Sunteți pe pagina 1din 5

PROCEDUR « PREG TIREA PENTRU SITUA II PAGINA/DIN

S. C. S.R.L. Târgu- 1/5


DE URGEN I CAPACITATE DE R SPUNS »
Mure
Edi ia: 1 / Revizia: 0 Cod: PS-02-MS Exemplar nr. 1

« PREG TIREA PENTRU SITUA II DE URGEN I


CAPACITATE DE R SPUNS »
COD: PS-02-MS

Func ia Nume / Prenume Data Semn tura

Responsabil Calitate
Întocmit
Mediu S n tate
Reprezentantul
Verificat Managementului pentru
Calitate Mediu S n tate
Manager
Aprobat
General

Sec iunea CUPRINS Pagina


1 SCOP 2
2 DOMENIU DE APLICARE 2
3 DOCUMENTE DE REFERIN 2
4 DEFINI II I PRESCURT RI 2
5 PROCEDURA 2
6 RESPONSABILIT I 3
7 ÎNREGISTR RI 4
8 DOCUMENTE DE LEG TUR 4

Prezenta procedur este proprietatea S.C. S.R.L. Târgu-Mure .


Copierea neautorizat este interzis .
PROCEDUR « PREG TIREA PENTRU SITUA II PAGINA/DIN
S. C. S.R.L. Târgu- 2/5
DE URGEN I CAPACITATE DE R SPUNS »
Mure
Edi ia: 1 / Revizia: 0 Cod: PS-02-MS Exemplar nr. 1

1. SCOP
Procedura descrie modul în care se realizeaz asigurarea condi iilor pentru r spuns în
caz de situa ii de urgen de mediu.
Organiza ia a evaluat în mod activ necesit ile de r spuns pentru situa iile de urgen .

2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura se aplic la toate activit ile i locurile de munc din organiza ie unde sunt
identificate situa ii poten iale de urgen .

3. DOCUMENTE DE REFERIN
3.1. SR EN ISO 14001:2005 – Sisteme de management de mediu. Cerin e cu ghid de
utilizare.
3.3. Manualul calitate, mediu, s n tate i securitate ocupa ional , cod: MCMS-03.

4. DEFINI II I PRESCURT RI
4.1. Defini ii
4.1.1. În conformitate cu standardul SR EN ISO 14001:2005 – Sisteme de
management de mediu. Cerin e cu ghid de utilizare i OHSAS 18001:2004 – Sisteme de
management de securitate i s n tate în munc – Specifica ie.
4.1.2. În conformitate cu Manualul calitate, mediu, s n tate i securitate
ocupa ional , cod: MCMS-03.
4.1.3. Sistem de management de mediu - component a sistemului de
management general care include structura organizatoric , activit ile de planificare,
responsabilit ile, practicile, procedurile, procesele i resursele pentru elaborarea,
implementarea, realizarea, analizarea i men inerea politicii de mediu.
4.1.4. Program de management de mediu - este un proces care, prin intermediul
obiectivelor i intelor de mediu, transform angajamentele generale pe termen lung, într-un
plan de ac iune pe termen scurt i mediu.
4.1.5. Sistem de management OH&S – parte a sistemului de management general
care faciliteaz managementul riscurilor OH&S asociate afacerilor organiza iei. Acesta
include structura organizatoric , activit ile de planificare, responsabilit ile, practicile,
procedurile, procesele, i resursele pentru elaborarea, implementarea, realizarea, analizarea i
men inerea politicii OH&S a organia iei.

4.2. Prescurt ri
MG – Manager General
DT – Director Tehnic
RMCMS – Reprezentantul Managementului pentru Calitate Mediu
S n tate i Securitate Ocupa ional
RCMS – Responsabil Calitate Mediu
S n tate i Securitate Ocupa ional
C – ef de Compartiment
SMICMS – Sistem de Management Integrat Calitate Mediu
S n tate i Securitate Ocupa ional
OH&S – S n tate i Securitate Ocupa ional
PMCMS – Program de Management Calitate Mediu S n tate i
Securitate Ocupa ional
PROCEDUR « PREG TIREA PENTRU SITUA II PAGINA/DIN
S. C. S.R.L. Târgu- 3/5
DE URGEN I CAPACITATE DE R SPUNS »
Mure
Edi ia: 1 / Revizia: 0 Cod: PS-02-MS Exemplar nr. 1

PM – Protec ia Muncii
PSI – Prevenirea i Stingerea Incendiilor

5. PROCEDURA
5.1. Definire accidente posibile i situa ii de urgen .
Mod de ac iune în caz de urgen
5.1.1. Managementul identific toate punctele critice din cadrul organiza iei, care pot
genera situa ii de urgen în ceea ce prive te poten ialul de poluare a mediului i s n tatea i
securitatea angaja ilor.
5.1.2. RCMS i responsabilul PSI împreun cu efii de departamente întocmesc
planurile de interven ie pentru situa ii de urgen în conformitate cu cerin ele legale i
instruiesc personalul cu privire la modul de interven ie i reac ie în astfel de situa ii.
5.1.3. RCMS i responsabilul PSI organizeaz simul ri de situa ii de urgen în scopul
test rii capacit ii de r spuns i a identific rii poten ialului de îmbun t ire a eficacit ii
acesteia. Se efectueaz cel pu in dou simul ri de situa ii de urgen pe an.
5.1.4. În cadrul instruirilor periodice de PM i PSI se prelucreaz i modul de reac ie i
interven ie în situa ii de accidente de munc , specificând persoanele/institu iile care trebuie
anun ate precum i datele de contact ale acestora.
5.1.5. Toate documentele cu referin direct la situa ii de urgen se actualizeaz
periodic func ie de prevederile legislative în baza c rora au fost elaborate i a modific rilor de
dotare cu instala ii i echipamente.

