Sunteți pe pagina 1din 28
FEReasy F 24 central[ termic[ mural[ pentru `nc[lzire ;i producere de ap[ cald[ menajer[ CAIET

FEReasy F 24

central[ termic[ mural[ pentru `nc[lzire ;i producere de ap[ cald[ menajer[

FEReasy F 24 central[ termic[ mural[ pentru `nc[lzire ;i producere de ap[ cald[ menajer[ CAIET TEHNIC

CAIET TEHNIC

FEReasy F 24

FEReasy F 24

FEReasy F 24
FEReasy F 24

Citi\i cu aten\ie instruc\iunile din acest manu- al pentru c[ ele furnizeaz[ indica\ii impor- tante cu privire la siguran\a `n instalare, uti- lizare ;i `ntre\inere a aparatului. Manualul cu instruc\iuni constituie o parte integrant[ ;i esen\ial[ a produsului ;i trebuie s[ fie Manualul cu instruc\iuni constituie o parte integrant[ ;i esen\ial[ a produsului ;i trebuie s[ fie p[strat cu grij[ de c[tre utilizator pen- tru a putea fi consultat ulterior. Dac[ aparatul va trebui s[ fie v]ndut sau mutat la un alt proprietar, asigura\i-v[ `ntot- deauna c[ manualul s[ `nso\easc[ aparatul ca s[ poat[ fi consultat de noul proprietar ;i/sau de instalator. Instalarea ;i `ntre\inerea trebuie efectuate `n concordan\[ cu normele `n vigoare, `n func\ie de instruc\iunile constructorului, ele trebuind s[ fie executate de personal calificat. O instalare gre;it[ sau o `ntre\inere defec- tuoas[ a aparatului pot d[una persoanelor, animalelor ;i obiectelor `nconjur[toare. Con- structorul nu i;i asum[ responsabilitatea pen- tru daunele cauzate de erori de instalare ;i de utilizare sau pentru neaten\ia acordat[ in- struc\iunilor furnizate de c[tre constructor ~nainte de a efectua orice opera\iune de cur[\are sau `ntre\inere, decupla\i aparatul de la re\eaua de alimentare ac\ion]nd asupra `ntrerup[torului instala\iei ;i/sau prin inter- mediul respectivelor organe de interceptare.

~n caz de defec\iune ;i/sau func\ionare necorespunz[toare a aparatului, dezactiva- \i-l, `ns[ nu `ncerca\i s[-l repara\i sau s[ interveni\i direct asupra lui. Adresa\i-v[ nu- mai personalului calificat. O eventual[ reparare- `nlocuire a produselor va trebui efectuat[ numai de c[tre personalul calificat utiliz]nd `n mod exclusiv piesele de schimb originale. Nerespectarea instruc\iu- nilor de mai sus poate s[ compromit[ sigu- ran\a aparatului. Pentru a garanta o bun[ func\ionare a apa-

ratului trebuie ca personalul calificat s[ fac[ o intre\inere anuala. Acest aparat trebuie folosit numai `n scop- urile pentru care a fost proiectat. Orice alt[ utilizare este improprie ;i, prin urmare, peri- culoas[.

Dup[ ce a\i `ndep[rtat ambalajul, asigura\i-v[

de integritatea con\inutului. Ambalajul nu trebuie l[sat la `ndem]na copi- ilor pentru c[ poate fi periculos. ~n caz de nesiguran\[ nu utiliza\i aparatul ;i adresa\i-v[ furnizorului.

Acest simbol indic[ “Aten\ie” ;i este amplasat `n coresponden\[ cu toate avertiz[rile referitoare la siguran\[. Fi\i foarte aten\i la astfel de avertiz[ri pentru a evita pericolul ;i daune persoanelor, animalelor ;i obiectelor.Acest simbol indic[ “ Aten\ie

Acest simbol solicit[ aten\ie asupra unei note sau avertiz[ri importante.Fi\i foarte aten\i la astfel de avertiz[ri pentru a evita pericolul ;i daune persoanelor, animalelor ;i

Certificare

Marca CE atest[ faptul ca aparatele pe gaz Ferrolli sunt conforme cu cerin\ele directivelor europene cu privire la acest tip de aparate.

faptul ca aparatele pe gaz Ferrolli sunt conforme cu cerin\ele directivelor europene cu privire la acest
FEReasy F 24

FEReasy F 24

FEReasy F 24
 
 

Instruc\iuni de utilizare1.

1.

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.4

 

1.1

Prezentare

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.4

1.2

Panoul de comand[

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.4

1.3

Pornirea ;i oprirea

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.5

Pornirea ;i oprirea   . . . . . . . . . . . .

1.4

Regl[rile

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.6

Instalarea2.

2.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.8

 

2.1

Dispozi\ii Generale

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.8

2.2

Locul de instalare

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.8

2.3

Racorduri hidraulice

 

.8

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

2.4

Racordarea la gaz

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.9

 

2.5

Racordurile electrice

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.9

2.6

Conducte aer/gaze arse

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.10

Exploatarea ;i `ntre\inerea3.

3.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.15

3.1

Regl[rile

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.15

3.1 Regl[rile . . . . . . . . . . . . . .

3.2

Punerea `n func\iune

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.16

3.3

~ntre\inerea

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.17

3.4

Rezolvarea problemelor

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.19

4 Caracteristici ;i date tehnice  .20

 

.20

4.1 Dimensiuni ;i racorduri

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.20

 

4.2 Vedere general[ ;i componente principale

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.21

4.3 Circuitul hidraulic

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.22

4.4 Tabel date tehnice

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.23

4.5 Diagrame

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.24

4.6 Schema electric[

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.25

4.6 Schema electric[ . . . . . . . . . . . . .
 
 
FEReasy F 24

FEReasy F 24

FEReasy F 24
FEReasy F 24
 

1. Instruc\iuni de utilizare

 

1.1

Prezentare

 

Stimate Client,

V[ mul\umim c[ a\i ales o central[ mural[ de concep\ie avansat[, tehnologie de avangard[, `nalt[

V[ mul\umim c[ a\i ales o central[ mural[ de concep\ie avansat[, tehnologie de avangard[, `nalt[ fiabilitate ;i calitate a fabric[rii. V[ rug[m s[ citi\i cu aten\ie prezentul manual, deoarece v[ furnizeaz[ indica\ii importante cu privire la securitatea instal[rii, utilizare ;i `ntre\inere.

FEReasy F 24 este un generator termic pentru `nc[lzire ;i producere de ap[ cald[ menajer[ cu randament `nalt, care func\ioneaz[ cu gaz natural sau GPL, dotat cu arz[tor atmosferic cu aprindere electronic[, sistem de control cu micro- procesor ;i camer[ ermetic[ cu ventila\ie for\at[, destinat instal[rii `n interior sau exterior `ntr-un loc par\ial protejat (conform EN 297/A6) pentru temperaturi de p]n[ la -5ºC.

