Sunteți pe pagina 1din 20

Instrucţiuni de exploatare

Pentru utilizator

Instrucţiuni de exploatare

ecoTEC pure
VUW 236/7-2 (H-INT II)
VUW 286/7-2 (H-INT II)

RO

Emitent / Producător
Vaillant GmbH
Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid
Tel. +49 21 91 18‑0 Fax +49 21 91 18‑2810
info@vaillant.de www.vaillant.de
Cuprins
Cuprins 6 Îngrijirea şi întreţinerea .............. 14
6.1 Întreţinere..................................... 14
1 Securitate ..................................... 3 6.2 Îngrijirea aparatului ...................... 14
1.1 Indicaţii de atenţionare 6.3 Citirea mesajelor de
referitoare la acţiune ...................... 3 întreţinere..................................... 14
1.2 Utilizarea conform destinaţiei......... 3 6.4 Verificarea conductei de
1.3 Indicaţii de siguranţă generale....... 4 scurgere a condensului şi
2 Indicaţii privind documentaţia....... 7 pâlniei de scurgere ...................... 14
2.1 Respectarea documentaţiei 7 Scoaterea din funcţiune ............. 15
conexe ........................................... 7 7.1 Scoaterea temporară din
2.2 Păstrarea documentaţiei................ 7 funcţiune a produsului.................. 15
2.3 Valabilitatea instrucţiunilor ............. 7 7.2 Scoaterea definitivă din
3 Descrierea produsului .................. 7 funcţiune a produsului.................. 15
3.1 Construcţia produsului ................... 7 8 Reciclarea şi salubrizarea.......... 15
3.2 Elemente de control....................... 7 9 Garanţia şi serviciul de
asistenţă tehnică ........................ 15
3.3 Descrierea display-ului .................. 8
9.1 Garanţia ....................................... 15
3.4 Datele de pe plăcuţa de timbru...... 8
9.2 Serviciul de asistenţă tehnică ...... 15
3.5 Numărul serial................................ 9
Anexă ................................................... 16
3.6 Caracteristica CE........................... 9
A Vedere de ansamblu asupra
4 Funcţionarea ................................ 9
nivelului de utilizator................... 16
4.1 Conceptul de comandă.................. 9
B Coduri de statut – vedere de
4.2 Deschiderea dispozitivelor de ansamblu ................................... 16
blocare ......................................... 10
C Remedierea defecţiunilor şi
4.3 Pornirea produsului...................... 11 erorilor ........................................ 17
4.4 Setarea temperaturii pe turul de C.1 Remedierea defecţiunilor............. 17
încălzire ....................................... 11
C.2 Remedierea avariilor.................... 18
4.5 Setarea temperaturii apei
calde ............................................ 11
4.6 Dezactivarea funcţiilor
produsului .................................... 12
4.7 Asigurarea presiunii corecte
de umplere în circuitul de
încălzire ....................................... 12
4.8 Comutarea produsului în
regimul Standby........................... 13
4.9 Protejarea instalaţiei de
încălzire contra îngheţului............ 13
5 Remedierea avariilor.................. 14
5.1 Recunoaşterea şi remedierea
erorilor.......................................... 14
5.2 Afişajul codurilor de statut............ 14

2 Instrucţiuni de exploatare ecoTEC pure 0020231724_00


Securitate 1
1 Securitate Produsul este prevăzut ca ge-
nerator de căldură pentru in-
1.1 Indicaţii de atenţionare
stalaţii de încălzire închise şi
referitoare la acţiune
pentru prepararea apei calde.
Clasificarea indicaţiilor de
Utilizarea corespunzătoare con-
atenţionare referitoare la ac-
ţine:
ţiune
Indicaţiile de atenţionare referi- – observarea instrucţiunilor de
toare la acţiune sunt clasificate utilizare alăturate ale produ-
în felul următor cu semne de sului, cât şi ale tuturor compo-
atenţionare şi cuvinte de sem- nentelor instalaţiei
nal referitor la gravitatea perico- – respectarea tuturor condiţiilor
lului posibil: de inspecţie şi întreţinere pre-
zentate în instrucţiuni.
Semne de atenţionare şi cu-
vinte de semnal Acest produs poate fi utilizat de
Pericol! copii peste 8 ani şi de persoa-
Viaţa pusă nemijlocit în nele cu capacităţi fizice, senzo-
pericol sau pericol de vă- riale sau mentale reduse sau
tămări grave de către cele cu lipsă de expe-
rienţă şi cunoştinţe dacă sunt
Pericol!
supravegheate sau dacă au
Pericol de electrocutare
fost instruite referitor la utiliza-
Atenţionare! rea sigură a produsului şi la pe-
Pericol de accidentări ricolele astfel rezultate. Este
uşoare ale persoanelor interzis jocul copiilor cu apa-
Precauţie! ratul. Curăţarea şi întreţinerea
Risc de pagube materiale realizată de utilizator nu pot fi
sau poluare realizate de către copii fără su-
praveghere.
1.2 Utilizarea conform
destinaţiei O altă utilizare decât cea des-
crisă în instrucţiunile prezente
La utilizarea improprie sau ne- sau o utilizare care o depăşeşte
conformă cu destinaţia pot re- pe cea descrisă aici este ne-
zulta pericole pentru sănătatea conformă cu destinaţia. Necon-
şi viaţa utilizatorilor sau a terţilor formă cu destinaţia este şi orice
resp. deteriorări ale aparatului şi utilizare comercială şi industri-
alte pagube materiale. ală directă.

