Sunteți pe pagina 1din 50

Parlamentul României

Legea nr. 7/2017 a bugetului asigurărilor sociale de stat


pe anul 2017

În vigoare de la 20.02.2017

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 128 din 17.02.2017. Alege o consolidare.

Tipărit de Gabi Nandrea

Tiparit de Gabi Nandrea la 07.03.2017.


Document Lege5 - Copyright © 2017 Indaco Systems.
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor
pentru şomaj pe anul 2017

Art. 1. Prezenta lege prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2017 veniturile pe capitole şi subcapitole
şi la cheltuieli pe destinaţii pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj,
bugetele fondurilor externe nerambursabile, sinteza bugetelor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri
proprii, precum şi reglementări specifice exerciţiului bugetar al anului 2017.

SECŢIUNEA a 2-a
Dispoziţii referitoare la bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2017

Art. 2. (1) Sinteza veniturilor şi cheltuielilor bugetare alocate pe surse de finanţare, detaliată la venituri pe
capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, şi titluri este prevăzută în anexa nr. 1/03.
(2) Cheltuielile bugetului asigurărilor sociale de stat, detaliate pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri
de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2/03.
(3) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli, pe capitole, subcapitole,
paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 3/03.
Art. 3. (1) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii se stabileşte la venituri în
sumă de 56.675,4 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 56.675,4 milioane lei.
(2) Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se stabileşte la venituri în sumă de
411,7 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 130,1 milioane lei, cu un excedent de 281,6 milioane lei.
(3) Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, detaliat, este prevăzut în
anexa nr. 4/03.

SECŢIUNEA a 3-a
Dispoziţii referitoare la bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017

Art. 4. (1) Sinteza veniturilor şi cheltuielilor bugetare alocate pe surse de finanţare, detaliată la venituri pe
capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, şi titluri este prevăzută în anexa nr. 1/04.
(2) Cheltuielile bugetului asigurărilor pentru şomaj, detaliate pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri
de cheltuieli, articole şi alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 2/04.
(3) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli, pe capitole, subcapitole,
paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 3/04.
Art. 5. (1) Bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj, se stabileşte la
venituri în sumă de 1.811,7 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 1.117,4 milioane lei cu un excedent de
694,3 milioane lei.
(2) Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea
şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, se stabileşte
la venituri în sumă de 370,8 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 23,5 milioane lei, cu un excedent de
347,3 milioane lei.
(3) Programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse de finanţare, detaliat, este prevăzut în
anexa nr. 4/04.
(4) Sinteza sumelor alocate pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii este prevăzută în
anexa nr. 5/04.

Tiparit de Gabi Nandrea la 07.03.2017. 1/49


Document Lege5 - Copyright © 2017 Indaco Systems.
CAPITOLUL II
Responsabilităţi în aplicarea prezentei legi şi dispoziţii în gestionarea proiectelor cu finanţare
din fonduri externe nerambursabile

