Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Disciplina: Informatica Clasa: VIII-a Data: 21.01.2019 Profesor: Cojocaru Svetlana Tipul lecției: Mixtă
Subiectul lecției: Sortarea și selctarea înregistrărilor
Competențe specifice:
- Elaborarea modelelor informatice ale obiectelor, sistemelor şi proceselor frecvent întâlnite în activitatea cotidiană.
- Aplicarea metodelor de algoritmizare, de formalizare, de analiză, de sinteză şi de programare pentru soluţionarea problemelor legate de
prelucrarea digitală a informaţiei.
Subcompetențe:
- stabilirea ordinii de sortare a înregistrărilor ;
- utilizarea operaţiilor de selectare a înregistrărilor
- şi identificarea condiţiilor complexe de selectare;
- crearea listelor în foile de calcul.
Obiective:
- să sorteze înregistrările din listele propuse sau create ;
- să explice operaţii de selectare a înregistrărilor;
- să selecteze înregistrări cu ajutorul condiţiilor simple şi a condiţiilor complexe;
- să explice a operaţiile de rezumare a datelor;
- să creeze o bază de date după modelul propus .
Resurse și materiale didactice:
- proiector multimedia, conectat la calculator
- fişe pentru verificarea cunoştinţelor
- fişe de lucru
- prezentare PowerPoint
Resurse bibliografice:
- Gremalschi A.., Informatica. Manual pentru clasa a 9-a, Chişinău, Editura Ştiinţa, 2011
- Curriculum modernizat 2010
- https://www.gamesforthebrain.com/romanian/mastermind/
- https://support.office.com/ro-ro/article/Sortarea-datelor-dintr-o-zon%C4%83-sau-dintr-un-tabel-62d0b95d-2a90-4610-a6ae-2e545c4a4654
- https://support.office.com/ro-ro/article/Sortarea-%C3%AEnregistr%C4%83rilor-dup%C4%83-valori-text-numerice-sau-de-dat%C4%83-
be7cd4e2-ddda-44dc-ad5f-0fd8015008a8
- https://support.office.com/ro-ro/article/Filtrarea-datelor-dintr-o-zon%C4%83-sau-dintr-un-tabel-01832226-31b5-4568-8806-38c37dcc180e
- https://support.office.com/ro-ro/article/Aplicarea-unui-filtru-pentru-a-vizualiza-%C3%AEnregistr%C4%83ri-selectate-dintr-o-baz%C4%83-
de-date-Access-2a493ded-e544-4144-9103-b9b1d1865147
Metode de evaluare:
- întrebări orale
- activităţi practice în grup
- activităţi individuale şi în perechi
- lucru la calculator;
- manualul
SCENARIUL LECȚIEI
Activitatea Metode, strategii

Timp
Etapele lecţiei Activitatea profesorului
elevilor didactice
Salut elevii,verific prezența îi împart pe grupe( să fie 6 ) 5 Se pregătesc de lecție Discuție, explicație
Momentul
MOTTO: Succesul este suma eforturilor mici, repetate zi de zi. mi Explică ce am vrut să
organizatoric
Cum credeți de ce încep lecția cu acest citat? n spun cu acest motto
Să ne aducem aminte ce am studiat despre date în EXCEL Un elev din grup Metoda Cubului
1. Ce sunt datele și ce tipuri de date sunt în EXCEL învîrtește cubul și
2. Ce reprepezintă o bază de date și ce operații putem face cu ea 10 respectiv astfel alege
Verificarea
3. Lista de date ce reprezintă și din ce este compusă mi un număr. Grupul
cunoștințelor
4. Care sunt regulile de crearea a listelor în EXCEL n răspunde la fiecare
5. Formularul de date întrebare
6. Gestionarea datelor Anexa A
Tema: Sortarea și selctarea înregistrărilor Scriu în caiete se Observație
- Ce este sortare și o cheie de sortare așează câte 2 la
Anunțarea
- Ordine de sortare ascendentă și descendentă 1 calculator. Deschid
subiectului și
- Selectarea înregistrărilor mi aplicația Excel.
obiectivelor
- Filtrarea înregistrărilor n
urmărite
- Condiții de selectare
- Copierea înregistrărilor selectate
Le propun elevilor să meargă pe adresa 5 Deschid linkul și trec Observație,
Captarea
https://www.gamesforthebrain.com/romanian/mastermind/ să se joace mi jocul rezolvare
atenției
n
Operaţia de rearanjare a înregistrărilor dintr-o listă după valorile unuia sau a mai Urmăresc la proiector Observație,
multor cîmpuri se numeşte sortare. explicația temei. analiză, exercițiu
Puteți să sortați datele după : Elaborează fișa de
- text (de la A la Z sau de la Z la A), lucru exersând cele
- după numere (de la cel mai mic la cel mai mare sau invers) explicate
Dirijarea - după date și ore (de la cea mai veche la cea mai nouă sau invers) în una sau
22
învățării mai multe coloane.
mi
Asigurarea De asemenea, puteți să sortați după:
n
feedbackului - listă particularizată pe care o creați (cum ar fi Mare, Mediu sau Mic)
- sau după format, inclusiv culoarea celulei și a fontului sau setul de
pictograme.
Arăt în aplicația EXCEL unde facem din meniul alegem Data . Le arăt cum pot
lucra cu suportul de la MS Office. Le dau fișa de lucru fiecărui elev. Anexa B
https://support.office.com/ro-ro/Search/results?query=sortarea+inregistrarilor
Încheierea Anunț tema pentru acasă. 2 Notează în caiete
lecției Tema pag. 76-84 mi
Finisarea fișei de lucru, pregătirea pentru evaluarea sumativă n
Activitatea Metode, strategii

