Sunteți pe pagina 1din 11

14.

Realizarea de retele tehnico-edilitare


Extinderile de retele, sau maririle de capacitate a retelelor ediiitare se realizeaza
catre investitor sau beneficiar, partial sau in intregime, dupa caz, in conditiile
ontractelor incheiate cu Consiliul Lo<?al.
Lucrarile de racordare §i de bransare la reteaua edilitara publica se suporta in
iitregime de investitor sau de beneficiar.
Conform legislatiei in vigoare, retelele ediiitare publice apartin de Domeniul
>ublic National sau Local, dupa caz.

/Vrt. 15. Proprietatea publica asupra rejelelor ediiitare

1) Refelele de apa, de canalizare, de drumuri publice si alte utilitati aflate in serviciul


niblic sunt proprietate publica a comunei, daca legea nu dispune altfel.
2) Retelele de alimentare cu gaze, cu energie electrica §i de telecomumca{ii sunt
roprietate publica a statului, daca legea nu dispune altfel.
3) Lucrarile prevazute la aliniamentul 1 si 2 indiferent de modul de linantare, intra in
)roprietatea publica.
Dreptul de proprietatea publica este dreptul real care apartine statului sj
imitatilor administrativ teritoriale asupra unor bunuri mobile sau imobile de interes
lational sau local.
Domeniul public este constituit din totalitatea bunurilor care fac obiectul
reptului de proprietate publica, ce apartin statului sau umtatilor administrativ
eritoriale. Domeniul public poate fi de interes national, caz in care proprietatea asupra
a, in regim de drept public, apartine statului, sau de interes local, caz in care
roprietatea, de asemenea in regim de drept public, apartine comunelor.
Retelele ediiitare fac parte alaturi de reteaua de drumuri §i strSzi din categoria
unitajilor aflate in serviciul public. Terenul pe care sunt amplasate apartine de regula
lomeniului public, iar construirea si intretinerea retelelor si instalatiilor ediiitare
'ublice constituie lucrari de utiiitatc publica.
Retelele de alimentare cu energie electrica, gaze, telecomunica|ii fac parte din
istemul national si sunt proprietatea publica a statului.
Retelele de apa, canalizare, alimentare cu energie termica, alaturi de drumuri si
alte utilitati aflate in serviciul public sunt proprietate publica a comunei daca legea nu
ispune altfel.
Lucrarile de racordare §i bran§are la retelele ediiitare publice (apa, canalizare,
?aze, termice, energie electrica §i telefonie) se suporta in intregime de investitor sau de
>eneficiar si se executa in unna obtinerii avizului autoritatii administratiei publice
pecializate.
Lucrarile de extindere sau de marire a capacitatii retelelor ediiitare publice
xistente, precum §i executarea drumurilor de acces se realizeaza de catre investitor
au beneficiar partial sau in intregime, dupa caz, in conditiile contractelor incheiate cu
-onsiliul local.

48
Lucrarile edilitare (drumuri, retele §i instalatii), astfel realizate tree in
iroprietatea publica §i se administreaza potrivit legii.
Fac exceptie de la alin. (1) al prezentului articol retelele edilitare s.i drumurile
situate pe parcelele proprietate plivata a unor persoane fizice sau juridice, aflate in
serviciul exclusiv al acestora, asigurjind legatura de la punctul de racordare cu retelele
|i drumurile publice §i pana la bran§amentele §i racordurile la cladirile situate pe
parcelele respective.
.
Ele pot constitui proprietate privata daca sunt finantate in totalitate de
Jinvestitorii privati interesati, iar autoritatea administratiei publice locale stabile§te ca
iiu se justifica utilizarea publica mentionata.

13.4. Reguli cu privire la forma $i dimensiunile terenului $i constructiilor


.

