Sunteți pe pagina 1din 28

FEReasy F 24

central[ termic[ mural[ pentru `nc[lzire ;i producere de ap[ cald[ menajer[

CAIET TEHNIC
FEReasy F 24

O Citi\i cu aten\ie instruc\iunile din acest manu- O ~n caz de defec\iune ;i/sau func\ionare
al pentru c[ ele furnizeaz[ indica\ii impor- necorespunz[toare a aparatului, dezactiva-
tante cu privire la siguran\a `n instalare, uti- \i-l, `ns[ nu `ncerca\i s[-l repara\i sau s[
lizare ;i `ntre\inere a aparatului. interveni\i direct asupra lui. Adresa\i-v[ nu-
O Manualul cu instruc\iuni constituie o parte mai personalului calificat.
integrant[ ;i esen\ial[ a produsului ;i trebuie O O eventual[ reparare- `nlocuire a produselor
s[ fie p[strat cu grij[ de c[tre utilizator pen- va trebui efectuat[ numai de c[tre personalul
tru a putea fi consultat ulterior. calificat utiliz]nd `n mod exclusiv piesele de
O Dac[ aparatul va trebui s[ fie v]ndut sau schimb originale. Nerespectarea instruc\iu-
mutat la un alt proprietar, asigura\i-v[ `ntot- nilor de mai sus poate s[ compromit[ sigu-
deauna c[ manualul s[ `nso\easc[ aparatul ran\a aparatului.
ca s[ poat[ fi consultat de noul proprietar O Pentru a garanta o bun[ func\ionare a apa-
;i/sau de instalator. ratului trebuie ca personalul calificat s[ fac[
O Instalarea ;i `ntre\inerea trebuie efectuate `n o intre\inere anuala.
concordan\[ cu normele `n vigoare, `n func\ie O Acest aparat trebuie folosit numai `n scop-
de instruc\iunile constructorului, ele trebuind urile pentru care a fost proiectat. Orice alt[
s[ fie executate de personal calificat. utilizare este improprie ;i, prin urmare, peri-
O O instalare gre;it[ sau o `ntre\inere defec- culoas[.
tuoas[ a aparatului pot d[una persoanelor, O Dup[ ce a\i `ndep[rtat ambalajul, asigura\i-v[
animalelor ;i obiectelor `nconjur[toare. Con- de integritatea con\inutului.
structorul nu i;i asum[ responsabilitatea pen- O Ambalajul nu trebuie l[sat la `ndem]na copi-
tru daunele cauzate de erori de instalare ;i de ilor pentru c[ poate fi periculos.
utilizare sau pentru neaten\ia acordat[ in- O ~n caz de nesiguran\[ nu utiliza\i aparatul ;i
struc\iunilor furnizate de c[tre constructor adresa\i-v[ furnizorului.
O ~nainte de a efectua orice opera\iune de
cur[\are sau `ntre\inere, decupla\i aparatul de
la re\eaua de alimentare ac\ion]nd asupra
`ntrerup[torului instala\iei ;i/sau prin inter-
mediul respectivelor organe de interceptare.

Acest simbol indic[ “Aten\ie” ;i este amplasat `n coresponden\[ cu toate avertiz[rile referitoare
la siguran\[. Fi\i foarte aten\i la astfel de avertiz[ri pentru a evita pericolul ;i daune persoanelor,
animalelor ;i obiectelor.

Acest simbol solicit[ aten\ie asupra unei note sau avertiz[ri importante.

Certificare
Marca CE atest[ faptul ca aparatele pe gaz Ferrolli sunt conforme cu cerin\ele
directivelor europene cu privire la acest tip de aparate.

2
FEReasy F 24

1. Instruc\iuni de utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

1.1 Prezentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
1.2 Panoul de comand[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
1.3 Pornirea ;i oprirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
1.4 Regl[rile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

2. Instalarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

2.1 Dispozi\ii Generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8


2.2 Locul de instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
2.3 Racorduri hidraulice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
2.4 Racordarea la gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
2.5 Racordurile electrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
2.6 Conducte aer/gaze arse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

3. Exploatarea ;i `ntre\inerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

3.1 Regl[rile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15


3.2 Punerea `n func\iune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
3.3 ~ntre\inerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
3.4 Rezolvarea problemelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

4 Caracteristici ;i date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

4.1 Dimensiuni ;i racorduri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20


4.2 Vedere general[ ;i componente principale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
4.3 Circuitul hidraulic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
4.4 Tabel date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
4.5 Diagrame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
4.6 Schema electric[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

3
FEReasy F 24

1. Instruc\iuni de utilizare
1.1 Prezentare
Stimate Client,

V[ mul\umim c[ a\i ales o central[ mural[ de concep\ie avansat[, tehnologie de avangard[, `nalt[ fiabilitate ;i calitate
a fabric[rii. V[ rug[m s[ citi\i cu aten\ie prezentul manual, deoarece v[ furnizeaz[ indica\ii importante cu privire la
securitatea instal[rii, utilizare ;i `ntre\inere.

FEReasy F 24 este un generator termic pentru `nc[lzire ;i producere de ap[ cald[ menajer[ cu randament `nalt, care
func\ioneaz[ cu gaz natural sau GPL, dotat cu arz[tor atmosferic cu aprindere electronic[, sistem de control cu micro-
procesor ;i camer[ ermetic[ cu ventila\ie for\at[, destinat instal[rii `n interior sau exterior `ntr-un loc par\ial protejat
(conform EN 297/A6) pentru temperaturi de p]n[ la -5ºC.

1.2 Tablou comenzi

fig. 1 - Panoul de control

1 = Reglarea temperaturii `n instala\ie ;i comutare Var[/Iarn[


2 = Reglarea temperaturii `n circuitul de ap[ menajer[ ;i dezactivarea circuitului de ap[ menajer[
3 = Tasta ECO/COMFORT
4 = Leduri indicatoare pentru semnalarea func\ion[rii ;i a anomaliilor
5 = Tasta RESET

4
FEReasy F 24

Indica\ii `n timpul func\ion[rii


~n timpul func\ion[rii normale, controlul de diagnosticare al centralei trimite informa\ii privind starea acesteia, prin leduri
(4 – Fig. 1)>
Tabelul 1
Legend[ LEDuri = ~nchis / = Deschis / = Lumin[ intermitent[ / = Lumin[ intermitent[ rapid[

Central[ oprit[

Central[ `n stand-by

Anomalii (vezi pct. 3.4)

Central[ `n stand-by / Mod ECO

Func\ionare `n modul `nc[lzire (arz[tor


aprins) / mod COMFORT

Func\ionare `n modul preparare ap[ cald[


Func\ionare `n modul TEST
menajer[ (arz[tor aprins)

1.3 Pornirea ;i oprirea


Pornirea
O Deschide\i robinetul de gaz din amonte de central[.
O Alimenta\i aparatul cu curent electric.
O Pozi\iona\i butoanele pentru `nc[lzire ;i ap[ cald[ menajer[ la temperaturile dorite.
O Centrala este gata de func\ionare automat[ ori de c]te ori se consum[ ap[ cald[ menajer[ sau se solicit[ ter-
mostatul de mediu ambiant.

