Sunteți pe pagina 1din 7

ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Nr de ore pe Nr ore pe an școlar


săptămână
1 34

Din ele,
Unități de conținut Numărul de ore pentru
evaluare
Regulile tehnicii securității și de conduită
2 1
în laboratorul de Informatică
I. Prelucrarea textelor 13 1
Total Semestrul I 15 2
I. Prelucrarea textelor 3 -
II. Algoritmi și executanți 9 1
III.Editarea imaginilor
7 1
Total Semestrul II 19 2
Total pe an de studii 34 4
Competențe specifice disciplinei
Învățământul gimnazial urmărește formarea următoarelor competențe specifice la Informatică:

1. Utilizarea instrumentelor cu acțiune digitală în scopul eficientizării proceselor de învățare, manifestând abordări inovatoare și spirit practic.

2. Interacțiunea cu membrii comunităților virtuale în scopuri de învățare, manifestând interes pentru învățarea activă, cercetare și colaborare,
respectând etica mediilor virtuale.

3. Promovarea în mediile digitale a elaborărilor și realizărilor personale și ale colectivului în care activează, dovedind ingeniozitate, spirit de
echipă și convingere.

4. Prelucrarea digitală a informațiilor text, numerice, grafice, audio și video, manifestând interes pentru învățare activă, comunicare și colaborare.

5. Perceperea științifică a rolului și impactului fenomenelor informatice din societatea contemporană, manifestând gândire critică și pozitivă în
conexarea diferitor domenii de studiu, activitate și valori umane.

6. Aplicarea intuitivă a metodelor de algoritmizare pentru soluționarea problemelor legate de prelucrarea digitală a informației, demonstrând
creativitate și perseverență.

7. Elaborarea de mijloace cu acțiune digitală prin implementarea algoritmilor în medii vizuale interactive, demonstrând respect și grijă față de
participanți, responsabilitate pentru succesul comun.
PLAN DE RECUPERARE /CONSOLIDARE

pentru anul de studii 2019-2020


Eșalonarea în timp Strategii didactice
Unități de conținut/ Conținut
Unități de competență Nr. de (forme de organizare, resurse Note
tematic Data
ore didactice, evaluare)

- Respectarea regulilor de Normele tehnicii securității în 1 - Activitate frontală/ individuală.


comportare și securitate în cabinetul de informatică. - Test/Evaluarea asistată de
cabinetul de informatică. Cum să ne comportăm în cabinetul de calculator.
- Respectarea regulilor de igienă a Informatică.
muncii la lecțiile de informatică.
Înserarea și editarea imaginilor. 1
Înserarea imaginilor pe diapozitive.
Formatarea imaginilor.
Mesaje în spațiul virtual. 1
Poșta electronică.
Aplicații de mesagerie.
Evaluare inițială 1
PROIECTAREA DIDACTICĂ A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE

Pentru anul de studii 2020-2021

Eșalonarea în timp Strategii didactice


Unități de conținut/ Conținut
Unități de competență Nr. de (forme de organizare, resurse Note
tematic Data
ore didactice, evaluare)

1. Prelucrarea textelor  15 ore

- Aplicarea operațiilor specifice 1.1. Aplicații de editare a textelor. 1 - Activitate frontală. Tema
editării textelor. 1.2. Formatarea caracterelor. 1 - Activitate individuală. 1.13
- Utilizarea instrumentelor de proiect
1.3. Formatarea paragrafelor. 1 - Activitate în grup.
corectare gramaticală a textelor. - Demonstrație.
- Crearea și prelucrarea listelor. 1.4. Așezarea în pagină. 1
- Observație.
- Crearea și editarea tabelelor. 1
1.5. Liste. - Reprezentări grafice.
- Crearea și editarea diagramelor. - Joc didactic.
1
- Inserarea obiectelor. 1.6. Instrumente de corectare.
- Instruirea asistată de calculator.
- Utilizarea instrumentelor de 1.7. Tabele. 2 - Test.
grafică orientată pe obiecte.
1.8. Diagrame. 2
- Utilizarea instrumentelor de
formatare a imaginilor din 1.9 Obiecte. 1
componența documentelor.
1.10. Metode de inserare a 1
obiectelor.

