Sunteți pe pagina 1din 8
REPUBLICA MOLDOVA. MUNICIPIUL CHISINAU PRIMAR GENERAL DISPOZITIE mr 45S-A- din Cegpeettofot0 Cu privire la stabilirea locurilor speciale de afigaj electoral {in conformitate cu Hotirarea Parlamentului Republicii Moldova nr. 65 din 21.05.2020 ,Cu privire la data alegerilor Presedintelui Republicii Moldova”, Hotirdrea Comisiei Electorale Centrale nr. 4103 din 15.08.2020 ,Cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea actiunilor de onganizare si desfigurare a alegerilor pentru functia de Pregedinte al Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020", Programul calendaristic de actiuni al autoritiilor administrajiei publice ale municipiului Chiginfu pentru organizarea si desfigurarea alegerilor pentru functia de Presedinte al Republicii Moldova din I nolembrie 2020, aprobat prin dispozitia viceprimarului nr. 442-4 din 25.08.2020, art. 52 (9) din Codul electoral nr. 1381/1997, in temeiul art. 29 (1), art 32 (1) $134 () din Legea nr. 436/2006 ,Privind administraja public local, art, 15(1) i art. 16 (1) din Legea nr. 136/2016 ,Privind statutal munieipiului Chigindu”, cispozitie! Primarului General al municipiului Chisindu nr. 680-de din 14.08.2020 ,,Cu privre la delegarea exercitiriiatrbutilor Primarului General al municipiului Chisinau”, viceprimarul municipiului Chisinau DISPUNE: L. Se stabilese locurile speciale de afisaj electoral pe teritoriul municipiului Chisinau (conform anexei). 2. Preturile de sector, primiriile oraselor, satelor (comunelor) din componenja municipiului Chisinéu vor oferi concurentilor electorali spatiu pentru afigaj electoral, in conditi egale. 3. Direcfia relatii publice si buget civil va plasa prezenta dispozitie pe pagina oficial& a Primériei municipiului Chisinau: www.chisinau.md. 4, Seeretarul interimar al Consiliului municipal, domnul Adrian Talmaci, vva asigura controlul executirii prevederilor prezentei dispozitii. LOCURILE SPECIALE DE AFISAJ ELECTORAL PE TERITORIUL MUNICIPIULUI CHISINAU ‘Sectorul Botanica 1, Casa de Culturt ,Orion’,vtrnd, gos. Muncest, 79272; 2. Palatul de Cultura al Feroviarilor, vitrina, bd, Decebal, 2; 3. Panoul de protetie(constrese nefinisaté obiectivului din preaima blocului locatv nr. 23/1), bd. Traian, 23/15 4 Peretele de protectie (consrucic nefinisata a obiectivului din prema blocul locati nr. 48), st. N. Zelinski, 4 intersecte eu bd. Dacia; 5, Pereele de protect (constructienefinisata a obictivului din pregima blocul locativ, nr, $0), bd, Dacia 50: 6, Pereele de protectie (construct nefinisaté sedivlui Teatrului Dramatic de Stat pentru Tineret,§ ULITI ROZ”, bd, Cuza Vod8, 1775 7. Peretele de proteote (construtie nefinisat, fostul Cinematograf Columna”), str Trandafiilor, 2; 8 Peretele de protetie (consructic nefinisat vis a vis de Central comercial lat) bd, Decebal, 78/1; 9, Peretele de proteti (pacarea £1. ,lonel Ivanov"), str. Valea Cruci 4s 10, Peretele de protectie a Centrului crestin ,$finta Treime” de la intrarea principala in stinga spre stata de asteptare a transportului urban ), bd. Dacia, 13; 11. Peretele de protectie (constructie nefinisatA ,Flinartproiect” S.R.L.), str, N. Titulescu, 4 2 12, Peretele de protectie (constructie nefinisat, Interoptic” $.R.L.), bd, Dacia, 26; 13, Peretele de protectie (construcfie nefinisati, ,Terconvit” S.A.), bd, Dacia, 49/7. Sectorul Buiueani 1. Panou publicitar, Calea lesilor, 8; 2. Gard de protectie, Calea lesilor, 71/3; 3. Gard de beton, str. Mihai Viteazul 2; 4. Gard de beton, magazinul "Zolusea”, bd. Stefan cel Mare si flint, 194; 5. Gard de protectie, santier de constructe, str, Bucuresti, 66; 6. Gard de protectie, tr. G. B. Bodoni, 16 colt cu str. Bucuresti 7. Gard de beton, gantier de constructie, st. Petru Movil8. 27; 8. Gard de protect, str. Alba lulia, 130; 9. Gard de protecte, str. Alba Tulia, 75 , Alfa"; 10. Gard de protectie, str. Alba Tulia, 81/2; 11. Gard de beton, Biblioteca ,,Alba Tuli’, str. Alba-Iulia, 202; 12, Gard de beton, Farmacia nr. 465, str. Alba Tulia, 204; 13. Gard de beton, Frizeri, str Alba Tulia, 206; 14, Gard de protecte, st. Paris, 34/6; 15, Gard de protecte, str. Vasile Lupu, 28/1; 16. Perete, punet termic, str. Vasile Lupu, 23; 17. Gard de beton, st. V. Belinski, 2. ‘Sectorul Centru |. Panou, scuarul din preajma Teatrului National .Mihai Eminescu”, bd. Stefan cel Mare gi Sint, $1; 2, Panou, tertoriul adiacent Liceului Teoretic Minerva”, str. 31 August 1989, 50; 3. Panou, teritoriul adiacent stafei de transport public, bd. Iu. Gagarin, 8: 4. Perete de protectie a piefei, str. Ismail, 96; 5. Panou, tertoriul adiscent Colegiului Nafional de Medicina, str. N. Testemitanu, 28; 6. Panov, scuarul din Piaja Pan Halippa (teritoriul adiacent stafiei de transport public), Piaja Pan Halippa; 7. Panou, teritoriul vis a vis de piaja ,Universal”, str. Pan Halippa, colt cu str A. Mateeviei; 8. Panou, scuarul din preajma Centrului Medicilor de Familie nr. 7, sit. V. Dokuceaev, 11; 9. Panou, teritoriul adiacent stafiei de transport public (In preajma Centrului National de Medicina Preventiva), st. Gh. Astch, 65; 10.Panou, in preajma Bibliotecii slingifice Centrale a Academiei de $tiinje @ Moldovei, sos. Hancesti, 62 coll cu str. Academiei; 11. Panou, teritoriul adiacent stafiei de transport public (In preajma Academiei de ‘Administrare Public), str. laloveni, 100. ‘Sectorul Ciocana 1. Panou, str. Mesterul Manole, colt cu str. Vadul lui Vodis 2. Panou, str, M. Drigan, 36; 3. Panou, str, Voluntarilor, 12; 4, Panou, str. Petru Zadnipra, 13; 5. Panou, str. Mihail Sadoveana, 28; 6. Gard de protectie, st. Igor Vieru, 11; 7. Panou, sr. Nicolae Mileseu Spatarul, 25/2; 8, Panou, str. Nicolae Mileseu Spatarul, 13;, 9. 11 panouri amplasate in perimetrul bd. Mircea cel Bitran, Sectorul Rascani 1. Panou, seuarul Circului National, bd. Renasterii Nationale, 7; 2. Panou, bd. Grigore Vieru, 5; 3. Panou, bd. Grigore Vieru, 10; 4. Panou, bd. Grigore Vieru, 19; 5. Panou, sit, Vasile Alecsandri interseojie cu str. Alexandru cel Bun; 6. Panou, str. Kiev colt cu str. Bogdan Voievod; 7. Panou, st. Calea Orheiului, 109/2; 8, Panou, str. Kiev intersectie cu str. Tudor Viadimireseu; 9. Panou, bd. Cantemir intersectie cu st. Ismail; 10, Panou, bd. Moscova, 26; 11. Panou, str. N. Dimo colf cu str. Alecu Russo; 12, Panou, str. Studentilor colt cu str. Calea Orhejuluis 13, Panou, str. Tudor Viadimirescu colf cu