Dac[ arz[toarele nu se aprind ;i se aprinde indicatorul de blocare ( ), ap[sa\i butonul RESET. Centrala va
repeta ciclul de aprindere `n urm[toarele 30 de secunde. Dac[ nici dup[ a treia tentativ[ arz[toarele nu se
aprind, consulta\i pct. 3.4.

~n cazul `n care alimentarea cu energie electric[ a centralei se opre;te `n timp ce aceasta este `n func\iune,
arz[toarele se vor stinge ;i se vor reaprinde automat, la restabilirea tensiunii `n re\ea.

Oprirea
Roti\i pe pozi\ia de minim ambele butoane (detaliile 1 ;i 2, Fig. 2).
C]nd centrala este oprit[, cartela electronic[ mai este `nc[ alimentat[ cu energie electric[.
Func\ionarea circuitelor de ap[ cald[ menajer[ ;i de `nc[lzire se dezactiveaz[, ledurile se sting, r[m]ne `ns[ activat[
func\ia anti`nghe\.

fig. 2 - Central[ oprit[

5
FEReasy F 24

Dac[ opri\i alimentarea cu energie electric[ ;i/sau cu gaz a aparatului, sistemul anti`nghe\ nu func\ioneaz[.
La opriri `ndelungate pe timp de iarn[, pentru a evita defect[ri cauzate de `nghe\, se recomand[ s[ se scoat[
toat[ apa din central[, at]t cea de pe circuitul de ap[ menajer[, c]t ;i cea din instala\ie, sau s[ se evacueze
numai apa menajer[ ;i s[ se introduc[ lichid antigel adecvat `n instala\ia de `nc[lzire, conform indica\iilor de
la pct. 2.3.

1.4 Regl[ri
Comutare Var[/Iarn[
~n func\ie de pozi\ia butoanelor „1” ;i „2”, pute\i opri centrala, pute\i efectua comutarea pentru func\ionare de Var[/Iarn[
sau s[ dezactiva\i circuitul de ap[ cald[ menajer[.

fig. 3 - Comut[ri

A = Func\ionare de VAR{ (numai ap[ cald[ menajer[)


B = Func\ionare de IARN{ (`nc[lzire + ap[ cald[ menajer[)
C = Circuit de ap[ cald[ menajer[ dezactivat (numai `nc[lzire)

Reglarea temperaturii `n circuitul de `nc[lzire


Rotind butonul (detaliul 1, Fig. 1), pute\i regla temperatura de la un minim de 30°C la un maxim de 85°C< oricum, se
recomand[ ca centrala s[ nu func\ioneze la sub 45°C.

Reglarea temperaturii `n circuitul de ap[ cald[ menajer[


Rotind butonul (detaliul 2, Fig. 1), pute\i regla temperatura de la un minim de 40°C la un maxim de 60°C.

Reglarea temperaturii ambientale (cu termostat de mediu ambiant op\ional)


Cu ajutorul termostatului de mediu, stabili\i temperatura dorit[ `n interiorul `nc[perilor. ~n cazul `n care centrala nu este
prev[zut[ cu termostat de mediu, aceasta men\ine instala\ia la temperatura dorit[ setat[ pentru turul instala\iei.

Reglarea temperaturii ambientale (cu cronocomand[ la distan\[ op\ional[)


Cu ajutorul cronocomenzii la distan\[, fixa\i temperatura dorit[ `n interiorul `nc[perilor. Centrala va regla temperatura
apei din instala\ie `n func\ie de temperatura cerut[ `n `nc[pere. Pentru informa\ii privind func\ionarea cu cronocomand[
de la distan\[, consulta\i manualul de utilizare respectiv.

Dac[ la central[ este conectat[ o cronocomand[ la distan\[ (op\ional), reglarea temperaturilor de `nc[lzire ;i
a apei menajere pot fi efectuate doar prin cronocomand[. Oprirea centralei, comutarea Var[/Iarn[ ;i dezac-
tivarea circuitului de ap[ cald[ menajer[ trebuie efectuate de la tabloul de comand[ al centralei.

6
FEReasy F 24

Selectare ECO/COMFORT
Centrala este dotat[ cu un dispozitiv intern special care asigur[ o vitez[ mare de preparare a apei calde menajere ;i
un confort maxim pentru utilizator. Atunci c]nd dispozitivul este activat (modul COMFORT), apa din central[ este
men\inut[ la temperatur[ constant[, permi\]nd astfel ca apa cald[ s[ fie disponibil[ imediat la ie;irea din central[, la
deschiderea robinetului, evit]ndu-se timpii de a;teptare.
Dispozitivul poate fi dezactivat (mod ECO) ap[s]nd, cu centrala `n modul stand-by, tasta ECO/COMFORT. La
func\ionarea `n modul ECO ledul galben ECO se aprinde. Pentru a activa modul COMFORT, ap[sa\i din nou tasta
ECO/COMFORT – ledul galben se stinge.

Reglarea presiunii hidraulice a instala\iei


Presiunea de umplere a instala\iei reci, citit[ pe hidrometrul centralei, trebuie s[ fie de circa 1,0 bar. Dac[ presiunea
instala\iei scade la valori inferioare celei minime, ac\iona\i robinetul de umplere (detaliul 1, Fig. 4) ;i readuce\i-o la va-
loarea ini\ial[. La terminarea opera\iei, `nchide\i `ntotdeauna robinetul de umplere.

fig. 4 - Robinetul de umplere

A = Deschis
B = ~nchis

7
FEReasy F 24

2. Instalarea
2.1 Dispozi\ii generale
INSTALAREA CENTRALEI TREBUIE EFECTUAT{ NUMAI DE C{TRE PERSONAL SPECIALIZAT :I CALIFICAT, CU
RESPECTAREA TUTUROR INSTRUC|IUNILOR DATE ~N PREZENTUL MANUAL TEHNIC, A DISPOZI|IILOR
LEGALE ~N VIGOARE, A PREVEDERILOR NORMELOR NA|IONALE :I LOCALE :I CONFORM REGULILOR DE
BUN{ FUNC|IONARE TEHNIC{.

