Sunteți pe pagina 1din 32

PEGASUS F 2N 2S

cazan din font[


cu arz[tor atmosferic `ncorporat

INSTRUC|IUNI PENTRU UTILIZARE, INSTALARE :I ~NTRE|INERE


O Citiþi cu atenþie avertizãrile conþinute în aparatul de la reþeaua de alimentare prin
acest manual de instrucþiuni pentru cã ele intermediul întrerupãtorului instalaþiei ºi/sau
furnizeazã indicaþii importante cu privire la prin intermediul organelor de interceptare
siguranþa instalãrii, utilizãrii ºi întreþinerii. corespunzãtoare.
O Manualul de instrucþiuni constituie parte O În caz de defecþiune ºi/sau funcþionare
integrantã ºi esenþialã a produsului ºi trebuie necorespunzãtoare a aparatului, dezactivaþi-
sã fie pãstrat cu grijã de cãtre utilizator pentru l, abþinându-vã de la orice tentativã de
consultãri ulterioare. reparare sau de interveþie directã. Adresaþi-
O Dacã aparatul trebuie vândut sau transferat la vã exclusiv personalului profesional calificat.
un alt proprietar sau dacã trebuie translocat, O Eventuala reparare-înlocuire a produselor
asiguraþi-vã cã manualul insoþeºte trebuie efectuatã numai de personal
întotdeauna cazanul pentru a putea fi profesional calificat utilizând exclusiv piese de
consultat de noul proprietar ºi/sau de schimb originale. Nerespectarea celor de mai
instalator. sus poate compromite siguranþa aparatului.
O Instalarea ºi întreþinerea trebuie efectuate în O Pentru a garanta buna funcþionare a
concordanþã cu normele în vigoare, în aparatului este indispensabilã efectuarea
conformitate cu instrucþiunile constructorului întreþinerii anuale de cãtre personal calificat.
ºi trebuie executate de personal profesional O Acest aparat trebuie destinat numai pentru
calificat. utilizarea în scopul în care a fost special
O O instalare greºitã sau o întreþinere prevãzut. Orice altã utilizare este consideratã
defectuoasã pot cauza daune persoanelor, improprie ºi, prin urmare, periculoasã.
animalelor sau obiectelor. Este exclusã orice O Dupã ce aþi scos ambalajul, asiguraþi-vã de
responsabilitate a constructorului pentru integritatea conþinutului.
daunele cauzate de erori de instalare ºi de O Elementele ambalajului nu trebuie lãsate la
utilizare precum ºi pentru neobservarea îndemâna copiilor pentru cã pot reprezenta
instrucþiunilor furnizate de cãtre acelaºi potenþiale pericole.
constructor. O În caz de dubiu nu utilizaþi aparatul ºi
O Înaintea efectuãrii oricãror operaþii de adresaþi- vã furnizorului.
curãþare sau de întreþinere, debranºaþi

Acest simbol semnific[ „Aten\ie“ ;i este amplasat `n coresponden\[ cu toate avertiz[rile


referitoarela siguran\[. Fi\i foarte aten\i la astfel de avertiz[ri pentru a evita astfel pericolele ;i
producerea de daune persoanelor, animalelor ;i obiectelor.

Acest simbol solicit[ aten\ie asupra unei note sau a unei avertiz[ri importante.

Declara\ie de conformitate
Produc[torul> FERROLI S.p.A.
Adresa> Via Ritonda 78/a 37047 San Bonifacio VR
declar[ c[ acest aparat este conform cu urm[toarele directive CEE>

O Directiva referitoare la Aparate pe Gaz 90/396 cu DPR 15.11.96 nr. 661


O Directiva referitoare la Randamente 92/42 cu DPR 15.11. 96 nr. 660
O Directiva referitoare la Tensiune Joasã 73/23 (modificatã de 93/68)
O Directiva referitoare la Compatibilitatea Electromagneticã 89/336 (modificatã de 93/68)
cu DPR 15.11.96 nr. 615
PEGASUS F2 N 2S

CUPRINS

1. Instruc\iuni de utilizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

1.1 Prezentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
1.2 Panou de comand[ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
1.3 Pornire ;i oprire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
1.4 Reglaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
1.5 ~ntre\inere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
1.6 Anomalii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

2. Instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

2.1 Dispozi\ii generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7


2.2 Loc de instalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
2.3 Racorduri hidraulice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
2.4 Racordare gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
2.5 Racorduri electrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
2.6 Racordarea la co;ul de fum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
2.7 Instalarea generatoarelor în module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

3. Service ;i `ntre\inere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

3.1 Reglaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16


3.2 Punere `n func\iune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
3.3 ~ntre\inere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
3.4 Rezolvarea problemelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

4 Caracteristici ;i date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

4.1 Dimensiuni ;i racorduri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24


4.2 Vedere general[ ;i componente principale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
4.3 Tabel date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26
4.4 Diagrame . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
4.5 Scheme electrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

3
PEGASUS F2 N 2S

1. INSTRUC|IUNI DE UTILIZARE
1.1 Prezentare
Stimate Client,
V[ mul\umim c[ a\i ales Pegasus F2 N 2S, un cazan de pardoseal[ Ferroli de concep\ie avansat[, tehnologie
de avangard[, siguran\[ sporit[ ;i calitate constructiv[. V[ rug[m s[ citi\i cu aten\ie manualul de fa\[ ;i s[ `l
p[stra\i cu grij[ pentru orice consultare ulterioar[.
Pegasus F2 N 2S este un generator termic pentru `nc[lzire central[ cu un `nalt randament cu func\ionare pe
gaz natural sau gaz lichefiat (configurabil `n momentul instal[rii) ;i guvernat de un sistem avansat de control
electronic.
Corpul cazanului este compus din elemente din font[, a c[ror conforma\ie special[ garanteaz[ o eficien\[
ridicat[ de schimb `n toate condi\iile de func\ionare ;i dintr-un arz[tor atmosferic dotat cu aprindere
electronic[ cu control al fl[c[rii cu ionizare.
Dotarea cazanului mai cuprinde ;i o supap[ automat[ de evacuare a aerului din cazan, un termostat de
reglare `n 2 trepte, termostat de siguran\[ si termostat gaze arse.
Datorit[ sistemului electronic de aprindere si control al fl[c[rii, func\ionarea aparatului este `n cea mai mare
parte automat[.
Utilizatorul trebuie doar s[ seteze temperatura instala\iei prin intermediul termostatului de reglare.

1.2 Panou de comand[


Pentru a avea acces la panoul de comand[, ridica\i u;i\a frontal[.

fig. 1
Legendã
1 Poziþionare centralã termostaticã
2 Termomanometru cazan
3 Cãpãcel termostat de siguranþã cu rearmare manualã
4 Cãpãcel termostat gaze arse
5 Dop
6 Buton rearmare automat de control al flãcãrii cu semnalizare de blocare
7 Termostat de reglare cazan cu 2 trepte
8 Întrerupãtor 0-1-TEST

4
PEGASUS F2 N 2S

1.3 Pornirea ;i oprirea


Aprindere
Deschide\i robinetul de gaz situat amonte de cazan.
O Inchide\i sau introduce\i eventualul `ntrerup[tor sau ;techer situat amonte de cazan.
O Aduce\i `ntrerup[torul cazanului "8" `n pozi\ia 1 (fig. 1).
O Pozi\iona\i butonul "7" la temperatura aleas[ ;i cel al eventualului termostat ambiental la valoarea
temperaturii dorite. ~n acest moment arz[torul se aprinde ;i cazanul `ncepe s[ func\ioneze automat,
controlat de dispozitivele sale de reglare ;i de siguran\[.
O ~n cazul `n care cazanul vine dotat cu o central[ electronic[ termostatic[, montat[ `n pozi\ia 1 din fig. 1,
utilizatorul va trebui s[ \in[ cont ;i de instruc\iunile furnizate de constructorul acesteia.

