Sunteți pe pagina 1din 36
Proiect Reabilitarea Structurilor Bdilitare Sa se realizeze proiectul de reabilitare structural’ a structurii de rezistenfS a unei cuve deschise utilizate intr-o stajiei de epurare avand urm&toarele caracteristici, stabilite dup’ studierea proiectului de executie, respectiv dupa inspectia facut la fata locului: - volumul inmagazinat: Vi = 500+50*N m’, iar inaltimea coloanei de apa: Ha =4,5 m; - grosimea peretelui cilindric gi a plicii radieruluiau au valorile hpe = 0,18 m, respectiv hy = 0,25 m; + grosimea stratuluide pimént la fala exerioarl a peretelui este Hp = 0.5 m; ~ unghiul de frecare interna al umpluturii 9 =30"; - materialului din care este realizati cuvaeste un beton armat de clast Be 25 cu greutate volumici y= 25 KNim’, un coeficient a lui Poisson 4 =0,2 si modul de elasticitate Eb = 10 KN/m* 30*10° KN/m?, iar apa inmagazinati are, ~ terenul din amplasament este caracterizat de urmatoarele valori: ~ greutate volumicd yp= 18 KNim’; 535; - coeficient a lui Poisson = coeficientul de pat determinat este K = 15000 KN/m’; - fn rma studierii plangelor de armare avemo armare verticald cu 412/15 cm pe ambele fete, respectiv 0 armare inelard cu $14/10 cm pe ambele fete in cazul peretelui; respectiv 0 armare inelard cu §12/12,5 si 614/125 pe direcfie radiala in sectiunea peretelui in cazul radierului. in-situ s-au constat o serie de degradiri structurale: segregiti locale ale tye 018m Rw Ro ee 018m temperatura apei inmagazinate este de 15°C in sezonul cald; iar in sezonul rece ave o temperatura de 5 ~ temperatura maxima a aerului exterior de de 40°C in sezonul cald, respectiv -25°C in sezonul rece. © ont L.Introducere 1.1 Caracteristici geometrice Raza interioard a cuvei se calculeaz& tinand cont de volumul de inmagazinare Vi=1000 m’si de indlfimea coloariei de apa Ha = 4,5 m: Vi__ fiooom® _ Rania page So [Nr Element structural Carcacteristicl geometrice 1. | - placa curba cilindrics - corp IT pe = 0,18 mi 42 ~Ria+0,5hp = 8,5 m 1,05318m" Igo = Hat Hy= Sm Kelp, = 5,26590 Oa = Hips 4,5/3,125 = 0,9 Hy/lpe= 0,5/5,125 = 0,1 ~ placa circular a radierului - corp II Cte 7 SSSSSERE SEs sab eabeseeeee ey aaes an 85m hy = 0,25 m K=15000 KN/m’; B=E,*hy'/12/(1-”) =40690,10417 KNm ‘Ag=a*(KIB)™= 6,62323 1 perry TEE 8 THN Sh = 8d Uy $79 = ea 7 ‘6 ‘ 6 AL doo - myurstpere grejnouts voeid - | “> a PBINDL E= (2/4 0S4),81H = 9b | no NCE Sp ="He Ka Od das Sp = ye MS Ay 4109 - youapuytys wqans woeid - | “7 (avp a) (a9) mmugwed eeapoe vasoSmduy | goneysoapry ounpsoug | — ayadoad vaymnaay Teanjonys yuamter aN FIevwouTEpuNy aTeDA EU ap ezyody ‘AS 9903 numozas my Apoadsea Sy, prea Jouozas uz vopHI9) BaUNNIe ANsodsar F_awoNeySoapry Baud “gD atadoad vaywsnaad :aavoresuy ap az0d) p MAY DABDAEOUE op PPNSLI9}EIED ZT nse 60-3 2a. Fe oat 2004 INUOZDS Hy HAND Wy 2xBOFI0}K9 1S aAvoLTeAuY JOTLANBBIOdNID) LBBLCA ‘2s [ast % sr se ase 60-3 oa 682 ‘uae 2.0 = ples [naozas uy yano uy Sutopzayxo 18 aAvoLra;Uy sojLNyeiadiuay efeLrE A 10-3 1.3 Calculul starii de eforturi din actiunea ipotezelor de incArcare in subasmblul structural al cuyei folosind metoda generalit a eforturllor 1.3.1 Calculul stérii de eforturi din acfiunea ipotezelor de incircare in subasmblul structural perete cilindric - plac ciroulard radier, fosind metoda generalii a eforturilor, in ipoteza actiunii greutitii proprii x Compt x2 ca, = B81 x, +E6))%, +EAY gy =0 ES; = Est +582; cui,j=i,2 Oe "By ee unde: 4 B83), +B3;%,+BA;, gp =0 BA, = EAL +BAS 5 Stabilirea deplasirilor unitare = corp I: > din actiunes momentuliti uniform distribuit x, = 11KNav/mt BubO- Xy B20 % Deoatece petetete cilindric face parte din categoria de comportare a cilindrilor lungi yam 4, aver: 4*a? #1 JF) ota? he Bg = SEE BO) _ AEE 1875,56689KN/ i? he BO by = _28aitk! EO 24a tke EB, = a h. FQ hy. =~890,43036KN /iml > din actiunea forteiuniform distribuite x= 1 KN/ml i MeL 2, a rs | % 52170 Deoarece peretele-cilindric face parte din categoria de comportare a cilindrilor Tungi Ap2> 4, avern: 2ta tk? SEW 2a? kt Bal, ~890,43036KN/ m? he = RO hy, Ha2*k FIO _2*02* BS! Di SARS RN ~ corpal I > din actiunea momentului uniform distribuit * “ A846 (1, =6,62325 =—LXNm/m*8.Sm m Fh, cy 0,25 (-2,60486) = 1417, 12000KN / m* unde coeficientul dimensional ¢, ,..44 5¢ determina din diagrama 1, functie de caracteristica Ay a plac > din actiunea fortei uniform distribuite x= 1 KN/ml =27,2KN/ml; Determinares ilor produse pe sistemul de'bazii exterioare, «din actinnea greutatii proprii GP © pentru corpul I ve oe Din acfiunea greutiii proprii a peretelui cilindric gp= 4)SKN/m?, pe sistenmal de baz considerat, astfel corpul Ini prezinta deforinatii radiale w sau rotiri in raport cu genieratoarei z. Astfel aver: Edsor'=0 YB" y= 23,0625 KNimnl © pentru corpul IT tet gee PISS 9 IT TT IETS ° a a BA orl oe *eya(L2, = 6,62323) 2ROOSRN/ m8. m6 0,275 10) => EA el” = 29336,9391 unde coeficientul adimensional c,(,4,) se determina din diegrama 1, functie de caracteristica I, a plicit. Edgar=0 in aceste condifii, in cazul acfiunii GP,daca finem cont de valorile deplassrilor BS;si Edy gasite objinem sistemul sub forma urmftoare: {ay {7292:68689x, —290,43036x, +29336,9391=0 |-890, 43036x, +872, 66835x, =0 29336,9301 3202, 68689x, 890, 43036x, 890, 43036x, +872, 66835x5 astfel ob{inem uimatoarele valori ale necunoscutelor din actiunea ipotezei de incdreare a greutatii proprii: xi - 12,30508 KNav/ml x= -12,55553 KNAml ‘* din acfiunca presiunii hidrostatice PH © pent corpul I ‘in cazul acfiunii axial ~ simetrice a unei presiuni hidrostatice placa lucreazd practio‘in teoria de ‘membrani, astfel deformatia radial4 w se calculeazi eu relatia:. wt pot(4'e Bh h FAlpen Fae a x x w a 2 Xe "pr Po "pen = pe conturul inferior - =O ==>w,.