Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nesecret

INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN Nr.103944 din 19.09.2019


TELEORMAN Ex. unic.
SERVICIUL RESURSE UMANE

APROB
ŞEFUL INSPECTORATULUI
Comisar- şef de poliţie

DUMITRAŞCU GHEORGHE-VALENTIN

ANUNŢ

Inspectoratul de Politie Judeţean Teleorman, prin intermediul Serviciului resurse umane,


desfăşoară activităţi de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru admiterea în instituţiile de
învăţământ postliceale ale Inspectoratului General al Poliţiei Române, sesiunea ianuarie 2020,
învăţământ cu frecvenţă, pentru următoarele instituții de învățământ:

1. Şcoala de Agenţi de Poliţie “VASILE LASCĂR” - Câmpina;


2. Şcoala de Agenţi de Poliţie “SEPTIMIU MUREŞAN” - Cluj-Napoca;

Locurile scoase la concursurile de admitere sunt comune pentru femei şi bărbaţi.


Precizări privind condițiile și criteriile pentru participarea la concursurile de admitere

Pentru a participa la concursurile de admitere, persoanele care intenţionează să candideze


trebuie să îndeplinească următoarele condiţii legale:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; aptitudinea/inaptitudinea se
constată de structurile de specialitate ale M.A.I/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a
examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, inexistenţei tatuajelor ori a
elementelor ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implementate, pe/în corp,
neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării
psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care
participă la concursul de admitere;
f) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat și foaie matricolă;
g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
j) să nu fi fost destituite dintr-o funcţie publică sau să le fi încetat contractual individual de
muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
k)să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
De asemenea candidaţii trebuie să îndeplinească criteriile specifice pentru recrutarea
candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ, forma de învăţământ cu
frecvenţă:

1
a) inexistenţei tatuajelor ori a elementelor ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate
sau implementate, pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară;
b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia
candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii
Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
c) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
Candidații care au fost declarați ”admis” la concursul de admitere în instituțiile de
învățământ nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu
caracter politic.

Candidaţilor care nu îndeplinesc condiţiile legale şi criteriile specifice stabilite de actele


normative în vigoare nu li se mai întocmesc dosare de recrutare.

Candidaţii care optează pentru participarea la concursurile de admitere la instituţiile de


învăţământ postliceal, în armele şi specializările/specialităţile pentru care unităţile din cadrul
Inspectoratului General al Poliției Române au sarcini de recrutare, sesiunea ianuarie 2020 trebuie:
a) să se exprime personal, liber, fără echivoc şi în deplină cunoaştere a condiţiilor şi
criteriilor pe care trebuie să le îndeplinească în vederea participării la etapele concursului de
admitere;
b) să formuleze în scris opţiunea potrivit ofertei educaţionale;
c) să se adreseze pentru recrutare potrivit organizării administrativ-teritoriale şi specialităţii
pentru care opteză, în raport de domiciliul/reşedinţă înscris/ă în cartea de identitate;
d) să îndeplinească în mod cumulativ condiţiile şi criteriile stabilite de actele normative şi
dispoziţiile incidente;
e) să se prezinte şi să promoveze evaluarea psihologică pentru a fi declaraţi “Apt
psihologic” de către specialiştii Centrului de Psihosociologie al M.A.I. conform prevederilor legale
în vigoare;
f) să constituie fişa medicală completată la toate capitolele de specialitate prevăzute şi
concluzionată: APT pentru instituţii de învăţământ M.A.I. conform prevederilor legale în vigoare;
g) să constituie dosarele de candidat în volum complet şi la termenul limită prevăzut de
prezentul anunţ.