0020231724_00 ecoTEC pure Instrucţiuni de exploatare 3


1 Securitate
Atenţie! rii, telefoane şi alte instalaţii
Este interzisă orice utilizare ce de telefonie din clădire.
nu este conformă cu destinaţia. ▶ Închideţi dispozitivul de închi-
dere al contorului de gaz sau
1.3 Indicaţii de siguranţă principalul dispozitiv de închi-
generale dere.
1.3.1 Pericol de comandă ▶ Dacă este posibil, închideţi
eronată robinetul de gaz la produs.
Prin comanda eronată puteţi să ▶ Atenţionaţi locatarii casei prin
vă puneţi în pericol pe dumne- strigare sau ciocnire.
avoastră şi pe cei din jur şi să ▶ Părăsiţi imediat clădirea şi
provocaţi pagube materiale. împiedicaţi accesul terţilor.
▶ Citiţi cu atenţie instrucţiunile ▶ Alarmaţi poliţia şi pompierii
prezente şi toate documen- de îndată ce vă aflaţi în afara
tele complementare, în spe- clădirii.
cial capitolul "Securitatea" şi ▶ Informaţi serviciul de inter-
indicaţiile de atenţionare. venţie al societăţii furnizoare
▶ Efectuaţi numai operaţiunile de gaz de la o linie telefonică
cuprinse în aceste Instrucţiuni aflată în afara clădirii.
de utilizare. 1.3.3 Pericol de moarte cauzat
1.3.2 Pericol de moarte cauzat de tubulatura blocată sau
de scăpările de gaz neetanşă a gazelor arse
La miros de gaz în clădiri: La miros de gaze arse în clădiri:
▶ Evitaţi încăperile cu miros de ▶ Deschideţi larg toate uşile şi
gaz. ferestrele accesibile şi asigu-
▶ Dacă este posibil, deschideţi raţi ventilaţia.
larg uşile şi ferestrele şi asi- ▶ Opriţi produsul.
guraţi ventilaţia. ▶ Informaţi un specialist.
▶ Evitaţi utilizarea flăcării des- 1.3.4 Pericol de moarte cauzat
chise (de ex. brichetă, chibri- de scurgerea gazelor de
turi). ardere
▶ Nu fumaţi.
Dacă utilizaţi produsul cu un
▶ Nu acţionaţi întrerupătoare
sifon de condens gol, atunci
electrice, fişe de reţea, sone-
sunt posibile scăpări ale gazelor
de ardere în aerul încăperii.

4 Instrucţiuni de exploatare ecoTEC pure 0020231724_00


Securitate 1
▶ Asiguraţi-vă de faptul că sifo- – asupra caracteristicilor con-
nul de condens este umplut structive, care pot avea in-
permanent pentru funcţiona- fluenţă asupra siguranţei în
rea produsului. exploatare a produsului
1.3.5 Pericol de moarte cauzat 1.3.7 Pericol de intoxicare
de substanţe explozive şi cauzat de alimentarea
inflamabile insuficientă cu aer de
▶ Nu folosiţi sau depozitaţi ma- ardere
teriale explozive sau inflama- Condiţii: Funcţionarea în func-
bile (de ex. benzină, hârtie, ţie de aerul din cameră
vopsele) în camera tehnică a
▶ Asiguraţi o alimentare sufi-
centralei.
cientă cu aer de ardere.
1.3.6 Pericol de moarte
1.3.8 Risc de producere a unor
în caz de modificări
pagube de coroziune
aduse produsului sau
cauzate de aerul de
împrejurimii produsului
ardere şi din încăpere
▶ Este interzisă îndepărtarea, neadecvat
şuntarea sau blocarea dispo-
Spray-urile, solvenţii, produsele
zitivelor de siguranţă.
de curăţare cu clor, vopselele,
▶ Nu manipulaţi dispozitivele de
adezivii, compuşi de amoniac,
siguranţă.
pulberile şi alţi factori similari
▶ Nu distrugeţi sau îndepărtaţi
pot cauza corodarea produsului
plombele subansamblurilor.
şi a tubulaturii de aer/gaze de
▶ Nu efectuaţi modificări:
ardere.
– asupra produsului
▶ Asiguraţi-vă de faptul că aerul
– asupra conductelor de ali-
de ardere este în permanenţă
mentare cu gaz, alimentare
lipsit de fluor, clor, sulf, praf
cu aer, apă şi curent electric
etc.
– asupra întregii instalaţii de
▶ Asiguraţi-vă de faptul că nu
gaze arse
se depozitează materiale
– asupra întregului sistem de
chimice la locul de instalare.
scurgere a condensului
– la supapa de siguranţă
– la conductele de scurgere

