Sunteți pe pagina 1din 8

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

DGECTS mun. CHIȘINĂU


GIMNAZIUL CU PROFIL TEATRAL”ION LUCA CARAGIALE„
ARIA CURRICULARĂ „TEHNOLOGII”
COMISIA METODICĂ „ARTA, TEHNOLOGII ȘI SPORT”

„APROBAT”_______________ „COORDONAT”_______________
Boldurescu Elena, director al gimnaziului Bejenari Esmeralda, director-adjunct al gimnaziului
_____ _______________2019 _____ _______________2019

PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ


LA EDUCAȚIA TEHNOLOGICĂ pentru clasa a VII-a
MODELUL PLANULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT INDIVIDUAL APOBAT DE MECC 09.07.2018
Avand la bază Plan cadru 2018 -2019 , MECC
ANUL DE STUDII 2019– 2020

Semestrul I Semestrul II Anual


Numărul de ore 15 18 33
Numărul de evaluări 4 3 7

Cadrul didactic Cojocaru Svetlana


Proiectul este elaborat conform curriculum disciplinar, anul 2018

Discutat şi aprobat la şedinţa comisiei


Proces - verbal nr. ___ din ___________ 2019
Șef comisie metodică Cojocaru Svetlana /_______/
1. Preliminarii
Prin studiul disciplinei Educație tehnologică, se realizează corelarea cu exigențele formulate în documentele de politică educațională din
Republica Moldova și Comunitatea Europeană privind pregătirea elevilor pentru viață și învățare continuă, precum și permiterea posibilității de a
opta pentru o anumită carieră profesională. Disciplina Educație tehnologică, cu statut de disciplină obligatorie inclusă în Planul-cadru pentru
învățământul primar și gimnazial, este o disciplină de trunchi comun, componentă a ariei curriculare Tehnologii.
În cadrul disciplinei Educație tehnologică, se urmărește formarea competențelor specifice ce țin de asigurarea praxiologică a demersului
tehnologic, prin activități de achiziționare a unor cunoștințe funcționale și competențe necesare satisfacerii nevoilor fundamentale ale omului în
societatea contemporană, care vor spori capacitatea acestuia de a beneficia de progresul tehnologic în viața personală și publică, de a deveni
competitiv pe piața muncii, de a aborda un stil sănătos de viață, de a se orienta din perspectivă școlară și profesională în cunoștință de cauză. A trăi în
era digitală înseamnă a avea noi competențe, iar elevii claselor gimnaziale urmează să valorifice potențialul TIC-ului pentru a le dezvolta și a face
față provocărilor vieții moderne. În acest context, apare necesitatea creării condițiilor optime pentru dezvoltarea la copii a competențelor digitale.

2. Repere conceptuale
Obiectivul general al disciplinei Educație tehnologică – a forma elevilor cunoștințe, abilități și atitudini care vor asigura alfabetizarea tehnologică a
acestora și vor spori capacitatea de a atinge succesul în învățământul secundar general, la locul de muncă și în viața de zi cu zi, precum și dezvoltarea capacităților
de învățare pe tot parcursul vieții.
Scopul disciplinei Educație tehnologică – dezvoltarea gândirii centrate pe tehnică și tehnologie, ghidate spre înțelegerea principiilor de bază, care explică
descoperirile științei, dezvoltarea curiozității intelectuale bazate pe cercetarea personală, formarea unei anumite atitudini față de mediul tehnic și tehnologic,
stimularea spiritului creativ pentru sporirea calității vieții.

3. Administrarea disciplinii

Repartizarea modulelor pe clase


*Note:
 În fiecare an de studiu, se va asigura predarea a două module din lista celor propuse clasei respective, la alegerea elevilor și în funcție de
dotările disponibile. Selectarea modulelor se face de către elevi la începutul fiecărui an de studiu și este condiționată de modulele studiate
în anul precedent.
 Pe durata unui an de studiu, se vor aloca 15 ore pentru fiecare dintre modulele alese.

4. Competențe specifice
 Identificarea rolului și impactului istoric, cultural și social al tehnologiilor asupra mediului și societății, demonstrând respect pentru
valorile dezvoltării durabile..
 Realizarea proiectelor tehnologice pentru soluționarea unor probleme practiceutilitare, manifestând atitudine creativă, responsabilă și
etică în utilizarea tehnologiilor.
 Crearea de produse digitale specifice situațiilor de învățare, dând dovadă de corectitudine, adecvare și respect pentru etica mediilor
virtuale.
 Transpunerea achizițiilor tehnologice în contexte educaționale și cotidiene, demonstrând spirit de inițiativă și antreprenorial în vederea
dezvoltării personale.