st. Andrei Doge. Orasul Codru 1. Panou, str. Costiujeni, 3/2; 2. Panou, st. Sihastrului, colt cu str. Schinoass-Deals 3, Panou, str Potamichii, colf eu Drumul Schinoasei: 4, Panou, str. Costieni, 8/5, in preajma magazinului alimentar ,Codru Mare”. Qrasul Cricova 1. Panou, str Chisindulu, 90; 2, Panou, st. Chiindulu, 95/14; 3. Panou, tt. 31 August 1989, 5A, Orasul Durlesti 1, Maidanul Primatiei or. Durlesti, str. Alexandru cel Bun, 5; 2, Stafia de autobuze si maxi taxi str. Cartusa colt cu str. N. Dimo; 3. Stafia de troleibuze din str. T. Viadimirescu, 68; 4, Cartierul caselor bloc str. Gribov colf cu str. T. Viadimireseu; 5. Centrul or. Durlest, str. Alexandru cel Bun, 5; 6, Statia de autobuze gi maxi taxi din str.Dimo, 108. Orasul SAngera 1. Panoul informati, str 31 August, 10; 2, Panoul informativ, st. 31 August, 225 3, Statia transport urban, str. 31 August, 3 4, Stafia terminus transport urban, str. A. Mateevici. Satul Dobrogea: 1. Stafia transport urban, st. Decebal, 2; 2. Panoul informativ din str. fon Creangts Satul Revaca: 1. Panoul informativ, Centrul de cultura din Revaca, str. A. Meteevici, 1. ‘Orasul Vadul lui Voda 1. Panoul informatiy, str. $tefan cel Mare, in regiunea magazinului SRL «Mais; 2, Panoul informativ, str. Stefan cel Mare, in regiunea mag: ” 3, Panoul informativ, str. §tefan cel Mare, in regiunea pielei agricole din localitate; 4, Panoul informativ, str. Victorei,interseotie cu str. Vlad Tepes. Orasul Vatra 1. Panou, str. tefan Vods, 31; 2. Pano, str. Stefan Voda, 11} 3. Penou, str. Fantini, 9; 4, Panou, stt. Mihai Eminescu, 30; 5, Panou, str. Stefan Vod8, colt cu st. Iu, Gagarin. Comune 1. Panourile din fafa Primariei comunei Bacioi, str. Independenfei, 125; 2. Panourile din faja CAP Bacii, str. Independenfei, 123; 3. Panoutile de la staiile de oprre de pe teritoriul comunei Bacioi. ‘Comuns Bubuleci Satul Bubuieci 1, Panou! informativ al Primriei comunei Bubuieci; 2. Panoul din preaima Liceului Teoretic ,,Toader Bubuiog” din satul Bubuieci; Satul Bae: 1, Panou! informativ din central satulu, str. Grédinarilor, 87; Satul Humulesti: |. Panoul publicitar din central satului ce dest 1, Panoul informativ din preajma Primériei satului Budesti, st. Chigindului, 131; 2. Panoul din preajma Céminului cultural; str. Chisindului, 115; 3. Panou! din preajma staiei transport public din str. Chisindulu, 5/1; 4, Panoul din preajma cafenelei din str. Chisindului, 38. ‘Comuna Cioreseu 1. Panoul informativ din centrul satului Ciorescu, str. Alexandru cel Bun, 10 A, str, Moldova, ar. 3, str. Moldova, 6; 2. Panou! informativ din centrul satului Goan, str. Paci, 2; 3, Panoul informativ din central satului Fauresti, str. Ogoarelor, 58. Comuna Cruzestt 1. Panoul informatiy (stafia de autobuze) st. Rizesilor colt cu sr. Mitropolit Banulescu Bodoni; 2. Panoulinformati (stafia de autobuze) din ste. Stefan cel Mare gi Sint, 13; 3. Panoul informati (saa terminus de autobuze) din st. Stefan cel Mare si Sfint, Sl, colt eu st. Independentei, 1; 4, Panoulinformativ (in fa Prime’) din sr, Teor, 24; 5, Panoulinformativ din satul Cerobort, st. Cigindului nr. ‘Comuna Grities fafa Primariei comunei Gritiesti st. $tefan cel Mare, 72; 