1.11. Formatarea imaginilor.


1
1.12. Corespondența combinată. 1
1.13. Evaluare sumativă. 1
Unități de competență Unități de conținut/ Conținut Eșalonarea în timp Strategii didactice Note
2. Algoritmi și executanți  9 ore

- Utilizarea metodelor de 2.1. Noțiune de algoritm. 1 - Activitate frontală.


algoritmizare pentru soluționarea Algoritmi și executanți. - Activitate individuală.
problemelor frecvent întâlnite în 1 Activitate în grup.
2.2. Metode de reprezentare a -
activitatea cotidiană.
algoritmilor. - Exerciții.
- Descrierea și utilizarea
repertoriului de instrucțiuni ale 2.3. Subalgoritmi. 1 - Lucrare practică.
executantului. - Demonstrație.
2.4. Instrucțiunile limbajului 2
- Elaborarea algoritmilor pentru - Observație
algoritmic. Algoritmi repetitivi.
executant. Ciclu cu contor. Ciclu cu condiție. - Reprezentări grafice.
- Utilizarea metodelor de - http://ctice.md/lectii_suport/
2.5. Algoritm cu ramificări. 1
reprezentare a algoritmilor. - Test.
Instrcțiunea de ramificare.
- Utilizarea metodei rafinării
succesive. 2.6. Generalități despre algoritmi. 1
- Definirea formatului general și Algoritmul de funcționare a
utilizarea instrucțiunilor de ciclu. calculatorului.
- Elaborarea algoritmilor utilizând 2.7. Clasificarea algoritmilor. 1
instrucțiunile de ciclu.
2.8. Evaluare sumativă. 1
- Elaborarea algoritmilor utilizând
instrucțiunea de ramificare.
- Analiza proprietăților
fundamentale ale algoritmilor.
- Identificarea structurii
algoritmilor (liniari, cu ramificări,
ciclici).
Unități de competență Unități de conținut/ Conținut Eșalonarea în timp Strategii didactice Note
3-A. Editarea imaginilor – 6ore

- Identificarea elementelor unei 1 - Activitate frontală.


3.1. Noțiunile de bază. Spațiu de
imagini cu rastru. lucru al editorului grafic. - Activitate individuală.
- Gestionarea fișierelor grafice. - Demonstrație.
1
- Importul fișierelor grafice. 3.2. Crearea imaginii cu rastru.
- Observație.
- Exportul fișierelor grafice. Importul imaginii cu rastru. - Exerciții.
- Transformarea geometrică a 1 - Lucrare practică.
fișierelor grafice. 3.3. Instrumente pentru desen.
Gestionarea proprietăților - Test
- Modificarea modelului de culoare instrumentelor de desen.
al fișierelor grafice.
Transformarea artistică a 1
- 3.4. Instrumente pentru selecție și
fișierelor grafice. editare.
1
3.5. Evaluare simestrială.
1
3.6. Prelucrarea textului.

La finele clasei a VIII-a elevul poate:


- să creeze și să prelucreze documente de tip text;
- să verifice corectitudinea gramaticală a documentelor de tip text;
- să insereze obiecte în documentele de tip text;
- să elaboreze și să depaneze în medii didactice algoritmi de comandă cu executanții,

manifestând următoarele atitudini specifice predominante:


- atitudine pozitivă, atenție și concentrare;
- elemente de creativitate în elaborarea documentelor de tip text;
- percepția științifică a algoritmilor, executanților și a limbajelor algoritmice;
- elemente de creativitate în algoritmizarea problemelor;
- inițiativă și perseverență în elaborarea și implementarea algoritmilor;
- respectarea regulilor de securitate, ergonomice, etice și de design în crearea și difuzarea documentelor de tip text.