2.2 Locul de instalare


Circuitul de combustie al aparatului este etan; fa\[ de mediul de instalare ;i deci aparatul poate fi instalat `n orice
`nc[pere. Mediul de instalare trebuie s[ fie suficient de ventilat, pentru a evita crearea de condi\ii de pericol `n caz de
pierderi de gaz, chiar mici. Aceast[ norm[ de securitate este impus[ de Directiva CEE nr. 90/396 pentru toate
aparatele care utilizeaz[ gaz, inclusiv pentru cele cu camer[ etan;[.

Aparatul este adecvat func\ion[rii `ntr-un loc par\ial protejat conform EN 297 paragraf A6, cu temperatura minim[ de
-5°C. Se recomand[ instalarea centralei sub un acoperi;, `n interiorul unui balcon sau `ntr-o ni;[ ad[postit[.
Locul de instalare nu trebuie s[ con\in[ praf, obiecte sau materiale inflamabile sau gaze corozive.
Centrala este proiectat[ pentru suspendare de perete ;i este dotat[ cu un cadru de ag[\are. Fixa\i cadrul de perete
conform cotelor date `n pct. 4.1 ;i monta\i centrala pe el. La cerere, este disponibil un ;ablon metalic pentru a trasa
pe perete punctele de g[urit. Fixarea pe perete trebuie f[cut[ astfel `nc]t s[ se asigure o sus\inere stabil[ ;i eficient[
a generatorului.

Dac[ aparatul este `nchis `ntre mobile sau montat flancat lateral, trebuie l[sat spa\iu liber pentru demontarea
m[;tii ;i pentru opera\iile normale de `ntre\inere.

2.3 Racordurile hidraulice


Puterea termic[ a aparatului se stabile;te printr-un calcul prealabil al necesarului de c[ldur[, conform normelor `n
vigoare. Instala\ia trebuie s[ fie dotat[ cu toate componentele necesare pentru o func\ionare corect[ ;i regulat[. Se
recomand[ interpunerea, `ntre central[ ;i instala\ia de `nc[lzire, a unor supape de blocare, care s[ permit[, dac[ este
necesar, izolarea centralei de instala\ie.

Orificiul de evacuare al supapei de siguran\[ trebuie racordat la o p]lnie sau la un tub de colectare, pentru a
evita scurgerea de ap[ pe p[m]nt `n caz de suprapresiune `n circuitul de `nc[lzire. ~n caz contrar, dac[ supa-
pa de evacuare intervine ;i inund[ `nc[perea, produc[torul centralei nu va putea fi considerat responsabil.
Nu folosi\i \evile instala\iilor hidraulice pentru legarea la p[m]nt a aparatelor electrice.

~nainte de instalare efectua\i o sp[lare adecvat[ a tuturor \evilor instala\iei, pentru a `ndep[rta reziduurile sau impu-
rit[\ile care ar putea compromite buna func\ionare a aparatului.

Efectua\i racord[rile conform desenului din pct. 4.1 ;i simbolurilor trecute pe aparat.
La cerere, pot fi furnizate kit-urile de racordare ar[tate `n figura de mai jos.

A - Man;on exterior
B - Niplu din OT 58
C - Garnitur[ OR
D - Inel de oprire din OT 58
E - Rondel[ din cupru
F - Racord din OT 58
G - Robinet cu sfer[

fig.5 - Kit de racordare

8
FEReasy F 24

Caracteristicile apei din instala\ie


Dac[ apa are o duritate mai mare de 25°Fr, se recomand[ utilizarea de ap[ tratat[ adecvat, pentru a evita formarea
de cruste `n central[. ~n cazul unor instala\ii foarte mari sau `n cazul `n care `n instala\ie se introduce frecvent ap[ pen-
tru completare, tratarea apei este indispensabil[. Dac[ `n aceste cazuri ulterior este necesar[ golirea par\ial[ sau
total[ a instala\iei, se recomand[ s[ se efectueze din nou umplerea cu ap[ tratat[.

Sistemul anti`nghe\, lichidele antigel, aditivii ;i inhibitorii


Centrala este echipat[ cu un sistem anti`nghe\ care activeaz[ centrala `n modul `nc[lzire atunci c]nd temperatura apei
de intrare coboar[ sub 6°C. Dispozitivul nu este activ dac[ se `ntrerupe alimentarea electric[ ;i/sau cu gaz a aparat-
ului. Dac[ este necesar, este permis[ utilizarea de lichide antigel, aditivi ;i inhibitori, numai dac[ produc[torul aces-
tora furnizeaz[ o garan\ie c[ produsele sunt adecvate utiliz[rii ;i nu deterioreaz[ schimb[torul de c[ldur[ sau alte
componente ;i/sau materiale ale centralei. Este interzis[ utilizarea de lichide antigel, aditivi ;i inhibitori care nu sunt `n
mod expres produse adecvate pentru utilizare `n instala\ii termice ;i compatibile cu materialele centralei.

2.4 Racordarea la gaz


~nainte de efectuarea racord[rii, verifica\i ca aparatul s[ fie proiectat pentru func\ionare cu tipul de combustibil
disponibil ;i cur[\a\i bine toate \evile de gaz din instala\ie, pentru a `ndep[rta eventualele reziduuri care ar
putea compromite buna func\ionare a centralei.

Racordarea trebuie efectuat[ `n punctul corespunz[tor (vezi Fig. 17) conform normelor `n vigoare, cu o \eav[ meta-
lic[ rigid[ sau cu tub flexibil cu perete continuu din o\el inox, interpun]nd un robinet de gaz `ntre instala\ie ;i central[.
Verifica\i ca toate conexiunile s[ fie etan;e. Debitul contorului de gaz trebuie s[ fie suficient pentru a permite utilizarea
simultan[ a tuturor aparatelor conectate la el. Diametrul \evii de gaz care iese din central[ nu este determinant pen-
tru alegerea diametrului \evii dintre aparat ;i gazometru< el trebuie ales `n func\ie de lungimea conductei de gaz ;i de
pierderile de sarcin[, conform normelor `n vigoare.

Nu utiliza\i \evile de gaz pentru legarea la p[m]nt a aparatelor electrice.

2.5 Racordurile electrice


Racordul la re\eaua electric[

Siguran\a electric[ a aparatului este asigurat[ numai dac[ acesta este conectat corect la o instala\ie eficient[ de
`mp[m]ntare, realizat[ conform prevederilor normelor de securitate `n vigoare. Eficien\a ;i compatibilitatea instala\iei
de `mp[m]ntare trebuie verificate de c[tre personal calificat, produc[torul nefiind responsabil pentru eventuale
daune cauzate de neefectuarea `mp[m]nt[rii instala\iei. De asemenea, trebuie verificat dac[ instala\ia electric[ este
adecvat[ pentru puterea maxim[ absorbit[ a aparatului, indicat[ pe pl[cu\a cu datele tehnice ale centralei.

