Sunteți pe pagina 1din 4

Fişa nr.

Sarcini de realizat
Tema

A1. Familiarizarea S1: Descrierea întreprinderii, istoriei de dezvoltare și structurii;


cu întreprinderea și De 28 de ani întreprinderea produce articole cosmetice și de parfumerie, de calitate înaltă, utilizând
regimul de lucru. componentele naturale cu efect unic, precum o cer consumatorii. Strategia companiei este orientată spre
Instruirea referitor respectarea colorației optime între preț și calitate, crearea unor condiții optime de lucru pentru angajații
la securitatea și întreprinderii. La moment, fabrica “ Viorica- Cosmetic”este recunoscută atât în Moldova, cât și în lume,
sănătatea în muncă produsele cosmetice fiind exportate în Ucraina, Belorusia, Lituania, România, Bulgaria ș.a.

S2: Identificarea regimului de lucru și aprovizionare al întreprinderii;


Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este, de regulă, uniform și constituie 8 ore pe zi, timp de 5
zile, cu două zile de repaus.

   
a) Durata schimbului de 8 h este prevăzut de CUDUL MUNCII.
Articolul 100. Durata zilnică a timpului de muncă
    (1) Durata zilnică normală a timpului de muncă constituie 8 ore.
    (2) Pentru salariaţii în vîrstă de pînă la 16 ani, durata zilnică a timpului de muncă nu poate depăşi 5 ore.
    (3) Pentru salariaţii în vîrstă de la 16 la 18 ani şi salariaţii care lucrează în condiţii de muncă vătămătoare, durata zilnică a timpului de muncă nu poate
depăşi 7 ore.
    (4) Pentru invalizi, durata zilnică a timpului de muncă se stabileşte conform certificatului medical, în limitele duratei zilnice normale a timpului de muncă.
    (5) Durata zilnică maximă a timpului de muncă nu poate depăşi 10 ore în limitele duratei normale a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămînă.
    (6) Pentru anumite genuri de activitate, unităţi sau profesii se poate stabili, prin convenţie colectivă, o durată zilnică a timpului de muncă de 12 ore, urmată
de o perioadă de repaus de cel puţin 24 de ore.
    (7) Angajatorul poate stabili, cu acordul scris al salariatului, programe individualizate de muncă, cu un regim flexibil al timpului de muncă, dacă această
posibilitate este prevăzută de regulamentul intern al unităţii sau de contractul colectiv ori de cel individual de muncă.
    (8) La lucrările unde caracterul deosebit al muncii o impune, ziua de muncă poate fi segmentată, în modul prevăzut de lege, cu condiţia ca durata totală a
timpului de muncă să nu fie mai mare decît durata zilnică normală a timpului de muncă.
    (9) Durata zilei de muncă poate fi, de asemenea, împărţită în două segmente: o perioadă fixă, în care salariatul se află la locul de muncă şi o perioadă
variabilă (mobilă), în care salariatul îşi alege orele de sosire şi plecare, cu respectarea duratei zilnice normale a timpului de muncă.

b) Regimul de aprovizionare al întreprinderii. Înțelegem că trebuie de reflectat:


- întreprinderea despune de spații de producere;
- întreprinderea este alimentată cu energie electrică;
- întreprinderea este alimentată cu energie termică;
- întreprinderea este alimentată cu apă;
- întreprinderea este conectată la canalizarea orășănească;
- întreprinderea are contracte de achiziție a materiei prime;
- întreprinderea are contracte de achiziție a materialelor secundare;

S3: Analiza indicatorilor tehnico‐economici ai întreprinderii;

S4: Însușirea cerințelor de securitate și sănătate în muncă și de protecție a mediului ambiant.


a) Referitor la securitate și sănătate în muncă: CUDUL MUNCII prevede
Articolul 65. Perfectarea documentelor la angajare
    (3) La angajare sau la transferare a salariatului la o altă muncă, conform prevederilor prezentului cod, angajatorul este obligat:
    c) să-l familiarizeze cu tehnica securităţii, igiena muncii, măsurile de securitate antiincendiară şi cu alte reguli de securitate şi
sănătate în muncă