(0)=po*(1-0)"a;"/B/b:=18062, 0000/8 ==> wi D=pol +1)": (Bh 0 ==> ~ pe conturul superior - & ESzpui! =-E*wa(0)=-18062,50000 -totirea se obfine cu relatia: ri Wa( OM ly. =18062, 50000/EM1,.=3524,390244,1 52497 Dacii se fine coat de direciiile adoptate pentru necunoscute pe sistenmul de bazi, ave: FAs! = Boa =3524,390244 © pentru. corpul IT tn cazul. actiunii PHU asupra placif radierului (corpul II), acesta nu se inconvoie sau infinde, ci doar se taseaza si-astfel: Aye =0. EAa"=0 tn aceste condifii obtinem urmitorul sistem de.ecuatii (1), in cazul actiunii PH: a, {3292,68689x, —890,43036x, +3524,390244 = 0 [-890, 43036x, +872,66835x, -18062,50000=0 3292, 68689x, —890,43036x,= — 3524,39024 -890,43036X, +872, 66835x,=18062, 50000 astfel obfinem unmitoarele valorti ale necunoscutelor din actiunea ipotezéi de inedrcare a presiunii hidrostatice: x,P#= 6,25206 KNm/ml xa = 27,07733 KN/ml * din actiunea variatiilor de temperatura in sezonul cald Tse Mai inti von calcula componentele vaviatiei de temperatura: ©. pentru corpul I ~ pe conturil superior avem! + componenta uniform pe grosimea placii Tu: TAT, _40°C+25C _ 4 gs, i =32, 5 * 32,5°C - componenta liniaré pe grosimea pliciiATy: t ~ omponenta liniard pe grosimea phiiciiATo: T-T, _1s°C-40'C ar, -boE- ar) 2 12,5°C + pentru seejiunea & = 0 (conturului inferior): ~-componenta uniformé pe grosimea plicii Ty: with “2 1sC+25" th c=20°C ~ componenta liniard pe grosimea placiiAT¢: T-T, _Isc-25'C ‘in aceste conditii componentele variafiei de temperaturi Tp si ATo sunt: ~ comporicinta Ta prezinté pe corpul I: - 0 component constant Ty, = 27,5 °C; ~o componenta liniaré aplicath pe Zona inferioara a peretelui avand 0 SC valoaie nula in &'= 0,1 si o valoare maxima in sectiunea §= 0: Toi = To(§= 0) - Tol& = 0,1) = 20°C 427,5°C) =~ 7,5°C ~0 componenta liniara aplicat pe zona superioaid a peretelui avand ‘0 valoare nulé in £ = 0,9 io valoare maxim’ in secfiunea & = Tos’? = To(& = 1) - To(E = 0,9) = 32,5°C -(27,5°C) = 5°C ~ componenta AT prezinti pe corpul I: - 0 componenti constant ATy. = -12,5 °C; - 0 comiponenta liniard aplicati pe zona inférioara a peretelui avind co valoare nuld fn & = 0,1 si.o valoare maxima in se¢jiunea & ~ 0: ATpi* = ATo(E = 0) - ATH = 0,1) = -S°C -(-12,5°C) = 7,5°C ~ 0. componenta liniaré aplicati pe zona superioara a peretclui aviind 9 valoare nulé in & = 0,9 si o valoare maxima in secjiunea & = 1: ATo," = ATo(E = 1) - ATo(E = 0,9) = -7,5°C {-12,5°C) = 5°C © pentru corpul IL = componenta uniform’ pe grosimea placii Ty: a Rth 25 C+15'C 2 2 ~ componenta liniard pe grosimea placiiATot 1, 20"°e an-3oh. 2 Componentele Ty §1 ATyin sezonel cald sunt: = pentru corpul I: ATy Toy Tee in aceste conditii deplasirile produse pe sistemul de baza din actiunea -variatiilor de temperatura in sezomul cald au valorile urmiitoare: ~ pentru corpul I: T+p aa ATy . Fo(hA.)-F(L%) i BA, -. =-2 BM AToe 9 Falhe)“FG%e) pg SAT. -o90_ATOIR,)— tore EG Baa ox-©0_ATO'CA,) Bea PT, -0x0__ TOA.) = 5228940511 Ie -0,ATye ORO. ~B-a-or, -ATy,-cw0_ATOI(,)— ~B-a-ci, Ty -ow0 _ TOi(2,) = 43802, 05056 ~ pentri corpul T: aa,ATy Eb re = EAD ey 3(1,4,)=—30444,31088 unde coeficientii adimensionali c,,(1,,)se determina din diagrama i functie de ceracteristiea ya plcii radierutui, EAS 1 =E*a*e, #Ty =56100 ‘fn aceste conditii objinem, iT 29,43928 KNm/ml ma =15,94707KN/ml © din acpiunea variatiilor de temperatura in sezonul rece Tar ‘Mai intéi vom calcula componentele variafiei de temperaturl: © pentru corpal I + pecomtural superior avern EI: ~ componenta unifomni pe grosimea pliicii To: T4+T, mise 25°C) 2 + companenta liniard pe grosimea pliciiATo: + pentru sectiunea £ = 0, + coinponenta uniforma pe grosimea placii To: =E+t =-10°C - pentru seetiunea & = 0 (conturului inferior): ~componenta uniform’ pe grosimea plicii Ty: a RtT, _SC+0" 2 = componenta liniard pe grosimea pliciiAT; T-1, - Cc. 2 2 ‘in aceste conditii componentele variafiei de temperatura Ty gi ATy sunt: % c=25°C AT, = =2,5°C = componénta Ty prezinté pe corpul I: - o.componentii constant Ty. =-10°C; - 6 componerita liniari aplicatd pe zona inferioari a peretelui avand ovaloare nuld in &=0,1 si o valoare maxima in seetiunea & = 0: Tol = THE = 0) - ToS = 0,1) =2.5°C -~C10°C) = 12,5°C ~© componenta liniara aplicat pe zona superioara a peretelui avind © valoare nuli in & = 0.9 si o valoare maxitnd in secfiuriea £ = 1: Too = TolE = 1) - TolE = 0,9) =-20°C 10°C) = -10°C + componenta ATy prezintd pe corpul - o component constant AToe=15 °C} - 0 componerita liniar& aplicatd pe zona inferioara a perefehui avind o valoare nuli in & = 0,1 si o valoare maximi in sectiunea & = 0: ATo®® = AToE = 0) - ATo(E = 0,1) = 2,5°C -15°C = -12,5°C ~ 0 componenta liniari aplicat& pe. zona superioard a peretelui avand © valoare nul in & = 0,9 si o valoare maxim’ tn seotfunea & = 1: AT ps" = ATyE = 1) - ATo(E = 0,9) = 5°C.