0020231724_00 ecoTEC pure Instrucţiuni de exploatare 5


1 Securitate
1.3.9 Pericol de pagube
materiale cauzate de
îngheţ
▶ Asiguraţi-vă de faptul că in-
stalaţia de încălzire rămâne în
funcţiune la îngheţ şi că toate
camerele sunt incalzite sufi-
cient.
▶ Dacă nu puteţi asigura func-
ţionarea, atunci solicitaţi unui
instalator să golească instala-
ţia de încălzire.
1.3.10 Pericol de accidentare
şi pericol de pagube
materiale prin
întreţinerea şi reparaţia
necorespunzătoare sau
neglijentă.
▶ Nu încercaţi niciodată să
efectuaţi prin mijloace pro-
prii lucrări de întreţinere sau
reparare asupra produsului
dumneavoastră.
▶ Solicitaţi remedierea de ur-
genţă a avariilor şi pagubelor
de către un specialist.
▶ Respectaţi intervalele de în-
treţinere prestabilite.

6 Instrucţiuni de exploatare ecoTEC pure 0020231724_00


Indicaţii privind documentaţia 2
2 Indicaţii privind 3 Descrierea produsului
documentaţia 3.1 Construcţia produsului
2.1 Respectarea documentaţiei
conexe
▶ Respectaţi obligatoriu toate instrucţiu-
nile de exploatare alăturate componen-
telor instalaţiei.

2.2 Păstrarea documentaţiei


▶ Păstraţi atât aceste instrucţiuni, cât şi
toate documentaţiile conexe pentru
utilizare viitoare.

2.3 Valabilitatea instrucţiunilor


Aceste instrucţiuni sunt valabile exclusiv
pentru:
Produs - număr articol 1

ecoTEC pure VUW 236/7- 0010019976 2


2 (H-INT II)
VUW 286/7- 0010019988 3
2 (H-INT II)

1 Produs 3 Panou cu numă-


2 Elemente de rul serial pe par-
control tea posterioară

3.2 Elemente de control


1 2

6 3

5 4

1 Display 5 Tasta
2 Întrerupător 6 Tasta stânga, de
resp. tasta de alegere
deparazitare 7 Acces la meniu
3 Tasta dreapta, pentru informaţii
de alegere suplimentare/
4 Tasta nivelul pentru
specialişti

0020231724_00 ecoTEC pure Instrucţiuni de exploatare 7


3 Descrierea produsului
3.3 Descrierea display-ului Simbol Semnificaţie
Parcurgerea diferitelor me-
1
niuri
3 / / Eroare în produs
– Apare în locul afişajului
2 principal.
S.XX Cod de statut
1 Informaţii privind 3 Afişajul tempe- OFF – Regimul de încălzire este
funcţionarea raturii actuale pe oprit (mod vară)
2 Mod de funcţio- turul de încăl- – Regimul de pregătire a
nare, alegerea zire, a presiunii apei calde este oprit (pro-
şi confirmarea de umplere a in- dus cu prepararea apei
modului de func- stalaţiei de încă- calde integrată)
ţionare lzire, a modului – Apare dacă produsul co-
de funcţionare mută în regimul standby.
sau a unui cod
de eroare
3.4 Datele de pe plăcuţa de timbru
Simbol Semnificaţie Plăcuţa cu date constructive este ataşată
Funcţionarea arzătorului din fabrică pe partea inferioară a produsu-
conform destinaţiei lui.
– Arzător pornit Plăcuţa cu date constructive indică ţara în
Presiunea de umplere a in- care trebuie instalat produsul.
stalaţiei de încălzire
Datele de pe Semnificaţie
– permanent pornit: presiu-
plăcuţa de
nea de umplere în inter-
timbru
valul admis
– intermitent: presiunea de Tehnica con- Randamentul cazanului de
umplere în afara interva- densaţiei încălzire conform Directivei
lului admis, funcţia de ae- 92/42/CEE
risire activată Numărul serial Serveşte la controlul calităţii;
Regimul de apă caldă mena- 3. până la 4. cifre = anul de
jeră fabricaţie
Serveşte la controlul calită-
– aprins permanent: apă ţii; 5. până la 6. cifre = săp-
caldă activată tămâna de fabricaţie
– intermitent: arzător pornit Folosit pentru identificare; 7.
în regimul de consum până la 16. cifre = numărul
Regimul de încălzire de articol al produsului
– permanent pornit: regimul Serveşte la controlul calităţii;
de încălzire activat 17. până la 20. cifre = loca-
– intermitent: arzător pornit ţia de producţie
în regimul de încălzire ... ecoTEC ... Denumirea produsului
Întreţinere necesară II2H3P / I2E / Tipul de gaz admis
Informaţii referitoare la me- I3P...
sajele de întreţinere în caz Tip: Xx3(x) Racorduri admise pentru
de erori gaze de combustie
Pentru setare confirmată