Timp
Etapele lecţiei Activitatea profesorului
elevilor didactice
Notez punctele în portofoliu și notez cei mai activi elevi la lecție

ANEXA A
Fișa pentru evaluarea cunoștințelor prin metoda cubului

Informaţia supusă prelucrării este reprezentată de calculator în formă de


1. Ce sunt datele și ce tipuri de date elementare și compuse.
Datele elementare sînt indivizibile în raport cu prelucrările la care

date sunt în EXCEL urmează a fi supuse. Exemple de astfel de date: numere întregi, numere
reale, cuvintele unui text, etc.
Datele compuse sînt alcătuite din mai multe date elementare şi pot fi
divizate în date mai simple.Exemple: informaţia din registrul clasei, care
conţine numele şi prenumele elevului, anul naşterii, domiciliul, etc.
Baza de date este un ansamblu de informaţii, organizate într-un  mod
2. Ce reprepezintă o bază de special, fapt ce facilitează stocarea, prelucrarea şi extragerea lor.

date și ce operații putem face


cu ea
Lista de date reprezintă o structură tabelară cu rînduri şi coloane.
3. Lista de date ce reprezintă și Fiecare rînd al listei este numit înregistrare, iar fiecare coloană- cîmp
al bazelor de date.
din ce este compusă Primul rînd al tabelului conţine denumirile de cîmpuri.
În procesul creării listelor se vor respecta următoarele recomandări:
 fiecare listă de date va fi creată într-o foaie separată de calcul;

4. Care sunt regulile de crearea  între denumirile de cîmpuri şi înregistrări nu trebuie să existe
rînduri goale;
 celulele dintr-o anumită coloană trebuie să conţină date de
a listelor în EXCEL acelaşi tip;
 datele din fiecare celulă a listei nu vor fi precedate de spaţii;
 celulele adiacente listei vor rămîne goale;
 fiecare înregistrare va fi numerotată, în acest scop utilizîndu-se
prima sau ultima coloană a listei de date.
În EXCEL exista un instrument FORM
5. Formularul de date
Înserarea înregistrărilor,Eliminarea înregistrărilor, Căutarea
6. Gestionarea datelor înregistrărilor, Editarea înregistrărilor
ANEXA B
FISA DE LUCRU EXCEL

Realizați o bază de date ca cea din modelul următor și urmați instrucțiunile:


Proba
Nume, prenume elev Proba B Proba C Media STAREA
A

Introduceți note de la 1 la 10 pentru cel puțin 30 elevi. Calculați mediile și stabiliți stările:
Note >= 5 ADMIS
Note < 5 RESPINS
Indicații:
Marcați câmpurile care conțin note și cu Format Cells --> Number--> alegeți 2 zecimale
Calculați media dând click la prima inregistare din câmpul media și cu Insert --> function alegeți AVERAGE, iar numerele alese sunt celulele
corespunzătoare fiecărei note obținute la cele 3 probe.
Pentru a copia formula automat și în celelalte câmpuri se poziționează cursorul în partea dreaptă jos până apare + și se trage în jos pană la ultima
poziție
Starea elevului se stabilește cu funcția IF astfel : click în celulă primei înregistrări la stare, Insert --> function se alege funcția IF, iar în fereastra
Logical_Test se pune condiția ca celula ce conține media să fie >=5, apoi în Value_if_true se scrie ADMIS și Value_false RESPINS
SORTARE Dorim să așezam în baza noastră de date elevii în ordinea descrescătoare a mediilor. Marcăm întregul tabel cu înregistrări și folosim
opțiunea DATA --> SORT. Vom alege ca prima cheie de sortare câmpul media-->descending
FILTRARE Dorim să filtrăm rezultatele pe fiecare câmp, procedăm ca mai sus dar alegem Filter
FORMATE CONDIȚIONALE : Încercăm să găsim în baza noastră de date mediile cuprinse între anumite valori: de exemplu: inte 5 și 6. Marcăm
întregul câmp media cu toate intergistrarile Format --> Condițional formatting și aleg beetween 5 and 6. Sortez și la sortare voi găsi această
condiționare, care îmi va returna valorile cerute
CONTORIZARE
RESPINȘI
Între 5-6
Între 7-8
Între 9-10
Sub tabel, veți număra într-o celula cu ajutorul funcției COUNT câți elevi au medii cuprinse între 5 și 6, câți elevi între 7 și 8 și câți elevi între 9 și
10.
Se sortează baza de date astfel încât să se afișeze ceea ce căutăm iar în dreptul celulei respinși introducem cu Insert --> function, alegem COUNT și
marcăm câmpul cu rezultatele obținute după ce am sortat. Vom obține numărul de respinși. La fel se procedează și pentru celelalte
GRAFIC STATISTIC Se marchează tabelul statistic. Se dă Insert --> Chart -->se alege un model de diagramă de exemplu PIE .