-15°C = -10°C © pentru corpul I ~ componenta uniforma pe. grosimea plicii Tp: a+] Ty =A = - components liniard pe grosimea plicii ATo: ToT _oc-se AT! 2,5°C Componeniele To $i AvToin sezonul cald sunt: = pentru corpul f: - Thy Tee AT | Toi Toe - penteu corpul It: In aceste conditii deplasirile produse pe sistemul de baz din.actiunea variajiilor de temperaturi in sezonul cald au valorile urmitoare: + pentru eorpul I: Edgy =-2E, [PtH Oth Tas Bat. ATy-070_ATOQ)~ 3-w ~ Boa PT x0_TOiC,) = 62711, 14505 he Te 3d-H) E-a-0,, “Ty, -ew0_TOi(, ) =-15750, 85829 Easy ne = Bao Ty, -E, -a-04,ATp, PO avy sew0_ATOI(A,)— i ~ pentru corpul Il: 1 Elgg BEE cy (4A, )=15222,15519 unde coeficientii adimensionali c,,(1,2,)se determina din diagrama 1 functie de caracteristica la plicii radierului, EA ty =E*a*a, *T) =7012,5 {a aceste condlii objinem: x1" -28,94917 KNavml x," =-19,52545KN/ml Determi ait ‘final Pentru a. objine starea de eforturi final vom suprpune starea de eforturi produsi de Ancicirile exterioare pe sistemml de baz, cu starea de eforturi produs de actiunea necunoscutelor gisite pe contur. pentru corpul T: NE@)ANe') Hx na E2"0,2(€) M)=Mg(G) +x1*ina(€)+x2*m (6) NE @O=Nool@) Hal aO+x2%nelZ)—_B) Ml @)=Mos(b) #1 (8) 22" m(® Qr@HQuw'@) Hx1*quGHO"aa0) unde: = Nua'(E):Nav'@)iMao'(S):Moo'(E)sMes'() - este variagia efornirilor axiale Ny, No, respeotiv a momentelor incovoiétoare M,, Mo, si a-forfei taictoare Qx obfinute din fncircirile exterioare pe sistemul de baz entra corpul T; ~ nqi(€)snar sma sonn'@); qu - este variatiaeforturilor axiale N;, No, respectiv amomentelor wwoietoare M,, Mosi.a fortei taictoare Qx (diagramele unitare),obfinute din solicitarea corpului I.cu x1 KNm‘ml; = na'(E)snee'@ama'@simaz'G); qu'tE) - este ‘variatiaeforrurilor axiale N,, No, respectiy momentelor incovoietoare My, Moi a forji thitoare Cx (diagramele unitare)jobjinute din Solicitarea conpului cu x2 1 KN ml; practic variatia eforturifor calculate in teoria de membrana: Tabel 2 Variatia efortutilor pe sisternul de bazi din actiunea tnctincirilor exterioare, este ~ pentru GP: Nooae'(@)= - v*(1-£) unde & = wh, Noncr'G)= OMso cr" OMoncr'(6)= 0 Tabel 1 Nyoer'@)| Neooe'® Moor’) _| Mosco'(6) 0.000 | -23.06250 0,000 0,000 0,000. 0.100 | -20.75625| 0,000. 0,000 9,000 0.200 | -18.45000. 0,000 0,000 0,000 0.300 | -16.14375 0,000 0,000 0,000 0.400 _| -13.83750|__ 0,000 0,000 0,000, o500_|-11.53125| 0,000 0,000 0,000 0.600 0,000 0,000 0,000 0,700 0,000 9,000 0,000 0.800 0,000° 0,000 0,000 0.500 6,000 0,000 0,000, 1.000 0,000 0,000. 9,000 + pentru PHI: Nuten'(G)= 0 Nengu'(6)=pov(l-<)ta ‘Maopat(&) ~ OMeopal(&) = 0Quopnt(®) = 0 é Nagel) | Nowen'(6) Myoou'(®)_| Moopn'(E) 6.000 0,000 | 382.50000 0,000 0,000" 0400 | 9,000 | 34a.25000 | 0,000 0,000 0.200 0,000 _| 306.00000 0,000 0,000 0,300 0,000 _| 267.75000 0,000. 0,000 0.400 | "0,000 | 229.5000 | 0,000 0,000 0.500 | 0,000 | 191.25000 | _0,000 0,000 0.600 0,000 | 153.00000 0,000 0,000 0.700 0,000. | 114.75000 0,000 0,000 0.800 | 0,000 | 76.50000_| 0,000 0,000 0900 | "0,000 | 38.25000 | 0,000 0,000 1,000 0,000 0.00000 9,090 0,000 ~pentra Ter: Myora'() = Noosa (8) = Moora: () = Queene OO) = Nears'G)= 0 E*h?*a, *(Ty*e_mx_TOi(,A,4=0,1)+T0s*e_mx_TOi(-E,4,0=1))+ +B*h “a, *AT,, *¢_mx_ATOot(G,A)+ +Eth? *a,(ATy*e_mx_ATOIE,2,0.=0,1)+AT,, *e_mx_ATOII-E,4,0=1)) E*h*a,*(Ty*e_n0_TOiE,A,a.=1)+T0s*c_nO_TOI-E,A,0=1)+ +E*h*o, “AT, *e_n@_ATOct(E,A) + +E*h*a, (AT, *¢_n0_ATOIE,A,a=1)+4T,, *6_nO_ATOI-E,A,0.=1)) Eth*+a,+(Ty,*0_m0_TOiE,A,a=1)+Tds*c_m9_TOiI-E,A,a=1))+ +E*h *0,,*A7,, *e_m@_ATOct(E,A)+ +Eth? *a,*(ATy *e_m@_ATOI(E,A,a=1)+41,,*e_m0_ ATOId-£,2,0-=) Eth? #11 *a,*(Ty*e_qx_TOiE,2,0=1)-T0s*c_qx_TOi(-E,A,a=1))+ +E*h? #1 a, *ATy, *6_gx_ATOct(E,2) + +E*h?*h!*0,*(T, "e_ax_ATOIE,2,0=1)-AT,, *e_ax_ATOI-8,2,0=1) ‘unde pentru sectiunea de caleul si produsul 2, specific placti calculate aver: = €_nO_TOi(é,2,c) este coeficiental adimensional al. efortului sectional axial No, pentru cazul placii libere pe. contur solicitate de componente ‘Tocare poate fi determinat cu ajutorul diagramel 175 = ¢_nO_ATOct(,A)este cocficiental adimensional al efortului sectional axial No, pentru cazul placii libere pe contur solicitate de componente ATa.care poste fi determinat cu ajutorul diageamei 13; = €_nO_ATOIE,A,c)este coeficientul adimensional al efortulus inelarNs, pentru cazul placi libere pe contur solicitate de componenta ATyeare poate fi determinat cu ajutorul diagramei 215 = mx _TOi(G,2,@)este coeficientul adiniensional. al momentului incovoieto:M,, pentéu cezul placii libere pe contur solicitate de componéata ‘Tocare poste fi determinat cu ajutoril diagramei 18; - e_mx_ATOct(&,A)este coeficientul dimensional al momentului invoietor Mg, pentru cazil placi libere pe contur solicitate de componenta ATo,cate poate fi determinat cu ajutorul diagramei 14; c_mx_ATOi(§,2,c) este coeficientul adimensional el momentului incovoictorM,, pentiu cazul placii libere’pe contur