Dac[ dup[ efectuarea corect[ a manevrelor de aprindere, arz[toarele nu se aprind ;i butonul-


semnalizator blocare "6" se aprinde, a;tepta\i circa 15 secunde ;i apoi ap[sa\i acest buton.
Automatul de control al fl[c[rii rearmat[ repet[ ciclul de aprindere. Dac[ de asemenea dup[ c]teva
tentative, arz[toarele nu se aprind, consulta\i paragraful "Anomalii".
~n cazul `ntreruperii aliment[rii electrice a cazanului, `n timp ce acesta din urm[ este `n func\iune,
arz[toarele se sting ;i se reaprind automat la reluarea tensiunii `n re\ea.

Stingerea
~nchide\i robinetul de gaz situat amonte de cazan, pozi\iona\i butonul "8" pe 0 ;i t[ia\i alimentarea electric[ a
aparatului.
Pentru pauze lungi `n timpul iernii, pentru a evita daunele provocate de `nghe\, se recomand[ s[
goli\i toat[ apa din cazan, ca ;i pe cea din instala\ie< sau s[ introduce\i antigel special `n instala\ia
de `nc[lzire.
~ntrerup[torul cazanului 8 are 3 pozi\ii "0-1-TEST"< primele dou[ au func\ia de oprit-pornit, a treia,
instabil[, trebuie utilizat[ numai `n scopuri de service ;i de `ntre\inere.

1.4 Reglaje
Reglarea temperaturii instala\iei
Rotind butonul 7 din fig. 1 `n sens orar temperatura apei de `nc[lzire cre;te, `n sens antiorar scade.
Temperatura poate fi variat[ de la un minim de 30° la un maxim de 90°. Oricum v[ recomand[m s[ nu pune\i
cazanul s[ func\ioneze sub 45°.

Reglarea temperaturii ambiante (cu termostat ambiental op\ional)


Seta\i prin intermediul termostatului ambiental temperatura dorit[ `n interiorul locuin\ei. La comanda
termostatului ambiental cazanul se aprinde ;i duce apa din instala\ie la temperatura setat[ la termostatul de
reglare al cazanului 7 din fig. 1. La atingerea temperaturii dorite `n interiorul locuin\ei, generatorul se stinge.
~n cazul `n care nu este prezent termostatul ambiental, cazanul asigur[ men\inerea instala\iei la temperatura
setat[ la termostatul de reglare al cazanului.

Reglarea presiunii hidraulice `n instala\ie


Presiunea de `nc[rcare cu instala\ia rece, citit[ pe manometrul cazanului poz. 2 din fig. 1, trebuie s[ fie de
circa1,0 bar. Dac[ `n timpul func\ion[rii presiunea din instala\ie scade (din cauza evapor[rii gazelor dizolvate
`n ap[) la valori inferioare minimului descris mai sus, Utilizatorul va trebui, ac\ion]nd asupra robinetului de
`nc[rcare, s[ o readuc[ la valoarea ini\ial[. La finalul opera\iunii `nchide\i `ntotdeauna robinetul de umplere.

1.5 ~ntre\inere
Utilizatorul este obligat s[ solicite personalului calificat efectuarea a cel pu\in unei `ntre\ineri anuale a
instala\iei termice ;i a cel pu\in unei verific[ri bianuale a arderii. Pentru mai multe informa\ii consulta\i capitolul
3.3 din prezentul manual.
Cur[\area mantalei, a panoului ;i a p[r\ilor estetice ale cazanului poate fi efectuat[ cu o c]rp[ moale ;i
umed[, eventual `mbibat[ cu ap[ cu s[pun. Evita\i orice detergent abraziv ;i solven\i.

5
PEGASUS F2 N 2S

1.6 Anomalii
~n continuare sunt descrise anomaliile ce pot fi cauzate de simple inconveniente rezolvabile de c[tre utilizator.

~nainte de a chema serviciul de asisten\[ verifica\i c[ problema nu se datoreaz[ lipsei gazului sau
lipsei aliment[rii electrice.

Simbol Anomalie Solu\ie

Verifica\i dac[ robinetul de gaz situat amonte de


cazan ;i contactorul s[u sunt deschi;i.
Cazan blocat datorit[ interven\iei automatului de
Ap[sa\i butonul-semnalizator aprins.
control al fl[c[rii
~n caz de bloc[ri repetate ale cazanului,
contacta\i cel mai apropiat centru de asisten\[.

Cazan blocat din cauza presiunii insuficiente `n ~nc[rca\i instala\ia p]n[ la 1-1,5 bar la rece prin
instala\ie (numai `n cazul `n care este instalat un intermediul robinetului de umplere al instala\iei.
presostat `n instala\ie) ~nchide\i robinetul dup[ utilizare.

De;uruba\i c[p[celul termostatului de gaze arse


Cazan blocat din cauza evacu[rii insuficiente a ;i ap[sa\i butonul aflat dedesubt.
produselor de ardere ~n caz de bloc[ri repetate ale cazanului
contacta\i cel mai apropiat centru de asisten\[.

De;uruba\i c[p[celul termostatului de siguran\[


;i ap[sa\i butonul aflat dedesubt.
Cazan blocat din cauza supratemperaturii apei
~n caz de bloc[ri repetate ale cazanului
contacta\i cel mai apropiat centru de asisten\[.

6
PEGASUS F2 N 2S

2. INSTALARE
2.1 Dispozi\ii generale
Acest aparat trebuie s[ fie destinat numai pentru uzul pentru care a fost special prev[zut.
Acest aparat serve;te la `nc[lzirea apei la o temperatur[ inferioar[ celei de fierbere la presiunea
atmosferic[ ;i trebuie s[ fie racordat la o instala\ie de `nc[lzire ;i/sau la o instala\ie de distribu\ie a
apei calde pentru uz menajer, compatibil[ cu caracteristicile ;i presta\iile sale ;i cu puterea sa
termic[. Orice alt[ utilizare trebuie considerat[ improprie.

INSTALAREA CAZANULUI TREBUIE EFECTUAT{ NUMAI DE PERSONAL SPECIALIZAT :I CALIFICAT, ~N


CONCORDAN|{ CU TOATE INSTRUC|IUNILE PREZENTATE ~N PREZENTUL MANUAL TEHNIC, CU
DISPOZI|IILE LEGILOR ~N VIGOARE :I CU EVENTUALELE NORMATIVE LOCALE :I ~N CONFORMITATE
CU REGULILE UNEI TEHNICI EFICIENTE.

O instalare gre;it[ poate cauza daune persoanelor, animalelor ;i obiectelor, pentru care constructorul nu
poate fi f[cut responsabil.

2.2 Locul instal[rii


Acest aparat este de tip "cu camer[ deschis[" ;i poate fi instalat ;i func\iona numai `n locuri permanent
ventilate. Un aport insuficient de aer de ardere la cazan poate compromite func\ionarea normal[ ;i evacuarea
gazelor arse. ~n plus, produsele de combustie formate `n aceste condi\ii (oxizi), se disperseaz[ `n ambientul
domestic, fiind extrem de nocive pentru s[n[tate.
Locul instal[rii trebuie s[ fie lipsit de praf, obiecte sau materiale inflamabile sau gaze corozive. Ambientul
trebuie s[ fie uscat ;i ferit de `nghe\.
~n momentul pozi\ion[rii cazanului, l[sa\i `n jurul acestuia spa\iul necesar pentru activit[\ile normale de
`ntre\inere.