1, Panu! publicitar 2, Panoul publicitar de léng& Centrul de stindtate din s. Gratiesti, str. Prieteniei, 2 A; 3. Panoul publicitar de lings Centrul medical din s. Hulboeca, st. V. Alecsandri, 38; 4. Panourile amplasate pe linga staiile de autobuz-din comuna Gratiegt in s.Gratiesti str. Stefan cel Mare, 17 si 23; in s.Hulboaca, str. $tefan cel Mare,32 Comuna Stiuceni Panoul informativ, Primaria comunei Stiuceni, str. A. Mateevici, 13; 2. Panoul informativ, IMSP Centrul de Sandtate Stauceni, st, Péci, 8; 3, Panoul informativ, Stafia Veche, ste. Grtiesti, LI 4, Panoul informativ, la LP. Centrul de Exeeleny Chisindu, str. Gratiesti nr. 15 5. Panoul informativ, str. Unis, 20; 6. Panoul informativ, str. Frunze, 44 (In preajma magazinului Family Market); {in Viticultura gi Vinificatie din 7. Panoul informativ, Casa de Culturé, satul Goianul Nou, st. M. Eminescu, 7; 8, Panoul informati, stt. Gloriei,14, satul Goianul Nou, Comuna Tobatin Satul Tohatin 1. Panoul electoral din str. Paci (stain dela intrare ta st), 2, Panoul electoral din str. M, Eminescu, 22; 3. Panoul electoral, st. Pci 1 4, Panoul electoral in str. M, Eminescu, 28; 5 Panoul electoral din str. M. Eminescu, 48; 6.Panoul electoral dela stfia de transport str 31 August 7. Panoul electoral dn str. D. Cantemir, 7; 8, Panoul electoral din st. 1. Creangs, 13; 9. Panoul electoral din str. 1. Creangé, 33: 10, Panoul electoral din str. Stefan cel Mare, 25 (sta de transport), Satul Cheltuitori 1, Panou! electoral din str. Sf. Vinere (bar); 2. Panoul electoral din str SE. Vinere (staia de transport); 3. Panoul electoral din str. SE. Gheorghe, 2; 4, Panoul electoral din str. SE. Dumitru, 14 ‘Satul Buneti |, Panoul electoral din str Stefan cel Mare, 51; 2, Panoul electoral din str. Stefan cel Mare, 57 Comuna Truseni Panoul informativ de la Casa de Cultur, st. 27 August, 10; 2, Panoul informativ de la Gimnaziul nr, 99 ,Gh. V. Madan”, str. Stefan cel Mare, 103 3, Panoul de la Liceul Teoretic Truseni, st. Gheorghe Madan, 40; 4, Panoul informativ, magazinul-complex comercial, str. Buiueani, 1; sat. Dumbrava (Comuna Trugeni); 4. Panow de la intersectia strizitor Ioan Botezstorul cu Vierul, sat, Dumbrava (comuna Truseni), Satul Cotonita Panoul din preajma Primaiei satului Colonifa, st. Stefan cel Mare, 3; Panoul din sr. $tefan cel Mare, col cu str, Budestis Panoul din preajma Centrului de Creatie si Agrement, str. $tefan cel Mare, 35; Panoul de le stafia terminus de autobuz, str. Budestis 5. Panoul de la stafa terminus de microbus, st. Pédutilor; 6. Panoul de la traseul Tohatin — Colonia Satul Condrita 1, Panoul informativ din presima Primatiei: 2. Panoul din preajma rastigntl 3. Panoul din apropierea stat terminus de autobuz. din satul Condhifa. Satul Ghidighiet |. Panou, Stajia de transport public, in preajma sediului Priméiei, str. A. Mateeviei 2; 2, Panou, Statia de transport public, str. Stefan cel Mare, interseetie cu st. Victoriei; 3.Panou, Stajia de transport public, in preajima magazinului ,Ghidconsum”; sir, A. Mateeviei, intersectie cu str. B.P. Hasdeu; 4. Panou, Stafia de transport public, microbuzul, 106, str. Victoriei, interseetie cu str, Sardtur Beene Te . SLconmmucermentcraL