 
 

1.2

Tablou comenzi

 
 
 
-5ºC.     1.2 Tablou comenzi         fig. 1 - Panoul de control
-5ºC.     1.2 Tablou comenzi         fig. 1 - Panoul de control
-5ºC.     1.2 Tablou comenzi         fig. 1 - Panoul de control
-5ºC.     1.2 Tablou comenzi         fig. 1 - Panoul de control
-5ºC.     1.2 Tablou comenzi         fig. 1 - Panoul de control
 
 
 

fig. 1 - Panoul de control

1 = Reglarea temperaturii `n instala\ie ;i comutare Var[/Iarn[

 

2 = Reglarea temperaturii `n circuitul de ap[ menajer[ ;i dezactivarea circuitului de ap[ menajer[

3 = Tasta ECO/COMFORT

 

4 = Leduri indicatoare pentru semnalarea func\ion[rii ;i a anomaliilor

   
5 = Tasta RESET

5 = Tasta RESET

FEReasy F 24

FEReasy F 24

FEReasy F 24
 
 

Indica\ii `n timpul func\ion[rii

   

~n timpul func\ion[rii normale, controlul de diagnosticare al centralei trimite informa\ii privind starea acesteia, prin leduri (4 – Fig. 1)>

Tabelul 1

 
= Lumin[ intermitent[ rapid[

= Lumin[ intermitent[ rapid[

Legend[ LEDuri

= ~ n c h i s / = Deschis / = Lumin[ intermitent[ /

= ~nchis /

= ~ n c h i s / = Deschis / = Lumin[ intermitent[ /

= Deschis /

= ~ n c h i s / = Deschis / = Lumin[ intermitent[ /

= Lumin[ intermitent[ /

   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
 
   
Central[ oprit[  
Central[ oprit[  
Central[ oprit[  

Central[ oprit[

Central[ oprit[  
Central[ oprit[  
Central[ oprit[  
 
Central[ `n stand-by
Central[ `n stand-by
Central[ `n stand-by

Central[ `n stand-by

Central[ `n stand-by
Central[ `n stand-by
Central[ `n stand-by
             

Anomalii (vezi pct. 3.4)

 
 
 
Central[ `n stand-by / Mod ECO    
Central[ `n stand-by / Mod ECO    

Central[ `n stand-by / Mod ECO

Central[ `n stand-by / Mod ECO    
Central[ `n stand-by / Mod ECO    
   
Func\ionare `n modul `nc[lzire (arz[tor aprins) / mod COMFORT
Func\ionare `n modul `nc[lzire (arz[tor aprins) / mod COMFORT
Func\ionare `n modul `nc[lzire (arz[tor aprins) / mod COMFORT

Func\ionare `n modul `nc[lzire (arz[tor aprins) / mod COMFORT

Func\ionare `n modul `nc[lzire (arz[tor aprins) / mod COMFORT
Func\ionare `n modul `nc[lzire (arz[tor aprins) / mod COMFORT
Func\ionare `n modul `nc[lzire (arz[tor aprins) / mod COMFORT
Func\ionare `n modul preparare ap[ cald[ menajer[ (arz[tor aprins) Func\ionare `n modul TEST
Func\ionare `n modul preparare ap[ cald[ menajer[ (arz[tor aprins) Func\ionare `n modul TEST
Func\ionare `n modul preparare ap[ cald[ menajer[ (arz[tor aprins) Func\ionare `n modul TEST

Func\ionare `n modul preparare ap[ cald[ menajer[ (arz[tor aprins)

Func\ionare `n modul preparare ap[ cald[ menajer[ (arz[tor aprins) Func\ionare `n modul TEST
Func\ionare `n modul preparare ap[ cald[ menajer[ (arz[tor aprins) Func\ionare `n modul TEST
Func\ionare `n modul preparare ap[ cald[ menajer[ (arz[tor aprins) Func\ionare `n modul TEST

Func\ionare `n modul TEST

Func\ionare `n modul preparare ap[ cald[ menajer[ (arz[tor aprins) Func\ionare `n modul TEST

1.3 Pornirea ;i oprirea

 

Pornirea

 

Deschide\i robinetul de gaz din amonte de central[. Alimenta\i aparatul cu curent electric. Pozi\iona\i butoanele pentru `nc[lzire ;i ap[ cald[ menajer[ la temperaturile dorite.

 
 

Centrala este gata de func\ionare automat[ ori de c]te ori se consum[ ap[ cald[ menajer[ sau se solicit[ ter- mostatul de mediu ambiant.

), ap[sa\i butonul RESET. Centrala va

repeta ciclul de aprindere `n urm[toarele 30 de secunde. Dac[ nici dup[ a treia tentativ[ arz[toarele nu se aprind, consulta\i pct. 3.4.), ap[sa\i butonul RESET. Centrala va Dac[ arz[toarele nu se aprind ;i se aprinde indicatorul de

Dac[ arz[toarele nu se aprind ;i se aprinde indicatorul de blocare (

arz[toarele nu se aprind, consulta\i pct. 3.4. Dac[ arz[toarele nu se aprind ;i se aprinde indicatorul

~n cazul `n care alimentarea cu energie electric[ a centralei se opre;te `n timp ce aceasta este `n func\iune, arz[toarele se vor stinge ;i se vor reaprinde automat, la restabilirea tensiunii `n re\ea.nu se aprind ;i se aprinde indicatorul de blocare ( Oprirea   Roti\i pe pozi\ia de

ce aceasta este `n func\iune, arz[toarele se vor stinge ;i se vor reaprinde automat, la restabilirea

Oprirea

 

Roti\i pe pozi\ia de minim ambele butoane (detaliile 1 ;i 2, Fig. 2). C]nd centrala este oprit[, cartela electronic[ mai este `nc[ alimentat[ cu energie electric[. Func\ionarea circuitelor de ap[ cald[ menajer[ ;i de `nc[lzire se dezactiveaz[, ledurile se sting, r[m]ne `ns[ activat[ func\ia anti`nghe\.

 
 
 
 
dezactiveaz[, ledurile se sting, r[m]ne `ns[ activat[ func\ia anti`nghe\.     fig. 2 - Central[ oprit[