solicitate dé componenta ATocare poate fi determinat cu ajutorul diagramei 22; ~ ¢_mO_TOKE,2,a)este coeficientul adimensional al momentului incovojetorMs, pentritcazul placii libere pe contur solicitate de components To; cate poate fi determiinat eu ajutorul diagramed I = o_m6_ATOct{E,A} este coeticientul adimensionsl al momentului ‘IncovoietorMg, pentra cazul placii libere pe contur solicitate de componenta ATy: care poate fi determinat cu ajutorul diagramei 15; - e_m@_ATOI(é,,c)este ‘coeficientul adimensional al momentului Incovoietor Ma, pentru cazul placii libere pe contur solicitate de comporienia ATo; care poate fi determinat cu ajutorul diagramei 23; > ¢_ax_TOIG,A,0) este coeficiental adimensional al forfci. taietoare Q, pentru cazul placiilibere pe contr solicitate de componenta To, cate poate fi determiinat cu ajutorul diagramei 20; = €_ak_ATOct(E, A) este coeficiental adimensional al forfei t&ieioare Q, pentru cazul placii libere pe contur soliitate de companenta ATs care poate fi determinat cu ajutorul diagramei 16; ~ C_qx_ATOI(E, A, ct) este coeficientul adimensional al'forte! tictoare Q,, pentru cazul placiilibere pe contur solicitate de componenta ATo; care poate fideterminat cu ajvioral diggramei 24; Tabel 3.1 _[Nor/@formx_TOUE,2,,0,]e_mx_ATOctE,2,,01) fe_mx_ATOIG,2,,0,0[Man'@ [0.0 | 0,000 3 v a 0 0.1 | 0,000 0.00233, 0.04258 -0.00004 -3,33255 0.2 | 9,000 0.00456 -0.11567 0.00007 -13,66912, 0.3 | 0,000 0.0054 0.17549 -0,00009 -24.4381 04 | 0,000 0.00523, 0.21046 0.00009 |-31,84831, [0.5 | 0,000 0.0044 0.22158 -0,00008 |-35,34691 10.6 | 0,000 0.00325 0.21046 -0,00007 |-35,13361, [0.7 | 0,000. 0.00203 0.17549 0.00004 |-30,96108 | lo.8 | 0,000 0.00058 “D.11567 0.00002 -22,22137) [0.3 | 0,000 0.00026 04258 0.00001 ~9,39758 1.0 | 0,000 0 0. oO 0 ¢_n0_TOi(G,A,,0,1) Je_nO_ATOct(E,2,,0,1) | _n8_ATOIE,4,,0,) , & Neorar(6) p.000 078756. ‘071705 ‘0084 185.0475 100 0.17369 0.15058 0.00088 325.6844 p20 0.13448 0.0927 0.00071 4.08359) 300 0.08697 “0.15029 0.00055 =117.02055] paoo 106284 “0.1387 0.00036 =128.13939) 1500 000331 WISTS 0.00019 =118.4642, p.s00 0.00817 0.13873 0.00004 “126.6712 0.700 “0.0121 0.15029 0.00008 =15018718 0.800 20.02912 -0.0927 0.00021 14254653 0.200 0.04292 0.15058 0.00032 “03365, B00 005458 C.71709 0.00081 oI5 55148 Fabel 3.3 |e e_m0_TOIE,A,,0,1) jo_mO_ATOct(E,2.,,0,1) |e_m0_ATOE,A..0.D) IMey nul) 000 0 0.16667 0.16667 ~4,A550_ 100. 0.00647 0.15815 ~0,0000T 27 39651, b200 0.00091 0.14353 9.00001 [29,46382 300 0.00108 0.13157 0.00002 F34.61762 p.400 0.00105 0.12457 0.00002 | 33,09966 500 ‘C0008 O15 0.00002 33,7938 600 0.00065 (0.12457 0.00007 -33,75672 0.700 (0.00041 0.13157 0.00001 32,9222, 0.800 0.0002 0.14353 Ey -31,17427) jp.s00 0.00005, 0.15815 0 -28,60952 {L000 0 0.16667 v 85100 Pabel 3.4 E_ | &ax_TOiE,A.50,1) | o_gx_ATOCHE,A,,051) | ¢_ax_ATOIE,2,.0,D |Qonee@ job00 a 0 6 0 p.i00 0.03055 0.68953 0.00087 ln4 37302 0-200 0.015 0.70304 0.00019 122,67046 6300 0.00324 OATIST 0.00003 138,23987 400. 0.00486 0.22566 -:0007 10,57996 500 0.00965 a 0.00019) 317674 600 ‘Corse 22566 ~0.00024 ~4,09195 700 ooiis OaTIT -0.00025 124330 p.800 0.00881 0.70304 -0.00021 (-21,61046 500 000498 058995 0.00013 |-27 40568 600 0 a 0 o ~ pentru sezonul rece Tsr obtinem: Niore'(@)=0 Myone'(8) =E*h? er, *(Ty ¥e_mx_TOiG,2,0=0,1)+T0s*c_mx_TOiU-2,),0=1))+ +E*h?4a,*AT, *c_mx_ATOct(E,2) + +Bth? ta, *(AT,*e_mx_ATOIE, 2,01 =0,1)+AT,, *e_mx_ATOI(I-E,4,0.=1)) Neon (8) =E*h*0, “(Ty *¢_n8_TOiG,A,a=1)+T0s*e_n6_TOi(-E,2,0-=1)) + +E*h*a, *AT,, *¢_nO_ATOct(E,4) + +B*h Yo, *(ATy *e_nO_ATOIG,2,a.=1)+AT,,*e_n0_ATOI(-£,2,0=1)) Moor) =E*h?*o,,*(1y,*e_m0_TOiE,A,0=1)+T0s¢_m0_TOi-E,4,0=1)) + +E*H a, "AT, “e_mO_ATOct(E,A)+ +E*h er, *(AT,, *e_mO_ATOIE2,0.=1)+AT,,*c_m0_ATOI(I-E,4,00=1)) Queers (X) =E*b? el ee, *(Ty Ke_gx_TOIE, 2,0 = D~T0s*e_gx_T0il-E,2,0 =1))+ +B*H LI *0, “AT, *c_ax_ATOat(@,A) + +Eeh *12 4a, *(ATy, *¢_ax_ATOIE,A,0=1)-AT, *e_gx_ATOI(I—E,A,0 =). Tabet 4.1 en) Mar | Nate | Meme [ Quae'® 0.000 | 0,000 9 266.2 aot o @.100 | 0,000 | 3.6631 | -228.102 | 23.0762 | -13.8982 0.200 | 0,000 | 2.71134 | 25.84565 | 2481727 | 18.8871 0300 | 0.000 | 2132973 | 112.9607 | 2655295 | -14.1205 o400 | 0,000 | 26.76341| 126.0375 | 27.62768 | -6.72805 0500 | 0,000 | 2827666 | 123.6908 | 27.93033 0.7967 o.oo | 0,000 | 25,95914| 192.5972 | 27.4683 8.24056 0700 | 0000 | a9.91016| 9734931 | 26.25703 | 15.1268 ‘0.800 [0,000 | 11,0806 |_-17.7359 | 24.49105 | 18.19538 0.900 | 0,000” | 3.27207 | -316.325 | 22.929a1 9.28985 1.000 | 6,000 0 -376.384 | 40.095 o Variatiile efortrilor unitare nu(E); noi(E)s mau(E)i, mov), respectiv 966); ox); ma); mal G) s¢ caleuleaza ou relaile urmatoare: na) = Oma(@)=CMx MOEA.) angi) = 24a;*ky*CNO_MOKE,2,) maay(6) =H CMx_MOE;A,) qa) =k*CQs_MOEA,) Dacii se tin cont de valorile coeficientilor adimensionali .CMx_MO(é,},); CNO_MO(E,A.); MO_MOE,4,); COx_MO(E,2,) gasite in’ ‘diagtamele 25, 26 si 29-se objin urmatoarcle: ‘Tabel 5 g [OM_MOGAD | malE) [CN@_MOGAI] aolE)_|_mox(E) _ |EC-MAEAI! anal) 0.0 L 2 100010 | 18.e5807 | 02 oO o oi] 079956 | 0,79956 | 0.20050 | a.7a066 | 0.5991 | 0.59920 | 0,631070 02 | 048979 | 045079 | -0.13932_| -2.62704 | 0,09196 | 059924 | 0,63111 03 