2.3 Racorduri hidraulice


Puterea termic[ a aparatului este stabilit[ preliminar cu un calcul al cerin\elor termice ale cl[dirii `n func\ie de
normele `n vigoare.
Pentru buna func\ionare ;i pentru durata de via\[ a cazanului, instala\ia hidraulic[ trebuie s[ fie bine
propor\ionat[ ;i `ntotdeauna prev[zut[ cu toate acele accesorii care garanteaz[ o func\ionare normal[.
~n cazul `n care conductele de tur ;i retur ale instala\iei urmeaz[ un traseu pentru care, `n unele puncte se pot
forma pungi de aer, se recomand[ instalarea, `n aceste puncte, a unei supape de dezaerisire. De asemenea
instala\i un organ de golire `n punctul cel mai de jos al instala\iei pentru a permite golirea complet[.
~n cazul `n care cazanul este instalat la un nivel inferior celui al instala\iei, se recomand[ prevederea unei
clapete de sens pentru a `mpiedica circula\ia natural[ a apei `n instala\ie.
Este recomandabil ca saltul termic `ntre colectorul de tur ;i cel de retur `n cazan s[ nu dep[;easc[ 20 °C.

Nu utiliza\i conductele instala\iilor hidraulice ca `mp[m]ntare a aparatelor electrice.

~naintea instal[rii efectua\i cu aten\ie o sp[lare a tuturor conductelor instala\iei pentru indep[rtarea reziduurilor
sau a impurit[\ilor care ar putea compromite buna func\ionare a aparatului.
Efectua\i bran;[rile la racordurile corespunz[toare, a;a cum este indicat `n fig. 2.

7
PEGASUS F2 N 2S

Se recomand[ interpolarea, `ntre cazan ;i instala\ia de `nc[lzire a


unor vane de interceptare care s[ permit[, dac[ este necesar, Vedere posterioar[
izolarea cazanului de instala\ie.

Efectua\i bran;area cazanului astfel `nc]t ca \evile sale


interioare s[ fie libere de tensiuni.

Tipul ;i modelul
Retur încãlzire Tur încãlzire Intrare gaz

Caracteristicile apei din instala\ie


~n prezen\a apei cu o duritate mai mare de 25 °Fr, se recomand[ utilizarea apei tratate corespunz[tor, cu
scopul evit[rii posibilelor depuneri `n cazan, cauzate de apa dur[, sau coroziuni, produse de apa agresiv[.
Trebuie s[ re\ine\i c[ chiar depuneri de c]\iva milimetri grosime pot provoca, din cauza conductivit[\ii lor
termice sc[zute, o supra`nc[lzire considerabil[ a pere\ilor cazanului, cu grave inconveniente.
Este indispensabil tratamentul apei utilizate `n cazul instala\iilor foarte extinse (cu con\inut mare de ap[) sau
cu frecvente introduceri de ap[ de adaos `n intala\ie. Dac[ `n aceste cazuri este necesar[ golirea par\ial[ sau
total[ a instala\iei, se recomand[ efectuarea noii umpleri cu ap[ tratat[.

Umplerea cazanului ;i a instala\iei


Presiunea de `nc[rcare a instala\iei la rece, trebuie s[ fie de circa 1 bar. Dac[ `n timpul func\ion[rii presiunea
din instala\ie scade (din cauza evapor[rii gazelor dizolvate `n ap[) la valori inferioare minimului descris mai
sus, Utilizatorul va trebui s[ o readuc[ la valoarea ini\ial[. Pentru o corect[ func\ionare a cazanului, presiunea
acestuia, la cald, trebuie s[ fie de circa 1,5÷2 bari.

2.4 Racordarea la gaz


~nainte de a efectua racordarea, verifica\i c[ aparatul este predispus pentru func\ionarea cu tipul de
combustibil disponibil ;i efectua\i cu aten\ie o cur[\are a tuturor conductelor de gaz din instala\ie,
pentru `ndep[rtarea eventualelor reziduuri ce ar putea compromite buna func\ionare a cazanului.
Racordarea la gaz trebuie efectuat[ la racordul corespunz[tor (vezi fig. 2) `n conformitate cu normativa `n
vigoare, cu \eav[ metalic[ rigid[ sau cu tub flexibil cu perete continuu din inox, interpun]nd un robinet de gaz
`ntre instala\ie ;i cazan. Verifica\i c[ toate conexiunile la gaz sunt etan;e.
Capacitatea contorului de gaz trebuie s[ fie suficient[ pentru uzul simultan al tuturor aparatelor conectate la
el. Diametrul conductei de gaz, care iese din cazan, nu este determinant pentru alegerea diametrului tubului
dintre aparat ;i contor< acesta trebuie ales `n func\ie de lungimea sa ;i de pierderile de presiune, `n
conformitate cu normativele `n vigoare.
Nu utiliza\i conductele de gaz ca `mp[m]ntare a aparatelor electrice.

Se recomand[ interpolarea, `ntre cazan ;i instala\ia de `nc[lzire a unor vane de interceptare care s[ permit[,
dac[ este necesar, izolarea cazanului de instala\ie.
Efectua\i bran;area cazanului astfel `nc]t ca \evile sale interioare
s[ fie libere de tensiuni.

8
PEGASUS F2 N 2S

2.5 Racorduri electrice


Racordarea la re\eaua electric[

Cazanul trebuie conectat la o linie electric[ monofazat[, 230 Volt-50 Hz.


Siguran\a electric[ a aparatului este atins[ numai atunci c]nd acesta este conectat corect la o
instala\ie eficient[ de `mp[m]ntare executat[ conform normelor de siguran\[ `n vigoare. Eficien\a
instala\iei de `mp[m]ntare trebuie verificat[ de personal profesional calificat, constructorul nefiind
responsabil pentru eventualele daune cauzate de lipsa `mp[m]nt[rii instala\iei. Verifica\i de
asemenea c[ instala\ia electric[ este adecvat[ puterii maxime absorbite de aparat, indicat[ `n placa
de timbru a cazanului, `ncredin\]ndu-v[ `n special c[ sec\iunea cablurilor instala\iei este
corespunz[toare puterii absorbite de aparat.
Cazanul este precablat ;i furnizat cu un conector situat `n interiorul panoului de comand[, special pentru
conectarea la o central[ electronic[ termostatic[ (vezi schemele electrice la paragraful 4.5). Mai este dotat cu
un cablu tripolar pentru conectarea la linia electric[. Conexiunile la re\ea trebuie executate cu conector fix ;i
dotate cu un `ntrerup[tor bipolar cu o deschidere de cel pu\in 3 mm, interpun]nd fuzibili de max. 3A `ntre
cazan ;i linie. Este important[ respectarea polarit[\ii (FAZ{> cablu maro/ NUL> cablu albastru/
~MP{MÂNTARE> cablu galben-verde) `n conexiunile la linia electric[.

Accesul la regleta de cleme ;i la componentele interne ale panoului de comand[


Pentru a avea acces la componentele electrice interne ale panoului de comand[, urma\i secven\a din fig. 3-4-5-6.
Dispunerea bornelor pentru diversele conexiuni este descris[ `n schemele electrice de la capitolul date
tehnice.

Fig. 3 – De;uruba\i cele dou[ ;uruburi Fig. 4 – Trage\i cu o presiune de jos `n sus ;i
autofiletante care sus\in capacul cazanului. scoate\i capacul care este fixat pe lateralele
cazanului cu picioru;e cu `ncastrare.

Fig. 5 – De;uruba\i ;i scoate\i cele dou[ ;uruburi Fig. 6 – Roti\i `nainte panoul de comend[
;i cele dou[ pl[cu\e care sus\in panoul de
comand[.

9
PEGASUS F2 N 2S

Eventualele elemente sensibile ad[ugate ale


dispozitivelor de control ;i de siguran\[ ale instala\iei,
sonda de temperatur[, presostatul, bulbii termostatelor
etc., trebuie s[ fie amplasate pe conducta de tur p]n[
`n 40 cm. de la peretele posterior al mantalei cazanului
(vezi fig. 7).