Precizări privind depunerea documentelor

Perioada pentru depunerea cererilor de înscriere este:


- 01.10 - 15.11.2019 pentru candidaţii la şcolile postliceale de poliţie, pentru sesiunea
ianuarie 2020 ;
Termenul limită de depunere a documentelor la dosarul de recrutare este:
- 22.11.2019 pentru candidaţii la şcolile postliceale ale Poliţiei Române ;

Pentru înscriere/recrutare, fiecare candidat va depune la Serviciul resurse umane din


cadrul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman următoarele documente:
1 - Cererea-tip de înscriere (Anexa 1), şi curriculum vitae (Anexa 3);
2 - Documente care atestă nivelul şi specializarea studiilor absolvite, respectiv: copii ale
diplomei de bacalaureat/diplomei echivalente cu aceasta, ale foii matricole. Documentele vor fi
prezentate şi în original, în vederea certificării pentru conformitate şi semnării de persoana
desemnată şi de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după
realizarea certificării copiilor. Aceste documente pot fi depuse şi în copie legalizată;
3 - declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare (Anexa 2);
4 - copii ale actului de identitate şi, dacă este cazul, carnetului de muncă/ certificatului
stagiu de cotizare şi/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă, livretului
militar;

2
5 - copii ale certificatului de naştere pentru candidat, soţ/soţie şi fiecarui copil, ale
certificatului de căsătorie, precum şi, după caz, ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă ori
schimbarea numelui;
6 – Autobiografia (se va scrie de mână personal de către candidat, cu cerneală/pastă
albastră, lizibil, fără ştersături sau prescurtări, Anexa 4);
7 - Tabelul nominal cu rudele candidatului (Anexa 5);
8 - Certificatul de cazier judiciar pentru candidat, în original (cu motivaţia admitere în
unitatea respectivă de învăţământ);
9 - Fişa medicală - tip de încadrare in Ministerul Afacerilor Interne - concluzionată de
medicul-şef al Centrului Medical Judeţean Teleorman, original;
10 - Caracterizarea de la ultima instituţie de învăţământ absolvită sau ultimul loc de
muncă, (SEMNATĂ DE CONDUCATORUL UNITATII, ÎNREGISTRATĂ ŞI ŞTAMPILATĂ),
în original;;
11– trei fotografii color 3/4 cm şi două fotografii color 9/12 cm, pe suport de hârtie (în
ţinută civilă) având menţionate pe verso, cu majuscule, următoarele date ale candidatului: numele,
prenumele tatălui, prenumele candidatului, codul numeric personal; (NETĂIATE)
12 – un dosar plic;
13– alte documente solicitate de către instituţiile de învăţământ/ inspectoratele beneficiare.

Candidaţii se vor prezenta în vederea înscrierii cu documentele mai sus menţionate atât în
original, cât şi în copie, pentru certificarea conformităţii. Originalul documentelor prezentate se
restituie candidatului.

Suplimentar documentelor menţionate mai sus, candidaţii care se înscriu pentru locurile
alocate distinct minorităţilor naţionale – romi, maghiari, alte minorităţi - depun la dosarul de
recrutare şi o adeverinţă emisă de o organizaţie etnică/minoritară, constituită potrivit legii, care să
ateste etnia de apartenenţă a candidatului, respectiv calitatea de etnic şi declară pe propria
răspundere apartenenţa la etnie/minoritatea respectivă.
Candidații pot opta pentru una din cele două instituții de învățământ din prezentul anunț.
Candidaţii olimpici pentru învăţământul superior – forma de învăţământ cu frecvenţă, depun
copii legalizate de pe diplomele care certifică premiile obţinute la olimpiadele şcolare internaţionale
la disciplinele din cadrul probei de evaluare a cunoştinţelor pentru facultatea unde optează.
Candidaţii care în perioada studiilor liceale au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la
olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale (denumit în
continuare M.E.N.) beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea probelor scrise de evaluare a
cunoştinţelor, pe locurile finanţate de la bugetul de stat, dacă au fost declaraţi „apt” sau, după caz,
„promovat”, la probele eliminatorii şi îndeplinesc celelalte condiţii legale şi criterii specifice pentru
admiterea în instituţiile de învăţământ ale M.A.I.

Candidaţii care în perioada studiilor liceale au obţinut distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la
olimpiadele şcolare naţionale recunoscute de Ministerul Educaţiei Naţionale, la disciplinele din cadrul
probelor de evaluare a cunoștințelor pentru școala unde se înscriu, precum și copiii polițiștilor/
personalului militar rănit sau decedat într-un accident de muncă, beneficiază de dreptul de a se înscrie,
fără susţinerea probelor scrise de evaluare a cunoştinţelor, pe locurile finanţate de la bugetul de stat,
dacă au fost declaraţi „apt” sau, după caz, „promovat”, la probele eliminatorii şi îndeplinesc celelalte
condiţii legale şi criterii specifice pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale M.A.I.