018812 | o,1eai2 [ -0.20754 | -3.91341 | 0,03762 | 0.39563 | 0.41667 04 | 003193 | 0,03183 | -0,16039' | -3.02434 | 0,00629 | 0,19184. | 0,20204 05 | _-0.03178 |-0.03178 | -0,09012 | -1.69932 | -0,00636 | 0,05700_|_0,06003 06 | -0,0a214 [-0,08214 | -0,0358_| 0.87505 | -0,00843 | -0.00884 | -0,00931 0.7 | -0,03047_|-0,03047 | -0,00a99 | -o.0409 | -0,00609 | -0,02889 | -0,03043 0.8 | -0,01503_[-0,01503 [0.00822 [| 0.15500 | -0,00301 | 0.02597 | -0,02735 03 | -0,00395 | -0,00395 | 0.01245 | “0.23476 | -0,00079 | 0.01435 _| -0.01511 10 0 o 0,03402 | 0:26436 0 0 0 ae)=0 amg(E) “eM _Q0E,2,.) /k tigg(E) = 2*a"KF CNO_QO(E,A,) maa(E) =H" Mx_ QO, 2) an) =Qx_Q0G,2,) Dac se jin cont de valorile cocficienfiilor adimensionali CMx_Q0(,4,); CNO_Q0E.A,): CQx_QU(E;A,) Bisite in diagramele 27, 28 gi 30 se objin unmatoarele: Tabel 6 & [OM*_Q06A) | ma(E) ]CNO006%.)} nial) | mal) [COx_O0GA0} — qul®) 0.0 0 o 1.00013 _{-17.80638 | 0.00000 | 1.00000 | 4.00000 1 |" 028953 | .0,31546 | -0.50010_| -8.95382 | 0.06309 [0.20035 _|_ 0.20035 0.2 | -0,29947 _| -0,31540| -o.16029 | -2.8698a_| -0.06308 | -0.13945 | -0.13945. 0.3 | -0,19763 | -o,20814| 0.00973 _| 0.17421 | -0.04163 | -0.20749 | -0.20749 0.4 | -0,09587 | -0,10097 | o.o6aaa | 1.15374 | -0.02019 | -0.15091_| -o.25991 05 | -0,0289. | -0,03044[ 0.06151 _| 1.10128 | -0.00609 | -o.ogeas | -o.0sess 0.6 | _0,00307_| 0,00323 | o.o4c01_! 9.71634 | 0.00065 | -0.03355 | -0.03355 07 | 001167 | 0,01229 | 0.01917__| 0.34322 | 0.00246 | -0.00208 | -0.00208 08 | 000878 | 0,00925| o.ooass [0.08218 | 0.00185 | 0.01017 | 0.01017 09 | 0,00297 | 0,0033 | -o.00501_| -0.08970 | 0.00063 | 0.00964 |_ 0.00964 10 o 0 -9.01274 | -0.22810 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 In aceste conditii eforturile finale se obtia. pe baza relatiilor (3): = pentru GP: Nyce! Noe") Ha On alE) Mecr"@Maogs'@) “247 tm Et mal) Neco! @=Negar'&) tu ta (Etn™ Yl) Mar GMinar'(&) +217 *moy(E}ha™ "mae eH O=Quo or tH topalE2 Yale) Tabel 7 é Nyce!) | Mece'(S) Naor) Mage'€) Quor'S) 0.000 _| .23.06250| -12.30532 | _ -7.23193 -2.46106 -12.55543 0.100 | -20,75625| 6.26805 | 65.g05s5_| 1.25361 | -10.28097 0.200 |-18.45000| 2.08780 | 68.35729 | -0.41756 ~6.01520 9.300 | -16.14375| 0.04122 | 45.96858 0.00824 =2.52208 0.400 |-13.83750| 0.74995 | _22.73206 0.14995 “0.47852 0.500 | -1153125| 0.73569 | 7.08442 9.44714 0.37696 ‘@.600 | 9.22500 | 0.48152 | -0.68822 0.09638 0.53575 0:700_| 6.91875 | 0.23576 | 3.15158 9.08735 0.40058 0.800 | -a.61250 | 0.08022 | _-2.93797 0.01604 0.20882, 0.900 | -2:30625 [0.01312 | -1.76067 0.00262, 0.06500 1.000 | 0.00000 | 0.00000 | -0.38956 0.00000. 0.00000, ~pentru PH: Nase! @)-Niaral ©) ba™*ou(6) oo" mal) Myonl@-Migpu!(E) +20" YE) tx tial) ‘Nopu'(S)-Noopal(@) Hrs" Ang (EpH2™ MoE) Magul @)-Magpn'(&) Has" "tao tx "tl ‘Tabel 8 & | Ner’® | Mem'® Nogs'@)_ | Mars’@) ‘0,000 0.00000. 6.08596 15.50460 1.21719 9.200 0.00000 2.79218 122.05689 0.55844 2.200 0.00000. -4.86308. 204.12545 0.97262, 0,300 0.00000. 3.91381 235.45527 -0.78276 0.400 0.00000 -2.25045 224.37778. -0.45009_ 0.500 | 0.00000 | _-0.89011. 188,26214 0.17802, 0.600 | 0.00000 | -0.06839 141.85953 0.01368" 0.700 0.00000. 0.34197 94.30010 0.06239 0.800. 0.00000. 0.39640. 49.90202 0.07928 0.900 9.00000 0.24110 9.64568 0.04822 1.000 0.00000 0.00000 -28.11677 0.00000 -pentre Tse: Nurel Nyon) ton Et. "(GM sac Eo ie&) to" Fmgi(E}a™ FmyalE) Noral(E)=Neosc(E) tau *noy(E)t12"* *g:(Z) Mae(E-Mansnc(6) 401" tei (E)txa"* Frmon(E) Qerie EQ ie) Har Mqu(E x2" *aG) ‘Tabel 9 | NO] Merten [Norte | Mane) 0.000 0.00000 | 29.43928 9.18551 14,79786 0.100 0.00000 | 22.59980 | -258.28464 | 26.79496 0.200 0.00000 | 21.54160 | -101.19029 | 26.58332 0.300 | 0.00000 | 23.78557 -10,40957__|_27.03211. 8.400. 9.00000 | 26.46570 36.12076 27,56814 0,500 0.00000 | 28.06969 66.50306. 27.88894 0.600 9.00000 | 27.61424 97.48429 27.79785 0.700 0.00000 | 24.15578 123,18882, 27.10616 9.800 | o.00000 | 16.9861 204.92759_| 25.67472 0,900 9.00000 6.90893 -35:34403 23,.65679 1,000 0.00000 0.00000. ~672.03019 | _13,36500 ~ pentru Tsr: Nant )=Nacn (6) esa" "ole E-MagnedB) Has Ay G)e2™* male) Naat @)-NeurseE) “41 *ru( E482" *ea(E) Ma ra'(@)=Moomc') +21" #6) 1x2" *maa(E) Quite Qeoznd(E) +1 Maa (E42™ taal : Tabel 9 : & | Nene@) | Muml®) | Nar!) | Mare'®) : 0.000 | 0:00000 | -28.94917 | -11.20666, | -t0.24483 0.100 | 0.00000 | -20.92614 | 391.06094 | “a0.91522 9.200 | 0.00000 | -21.42774 | 127,99940 | -31.01555 : 0.300 | o.00000 | -26:21991 | 7.13118 | -31.97398 9-400 {0.00000 | -30.99539 { -63.11011 | -32.92908 6.500 | “o.c0000 | ~33.89092 | -90.77225 | -33.50818 ‘0.600 | o,00000 | -33.97064 | -i21.11822 | -33.52413 0.700 | 0,000 | -30.28546 | -154.16469_| -32.78909 0.800 | 0.00000 | -21.94914 | -148.63602_| -31.11983 : 0.900 | 0.0000 | -9.33844_| -13.07465 | -28.59769 1,000 “J 0.00000 | “0.00000 | 922.35072 | -8.91000 ‘© pentru corpul I: NeD)-Noo"(H) 1x1 nn" (p}+x2*na"p) cu paris s"(p)}-Mal'(p) +1*m,."(p}4x24ma%(p) Ne'p)}=Nea™(p) +1 *no1"(p)+x2*ne1"(0) © ‘Ms"(p} Mog" (p) tl #mme:""(p}4x2* mes" (p) QP)=Qe"(p) +1 *Gn"(p}+x2"a2""(P). unde: = Nea'(p}; Noo"(p); Mio!