JArt. 16. Parcelarea


jLOCUTNTE: Zonele propuse pentru lotizare sunt amplasate in L 1-fll pentru §ura
tMare i Llj
Constructive vor fi amplasate pe teren in regim deschis, respectand caractenil
fondului construit existent (specificitati datorate tipologiei localitatii in ceea ce prive§te
marimea, modul de dezvoltare istorica, tunctiunile economice dominante).
1 , Parcelarea este operatiunea de divizare a unei suprafete de teren de minim 4 loturi
alaturate, in vederea realizarii de noi constructii. Pentru un numar mai mare de 12
J loturi se poate autoriza realizarea parcelarii §i executarea constructiilor cu conditia
^adoptarii de solutii de echipare colectiva care sa respecte normele legale de igiena si
|de protectie a mediului.
|2. Autorizarea executarii parcelarilor, in baza prezentului regulament, este permisa
numai daca pentru fiecare lot in parte se respecta cumulativ unnatoarele conditii:
a. Front la strada de minimum 8,00 m pentru cladiri insiruite si de minimum
12,00 m pentru cladiri izolate sau cuplate.
b. Suprafata minima a parcelei de:
- 150 mp pentru cladiri in§iruite
- 200 mp pentru cladiri amplasate izolat sau cuplate
c. adancimea mai mare sau eel putin egala cu latimea parcelei
3. Sunt considerate loturi construibile numai loturile care se incadreaza in prevederile
alin. 2.
4. Terenurile afectate miei parcelari, comporta parti comune (strazi, spatii publice,
re^ele tehnico-edilitare) si loturi - parti private apartiiiand unor proprietari diferiti.
5. Caracteristicile parcelelor - forma, dimensiuni, pozitia fata de caile de comunicatie
§i echiparea tehnico-edilitara, trebuie sa fie in concordanta cu folosinta lor.
6. Construibilitatea repr-ezinta calitatea unui teren de a primi o constructie, a carei
destinatie §i caracteristici sunt compatibile cu atributele de fapt (legate de natura
terenului si de caracteristicile sale) §i de drept (vizand servitutile care il greveaza)
ale acestuia.
7. Atat pentru terenurile cu posibile indesiri cat §i pentm terenurile rezultate in urma
parcelarii (zone propuse pentru lotizare) se vor respecta unnatoarele conditii:

49
- asigurarea accesului la un drum public direct sau prin servitute;
- asigurarea echiparii tehnico-edilitare necesare
mtrucat necesitatea respectarii distantelor de protectie sanitara conform legilor s.i
|rmativelor tehnice in vigoare (minim 30 m intre sursa de apa si fosa septica)
|nduce la marirea corespunzatoarg a suprafetei parcelei (si frontului la strada)
rcelarile cu un numar egal sau mai mare de 12 loturi, vor fi autorizate numai cu
Inditia adoptarii unor solutii de echipare colectiva.
I /H

irt. 17. Inallirnca constructiilor


Autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea inaltimii medii a
Jadirilor invecinate §i a caracterului zonei, fara ca diferenfa de inaljime s& depa§easca
mai mult de doua niveluri cladirile imediat invecinate.
Cladiri invecinate - sunt cele amplasate alaturat, de aceeasi parte a strazii.
Se pot aproba cladiri de locuit - S+P, S+P+M, D+P.

Lrt. 18. Aspectul exterior al constructiilor


Autorizarea executarii constructiiror este pennisa numai daca aspectul exterior
lu contravine funcjiunii acestora si nu depreciaza aspectul general al zonei.
Autorizarea executarii constructiilor va avea in vedere:
a. Conformarea constructiei in raport cu specified localitatii.
b. materialul de constructie utilizat: pentru mvelitori: materiale ceramice, tigla,
solzi sau profilata, coame. Se interzic mvelitori din tabla zincata sau neagra,
carton asfaltat, azbociment.
c. pentru construc^iile ce se incadreaza in fronturile existente se vor utiliza
lencuieli din mortar de var ciment dris.cuite sau strop, zugravelile in tente naturale.
d. Se interzice placarea soclurilor cu mannura sau placi ceramice.
Autorizarea executarii constructiilor va urmari examinarea caracteristicilor
iproiectului pentru identificarea modului in care acesta urmeaza sa se inscrie in
specified zonei §i va avea in vedere:
- materialele de constructie utilizate pentru mvelitori (tigla sau materiale similare
ca aspect) sj finisaje exterioare:
- tencuieli dri§cuite sau stropite
- tamplarie din lemn si obloane din leimi
- conformarea fa^adelor §i amplasarea golurilor (raportul mtre plin §i gol).
Se va pastra configuratia actuala a frontului la strada (alcatuit din fatada casei §i
poarta de acces).
Nu se vor folosi:
- placari ale soclului §i cladirilor cu inarmura, materiale ceramice
In cazul autorizarii de modificari vor trebui restaurate elementele de decor
arhitecturale.

Art. 19. Procentul de ocupare al terenului (POT)


Procentul de ocupare al terenului (POT) exprima raportul diiitre suprafata
construita la sol a cladirilor §i suprafata terenului considerat.