(6) În cazul în care solicită prestarea muncii suplimentare, angajatorul este


Articolul 104. Munca suplimentară
obligat să asigure salariaţilor condiţii normale de muncă, inclusiv cele privind securitatea şi sănătatea în
muncă.

b) Reguli de securitate:
- Reguli de securitate la utilizarea substanțelor chimice;
- Reguli de securitate la utilizarea aparatelor electrice;
- Reguli de securitate la utilizarea energiei termică;
- Reguli de securitate la utilizarea a aparatelor de presiune înaltă;
- Reguli de securitate la utilizarea sistemelor de aprovizionare cu apă;
- Reguli de securitate la utilizarea sistemelor de canalizarea;
- Respectarea normelor de iluminare, normelor de protecție acusticâ (zgomot, vibrare), CMA a poluanților în
aerl la locurile de muncă, temperatura și umiditatea aerului la locurile de muncă.
- Siguranța personală şi generală
1. Niciodată nu mâncați, beți sau fumați la locul de muncă.
2. Citiți cu atenție etichetele produselor folosite şi instrucțiunile de utilizare a echipamentelor.
3. Folosiți doar acele echipamente pe care ați fost instruiți şi ați primit aprobarea să le folosiți de la responsabilul
de laborator.
4. Folosiți întotdeauna echipament de protecție (ochelari, mănuși, etc).
5. Dacă lucrați cu agenți toxici sau periculoși preparați probele sub nișă, sub supravegherea unui specialist şi
folosiți echipament de protecție adecvat. Laboratorul nu posedă nișă şi în consecință prepararea probelor care
conțin substanțe periculoase este interzisă în laborator.
6. Nu pipetaţi niciodată, nimic cu gura!
7. In laborator nu se vor purta pantaloni scurți, fuste scurte, sandale, șlapi, etc. Folosiți halat pentru protecția
hainelor.
- Utilizarea în siguranță a echipamentelor electrice
1. Utilizarea tuturor echipamentelor la locul de muncă se face doar cu acordul responsabilului.
2. Nu blocați accesul la panourile electrice.
3. Orice modificare a sistemului electric poate fi făcută numai de către personalul autorizat.
4. Evitați utilizarea prelungitoarelor electrice. Dacă totuși trebuie să folosiți unul, alegeți un prelungitor cu
pământare şi care să reziste la amperaj mare, cu siguranță proprie (dacă este posibil). De asemenea, asigurați-vă
că este instalat conform instrucțiunilor de siguranță. Cablurile de la prelungitoare nu trebuie să treacă pe sub uși,
de-a lungul coridoarelor, să atârne din tavan sau să fie conectate la alte prelungitoare.
5. Niciodată nu faceți modificări la modul de alimentare a echipamentelor.
- Utilizarea în siguranță a echipamentelor mecanice
La utilizarea compresoarelor folosiți numai duze omologate şi nu îndreptați jetul de aer către persoanele din jur.
1. Utilajele trebuie puse în funcțiune doar cu protecția activată.
2. Acordați atenție deosebită lucrului cu/sau în apropierea echipamentelor hidraulice sau pneumatice, deoarece
există posibilitatea unor mișcări bruște şi neașteptate a acestora, ce pot duce la răniri serioase.
- Utilizarea în siguranță a substanțelor chimice
1. Tratați orice substanță chimică ca un potențial pericol.
2. Asigurați-vă că toate chimicalele sunt etichetate corespunzător şi clar (numele substanței, concentrația, data şi
numele celui care o deține). Fiecare utilizator este responsabil de eventualele efecte adverse provocate de
substanțele pe care le deține, pe care le păstrează şi utilizează.
3. Evitați contaminarea şi utilizați judicios substanțele! Nu puneți chimicalele nefolosite înapoi în recipientul
original (încercați să scoateți din recipientul original doar cantitatea corectă.)
4. Depozitați substanțele, conform instrucțiunilor producătorului, în frigidere, congelatoare, containere, dulapuri,
sau cabinete etichetați corespunzător şi la temperaturile indicate.
5. Folosiți compuși volatili sau inflamabili numai în spatii bine ventilate (nișă chimică). Procedurile care produc
aerosoli trebuie efectuate sub nișă pentru a evita inhalarea materialelor periculoase.
- Instrucțiuni suplimentare de siguranță
1. Nu efectuați experimente cu substanțe toxice înainte de a lua toate măsurile de siguranţă referitoare la utilizarea
acestora.
2. Nu lucrați singur în laborator.
3. Mențineți spațiul de lucru curat şi organizat.
4. Nu lăsați nesupravegheate experimentele în derulare.
5. Nu folosiți flacără deschisă în laborator.
6. Utilizați mănuși speciale pentru îndepărtarea recipientelor fierbinți de pe plite.
7. La fiecare folosire a ochelarilor de protecție verificați să nu aibă crăpături sau deteriorări. Acestea pot
determina spargerea lentilelor ochelarilor în timpul utilizării, ceea ce poate duce la răniri serioase.
8. Mențineți accesul direct şi facil la ieșiri, extinctoare, panouri electrice şi la zona de spălat.
9. Nu folosiți coridoarele pentru depozitare sau ca spatii de lucru.