(p); Meo"(9);, Quo"(p) - este variatia eforturilor axiale N,, No, respectiv a momentelor tncovoietoare M,, Mosi a forfei thietoare Q, ,objinute din inc&rcdrile exterioare pe sistemul de baz (corp IT); = nei"(p); tox"(9); mer"(p); moi"); ani"(P) - este variatia: eforturilor axidle N,, Ne, respectiv a momentelor incovoietoare M,, Mogi a forfei taietoare Q, din. diagramele. unitare,obtinute din solicitarea corpului- II cu x1 = 1 KNmv/inl; = na'(p);_t01!"(p); mae"(p); mei!(p)s gn"(p)'- este variafia eforturilor exiale N,, No, respectiv momentelor incovoiétoare M,, Mgsi.a fortei tiletoare Q, din diagramele unitare,objinute din solicitarea corpului II cu x2 = 1 KNm/ml; de bi i Ai i Noos"()=0 Neacr"(9)=0 Magt(p)= va" eMa(osA) Maxir!(P)= vtateMex(p.2) Qoce(9) = v*CQa(p.A) unde coeficientul adimensional eMr2(p,4), eM02(p,2) respectiv eQr(p,2) se determina din diagrama 5, 6, respectiv 7, functie de caracteristica 4, a plicii radierului. in aceste condifii objinem: Tabel 10 & [SMr2(0.2,) | Mawce"(o) | €M82(0,2.,) | Monce"(p) |eQr2(P,4,) | Qocr"(P). 0.0 |o,00764 | 3,49735 | 0.00764 | 2,49735 | 000000 | 0,00000 01 |" 000719 | 1,41002 | 0.00742 | 1,454a3 | -0,01183 | 1,62884 02] 000547 | 107195 | 0,00661_ | 1,29630 | -0,03251_| 1,78680 03 | 0.00137 | 0.26875 | 0.00479 [093940 | -0,06922 | -1,15325 0.4 | -0,00663_| -1,30005 | 0,00134_| 026285 | -0,12462 | -8,9215¢ 05 | 901989 | -3,80963 | -0,00435 | -0,85296 | -0,19192_| -22,85689 06 | -o,oseaa | -7,52917 | -0,01251_| -0,45319 | -0,24763_| -42,74461 0.7 | -o,05892 [1155101 | 0.02240 _| -0,39053 | -0,24346 | -64,83968 08 | -,07242 | -14,19736 | -0,03145 | -6,16442 | -0,20134 | -79,20598 0.9 | "-0,06162_| -12,07881 | -0,03443 0.28070 _| -67,08630 1.0 {_-0,00000 | “0,00000 | -0,02203 3,00000_| 90,0000 ~ pentra PE: Noora"(p)=0 Neasal(p)= 0 Mars™()=0 Maopul(p)=0 Tabel 11 Majn(o) | Neww(0) | Moen’) 0,000 {0,000 | 0,000 10,000) 0,000) 0.100 | 0,000 | 0,000 0,000) 0,000 0.300__|~ 6,000 | 0,000 0,000 10,000 0.300 | 0,000" |_0,000 0,000 0,000 ‘3.400 [0,000 | 0,000 0,000 0,006) 9.500, | 0,000 0,000 0,000 0,000, .s00_| 0,000 | 0,000 0,000 0,000) 0700 | ~0,000_| 0,000 0,000 0,000, 0800 | 6000 | 0,000 9,000 0,000 0.900 [0,000 [0,000 0,000 0,000 2.000_| 0,000 | 0,000 0,000 0,000) = pentru Tso: Norel(p)=0 Neoael(o)=0 Mroee(p) = E*h¥a@ATo*eMr3 (pha) ‘Mansr'(p) = E*h *c*ATy"*cMi3(p;2e) Qn ne'(p) = B*h?#a Fa* AToMcQr3(p,Ae) tunde coeficientii adimensionali cMr3(p,A7}, CM93(p,4,) s/ CQr3(p,A-)pentru sectiunea de calcul si coracteristica Jur pli radierului se face cu diagramele 8, 9 si 10. ‘Tabel 12 oMr3(0,2,) | Maaree"(0) | OMO3{P,2,) |Maarat(p) |CQr3(P.2,).| Quyre"(0) 0.0 | -9,21900_|-11,70754 | -0,21900_| -11,70754| 0,00000_| 0,00000 04 | -o21962_|-11,74112 | -0,21932 | -11,72062 | -0,01471 | -0,09254 0.21 -o,22004 |-a1,81140 | -0,22006 | -11,76418 [ -0,01634 | -0,10152 03 | 022116 |-11,82322 | 0.22054" | -14,7a988 | 0,01042 | 0,06552 04 | -0,21717 | -11,61013 | -0,21957 | -11,73832 | 0,08059_ | 0,50688 05 | -0,20463_| -10,93926 | -0,21548 | -11,51975| 0,20648 | 1,29861 0.6 | -0,17868 | -9,55250.| -0,20631_|-11,02958| 0.38613 | 242853 07 |_-0,13613 | -7,27736 | -0,19044 _|-10,18082| 0,58572_| 368386 08 | -0,07935 | -4,24197 | -0,16776_| -8,96854 | 0,71550_| 4,50008 03 | -002264 | -1,21028 | -0,14165 | -7,57277 | 0,60602_| 3.81150 10 0,00000_| 0,00000 |" 912144 | -6,49236 | 0,00000 | 0,00000 = pentra Tas: Name'(9)=0 Neune'{P)=0 Mos.!(p)= Eth?a,*ATy*eMr3p,2e) Maow!(p) = E*h**c,*ATol*eM13(p,A) Qa rato) = Bh a *a,*ATo*eQr3(p,2-) ‘unde coeficienti adimensionali ¢Mr3(p,2e), cMO3{p,Ar) sFeQr3(p,A,}pentru sectiunea de calcul i ‘caracteristica Ar a plicii radierului se face cu diagramele 8,9 si 10. ‘Tabel 13 eMr3(p,2,) | Mene"(p) | €MO3(P, 4.) | Maoa'(p) |¢Qr3(P,%,) | Qrora"(P) 0,0 -o21900 | 5.85377 | -0,21900 | 5.85377 | 0,00000 | 0,00000 1 | 021962 | 5.87056 | -0.21932 | "5.6231 | -0,01471 | 0,04627 0,2 | -0,22094 | 5,90570 | -0,22006 | 5,88209 | -9,01614 | 0,05076 0,3 | -o22216 | 5.91361 | -0,22054 | 5,89a94 | 0,01042 | -0,03276 94 | 021717 | s,sosos |" -o.21957_| 586916 | 0.08059 | -0,2534q 95 | -0,20463 | 5.46963 | -o.21548 | 5,75988 | 0,20648 | -0,64931 0,6 | -o,17a68_|4,77625 | -0,20631_| $,51479 | 0,38613_| -1,21027 0,7 |" -0a3613 | 3.62868 | -o,19004 | 5.0901 |_0,58572_| -1,4193, 0.8 {| 007935 | 2,12098 | -0,16776 | 4,a8427 | 0,71550 | -2,25008 09 | -0,02264 | 0.60514 | -oisiss | 3.78638 | 0,60602_| =1,90575 1,0 |“ 0,00000_| 0,000 | -0,121¢a | 3.24618 | 0,00000 | 0,00000 Variatiile efortrilor unitare-na"(p)s no1"(p)s ma()s ma"(P), Gu"); 2a"(O)s- mar"(O); me"(P)s smes"(p)5i ga"(p) se calculeaza cu relatiile urmatoare: a8) ="Oma'(p) =eMrl(p,A). na1"(p) = Oma;"(p) = MA (pA) aal{p) = eQel(p,a)/a nde coeficientii adimensionali cMri(p,A}, cMO1(p,.}sicQrl(p,A)/apentru sectiunea de calcul si caractoristica 4, a plicii calculate se face cu diagramele.2, 3 si 4. ‘Tabel 14 g [oMrl(o,A,) | malt) _ | eMOU(P,2,) | map) [eQrl(p,a.) | aat(e) 00] o0si1s | oosiie | 005118 | 0.05118 | 0.00000 | 0,00000 91} o05a20 | 9,05%20 | 0,05272 | 0.05272 | 0,07063_| _0,00831 92 | ,06051_| 0.06051 | 0.03627 | 0,05627 | 0,07748 | 0,00912 3 | 0,06157__| o,06157 | o,05asa_| “0.05858 | -0,05001 | -0,00se8. 