fig. 2 - Central[ oprit[

 
FEReasy F 24

FEReasy F 24

FEReasy F 24
FEReasy F 24
Dac[ opri\i alimentarea cu energie electric[ ;i/sau cu gaz a aparatului, sistemul anti`nghe\ nu func\ioneaz[.
Dac[ opri\i alimentarea cu energie electric[ ;i/sau cu gaz a aparatului, sistemul anti`nghe\ nu func\ioneaz[.
La opriri `ndelungate pe timp de iarn[, pentru a evita defect[ri cauzate de `nghe\, se recomand[ s[ se scoat[
toat[ apa din central[, at]t cea de pe circuitul de ap[ menajer[, c]t ;i cea din instala\ie, sau s[ se evacueze
numai apa menajer[ ;i s[ se introduc[ lichid antigel adecvat `n instala\ia de `nc[lzire, conform indica\iilor de
la
pct. 2.3.
1.4 Regl[ri
Comutare Var[/Iarn[
~n func\ie de pozi\ia butoanelor „1” ;i „2”, pute\i opri centrala, pute\i efectua comutarea pentru func\ionare de Var[/Iarn[
sau s[ dezactiva\i circuitul de ap[ cald[ menajer[.
fig. 3 - Comut[ri
A = Func\ionare de VAR{ (numai ap[ cald[ menajer[)
B = Func\ionare de IARN{ (`nc[lzire + ap[ cald[ menajer[)
C = Circuit de ap[ cald[ menajer[ dezactivat (numai `nc[lzire)
Reglarea temperaturii `n circuitul de `nc[lzire
Rotind butonul (detaliul 1, Fig. 1), pute\i regla temperatura de la un minim de 30°C la un maxim de 85°C< oricum, se
recomand[ ca centrala s[ nu func\ioneze la sub 45°C.
Reglarea temperaturii `n circuitul de ap[ cald[ menajer[
Rotind butonul (detaliul 2, Fig. 1), pute\i regla temperatura de la un minim de 40°C la un maxim de 60°C.
Reglarea temperaturii ambientale (cu termostat de mediu ambiant op\ional)
Cu ajutorul termostatului de mediu, stabili\i temperatura dorit[ `n interiorul `nc[perilor. ~n cazul `n care centrala nu este
prev[zut[ cu termostat de mediu, aceasta men\ine instala\ia la temperatura dorit[ setat[ pentru turul instala\iei.
Reglarea temperaturii ambientale (cu cronocomand[ la distan\[ op\ional[)
Cu ajutorul cronocomenzii la distan\[, fixa\i temperatura dorit[ `n interiorul `nc[perilor. Centrala va regla temperatura
apei din instala\ie `n func\ie de temperatura cerut[ `n `nc[pere. Pentru informa\ii privind func\ionarea cu cronocomand[
de la distan\[, consulta\i manualul de utilizare respectiv.
Dac[ la central[ este conectat[ o cronocomand[ la distan\[ (op\ional), reglarea temperaturilor de `nc[lzire ;i
apei menajere pot fi efectuate doar prin cronocomand[. Oprirea centralei, comutarea Var[/Iarn[ ;i dezac-
tivarea circuitului de ap[ cald[ menajer[ trebuie efectuate de la tabloul de comand[ al centralei.
a
FEReasy F 24

FEReasy F 24

FEReasy F 24
 
 

Selectare ECO/COMFORT

Centrala este dotat[ cu un dispozitiv intern special care asigur[ o vitez[ mare de preparare a apei calde menajere ;i un confort maxim pentru utilizator. Atunci c]nd dispozitivul este activat (modul COMFORT), apa din central[ este men\inut[ la temperatur[ constant[, permi\]nd astfel ca apa cald[ s[ fie disponibil[ imediat la ie;irea din central[, la deschiderea robinetului, evit]ndu-se timpii de a;teptare. Dispozitivul poate fi dezactivat (mod ECO) ap[s]nd, cu centrala `n modul stand-by, tasta ECO/COMFORT. La func\ionarea `n modul ECO ledul galben ECO se aprinde. Pentru a activa modul COMFORT, ap[sa\i din nou tasta ECO/COMFORT – ledul galben se stinge.

Reglarea presiunii hidraulice a instala\iei

Presiunea de umplere a instala\iei reci, citit[ pe hidrometrul centralei, trebuie s[ fie de circa 1,0 bar. Dac[ presiunea instala\iei scade la valori inferioare celei minime, ac\iona\i robinetul de umplere (detaliul 1, Fig. 4) ;i readuce\i-o la va- loarea ini\ial[. La terminarea opera\iei, `nchide\i `ntotdeauna robinetul de umplere.

terminarea opera\iei, `nchide\i `ntotdeauna robinetul de umplere. A = Deschis B = ~nchis fig. 4 -

A = Deschis

B = ~nchis

fig. 4 - Robinetul de umplere

terminarea opera\iei, `nchide\i `ntotdeauna robinetul de umplere. A = Deschis B = ~nchis fig. 4 -
terminarea opera\iei, `nchide\i `ntotdeauna robinetul de umplere. A = Deschis B = ~nchis fig. 4 -
terminarea opera\iei, `nchide\i `ntotdeauna robinetul de umplere. A = Deschis B = ~nchis fig. 4 -
terminarea opera\iei, `nchide\i `ntotdeauna robinetul de umplere. A = Deschis B = ~nchis fig. 4 -
FEReasy F 24

FEReasy F 24

FEReasy F 24
FEReasy F 24

2. Instalarea

2.1 Dispozi\ii generale

INSTALAREA CENTRALEI TREBUIE EFECTUAT{ NUMAI DE C{TRE PERSONAL SPECIALIZAT :I CALIFICAT, CU RESPECTAREA TUTUROR INSTRUC|IUNILOR DATE ~N PREZENTUL MANUAL TEHNIC, A DISPOZI|IILOR LEGALE ~N VIGOARE, A PREVEDERILOR NORMELOR NA|IONALE :I LOCALE :I CONFORM REGULILOR DE BUN{ FUNC|IONARE TEHNIC{.

2.2 Locul de instalare

Circuitul de combustie al aparatului este etan; fa\[ de mediul de instalare ;i deci aparatul poate fi instalat `n orice `nc[pere. Mediul de instalare trebuie s[ fie suficient de ventilat, pentru a evita crearea de condi\ii de pericol `n caz de pierderi de gaz, chiar mici. Aceast[ norm[ de securitate este impus[ de Directiva CEE nr. 90/396 pentru toate aparatele care utilizeaz[ gaz, inclusiv pentru cele cu camer[ etan;[.

Aparatul este adecvat func\ion[rii `ntr-un loc par\ial protejat conform EN 297 paragraf A6, cu temperatura minim[ de -5°C. Se recomand[ instalarea centralei sub un acoperi;, `n interiorul unui balcon sau `ntr-o ni;[ ad[postit[. Locul de instalare nu trebuie s[ con\in[ praf, obiecte sau materiale inflamabile sau gaze corozive. Centrala este proiectat[ pentru suspendare de perete ;i este dotat[ cu un cadru de ag[\are. Fixa\i cadrul de perete conform cotelor date `n pct. 4.1 ;i monta\i centrala pe el. La cerere, este disponibil un ;ablon metalic pentru a trasa pe perete punctele de g[urit. Fixarea pe perete trebuie f[cut[ astfel `nc]t s[ se asigure o sus\inere stabil[ ;i eficient[ a generatorului.

Dac[ aparatul este `nchis `ntre mobile sau montat flancat lateral, trebuie l[sat spa\iu liber pentru demontarea m[;tii ;i pentru opera\iile normale de `ntre\inere. m[;tii ;i pentru opera\iile normale de `ntre\inere.

2.3 Racordurile hidraulice

Puterea termic[ a aparatului se stabile;te printr-un calcul prealabil al necesarului de c[ldur[, conform normelor `n vigoare. Instala\ia trebuie s[ fie dotat[ cu toate componentele necesare pentru o func\ionare corect[ ;i regulat[. Se recomand[ interpunerea, `ntre central[ ;i instala\ia de `nc[lzire, a unor supape de blocare, care s[ permit[, dac[ este necesar, izolarea centralei de instala\ie.