50
POT = ( S c / S t ) x l O O
in zona de locuire existenta (construita) procentul de ocupare al terenului este
regula 40 %. Zona cuprinde principalele ansambluri tipologice cu functiuni de
cuire delimitate prin planul urbanistic general.
;

,5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri

irt. 20. Parcaje


Autorizatia executarii constructiilor care, prin destinatie, necesita spatii de
jarcare, se emite numai daca exista posibilitatea realizarii acestora in afara domeniului
iblic.
Prin exceptie de la prevederile alin. (1) utilizarea domeniului public pentru spatii
parcare se stabileste prin autorizatia de construire de catre delegatiile pennanente
le consiliilor judetene, conform Legii.
Suprafetele parcajelor se determina in functie de destinatia §i de capacitates
pnstrucjiei.
I
Construct!! de locuinte - vor fi prevazute:
- cate un loc de parcare cu lot propriu (in curte);

\rt. 21. Spatii verzi si plantate


Constructs de locuinte - vor fi prevazute spatii verzi sj plantate in fnnctie de
pul de locuire,
c dar nu mai putin
* de 2 mp /locuitor. /^, /// >, / ;,.^?r_ ^
~ v-—' v^is.jp; /
y\. 22. Imprejmuiri

22.1. In zona de locuire (intravilanul actual al localitatii) cu cladiri de tip rural,


e va respecta sistemul existent de imprejmuire la aliniament (porti de lemn inalte de
iproximativ 2 m sau din zidarie de caramida cu poarta de lemn, avand inaltimea
larterului).
Aceste imprejmuiri opace sunt impuse de caractcristicile cadrului construit al
zonei (zona cu tesut compact, realizat in sistemul curtilor inchise partial.
In zona protejata cu valoare istorica, imprejmuirile se autorizeaza in conditiile
avizului autoritatilor competente.
22.2. Portile de acces se vor deschide spre incinta. Nu se recomanda
constmirea la aliniament a imprejmuirilor opace mai inalte decat inaltimea partemlui,
decat in cazuri justificate de separare a unor servicii functionale.
22.3. Imprejmuirile realizate pe limitele laterale si posterioare ale lotului vor fi
iealizate din orice materiale de construct^.
Inaltimea minima considerata necesara pentru protectia proprietatii este de 2 m.

51
ZONA UNITAJILOR AGRICOLE

. 1. GENERALITAJI

rt. 1. Tipuri de zone functionale

I Zona agricola din localitatea §URA MARE este . /v


Al - amplasata in nord - estul localitatii, partial str. In Gradini §i str. Veteranilor

Zona agricola din localitatea Hamba este:


Al - in sudul localitafii pe str. Campului

rt. 2. Fimctiunea dominanta a zonei


Se pastreaza functia existenta de productie agricola, zootehnica si depozitare

. 2. UTILIZAREA FUNCTIONALA

irt. 3. Utilizari permise


Se vor autoriza constructii parter, P+l.
Se va respecta distanta minima de protecjie intre zona de locuit si unitatile care
joduc disconfort (unitati zootehnice conforai Ordinului Ministerului Sanata|ii,
eferitor la Normele de Igiena §i Recomandarile privind mediul de via|a a popula^iei nr.
§6/1997.

t. 4. Utilizari interzise
Pe terenurile care au fost rezervate pentru obiective agricole, prin documentatii
jrobate, se interzice autorizarea construcfiilor cu caracter definitiv, nespecifice
;estei destinatii.

CAP. 3. CONDITII DE AMPLASARE §1 CONFORMARE A


CONSTRUCTIILOR

LI. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

irt. 5. Amplasarea fata de drumurile publice


Amplasarea constructiilor din cadrul unitatii agricole se va face la minim 18m
ie axul drumului comunal.

t. 6. Amplasarea fata de aliniament


Constructiile vor fi retrase fata de aliniament, pentru masuri de securitate, sau
fonctie de nonnele tehnologice specifice, asigurandu-se §i o perdea verde de protectie
§iin corelare cu art. 19 din O.G. 43/98.