Examinarea medicală a candidaților se realizează la unitățile medicale teritoriale ale MAI,


respectiv Centrul Medical Judeţean Teleorman și constă în evaluarea detaliată a stării de sănătate,
conform baremelor medicale în vigoare. Aceasta se concretizează prin completarea fişei medicale-
tip.
Fișa medicală-tip se eliberează personal candidaților în baza adresei unității de recrutare.
După examinarea generală și măsurarea indicilor antropometrici, în situaţia observării
directe a existenței la candidați a tatuajelor ori a elementelor ornamentale, de orice natură, aplicate,
inserate sau implementate, pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, fișa se
3
transmite cu adresă, unității de recrutare, care face mențiunea „NEPROMOVAT” pe aceasta şi o
clasează la secretariatul unităţii. Candidatului nu i se întocmeşte dosar de recrutare şi este informat
cu privire la acest aspect.
Fișa medicală se încheie pentru candidatul care îndeplineşte cumulativ toate criteriile
medicale prin acordarea avizului APT pentru instituţii de învăţământ M.A.I.
Fișele medicale cu mențiunea „INAPT” pentru admiterea în instituțiile de învățământ care
pregătesc personal pentru nevoile MAI se păstrează/arhivează la nivelul centrelor medicale
județene/centrelor medicale de diagnostic și tratament ambulatoriu, cu informarea unităţii de
recrutare şi a candidatului, cu privire la acest aspect.
Examinarea medicală si evaluarea psihologică sunt gratuite, conform reglementărilor legale
în vigoare, cu excepţia examinărilor suplimentare.

Evaluarea psihologică a candidaţilor se efectuează de către specialişti din cadrul M.A.I., la


o dată ce va fi adusă la cunoştinţa candidaţilor înscrişi, prin afişarea pe site-ul oficial al I.P.J.
Teleorman (http://tr.politiaromana.ro).
Pentru candidaţii care nu au promovat testarea psihologică sau au fost declaraţi „Inapt
medical”, activitatea de recrutare încetează.
Detalii privind Admiterea ianuarie 2020, probele de admitere, tematica şi bibliografia de
concurs, graficul/calendarul desfăşurării concursului precum şi alte elemente de interes pentru
candidaţi vor fi publicate pe site-ul fiecărei instituţii de învăţământ.

Precizări privind înscrierea candidaților la sediile unităților de învățământ

Înscrierea candidaţilor care au fost declaraţi apt psihologic şi medical, se realizează:


- În perioada 10 – 11.01.2020, pentru sesiunea ianuarie 2020, la sediul şcolilor de agenţi
de poliţie.

În vederea înscrierii, candidaţii prezintă următoarele documente:


 cartea de identitate sau paşaportul ;
 diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original;
 Toţi candidaţii care au absolvit studiile liceale în afara României, cu diplomă de
bacalaureat sau echivalentă acesteia, promoţia 2019, au obligaţia de a prezenta următoarele
documente:
a) atestatul de recunoştere a studiilor emis de catre direcţia de specialitate din cadrul
Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, în copie, certificată cu originalul de către
funcţionarul competent; se acceptă şi copie legalizată;
b) diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în traducere legalizată;
c) foaia matricolă din perioada studiilor liceale, în traducere legalizată.
 alte documente solicitate prin dispoziţiile de recrutare ale inspectorilor generali
şi/sau metodologiile de admitere .

Precizări privind susţinerea probelor eliminatorii la concursul de admitere la instituția de