Orificiul de evacuare al supapei de siguran\[ trebuie racordat la o p]lnie sau la un tub de colectare, pentru a evita scurgerea de ap[ pe p[m]nt `n caz de suprapresiune `n circuitul de `nc[lzire. ~n caz contrar, dac[ supa- pa de evacuare intervine ;i inund[ `nc[perea, produc[torul centralei nu va putea fi considerat responsabil. Nu folosi\i \evile instala\iilor hidraulice pentru legarea la p[m]nt a aparatelor electrice.dac[ este necesar, izolarea centralei de instala\ie. ~nainte de instalare efectua\i o sp[lare adecvat[ a tuturor

~nainte de instalare efectua\i o sp[lare adecvat[ a tuturor \evilor instala\iei, pentru a `ndep[rta reziduurile sau impu- rit[\ile care ar putea compromite buna func\ionare a aparatului.

Efectua\i racord[rile conform desenului din pct. 4.1 ;i simbolurilor trecute pe aparat. La cerere, pot fi furnizate kit-urile de racordare ar[tate `n figura de mai jos.

A - Man;on exterior B - Niplu din OT 58 C - Garnitur[ OR D
A - Man;on exterior B - Niplu din OT 58 C - Garnitur[ OR D
A
- Man;on exterior
B
- Niplu din OT 58
C
- Garnitur[ OR
D
- Inel de oprire din OT 58
E
- Rondel[ din cupru
F
- Racord din OT 58
G
- Robinet cu sfer[
fig.5 - Kit de racordare
FEReasy F 24

FEReasy F 24

FEReasy F 24
 
 

Caracteristicile apei din instala\ie

 

Dac[ apa are o duritate mai mare de 25°Fr, se recomand[ utilizarea de ap[ tratat[ adecvat, pentru a evita formarea de cruste `n central[. ~n cazul unor instala\ii foarte mari sau `n cazul `n care `n instala\ie se introduce frecvent ap[ pen- tru completare, tratarea apei este indispensabil[. Dac[ `n aceste cazuri ulterior este necesar[ golirea par\ial[ sau total[ a instala\iei, se recomand[ s[ se efectueze din nou umplerea cu ap[ tratat[.

Sistemul anti`nghe\, lichidele antigel, aditivii ;i inhibitorii

Centrala este echipat[ cu un sistem anti`nghe\ care activeaz[ centrala `n modul `nc[lzire atunci c]nd temperatura apei de intrare coboar[ sub 6°C. Dispozitivul nu este activ dac[ se `ntrerupe alimentarea electric[ ;i/sau cu gaz a aparat- ului. Dac[ este necesar, este permis[ utilizarea de lichide antigel, aditivi ;i inhibitori, numai dac[ produc[torul aces- tora furnizeaz[ o garan\ie c[ produsele sunt adecvate utiliz[rii ;i nu deterioreaz[ schimb[torul de c[ldur[ sau alte componente ;i/sau materiale ale centralei. Este interzis[ utilizarea de lichide antigel, aditivi ;i inhibitori care nu sunt `n mod expres produse adecvate pentru utilizare `n instala\ii termice ;i compatibile cu materialele centralei.

nu sunt `n mod expres produse adecvate pentru utilizare `n instala\ii termice ;i compatibile cu materialele

2.4

Racordarea la gaz

 
 
~nainte de efectuarea racord[rii, verifica\i ca aparatul s[ fie proiectat pentru func\ionare cu tipul de

~nainte de efectuarea racord[rii, verifica\i ca aparatul s[ fie proiectat pentru func\ionare cu tipul de combustibil disponibil ;i cur[\a\i bine toate \evile de gaz din instala\ie, pentru a `ndep[rta eventualele reziduuri care ar putea compromite buna func\ionare a centralei.

Racordarea trebuie efectuat[ `n punctul corespunz[tor (vezi Fig. 17) conform normelor `n vigoare, cu o \eav[ meta- lic[ rigid[ sau cu tub flexibil cu perete continuu din o\el inox, interpun]nd un robinet de gaz `ntre instala\ie ;i central[. Verifica\i ca toate conexiunile s[ fie etan;e. Debitul contorului de gaz trebuie s[ fie suficient pentru a permite utilizarea simultan[ a tuturor aparatelor conectate la el. Diametrul \evii de gaz care iese din central[ nu este determinant pen- tru alegerea diametrului \evii dintre aparat ;i gazometru< el trebuie ales `n func\ie de lungimea conductei de gaz ;i de pierderile de sarcin[, conform normelor `n vigoare.

el trebuie ales `n func\ie de lungimea conductei de gaz ;i de pierderile de sarcin[, conform
Nu utiliza\i \evile de gaz pentru legarea la p[m]nt a aparatelor electrice.

Nu utiliza\i \evile de gaz pentru legarea la p[m]nt a aparatelor electrice.

2.5

Racordurile electrice

 
 

Racordul la re\eaua electric[

Siguran\a electric[ a aparatului este asigurat[ numai dac[ acesta este conectat corect la o instala\ie

Siguran\a electric[ a aparatului este asigurat[ numai dac[ acesta este conectat corect la o instala\ie eficient[ de `mp[m]ntare, realizat[ conform prevederilor normelor de securitate `n vigoare. Eficien\a ;i compatibilitatea instala\iei de `mp[m]ntare trebuie verificate de c[tre personal calificat, produc[torul nefiind responsabil pentru eventuale daune cauzate de neefectuarea `mp[m]nt[rii instala\iei. De asemenea, trebuie verificat dac[ instala\ia electric[ este adecvat[ pentru puterea maxim[ absorbit[ a aparatului, indicat[ pe pl[cu\a cu datele tehnice ale centralei.

electric[ este adecvat[ pentru puterea maxim[ absorbit[ a aparatului, indicat[ pe pl[cu\a cu datele tehnice ale

Centrala este precablat[ ;i dotat[ cu cablu de racordare la linia electric[ de tip „Y” f[r[ ;tec[r. Conexiunile la re\ea trebuie efectuate cu un racord fix ;i dotate cu un `ntrerup[tor bipolar ale c[rui contacte s[ aib[ o deschidere de cel pu\in 3 mm, interpun]nd siguran\e fuzibile de max. 3A `ntre central[ ;i linie. Este important s[ se respecte polarit[\ile (LINIE> cablu maro / NEUTRU> cablu albastru /P{M~NT> cablu galben-verde) la conect[rile la linia electric[. ~n faza instal[rii sau a `nlocuirii cablului de alimentare, conductorul de `mp[m]ntare trebuie l[sat cu 2 cm mai lung dec]t ceilal\i.

Cablul de alimentare al aparatului nu trebuie `nlocuit de c[tre utilizator. ~n caz de deteriorare

Cablul de alimentare al aparatului nu trebuie `nlocuit de c[tre utilizator. ~n caz de deteriorare a cablului, opri\i aparat- ul ;i, pentru `nlocuirea lui, adresa\i-v[ exclusiv personalului calificat profesional. ~n caz de `nlocuire a cablului electric de alimentare, utiliza\i exclusiv cablu „HAR H05 VV-F” 3 x 0,75 mm 2 cu diametru exterior de max. 8 mm.

