Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE COLABORARE ncheiat astazi _________ ntre: S.C.

__________________ , cu sediul n _____________ , nregistrata la Registrul Comertului sub nr___________ , cod fiscal __________, reprezentata legal de domnul ___________________si S.C. ___________ S.R.L. ____________ , cu sediul n loc. _________________ , nregistrata la Registrul Comertului sub nr. ____________ , cod fiscal _______________ , reprezentata legal de __________________ , Art. 1 Prezentul contract are drept scop predarea de catre SC1____________SRL catre S.C. 2____________________ a unei suprafete de _____teren arabil situat intr-un numar de ______ sole , conform Anexei nr. 1 , proprietate a unui numar de _____ proprietari conform contractelor de arenda incheiate pe o perioada de 5 ani incepand cu ___________ . Art. 2 Obiectul contractului consta exploatarea agricola de catre S.C. 2___________ S.R.L. ________ a suprafetei mai sus precizate pentru realizarea activitatii de productie agricola . Art. 3 Prezentul contract se incheie pe o perioada de __________ ani , incepand cu ___________ si pana la _____________ . Art. 4 S.C. ______________1 se obliga : a . sa puna la dispozitia S.C. 2_________ din timp terenul agricol mentionat in Anexa nr. 1 . b. sa anexeze la prezentul contract actele doveditoare din care sa reiasa ca are in exploatare terenul agricol ce face obiectul prezentului contract cel putin pe perioada pentru care este incheiat prezentul contract . c. orice obligatii ale S.C. 1 _______ catre proprietarii de teren din Anexa nr. 2 , anterioare incheierii prezentului contract raman in sarcina acesteia , obligatiile S.C. 2______________ incep cu ___________ si sunt valabile pentru toata perioada derularii contractului . d. sa se abtina de la orice acte si fapte de natura sa tulbure desfasurarea normala a lucrarilor agricole pe perioada prevazuta in contract .
1

Art. 5 S.C. 2____________ S.R.L. ____________ se obliga sa : a. cultive integral si sa nu schimbe destinatia terenului agricol ; b. sa execute toate lucrarile agricole in conditii de calitate si sa aplice tehnologiile adecvate pentru realizarea recoltelor la nivelul potentialului de productie al terenului ; c. sa intreprinda masuri pentru cresterea fertilitatii solului si sa aplice tratamentele fitosanitare necesare , in vederea prevenirii si combaterii poluarii ; d. suporte financiar costurile conform tehnologiei si sa predea din productia obtinuta , prioritar drepturile proprietarilor de pamant de 530 kg. grau arenda stabilita pe hectar in natura sau in bani la preturile care se practica in momentul distribuirii drepturilor de arendare in anul agricol respectiv . Art. 6 In situatiile de forta majora asa cum este reglementata de lege si dovedita cu acte de la organele competente , drepturile cuvenite proprietarilor de teren vor fi diminuate corespunzator, iar in caz de calamitate totala nu vor fi acordate . Art. 7 Pe perioada derularii contractului ( 3 ani ) nici o persoana din conducerea S.C. 1_____________ sau din angajatii acesteia nu au voie sa intre cu utilaje pentru recoltarea productiilor fara contract de prestare servicii incheiat intre parti . Art. 8 Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor parti si numai in cazul nerespectarii de catre S.C. 2_______________ a art. 4 lit. d din prezentul contract . Prezentul contract poate fi modificat de comun acord , numai prin act aditional . Art. 9 In termen de 60 zile de la semnarea prezentului contract S.C. 1_______________se obliga sa trimita proprietarilor de pamant mentionati in Anexa nr. 2 noul contract de arendare in doua exemplare emis si pus la dispozitie de S.C. 2______________ pentru semnare . Art. 10 Orice litigiu aparut ntre parti se va rezolva pe cale amiabila, n caz contrar prin instantele judecatoresti din Braila. Art. 11 In conformitate cu Legea privind impozitele si taxele locale , proprietarii terenului au obligatia a si le achita , pentru terenul agricol ce face obiectul prezentului contract .

ncheiat astazi _________ , n doua exemplare, fiecare cu valoare de original , cte unul pentru fiecare parte , care prin semnatura si stampila recunosc ca au primit un exemplar din contract . Acest contract inlatura orice discutie anterioara sau ulterioara a partilor care nu este consemnata prin act aditional .

SC___________________SRL ____________________SRL

SC

S-ar putea să vă placă și