 50 A
29
Legend[
16 Ventilator
32 Pomp[ de circula\ie `nc[lzire
34 Senzor temperatura `nc[lzire
36 Aerisitor automat
44 Van[ gaz
49 Termostat de siguran\[
68 Cutie electric[ cu placa electronic[
82 Electrod ionizare
83 Central[ electronic[ de comand[
98 Intrerup[tor
114 Presostat ap[
186 Senzor de retur
188 Electrod aprindere
191 Senzor temperatura gaze arse
204 Conector PC
Fig. 18
4.3 Tabel date tehnice
ECONCEPT 50 A
30
Puteri Pmax Pmin
Debit termic focar (PCI - Hi) kW 46 13,8
Putere termic[ util[ 80C/60C kW 45,2 13,6
Putere termic[ util[ 50C/30C kW 48,4 14,4
Debit Gaz Metan (G20) nm
3
/h 4,86 1,46
Presiune alimentare Gaz Metan (G20) mbar 20 20
Debit GPL (G31) kg/h 3,6 1,8
Presiune alimentare GPL (G31) mbar 37 37
Combustie Pmax Pmin
CO2 (G20 Gaz Metan) % 9,0 8,7
Duze gaz G20 6,70
CO2 (G31 Propan) mbar 10,0 9,5
Duze GPL G31 4,75
Temperatur[ fum 80C/60C C 65 65
Temperatur[ fum 50C/30C C 45 38
Debit fum kg/h 77 24
Valoare pH ap[ condens pH 4,1
Marcatura energetic[ (directiva 92/42EEC)
Clas[ emisii NOx 5
~nc[lzire
Plaj[ de reglaj temperatur[ `nc[lzire C 20 - 90
Presiune maxim[ de exerci\iu `nc[lzire bar 6
Presiune minim[ de exerci\iu `nc[lzire bar 0,8
Presiune de pre`nc[rcare vas expansiune bar 1
Con\inut de ap[ central[ litri 2,7
Dimensuni, mase, racorduri
~n[l\ime mm 720
L[\ime mm 630
Ad]ncime mm 280
Mas[ inclusiv ambalaj kg 62
Racord gaz " 3/4"
Racord tur/retur " 1"
Lungime maxim[ co; independent D=80* m
eq
45
Alimentare electric[
Putere electric[ max. absorbit[ Watt 190
Tensiune / frecven\[ V/Hz 230/50
Grad de protec\ie IP X4D
*) Valoare exprimata `n metri aer echivalen\i - cfr. sistemului de calcul FERROLI
4.4 Diagrame
ECONCEPT 50 A
31
0
0
A
1
2
3
4
5
6
7
500 1.000 1.500 2.000 Q (l/h)
H (m H
2
O)
3
1
2
A
Fig. 19
Debit pomp[
P
i
e
r
d
e
r
e

d
e

s
a
r
c
i
n
[
Legend[
1-3 = Vitez[ pomp[ de circula\ie
A = Pierdere de presiune central[.
4.5 Schema electric[
ECONCEPT 50 A
32
Legend[
16 Ventilator
32 Pomp[ de circula\ie `nc[lzire
34 Senzor temperatura `nc[lzire
49 Termostat de siguran\[
72 Termostat de ambian\[ (nefurnizat)
82 Electrod ionizare
83 Central[ electronic[ de comand[
98 ~ntrerup[tor
101 Plac[ electronic[
104 Fuzibil
114 Presostat ap[
117 Van[ principal[ gaz
130 Pomp[ de circula\ie boiler
138 Sond[ de exterior
139 Comanda la distan\[
186 Senzor de retur
188 Electrod aprindere
191 Senzor temperatura gaze arse
202 Transformator 220V-24V
246 Traductor de presiune
500 Pompa externa nefurnizata (100W)
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 14 15
X6
1 2 5 6 7 8 9 10 3 4 11 12
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 9 83
82
188
186
P
114
34
130
15 14 13 12 11 10 8 7 6 5 4 2 1
X5
X7
104
T
A

0
,
4
X3
N L
2 3
X2
N L N L
2 3 1 1
X1
DMF04C.1
101
104
T
A

2
X4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
202
230V
L N
24V
r p o w
+

C
D
V
4
2
Q
E
R
F
T
U
O

M
W
P
-

C
D
V
4
2
w o p r
230 V 50Hz
16
191
98
N L
32
49
117 500
4 3 2 1 N L
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2 1 14
T
U
O
D
N
G
N
I
246
1,8 k
10 k
L N
2
7
9
3
1
8
3
1
Fig. 20
ECONCEPT 50 A
33
NOTE
ECONCEPT 50 A
34
NOTE
FERROLI S.p.A. `;i declin[ orice responsabilitate pentru posibilele inexactit[\i con\inute `n prezentul
manual, dac[ acestea se datoreaz[ unor erori de tipar sau de transcriere. Ne rezerv[m dreptul de a
aduce produselor proprii orice modificare ce reiese a fi necesar[ sau util[, f[r[ a prejudicia caracteristicile
esen\iale.