 

Termostatul de mediu ambiant

ATEN|IE> TERMOSTATUL DE MEDIU AMBIANT TREBUIE S{ AIB{ CONTACTELE CURATE. DAC{ SE CONECTEAZ{ 230 V

ATEN|IE> TERMOSTATUL DE MEDIU AMBIANT TREBUIE S{ AIB{ CONTACTELE CURATE. DAC{ SE CONECTEAZ{ 230 V LA PANOURILE DE BORNE DE ALIMENTARE ALE TERMOSTATULUI DE MEDIU, FI:A ELECTRONIC{ SE VA DETERIORA IRIMEDIABIL.

230 V LA PANOURILE DE BORNE DE ALIMENTARE ALE TERMOSTATULUI DE MEDIU, FI:A ELECTRONIC{ SE VA

La conectarea cronocomenzii sau a timer-ului, evita\i alimentarea acestor dispozitive de la contactele lor de `ntreru- pere. Alimentarea lor trebuie efectuat[ prin conexiune direct[ de la re\ea sau prin generatoare electrice, `n func\ie de tipul de dispozitiv.

FEReasy F 24 Accesul la panoul de borne electric Panoul cu borne pentru conectarea termostatului
FEReasy F 24
Accesul la panoul de borne electric
Panoul cu borne pentru conectarea termostatului de mediu ambiant (detaliul 1, Fig. 6) sau a cronocomenzii la distan\[
(detaliul 2, Fig. 6) este accesibil din partea inferioar[ a centralei, a;a cum este indicat `n Fig. 6.
fig. 6 - Accesul la panoul de borne
1 = Conectarea termostatului de mediu ambiant
2 = Conectarea cronocomenzii la distan\[ (OPENTHERM)
2.6 Conductele de aer/gaze arse
Aparatul este de tip „C” cu camer[ etan;[ ;i tiraj for\at, iar conductele de admisie aer ;i de evacuare a gazelor arse
trebuie racordate la unul din sistemele de evacuare/admisie indicate `n continuare. Aparatul este omologat pentru a
func\iona cu toate configura\iile de hornuri Cxy indicate pe pl[cu\a cu date tehnice (unele configura\ii sunt date cu titlu
de exemplu `n prezentul capitol). Este posibil totu;i ca unele configura\ii s[ fie expres limitate sau nepermise de legi,
norme sau regulamente locale. ~nainte de instalare, verifica\i ;i respecta\i `ntocmai prevederile respective. Respecta\i,
de asemenea, ;i dispozi\iile privind pozi\ionarea terminalelor pe perete ;i/sau acoperi; ;i distan\ele minime fa\[ de fer-
estre, pere\i, deschideri de aerisire etc.
Acest aparat de tip C trebuie instalat utiliz]nd conductele de admisie ;i evacuare gaze arse furnizate de pro-
duc[tor, conform UNI-CIG 7129/92. Neutilizarea acestora duce automat la anularea oric[rei garan\ii ;i a
responsabilit[\ii produc[torului.
Diafragme
Pentru func\ionarea centralei este necesar s[ monta\i diafragmele livrate odat[ cu aparatul, conform indica\iilor din
tabelele de mai jos.
~nainte de introducerea tubului de evacuare a fumului este obligatoriu s[ verifica\i dac[ e montat[ diafragma corect[
(c]nd aceasta trebuie utilizat[) ;i dac[ este pozi\ionat[ corect. ~n centrale este montat[ din fabric[ diafragma cu
diametrul cel mai mic. Pentru `nlocuirea diafragmei, proceda\i a;a cum este indicat `n Fig. 7.
fig. 7 - ~nlocuirea diafragmei (A = Cu centrala neinstalat[ / B = Cu centrala ;i conductele de fum deja instalate)
FEReasy F 24 Racordarea cu tuburi coaxiale fig. 8 - Exemple de racordare cu tuburi
FEReasy F 24
Racordarea cu tuburi coaxiale
fig. 8 - Exemple de racordare cu tuburi coaxiale (
= Aer
= Gaze arse)
Pentru racordarea coaxial[, monta\i pe aparat unul din urm[toarele accesorii de plecare. Pentru cotele orificiilor din
perete, consulta\i paragraful 4.1. Este necesar ca eventuale por\iuni orizontale ale conductelor de evacuare a fumului
s[ fie men\inute u;or `nclinate c[tre exterior, pentru a se evita curgerea `napoi spre aparat a eventualului condens.
fig. 9 - Accesorii de plecare pentru conducte coaxiale
~nainte de instalare, verifica\i cu ajutorul Tabelului 2 ce diafragm[ trebuie utilizat[ ;i care este lungimea maxim[ per-
mis[, \in]nd cont c[ orice cot coaxial duce la reducerea indicat[ `n tabel. De exemplu, o conduct[ Ø 60/100 compus[
dintr-un cot 90° + 1 metru orizontal are o lungime total[ echivalent[ cu 2 metri.
Tabelul 2 - Diafragme pentru conducte coaxiale
Coaxial 60/100
Coaxial 80/125
Lungime maxim[ permis[
5 m
10 m
Factor de reducere cot 90°
1 m
0.5 m
Factor de reducere cot 45°
0.5 m
0.25 m
0
÷ 2 m
Ø 43
0 ÷ 3 m
Ø 43
Diafragm[ de utilizat
2
÷ 5 m
f[r[ diafragm[
3 ÷ 10 m
f[r[ diafragm[
FEReasy F 24 Racordarea cu tuburi separate fig. 10 - Exemple de racordare cu tuburi
FEReasy F 24
Racordarea cu tuburi separate
fig. 10 - Exemple de racordare cu tuburi separate (
= Aer /
= Gaze arse)
Pentru racordarea conductelor separate, monta\i pe aparat urm[torul accesoriu de plecare>
fig. 11 - Accesoriu de plecare pentru conducte separate
~nainte de instalare, verifica\i ce diafragm[ trebuie utilizat[ ;i ave\i grij[ ca lungimea maxim[ permis[ s[ nu fie
dep[;it[, f[c]nd un calcul simplu>
1. Stabili\i complet schema sistemului de co;uri duble, inclusiv accesoriile ;i terminalele de ie;ire.
2. Consulta\i Tabelul 4 ;i identifica\i pierderile `n meq (metri echivalen\i) ale fiec[rui element component, `n func\ie de
pozi\ia de instalare.
3. Verifica\i ca suma total[ a pierderilor s[ fie mai mic[ sau egal[ cu lungimea maxim[ permis[ indicat[ `n Tabelul 3.
Tabelul 3 - Diafragme pentru conducte separate     Conducte separate   Lungime maxim[ permis[

Tabelul 3 - Diafragme pentru conducte separate

   

Conducte separate

 

Lungime maxim[ permis[

 

60 m eq

 
 

0 - 20 m eq

Ø

43

Diafragm[ de utilizat

20

- 45 m eq

Ø

47

45

- 60 m eq

f[r[ diafragm[

FEReasy F 24

FEReasy F 24

FEReasy F 24
 
 