SECŢIUNEA 1
Responsabilităţi în aplicarea prezentei legi

Art. 6. (1) În condiţiile prevăzute de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi
completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de
credite bugetare între titlurile şi articolele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole,
după caz, în vederea asigurării plăţii la scadenţă a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, a
derulării corespunzătoare a programelor finanţate din fonduri ale Uniunii Europene pre- şi postaderare.
(2) Ordonatorul principal de credite comunică lunar Ministerului Finanţelor Publice modificările efectuate
potrivit prevederilor alin. (1).
Art. 7. Sunt interzise virările de credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul
public de pensii şi cele pentru sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
Art. 8. Sunt interzise virările de credite bugetare între subdiviziunile de cheltuieli aprobate pentru sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi cele pentru Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.
Art. 9. (1) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestaţii de asigurări sociale şi asigurări pentru şomaj
care se realizează potrivit dispoziţiilor legale, direct de către angajator, prin deducerea acestora din
contribuţiile datorate, se pot depăşi, modificându-se corespunzător prevederile bugetare atât la venituri, cât
şi la cheltuieli, cu menţinerea echilibrului bugetar aprobat.
(2) Ordonatorul principal de credite este abilitat să efectueze modificările prevăzute la alin. (1) şi este obligat
să raporteze Ministerului Finanţelor Publice aceste modificări atât distinct, cât şi prin evidenţierea în
situaţiile financiare trimestriale, respectiv anuale.
Art. 10. Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul 51
"Transferuri între unităţi ale administraţiei publice" al capitolului 69.03 "Asigurări şi asistenţă socială pentru
accidente de muncă şi boli profesionale", al capitolului 68.04 "Asigurări şi asistenţă socială" şi al capitolului
80.04 "Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă" la celelalte titluri ale aceluiaşi capitol sau la
alte capitole bugetare, precum şi între alineatele acestui titlu de cheltuieli, după caz.

SECŢIUNEA a 2-a
Dispoziţii referitoare la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente
perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020

Art. 11. (1) În anul 2017, ordonatorul principal de credite poate introduce în bugetul asigurărilor sociale de
stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj şi în bugetele instituţiilor finanţate parţial din bugetul asigurărilor
pentru şomaj, după caz, pe baza contractului de finanţare încheiat cu autorităţile de management, pe
parcursul întregului an, proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară 2014-2020 cu asigurarea
sumelor necesare prin virări de credite bugetare, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în bugetele prevăzute la alin. (1) creditele
de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de
finanţare/avizele de principiu cu beneficiarii în cadrul programelor aferente perioadei de programare
bugetară a Uniunii Europene 2014-2020.
(3) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în fişele proiectelor creditele de angajament
necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de
finanţare/avizele de principiu cu beneficiarii în cadrul programelor aferente perioadei de programare
bugetară a Uniunii Europene 2014-2020 şi să majoreze creditele bugetare aferente estimărilor pentru anii
2018-2020 şi anii ulteriori.
Art. 12. (1) Ordonatorii de credite finanţaţi parţial din bugetul asigurărilor pentru şomaj care au calitatea de