Centrala este precablat[ ;i dotat[ cu cablu de racordare la linia electric[ de tip „Y” f[r[ ;tec[r. Conexiunile la re\ea
trebuie efectuate cu un racord fix ;i dotate cu un `ntrerup[tor bipolar ale c[rui contacte s[ aib[ o deschidere de cel
pu\in 3 mm, interpun]nd siguran\e fuzibile de max. 3A `ntre central[ ;i linie. Este important s[ se respecte polarit[\ile
(LINIE> cablu maro / NEUTRU> cablu albastru /P{M~NT> cablu galben-verde) la conect[rile la linia electric[. ~n faza
instal[rii sau a `nlocuirii cablului de alimentare, conductorul de `mp[m]ntare trebuie l[sat cu 2 cm mai lung dec]t
ceilal\i.

Cablul de alimentare al aparatului nu trebuie `nlocuit de c[tre utilizator. ~n caz de deteriorare a cablului, opri\i aparat-
ul ;i, pentru `nlocuirea lui, adresa\i-v[ exclusiv personalului calificat profesional. ~n caz de `nlocuire a cablului electric
de alimentare, utiliza\i exclusiv cablu „HAR H05 VV-F” 3 x 0,75 mm2 cu diametru exterior de max. 8 mm.

Termostatul de mediu ambiant

ATEN|IE> TERMOSTATUL DE MEDIU AMBIANT TREBUIE S{ AIB{ CONTACTELE CURATE. DAC{ SE


CONECTEAZ{ 230 V LA PANOURILE DE BORNE DE ALIMENTARE ALE TERMOSTATULUI DE MEDIU,
FI:A ELECTRONIC{ SE VA DETERIORA IRIMEDIABIL.

La conectarea cronocomenzii sau a timer-ului, evita\i alimentarea acestor dispozitive de la contactele lor de `ntreru-
pere. Alimentarea lor trebuie efectuat[ prin conexiune direct[ de la re\ea sau prin generatoare electrice, `n func\ie de
tipul de dispozitiv.

9
FEReasy F 24

Accesul la panoul de borne electric


Panoul cu borne pentru conectarea termostatului de mediu ambiant (detaliul 1, Fig. 6) sau a cronocomenzii la distan\[
(detaliul 2, Fig. 6) este accesibil din partea inferioar[ a centralei, a;a cum este indicat `n Fig. 6.

fig. 6 - Accesul la panoul de borne

1 = Conectarea termostatului de mediu ambiant


2 = Conectarea cronocomenzii la distan\[ (OPENTHERM)

2.6 Conductele de aer/gaze arse


Aparatul este de tip „C” cu camer[ etan;[ ;i tiraj for\at, iar conductele de admisie aer ;i de evacuare a gazelor arse
trebuie racordate la unul din sistemele de evacuare/admisie indicate `n continuare. Aparatul este omologat pentru a
func\iona cu toate configura\iile de hornuri Cxy indicate pe pl[cu\a cu date tehnice (unele configura\ii sunt date cu titlu
de exemplu `n prezentul capitol). Este posibil totu;i ca unele configura\ii s[ fie expres limitate sau nepermise de legi,
norme sau regulamente locale. ~nainte de instalare, verifica\i ;i respecta\i `ntocmai prevederile respective. Respecta\i,
de asemenea, ;i dispozi\iile privind pozi\ionarea terminalelor pe perete ;i/sau acoperi; ;i distan\ele minime fa\[ de fer-
estre, pere\i, deschideri de aerisire etc.

Acest aparat de tip C trebuie instalat utiliz]nd conductele de admisie ;i evacuare gaze arse furnizate de pro-
duc[tor, conform UNI-CIG 7129/92. Neutilizarea acestora duce automat la anularea oric[rei garan\ii ;i a
responsabilit[\ii produc[torului.

Diafragme
Pentru func\ionarea centralei este necesar s[ monta\i diafragmele livrate odat[ cu aparatul, conform indica\iilor din
tabelele de mai jos.
~nainte de introducerea tubului de evacuare a fumului este obligatoriu s[ verifica\i dac[ e montat[ diafragma corect[
(c]nd aceasta trebuie utilizat[) ;i dac[ este pozi\ionat[ corect. ~n centrale este montat[ din fabric[ diafragma cu
diametrul cel mai mic. Pentru `nlocuirea diafragmei, proceda\i a;a cum este indicat `n Fig. 7.

fig. 7 - ~nlocuirea diafragmei (A = Cu centrala neinstalat[ / B = Cu centrala ;i conductele de fum deja instalate)

10
FEReasy F 24

Racordarea cu tuburi coaxiale

fig. 8 - Exemple de racordare cu tuburi coaxiale ( = Aer = Gaze arse)

Pentru racordarea coaxial[, monta\i pe aparat unul din urm[toarele accesorii de plecare. Pentru cotele orificiilor din
perete, consulta\i paragraful 4.1. Este necesar ca eventuale por\iuni orizontale ale conductelor de evacuare a fumului
s[ fie men\inute u;or `nclinate c[tre exterior, pentru a se evita curgerea `napoi spre aparat a eventualului condens.

fig. 9 - Accesorii de plecare pentru conducte coaxiale

~nainte de instalare, verifica\i cu ajutorul Tabelului 2 ce diafragm[ trebuie utilizat[ ;i care este lungimea maxim[ per-
mis[, \in]nd cont c[ orice cot coaxial duce la reducerea indicat[ `n tabel. De exemplu, o conduct[ Ø 60/100 compus[
dintr-un cot 90° + 1 metru orizontal are o lungime total[ echivalent[ cu 2 metri.

Tabelul 2 - Diafragme pentru conducte coaxiale


Coaxial 60/100 Coaxial 80/125
Lungime maxim[ permis[ 5m 10 m
Factor de reducere cot 90° 1m 0.5 m
Factor de reducere cot 45° 0.5 m 0.25 m
0÷2m Ø 43 0÷3m Ø 43
Diafragm[ de utilizat
2÷5m f[r[ diafragm[ 3 ÷ 10 m f[r[ diafragm[

11
FEReasy F 24

Racordarea cu tuburi separate

fig. 10 - Exemple de racordare cu tuburi separate ( = Aer / = Gaze arse)

Pentru racordarea conductelor separate, monta\i pe aparat urm[torul accesoriu de plecare>

fig. 11 - Accesoriu de plecare pentru conducte separate

~nainte de instalare, verifica\i ce diafragm[ trebuie utilizat[ ;i ave\i grij[ ca lungimea maxim[ permis[ s[ nu fie
dep[;it[, f[c]nd un calcul simplu>