Tabelul 4 - Accesorii

   
   

Pierderi `n m eq

Admisie

Evacuare gaze arse

aer

Vertical

Orizontal

Ø 80

TUB

0.5 m M/F

1KWMA38A

0,5

0,5

1,0

Ø 80 TUB 0.5 m M/F 1KWMA38A 0,5 0,5 1,0

1 m M/F

1KWMA83A

1,0

1,0

2,0

2 m M/F

1KWMA06K

2,0

2,0

4,0

COT

45° F/F

1KWMA01K

1,2

2,2

45° M/F

1KWMA65A

1,2

2,2

90° F/F

1KWMA02K

2,0

3,0

90° M/F

1KWMA82A

1,5

2,5

90° M/F + Priz[ test

1KWMA70U

1,5

2,5

 

TRONSON

cu priz[ test

1KWMA16U

0,2

0,2

pentru evacuare condens

1KWMA55U

-

3,0

TEU

cu evacuare condens

1KWMA05K

-

7,0

TERMINAL

aer la perete

1KWMA85A

2,0

-

gaze arse la perete cu antiv]nt

1KWMA86A

-

5,0

gaze arse la perete cu antiv]nt 1KWMA86A - 5,0

CO: DE FUM

Aer/gaze arse dublu 80/80

1KWMA84U

-

12,0

Numai ie;ire fum Ø80

1KWMA83U +

-

4,0

 

1KWMA86U

Ø 100

REDUC|IE

de la Ø80 la Ø100

1KWMA03U

0,0

0,0

de la Ø100 la Ø80

1,5

3,0

TUB

1

m M/F

1KWMA08K

0,4

0,4

0,8

COT

45° M/F

1KWMA03K

0,6

 

1,0

90° M/F

1KWMA04K

0,8

 

1,3

 

TERMINAL

aer la perete

1KWMA14K

1,5

-

gaze arse la perete cu antiv]nt

1KWMA29K

-

 

3,0

 
 
TERMINAL aer la perete 1KWMA14K 1,5 - gaze arse la perete cu antiv]nt 1KWMA29K -  
FEReasy F 24 Racordarea la hornuri colective fig. 12 - Exemple de racordare la hornuri
FEReasy F 24
Racordarea la hornuri colective
fig. 12 - Exemple de racordare la hornuri (
= Aer /
= Gaze arse)
Dac[ inten\iona\i s[ racorda\i centrala FEReasy F 24 la un horn colectiv sau la un co; separat cu tiraj natural, hornul
sau co;ul de fum trebuie s[ fie proiectate `n mod expres de personal tehnic calificat conform normelor `n vigoare ;i
trebuie s[ fie corespunz[toare pentru aparatele cu camer[ etan;[ dotate cu ventilator.
~n special, hornurile ;i co;urile de fum trebuie s[ aib[ urm[toarele caracteristici>
S[ fie dimensionate dup[ metoda de calcul prescris[ `n normele `n vigoare.
S[ fie etan;e fa\[ de produsele rezultate `n urma combustiei, rezistente la fum ;i la c[ldur[ ;i impermeabile la con-
dens.
S[ aib[ sec\iune circular[ sau rectangular[, cu tiraj vertical ;i s[ nu prezinte strangul[ri.
S[ aib[ conductele care transport[ fumul cald distan\ate `n mod corespunz[tor sau izolate fa\[ de materialele com-
bustibile.
S[ fie racordate la un singur aparat pe etaj.
S[ fie racordate la un singur tip de aparate (fie numai la aparate cu tiraj for\at, fie numai la aparate cu tiraj natu-
ral).
S[ nu aib[ dispozitive mecanice de aspirare `n conductele principale.
S[ aib[ depresiune, pe toat[ lungimea lor, `n condi\ii de func\ionare sta\ionar[.
S[ aib[ la baz[ o camer[ de colectare a materialelor solide sau a eventualului condens, prev[zut[ cu u;i\[ meta-
lic[ de `nchidere etan;[ la aer.
FEReasy F 24

FEReasy F 24

FEReasy F 24
 
 

3. Exploatarea ;i `ntre\inerea

 

Toate opera\iile de reglare, transformare, punere `n func\iune, `ntre\inere, descrise `n continuare, trebuie efectuate numai de c[tre personal calificat (av]nd calit[\ile tehnice profesionale prev[zute de normele `n vigoare), cum este, de exemplu, personalul Serviciului Tehnic Asisten\[ Clien\i din zon[.

FERROLI `;i declin[ orice responsabilitate pentru pagubele produse asupra lucrurilor ;i/sau persoanelor din cauza uti- liz[rii incorecte a aparatului de c[tre persoane necalificate ;i neautorizate.

;i/sau persoanelor din cauza uti- liz[rii incorecte a aparatului de c[tre persoane necalificate ;i neautorizate.

3.1 Regl[rile

Transformarea gazului de alimentare

Aparatul poate func\iona alimentat cu gaz metan sau G.P.L. ;i este programat din fabrica\ie pentru utilizarea unuia din cele dou[ gaze, conform indica\iilor de pe ambalaj ;i de pe pl[cu\a cu datele tehnice ale aparatului. Dac[ este nece- sar[ utilizarea aparatului cu alt gaz dec]t cel prev[zut, trebuie s[ achizi\iona\i kit-ul adecvat de transformare ;i s[ pro- ceda\i conform indica\iilor de mai jos>

 
 

1.

~nlocui\i duzele arz[torului principal cu duzele indicate `n tabelul de date tehnice din paragraful 4.4, `n func\ie de

tipul de gaz utilizat.

2. Scoate\i diafragma de gaz.

3. Modifica\i parametrul referitor la tipul de gaz>

- pune\i centrala `n modul stand-by

- pune\i centrala `n modul stand-by

- ap[sa\i butonul RESET timp de 10 secunde> ledurile lumineaz[ cu intermiten\[ rapid[ timp de dou[ secunde

- led ro;u aprins

 

- ap[sa\i butonul RESET timp de 5 secunde> ledurile lumineaz[ cu intermiten\[ - rapid[ timp de dou[ secunde

roti\i butonul circuitului de ap[ cald[ menajer[ (detaliul 2 – Fig. 1) la pozi\ia de minim (pentru func\ionarea cu metan) sau la pozi\ia de maxim (pentru func\ionarea cu GPL)

-

- ap[sa\i butonul RESET timp de 5 secunde> ledurile lumineaz[ cu intermiten\[ rapid[ timp de dou[ secunde

- led verde aprins

- roti\i butonul circuitului de `nc[lzire (detaliul 1 – Fig. 1) pe minim ;i apoi pe maxim

- centrala revine `n modul stand-by

 

- pozi\iona\i butoanele pe temperaturile stabilite

4.

Regla\i presiunea minim[ ;i controla\i presiunea maxim[ la arz[tor (cf. paragraful respectiv), stabilind valorile indi-

cate `n tabelul de date tehnice pentru tipul de gaz utilizat.

5.