8 Instrucţiuni de exploatare ecoTEC pure 0020231724_00


Funcţionarea 4
Datele de pe Semnificaţie 3.5 Numărul serial
plăcuţa de
Numărul serial se află pe partea posteri-
timbru
oară a plăcuţei din plastic din partea de jos
2H / 2E / 3P / Tipul de gaz şi presiunea de
a panoului frontal, precum şi pe plăcuţa de
2L... alimentare cu gaz setate din
fabrică
timbru.
Tmax Temperatură max. pe tur 3.6 Caracteristica CE
PMS Presiunea maximă a apei în
regimul de încălzire
NOx Clasa NOX a produsului  
V Conexiune electrică Prin caracteristica CE se certifică faptul că
Hz produsele îndeplinesc cerinţele de bază
W Consumul max. de putere ale directivelor în vigoare conform plăcuţei
electrică cu date constructive.
IP Clasa de protecţie
Declaraţia de conformitate poate fi consul-
Cod (DSN) Cod specific de produs tată la producător.
Regimul de încălzire
Qn Sarcină nominală în regimul
de încălzire 4 Funcţionarea
Pn Intervalul nominal al puterii
4.1 Conceptul de comandă
termice în regimul de încăl-
zire Dacă activaţi produsul sau acţionaţi o
Pnc Intervalul nominal al puterii tastă, se activează display-ul. Acum puteţi
termice în regimul de încăl- efectua setările, apăsând din nou tastele.
zire (tehnica condensaţiei) Dacă dezactivaţi produsul prin intermediul
Prepararea apei calde me- butonului de Pornire/Oprire, display-ul se
najere
stinge (funcţia anti-îngheţ este activă cât
Qnw Sarcină nominală în regimul timp se asigură alimentarea cu energie
de pregătire a apei calde
electrică).
Pnw Intervalul nominal al puterii
termice în regimul de pregă- Tastă Semnificaţie
tire a apei calde – Reglarea temperaturii apei
D Debit specific calde
PMW Presiunea maximă a apei în – Întreruperea modificării unei va-
regimul de pregătire a apei lori reglate sau activarea unui
calde mod de funcţionare
Cod de bare cu număr serial – Accesarea unui nivel de ale-
gere superior în meniu

Indicaţie
Verificaţi dacă produsul cores-
punde grupei de gaz la locul de
instalare.

0020231724_00 ecoTEC pure Instrucţiuni de exploatare 9


4 Funcţionarea
Tastă Semnificaţie Afişajul de bază prezintă starea actuală a
– Reglarea temperaturii pe turul produsului.
de încălzire, presiunea de um- Pentru a reveni la afişajul de bază, apăsaţi
plere a instalaţiei de încălzire tasta . Dacă nu apăsaţi nicio tastă timp
sau activarea regimului de în- de trei minute, display-ul se întunecă şi
călzire
revine automat la afişajul de bază.
– Confirmarea unei valori reglate
sau activarea unui mod de Dacă există un mesaj de eroare, atunci
funcţionare codul de eroare este prezentat în afişajul
– Accesarea unui nivel de ale- de bază.
gere inferior în meniu Funcţiile disponibile variază în funcţie de
– Citiţi presiunea instalaţiei (apă- următoarele condiţii:
saţi de 2 ori)
+ – Accesarea funcţiilor suplimen- – la produs este sau nu conectat un ter-
tare mostat de cameră
sau – Navigarea între intrările indivi- – la produs este sau nu conectat un boiler
duale din meniu pentru apă caldă menajeră cu senzor de
– Creşterea sau reducerea valorii temperatură
de reglare selectate
– Tasta de pornire şi oprire (apă- 4.1.2 Domeniile de comandă
sarea tastei < 3 s) Produsul are două domenii de comandă:
– Tastă de reset (apăsarea tas-
tei > 3 s)
– Nivelul de utilizator afişează cele mai
importante informaţii şi oferă posibilităţi
Cele două taste de alegere au o aşa-nu- de reglare, care nu necesită cunoştinţe
mită funcţie de tastă soft, adică funcţia preliminare speciale.
poate fi comutată. – Pentru nivelul pentru specialişti (acces
Dacă, de ex., apăsaţi tasta de selecţie din pentru tehnicieni) sunt necesare cunoş-
stânga de pe afişajul de bază , funcţia tinţe speciale. De aceea este protejat cu
actuală se schimbă din nou din (tempera- un cod de acces.
tură apă caldă) . Vedere de ansamblu asupra nivelului de
Valorile reglabile sunt afişate întotdeauna utilizator (→ pagina 16)
intermitent.
4.2 Deschiderea dispozitivelor de
Trebuie să confirmaţi întotdeauna modi-
ficarea unei valori. În acest fel noul reglaj blocare
este memorat. Cu puteţi anula oricând 1. Solicitaţi persoana competentă care a
un proces. Dacă nu apăsaţi o tastă mai instalat produsul să vă explice poziţia
mult de 15 minute, display-ul revine la afi- şi manevrarea dispozitivelor de blo-
şajul principal. care.
2. Deschideţi robinetul de blocare a gazu-
4.1.1 Afişajul de bază lui instalat la locaţie.
3. Deschideţi robinetul de blocare a gazu-
lui, care se află direct sub produs sau
în imediata apropiere.
4. Deschideţi robinetele de întreţinere în
turul şi returul instalaţiei de încălzire.
5. Deschideţi robinetul de încărcare cu
apă rece.