Tiparit de Gabi Nandrea la 07.03.2017. 2/49


Document Lege5 - Copyright © 2017 Indaco Systems.
lider al unui parteneriat beneficiar al unui proiect finanţat din fonduri externe nerambursabile pot asigura prin
bugetele proprii cofinanţarea publică pentru proiecte în condiţiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă
la memorandumul/contractul/decizia/ordinul de finanţare.
(2) În cazul proiectelor eligibile pentru finanţare în cadrul
programelor/instrumentelor/facilităţilor/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale
administraţiei publice din România şi ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea şi
obţinerea de prefinanţări/avansuri, finanţarea cheltuielilor se asigură din bugetul propriu în limita necesarului
rămas neacoperit de prefinanţările/avansurile primite.
(3) În bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj, la titlul 58 "Proiecte cu
finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020", respectiv la capitolele
şi subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinaţiei acestora, se cuprind şi sumele aferente
proiectelor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanţarea în cadrul
programelor/instrumentelor/facilităţilor/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale
administraţiei publice din România.
(4) Se autorizează ordonatorul principal de credite să efectueze, în cursul întregului an, virări/redistribuiri de
credite bugetare şi credite de angajament în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile
postaderare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investiţiilor şi majorarea cheltuielilor curente,
astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora, să introducă anexe la buget cu proiecte
noi şi, după caz, să modifice Programul de investiţii publice.
(5) Proiectele de investiţii finanţate în cadrul perioadei de programare bugetară 2014-2020 se cuprind în
buget cu respectarea prevederilor art. 42 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 13. (1) Pentru cota-parte din plăţile efectuate aferente cheltuielilor eligibile a fi rambursate din
programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă şi de pescuit sau din
alte programe/instrumente/facilităţi/mecanisme postaderare, ordonatorul de credite care are calitatea de
beneficiar va transmite o solicitare de rambursare autorităţii de management/gestiune a
programului/instrumentului/facilităţii/mecanismului în maximum o lună de la efectuarea plăţii în conformitate
cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum şi cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de
finanţare.
(2) Sumele aferente rambursărilor de fonduri externe nerambursabile postaderare primite de la Comisia
Europeană şi/sau a altor donatori externi se fac venit la bugetele din care au fost finanţate proiectele
respective şi se virează la aceste bugete conform reglementărilor Uniunii Europene şi prevederilor legale
naţionale ce reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe
nerambursabile postaderare de către autorităţile de management/gestiune ori de către alte autorităţi
naţionale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilităţi/mecanisme sau instrumente postaderare,
după caz.
(3) Beneficiarii finanţaţi integral din bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetul asigurărilor pentru şomaj,
după caz, care implementează proiecte finanţate în cadrul
programelor/instrumentelor/facilităţilor/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorităţi ale
administraţiei publice din România virează în contul de venituri ale acestor bugete sumele primite ca
rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data
încasării acestora.
Art. 14. (1) Se interzice ordonatorului principal de credite să efectueze virări de credite bugetare şi de
angajament de la titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului
financiar 2014-2020" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare,
cu excepţia virărilor de credite bugetare şi credite de angajament care pot fi efectuate pe tot parcursul
anului, după caz, de la titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului
financiar 2014-2020" la titlul 51 "Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", în vederea asigurării
sumelor reprezentând contribuţia proprie şi/sau cofinanţarea naţională, aferentă proiectelor finanţate din
fonduri externe nerambursabile ale instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul asigurărilor pentru şomaj.
(2) În condiţiile prevăzute de Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul
întregului an, ordonatorul principal de credite poate efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele
şi alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor

Tiparit de Gabi Nandrea la 07.03.2017. 3/49


Document Lege5 - Copyright © 2017 Indaco Systems.
necesare la titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar
2014-2020" cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor aprobate prin bugetul asigurărilor sociale de stat,
bugetul asigurărilor pentru şomaj, după caz.
(3) Sumele prevăzute pe total la alineatul "Finanţare externă nerambursabilă" nu pot fi diminuate. Sumele
prevăzute pe total la alineatul "Cheltuieli neeligibile" nu pot fi majorate prin redistribuire/virare de la celelalte
alineate de cheltuieli din cadrul titlului 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente
cadrului financiar 2014-2020". Majorarea sumelor prevăzute la alineatul "Cheltuieli neeligibile" poate fi
efectuată numai de la alte titluri de cheltuieli, în condiţiile legii.
(4) Din sumele prevăzute la titlul 58 "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente
cadrului financiar 2014-2020" se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea
corespunzătoare a proiectelor finanţate de la acest titlu.
Art. 15. (1) Se autorizează ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat şi
bugetului asigurărilor pentru şomaj să includă în bugetul fondurilor externe nerambursabile creditele
bugetare aferente sumelor primite în cursul anului şi necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2017
reprezentând fonduri externe nerambursabile, alţi donatori şi din alte facilităţi postaderare, atât în bugetul
propriu, cât şi al instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul asigurărilor pentru şomaj.
(2) Se autorizează ordonatorul principal de credite să introducă în anexele nr. 3/03 şi 3/04, după caz,
creditele bugetare conform prevederilor alin. (1) şi să majoreze creditele de angajament necesare
implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanţare,
repartizate pe ani, şi să le comunice, în termen de 10 zile, Ministerului Finanţelor Publice.
(3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorul
principal de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin. (1).