Aplica\i pl[cu\a adeziv[ con\inut[ `n kit-ul de transformare l]ng[ pl[cu\a de date tehnice, pentru a ar[ta transfor-

marea f[cut[.

Activarea modului TEST

Ap[sa\i de 3 ori `n 3 secunde butonul RESET, pentru a activa modul TEST. Centrala se aprinde la puterea maxim[ de `nc[lzire, setat[ ca `n paragraful urm[tor. Pentru a fi siguri c[ centrala lucreaz[ cu 100% din putere, roti\i la pozi\ia de minim ;i apoi de maxim butonul circuitu- lui de `nc[lzire (detaliul 1 - Fig. 1). Ap[sa\i de 3 ori `n 3 secunde butonul RESET, pentru a ie;i din modul TEST. Ie;ind din modul TEST, puterea maxim[ de `nc[lzire stabilit[ nu va fi modificat[. Modul TEST se dezactiveaz[ automat dup[ 15 minute.

TEST , puterea maxim[ de `nc[lzire stabilit[ nu va fi modificat[. Modul TEST se dezactiveaz[ automat
 
 
 
stabilit[ nu va fi modificat[. Modul TEST se dezactiveaz[ automat dup[ 15 minute.     fig.

fig. 13 - Modul TEST

FEReasy F 24

FEReasy F 24

FEReasy F 24
FEReasy F 24
 

Reglarea presiunii la arz[tor

Acest aparat, fiind de tipul cu modulare de flac[r[, are dou[ valori de presiune fixe> cea de minim ;i cea de maxim, care trebuie s[ fie cele indicate `n tabelul de date tehnice, `n baza tipului de gaz.

Racorda\i un manometru adecvat la priza de presiune „B” din Fig. 14 pozi\ionat[ `n aval de valva de gaz Ap[sa\i de 3 ori `n decurs de 3 secunde butonul RESET, pentru a activa modul TEST. Roti\i la minimum butonul pentru circuitul de `nc[lzire (detaliul 1 – Fig. 1) Regla\i presiunea minim[ cu ajutorul ;urubului „D” din Fig. 14, `n sens orar pentru a o mic;ora ;i `n sens antiorar pentru a o m[ri Roti\i la pozi\ia de maxim butonul circuitului de `nc[lzire (detaliul 1 – Fig. 1) Verifica\i presiunea maxim[ Ap[sa\i de 3 ori `n 3 secunde butonul RESET pentru a ie;i din modul TEST.

`n 3 secunde butonul RESET pentru a ie;i din modul TEST .   Dup[ efectuarea controlului

 

Dup[ efectuarea controlului sau reglajului presiunii, este obligatoriu s[ sigila\i ;urubul de reglare cu vopsea

Dup[ efectuarea controlului sau reglajului presiunii, este obligatoriu s[ sigila\i ;urubul de reglare cu vopsea sau cu un sigiliu corespunz[tor.

 
A Priz[ de presiune `n amonte B Priz[ de presiune `n aval C :urub de
A Priz[ de presiune `n amonte
B Priz[ de presiune `n aval
C :urub de reglare a presiunii minime
fig. 14 - Valv[ de gaz
:urub de reglare a presiunii minime fig. 14 - Valv[ de gaz   Reglarea puterii de
 

Reglarea puterii de `nc[lzire

Pentru reglarea puterii la `nc[lzire, pune\i centrala `n modul de func\ionare TEST (vezi paragraful 3.1). Roti\i butonul de reglare a temperaturii de `nc[lzire (detaliul 1 – Fig. 1) `n sens orar pentru a m[ri puterea sau `n sens antiorar pen- tru a o mic;ora (vezi pct, 4.5). Ap[s]nd butonul RESET `nainte s[ treac[ 5 secunde, puterea maxim[ va r[m]ne cea setat[. Ie;i\i din modul TEST (vezi pct. 3.1).

Reglarea puterii de aprindere

Pentru reglarea puterii de aprindere pozi\iona\i centrala `n modul de func\ionare TEST (vezi pct. 3.1).

Pentru reglarea puterii de aprindere pozi\iona\i centrala `n modul de func\ionare TEST (vezi pct. 3.1). Roti\i butonul de reglare a temperaturii circuitului sanitar (part. 2 – Fig. 1) `n sens orar pentru a cre;te puterea sau `n sens antiorar pen- tru a o mic;ora (vezi pct. 4.5). Ap[s]nd butonul RESET `n decurs de 5 secunde, puterea de aprindere va r[m]ne cea setat[. Ie;i\i din modul TEST (vezi pct. 3.1).

3.2 Punerea `n func\iune

   
Verific[ri ce trebuie efectuate la prima aprindere ;i dup[ toate opera\iile de `ntre\inere care impun

Verific[ri ce trebuie efectuate la prima aprindere ;i dup[ toate opera\iile de `ntre\inere care impun deconectarea de la instala\ii sau o interven\ie la dispozitivele de siguran\[ sau asupra unor p[r\i ale centralei.

 
 

~nainte de pornirea centralei

Deschide\i eventualele supape de blocare dintre central[ ;i instala\ii.

Verifica\i etan;eitatea instala\iei de gaz, ac\ion]nd cu grij[ ;i folosind o solu\ie de ap[ cu s[pun pentru c[utarea

de eventuale pierderi din racorduri. Umple\i instala\ia hidraulic[ ;i evacua\i complet aerul din central[ ;i din instala\ie, deschiz]nd supapa de evacuare a aerului montat[ pe central[ ;i eventualele supape de evacuare din instala\ie. Verifica\i s[ nu fie pierderi de ap[ `n instala\ie, `n circuitele de ap[ menajer[, la racorduri sau `n central[. Verifica\i conectarea corect[ a instala\iei electrice ;i func\ionarea instala\iei de `mp[m]ntare. Verifica\i ca valoarea presiunii gazului pentru circuitul de `nc[lzire s[ fie cea corect[. Verifica\i s[ nu existe lichide sau materiale inflamabile `n imediata apropiere a centralei.

`nc[lzire s[ fie cea corect[. Verifica\i s[ nu existe lichide sau materiale inflamabile `n imediata apropiere

FEReasy F 24

FEReasy F 24

FEReasy F 24
 
 

Verific[ri `n timpul func\ion[rii

 

Porni\i aparatul conform descrierii din pct. 1.3. Asigura\i-v[ de etan;eitatea circuitului de combustibil ;i a instala\iilor de ap[. Controla\i eficien\a co;ului de fum ;i a conductelor aer-fum `n timpul func\ion[rii centralei. Controla\i ca circula\ia apei `ntre central[ ;i instala\ii s[ se desf[;oare corect. Asigura\i-v[ c[ valva de gaz moduleaz[ corect at]t `n faza de `nc[lzire, c]t ;i `n cea de producere de ap[ cald[

menajer[. Verifica\i aprinderea `n bune condi\ii a centralei, efectu]nd diverse probe de aprindere ;i de stingere, cu ajutorul termostatului de mediu ambiant sau al telecomenzii.

efectu]nd diverse probe de aprindere ;i de stingere, cu ajutorul termostatului de mediu ambiant sau al

Asigura\i-v[ c[ valoarea consumului de combustibil indicat[ de contor corespunde celei indicate `n tabelul cu date

tehnice de la pct. 4.4. Asigura\i-v[ c[, f[r[ solicitare de `nc[lzire, arz[torul se aprinde corect la deschiderea unui robinet de ap[ cald[

 

menajer[. Controla\i ca `n timpul func\ion[rii `n `nc[lzire, la deschiderea unui robinet de ap[ cald[, s[ se opreasc[ circuitul de `nc[lzire ;i s[ se deschid[ cel de producere de ap[ cald[ menajer[.