c) Referitor la protecția mediului ambiant: LEGEA Nr. 1515 din 16-06-1993 privind protecţia mediului
înconjurător PREVEDE:
Secţiunea 1. Protecţia solului
Art. 38. - Este interzisă şi se sancţionează, coform legii, depozitarea şi împrăştierea pe sol, în afara perimetrelor
admise şi special amenajate a deşeurilor de producţie şi menajere, a moluzului rezultat din construcţii, a fierului vechi, a
ambalajelor de orice fel, a reziduurilor industriale, a substanţelor chimice şi radioactive.

- utilizarea maretiei prime vegetale presupune formarea de deșeuri de producere și atunci necesită
prevederea stocării regulamentare a deșeurilor (teren pavat ori betonat, cu tomberoane, îndrădit) și Contract de
evacuare a deșeutilor cu Regiile de salubrizare a localității;
Secţiunea 2. Protecţia resurselor acvatice şi a ecosistemelor acvatice
Art. 47. - Agenţii economici, indiferent de forma de proprietate, care folosesc resursele acvatice şi care evacuează ape uzate
sînt obligaţi:
a) să reactualizeze, în decurs de un an de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autorizaţiile emise de autorităţile pentru mediu
în modul stabilit pentru captarea necesarului de apă şi deversarea apelor uzate în locurile de amplasare a barajelor şi altor
instanţii hidrotehnice pe albiile cursurilor de apă şi să execute în termenele stabilite lucrările recomandate;
b) să asigure preepurarea apelor reziduale la nivelul standardelor stabilite înainte de deversarea lor în reţeaua de canalizare a
localităţilor. Acumularea apelor reziduale în orice rezervoare este admisă numai cu acordul comun al autorităţilor
administraţiei publice locale, al autorităţilor pentru mediu şi al serviciului sanitar epidemiologic;
c) să aplice soluţii tehnice pentru a asigura durabilitatea apeductelor şi pentru îmbunătăţirea tehnicii de irigaţie în scopul
evitării pierderilor de apă, preîntămpinării deteriorării solurilor şi altor fenomene negative;
d) să nu afecteze potenţialul de refacere a resurselor biologice specifice, calitatea apelor şi stabilitatea ecosistemelor acvatice
prin activităţi de exploatare a construcţiilor hidrotehnice, prin piscicultură şi pescuit.