94] 0,04244 | 004244 | 0,05395_ | 0,05395 | -0,38684 | -0,04552 05 | _-0,01780_| -0,01780 | 0,03432_| 0.03432 | -0,99308 | -0,12660 06 | -o,14231 | -o14231 | -o,00969 | -0,00969 |_-1,85342 | -o,21805 0,7 | 034659 -0,08590 | -0,08390 | .2,81148 | -0,33076 0,8 | -0,61913 -0,19474_| 9.19474 | 343401 | -0,40405 0,9 | -0,89133 | -0,80133 | -0,32007 | -0,32007 | -2,90889 | -0,34222 40 |" -1,00000_| -1,00000 | -0,41707 | -0,41707 [_0,00000 | 0.00000 Tabet 15, & | me) | nao) | mK) | malo) | aM) 0,0 | 4,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 G4 | 4,000 [0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 G2] 1,000 | 0,000 | 4,000 | 0,000 | 0,000 03 | 4,000 | 0,000 [1,000 | 0,000 [0,000 04 | 2,000 | 0,000 [2,000 | 0,000 0,000 05 | 1,000 | 0,000 [7,000 | 0,000 [0,000 06 { 1,000 | 0,000 | 3,000 | 0,000 | 0,000 0,7 | 1,000 | 0,000 |1,000__| 0,000_|_0,000 08 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 0,000 | 0,000 03 | 1,000 | 0,000 | i000 | 0,000 | 0,000 zo] 1000 | 0000 | 1000 | 0000 | 0,000 nglpy= map) =0 1ea"{p) = Laaa"(p) =0qa"(p)= 0 In aceste conditii eforturile finale. se obtin pe baza relatiilor: ~~ pentru GP: Nace"(E)-Nar"(p) ta *nn Mp} ins) M,ar"(P}-Mec.ar"(p) +x1°*ma"(p)+x2 "in. (p) ‘Nogr"(P)=Near(p) +: *nas"(o) 4x2 *nes"(P) Moce!(B)-Mance"(p) +x "ina "(p40 *mec"{p) Qroe"(P)-Qa.ce™(p) qu "{o}ra gma "(P) Tabel 16 p_| Necro) | Moor") | Naor"(@) Mace") _| Quce"(0) 0,0 | -12,55543 | 0,86753 -12,55543 0,86753 0,00000_ 1 | -12,55543 | 074310 -12,55543 0,80574 152659 0,2 | -12,55543 |_ 032739 | -12,55543 | 060302 | 167474 0,3 | -12,55543 | -0,48888 -12,55543_ 0,21862_ 71,08086 4 | -12,55543 | -1,82223 -12,55543 | -0,40097 | -8,36151 0,5 | -12,55543 | -3,68060 =12,55543 21,27530_| -21,42211 0,6 | -12,55543 | -5,77798 -12,55543 -2,33396_| -40,06143 0,7 | -12,55543 | -7,28612 712,55543 -3,33354 | -60,76955. 0,8 | -12,55543 | -6,57879 -12,55543, -3,76803 | -74,23404 0,9 | -12,55543 | -1,11067 -12,55543 +2,81079 | -62,87515 1,0 | -12,55543 | 1230532 -12,55543 063818 0,00000. “pent PH: Nepal (p)-Nava"(p) +21“ pptaa?™ *ng!(p)Mapn(0)-Maz"(p) a"*ma"(pyixe™ *ma"(p) Navu"(0)=Nena"(B) ts" *ng "(6x2 *en"(P)Mo pn (0}-Mo pu! () 41" Pina "(p)+0"™ *mes"(p) Que} Qaynl(0) HaanMp) tae an) ‘Tabel 17 p_| Neral). | Neww"(0) | Mien") | Marx") | Quai(p) 0 | 26,91770 | 031149 26,9170 0,31149 0,00000_ 0,1 | 26,91770 | _0,32984 2691770 0,32083 0,05057, 02 | 26,91770 | 0,36825 26,91770 0,34244 0,05548 0,3 | 26,91770 | 0,37470 26,91770 0,35649 -0,03580 04 | 26,91770 | 0,25826 26,91770 0,32831 -0,27698 5 | 26,91770 | -0;10833 26,91770 0,20888 -0,70961 0,6 | 26,91770 | -0,86610 2691770 -0,05897 -1,32704 0,7 | 2691770 |_-2,10933. 26,91770 -0,52276 -2,01300 0.8 | 2691770 | _-3,76798 26,91770 -1,18520_ -2,45902 09 | 26,9170 | -5,42461 26,91770 -1,94791 -2,08275 4.0 | 26,9170 | -6,08596 26,91770 -2,53828. '0,00000, ~ pentru Tse: Nue!(P)-Nare!{P) "na "fp) 490" na" (6)Mare(p)=Mae(p) +2; "(p)tg™ *mal(p) ‘Negt(0)=Nourse(0) 41° ne "Ep ts" te p)Mae"()-M.re(B) +21"*)"(p) 40 *mng"(0) Qn") = Qorra!(p) x1" *qul"(p}exa™ *qa"(O) Tabel 18 p | Nia) [Memdo) | Nore") _|Mene"(0) | Qrnel(0) 0,0 | 15,94707 | -10,20077 15,94707 ~10,20077 | _0,00000_ 0,1 | 45,98707 | -10,14559 15,94707 -10,17271 0,15207 0,2 | 15,94707 | -10,03011 15,94707 -10,10771 | 0,16683, 0,3 | 15,94707 | -10,01068 45,94707 -10,06547 -0,10767 0,4 | 15,94707 | -10,36085 15,94707 -10,15020 -0,83293 0,5 | 15,94707 | -11,46327 15,94707 -20,50936 | +2,13395 0,6 | 15,94707 | -23,74206 15,94707. -11,31484 =3,99070 0,7_| 15,94707 | -17,48070 15,94707 -12,70987 | -6,05353 0,8 | 15,94707 | -22,46864 15,94707 -14,70166 | -7,39479 0,9 | 15,94707 | -27,45048 15,94707 -16,99528 | -6,26328 4,0 | 15,94707 | -29,43828 15,94707 -18,77066, 0,00000° ~pentra Tse: ‘Note! (p)=Neoner (9) 41 *na'(p)txe™ *na"(p) Morat(®)= Menu! (9) #17 #masp}exe™ tnz"(p) Noset'(P)=Noxsu(p) Hs * "(p+ *aas"(0) Mazee(0)-Mannc"(0) +4," *anys"(p)#x6™ *mea"(0) Qura(p) = Qatar"(p) #1 *qa"(o)tne™ *aa"(p) Tabel 19 p_| Nemw'(o)| Mits"(o) | Neu") | Manc"(0) | Qe") 0,0. |-19,52545 | _4,37209 |-19,52545 | 4,37209 | 0,00000 OA |-19,52545 | 4,30159 | -19,52545 | 433624 | -0,19427 0,2 |-19,52545 | 4,15406 |-19,52545 | 4,25320 | -0,21312 0,8 |-19,52545 | 412925 |-19,52545_| 4,19924 | _0,13755 04 |-19,52545| 4,57659 |-19,52545 | 430748 | 1.06406 0,5 |-19,52545| 5,98491 |-19,52545 | 4,76630 | 2,72611 0,6 |.19,52505| 889606 |-19,52545_| 5,79530_| 5.09810 0,7 |-19,52545 | 13,67215 |-19,52545 | 7.57705 | _7,73335 08 | -19,52545 | 20,04421 | -19,52545_| 1012194 | 9,44680 9,9 |-19,52545 | 2640849 |-19,52545 | 13,05202 | 8,00131 1,0 | -19,52545 | 28,90917_ |-19,52545_| 15,82006 | _0,00000 Determinarea starii de eforturi produse in gruparile de incarcari ‘Starea de eforturi din actiunea gruparilor de incfreari se obtine din suprapunerea stirilor de eforturi corespunzitoare ipotezelor de incircare fiicute, Astfel: - in cazal grupiiii fandamentale If GP‘PHTse, starea de eforturi se calculeaza cu relafil © pentru corpul I: Nes(GPNeor'G) + Naru) + 05 Nend) Mul @)= Mec) + Murn'@) + 0.5*Mand(6) Noy! (B)=Na eG) + Nepa'(E) + 0.54*Noras'(®) Moj"E)= Moor!) + Maru'@) + 0.5*Mane) QMO Qeor'E) + Qeen'G) +0.5*QeneB) Tabel 20 EY m@ | MIO Nal Mat Qu") 0,0 =23,06250 8,50027 12,86543 6,15505 2233581 On -20,75625 2.23966, 58,81012 11,58543 3,01139 0,2 -18,45000 3,81992 221,88759 11,90148 -7,11559 0,3 -16,14375, 8,02020 276,21906 12,74154 8,31055, 0A -43,83750_| 11,73235. 