5. Unități de învățare
MODULUL: ARTA CULINARĂ ȘI SĂNĂTATEA

REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR PE UNITĂȚI DE CONȚINUT


Unități de conținut Numărul de ore
1 Alimentația echilibrată 5
2 Prepararea culinară a produselor alimentare 3
3 Proiect de grup 7
4 Evaluarea și valorificarea proiectelor 1

MODULUL: LIMBAJ GRAFIC

REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR PE UNITĂȚI DE CONȚINUT


Unități de conținut Numărul de ore
1 Istoricul și dezvoltarea. Materiale și ustensile 3
2 Reguli de prezentare a desenelor 6
3 Desenul proiectiv 8
4 Evaluarea și valorificarea desenelor 1
MODULUL: ARTĂ CULINARĂ ȘI SĂNĂTATEA
Nr.
Unități de competențe Detalieri de conținut de Data Resurse Evaluare Observații
ore
Recapitularea achizițiilor curriculare pentru perioada instruirii la distanță: martie-mai 2020 (modulul Colaje și decorațiuni)
Explicarea preferințelor în Normele sanitar-igienice și Conversații/discuții/observare: calitatea
alegerea materialelor, regulile de protecție a muncii. lucrului, aspectul estetic și decorativ al
1
ustensilelor,tehnicilor, Evaluarea întregului proces de articolului; identificarea unor posibilități de
pentru crearea unor colaje confecționare. utilizare și decorare a articolelor.
și decorațiuni din Posibilități de utilizare și Aplicații practice: expoziție de lucrări.
materiale mixte. decorare a articolului; activități
1
și meserii specifice.
Evaluarea inițială EI
UNITATEA: ALIMENTAȚIA ECHILIBRATĂ
Componența nutritivă a Conversații/discuții/observare: substanțele
produselor alimentare și rolul lor nutritive necesare omului (macronutrienți:
în sănătatea omului. Conținutul proteine, carbohidrați, lipide; micronutrienți:
1
de macronutrienți și minerale și vitamine); apa și fibrele
micronutrienți în produsele alimentare, importanța mineralelor și
1.1. Recunoașterea alimentare vitaminelor pentru om; importanța consumului
substanțelor nutritive în
cerealelor integrale pentru om; componența
produsele alimentare.
Apa – component de nutriție. nutritivă a fructelor și legumelor; valoarea
1.2. Identificarea vaselor, 1
Fibrele alimentare nutritivă a pâinii.
uneltelor și dispozitivelor
necesare pentru
Aplicații practice: exerciții de identificare a
prepararea produselor
Vasele, dispozitivele și uneltele produselor alimentare – surse de substanțe
alimentare
pentru lucru.
1 nutritive; exerciții de alcătuire a unui regim
alimentar propriu în funcție de cheltuielile de
energie a organismului etc.; lucrări de
Normele sanitar-igienice și 1 selectare a vaselor și inventarului necesare EF
regulile de protecție a muncii în pentru lucru.
bucătărie. EF
UNITATEA: PREPARAREA CULINARĂ A PRODUSELOR ALIMENTARE
2.1. Realizarea tehnicilor Relația dintre alimentația Conversații/discuții/observare: alimentația
de lucru, respectând corectă și condițiile geografice, corectă în funcție de condițiile geografice,
1
normele sanitar-igienice climaterice, starea de sănătate, climaterice, de starea de sănătate, vârstă,
și regulile de protecție a vârstă, anotimp, profesii etc anotimp, activități desfășurate, profesii etc.
muncii. Meniuri pentru diferite 1 Aplicații practice: lucrări practice de preparare
2.2. Prezentarea unor ocazii/situații deosebite. a unor bucate și băuturi pentru masa de
meniuri pentru masa de Garnisirea produselor sărbătoare: produse de cofetărie (biscuiți,
Nr.
Unități de competențe Detalieri de conținut de Data Resurse Evaluare Observații
ore
prăjituri, torturi etc.), aperitive, salate etc.*;
înfrumusețarea/garnisirea (modelarea,
Metode și tehnologii de păstrare compoziția etc.) și servirea bucatelor; activități
a alimentelor în stare proaspătă.
1
sărbătoare, folosind de aranjare și servire a mesei de sărbătoare;
terminologia specifică. aranjarea spațiului și a mesei, aranjarea
Terminologie specifică. EF șervețelelor, tacâmurilor, paharelor.
1 EF
UNITATEA: PROIECT
Prepararea produselor pentru o
1
ocazie specială Conversații/discuții/observare: identificarea
Aranjarea și servirea mesei de unor posibilități de utilizare și decorare.
1
3.1. Realizarea unui sărbătoare Aplicații practice: elaborarea proiectelor de
proiect de preparare a Elemente de design în decorarea pregătire a unor bucate simple pentru masa de
produselor pentru o mesei și a bucatelor. Ustensile sărbătoare; prepararea și decorarea bucatelor;
1
ocazie specială, folosite pentru decorarea folosirea variatelor ustensile pentru obținerea
respectând succesiunea bucatelor decorațiunilor din legume și fructe în formă
operațiilor tehnologice. de: spirală, cerc, pătrat, romb etc. Produse:
Concurs gastronomic 1 servirea mesei festive.