10 Instrucţiuni de exploatare ecoTEC pure 0020231724_00


Funcţionarea 4
4.3 Pornirea produsului ◁ Se afişează afişajul de bază.

Condiţii: Setarea temperaturii de la regulator

▶ Nu puteţi seta temperatura pe turul de


încălzire.

Indicaţie
1. Puneţi în funcţiune produsul atunci Dacă apăsaţi tasta , pe
când capacul este închis etanş. display se afişează presiunea
2. Dacă display-ul este oprit, apăsaţi mai de încălzire a instalaţiei.
puţin de 3 secunde pe .
4.5 Setarea temperaturii apei calde
◁ Pe display se prezintă afişajul de
bază. Indicaţie
Dacă termostatul de cameră este
4.4 Setarea temperaturii pe turul de conectat la produs, temperatura
încălzire apei calde şi temperatura pe turul
Indicaţie de încălzire nu sunt reglabile prin
Dacă termostatul de cameră este interfaţa utilizatorului.
conectat la produs, temperatura
apei calde şi temperatura pe turul Condiţii: Temperatura este controlată de produs
de încălzire nu sunt reglabile prin
interfaţa utilizatorului.

Condiţii: Temperatura este controlată de produs

▶ Apăsaţi .
◁ Acum temperatura apei calde este
afişată intermitent pe display.
▶ Apăsaţi tasta sau pentru reglarea
▶ Apăsaţi . temperaturii.
◁ Pe display este afişată intermitent ◁ Pe display se afişează .
temperatura pe turul de încălzire.
▶ Pentru confirmare apăsaţi tasta .
▶ Apăsaţi tasta sau pentru reglarea ▶ Apăsaţi tasta .
temperaturii.
◁ Display-ul comută pe afişajul princi-
◁ Pe display se afişează . pal.
▶ Confirmaţi cu .
Condiţii: Setarea temperaturii de la regulator
Indicaţie ▶ Setaţi temperatura apei calde de la re-
Dacă apăsaţi din nou tasta , gulator. Consultaţi instrucţiunile pentru
pe display se afişează presiu- regulator.
nea de încălzire a instalaţiei.

▶ Apăsaţi .

0020231724_00 ecoTEC pure Instrucţiuni de exploatare 11


4 Funcţionarea
4.6 Dezactivarea funcţiilor 4.7 Asigurarea presiunii corecte de
produsului umplere în circuitul de încălzire
4.6.1 Oprirea regimului de încălzire 4.7.1 Controlarea presiunii instalaţiei
(mod vară)
Indicaţie
Condiţii: Temperatura este controlată de produs Produsul dumneavoastră dispune
▶ Apăsaţi . de un senzor de presiune şi de un
afişaj digital al presiunii.
◁ Pe display este afişată intermitent
Dacă nu se atinge presiunea nece-
temperatura pe turul de încălzire.
sară a instalaţiei (sub 0,05 MPa
▶ Apăsaţi şi menţineţi apăsat până (0,5 bari)), produsul comută pe
când pe display se afişează OFF. defecţiune. Dacă instalaţia de în-
◁ Pe display se afişează . călzire se întinde peste mai multe
▶ Confirmaţi cu . etaje, atunci poate fi necesară o
presiune mai mare a instalaţiei.
◁ Regimul de încălzire este oprit. Consultaţi-vă specialistul pentru
▶ Apăsaţi . aceasta.
◁ Display-ul comută pe afişajul princi-
pal. 1. Apăsaţi de două ori .
◁ Pe display se afişează presiunea
Condiţii: Setarea temperaturii de la regulator actuală a instalaţiei.
▶ Nu puteţi dezactiva modul de încălzire 2. Verificaţi presiunea instalaţiei pe
al produsului. Consultaţi instrucţiunile display.
pentru regulator. 1/2
4.6.2 Oprirea regimului de pregătire a Presiunea instalaţiei: 0,08 … 0,2 MPa
(0,80 … 2,0 bar)
apei calde
Presiunea instalaţiei se află în interva-
Condiţii: Temperatură reglabilă de la produs sau de lul de presiune prevăzut.
la termostatul de cameră
2/2
▶ Apăsaţi . Presiunea instalaţiei: < 0,08 MPa
◁ Acum temperatura apei calde este (< 0,80 bar)
afişată intermitent pe display. ▶ Umpleţi instalaţia de încălzire.
(→ pagina 13)
▶ Apăsaţi şi menţineţi apăsat până
când pe display se afişează OFF. ◁ Dacă aţi atins un interval de pre-
siune suficient, atunci afişajul dis-
◁ Pe display se afişează .
pare după 20 de secunde.
▶ Pentru confirmare, apăsaţi .
◁ Prepararea apei calde este oprită.
▶ Apăsaţi .
◁ Display-ul comută pe afişajul princi-
pal.