CAPITOLUL III
Dispoziţii finale

Art. 16. Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul
2017 este de 3.131 lei.
Art. 17. Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile legii, în cazul:
a) asiguratului sau pensionarului, la 3.131 lei;
b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.566 lei.
Art. 18. Indicele de corecţie prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii
publice, cu modificările şi completările ulterioare, este de 1,14 până la data de 30 iunie 2017 şi de 1,05
începând cu 1 iulie 2017.
Art. 19. În anul 2017 nu se acordă creditele, respectiv fondurile nerambursabile prevăzute la art. 86 şi 861
din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art. 20. (1) În anul 2017, pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor, cheltuielile pentru transmiterea
şi achitarea drepturilor finanţate din bugetul asigurărilor sociale de stat şi a celor din bugetul asigurărilor
pentru şomaj se stabilesc prin aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor plătite şi se suportă din
bugetul din care se finanţează dreptul respectiv.
(2) În anul 2017, tariful pentru un talon de plată la domiciliul beneficiarilor, în situaţia în care aceştia au optat
pentru plata în cont curent sau în cont de card, este de 2,15 lei şi se suportă din bugetul din care se
finanţează dreptul respectiv.
Art. 21. Ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv al bugetului
asigurărilor pentru şomaj are obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor Publice detalierea în structură, pe
funcţii, a numărului maxim de posturi finanţat în condiţiile legii şi salariul mediu de bază pe funcţii din anul
2017, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
Art. 22. (1) Se autorizează ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor sociale de stat, respectiv
al bugetului asigurărilor pentru şomaj ca în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi să
aprobe anexele cu detalierea proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile în limita sumelor
aprobate cu această destinaţie. Creditele de angajament aferente proiectelor cu finanţare din fonduri

Tiparit de Gabi Nandrea la 07.03.2017. 4/49


Document Lege5 - Copyright © 2017 Indaco Systems.
externe nerambursabile se stabilesc la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de
finanţare/avizul de principiu, după caz.
(2) Anexele prevăzute la alin. (1) se comunică Ministerului Finanţelor Publice în termen de 5 zile de la
aprobare.
Art. 23. Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la solicitarea ordonatorului principal de credite, să
introducă pe parcursul întregului an, în bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru
şomaj, după caz, fişele de investiţii aferente poziţiei "C - Alte cheltuieli de investiţii" în programul de investiţii
publice anexă la buget, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.
Art. 24. În anul 2017 creditele bugetare estimate pentru 2018-2020 sunt prezentate Parlamentului şi
publicate în Monitorul Oficial al României având valoare orientativă.
Art. 25. Anexele nr. 1/03-4/03 şi 1/04-5/04 fac parte integrantă din prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale
art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI p. PREŞEDINTELE
DEPUTAŢILOR, SENATULUI,
PETRU GABRIEL VLASE IULIAN-CLAUDIU MANDA
Bucureşti, 16 februarie 2017.
Nr. 7.

ANEXA Nr. 1/03

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

Sinteza veniturilor şi cheltuielilor alocate pe surse şi pe titluri pe anii 2017-2020


- mii lei -

Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Program Estimări Estimări Estimări
pi- capi- ra- pa/ ti- ne- 2017 2018 2019 2020
tol tol graf Titlu col at
A B 1 2 3 4
0001 03 VENITURI - TOTAL 57.087.123 63.703.543 67.720.341 71.655.386
0002 03 I. VENITURI CURENTE 43.007.324 46.510.569 52.511.799 59.408.764
2000 03 B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI 42.898.306 46.399.044 52.397.820 59.292.506
2003 CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR 30.272.722 33.986.465 38.376.956 43.336.789
01 Contribuţii de asigurări sociale de 29.873.053 33.531.730 37.863.337 42.756.581
stat datorate de angajatori
04 Contribuţii de asigurări pentru 399.669 454.735 513.619 580.208
accidente de muncă şi boli
profesionale datorate de angajatori
2103 CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR 12.625.584 12.412.579 14.020.864 15.955.717
01 Contribuţii de asigurări sociale de 19.137.033 21.234.799 23.986.171 27.094.036
stat datorate de asiguraţi
04 Contribuţii de asigurări sociale 218.136 248.209 280.369 316.696
datorate de persoane asigurate pe
baza de contract de asigurare
06 Contribuţii de asigurare pentru 11 11 11 11
accidente de muncă şi boli
profesionale datorate de alte
persoane fizice care încheie
asigurarea