învățământ
Unităţile de învăţământ postliceal ale I.G.P.R organizează şi desfăşoară activităţile specifice
probelor eliminatorii, la sediul fiecărei instituţii, în perioada 12 – 17.01.2020, pentru sesiunea
ianuarie 2020, conform graficelor stabilite de către fiecare unitate de învăţământ postliceal.
Concursul de admitere cuprinde probe eliminatorii (contravizita medicală şi verificarea
aptitudinilor fizice) şi probe de verificare a cunoştinţelor (test grilă/proba de cunoştinţe la
disciplinele de concurs) desfăşurate la sediile instituţiilor de învăţământ.
Contravizita medicală a candidaţilor se realizează de către o subcomisie medicală legal
constituită din specialişti desemnaţi de Direcţia Medicală – M.A.I, care examinează candidaţii,
verifică înscrisurile fişei medicale-tip MAI şi finalizează examenul medical prin emiterea unui aviz
medical de tipul „APT”/„INAPT” după caz. Rezultatul verificării îndeplinirii criteriului privind
4
existenţa la candidaţi a diverselor semne particulare evidente, tatuaje ori elemente ornamentale, de
orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de
vară, se comunică comisiei de concurs, în vederea dispunerii măsurilor necesare, potrivit
competenţelor.
Pentru susţinerea probelor de verificare a aptitudinilor fizice, candidaţii se vor prezenta cu
echipamentul sportiv necesar; nu este admisă la susţinerea probelor purtarea pantofilor de sport cu
crampoane sau cuie.
La probele eliminatorii de concurs – contravizita medicală şi verificarea aptitudinilor fizice -
nu se admit contestaţii, rezultatele consemnate de subcomisiile de specialitate fiind definitive.

Precizări privind susţinerea probelor de verificare a cunoştinţelor la concursul de admitere


Unităţile de învăţământ postliceal ale I.G.P.R vor organiza şi desfăşura proba de verificare a
cunoştinţelor în data de 19 ianuarie 2020, pentru sesiunea ianuarie 2020 cu respectarea
metodologiei de admitere în vigoare.
La unităţile de învăţământ postliceal ale I.G.P.R, proba de verificare a cunoştinţelor va
consta într-un test–grilă la disciplinele limba română şi limba străină. Subiectele pentru proba de
verificare a cunoştinţelor se vor formula din conţinutul tematicii de concurs stabilită la nivelul
Comisiei de admitere a I.G.P.R..
Detaliile privind conţinutul tematicii şi bibliografiei recomandate pentru concursurile de
admitere şi calendarul desfăşurării acestora se vor consulta pe site-ul oficial al fiecărei instituţii de
învăţământ.

Precizări privind recrutarea şi selecţia copiilor aflaţi în întreţinerea poliţiştilor răniţi sau a
copiilor polițiștilor decedaţi ca urmare a rănirii într-un accident de muncă şi a copiilor
personalului militar, clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar ori, după caz,
decedat, în timpul şi în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu

Copiii aflaţi în întreţinerea poliţiştilor răniţi sau decedaţi ca urmare a rănirii într-un
accident de muncă, cercetat şi înregistrat conform legislaţiei în vigoare şi copiii personalului
militar, clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar ori, după caz, decedat, în timpul şi în
legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, ca urmare a rănirii într-un accident de muncă,
cercetat şi înregistrat conform legislaţiei în vigoare, pot solicita în scris ministrului afacerilor
interne înmatricularea în instituţiile de învăţământ din cadrul M.A.I, în anul I de studii
postliceale/studii universitare de licenţă, fără susţinerea probei de verificare a cunoştinţelor, în
conformitate cu prevederile Ordinului M.A.I nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate
poliţiştilor încadraţi într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor
poliţiştilor decedaţi, respectiv ale Ordinului M.A.I. nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin
acordate personalului militar încadrat într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru
serviciul militar şi familiilor acestora, precum şi familiilor personalului militar decedat ambele cu
modificările şi completările ulterioare.
Prin copil aflat în întreţinerea poliţistului rănit sau decedat ca urmare a rănirii într-un
accident de muncă, cercetat şi înregistrat conform legislaţiei în vigoare, respectiv în întreţinerea
personalului militar, clasat inapt sau apt limitat pentru serviciul militar ori, după caz, decedat, în
timpul şi în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, ca urmare a rănirii într-un accident de
muncă, cercetat şi înregistrat conform legislaţiei în vigoare, se înţelege, potrivit art. 499 din Legea
nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, copilul
minor, precum şi copilul devenit major, dacă se află în continuarea studiilor, până la terminarea
acestora, dar fără a depăşi vârsta de 26 de ani. Copilul major aflat în întreţinerea poliţistului rănit
sau decedat ca urmare a rănirii într-un accident de muncă depune la unitatea de recrutare o
adeverinţă care să ateste faptul că este în continuarea studiilor.
Verificarea îndeplinirii condiţiilor generale şi a criteriilor specifice de admitere revine
unităţii de recrutare, care transmite la D.G.M.R.U –M.A.I propunerea privind înmatricularea şi
documentaţia care fundamentează aceasta, în copie.
5
Dosarul de recrutare conţine:
a) documentele prevăzute de actele normative în vigoare pentru selecţia şi admiterea în
instituţiile de învăţământ din cadrul M.A.I;
b) adeverinţă care să ateste faptul că este în continuarea studiilor pentru copilul major, dar
fără a depăşi vârsta de 26 de ani aflat în întreţinerea poliţistului rănit sau decedat ca urmare a rănirii
într-un accident de muncă;
c) formularul pentru înregistrarea accidentelor de muncă (FIAM) sau, după caz, procesul-
verbal de cercetare a evenimentului, în fotocopie;
d) decizia medicală avizată sau certificatul-decizie medicală, emisă/emis pe numele
poliţistului rănit sau al poliţistului decedat, în fotocopie;
e) certificatul de deces al poliţistului decedat, dacă este cazul, în fotocopie
Unităţile de învăţământ postliceal ale I.G.P.R vor aduce la cunoştinţa candidaţilor, prin
afişare, numărul de locuri pentru care se candidează şi numărul de locuri “rezervat pentru
beneficiarii Ordinului M.A.I nr. 35/2014 privind măsurile de sprijin acordate poliţiştilor încadraţi
într-un grad de invaliditate şi familiilor acestora, precum şi familiilor poliţiştilor decedaţi, respectiv
ale Ordinului M.A.I. nr. 108/2014 privind măsurile de sprijin acordate personalului militar încadrat
într-un grad de invaliditate sau clasat apt limitat pentru serviciul militar şi familiilor acestora,
precum şi familiilor personalului militar decedat conform informărilor primite.
Candidaţii înscrişi în concurs care au fost declaraţi „apt” şi „promovat” la contravizita
medicală şi care au promovat proba de evaluare a performanţei fizice sunt declaraţi „admis” la
instituţia de învăţământ a MAI/programul de studii la care au solicitat înmatricularea..
Alte precizări
Activitatea de recrutare încetează în situaţiile în care candidatul încearcă sau fraudează prin
orice mijloace activitatea de recrutare şi selecţie şi nu depun în termenul limită stabilit dosarul de
recrutare în volum complet.
Candidaţii declaraţi „admis” au obligaţia să depună, în vederea înmatriculării, la începerea
anului scolar/universitar, diploma de bacalaureat, în original, la instituţia de învăţământ la care au
fost declaraţi „admis”. Neprezentarea la termenul stabilit a diplomei în original, din vina exclusivă a
candidatului, conduce la neînmatriculare.
Persoanele interesate se pot prezenta la Serviciul resurse umane din cadrul Inspectoratului
de Poliţie Judeţean Teleorman pentru informare, consiliere şi înscriere, în zilele de MARȚI,
MIERCURI și JOI, între orele 1300-1500,iar în data de 15.11.2019, între orele 1300-1600 astfel:
- în perioada 01.10.2019 - 15.11.2019 candidaţii la şcolile postliceale de poliţie, sesiunea
ianuarie 2020, vor depune cererile de înscriere ;
- până 22.11.2019 - termenul limită pentru depunerea dosarelor întocmite în volum complet,
confrorm cerințelor prezentului anunț
Fişa medicală se obţine în baza adresei Serviciului resurse umane, se întocmeşte în volum
complet şi se concluzionează la Centrul Medical Judeţean Teleorman.
Aceste documente vor fi întocmite numai de candidaţii care îndeplinesc cumulativ condiţiile
de recrutare, în caz contrar instituţia este exonerată de orice răspundere privind restituirea
cheltuielilor efectuate.
Relaţii suplimentare se pot obţine zilnic între orele 13:00 – 15:00 la sediul Inspectoratului de
Poliţie Judeţean Teleorman – Serviciul Resurse Umane sau la telefon 0247/407112.
Cifrele de scolarizare şi modelele de formulare necesare pentru constituirea dosarului
de recrutare sunt menţionate în anexele la prezentul anunţ.

ŞEF SERVICIU
RESURSE UMANE
Comisar şef de poliţie

PUCHIU PETRIŞOR-GABRIEL
6