12 Instrucţiuni de exploatare ecoTEC pure 0020231724_00


Funcţionarea 4
4.7.2 Umplerea instalaţiei de încălzire 6. Închideţi robinetul albastru de la dispo-
zitivul de completare (1).
Precauţie!
Riscul producerii de pagube 4.8 Comutarea produsului în
materiale cauzate de apa fi- regimul Standby
erbinte cu conţinut ridicat de ▶ Apăsaţi tasta mai puţin de 3 se-
calcar, puternic corozivă sau cunde.
cu substanţe chimice! ◁ La terminarea operaţiunii curente,
Apa din reţea neadecvată dete- display-ul afişează OFF şi se în-
riorează garniturile şi membra- chide.
nele, înfundă subansamblurile ◁ Este activat regimul Standby al pro-
produsului şi instalaţiei de în- dusului.
călzire prin care trece apa şi ◁ Este activată funcţia de protecţie
contra îngheţului a produsului.
produce zgomote.
◁ Alimentarea principală cu energie
▶ Umpleţi instalaţia de încălzire electrică nu se întrerupe. Produsul
numai cu apă fierbinte adec- este alimentat în continuare cu ten-
vată. siune.
▶ În caz de incertitudine, con-
4.9 Protejarea instalaţiei de
sultaţi-vă specialistul.
încălzire contra îngheţului

Indicaţie
4.9.1 Funcţia de protecţie antiîngheţ
Instalatorul este responsabil cu Precauţie!
prima umplere. Riscul producerii de pagube
materiale cauzate de îngheţ!
Nu poate fi asigurat debitul prin
întreaga instalaţie de încălzire
cu funcţia de protecţie antiîn-
1
gheţ astfel încât se produce în-
gheţul pieselor din instalaţia de
încălzire şi pot fi deteriorate.
▶ Pe durata unei perioade de
1. Deschideţi toate ventilele radiatorului îngheţ şi dacă nu sunteţi pre-
(ventile cu termostat) ale instalaţiei de zent, asiguraţi-vă că insta-
încălzire. laţia de încălzire rămâne în
2. Deschideţi încet robinetul albastru de funcţiune şi că toate încăpe-
la dispozitivul de completare (1) de sub
rile sunt încălzite suficient.
produs şi reumpleţi cu apă, până se
atinge presiunea necesară a instalaţiei.
Pentru ca dispozitivele de protecţie contra
3. Aerisiţi toate radiatoarele.
îngheţului să rămână active este necesar
4. Verificaţi presiunea instalaţiei pe
să porniţi şi să opriţi produsul dumnea-
display. (→ pagina 12)
voastră prin regulator, în cazul în care este
5. Dacă este cazul, completaţi cu apă.
instalat un regulator.