Tiparit de Gabi Nandrea la 07.03.2017. 5/49


Document Lege5 - Copyright © 2017 Indaco Systems.
07 Contribuţia la fondul de pensii, -7.020.936 -9.398.708 -10.616.489 -11.869.596
administrat privat (se scade)
11 Contribuţii de asigurări sociale ale 56.614
persoanelor pentru perioadele în
care acestea nu au avut calitatea de
asigurat în sistemul de pensii
12 Contribuţii de asigurări sociale de 196.846 285.166 322.115 360.136
stat datorate de persoane care
realizează venituri din activităţi
independente, activităţi agricole şi
asocieri fără personalitate juridică
13 Contribuţia individuala de asigurări 37.880 43.102 48.687 54.434
sociale datorată de persoanele care
realizează venituri din drepturi de
proprietate intelectuală
2900 03 C. VENITURI NEFISCALE 109.018 111.525 113.979 116.258
3000 03 CUVENITURI DIN PROPRIETATE 12.050 12.050 12.050 12.050
3103 VENITURI DIN DOBÂNZI 12.050 12.050 12.050 12.050
06 Venituri din dobânzi ale sistemului de 12.050 12.050 12.050 12.050
asigurări de accidente de muncă şi
boli profesionale
3300 03 C2.VANZARI DE BUNURI ŞI 96.968 99.475 101.929 104.208
SERVICII
3303 VENITURI DIN PRESTĂRI DE 89.543 91.864 94.143 96.251
SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI
08 Venituri din prestări de servicii 127 127 127 127
11 Contribuţia pentru bilete de tratament 88.909 91.230 93.509 95.617
şi odihna
50 Alte venituri din prestări de servicii şi 507 507 507 507
alte activităţi
3603 DIVERSE VENITURI 7.425 7.611 7.786 7.957
50 Alte venituri 7.425 7.611 7.786 7.957
4100 03 IV. SUBVENŢII 14.079.799 17.192.974 15.208.542 12.246.622
4200 03 SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE 14.079.799 17.192.974 15.208.542 12.246.622
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
4203 SUBVENŢII DE LA BUGETUL DE 14.079.799 17.192.974 15.208.542 12.246.622
STAT
24 Subvenţii primite de bugetul 14.079.799 17.192.974 15.208.542 12.246.622
asigurărilor sociale de stat
4903 01 Venituri sistem public de pensii 56.675.393 63.236.747 67.194.661 71.063.117
4903 02 Venituri sistem accidente de muncă 411.730 466.796 525.680 592.269
şi boli profesionale
08 FONDURI EXTERNE 592 1.488
NERAMBURSABILE TOTAL
VENITURI
4808 SUME PRIMITE DE LA UE/ALŢI 592 1.488
DONATORI ÎN CONTUL PLĂŢILOR
EFECTUATE ŞI PREFINANŢĂRI
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR

Tiparit de Gabi Nandrea la 07.03.2017. 6/49


Document Lege5 - Copyright © 2017 Indaco Systems.
2014-2020
15 Alte programe comunitare finanţate 592 1.488
în perioada 2014-2020 (APC)
5000 TOTAL GENERAL 56.806.063 63.379.598 67.340.069 71.212.428
01 CHELTUIELI CURENTE 56.783.351 63.374.691 67.332.239 71.204.598
10 TITLUL I CHELTUIELI DE 186.641 191.302 195.587 199.890
PERSONAL
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 479.832 502.444 547.933 554.638
30 TITLUL III DOBÂNZI 9.005 10.005 10.005 9.137
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 845 971 971 971
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 187 187 187 187
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 56.106.193 62.668.610 66.577.256 70.439.475
58 TITLUL X PROIECTE CU 348 872
FINANŢARE DIN FONDURI
EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR
2014-2020
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 300 300 300 300
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 22.712 4.907 7.830 7.830
71 TITLUL XIII ACTIVE 22.712 4.907 7.830 7.830
NEFINANCIARE
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR 56.805.471 63.378.110 67.340.069 71.212.428
SOCIALE DE STAT
01 CHELTUIELI CURENTE 56.783.121 63.373.203 67.332.239 71.204.598
10 TITLUL I CHELTUIELI DE 186.526 191.189 195.587 199.890
PERSONAL
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 479.717 501.069 547.933 554.638
30 TITLUL III DOBÂNZI 9.005 10.005 10.005 9.137
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 845 971 971 971
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 187 187 187 187
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 56.106.193 62.668.610 66.577.256 70.439.475
58 TITLUL X PROIECTE CU 348 872
FINANŢARE DIN FONDURI
EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR
2014-2020
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 300 300 300 300
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 22.350 4.907 7.830 7.830
71 TITLUL XIII ACTIVE 22.350 4.907 7.830 7.830
NEFINANCIARE
6800 03 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL- 56.805.471 63.378.110 67.340.069 71.212.428
CULTURALE
01 CHELTUIELI CURENTE 56.783.121 63.373.203 67.332.239 71.204.598
10 TITLUL I CHELTUIELI DE 186.526 191.189 195.587 199.890

Tiparit de Gabi Nandrea la 07.03.2017. 7/49


Document Lege5 - Copyright © 2017 Indaco Systems.
PERSONAL
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 479.717 501.069 547.933 554.638
30 TITLUL III DOBÂNZI 9.005 10.005 10.005 9.137
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 845 971 971 971
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 187 187 187 187
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 56.106.193 62.668.610 66.577.256 70.439.475
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 300 300 300 300
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 22.350 4.907 7.830 7.830
71 TITLUL XIII ACTIVE 22.350 4.907 7.830 7.830
NEFINANCIARE
6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ 56.675.393 63.236.747 67.194.661 71.063.117
SOCIALĂ
01 CHELTUIELI CURENTE 56.653.143 63.231.940 67.186.931 71.055.387
10 TITLUL I CHELTUIELI DE 178.971 183.634 188.032 192.335
PERSONAL
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 477.419 499.062 545.883 552.550
30 TITLUL III DOBÂNZI 9.000 10.000 10.000 9.132
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 187 187 187 187
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 55.986.918 62.537.885 66.442.529 70.300.883
58 TITLUL X PROIECTE CU 348 872
FINANŢARE DIN
FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE AFERENTE
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 300 300 300 300
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 22.250 4.807 7.730 7.730
71 TITLUL XIII ACTIVE 22.250 4.807 7.730 7.730
NEFINANCIARE
6903 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ 130.078 141.363 145.408 149.311
SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE
MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE
01 CHELTUIELI CURENTE 129.978 141.263 145.308 149.211
10 TITLUL I CHELTUIELI DE 7.555 7.555 7.555 7.555
PERSONAL
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 2.298 2.007 2.050 2.088
30 TITLUL III DOBÂNZI 5 5 5 5
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 845 971 971 971
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 119.275 130.725 134.727 138.592
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 100 100 100 100
71 TITLUL XIII ACTIVE 100 100 100 100
NEFINANCIARE
9903 EXCEDENT/DEFICIT 281.652 325.433 380.272 442.958
9903 11 Excedent/Deficit sistem accidente de 281.652 325.433 380.272 442.958