1. Stabili\i complet schema sistemului de co;uri duble, inclusiv accesoriile ;i terminalele de ie;ire.
2. Consulta\i Tabelul 4 ;i identifica\i pierderile `n meq (metri echivalen\i) ale fiec[rui element component, `n func\ie de
pozi\ia de instalare.
3. Verifica\i ca suma total[ a pierderilor s[ fie mai mic[ sau egal[ cu lungimea maxim[ permis[ indicat[ `n Tabelul 3.
Tabelul 3 - Diafragme pentru conducte separate
Conducte separate
Lungime maxim[ permis[ 60 meq

0 - 20 meq Ø 43

Diafragm[ de utilizat 20 - 45 meq Ø 47

45 - 60 meq f[r[ diafragm[

12
FEReasy F 24

Tabelul 4 - Accesorii

Pierderi `n m eq

Admisie Evacuare gaze arse


aer
Vertical Orizontal
Ø 80 TUB 0.5 m M/F 1KWMA38A 0,5 0,5 1,0
1 m M/F 1K W M A 8 3 A 1,0 1, 0 2, 0
2 m M/F 1K W M A 0 6 K 2,0 2, 0 4, 0
COT 4 5° F/ F 1KWM A01 K 1,2 2,2
45° M/F 1KWMA65A 1,2 2,2
9 0° F/ F 1KWM A02 K 2,0 3,0
90° M/F 1KWMA82A 1,5 2,5
90° M/F + Priz[ test 1K WM A 70 U 1, 5 2 ,5
TRONSON cu priz[ test 1 K W M A 1 6U 0 ,2 0, 2
pentru evacuare condens 1K WMA 55U - 3,0
TEU cu evacuare condens 1K W M A 0 5 K - 7, 0
TERMINAL aer la perete 1KWMA85A 2,0 -
gaze arse la perete cu antiv]nt 1KWMA86A - 5,0
CO: DE FUM Aer/gaze arse dublu 80/80 1KWM A84U - 1 2, 0
Numai ie;ire fum Ø80 1KWMA83U + - 4,0
1KWMA86U
Ø 100 REDUC|IE de la Ø80 la Ø100 1 K WM A 0 3 U 0,0 0 ,0
de la Ø100 la Ø80 1,5 3,0
TUB 1 m M/F 1KWMA08K 0,4 0,4 0, 8
COT 45° M/F 1KWMA03K 0,6 1,0
90° M/F 1KWMA04K 0,8 1,3
TERMINAL aer la perete 1KWMA14K 1,5 -
gaze arse la perete cu antiv]nt 1 K W MA2 9 K - 3 ,0

13
FEReasy F 24

Racordarea la hornuri colective

fig. 12 - Exemple de racordare la hornuri ( = Aer / = Gaze arse)

Dac[ inten\iona\i s[ racorda\i centrala FEReasy F 24 la un horn colectiv sau la un co; separat cu tiraj natural, hornul
sau co;ul de fum trebuie s[ fie proiectate `n mod expres de personal tehnic calificat conform normelor `n vigoare ;i
trebuie s[ fie corespunz[toare pentru aparatele cu camer[ etan;[ dotate cu ventilator.

~n special, hornurile ;i co;urile de fum trebuie s[ aib[ urm[toarele caracteristici>

O S[ fie dimensionate dup[ metoda de calcul prescris[ `n normele `n vigoare.


O S[ fie etan;e fa\[ de produsele rezultate `n urma combustiei, rezistente la fum ;i la c[ldur[ ;i impermeabile la con-
dens.
O S[ aib[ sec\iune circular[ sau rectangular[, cu tiraj vertical ;i s[ nu prezinte strangul[ri.
O S[ aib[ conductele care transport[ fumul cald distan\ate `n mod corespunz[tor sau izolate fa\[ de materialele com-
bustibile.
O S[ fie racordate la un singur aparat pe etaj.
O S[ fie racordate la un singur tip de aparate (fie numai la aparate cu tiraj for\at, fie numai la aparate cu tiraj natu-
ral).
O S[ nu aib[ dispozitive mecanice de aspirare `n conductele principale.
O S[ aib[ depresiune, pe toat[ lungimea lor, `n condi\ii de func\ionare sta\ionar[.
O S[ aib[ la baz[ o camer[ de colectare a materialelor solide sau a eventualului condens, prev[zut[ cu u;i\[ meta-
lic[ de `nchidere etan;[ la aer.

14
FEReasy F 24

3. Exploatarea ;i `ntre\inerea
Toate opera\iile de reglare, transformare, punere `n func\iune, `ntre\inere, descrise `n continuare, trebuie efectuate
numai de c[tre personal calificat (av]nd calit[\ile tehnice profesionale prev[zute de normele `n vigoare), cum este, de
exemplu, personalul Serviciului Tehnic Asisten\[ Clien\i din zon[.

FERROLI `;i declin[ orice responsabilitate pentru pagubele produse asupra lucrurilor ;i/sau persoanelor din cauza uti-
liz[rii incorecte a aparatului de c[tre persoane necalificate ;i neautorizate.

3.1 Regl[rile
Transformarea gazului de alimentare
Aparatul poate func\iona alimentat cu gaz metan sau G.P.L. ;i este programat din fabrica\ie pentru utilizarea unuia din
cele dou[ gaze, conform indica\iilor de pe ambalaj ;i de pe pl[cu\a cu datele tehnice ale aparatului. Dac[ este nece-
sar[ utilizarea aparatului cu alt gaz dec]t cel prev[zut, trebuie s[ achizi\iona\i kit-ul adecvat de transformare ;i s[ pro-
ceda\i conform indica\iilor de mai jos>
1. ~nlocui\i duzele arz[torului principal cu duzele indicate `n tabelul de date tehnice din paragraful 4.4, `n func\ie de
tipul de gaz utilizat.
2. Scoate\i diafragma de gaz.
3. Modifica\i parametrul referitor la tipul de gaz>
- pune\i centrala `n modul stand-by
- ap[sa\i butonul RESET timp de 10 secunde> ledurile lumineaz[ cu intermiten\[ rapid[ timp de dou[ secunde
- led ro;u aprins
- ap[sa\i butonul RESET timp de 5 secunde> ledurile lumineaz[ cu intermiten\[ - rapid[ timp de dou[ secunde
- roti\i butonul circuitului de ap[ cald[ menajer[ (detaliul 2 – Fig. 1) la pozi\ia de minim (pentru func\ionarea cu metan)
sau la pozi\ia de maxim (pentru func\ionarea cu GPL)
- ap[sa\i butonul RESET timp de 5 secunde> ledurile lumineaz[ cu intermiten\[ rapid[ timp de dou[ secunde
- led verde aprins
- roti\i butonul circuitului de `nc[lzire (detaliul 1 – Fig. 1) pe minim ;i apoi pe maxim
- centrala revine `n modul stand-by
- pozi\iona\i butoanele pe temperaturile stabilite
4. Regla\i presiunea minim[ ;i controla\i presiunea maxim[ la arz[tor (cf. paragraful respectiv), stabilind valorile indi-
cate `n tabelul de date tehnice pentru tipul de gaz utilizat.
5. Aplica\i pl[cu\a adeziv[ con\inut[ `n kit-ul de transformare l]ng[ pl[cu\a de date tehnice, pentru a ar[ta transfor-
marea f[cut[.