Verifica\i programarea corect[ a parametrilor ;i executa\i eventualele individualiz[ri necesare (cot de compensare, putere, temperaturi etc.).

 

3.3 ~ntre\inerea

 

Controlul periodic

Pentru men\inerea `n timp a func\ion[rii corecte a aparatului, este necesar s[ se fac[ un control anual, de c[tre per- sonal calificat, pentru efectuarea urm[toarelor verific[ri>

este necesar s[ se fac[ un control anual, de c[tre per- sonal calificat, pentru efectuarea urm[toarelor

Dispozitivele de comand[ ;i de siguran\[ (valv[ de gaz, debitmetru, termostate etc.) trebuie s[ func\ioneze corect.

Circuitul de evacuare a gazelor arse trebuie s[ fie perfect eficient.(Central[ cu camer[ etan;[> ventilator, preso- stat etc. – Camera etan;[> garnituri, priz[ cabluri etc.) (Central[ cu camer[ deschis[> dispozitiv antirefulare, ter-

 

mostat gaze arse etc.) Conductele ;i terminalul aer-gaze arse nu trebuie s[ aib[ obstacole ;i pierderi. Arz[torul ;i schimb[torul de c[ldur[ trebuie s[ fie curate ;i f[r[ cruste. Pentru cur[\are nu folosi\i produse chim- ice sau perii din o\el. Electrodul nu trebuie s[ aib[ cruste ;i trebuie s[ fie corect pozi\ionat. Instala\iile de gaz ;i de ap[ trebuie s[ fie etan;e. Presiunea apei `n instala\ie la rece trebuie s[ fie de circa 1 bar< `n caz contrar, readuce\i-o la aceast[ valoare. Pompa de circula\ie nu trebuie s[ fie blocat[. Vasul de expansiune trebuie s[ fie `nc[rcat. Debitul de gaz ;i presiunea trebuie s[ corespund[ valorilor din tabelele respective.

 
 

Eventuala cur[\are a carcasei, a panoului de comand[ ;i a p[r\ilor finisate ale centralei poate

Eventuala cur[\are a carcasei, a panoului de comand[ ;i a p[r\ilor finisate ale centralei poate fi executat[ cu o c]rp[ moale ;i umed[, eventual `mbibat[ cu ap[ cu s[pun. Trebuie s[ evita\i detergen\ii abrazivi ;i solven\ii.

cu o c]rp[ moale ;i umed[, eventual `mbibat[ cu ap[ cu s[pun. Trebuie s[ evita\i detergen\ii

Deschiderea carcasei

Pentru deschiderea carcasei centralei>

 

1. De;uruba\i ;uruburile A (vezi Fig. 15).

2. Roti\i carcasa (vezi Fig. 15).

3. Ridica\i carcasa.

centralei>   1. De;uruba\i ;uruburile A (vezi Fig. 15). 2. Roti\i carcasa (vezi Fig. 15). 3.
FEReasy F 24

FEReasy F 24

FEReasy F 24
FEReasy F 24
FEReasy F 24 ~nainte de efectuarea oric[rei opera\ii `n interiorul centralei, `ntrerupe\i alimentarea cu energie electric[
FEReasy F 24 ~nainte de efectuarea oric[rei opera\ii `n interiorul centralei, `ntrerupe\i alimentarea cu energie electric[

~nainte de efectuarea oric[rei opera\ii `n interiorul centralei, `ntrerupe\i alimentarea cu energie electric[ ;i `nchide\i robinetul de gaz din amonte.

energie electric[ ;i `nchide\i robinetul de gaz din amonte. fig. 15 - Deschiderea carcasei Analizarea combustiei

fig. 15 - Deschiderea carcasei

Analizarea combustiei

~n partea superioar[ a centralei au fost prev[zute dou[ puncte de prelevare, unul pentru gaze arse ;i unul pentru aer. Pentru a putea efectua aceste prelev[ri, este necesar s[ proceda\i astfel>

1. Deschide\i c[p[celul de `nchidere al prizelor aer/gaze arse.

2. Introduce\i sondele p]n[ la opritor.

3. Verifica\i ca supapa de siguran\[ s[ fie racordat[ la o p]lnie de evacuare.

4. Activa\i modul TEST.

5. A;tepta\i 10 minute pentru ca centrala s[ ajung[ la stabilitate.

6. Efectua\i m[surarea.

fig. 16 - Analizarea gazelor arse 1 = Fum 2 = Aer
fig. 16 - Analizarea gazelor arse
1 = Fum
2 = Aer
FEReasy F 24

FEReasy F 24

FEReasy F 24
 
 

3.4 Rezolvarea problemelor

   

Diagnosticarea

 

Centrala este dotat[ cu un sistem avansat de autodiagnosticare. ~n cazul unei anomalii, cele 3 leduri vor ar[ta codul anomaliei. Sunt unele anomalii care cauzeaz[ bloc[ri permanente> pentru resetarea func\ion[rii este suficient s[ ap[sa\i butonul RESET timp de 1 secund[ (detaliul 5 – Fig. 1) sau tasta RESET a cronocomenzii de la distan\[ (op\ional[), dac[ este instalat[< dac[ centrala nu porne;te, trebuie s[ se rezolve anomalia indicat[ de ledurile de func\ionare. Alte anomalii cauzeaz[ bloc[ri temporare, care sunt rezolvate automat atunci c]nd valoarea revine `n limitele de func\ionare normal[ a centralei.

bloc[ri temporare, care sunt rezolvate automat atunci c]nd valoarea revine `n limitele de func\ionare normal[ a

Tabelul 5 - Anomalii (Legend[ leduri>

Tabelul 5 - Anomalii (Legend[ leduri>

= ~nchis /

Tabelul 5 - Anomalii (Legend[ leduri> = ~ n c h i s / = Deschis

= Deschis /

Tabelul 5 - Anomalii (Legend[ leduri> = ~ n c h i s / = Deschis

= Lumin[ intermitent[ rapid[)

Anomalie

Anomalie   Cauz[ posibil[     Solu\ie
Anomalie   Cauz[ posibil[     Solu\ie
Anomalie   Cauz[ posibil[     Solu\ie
Anomalie   Cauz[ posibil[     Solu\ie
Anomalie   Cauz[ posibil[     Solu\ie
 

Cauz[ posibil[

   

Solu\ie

Verde

Galben

Ro;u

   
   
         

Lips[ de gaz

 

Controla\i ca fluxul de gaz c[tre central[ s[ fie normal ;i verifica\i dac[ aerul a fost evacuat din conducte