Tiparit de Gabi Nandrea la 07.03.2017. 8/49


Document Lege5 - Copyright © 2017 Indaco Systems.
muncă şi boli profesionale
5008 FONDURI EXTERNE 592 1.488
NERAMBURSABILE
01 CHELTUIELI CURENTE 230 1.488
10 TITLUL I CHELTUIELI DE 115 113
PERSONAL
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 115 1.375
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 362
71 TITLUL XIII ACTIVE 362
NEFINANCIARE
6808 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ 592 1.488
SOCIALĂ
01 CHELTUIELI CURENTE 230 1.488
10 TITLUL I CHELTUIELI DE 115 113
PERSONAL
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 115 1.375
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 362
71 TITLUL XIII ACTIVE 362
NEFINANCIARE
ANEXA Nr. 2/03

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2017-2020
(sume alocate din Bugetul asigurărilor sociale de stat)
- mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Program Estimări Estimări Estimări
pi- capi- ra- pa/ ti- ne- 2017 2018 2019 2020
tol tol graf Titlu col at
A B 1 2 3 4
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR 56.805.471 63.378.110 67.340.069 71.212.428
SOCIALE DE STAT
01 CHELTUIELI CURENTE 56.783.121 63.373.203 67.332.239 71.204.598
10 TITLUL I CHELTUIELI DE 186.526 191.189 195.587 199.890
PERSONAL
01 Cheltuieli salariale în bani 151.280
01 Salarii de bază 137.646
05 Sporuri pentru condiţii de muncă 5.400
06 Alte sporuri 340
12 Indemnizaţii plătite unor persoane 190
din afara unităţii
13 Indemnizaţii de delegare 104
30 Alte drepturi salariale în bani 7.600
02 Cheltuieli salariale în natură 25
04 Locuinţa de serviciu folosită de 25
salariat şi familia sa
03 Contribuţii 35.221
01 Contribuţii de asigurări sociale de 24.142

Tiparit de Gabi Nandrea la 07.03.2017. 9/49


Document Lege5 - Copyright © 2017 Indaco Systems.
stat
02 Contribuţii de asigurări de şomaj 851
03 Contribuţii de asigurări sociale de 8.115
sănătate
04 Contribuţii de asigurări pentru 295
accidente de muncă şi boli
profesionale
06 Contribuţii pentru concedii şi 1.818
indemnizaţii
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 479.717 501.069 547.933 554.638
01 Bunuri şi servicii 38.089
01 Furnituri de birou 4.865
02 Materiale pentru curăţenie 104
03 Încălzit, iluminat şi forţa motrică 7.044
04 Apa, canal şi salubritate 671
05 Carburanţi şi lubrifianţi 620
06 Piese de schimb 286
07 Transport 12
08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, 7.576
internet
09 Materiale şi prestări de servicii cu 200
caracter funcţional
30 Alte bunuri şi servicii pentru 16.711
întreţinere şi funcţionare
02 Reparaţii curente 1.910
03 Hrană 150
01 Hrană pentru oameni 150
04 Medicamente şi materiale sanitare 550
01 Medicamente 100
02 Materiale sanitare 130
03 Reactivi 280
04 Dezinfectanţi 40
05 Bunuri de natură obiectelor de 1.208
inventar
03 Lenjerie şi accesorii de pat 100
30 Alte obiecte de inventar 1.108
06 Deplasări, detaşări, transferări 1.280
01 Deplasări interne, detaşări, 1.010
transferări
02 Deplasări în străinătate 270
11 Cărţi, publicaţii şi materiale 104
documentare
12 Consultanţă şi expertiză 20
13 Pregătire profesională 415
14 Protecţia muncii 104
25 Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare 6.005