Activarea modului TEST


Ap[sa\i de 3 ori `n 3 secunde butonul RESET, pentru a activa modul TEST. Centrala se aprinde la puterea maxim[
de `nc[lzire, setat[ ca `n paragraful urm[tor.
Pentru a fi siguri c[ centrala lucreaz[ cu 100% din putere, roti\i la pozi\ia de minim ;i apoi de maxim butonul circuitu-
lui de `nc[lzire (detaliul 1 - Fig. 1).
Ap[sa\i de 3 ori `n 3 secunde butonul RESET, pentru a ie;i din modul TEST. Ie;ind din modul TEST, puterea maxim[
de `nc[lzire stabilit[ nu va fi modificat[.
Modul TEST se dezactiveaz[ automat dup[ 15 minute.

fig. 13 - Modul TEST

15
FEReasy F 24

Reglarea presiunii la arz[tor


Acest aparat, fiind de tipul cu modulare de flac[r[, are dou[ valori de presiune fixe> cea de minim ;i cea de maxim,
care trebuie s[ fie cele indicate `n tabelul de date tehnice, `n baza tipului de gaz.
O Racorda\i un manometru adecvat la priza de presiune „B” din Fig. 14 pozi\ionat[ `n aval de valva de gaz
O Ap[sa\i de 3 ori `n decurs de 3 secunde butonul RESET, pentru a activa modul TEST.
O Roti\i la minimum butonul pentru circuitul de `nc[lzire (detaliul 1 – Fig. 1)
O Regla\i presiunea minim[ cu ajutorul ;urubului „D” din Fig. 14, `n sens orar pentru a o mic;ora ;i `n sens antiorar
pentru a o m[ri
O Roti\i la pozi\ia de maxim butonul circuitului de `nc[lzire (detaliul 1 – Fig. 1)
O Verifica\i presiunea maxim[
O Ap[sa\i de 3 ori `n 3 secunde butonul RESET pentru a ie;i din modul TEST.

Dup[ efectuarea controlului sau reglajului presiunii, este obligatoriu s[ sigila\i ;urubul de reglare cu
vopsea sau cu un sigiliu corespunz[tor.

A Priz[ de presiune `n amonte


B Priz[ de presiune `n aval
C :urub de reglare a presiunii minime fig. 14 - Valv[ de gaz

Reglarea puterii de `nc[lzire


Pentru reglarea puterii la `nc[lzire, pune\i centrala `n modul de func\ionare TEST (vezi paragraful 3.1). Roti\i butonul
de reglare a temperaturii de `nc[lzire (detaliul 1 – Fig. 1) `n sens orar pentru a m[ri puterea sau `n sens antiorar pen-
tru a o mic;ora (vezi pct, 4.5). Ap[s]nd butonul RESET `nainte s[ treac[ 5 secunde, puterea maxim[ va r[m]ne cea
setat[. Ie;i\i din modul TEST (vezi pct. 3.1).

Reglarea puterii de aprindere


Pentru reglarea puterii de aprindere pozi\iona\i centrala `n modul de func\ionare TEST (vezi pct. 3.1). Roti\i butonul de
reglare a temperaturii circuitului sanitar (part. 2 – Fig. 1) `n sens orar pentru a cre;te puterea sau `n sens antiorar pen-
tru a o mic;ora (vezi pct. 4.5). Ap[s]nd butonul RESET `n decurs de 5 secunde, puterea de aprindere va r[m]ne cea
setat[. Ie;i\i din modul TEST (vezi pct. 3.1).

3.2 Punerea `n func\iune


Verific[ri ce trebuie efectuate la prima aprindere ;i dup[ toate opera\iile de `ntre\inere care impun
deconectarea de la instala\ii sau o interven\ie la dispozitivele de siguran\[ sau asupra unor p[r\i ale centralei.

~nainte de pornirea centralei


O Deschide\i eventualele supape de blocare dintre central[ ;i instala\ii.
O Verifica\i etan;eitatea instala\iei de gaz, ac\ion]nd cu grij[ ;i folosind o solu\ie de ap[ cu s[pun pentru c[utarea
de eventuale pierderi din racorduri.
O Umple\i instala\ia hidraulic[ ;i evacua\i complet aerul din central[ ;i din instala\ie, deschiz]nd supapa de evacuare
a aerului montat[ pe central[ ;i eventualele supape de evacuare din instala\ie.
O Verifica\i s[ nu fie pierderi de ap[ `n instala\ie, `n circuitele de ap[ menajer[, la racorduri sau `n central[.
O Verifica\i conectarea corect[ a instala\iei electrice ;i func\ionarea instala\iei de `mp[m]ntare.
O Verifica\i ca valoarea presiunii gazului pentru circuitul de `nc[lzire s[ fie cea corect[.
O Verifica\i s[ nu existe lichide sau materiale inflamabile `n imediata apropiere a centralei.

16
FEReasy F 24

Verific[ri `n timpul func\ion[rii


O Porni\i aparatul conform descrierii din pct. 1.3.
O Asigura\i-v[ de etan;eitatea circuitului de combustibil ;i a instala\iilor de ap[.
O Controla\i eficien\a co;ului de fum ;i a conductelor aer-fum `n timpul func\ion[rii centralei.
O Controla\i ca circula\ia apei `ntre central[ ;i instala\ii s[ se desf[;oare corect.
O Asigura\i-v[ c[ valva de gaz moduleaz[ corect at]t `n faza de `nc[lzire, c]t ;i `n cea de producere de ap[ cald[
menajer[.
O Verifica\i aprinderea `n bune condi\ii a centralei, efectu]nd diverse probe de aprindere ;i de stingere, cu ajutorul
termostatului de mediu ambiant sau al telecomenzii.
O Asigura\i-v[ c[ valoarea consumului de combustibil indicat[ de contor corespunde celei indicate `n tabelul cu date
tehnice de la pct. 4.4.
O Asigura\i-v[ c[, f[r[ solicitare de `nc[lzire, arz[torul se aprinde corect la deschiderea unui robinet de ap[ cald[
menajer[. Controla\i ca `n timpul func\ion[rii `n `nc[lzire, la deschiderea unui robinet de ap[ cald[, s[ se opreasc[
circuitul de `nc[lzire ;i s[ se deschid[ cel de producere de ap[ cald[ menajer[.
O Verifica\i programarea corect[ a parametrilor ;i executa\i eventualele individualiz[ri necesare (cot de compensare,
putere, temperaturi etc.).