Fig. 7
2.6 Racordarea la co;ul de fum
Conducta de racord la co;ul de fum trebuie s[ aib[ un diametru nu mai mic dec]t cel al racordului la
antirefulator. Plec]nd de la antirefulator trebuie s[ aib[ un traseu vertical cu o lungime nu mai mic[ de
jum[tate de metru. ~n ceea ce prive;te dimensionarea ;i punerea `n oper[ a co;urilor de fum ;i a tubului de
racordare la acestea, este obligatorie respectarea normelor `n vigoare.
Diametrele gulerelor antirefulatoarelor sunt descrise `n tabelul din fig. 2.

2.7 Instalarea generatoarelor `n module


INSTALAREA TREBUIE EFECTUAT{ NUMAI DE PERSONAL SPECIALIZAT :I CALIFICAT, ~N
CONFORMITATE CU TOATE INSTRUC|IUNILE DESCRISE ~N PREZENTUL MANUAL TEHNIC, CU
DISPOZI|IILE LEGILOR ~N VIGOARE, CU DISPOZI|IILE NORMELOR UNI :I CEI :I CU EVENTUALELE
NORMATIVE LOCALE :I ~N CONFORMITATE CU REGULILE TEHNICII CORECTE.

Avertiz[ri generale
~ntre cazan (modul) ;i instala\ie, se recomand[ interpunerea unor vane de interceptare care permit, dac[ este
necesar, izolarea cazanului de instala\ie< `n acest caz orice cazan trebuie s[ fie dotat cu supap[ de siguran\[
pe conducta de tur.
~n cazul `n care conductele de tur ;i retur ale instala\iei urmeaz[ un traseu pentru care, `n unele puncte se pot
forma pungi de aer, se recomand[ instalarea, `n aceste puncte, a unei supape de dezaerisire.
Saltul termic al apei pentru `nc[lzire, diferen\a de temperatur[ `ntre turul ;i returul instala\iei, trebuie s[ fie mai
mic de 20 °C pentru a evita formarea condensului `n cazan ;i eventualele daune care pot decurge de aici.
Evacua\i produsele de combustie prin intermediul unui co;, care trebuie s[ aib[ o sec\iune conform[ cu
normele `n vigoare ;i oricum nu mai mic[ dec]t cea a racordului colectorului de gaze arse al generatoarelor
`n module. ~n cazul `n care dori\i s[ utiliza\i colectoare pentru evacuarea gazelor arse, consulta\i tabelele din
fig. 8 ;i 9.
Toate racordurile `ntre cazan ;i co; trebuie s[ fie etan;e.
Capacitatea contorului de gaz trebuie s[ fie suficient[ pentru uzul simultan al tuturor generatoarelor conectate la el.
Efectua\i bran;amentele diferitelor cazane astfel `nc]t ca tuburile lor s[ fie libere de tensiuni mecanice.
Efectua\i bran;amentele la gaz individual ale generatoarelor, respect]nd legile `n vigoare.

Caracteristicile apei din instala\ie


~n prezen\a apei cu o duritate mai mare de 25 - 30° Fr, se recomand[ utilizarea apei tratate corespunz[tor,
cu scopul evit[rii posibilelor depuneri `n cazan, cauzate de apa dur[, sau coroziuni, produse de apa agresiv[.
Trebuie s[ re\ine\i c[ ;i depunerile de doar c]\iva milimetri grosime pot provoca, din cauza conductivit[\ii lor
termice sc[zute, o supra`nc[lzire considerabil[ a pere\ilor cazanului, cu grave inconveniente.

Este absolut indispensabil tratamentul apei utilizate pentru instala\iile de `nc[lzire, `n urm[toarele cazuri>
A) instala\ii foarte extinse (cu con\inut mare de ap[)<
B) frecvente introduceri de ap[ de adaos `n intala\ie, `n cazul golirilor par\iale sau totale ale instala\iei.

10
PEGASUS F2 N 2S

Pozi\ionarea generatoarelor `n module ;i conectarea la co;uri de fum cu colector


Grupul de generatoare `n module poate fi compus din maxim 4 aparate, care `n func\ie de exigen\ele centralei,
pot fi dispuse `n mod ule spate `n spate sau `n module `n linie.
Pozi\iona\i generatoarele ;i conecta\i conductele pentru evacuarea gazelor arse `n conformitate cu schemele
;i datele prezente `n tabelele din fig. 8 - 9. Etan;a\i diferitele puncte de jonc\iune ale tuburilor.

Fig. 1

Fig. 1

11
PEGASUS F2 N 2S

Conectarea electric[ a generatoarelor `n module

Fiecare generator care compune grupul modular este furnizat precablat at]t `n ceea ce privesc reglajele c]t
;i pentru siguran\[< totu;i poate func\iona autonom (vezi schemele electrice de la pragraful 4.5). Conecta\i
fiecare generator la o linie electric[ monofaz[, de 230 V ~ 50 Hz, faza nul prin intermediul unei reglete de
cleme sau stecher regulamentar, interpun]nd `ntre cazan ;i re\ea, fuzibili de maximum 2 A. Este important sa
conecta\i `ntotdeauna fiecare generator la o instala\ie bun[ de `mp[m]ntare.
Dac[ dori\i ca generatoarele care compun grupul modular s[ func\ioneze `n cascad[, va trebui s[ utiliza\i o
central[ electronic[ de secven\[.

Centrala electronic[ de secven\[ (furnizat[ la cerere)

Fiecare generator care compune grupul modular este predispus pentru montarea unei centrale electronice de
secven\[ (fig. 10) ce poate fi fixat[ pe panoul portinstrumente prin simpla demontare a dopului 1 din fig. 1.
Pentru a avea acces la componentele interne ale panoului vezi paragraful 2.5.

Pentru fiecare grup de generatoare `n module este necesar[ o singur[ central[ de secven\[.

Manualul de instruc\iuni pentru conectare, reglajele ;i programarea centralei electronice de secven\[ ca ;i


diferitele tipologii de instala\ie sunt con\inute `n confec\ia centralei.

Fig. 10

Func\iile principale ale centralei electronice de secven\[

– Par\ializare aservit[ de temperatura exterioar[ (reglare climatic[).


– Programare pe diverse nivele de temperatur[ (economic si de confort).
– Programare zilnic[ p]n[ la trei interven\ii pe un nivel ;i trei pe altul.
– Setarea programului zilnic pentru `ntreaga s[pt[m]n[.
– Rotirea la fiecare 24 de ore a secven\ei de interven\ie pentru repartizarea st[rii de uzur[ al modulelor.
– Plecare for\at[ inteligent[.
– Control inteligent ai timpilor de ON-OFF `n ciclul de interven\ii.
– Controlul pornirii pompei pe baza temperaturii exterioare.
– Autodiagnoze pentru func\ion[ri defectuoase.

12
PEGASUS F2 N 2S

Sisteme de aplicare
~n continuare sunt raportate cele 2 sisteme de aplicare

Sistemul 1> nr 4 generatoare modulare f[r[ preparare de ap[ cald[ menajer[

Aplica\ie
~nc[lzirea cu tur direct cu un maxim de 4 generatoare modulare.

Fig. 11a

Fig. 11a

Legend[
C1 - C2 - C3 - C4 = Generatoare modulare
V1 - V2 - V3 - V4 = Vane cu 3 c[i
T5 = Sond[ pe colectorul de tur
T3 = Sond[ de exterior
P1 = Pomp[ de circula\ie `nc[lzire

13
PEGASUS F2 N 2S

Sistemul 2> nr 4 generatoare modulare cu preparare de ap[ cald[ menajer[

Aplica\ie
~nc[lzirea cu tur direct cu un maxim de 4 generatoare modulare cu preparare de ap[ cald[ menajer[ prin
intermediul vanei deviatoare.

