Sunteți pe pagina 1din 5

CURS- Managementul proiectelor

Tema : Formularea unei analize de nevoi –simplificată, a unor obiective, definirea grupului ţintă,
identificarea unei idei de proiect

Inspectoratul Ș colar Judeţean Maramureș


Nr.__________ Şcoala Gimnazială ,,Dimitrie Cantemir” Baia Mare
Inspector educativ I.S.J Maramureș Director: prof. Paşca Gavril
Prof. psih. Bănică Amelia Nr.__________
Inspectori Şcolari pentru învăţământ primar
Prof. Fornvald Natalia
Muzeul Judeţean de Etnografie şi Artă
Populară Baia Mare
Director: Mare Monica
Biblioteca Judeţeană ,,Petre Dulfu” Baia Mare Nr. ___________
Director: dr. Teodor Ardelean
Nr. ________

PROIECT EDUCAŢIONAL JUDEŢEAN


,,CRÂMPEIE DE FOLCLOR DIN
MARAMUREŞ’’
ARTĂ, TRADIŢII, OBICEIURI

Coordonatori proiect: Inv. Lodin Elena-Cristina


Inspector şcolar pentru învăţământ primar: Prof. Fornvald Natalia

Echipa de proiect:
Director: prof. Paşca Gavril
Director adjunct: prof. Macovei Ana
Prof. înv. primar Mihnea Maria
Prof. înv. primar Bîrle Delia
Înv. Lodin Cristina
Prof. Jucan Ramona
Prof. Temle Dan

Argument
Împrumutând şi asimilând formele altor neamuri, la fondul popular românesc, românii au ajuns
să aibă o comoară spirituală destul de bogată, milenară.
Din păcate sunt puţini cei care o cunosc, români fiind. Chiar şi la şcoală sunt puţine ore şi activităţi prin
care elevii iau cunoştinţă de aceste datini şi obiceiuri româneşti.
Maramureşul este unul din cele mai frumoase zone ale lumii. Aici obiceiurile și tradițiile se păstrează cu
sfințenie din generație in generație.
Este firesc, în aceste condiții, să privim universul folcloric maramureșean ca pe o instituție care să
ne reprezinte în raport cu alte regiuni din marea familie europeană.

Prin acest proiect ne-am propus să valorizăm tradiţiile şi obiceiurile poporului nostru în contextul
actual socio-cultural, când influenţa mass-mediei promovează în rândul tinerilor împrumuturi din
diverse culturi. Tradiţiile noastre, moştenite din moşi-strămoşi, dorim să fie preluate şi transmise
următoarelor generaţii, pentru a sădi în inimile copiilor dragostea pentru frumos şi autentic, armonie,
graţie, ritm.
Dorim să învăţăm elevii să aprecieze frumuseţea portului popular, a meşteşugurilor tradiţionale,
atât de mult apreciate atât în ţară, cât şi în afara ei. De aceea, am considerat oportun acest proiect
educaţional în vederea evidenţierii valorilor, tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti, prin care cultivăm de la
cea mai fragedă vârstă sentimentul de apartenenţă, de iubire şi dragoste pentru rădăcinile şi valorile
poporului român.

Scopul proiectului

Formarea şi dezvoltarea la elevi a unor componente educaţionale, morale şi de caracter


(dragostea faţă de patrie, dragostea faţă de valorile spirituale ale neamului, dorinţa de a cunoaşte
specificul nostru, fiinţa noastră naţională, românească prin înţelegerea implicării elevilor în cunoaşterea
tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti în vederea păstrării fiinţei noastre naţionale şi dăinuirii ei peste
veacuri)
Cunoaşterea şi valorificarea obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti prin respectarea, practicarea şi
transmiterea lor generaţiilor actuale şi viitoare.

Obiective

 Optimizarea activităţilor educative prin activităţile extracurriculare realizate (şezători, excursii,


vizite..);
 Cunoaşterea tradiţiilor şi obiceiurilor locale şi ale altor localităţi româneşti;
 Cunoaşterea principalelor locuri de păstrare a tradiţiilor şi obiceiurilor (case memoriale, muzee,
teatre);
 Conştientizarea importanţei păstrării obiceiurilor şi tradiţiilor;
Grup ţintă:
 elevii din învăţământul preşcolar şi primar din mai multe unităţi de învăţământ din judeţul
Maramureş;
 cadre didactice implicate în proiect, dornice de a lucra cu copiii teme îndrăgite şi iubite de
aceştia
Beneficiari :
 direcţi: elevi, părinţi, cadre didactice
 indirecţi: comunitatea locală