3.3 ~ntre\inerea
Controlul periodic
Pentru men\inerea `n timp a func\ion[rii corecte a aparatului, este necesar s[ se fac[ un control anual, de c[tre per-
sonal calificat, pentru efectuarea urm[toarelor verific[ri>
O Dispozitivele de comand[ ;i de siguran\[ (valv[ de gaz, debitmetru, termostate etc.) trebuie s[ func\ioneze corect.
O Circuitul de evacuare a gazelor arse trebuie s[ fie perfect eficient.(Central[ cu camer[ etan;[> ventilator, preso-
stat etc. – Camera etan;[> garnituri, priz[ cabluri etc.) (Central[ cu camer[ deschis[> dispozitiv antirefulare, ter-
mostat gaze arse etc.)
O Conductele ;i terminalul aer-gaze arse nu trebuie s[ aib[ obstacole ;i pierderi.
O Arz[torul ;i schimb[torul de c[ldur[ trebuie s[ fie curate ;i f[r[ cruste. Pentru cur[\are nu folosi\i produse chim-
ice sau perii din o\el.
O Electrodul nu trebuie s[ aib[ cruste ;i trebuie s[ fie corect pozi\ionat.
O Instala\iile de gaz ;i de ap[ trebuie s[ fie etan;e.
O Presiunea apei `n instala\ie la rece trebuie s[ fie de circa 1 bar< `n caz contrar, readuce\i-o la aceast[ valoare.
O Pompa de circula\ie nu trebuie s[ fie blocat[.
O Vasul de expansiune trebuie s[ fie `nc[rcat.
O Debitul de gaz ;i presiunea trebuie s[ corespund[ valorilor din tabelele respective.

Eventuala cur[\are a carcasei, a panoului de comand[ ;i a p[r\ilor finisate ale centralei poate fi executat[ cu
o c]rp[ moale ;i umed[, eventual `mbibat[ cu ap[ cu s[pun. Trebuie s[ evita\i detergen\ii abrazivi ;i solven\ii.

Deschiderea carcasei
Pentru deschiderea carcasei centralei>
1. De;uruba\i ;uruburile A (vezi Fig. 15).
2. Roti\i carcasa (vezi Fig. 15).
3. Ridica\i carcasa.

17
FEReasy F 24

~nainte de efectuarea oric[rei opera\ii `n interiorul centralei, `ntrerupe\i alimentarea cu energie electric[ ;i
`nchide\i robinetul de gaz din amonte.

fig. 15 - Deschiderea carcasei

Analizarea combustiei
~n partea superioar[ a centralei au fost prev[zute dou[ puncte de prelevare, unul pentru gaze arse ;i unul pentru aer.
Pentru a putea efectua aceste prelev[ri, este necesar s[ proceda\i astfel>
1. Deschide\i c[p[celul de `nchidere al prizelor aer/gaze arse.
2. Introduce\i sondele p]n[ la opritor.
3. Verifica\i ca supapa de siguran\[ s[ fie racordat[ la o p]lnie de evacuare.
4. Activa\i modul TEST.
5. A;tepta\i 10 minute pentru ca centrala s[ ajung[ la stabilitate.
6. Efectua\i m[surarea.

fig. 16 - Analizarea gazelor arse


1 = Fum
2 = Aer

18
FEReasy F 24

3.4 Rezolvarea problemelor


Diagnosticarea
Centrala este dotat[ cu un sistem avansat de autodiagnosticare. ~n cazul unei anomalii, cele 3 leduri vor ar[ta codul
anomaliei.
Sunt unele anomalii care cauzeaz[ bloc[ri permanente> pentru resetarea func\ion[rii este suficient s[ ap[sa\i butonul
RESET timp de 1 secund[ (detaliul 5 – Fig. 1) sau tasta RESET a cronocomenzii de la distan\[ (op\ional[), dac[ este
instalat[< dac[ centrala nu porne;te, trebuie s[ se rezolve anomalia indicat[ de ledurile de func\ionare.
Alte anomalii cauzeaz[ bloc[ri temporare, care sunt rezolvate automat atunci c]nd valoarea revine `n limitele de
func\ionare normal[ a centralei.

Tabelul 5 - Anomalii (Legend[ leduri> = ~nchis / = Deschis / = Lumin[ intermitent[ rapid[)

Anomalie Cauz[ posibil[ Solu\ie


Verde Galben Ro;u
Controla\i ca fluxul de gaz c[tre central[ s[ fie
Lips[ de gaz normal ;i verifica\i dac[ aerul a fost evacuat
din conducte
Verifica\i cablajul electrodului ;i
Arz[torul Anomalie electrod de dac[ acesta este pozi\ionat corect
nu se aprinde detectare/aprindere ;i nu are cruste
Valv[ gaz defect[ Verifica\i ;i `nlocui\i valva de gaz

Putere de aprindere prea mic[ Regla\i puterea de aprindere

Controla\i pozi\ionarea corect[ ;i


Senzor `nc[lzire defect
func\ionarea senzorului de `nc[lzire
Interven\ie
protec\ie la
Lips[ circula\ie ap[ `n instala\ie Verifica\i pompa de circula\ie
supratemperatur[
Prezen\[ aer `n instala\ie Scoate\i aerul din instala\ie
Anomalie electrod Verifica\i cablajul electrodului de ionizare
Semnal flac[r[
prezent[ cu
arz[tor `nchis Anomalie cartel[ Verifica\i cartela

Contact presostat aer deschis Verifica\i cablajul


Presostat aer
(nu `nchide
contactele `n Cablaj presostat aer defect Verifica\i ventilatorul
60 sec. de la
activarea Diafragm[ inadecvat[ Verifica\i presostatul
ventilatorului) Co; dimensionat incorect
~nlocui\i diafragma
sau obstruat

Presiune Instala\ie goal[ Umple\i instala\ia


insuficient[ Presostat ap[ neconectat
`n instala\ie Verifica\i senzorul
sau defect
Senzor defect
Anomalie
senzor tur Cablaj `n scurtcircuit Verifica\i cablajul sau `nlocui\i senzorul
Cablaj `ntrerupt
Senzor defect
Anomalie
senzor sanitar Cablaj `n scurtcircuit Verifica\i cablajul sau `nlocui\i senzorul
Cablaj `ntrerupt
Interven\ie Lips[ de circula\ie ap[
protec\ie `n instala\ie Verifica\i pompa de circula\ie
schimb[tor
(Ledurile
lumineaz[ Aer `n instala\ie Scoate\i aerul din instala\ie
alternativ)