Fig. 12a

Fig. 12b

Legend[>
C1 - C2 - C3 - C4 = Generatoare modulare T4 = Generatoare modulare
V1 - V2 - V3 - V4 = Vane cu 3 c[ T5 = Sond[ pe colectorul de tur
B = Boiler P1 = Pomp[ de circula\ie `nc[lzire
VD = Van[ deviatoare P2 = Pomp[ de circula\ie boiler
T3 = Sond[ de exterior

C]nd instala\ia este `n faza de preparare ap[ cald[ menajer[, regulatorul de secven\[ comand[
`ntotdeauna un singur
generator pentru o astfel de func\ie, care `n schemele din fig. 12a - 12b este C1.

14
PEGASUS F2 N 2S

Tabloul de comand[ ;i control pentru generatoare `n module `n secven\[ (furnizabil la cerere)


~n scopul facilit[rii conexiunii electrice `ntre regulatorul de secven\[ cu patru trepte W6050C, generatoarele `n
module PEGASUS F2 N 2S ;i diversele componente ale instala\iei, am realizat un panou de comand[ ;i
control pentru centralele termice.
Acesta vine furnizat precablat ;i prev[zut cu regulatorul de secven\[, fuzibil, semnalizatoare, `ntrerup[toare
;i comutatoare care permit controlul ;i selectarea tuturor sistemelor posibile de utilizare ale regulatorului de
secven\[ W6050C.
Tabloul, `n interiorul c[ruia se afl[ bornele pentru conectarea sondelor, pompelor, vanei deviatoare ;i
generatoarelor `n secven\[, vine furnizat complet cu presgarnituri.

Fig. 13

Caracteristicile tehnice ale tabloului>


– Dimensiuni 310×420× h 150
– Gradul de protectie IP 65
– ~nchiderea u;ii cu dou[ chei
– Presgarnituri> Nr 8 PG9 + Nr 2 PG13,5

15
PEGASUS F2 N 2S

3. SERVICE :I ÎNTRE|INERE
3.1 Reglaje
Toate opera\iunile de reglare ;i transformare trebuie efectuate de Personal calificat.
Firma constructoare `;i declin[ orice responsabilitate pentru daunele provocate obiectelor ;i/sau persoanelor
derivate din interven\ia asupra aparatului de c[tre persoane necalificate ;i neautorizate.

Reglarea presiunii gazului la arz[toare


Cazanele Pegasus F2 N 2S sunt produse predispuse pentru func\ionarea cu gaz natural. Proba ;i calibrarea
presiunii vin f[cute din fabric[.
Va trebui, dar `n momentul primei aprinderi, fiind posibile varia\ii ale presiunii `n re\ea, s[ controla\i ;i eventual
s[ regla\i presiunea la duze, respect]nd valorile descrise `n tabelul cu date tehnice de la paragraful 4.3.

Opera\iunile de reglare a presiunii se efectueaz[ cu cazanul `n func\iune ac\ion]nd asupra regulatorului de


presiune prezent pe vanele de gaz `n dou[ trepte (vezi fig. 14).

Opera\iuni preliminare>
1 Porni\i cazanul ;i pozi\iona\i butonul termostatului de reglare la minim.
2 Bran;a\i un manometru la priza de presiune prezent[ pe tubul colector de gaz al grupului de arz[toare
(vezi pozi\ia 15 din fig. 24).
3 Scoate\i c[p[celul de protec\ie al regulatorului de presiune 4 din fig. 14.

Reglarea puterii minime (treapta 1)


1 Roti\i lent `n sens orar butonul termostatului de reglare p]n[ la primul click< vana de gaz va fi astfel
alimentat[ numai de la conexiunile A ;i B (vezi fig. 14)
2 Ac\iona\i asupra ;urubului 6 din fig. 14 control]nd ca presiunea s[ corespund[ valorilor din tabelul cu date
tehnice de la paragraful 4.3.

Reglarea puterii maxime (treapta 2)


1 Roti\i butonul termostatului de reglare la valoarea maxim[< vana de gaz va fi astfel alimentat[ la
conexiunile A, B ;i C (vezi fig. 14).
2 Ac\iona\i asupra ;uruburilor 5 din fig. 14 control]nd ca presiunea s[ corespund[ valorilor din tabelul cu
date tehnice de la paragraful 4.3.

Pentru modelul 102 dotat cu dou[ vane de gaz, opera\iunile de reglare trebuie executate uniform pe cele dou[
regulatoare de presiune.
Presiunile gazului m[surate la colectorul de gaz al arz[toarelor pot fi citite dup[ cel pu\in 30 de
secunde de la efectuarea reglajelor, atunci c]nd flac[ra s-a stabilizat.

Odat[ terminate opera\iunile de reglare, aprinde\i ;i stinge\i de 2-3 ori arz[torul prin intermediul termostatului
de reglare ;i verifica\i c[ valorile presiunii sunt cele fixate anterior< altfel, este necesar[ o nou[ reglare p]n[
aduce\i presiunile la valorile corecte.

Transformarea gazului de alimentare


Aparatul poate func\iona cu alimentare cu gaz natural (G20 – G25) sau gaz lichid (G30 – G31) ;i vine
predispus din fabric[ pentru func\ionarea cu gaz natural, a;a cum este clar specificat pe ambalaj ;i pe pl[cu\a
cu date tehnice a aparatului. Atunci c]nd este necesar[ utilizarea aparatului cu un gaz diferit, este necesar[
dotarea cu un kit special de transformare ;i proceda\i a;a cum este indicat `n continuare.

De la gaz natural la gaz lichid


1 ~nlocui\i duzele la arz[torul principal ;i la arz[torul pilot, introduc]nd duzele indicate `n tabelul cu date
tehnice la capitolul 4.3.
2 Scoate\i de pe vana de gaz c[p[celul 3 (fig. 14), `n;uruba\i pe van[ regulatorul “STEP” de aprindere 2
con\inut `n kit-ul de transformare ;i repune\i dopul 3 pe regulator.
3 Regla\i presiunile gazului la arz[tor, pentru puterea minim[ ;i pentru puterea maxim[ a;a cum este
descris `n paragraful anterior, fix]nd valorile indicate `n tabelul cu date tehnice de la paragraful 4.3.
4 Pentru modelul 102, dotat cu 2 vane de gaz, opera\iunile 2 ;i 3 trebuie s[ fie executate pe ambele vane.
5 Aplica\i pl[cu\a adeziv[ con\inut[ `n kit-ul de transformare `n vecin[tatea pl[cu\ei cu date tehnice pentru
a confirma transformarea.

16
PEGASUS F2 N 2S

De la gaz lichid la gaz natural


Executa\i acelea;i opera\iuni descrise mai sus av]nd grij[ s[ scoate\i regulatorul “STEP” de aprindere 2 din
fig. 14 de pe vana de gaz< dopul 3 din fig. 14 trebuie s[ fie montat direct pe van[.

Fig. 14

Legend[ componente principale


1 Priz[ de presiune amonte de van[
2 Reglor “STEP” de aprindere pentru gaz lichid
3 Dop
4 C[p[cel de protec\ie
5 :urub de reglare a presiunii pentru puterea maxim[
6 :urub de reglare a presiunii pentru puterea minim[ (1 treapt[)
7 Garnitura “ORING”

Legend[ conexiuni electrice


= Conexiuni alimentate pentru puterea minim[ (treapta 1)
= Conexiuni alimentate pentru puterea maxim[ (treapta 2)

Pentru m[surarea presiunii gazului la arz[toare utiliza\i priza de presiune prezent[ pe tubul colector
de gaz al grupului arz[toare (vezi poz. 15 din fig. 24)

17
PEGASUS F2 N 2S

3.2 Punerea `n func\iune


Punerea `n func\iune trebuie efectuat[ de Personal Calificat.

Opera\iunile ;i verific[rile descrise mai jos trebuie efectuate la prima aprindere, ;i dup[ toate opera\iunile de
`ntre\inere care implic[ deconectarea de la instala\ii sau vreo interven\ie asupra organelor de siguran\[ sau
p[r\i ale cazanului.