265,17021 13,48397 0,5 -11,53125 | 13,38042 228,59809 13,91358 -2,46039 0,6 ~9,22500 14,22065 189,91346 13,98163 1,17039 G7 -6,91875, 12;62563 152,74293, 13,66263 5,11059 08 461250 8,97593 99,42784 12,93269 9,03016_ 09 | -2,30625 | 3,70869 -9,78700 11,87924 10,86430 40 | 0,00000 0,00080_| -364,52143, 6,68250 0,00000 pentru corpul II: Na'(p-Nece"(P) + Neon"(P) + 0.5*N,re"(p) av (0 Mice"(D) + Mapa(p) + 0.5°M, 2p) Nosv"@OHNeai"p) FNepu(0) + 0.5*Neer"(P) Mav (@)= Mae"() + Manu!) + 0.5*My(p) Qu "(P= Qear"(P) + Qeea(P)+9.5*QuralP) Tabel 21 7 & | Nato) | Mout) | New) | Manto | Quatoy 00 | 22,33581 | -3,92136 22,33581. 392136 0,00000 0,1 | 22,33581 | -3,99985 | 22,33581 -3,98979 1,65320 02 | 22,33581 | 431902 | 22,33581 | -410750_| 1.81363 03 | 22,33581 | -5,11951 22,33581 -4,45763 -1,17049 0,4 | 22,33581 | -6,74439 22,33581 -5,14776. -9,05495 OS | 22,33581 | -9,52056 22,33581 -6,32110 -23,19870_ 06 | 22,33581 | -13,51511 | 22,33581 -8,05035, ~43,38383 0,7 | 22,33581 | -18,13580 | 22,33581, -10,21109 | -65,80932. 0,8 | 22,3581 | -24,58109 | 22,33581_| -12,30406 -80,39045, 0,9 | 22,33581 | -20,26052 | 22,33581_| -13,25634 ~68,08954 1,0 _| 22,33581 | -8,50027 22,33581 | -11,28543 0,00000 ~ in cazul grupitii fundamentale It GP+PH#Tsr, starea de eforturi se caleuleazi cu relatiile: pentru compul I: NM@=NeorlO) + New @) + 05Newel) Ma" Mace!) + Maral 6) + 0.5* Mart) Nasl"@)"Naca! 6) + Noon! @) + 0.5*Nazer') ‘Maj"@)= Ma o'(&) + Maral 6) + 0.5*Myrr(&) ‘Fabel 22 & | NuM@ | MoM | Nal) | Mat [Qu 0,0 | -23,06250] -20,69395 | 2,64934 | -6,36629 | 4.59955 ‘04 | -20,75625| -19,52330 | 383,48291 | -17,26066 | -4.94222, 02 |-18,45000| -17,66475 | 336,48243 | -16,29795 | -2,35928 0.3 | -16,14375| -16,98254 | 277,85826 | -16,76151 | -0,46626 04 |-43,a3750| -16,99819 | 215,55478 | -16,76064 | 0.32637 05 |-11,53125| -17,09988 | 249,96043 | -16,7e408 | -0,16337 0.6 | -9,22500 | -16,57379 | 90,61220 | -16,67936 | -2,16822 0,7_| -6,91875 | -14,60000 | 14,0618 | -16,28500 | -5,7181 08 | -461250| -10,49794 | -27,35397 | -15,46459 | -10,23290 09 | 2.30625 [_-4,41500 | 1.34768 | -14,24800 | -12,80121 2,0 | o,c0000 | 0,00000_| 432,66903 | -4,45500_| 0,00000 ‘© pentra corpul II: Neall(p)=Necr"() + Neu"(p) + 0.5*Nene"(0) Meail"(@= Mee"(0) + Mepal(0) + 0.5"M 1.0) Nan!"(p)=Noce"(6) + Nagi"(P) + 0.5*Nena(P) Magi™(P)= Maci"(p) + Mazu"(P) + 0.5*Marue (0) ear" P)-Qrce"(O) + Qari) + 0.5°QatHO) Tabel 23 ‘Din analiza stitii de eforturi.obtinute se poate observa urmatoarele: ~ starea de eforturi in gruparile de incdrciri considerate s-a-facut considerind cf rigiditarea redus in timp la 50% din rigiditatea inijiala, astfel c& starea de eforturi real produsa de variatia de temperaturi, va trebui calculatd considerand un factor de influen{& de 0,5 in gruparea de ‘inotreatri; ~ au rezultat urmétoarele valori la care trebnie verficaté capacitatea portant a structurii de rezistenta: ‘© pentru armitura verticala dispusé simetric pe ambele fefe a peretelui cilindric vertical, avem 0 solicitare de compresiune excentric& cu N = 23,0625 KN/ml si M=20,69395 KNavml; pentru armatura orizontalé dispusi axial simetric pe ambele fete a peretelui, avem o solicitare.de intindere excentric& cu N = 383,48291 KN/ml gi M = 19,52330 KNaviml; pentru armatura radial dispusd simetric pe ambele fete ale radierului avem 0 solicitate de intindere excentricd cu N = 22,33581 KN/ml si M = 21,58109 KN‘ml; | Na) | Maio | Nentio) [Morey | Outer 0,0 | 459955 3,36507 459955 3,36507 0,00000_ 0,1 | 459955 3,22374 4,59955. 3,29469 1,48003 0,2 | 4.59955 2,77267 4,59955_ 3,07296. 1,62365 0,3 | 459955 1,95045 4,59955. 2,67472 -1,04789 4 | 4,59955, 0,72433 4,59955 2,08107, -8,10646, 0,5 | 459955 | -0,79647 4,59955, 1,31673 -20,76867 0,6 | 459955 -2,19605 4,59955, 0,50472 -38,83943 0,7 | 459955 | -2,55937 4,59955 -0,06778. -58,91587 8 | 459955 -0,32467 459955 0,10774 -71,96965 0,9 | 4,59955 6,66896 4,59955, 1,76731 ~60,95724 1,0 | 4,59955 | 20,69395 4,59955 5,75993, 0,00000 Analiza structurii expertizate. © pentru armitura inelari dispuis& simetric pe ambele fefea radierului avem o solicitare de ‘intindere excentric& cu N = 22,33581 KN/ml si M = 13,25634 KNiml. Armarea conform plangelor de executie §-a ffcut cu : ~ §12/12,5 em pentru armarea verticala pe ambele fate ale pereteluis - 14/10 cm peatru armarea orizontald pe ambele fefe ale peretelui; -$12/12,5 cm pentru armarea inelaré, pe ambele fete ale plicii radierului; -$/14/12,5 om (in seofiunea peretelui) pentru ermarea radial pe ambele feje ale placii radierului. Pentru a arita necesitatea reabilitirii vom face verificarea capacitafii poratante a pretelui si aradierului in cazul ce! mai defavorabil. Verificarea capacititii portante a peretelui in.cazul armarii orizontale NN =383,48291 KN M=1952,330 KNem b=100 cm h=18cm a=Sem a=S om hO=h-an13 em ‘heh0-a'=8 cm e0=-M/N=5,091 cin ==> e0<0.5%h ==> 0 solicitare de intindere cu excentricitate mick => Neap = Aa*Ra*ha/e! e™e0+0.5*ha=9,091 cm Ra=30 KN/em*