5.2. Investiga ii dup terminarea situa iei de urgen


5.2.1. În cazul apari iei unei situa ii de urgen sau a unui incident cu impact
semnificativ asupra mediului se va efectua o investiga ie dup terminarea acestuia. O situa ie
de urgen sau un incident care necesit o investiga ie dup terminarea sa este acela care
produce o violare a normelor legale de mediu, are un impact major asupra s n t ii sau
serviciilor publice, produce devers ri necontrolate de substan e sau are impact major asupra
mediului.
5.2.2. Managerul general i/sau eful de compartiment stabilesc necesitatea
investig rii dup finalizarea incidentului. Se desemneaz o echip de investigare care
evalueaz cauzele incidentului i stabile te m surile ce se au în vedere pentru prevenirea sau
eliminarea efectelor în cazul unor incidente viitoare prin stabilirea de planuri de urgen i
documentarea rezultatelor.
5.2.3. Compartimentul afectat de incident preg te te un plan de ac iuni corective (dac
este necesar) i îl transmite RMCMS pentru verificare. Acesta examineaz activit ile
cuprinse în planul de ac iuni corective i le completeaz dac este necesar dup care transmite
planul de ac iuni corective c tre Managerului general pentru aprobare. eful de compartiment
implementeaz planul dup aprobare.

6. RESPONSABILIT I

6.1. Managerul General


a) aprob Planul de prevenire a situa iilor de urgen , cod: F-01-PS-02-MS;
b) pune la dispozi ie resursele necesare pentru a asigura capacitatea de r spuns
general a organiza iei la situa ii de urgen de mediu în conformitate cu cerin ele legale;
c) analizeaz i aprob m surile de îmbun t ire rezultate în urma test rii capacit ii de
r spuns.
PROCEDUR « PREG TIREA PENTRU SITUA II PAGINA/DIN
S. C. S.R.L. Târgu- 4/5
DE URGEN I CAPACITATE DE R SPUNS »
Mure
Edi ia: 1 / Revizia: 0 Cod: PS-02-MS Exemplar nr. 1

6.2. Reprezentantul Managementului pentru Calitate Mediu


S n tate i Securitate Ocupa ional
a) analizeaz periodic capacitatea de r spuns a organiza iei la situa ii de urgen de
mediu în conformitate cu cerin ele legale;
b) urm re te elaborarea, respectiv men inerea actualizat , func ie de cerin ele
prezentate la cap.5.1 a planurilor de prevenire sau a instruc iunilor men ionate la paragraful
5.1.2.

6.3. Responsabilul Calitate Mediu S n tate i Securitate Ocupa ional


a) întocme te planurile de interven ie în situa ii de urgen ;
b) întocme te Planul de prevenire a situa iilor de urgen , cod F-01-PS-02-MS;
c) efectueaz simul ri de situa ii de urgen pentru a testa capacitatea de r spuns;
d) efectueaz analiza simul rilor i face propuneri de îmbun t ire a capacit ii de
r spuns;
e) întocme te necesarul de dotare cu materiale PSI;
f) men ine sub control cantitatea, tipul i calitatea materialelor de interven ie;
g) men ine sub control locul de dispunere a materialelor de interven ie;
h) instruie te personalul cu privire la modul de interven ie în situa ii de urgen .

6.4. efii de Compartimente


a) asigur resursele umane necesare pentru aplicarea planurilor de urgen /situa ii
neprev zute, instruc iunile de exploatare / între inere / prevenire polu ri accidentale i
evenimente de mediu;
b) asigur elaborarea/actualizarea instruc iunilor de exploatare/între inere specifice
activit ilor desf urate în cadrul organiza iei;
c) asigur exploatarea i între inerea utilajelor i echipamentelor astfel încât s previn
apari ia unor polu ri accidentale i a incidentelor de mediu;
d) în colaborare cu responsabilul PSI stabilesc locul de amplasare a materialelor de
interven ie i modalitatea de acces a echipei de interven ie la acestea;
e) in sub control stocul minim de materiale de interven ie pentru situa ii de urgen ;
f) instruiesc periodic salaria ii din subordine privind modul de prevenire respectiv
ac iune în caz de poluare;
g) conduc echipa de interven ie;
h) actualizeaz periodic i afi eaz lista nominal a echipei de interven ie din
subordine;
i) anun responsabilul calitate mediu în caz de polu ri accidentale.

7. ÎNREGISTR RI

Înregis- P streaz Arhiveaz


Întocme te Distruge
trarea Respons. Durata Respons. Durata
F-01-PS-02-MS RCMS RCMS 2 ani Arhiva 5 ani Arhiva
F-02-PS-02-MS RCMS RCMS 2 ani Arhiva 5 ani Arhiva

Procese Verbale ale simul rilor


PROCEDUR « PREG TIREA PENTRU SITUA II PAGINA/DIN
S. C. S.R.L. Târgu- 5/5
DE URGEN I CAPACITATE DE R SPUNS »
Mure
Edi ia: 1 / Revizia: 0 Cod: PS-02-MS Exemplar nr. 1

8. DOCUMENTE DE LEG TUR

Cod document Denumire document


F-01-PS-02-MS Planul de prevenire a situa iilor de urgen
F-02-PS-02-MS Planurile de interven ie în situa ii de urgen