~naintea aprinderii cazanului>


O Deschide\i eventualele vane de interceptare dintre cazan ;i instala\ie.
O Verifica\i etan;eitatea instala\iei de gaz, proced]nd cu grij[ ;i utiliz]nd o solu\ie de ap[ cu s[pun pentru
detectarea eventualelor pierderi de la `mbin[ri.
O Umple\i instala\ia hidraulic[ ;i asigura\i o evacuare complet[ a aerului con\inut `n cazan ;i `n instala\ie,
deschiz]nd supapa de dezaerisire situat[ `n cazan ;i eventualele supape din instala\ie.
O Verifica\i c[ nu exist[ pierderi de ap[ din instala\ie sau din cazan.
O Verifica\i conectarea corect[ la instala\ia electric[.
O Verifica\i c[ aparatul este conectat la o instala\ie bun[ de `mp[m]ntare.
O Verifica\i c[ valoarea presiunii ;i a debitului de gaz pentru `nc[lzire este cea corect[.
O Verifica\i c[ nu exist[ lichide sau materiale inflamabile `n imediata vecin[tate a cazanului.

Aprinderea cazanului
O Deschide\i robinetul de gaz situat amonte de cazan.
O Evacua\i aerul prezent `n tubul situat amonte de vana de gaz.
O ~nchide\i eventualul `ntrerup[tor sau introduce\i ;techerul situat amonte de cazan.
O Aduce\i `ntrerup[torul cazanului (poz. 8 – fig. 1) `n pozi\ia 1.
O Pozi\iona\i butonul 7 (fig. 1) `n dreptul unei valori mai mare de 50° C ;i butonul eventualului termostat de
camer[ la valoarea temperaturii dorite. ~n acest moment arz[torul se aprinde ;i cazanul `ncepe s[
func\ioneze automat, controlat de dispozitivele sale de reglare ;i de siguran\[.

Dac[ dup[ efectuarea corect[ a manevrelor de aprindere arz[toarele nu se aprind ;i butonul


semnalizator se aprinde, a;tepta\i circa 15 secunde ;i apoi ap[sa\i acest buton. Automatul de
control al fl[c[rii resetat repet[ ciclul de aprindere. Dac[, dup[ a doua tentativ[ arz[toarele nu se
aprind, consulta\i paragraful 3.4 “Rezolvarea problemelor”.
~ntrerup[torul cazanului 8 are 3 pozi\ii “0-1-TEST”< primele dou[ au func\ia de oprit–pornit, a treia,
instabil[ trebuie utilizat[ numai `n scop de service ;i de `ntre\inere.
~n cazul `ntreruperii aliment[rii electrice a cazanului, `n timp ce acesta este `n func\iune, arz[toarele
se sting ;i se reaprind automat, la revenirea tensiunii `n re\ea.

Verific[ri `n timpul func\ion[rii


O Asigura\i-v[ de etan;eitatea circuitului de combustibil ;i a instala\iilor de ap[.
O Controla\i eficien\a co;ului ;i a conductelor de gaze arse `n timpul func\ion[rii cazanului.
O Controla\i c[ circula\ia apei `ntre cazan ;i instala\ii se face corect.
O Verifica\i aprinderea corect[ a cazanului, efectu]nd diverse probe de aprindere ;i de stingere, cu ajutorul
termostatului ambiental sau a termostatului cazanului.
O Asigura\i-v[ c[ consumul de combustibil indicat de contor, corespunde celui indicat `n tabelul cu date
tehnice la cap. 4.

Stingerea
Pentru a stinge temporar cazanul, este suficient s[ pozi\iona\i `ntrerup[torul cazanului 8 (fig. 1) `n pozi\ia 0.
Pentru o stingere prelungit[ a cazanului trebuie s[>
O Pozi\iona\i butonul `ntrerup[torului cazanului 8 (fig. 1) `n pozi\ia 0<
O ~nchide\i robinetul de gaz situat amonte de cazan<
O Opri\i alimentarea electric[ a aparatului<

Pentru pauze lungi `n timpul iernii, pentru a evita daunele provocate de `nghe\, se recomand[ s[
goli\i toat[ apa din cazan ;i din instala\ie< sau s[ introduce\i antigel special `n instala\ia de `nc[lzire.

18
PEGASUS F2 N 2S

3.3 ~ntre\inere
Urm[toarele opera\iuni sunt strict rezervate Personalului Calificat.

Controlul sezonier al cazanului ;i al co;ului


Se recomand[ efectuarea cel pu\in odat[ pe an a urm[toarelor controale asupra aparatului>
O Dispozitivele de comand[ ;i de siguran\[ (vana de gaz, termostatele, etc.) trebuie s[ func\ioneze corect.
O Conductele de gaze arse trebuie s[ nu aib[ obstacole ;i s[ nu prezinte pierderi.
O Instala\iile de gaz ;i de ap[ trebuie s[ fie etan;e.
O Arz[torul ;i corpul cazanului trebuie s[ fie cur[\ate. Urma\i instruc\iunile din paragraful urm[tor.
O Electrozii nu trebuie s[ prezinte depuneri si trebuie s[ fie pozi\iona\i corect (vezi fig. 21).
O Presiunea apei din instala\ie la rece trebuie s[ fie de circa 1 bar< `n caz contrar aduce\i-o la aceast[ valoare.
O Vasul de expansiune dac[ este prezent trebuie s[ fie `nc[rcat.
O Debitul de gaz ;i presiunea trebuie s[ corespund[ celui indicat `n tabelele respective.
O Pompele de circula\ie nu trebuie s[ fie blocate.

Dispozitive de siguran\[
Cazanul Pegasus F2 N 2S este dotat cu dispozitive care garanteaz[ siguran\a `n caz de anomalie de func\ionare.

Limitator de temperatur[ (termostat de siguran\[) cu rearmare manual[


Func\ia acestui dispozitiv este aceea de a evita ca temperatura apei din instala\ie s[ dep[;easc[ valoarea de
fierbere.
Temperatura maxim[ de interven\ie este de 110° C.
Deblocarea limitatorului de temperatur[ poate surveni numai la r[cirea cazanului (temperatura trebuie s[
coboare cu cel pu\in 10° C) ;i la eliminarea dezavantajului care a provocat blocarea. Pentru a debloca
limitatorul de temperatur[ trebuie s[ desface\i c[p[celul 3 din fig. 1 ;i s[ ap[sa\i butonul aflat dedesubt.

Dispozitivul de siguran\[ senzor gaze arse (termostat gaze arse) cu rearmare manual[
Cazanul este dotat cu un dispozitiv de control al evacu[rii produselor de combustie (senzor gaze arse - poz.
4 fig. 1). Dac[ instala\ia de evacuare a gazelor arse prezint[ anomalii av]nd drept consecin\[ reintrarea `n
ambient a gazelor de combustie, aparatul se stinge. Pentru relevarea ;i controlul temperaturii gazelor arse,
capacul antiv]nt este dotat cu un senzor bulb de temperatur[.
Eventuala sc[pare a gazelor arse `n ambient provoac[ o cre;tere a temperaturii citite de bulb, care `n timp de
2 minute provoac[ stingerea cazanului `ntrerup]nd ajungerea gazului la arz[tor. ~n cazul `n care intervine
senzorul de gaze arse, de;uruba\i capacul de protec\ie (4, fig. 1) situat pe panoul de comand[ ;i rearma\i
manual dispozitivul. Cazanul va re`ncepe s[func\ioneze.
Dac[, `n caz de defec\iune, senzorul trebuie `nlocuit, utiliza\i numai accesorii originale, asigur]ndu-v[ c[
leg[turile electrice ;i c[ pozi\ionarea bulbului sunt bine executate.

Senzorul de gaze arse nu trebuie `n nici un caz exclus!