Art. 7. Amplasarea in interionil parcelei


Distan|a dintre cladirile de pe aceeasi parte va fi de minim 3,50 m pentru a
termite intretinerea acestora §i accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.
Grajdurile se vor amplasa la minim 10 m de locuinta.
52
3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligator!!
*

Art. 8. Accese carosabile


Pentru toate categoriile de eonstrucjii §i amenajari se vor asigura accese
pentru intervenfii in caz de incendiu, dimensionate conform nonnelor pentru trafic
greu.
Gabaritele rainime de trecere a autospecialelor de intervenfie sunt de 3,80 m
lafiine si 4,20 m inaljime.
Accesele §i pasajele carosabile nu trebuie sa fie obstrucfionate prin mobilier
urban §i trebuie sa fie pastrate libere in permanenja.

Art. 9. Accese pietonale.


Autorizarea executarii constructiilor §i amenajarilor de orice fel este permisa
numai daca incinta dispune de accese pietonale la o cale de circulate publica.

3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico edilitara

Art. 10. Racordarea la retele de echipare edilitara existente


1. Autorizarea executarii construcfiilor este permJsa cu avizul organelor administrate!
publice locale, in unnatoarele conditii:
a. realizarea de solutii de echipare in sistem individual care sa respecte normele
sanitare §i de protectie a mediului.
Alimentarea cu apa din fantani va f\a de asigurarea igienei generale
§i cu avizul DSPJ Sibiu. Fosele septice se vor amplasa la 30 m fa|a de fantana.
b. beneficiarul se obliga sa racordeze constructia, confonn regulilor impuse de
consiliul local, la reteaua centralizata, publica, atunci cand acesta se va realiza

Art. 11. Realizarea de retele edilitare


1. Extinderea de retele sau maririle de capacitate a re^elelor edilitare publice se
realizeaza de catre investitor sau beneficiar, partial sau in intregime, dupa caz, in
conditiile contractelor incheiate cu consiliul local.
2. Lucrarile de racordare §i de brans, are la reteaua edilitara publica se suporta in
intregime de investitor sau de beneficiar.

Art. 12. Proprietatea publica asupra retelelor edilitare


Retelele de apa, de canalizare, de drumuri publice si alte utilita^i aflate in
serviciul public sunt proprietate publica a comunei, daca legea nu prevede altfel.
Retelele de alimentare cu gaze, cu energie electrica §i de telecomumcatii sunt
proprietate publica a statului.
Lucrarile prevazute la alin 1 si 2, indiferent de modul de finantare intra in
proprietatea publica.

3.4. Reguli cu privire la forma §i dimensiunile terenului §i constructiilor


53
Lrt. 13. Inaltiraca consrruc|iilor
- se vor aproba constructii parter, parter +mansarda sau in functie de procesul
linologic.

Art. 14. ProcentuI de ocupare al terenului (POT)


Procentul de ocupare al terenului (POT) exprima raportul dintre suprafata
onstruita la sol a cladirilor §i suprafata terenului considerat.
POT = (Sc/St)xlOO
Se va stabili pe baza de PUD (Plan Urbanistic de Detaliu).

.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi §i Tmprejmuiri

Art. 15. Parcaje


Autoriza^ia executarii constructiilor care, prin destinatie, necesita spatii de
larcare, se emite numai daca exista posibilitatea realizarii acestora in afara domeniului
lublic.
Suprafejele parcajelor se determina in functie de destinatia §i de capacitatea
onstructiei.
Locurile de parcare se vor asigura in interiorul incintei zonei:
• -Hoc parcare la 250 mp pentru activitati desfa§urate pe o suprafata
de 10-100 mp
• -Hoc parcare la 150 mp pentru activitati desfa§urate pe o suprafata de
100-1000 mp
• - 1 loc parcare la 100 mp pentru activitati desfa§urate pe o suprafata
mai mare de 1000 mp

Art. 16. Spajii verzi


Se vor prevedea spatii verzi cu rol decorativ §i de protectie de eel pu$in 20%
in suprafata incintei unitatii agricole.

Art. 17. Imprejmuiri


La aliniament se vor prevedea imprejmuiri cu panouri din plasa de saniia la
)artea superioara §i soclu din piatra sau beton cu inaltimea de 0,60 - 0,80 cm.
naltimea totala va fi de maxim 2,20 m.

