Sunteți pe pagina 1din 8

Pr. C. A.

Lirikos

DOXOLOGIE
Ήχος Δι

de Lirikos

(Δι)

S la vă Ți i i e Ce lui ce ne-ai a ră tat lu u u mi

i i i na a sla vă în tru cei de e su u us lu u ui Du


(Γα)

um ne e e ze e e eu și i i i pe pă mâ â ânt pa
(Μαζί) (Δι)
(Βου)

a a ce în tru oa a a meni bu u nă vo i i i i i

re
(Δι)

L ă u dă ă mu te Te bi ne e cu vâ ân tă ăm în

(Νη) (Γα)

chi nă ă mu ne e Ți i e e Te slă vim pe e Ti i i


(Μαζί) (Δι)
(Βου)

ne e pen tru sla a a va Ta a cea a ma a a a a re


(Βου) (Μαζί) (Δι)

D oam ne e Îm pă a a a a te e Ce e e resc
(Μαζί) (Κε) (Δι) (Βου)

Dum ne ze e u u u le Pă ri i in te A tot ți i to ru u
(Μαζί) (Δι) (Βου)

le e e Doa am ne e Fi u u le e U u nu u le e

Doxologie ehul 4 Aghia din Di 1


Pr. C. A. Lirikos

(Δι)

e nă ă ă ăs cut I i su u se Hri i is toa a


(Γα) (Δι)

a a a a se și i i i Du u hu u le Sfi

i i in te
(Μαζί) (Δι)

D oa am ne Dum ne ze e e e e e u u u u le
(Μαζί) (Κε) (Γα)

Mie lu șe e e e e lul lui Dum ne ze eu Fi ul Ta tă ă


(Δι) (Βου)

lu ui Cel ce ri dici pă ca a a a tu u ul lu u u u
(Δι)

mii mi lu ie eș te ne e pe no o o o o o oi
(Γα) (Δι)

Ce e el ce ri dici pă ca a tul lu u u u mii


(Νη) (Δι)

P ri me eș te ru gă ciu nea a noa a as tră ă ă ă

Cel ce șezi de-a drea a ap ta a a Ta a tă ă ă lui


(Βου)

și i ne mi lu ie e eș te pe e e no o oi
(Νη) (Δι)

C ă Tu u ești U u u nu u ul Sfâ â â ânt Tu ești

Doxologie ehul 4 Aghia din Di 2


Pr. C. A. Lirikos

U nul Do o omn Ii i i su us Hri i is tos în tru


(Βου)

sla a va lui Dum ne ze e eu Ta a a tăl A a a mi i

in
(Δι)

Î n toa te zi i le le Te voi bi ne cu vâ ân ta
(Δι)
(Κε)

și voi lă ă u u da a a a nu u u me le Tă
(Βου) (Δι)

ău î î î în vea a ac și în vea cul vea a cu u u

lui
(Δι) (Κε)

Î n vred ni ceș te ne e Doa a am ne e e e î în zi

(Δι) (Νη) (Δι)

i ua a cea a as ta a a a a a a fă ră ă de pă

ă cat să ă ă ă ne pă zi i i im no oi
(Δι)

B i ne cu vân tat e ești Doa a am ne e Dum ne ze ul pă

ri i i in ți i lo or no o o oș tri și lă u dat

Doxologie ehul 4 Aghia din Di 3


Pr. C. A. Lirikos

(Δι)
(Νη)

și i prea a a slă ă vi it es te nu u u u me le e
(Βου) (Γα) (Δι)

Tă ă ău î în vea a ac și în vea cu u ul vea a

cu u u lui
(Δι)
(Γα)

F i e e e
(Νη)
Doa a am ne e mi i la
(Πα)
a Ta spre e
(Νη) (Πα)

no o oi pre cu um am nă dă du i i it în tru Ti

i i i ne e
(Δι) (Γα)