19
PEGASUS F2 N 2S

Deschiderea panoului anterior


Pentru a deschide panoul anterior al cazanului, urma\i
secven\a indicat[ `n fig. 15.

~naintea efectu[rii oric[rei opera\iuni `n interiorul


cazanului, debran;a\i alimentarea electric[ ;i
`nchide\i robinetul de gaz situat `n amonte.

Fig. 15

Analizele arderii
~n interiorul cazanului `n partea superioar[ a antirefulatorului a fost inserat un punct de prelevare gaze arse
(vezi fig. 16).
Pentru a putea efectua prelevarea este necesar s[>
1) Scoate\i panoul superior al cazanului (vezi fig. 4)<
2) Scoate\i materialul izolator situat deasupra antirefulatorului<
3) Deschide\i punctul de prelevare a gazelor arse<
4) Introduce\i sonda<
5) Regla\i temperatura cazanului la maxim<
6) A;tepta\i 10-15 minute pentru a ajunge cazanul la stabilizare*<
7) Efectua\i m[sur[toarea.

* Analizele efectuate cu
cazanul nestabilizat pot
cauza erori de m[surare.

Fig. 16

20
PEGASUS F2 N 2S

Demontarea ;i cur[\area grupului arz[toare


pentru a scoate grupul arz[toare trebuie s[>
O Opri\i alimentarea electric[ ;i `nchide\i gazul amonte de cazan.
O De;uruba\i cele dou[ ;uruburi care sus\in automatul de control al fl[c[rii de vana de gaz (fig. 17) ;i
demonta\i-l de pe van[ (fig. 18).
O Pentru modelul PEGASUS F2 N 102 2S care are dou[ vane de gaz mai trebuie `n plus s[ de;uruba\i ;i
cele dou[ ;uruburi care sus\in cei doi conectori electrici care alimenteaz[ a doua van[ ;i s[ `i demonta\i
de pe aceasta.
O Deconecta\i cablurile pentru aprindere ;i ionizare de pe grupul de electrozi.
O De;uruba\i piuli\a care fixeaz[ tubul de aduc\iune a gazului amonte de vana de gaz (fig. 19). Pentru
modelul 102, de;uruba\i cele dou[ piuli\e.
O De;uruba\i cele dou[ piuli\e care fixeaz[ u;a camerei de combustie de elementele din font[ ale
cazanului (fig. 20).
O Extrage\i `n `ntregime arz[toarele ;i u;a camerei de combustie.

~n acest moment, se pot controla ;i cur[\a arz[toarele. Se recomand[ cur[\area arz[toarelor ;i a electrozilor
numai cu ajutorul unei perii care s[ nu fie metalic[ sau cu aer comprimat, `ns[ niciodat[ cu produse chimice.

La terminarea interven\iei remonta\i totul `n ordine invers[.

Fig. 17 Fig. 18

Fig. 20

Fig. 19

21
PEGASUS F2 N 2S

Grupul arz[tor pilot

Legend[
1 U;[ camer[ de ardere
2 U;i\[ vizor
3 Arz[tor pilot
4 Electrod de aprindere
5 Electrod de detec\ie
6 Duz[ pilot
7 Tub alimentare cu gaz

Cur[\area cazanului ;i a co;ului


Pentru o cur[\are optim[ a cazanului (fig. 22) trebuie s[>
O ~nchide\i gazul amonte de aparat ;i `ntrerupe\i alimentarea
electric[.
O Scoate\i panoul anterior al cazanului (vezi fig. 15).
O Ridica\i capacul cazanului cu o presiune de jos `n sus (vezi de
asemenea fig. 3-4).
O Scoate\i materialul izolator care acoper[ antirefulatorul.
O Scoate\i placa de `nchidere a camerei de gaze arse ;i
izolatorul respectiv.
O Scoate\i grupul arz[toare (vezi paragraful anterior).
O Cur[\a\i cu peria din dotare drumurile de evacuare a
produselor de ardere `ntre elemen\ii din font[ ai corpului
cazanului aspir]nd `n final mizeria cu ajutorul unui aspirator.
O Remonta\i cu grij[ toate piese demontate anterior ;i controla\i
etan;eitatea circuitului de gaz ;i a conductelor de combustie.
O Fi\i aten\i ca `n timpul opera\iunilor de cur[\are s[ nu
deteriora\i bulbul termostatului de gaze arse montat `n partea
posterioar[ a camerei de gaze arse.

Legend[
1 :uruburi de fixare a capacului cazanului
2 Capacul cazanului
3 Placa de `nchidere a camerei gazelor arse
4 Izolator camer[ de gaze arse
5 Perie
6 Dop pentru analizele arderii

22
PEGASUS F2 N 2S

3.4 Rezolvarea problemelor


Anomalie
Cauz[ ;i remediu

Dup[ c]teva tentative de aprindere, placa electronic[ blocheaz[ cazanul.


Duza arz[torului pilot murdar[ - Cur[\a\i cu aer comprimat
Controla\i c[ gazul ajunge la cazan ;i c[ aerul a fost eliminat din conducte.
Controla\i dac[ electrozii sunt corect pozi\iona\i ;i nu prezint[ depuneri (vezi fig. 21).
Verifica\i conectarea cazanului la o instala\ie eficient[ de `mp[m]ntare.
Controla\i conexiunile electrice la electrozii de aprindere ;i de ionizare.

~n faza de aprindere, nu se produce desc[rcarea `ntre electrozi.


Controla\i dac[ electrozii sunt corect pozi\iona\i ;i nu prezint[ depuneri (vezi fig. 21).
Termostatul de reglare reglat prea jos.
Controla\i alimentarea electric[.
Controla\i conexiunile la electrozii de aprindere ;i de ionizare.
Controla\i conexiunile electrice la automatul de control al fl[c[rii.
Verifica\i c[ nu sunt inversate FAZA-NUL ;i c[ contactele la mas[ sunt eficiente.
Verifica\i presiunea gazului la intrare ;i eventualele presostate de gaz deschise.
Rearma\i termostatul de siguran\[.
Rearma\i termostatul de gaze arse.
Asigura\i-v[ c[ termostatul de ambient este `nchis.

Arz[torul arde prost> fl[c[ri prea mari, prea mici sau prea galbene
Filtrul vanei de gaz este murdar.
Controla\i presiunea de alimentare cu gaz.
Duzele de gaz sunt murdare.
Controla\i s[ nu fie murdar cazanul.
Controla\i c[ aerisirea camerei unde se afl[ aparatul este suficient[ pentru o ardere bun[.

Miros de gaze nearse


Controla\i dac[ este cur[\at cazanul.
Controla\i tirajul co;ului.
Controla\i c[ consumul de gaz nu este excesiv.

Cazanul func\ioneaz[ dar temperatura nu cre;te


Verifica\i buna func\ionare a termostatului de reglare `n dou[ trepte.
Verifica\i c[ operatorul treptei a doua a vanei de gaz (putere maxim[) este alimentat (vezi fig. 14).
Controla\i c[ consumul de gaz nu este inferior consumului prev[zut.
Controla\i perfecta cura\are a cazanului.
Controla\i buna propor\ionare a cazanului la instala\ie.
Controla\i c[ pompa de `nc[lzire nu este blocat[.

Temperatura apei din instala\ie este prea mare sau prea mic[
Verifica\i func\ionarea termostatului de reglare cu 2 trepte.
Controla\i c[ pompa nu este blocat[.
Verifica\i caracteristicile pompei s[ fie propor\ionate la dimensiunea instala\iei.

Explozie la arz[tor. ~nt]rzieri la aprindere


Controla\i c[ presiunea gazului este suficient[ ;i c[ corpul cazanului nu este murdar.

Termostatul de reglare reaprinde cu un ecart de temperatur[ prea ridicat


Controla\i c[ bulbul este bine introdus `n teac[.
Verifica\i func\ionarea termostatului `n 2 faze.