EVALUARE SUMATIVĂ 1 ES
UNITATEA: EVALUAREA ȘI VALORIFICAREA PROIECTELOR
Conversații/discuții/observare: descrierea
4.1. Evaluarea întregului etapelor tehnologice utilizate în activitățile
proces de preparare a Profesii din domeniu: cofetar, practice.
1
produselor și a mesei brutar Aplicații practice: evaluarea aspectului mesei;
servite pentru sărbătoare. evaluarea produselor culinare: aspectul estetic,
mirosul, gustul, valoarea nutritivă.
MODULUL: LIMBAJ GRAFIC
Nr.
Unități de
Detalieri de conținut de Data Resurse Evaluare Observații
competențe
ore
UNITATEA: ISTORICUL ȘI DEZVOLTAREA. MATERIALE ȘI USTENSILE
Conversații/discuții/observare: rolul desenului în
Hârtie pentru desen format A4, 13.01.202 producția modernă; materiale și ustensile
1.1. Sesizarea creioane de mărcile: B și F
1
0 specifice desenului tehnic; Cum se lucrează cu
importanței desenului în
instrumentele specifice desenului tehnic?
activitatea practică a Trusă de desen, riglă, echere 22.01.202 Aplicații practice: alegerea și pregătirea
omului. cu unghiuri diferite, radieră 1 0 materialelor specifice; amenajarea locului de
etc. muncă.
EVALUARE FORMATIVĂ 1 27.01.2020 EF
UNITATEA: REGULI DE PREZENTARE A DESENELOR
03.02.202 Conversații/discuții/observare: cerințele și
Noțiuni despre standard 1 regulile de prezentare a desenelor; formate;
2.1. Identificarea 0
simbolurilor și semnelor Formate 10.02.202 standarde; tipuri de linii.
1 Aplicații practice: interpretarea simbolurilor și a
grafice convenționale, 0
semnelor convenționale specifice; executarea
specifice diferitor Inscripția principală a 17.02.202
1 elementelor grafice specifice, respectând tehnicile
domenii de activitate. desenului 0 de reprezentare corespunzătoare (tipuri de linii,
2.2. Respectarea Tipuri de linii și caractere de 24.02.202 caractere de desen etc.).
regulilor de prezentare a desen 1
0
desenelor. 02.03.202
Cotarea desenelor. Scara 1
0
EVALUARE FORMATIVĂ 1 09.03.2020 EF
UNITATEA: DESENUL PROIECTIV
Noțiuni generale despre 16.03.202
3.1. Realizarea 1 Conversații/discuții/observare: proiectarea pe
proiectare 0
proiecțiilor Proiectarea ortogonală: pe un unul sau mai multe plane de proiecții.
axonometrice ale 23.03.202
plan de proiecții, pe mai multe 1
corpurilor geometrice și plane de proiecții 0 Aplicații practice: executarea amplasării
ale pieselor după trei 30.03.202 vederilor pe desen; alegerea/determinarea vederii
vederi. Amplasarea vederilor pe desen 1 principale; construirea vederii a treia în baza a
0
3.2. Confecționarea în două proiecții.
Proiecțiile axonometrice ale 1 06.04.202
volum (machetă) a
corpurilor geometrice 0
corpurilor geometrice, Produse: construirea proiecției axonometrice a
prin realizarea pieselor cu suprafețe plane și a celor cu suprafețe
desfășuratelor. de rotație (cilindru, con, trunchi de con);
Nr.
Unități de
Detalieri de conținut de Data Resurse Evaluare Observații
competențe
ore
construirea crochiului unei piese; obținerea
Ordinea de construire a 13.04.202 desfășuratei unui corp geometric.
reprezentărilor pe desen.
1
0

04.05.202
Crochiul 1
0
Desfășurate ale corpurilor 11.05.202
1
geometrice 0
EVALUARE SUMATIVĂ 1 18.05.2020 ES
UNITATEA: EVALUAREA ȘI VALORIFICAREA DESENELOR
Conversații/discuții/observare: rigorile evaluării
4.1. Aprecierea
Criterii de evaluare a desenelor desenelor tehnice; importanța competențelor
corectitudinii respectării
tehnice Achiziții și posibilități 25.05.202 formate în cadrul cursului de desen tehnic și
regulilor de reprezentare
de aplicare a acestora în lumea
1 posibilitatea determinării viitoarei
grafică a desenelor 0
profesiilor profesii/meserii (arhitectură, design, inginerie
tehnice
etc.).