- este știut că utilizarea apei în tehnologie presupune poluarea ei cu formare de ape reziduale de producere.
Deci cerința legală e să fie
prevăzut un sistem local de purificare a acestor ape, cu control de laborator până la evacuarea lor în
canalizarea orașenească (semnat
Contract cu Regiile “Apâ-canal”). În asemenea caz întreprinderea elaborează Normativ de devărsări limitat-
admisibile în canalizare;
Secţiunea 4. Protecţia atmosferei
Art. 57. - Agenţii economici, indiferent de forma de proprietate, activitatea cărora este legată de surse de poluare fixe sau
mobile sînt obligaţi:
a) să doteze liniile tehnologice cu utilaje şi dispozitive de captare şi neutralizare a pulberilor şi gazelor nocive, să nu încalce
normativele concentraţiei substanţelor nocive în emisii supra limitelor legal admise;
b) să aplice măsurile necesare pentru a nu admite poluarea atmosferei cu pulberi sau substanţe volatile la transportarea şi
păstrarea deşeurilor de orice fel;
c) să creeze şi să întreţină spaţii verzi în jurul obiectivelor industriale, să sădească aliniamente de arbori şi arbuşti în zonele
limitrofe drumurilor pentru îmbunătăţirea calităţii aerului şi protecţiei fonice;
d) să asigure măsurile de izolare a surselor generatoare de zgomote şi vibraţii şi de protecţie fonică a populaţiei, să nu admită
depăşirea limitelor admise de zgomote şi vibraţii, radiaţii neionizante (elecromagnetică, infraroşie, ultravioletă, laser).

- Specificul producerii produselor cosmetice presupune emisii în atmosferă a vaporilor de uleiuri, de


eteri, pulberi, ce presupune prezența unui sistem de captare, neutralizare a noxelor, și parametrii surselor de
emisii (înălțimea, diametrul) să asigure respectarea CMA pentru aerul atmosferia la dispersare în atmosferă;

Opinia elevului Realizând sarcina S1 am aflat că:


referitor la - întreprinderea Viorica Cosmetic s-a înființat în 1989 și în scurt timp a devenit cunoscută în tot spațiul URSS;
cunoștințe noi - astăzi este o companie modernă care produce cosmetice curate și inofensive;
primite realizând
sarcina pusă: - materia prime utilizată este de origine vegetală fiindt lansată în 2016 propria plantație ecologică VioPark,
cultivăndu-se trandafirul, lavanda, salvia, menta, feniculul, irisul și altele etc;
- în scop de dezvoltare a asortimentului în întreprindere există un Departament de Cercetare care a fost extins și
două laboratoare ale fabricii reamenajate;
- La moment, fabrica “ Viorica- Cosmetic”este recunoscută atât în Moldova, cât și în lume, produsele cosmetice
fiind exportate în Ucraina, Belorusia, Lituania, România, Bulgaria ș.a.

Realizând sarcina S2 am înțeles că:


- o întreprindere are regim de lucru stabilit în conformitate cu legislația muncii: 8h în care intră șe pauză de
masă;
- pentru funcționare o întreprindere trebuie să dispună de spații de producere și dotare suficientă, alimentată cu
energie electrică, termică, apă, materie primă, materiale secundare, transport;
- pentru activitate ecte necesar ca la întreprindere să fie prevăzute ateliere dereparație și să fie canalizată,
- în rezultatul activității la întreprindere se formează deșeuri, ape reziduale, au loc emisii în atmosferă;

Realizând sarcina S3 am înțeles că:


- starea întreprinderii poate fi caracterizată prin indici economici: asortiment de produse, nivel de producere,
nivel de realizare a producției;
Realizând sarcina S4 am înțeles că:
- angajatorul este obligat să asigure condiții inofensive de muncă pentru angajat, inclusiv echipament special,
temperatura, umiditate și conținut de substanșe nocive în aerul încăperilor de producere, eluminarea, nivel de
zgomot și vibrație normativ;
- în scop de securitate și sănătate angajatului i se impune cunoașterea și respectarea regulilor de securitate de
multe genuri;
- întreprinderile sunt obligate să respecte cerințel de protecția mediului la stocarea deșeurilor de producere, la
devărsarea apelor reziduale, la emisia noxelor în atmosferă;
-întreprinderile sunt obligate să creeze și să întrețină spațiile verzi din jurul obiectivelor industriale, să sădească
arbori și arbuști;
-agenți economici sunt obligați să doteze liniile tehnologice cu utilaje și dispozitive de captare și nutralizare a
pulberilor și gazelor nocive, să nu încalce normativele concentrației substanțelor nocive în emisii asupra limitelor
legal admise;

A elaborat: Spînu Mihaela


A verificat conducătorul practicii: Drucec Lludmila
Nota: ______________