23
PEGASUS F2 N 2S

Explozie la arz[tor. ~nt]rzieri la aprindere


Controla\i c[ presiunea gazului este suficient[ ;i c[ corpul cazanului nu este murdar.

Termostatul de reglare reaprinde cu un ecart de temperatur[ prea ridicat


Controla\i c[ bulbul este bine introdus `n teac[.
Verifica\i func\ionarea termostatului `n 2 faze.

Cazanul produce ap[ de condensare


Controla\i c[ func\ionarea cazanului nu se face la temperaturi prea joase (sub 50°C).
Controla\i dac[ consumul de gaz este normal.
Controla\i eficien\a co;ului de fum.

Cazanul se stinge f[r[ un motiv aparent


Interven\ia termostatului de gaze arse.
Interven\ia termostatului de siguran\[ din cauza unei supratemperaturi.

N.B. ~nainte de a chema Serviciul Tehnic de Asisten\[, pentru a evita cheltuieli inutile, asigura\i-v[ c[
eventuala oprire a cazanului nu se datoreaz[ lipsei aliment[rii electrice sau a gazului.

4 CARACTERISTICI :I DATE TEHNICE


4.1 Dimensiuni ;i racorduri

Fig. 23

24
PEGASUS F2 N 2S

4.2 Vedere general[ ;i componente principale

Fig. 24

Legend[

1 Grupul arz[tor pilot


2 Van[ gaz (pentru toate modelele)
3 Automat de control al fl[c[rii
4 ~ntrerup[tor cazan cu pozi\ia Test
5 Termostat de reglare `n dou[ trepte
6 Buton de rearmare a automatului de control al fl[c[rii
7 Rearmarea termostatului de gaze arse
8 Rearmarea termostatului de siguran\[
9 Termomanometru
10 Loca; pentru montajul unei centrale de control termostatic
11 Supap[ automat[ de dezaerisire
12 A doua van[ de gaz (pentru modelul 102)
13 Robinet de golire
14 Grup arz[toare
15 Priz[ de presiune arz[toare

25
PEGASUS F2 N 2S

4.3 Tabel date tehnice

MODELUL 51 68 85 102
Puteri Pmax Pmin Pmax Pmin Pmax Pmin Pmax Pmin
Putere Termic[ Focar (Putere Caloric[ Inferioar[ - Hi) kW 56 32,7 74,8 43,6 93,5 54,5 112,0 65,4
Putere Termic[ Util[ kW 51 30 68 39,5 85 49,5 102,0 59,5
Alimentare cu gaz Pmax Pmin Pmax Pmin Pmax Pmin Pmax Pmin
Duz[ pilot G20-G25 mm 1 x 0,40 1 x 0,40 1 x 0,40 1 x 0,40
Duz[ pilot G31 mm 1 x 0,24 1 x 0,24 1 x 0,24 1 x 0,24
Duze principale G20 mm 3 x 3,50 4 x 3,50 5 x 3,50 6 x 3,50
Presiune alimentare G20 mbar 20,0 20,0 20,0 20,0
Presiune la arz[tor G20 mbar 13,3 4,8 13,3 4,8 13,3 4,8 13,3 4,8
Debit G20 Nm3/h 5,9 3,5 7,9 4,6 9,9 5,8 11,8 6,9
Duze principale G25 mm 3 x 3,50 4 x 3,50 5 x 3,50 6 x 3,50
Presiune alimentare G25 mbar 25,0 25,0 25,0 25,0
Presiune la arz[tor G25 mbar 13,3 4,8 13,3 4,8 13,3 4,8 13,3 4,8
Debit G25 Nm3/h 5,9 3,5 7,9 4,6 9,9 5,8 11,8 6,9
Duze principale G31 mm 3 x 2,15 4 x 2,15 5 x 2,15 6 x 2,15
Presiune alimentare G31 mbar 37,0 37,0 37,0 37,0
Presiune la arz[tor G31 mbar 36 11,4 36 11,4 36 11,4 36 11,4
Debit G31 kg/h 4,34 2,53 5,79 3,37 7,24 4,22 8,68 5,07
~nc[lzire
Temperatura maxim[ de func\ionare °C 90 90 90 90
Presiunea maxim[ de func\ionare `nc[lzire bar 6 6 6 6
Nr elemente 4 5 6 7
Presiunea minim[ de func\ionare `nc[lzire bar 0,8 0,8 0,8 0,8
Nr rampe arz[tor 3 4 5 6
Conþinut de ap[ cazan litri 22 25 30 34
Dimensiuni, mase, racorduri
~n[l\ime mm 1000 1000 1000 1000
L[\ime mm 550 640 720 800
Adâncime mm 900 900 900 900
Greutate cu ambalaj kg 250 300 350 400
Racord instala\ie gaz þoli 3/4” 3/4” 3/4” 3/4”
Tur instala\ie de `nc[lzire þoli 1” ½ 1” ½ 1” ½ 1” ½
Retur instala\ie de `nc[lzire þoli 1” ½ 1” ½ 1” ½ 1” ½
Alimentare electric[
Putere Electric[ Maxim Absorbit[ W 20 20 20 40
Tensiune de alimentare/frecven\[ V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50
Indice de protec\ie electric[ IP X0D X0D X0D X0D

26
PEGASUS F2 N 2S

4.4 Diagrame

Pierderea de presiune
Pierderi de sarcin[ m coloan[ H2O

Debit m3/h

27
PEGASUS F2 N 2S

4.5 Scheme electrice

Schema electric[ de conexiuni

Fig. 14a

Legend[ 92Termostat gaze arse


16 Ventilator 98~ntrerup[tor
24 Electrod de aprindere 129Buton de rearmare cu semnalizator
32 Pomp[ de circula\ie `nc[lzire (nefurnizat[) 159Buton de prob[
44a Van[ de gaz (treapta 1) 160Contact auxiliar
44b A doua van[ de gaz treapta 1 (numai pentru 7 167aVan[ de gaz treapta 2
elemente) 167bA doua van[ de gaz treapta 2 (numai pentru 7
49 Termostat de siguran\[ elemente)
72 Termostat de ambient (nefurnizat) 170 Termostat de reglare treapta 1
82 Electrod de detec\ie 171 Termostat de reglare treapta 2
83 Automat electronic de comand[ 242 Conector pentru centrala termostatic[
Conexiunile cu linie `ntrerupt[ sunt `n grija instalatorului.

28
PEGASUS F2 N 2S

Schema electric[ de principiu

Fig. 14b
Legend[ 129Buton de rearmare cu semnalizator
16 Ventilator 159Buton de prob[
24 Electrod de aprindere 160Contact auxiliar
32 Pomp[ de circula\ie `nc[lzire (nefurnizat[) 167aVan[ de gaz treapta 2
44a Van[ de gaz (treapta 1) 167bA doua van[ de gaz treapta 2 (numai pentru 7
44b A doua van[ de gaz treapta 1 (numai pentru 7 elemente)
elemente) 170 Termostat de reglare treapta 1
49 Termostat de siguran\[ 171 Termostat de reglare treapta 2
72 Termostat de ambient (nefurnizat) 242 Conector pentru centrala termostatic[
82 Electrod de detec\ie
83 Automat electronic de comand[
92 Termostat gaze arse
98 ~ntrerup[tor

Conexiunile cu linie `ntrerupt[ sunt `n grija instalatorului.

29
PEGASUS F2 N 2S

NOTE

30
PEGASUS F2 N 2S

NOTE

c3
FERROLI S.p.A. `;i declin[ orice responsabilitate pentru posibilele inexactit[\i con\inute `n prezentul
manual, dac[ acestea se datoreaz[ unor erori de tipar sau de transcriere. Ne rezerv[m dreptul de a
aduce produselor proprii orice modificare ce reiese a fi necesar[ sau util[, f[r[ a prejudicia caracteristicile
esen\iale.