54
ZONA UNITATILOR DE INDUSTRIE §1 SERVICI1

;AP. 1. GENERALITATI

rt. 1. Tipuri de zone funcfionale


Localitatea §ura Mare are Industrie in unitatile teritoriale :
11 -in sud-vestul localitatii, parfial str. Socului §i partial str. Sibiului
12 - la intersectia str. Principals cu str. Socului
13 - partial str. Veteranilor si partial str. In Gradini
Localitatea Hamba are Industrie in unitatea teritoriala :
/\1 - partial str. In Romani

rt. 2. Fimctiunea dominanta a zonei


Se pastreaza funcjiunea industriala: prelucrarea lemnului, mica Industrie,
elucrare a laptelui §i prelucrare a carnii.
/\ zonele propuse a fi introduse in perimetru vor fi amplasate unitati de mica

dustrie nepoluante s.i servicii - autoservice, benzinarii, moteluri, restaurante in urma


itocmirii unor planuri in faza PUD sau PUZ.

CAP, 2. UTILIZAREA FUNCTIONALA A TERENULUI

. 3. Utilizari permise
- orice fel de construct!! §i amenajari industriale care au drept scop prevenirea
iscurilor tehnologice §i limitarea efectelor acestora (lucrari de marcare §i reparare a
retelelor de conducte §i cable in localitate, accese pentru intervenfia rapida in caz de
incendiu sau explozii, etc).

Art 4. Utilizari permise cu conditii


- toate tipurile de constractii cu condi|ia respectarii servitutilor de utilitate
publica existente sau propuse, pentru re^ele tehnico-edilitare, cai de comunica|ie,
exploatarea §i explorarea resurselor subsolului, precum §i respectarea prevederilor
privind rezistenta, stabilitatea in exploatare, rezistenta la foe, protectia impotriva
zgomotului, sanatatea oamenilor §i protectia mediului.
- unitatile industriale, comerciale §i de prestari servicii, care pot crea riscuri
pentru sanatate sau disconfort locatarilor prin producerea de zgomot, vibratii, mirosuri,
praf, fum, gaze toxice sau iritante, se araplaseaza in cladiri separate, la distanta de
minim 15 m de ferestrele locuintelor. Distan|a se mascara intre fa|ada locuintei §i
perimetrul unitatii. Pentru unita|ile aflate in interiorul cladirilor de locuit, ca §i pentru
cele aflate in exteriorul acestora, se vor asigura mijloacele adecvate de limitare a
nocivitatilor, astfel incat'sa se incadreze in standardele in vigoare(Ordinul Ministerului
SanataVii referitor la Noraiele de igiena §i recomandari privind mediul de viata al
populatiei nr. 536/1997).
- respectarea condi^iilor de amplasare s.i a masurilor de siguranta impuse de
avizele S.C. ELECTRICA S.A. Este interzis orice fel de construe^ sub culoarul de

55
iguranta, iar trecerea pe sub liniile lectrice se face numai in conditiile impuse de S.C.
[LECTRICA S.A.

rt. 5. Interdicfii temporare


In zonele propuse pentru extinderi zone de industrie si servcii, s-a propus
aterdictie temporara de constructie pana la intocmirea documentatiilor urbansitice in
oiiformitate cu legislatia in vigoare(PUZ, PUD).

CAP. 3. CONDITH DE AMPLASARE $1 CONFORMARE A


;ONSTRUCTI1LOR

.1. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii.


rt. 6. Amplasarea fafa de drumurile publice
Conform art. 4.7 din Ordonanta Guvernului nr. 79 privind modificarile si
ompletarile la Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 in vederea fhiidizarii traficului in
fara localitatilor, se interzice amplasarea oricarei constructii care genereaza un trafic
ipiimentar la o distanta mai mica de 50 in de marginea imbracamin^n asfaltice in
azul drumurilor europene.
In carul localitatii amplasarea constructiilor se va face la minim 18 m de axul
rumului comunal.
.1. - autorizarea executarii constructiilor este permisa, cu respectarea zonelor de
rotectie a drumurilor: - trotuare si suprafetele de teren necesare amplasarii lucrarilor
anexa (rigole, spatii verzi, iluminat, semnalizare rutiera)
.2. - in interiorul localita|ii, latimea zonei strazii se stabileste prin documentatii de
jrbanism §i regulamente aferente in concordanta cu caracteristicile traficului §i de
erspectiva

Art. 7. Amplasarea fata de aliniament


Constmctiile vor fi retrase fata de aliniament, pentru masuri de securitate, sau
funcjie de nonnele tehnologice specifice, asigurandu-se §i o perdea verde de protec|ie
§i in corelare cu art. 19 din O.G. 43/98.

Art. 8. Amplasarea in interiorul parcelei


Distanta dintre cladirile alaturate amplasate pe aceea§i parcela va fi de minim
3,50 m pentru a permite intretinerea acestora §i accesul mijloacelor de stingere a
incendiilor.
i

'3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii.