0020231724_00 ecoTEC pure Instrucţiuni de exploatare 13


5 Remedierea avariilor
Dacă temperatura pe turul de încălzire 6 Îngrijirea şi întreţinerea
scade sub 5 °C cu întrerupătorul pornit,
atunci se porneşte centrala şi încălzeşte 6.1 Întreţinere
apa circulată atât pe partea de încălzire, Pentru o funcţionare în siguranţă, fiabili-
cât şi pe partea apei calde menajere (dacă tate şi durată de serviciu îndelungată, sunt
există) la aprox. 30 °C. necesare o inspecţie anuală şi o întreţi-
nere la doi ani, efectuate de un instalator.
4.9.2 Golirea instalaţiei de încălzire
În funcţie de rezultatele inspecţiei poate fi
La timpi de deconectare foarte îndelungaţi, necesară o întreţinere mai din timp.
protecţia contra îngheţului poate asigurată
prin golirea completă a instalaţiei de încăl- 6.2 Îngrijirea aparatului
zire şi a produsului.
Precauţie!
▶ Adresaţi-vă unui specialist pentru
Pericol de pagube materiale
aceasta.
cauzate de produse de cură-
ţare neadecvate!
5 Remedierea avariilor ▶ Nu folosiţi spray-uri, materi-
5.1 Recunoaşterea şi remedierea ale abrazive, detergenţi sau
erorilor produse de curăţare cu sol-
venţi sau clor.
▶ Dacă apar defecţiuni sau mesaje de
eroare (F.XX), procedaţi conform tabe-
lului anexat.
▶ Curăţaţi carcasa cu o cârpă umedă şi
puţin săpun fără solvenţi.
▶ Dacă produsul nu funcţionează la pa-
rametri normali, trebuie sa va adresați 6.3 Citirea mesajelor de întreţinere
persoana competenta.
Dacă pe display este afişat simbolul ,
5.2 Afişajul codurilor de statut este necesară efectuarea unei întreţineri a
1. Apăsaţi simultan şi . produsului.
◁ Pe ecran se afişează S.XX, urmat Produsul nu se află în modul de eroare, ci
de temperatura pe turul de încălzire funcţionează în continuare.
şi presiunea interioară a instalaţiei. ▶ Adresaţi-vă unui specialist pentru
2. Căutaţi semnificaţia codurilor de stare. aceasta.
Coduri de statut – vedere de ansamblu ▶ Dacă presiunea apei se afişează inter-
(→ pagina 16) mitent simultan, atunci completaţi numai
3. Apăsaţi . cu apă fierbinte.

◁ Display-ul comută pe afişajul princi- 6.4 Verificarea conductei de


pal. scurgere a condensului şi
pâlniei de scurgere
Conducta de scurgere a condensatului şi
pâlnia de golire trebuie să fie permanent
deschise.
▶ Controlaţi regulat conducta de scurgere
a condensului şi pâlnia de golire pentru
deficienţe, în special pentru dopuri.

14 Instrucţiuni de exploatare ecoTEC pure 0020231724_00


Scoaterea din funcţiune 7
În conducta de scurgere a condensului şi 8 Reciclarea şi salubrizarea
în pâlnia de golire nu trebuie să se vadă
sau să se simtă obstacole. ▶ Permiteţi salubrizarea ambalajului să fie
▶ Dacă depistaţi deficienţe, atunci soli- realizată de specialistul care a instalat
citaţi remedierea acestora de către un produsul.
instalator.
Dacă produsul este marcat cu simbo-
lul acesta:
7 Scoaterea din funcţiune ▶ În cazul acesta, nu salubrizaţi produsul
în gunoiul menajer.
7.1 Scoaterea temporară din ▶ În loc de aceasta, predaţi produsul unui
funcţiune a produsului loc de colectare pentru aparate uzate
Precauţie! electrice sau electronice.
Riscul producerii de pagube
Dacă produsul conţine baterii marcate
materiale cauzate de îngheţ!
cu simbolul acesta, atunci ele conţin sub-
Dispozitivele de protecţie con- stanţe toxice sau poluante.
tra îngheţului şi de monitori- ▶ În cazul acesta, salubrizaţi bateriile la
zare sunt active numai dacă nu un loc de colectare pentru baterii.
există o separare de la reţeaua
electrică, produsul se porneşte
de la întrerupător, iar robinetul 9 Garanţia şi serviciul de
de gaz este deschis. asistenţă tehnică
▶ Scoateţi temporar produsul 9.1 Garanţia
din funcţiune numai dacă nu Garanţia aparatului este de doi ani în con-
se aşteaptă îngheţul. diţiile prevăzute in certificatul de garanţie.
Piesele de schimb se asigură de către pro-
▶ Apăsaţi întrerupătorul. ducator/furnizor pe o perioadă de minim
◁ Se stinge display-ul. 10 ani, contra cost (în afara perioadei de
garantie). Defecţiunile cauzate de utilizare
▶ În cazul unei scoateri îndelungate din
incorecta sau cele provocate în urma de-
funcţiune (de ex. concediu), trebuie să
montării produsului de către o persoană
închideţi robinetul de blocare a gazului
neautorizată nu fac obiectul acordării ga-
şi să închideţi suplimentar robinetul de
ranţiei.
apă rece în cazul produselor mixte.
9.2 Serviciul de asistenţă tehnică
7.2 Scoaterea definitivă din
funcţiune a produsului Vaillant Group România
Str. Nicolae Caramfil 75, sector 1
▶ Produsul se scoate definitiv din func- 014142 Bucureşti
ţiune de către un instalatori. România
E-Mail: office@vaillant.com.ro
Internet: http://www.vaillant.com.ro

0020231724_00 ecoTEC pure Instrucţiuni de exploatare 15


Anexă
Anexă
A Vedere de ansamblu asupra nivelului de utiliza-
tor
Nivel de setare Valori Pas, alegere, explicaţie Setare din
min. max. fabrică
Regimul de pregătire a apei calde (produs cu sistem integrat de preparare a apei calde sau cu
boiler de apă caldă ataşat, cu senzor de temperatură)
Temperatura apei calde valoare actu- < 35 = OFF OFF
menajere ală
35 ℃ 60 ℃

Regimul de încălzire
Temperatura pe turul de valoare actu- < 10 = OFF OFF
încălzire ală Încălzire în pardoseală = 35-50
Radiator = 35-80
Indicaţie
10 ℃ 80 ℃ Intervalul de temperatură peste
75 °C poate fii reglat numai de către
un instalator.