B i ne cuvân tat e
(Δι)
e ești Doa a a am ne e în va a a

(3)

ță ă ă mă în drep tă ă ă ri le e Ta a a le e
(Δι) (Βου)
(Γα)

D
(Γα)
oa am ne
(Δι)
scă pa a re e e Te-ai
(Νη)
fă ă cu ut

no o uă în nea am și î î în nea am e eu a am zis Doa


(Δι)↓ (Νη) (Γα)

am ne e mi lu u ie eș te e mă ă ă ă vi in de că
(Δι) (Γα) (Νη) (Γα) (Νη)

su u u u fle tu u ul me e eu că am gre și it Ți i i

i e e

Doxologie ehul 4 Aghia din Di 4


Pr. C. A. Lirikos

(Γα) (Δι) (Γα)


(Βου)

D oa
(Νη)
am ne la Ti ne e am scă ă
(Δι)↓
ă pa at î în va ță
(Γα)

mă să fa a a a a ac vo o ia a Ta a a că Tu
(Δι)
(Νη)

ești Dum ne ze e u ul meu


(Δι) (Πα)

C
(Δι)
ă la Ti i ne es te iz vo o rul vi i e
(Βου)
e ți i i

în tru lu mi i i i i na a a a a Ta vomve dea a a lu


(Δι)

mi i i nă ă ă
(Δι)

T i i i
(Βου)
in de ti in de e eți mi
(Δι)
i la a a Ta ce

lor ca re Te cu no o oscpe Ti i i ne e e
(Δι) (Βου)

S (Δι)
fin te Dumne e ze u u le e Sfi in te Ta a a re e e

Sfin te fă ră de e moa ar te e mi lu ie e eș te e

(3)

e ne e pe e e noi
(Δι)

S la vă Ta tă lui și Fi u u lui și i Sfâ ân tu u

lu u ui Duh

Doxologie ehul 4 Aghia din Di 5


Pr. C. A. Lirikos

(Δι)
(Νη)

Ș i a cum și i pu ru u rea și în ve e cii ve ci i

i lo or A a a min
(Δι)

S fin te fă ră de e moa ar te e mi lu ie e eș

te e e ne e pe e e noi

ASMATIKONUL
(Δι)

S fi i i i i i i i i i i i i i i i i
(Γα)

i i i i i i i i i i i i i i i
(Δι)

i i in te e Dum ne ze e e e e e e e e e e
(Κε) (Δι)

χε e e e e e e e e e e e e e e e e e
(Πα) (Κε)

e e e e e e e e e Sfi i i i i i i i in te
(Δι) (Πα)

Dum ne ze e e u le e e e e e e e e e e e e
(Δι)

e
(Δι)

S fi i i i i i i i i i i i i i i i i

Doxologie ehul 4 Aghia din Di 6


Pr. C. A. Lirikos

(Γα)

i i i i i i i i i i i i i i i
(Δι) (Κε)

i i in te e Ta a a a a a a a a a a χa a
(Δι) (Πα)

a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
(Κε) (Δι)

a a a a a a a a a a a Sfi i i in te Ta a
(Πα) (Δι)

a a a re e e e e e e e e e e e e e
(Κε)

S fi i i i i i i
(Δι)
i i i i
(Πα)
i i i i i i in

te fă ră de moa a a a a a a a a a a ar te e
(Νη)

e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
(Δι) (Πα)

e e e e e e e e e e e e e e e e e e
(Δι)

e e e
(Πα) (Δι) (Κε)

M i lu ie e e
(Δι)
e e e e e e e e
(Πα)
e e

e e e e e e e e e e ște e e ne e e pe e e
(Κε) (Δι)

e e e e e e no o o o o pe e e e χe no o

Doxologie ehul 4 Aghia din Di 7


Pr. C. A. Lirikos

(Πα) (Δι)

o o o o o oi pe e no o o o o o o o oi

Doxologie ehul 4 Aghia din Di 8