19
FEReasy F 24

4. Caracteristici ;i date tehnice


4.1 Dimensiuni ;i racorduri

fig. 17 - Dimensiuni ;i racorduri

1 = Tur instala\ie circuit de `nc[lzire


2 = Ie;ire ap[ cald[ menajer[
3 = Intrare gaz
4 = Intrare ap[ menajer[
5 = Retur instala\ie circuit de `nc[lzire
6 = Evacuare supap[ de siguran\[

20
FEReasy F 24

4.2 Vedere general[ ;i componente principale

fig. 18 - Vedere general[

5 Camer[ etan;[ 28 Colector fum


7 Intrare gaz 29 Colector ie;ire fum
8 Ie;ire ap[ cald[ menajer[ 32 Pomp[ de circula\ie circuit de
9 Intrare ap[ menajer[ `nc[lzire
10 Tur instala\ie 36 Evacuare automat[ aer
11 Retur instala\ie 38 Fluxostat
14 Supap[ de siguran\[ 42 Senzor temperatur[ ap[ menajer[
16 Ventilator 43 Presostat aer
19 Camer[ de ardere 44 Valv[ de gaz
20 Grup arz[toare 56 Vas de expansiune
21 Duz[ principal[ 74 Robinet de umplere instala\ie
22 Arz[tor 81 Electrod de aprindere ;i detectare
26 Izolator camer[ de combustie 114 Presostat ap[
27 Schimb[tor din aram[ pentru 187 Diafragm[ fum
`nc[lzire ;i ap[ cald[ menajer[ 278 Senzor dublu (siguran\[ + `nc[lzire)

21
FEReasy F 24

4.3 Circuitul hidraulic

5 Camer[ etan;[ 32 Pomp[ de circula\ie circuit de


7 Intrare gaz `nc[lzire
8 Ie;ire ap[ cald[ menajer[ 38 Fluxostat
9 Intrare ap[ menajer[ 42 Senzor temperatur[ ap[ menajer[
10 Ie;ire instala\ie 43 Presostat aer
11 Retur instala\ie 44 Valv[ de gaz
14 Supap[ de siguran\[ 56 Vas de expansiune
16 Ventilator 74 Robinet de umplere instala\ie
20 Grup arz[toare 81 Electrod de aprindere ;i detectare
27 Schimb[tor din aram[ pentru 114 Presostat ap[
`nc[lzire ;i ap[ cald[ menajer[ 187 Diafragm[ fum
29 Colector ie;ire fum 278 Senzor dublu (siguran\[ + `nc[lzire)

22
FEReasy F 24

4.4 Tabel date tehnice


Date Unit[\i Valori
Putere termic[ max. kW 25.8 (Q)
Putere termic[ min. kW 8.3 (Q)
Putere Termic[ max. `nc[lzire kW 24.0 (P)
Putere Termic[ min. `nc[lzire kW 7.2 (P)
Putere Termic[ max. ap[ cald[ menajer[ kW 24.0
Putere Termic[ min. ap[ cald[ menajer[ kW 7.2
Duze arz[tor G20 n° x Ø 11 x 1.35
Diafragm[ gaz G20 Ø 5
Presiune gaz alimentare G20 mbar 20
Presiune max. `n aval de valva de gaz (G20) mbar 17.5
Presiune min. `n aval de valva de gaz (G20) mbar 2.2
Debit gaz max. G20 nm3/h 2.73
Debit gaz min. G20 nm3/h 0.88
Duze arz[tor G31 n° x Ø 11 x 0.79
Diafragm[ gaz G31 Ø f[r[ diafragm[
Presiune gaz alimentare G31 mbar 37
Presiune max. `n aval de valva de gaz (G31) mbar 35.0
Presiune min. `n aval de valva de gaz (G31) mbar 5.0
Debit gaz max. G31 kg/h 2.00
Debit gaz min. G31 kg/h 0.65
Clas[ eficien\[ directiva 92/42 EEC - +++
Clas[ de emisiuni NOx - 3 (<150 mg/kWh) (NOx)
Presiune max. de func\ionare `nc[lzire bar 3 (PMS)
Presiune min. de func\ionare `nc[lzire bar 0.8
Temperatur[ max. `nc[lzire °C 90 (tmax)
Con\inut ap[ `nc[lzire litri 1.0
Capacitatea vasului de expansiune pentru instala\ia de `nc[lzire litri 6
Presiune de pre`nc[rcare vas de expansiune `nc[lzire bar 1
Presiune max. de func\ionare ap[ cald[ menajer[ bar 9 (PMW)
Presiune min. de func\ionare ap[ cald[ menajer[ bar 0,25
Con\inut ap[ cald[ menajer[ litri 0,3
Debit ap[ cald[ menajer[ Dt 25°C l/min 13,7
Debit ap[ cald[ menajer[ Dt 30°C l/min 11,4 (D)
Grad de protec\ie IP X5D
Tensiune de alimentare V/Hz 230V/50Hz
Puterea electric[ absorbit[ W 110
Puterea electric[ absorbit[ ap[ cald[ menajer[ W 40
Greutate `n gol kg 30
C12-C22-C32-
Tip de aparat C42-C52-C62-
C72-C82-B22
PIN CE 0461BR0842

23
FEReasy F 24

4.5 Diagrame
Diagrame presiune – putere

A GPL
B METAN

Pierderi de sarcin[ / nivel pompe de circula\ie

A Pierderi de sarcin[ `n central[


1-2-3 Vitez[ pomp[ de circula\ie

24
FEReasy F 24

4.6 Schema electric[

fig. 20 - Schema electric[

Aten\ie> ~nainte de a racorda termostatul de mediu sau cronocomanda la distan\[, scoate\i puntea de pe
panoul de borne.

Legend[ 43 Presostat aer


44 Valv[ de gaz
16 Ventilator 72 Termostat de mediu
32 Pomp[ de circula\ie circuit de 81 Electrod de aprindere/detectare
`nc[lzire 114 Presostat ap[
38 Fluxostat 139 Cronocomand[ la distan\[
42 Senzor de temperatur[ ap[ mena- (Opentherm)
jer[ 278 Senzor dublu (siguran\[ + `nc[lzire)

25
FEReasy F 24

NOTE

26
FERROLI S.p.A. `;i declin[ orice responsabilitate pentru posibilele inexactit[\i con\inute `n prezentul
manual, dac[ acestea se datoreaz[ unor erori de tipar sau de transcriere. Ne rezerv[m dreptul de a
aduce produselor proprii orice modificare ce reiese a fi necesar[ sau util[, f[r[ a prejudicia caracteristicile
esen\iale.