B Coduri de statut – vedere de ansamblu


Indicaţie
Deoarece tabelul cu coduri este folosit pentru diferite produse, este posibil să nu
fie vizibile unele coduri la produsul respectiv.
Codurile care nu sunt reprezentate aici se pot vedea în instrucţiunile de insta-
lare.

Cod de statut Semnificaţie


Afişaje în regimul de încălzire
S.00 Regimul de încălzire: fără cerinţă
S.02 Regimul de încălzire: pornirea pompei
S.03 Regimul de încălzire: aprinderea arzătorului
S.04 Regimul de încălzire: arzător pornit
S.06 Regimul de încălzire: postventilaţie
S.07 Regimul de încălzire: post circulaţia pompelor
S.08 Regimul de încălzire: deconectarea temporară după procesul de încălzire
Afişaje în regimul de apă caldă menajeră
S.10 Regimul de pregătire a apei calde: cerinţă
S.14 Regimul de pregătire a apei calde: arzător pornit
Afişaj în funcţionarea de confort cu începerea încălzirii sau regimul de pregătire a apei calde cu
boiler
S.20 Regimul de pregătire a apei calde: cerinţă

16 Instrucţiuni de exploatare ecoTEC pure 0020231724_00


Anexă
Cod de statut Semnificaţie
S.22 Regimul de pregătire a apei calde: pornirea pompei
S.24 Regimul de pregătire a apei calde: arzător pornit
Alte afişaje
S.31 Fără cerinţă de încălzire: mod vară, regulator eBUS, timp de aşteptare
S.34 Protecţia contra îngheţului activă
S.46 Modul de protecţie: sarcina minimă

C Remedierea defecţiunilor şi erorilor


C.1 Remedierea defecţiunilor
Avarie cauză posibilă Măsură
Presiunea instalaţiei Presiunea instalaţiei ▶ Umpleţi instalaţia de încălzire.
se afişează intermitent este prea mică: < 0,08 (→ pagina 13)
pe display MPa (< 0,80 bari). De-
ficit de apă în instala-
ţia de încălzire.
Presiunea instalaţiei ▶ Aşteptaţi până când excesul de agent ter-
este prea mare: > 0,3 mic curge prin supapa de siguranţă.
MPa (> 3 bari).
Produsul nu func- Robinetul de blocare ▶ Deschideţi ambele robinete de blocare a
ţionează (lipsă de a gazului instalat la gazului.
apă caldă, încălzirea locaţie resp. robinetul
rămâne rece) de blocare a gazului la
produs este închis.
Robinetul de apă rece ▶ Deschideţi robinetul de încărcare cu apă
este închis. rece.
Produsul este oprit. ▶ Porniţi produsul. (→ pagina 11)
Temperatura pe turul 1. Setaţi temperatura pe turul de încălzire.
încălzirii/temperatura 2. Reglaţi temperatura apei calde menajere.
apei calde este reglată
prea mică şi/sau este
oprit regimul de încă-
lzire/prepararea apei
calde.
Aer în instalaţia de ▶ Solicitaţi aerisirea instalaţiei de încălzire de
încălzire. către un instalator.
Prepararea apei calde Regulatorul extern nu ▶ Reglaţi corect regulatorul extern (→Instruc-
este fără erori; încălzi- este reglat corect. ţiuni de utilizare a regulatorului).
rea nu funcţionează

0020231724_00 ecoTEC pure Instrucţiuni de exploatare 17


Anexă
C.2 Remedierea avariilor
Mesaj cauză posibilă Măsură
F.28 Aprindere fără Produsul a comutat 1. Verificaţi dacă este deschis robinetul de
succes pe avarie după trei blocare a gazului.
încercări de aprindere 2. Apăsaţi tasta de reset mai mult de 3 se-
fără succes. cunde.
3. Dacă nu puteţi remedia avaria de aprin-
dere printr-o încercare de deparazitare,
atunci adresaţi-vă unui instalator.

18 Instrucţiuni de exploatare ecoTEC pure 0020231724_00


0020231724_00 10.08.2016

furnizor
Vaillant Group România
Str. Nicolae Caramfil 75, sector 1 014142 Bucureşti
Tel. 021 2098888 Fax. 021 2322275
office@vaillant.com.ro www.vaillant.com.ro

© Aceste instrucţiuni, sau părţi din acestea, sunt protejate prin drepturi de au-
tor şi pot fi multiplicate sau distribuite numai cu acordul scris al producătorului.
Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice ulterioare.