Parteneri:
 Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş, reprezentat de inspectori pentru învăţământ
primar: prof. Fornvald Natalia şi prof. Dorca Onorica;
 Şcoala Gimnazială ,,Dimitrie Cantemir” Baia Mare, reprezentată de directorul şcolii,
profesor Paşca Gavril
 Biblioteca Judeţeană ,,Petre Dulfu” Baia Mare, reprezentată de bibliotecar Şpan Corina
 Muzeul Judeţean de Etnografie şi Artă Populară, Baia Mare, reprezentat de muzeograf
Gherheş Ilie
Resurse 
 Umane: preşcolari, şcolari, cadre didactice, părinţi, specialişti din diverse domenii,
colaboratori ocazionali sau permanenţi
 Materiale: fotografii cu portul popular, cu obiceiuri şi tradiţii din judeţul Maramureş,
filmări cu şezători sau nunţi tradiţionale, suport pentru expoziţii, panou pentru afişe,
calculator, imprimantă, videoproiector, hârtie foto, Cd-uri, diverse materiale folosite la
orele de abilităţi practice, diplome pentru cadrele didactice şi copii.
 Financiare: Autofinanţare

Rezultate calitative şi cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului


 Se doreşte ca la acest simpozion să participe un număr cât mai mare de elevi si cadre didactice care
vor conştientiza şi vor valorifica tema propusă. Considerăm ca tematica simpozionului nostru va
stârni interesul pentru obiceiurile și tradițiile locale, pentru păstrarea acestora, deschizând in acelaşi
timp porţile unei noi oportunităţi şi provocări.
 Trezirea interesului pentru cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor româneşti;
 Dezvoltarea la elevi a dragostei faţă de acestea şi faţă de oamenii care le păstrează;
 Respectarea şi preţuirea lor;
 Moştenirea şi transmiterea lor generaţiilor aşa cum le-au moştenit;
Modalităţi de monitorizare a proiectului:
 discuţii de grup,
 chestionare,
 observarea directă

Evaluarea proiectului:
 festivalul judeţean”; ,,CRÂMPEIE DE FOLCLOR DIN MARAMUREŞ’’
ARTĂ, TRADIŢII, OBICEIURI
 expoziţia ,,Sărbătorile de iarnă în imagini” – participanţii vor primi diplome;
 portofolii realizate de fiecare grupă participantă la proiect.
 schimburi de impresii, prin Internet sau direct (o întâlnire a cadrelor didactice implicate în
proiect);
 realizarea unor prezentări Power Point cu activităţile desfăşurate;
 realizarea unui CD care să cuprindă întreaga activitate desfăşurată în cadrul proiectului;

Impactul proiectului:
Implementarea proiectului va avea impact asupra :
 grupului ţintă - generarea unor schimbări specifice;
 şcolii ca organizaţie - creşterea capacităţii instituţionale, extinderea parteneriatelor,
creşterea prestigiului în comunitate;
 partenerilor din proiect - dobândirea unor informaţii şi abilităţi;
 comunităţii locale;
 unităţilor şcolare implicate in proiect -diseminarea bunelor practici identificate prin
proiect.

Sustenabilitatea proiectului:
Dorim continuarea proiectului şi ĩn anii următori, prin încheierea de parteneriate cu şcoli din
mai multe judeţe ale ţării.
Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în timpul
implementării proiectului
În etapele simpozionului ne-am propus una de promovare a manifestărilor prin intermediul
inspectoratului, mass-media. Ne propunem ca după finalizarea simpozionului, lucrările
participante să fie adunate în volume colective și CD-uri.

Promovare / mediatizare:
 prin www.didactic.ro, site-ul şcolii
 presa locală
Activităţi
Nr. Obiectiv Activitate No Dec Ian. Feb. Mar Apr Mai Iun. Responsabili
crt. specific i . .
1 Stabilirea Să ne Director:
detaliilor cunoaştem Prof. Paşca Gav
pentru Dir. adj.
realizarea Macovei Ana
proiectului Coordonator:
Inv.Lodin Crist
2 Promovarea Şezătoare Prof. Mihnea M
valorilor tradiţională
educative
ale obiceiurilor
tradiţionale;

3 Formarea şi Sărbătorile de
dezvoltarea la iarnă în Prof. Macovei A
elevi a unor imagini şi Prof. Temle Da
componente creaţii literare
educaţionale
4 Cunoaşterea Să stăm de Prof. Bîrle Deli
unor obiceiuri vorbă cu
transmise din bunicii
generaţie în satului!
generaţie
5 Conştientizarea
importanţei Micii artişti Înv. Lodin Cris
păstrării
obiceiurilor şi
tradiţiilor

6 Practicarea Încondeiaşul Prof. Jucan


unor obiceiuri Ramona
tradiţionale

7 Promovarea Obiceiuri şi Director:


tradiţiilor prin tradiţii din Prof. Paşca Gav
participarea la Maramureş - Dir. adj.
festival festival Macovei Ana
prof. înv. prim
Buda Voichiţa
8 Evaluarea Expoziţie Echipa de proie
rezultatelor TRADIŢIILE
proiectului ROMÂNEŞTI

Inv.Lodin Elena-Cristina

Şcoala Gimnazială ,,Dimitrie Cantemir’’