Art. 9. Accese carosabile


Pentru toate categoriile de constructii si amenajari se vor asigura accese
pentru intervenjii in caz de incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic
greu.
Gabaritele minime de trecere a autospecialelor de interventie sunt de 3,80 m
lafime si 4,20 m inaltime.
56
Accesele si pasajele carosabile nu trebuie sa fie obstructionate prin mobilier
jrban sj trebuie sa fie pastrate libere in permanenta.

. 10. Accese pietonaie


Autorizarea executarii construetiilor s.i amenajarilor de orice fel este permisa
lumai daca incinta dispunc de ac'cesc pietonaie la o cale de circulate publica.

3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico - edilitara

Art. 11. Racordarea la retele de echipare edilitara existente


l . Autorizarea executarii constructiilor este pennisa cu avizul organelor administratiei
publice locale, in urmatoarele conditii:
a. realizarea de solutii de echipare in sistem individual care sa respecte normele
sanitare si de protectie a mediului.
Mimentarea cu apa din fantani va fi conditionata de asigurarea igienei generale si cu
iavizul DSPJ Sibiu. Fosele septice sc vor amplasa la 30 m fata de fantana.
b. beneficiarul se obliga sa racordeze constructs, conform regulilor impuse de
consiliul local, la re|eaua centralizata, publica, atunci cand accsta se va realiza.

Art. 12. Realizarea de refele edilitare


1 . Extinderea de retele sau maririle de capacitate a retelelor edilitare publice se
I realizeaza de catre investitor sau beneficiar, partial sau in intregime, dupa caz, in
conditiile contractelor incheiate cu consiliul local.
2. Lucrarile de racordare si de bransare la reteaua edilitara publica se suporta in
intregime de investitor sau de beneficiar.

Art. 13. Proprietatea publica asupra retelelor edilitare


Retelele de apa, de canalizare, de drumuri publice §i alte utilitati aflate rn
serviciul public sunt proprietate publica a comunei, daca legea nu prevede altfel.
Retelele de alimentare cvi gaze, cu energie electrica §i de telecoraunicatii sunt
proprietate publics a statului.
Lucrarile prevazute la alin 1 §i 2, indvferent de modul de finantare intra in
proprietatea publica.

3.4. Reguli cu privire la forma si dimensiunilc tercnului si constructiilor

Art. 14. inaiiimea constructiilor


- se vor aproba constructii parter, parter + 1 etaj.
*

Art. 15. Proccntul dc ocupare al tercnului (POT)


Procentul de ocupare al terenului (POT) exprima raportul dintre suprafa^a
construita la sol a cladirilor §i suprafata terenului considerat.
POT = (Sc/St)xlOO
Se va stabili pe baza de PUD (Plan Urbanistic de Detaliu).
57
5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spafii verzi §i tmprejmuiri.

16. Parcaje
Autoriza^ia executarii constructor care, prin destinatie, necesita spatii de
rcare, se emite numai daca exista posibilitatea realizarii acestora in afara domeniului
iblic.
Suprafe|ele parcajelor se determina in functie de destinatia sr de capacitatea
(jnstrucjiei.
Locurile de parcare se vor asigura in interiorul incintei zonei.
Construc^ii industrial - vor fi prevazute parcaje in fiuic^ie de specificul
[;tivitatii dupa cum urmeaza:
activitati desfa§urate pe o suprafata de 10 -100 mp, un loc de parcare la 25 mp;
activitaji desfa§urate pe o suprafata de 100 -1000 mp, un loc de parcare la 150 mp;
ictivitaji desfas.urate pe o suprafata mai mare de 1000 mp, un loc de parcare la 100

|rt. 17. Spafii verzi §i plantate


Se vor prevedea spatii verzi s,i aliniamente cu rol de protectie (mai ales la limita
|u unitatea teritoriala de locuit Lm 2, cu functiune de locuire), in functie de categoria
icestora, dar nu mai putin de 20% din suprafata totala a terenului.

Jlrt 18. Imprejmuiri


La aliniament se vor prevedea Imprejmuiri cu panouri din plasa de sanna la
Ipartea superioara §i soclu din piatra sau beton cu inaltimea de 0,60 - 0,80 cm.
laltimea totala va fi de maxim 2,20 in.

58

S-ar putea să vă placă și