Tiparit de Gabi Nandrea la 07.03.2017. 10/49


Document Lege5 - Copyright © 2017 Indaco Systems.
derivate din acţiuni în reprezentarea
intereselor statului, potrivit
dispoziţiilor legale
30 Alte cheltuieli 429.882
01 Reclamă şi publicitate 21
02 Protocol şi reprezentare 23
03 Prime de asigurare non-viaţă 280
04 Chirii 2.060
06 Prestări servicii pentru transmiterea 389.416
drepturilor
09 Executarea silita a creanţelor 16
bugetare
30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 38.066
30 TITLUL III DOBÂNZI 9.005 10.005 10.005 9.137
03 Alte dobânzi 9.005
02 Dobândă datorată trezoreriei statului 9.005
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 845 971 971 971
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE
01 Transferuri curente 845
21 Transferuri din sumele alocate 732
sistemului de asigurări pentru
accidente de muncă şi boli
profesionale, către fondul naţional
unic de asigurări sociale de sănătate,
reprezentând contribuţia de asigurări
sociale de sănătate pentru
persoanele aflate în concediu
medical din cauza de accident de
muncă sau boala profesională
44 Transferuri din sumele alocate 113
sistemului de asigurări pentru
accidente de muncă şi boli
profesionale, către bugetul fondului
naţional unic de asigurări sociale de
sănătate, pentru concedii şi
indemnizaţii datorate persoanelor
aflate în incapacitate temporară de
muncă din cauza de accident de
muncă sau boala profesională
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 187 187 187 187
02 B. Transferuri curente în străinătate 187
(către organizaţii internaţionale)
01 Contribuţii şi cotizaţii la organisme 187
internaţionale
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 56.106.193 62.668.610 66.577.256 70.439.475
01 Asigurări sociale 55.094.965
02 Ajutoare sociale 1.011.228
01 Ajutoare sociale în numerar 682.084

Tiparit de Gabi Nandrea la 07.03.2017. 11/49


Document Lege5 - Copyright © 2017 Indaco Systems.
02 Ajutoare sociale în natură 329.144
58 TITLUL X PROIECTE CU 348 872
FINANŢARE DIN FONDURI
EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR
2014-2020
15 Alte programe comunitare finanţate 348
în perioada 2014-2020
01 Finanţarea naţională 198
03 Cheltuieli neeligibile 150
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 300 300 300 300
17 Despăgubiri civile 300
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 22.350 4.907 7.830 7.830
71 TITLUL XIII ACTIVE 22.350 4.907 7.830 7.830
NEFINANCIARE
01 Active fixe 19.300
02 Maşini, echipamente şi mijloace de 18.100
transport
03 Mobilier, aparatură birotică şi alte 700
active corporale
30 Alte active fixe 500
03 Reparaţii capitale aferente activelor 3.050
fixe
6800 03 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL- 56.805.471 63.378.110 67.340.069 71.212.428
CULTURALE
01 CHELTUIELI CURENTE 56.783.121 63.373.203 67.332.239 71.204.598
10 TITLUL I CHELTUIELI DE 186.526 191.189 195.587 199.890
PERSONAL
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 479.717 501.069 547.933 554.638
30 TITLUL III DOBÂNZI 9.005 10.005 10.005 9.137
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 845 971 971 971
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 187 187 187 187
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 56.106.193 62.668.610 66.577.256 70.439.475
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 300 300 300 300
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 22.350 4.907 7.830 7.830
71 TITLUL XIII ACTIVE 22.350 4.907 7.830 7.830
NEFINANCIARE
6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ 56.675.393 63.236.747 67.194.661 71.063.117
SOCIALĂ
01 CHELTUIELI CURENTE 56.653.143 63.231.940 67.186.931 71.055.387
10 TITLUL I CHELTUIELI DE 178.971 183.634 188.032 192.335
PERSONAL
01 Cheltuieli salariale în bani 145.136
01 Salarii de bază 132.206
05 Sporuri pentru condiţii de muncă 5.100

Tiparit de Gabi Nandrea la 07.03.2017. 12/49


Document Lege5 - Copyright © 2017 Indaco Systems.
06 Alte sporuri 340
12 Indemnizaţii plătite unor persoane 190
din afara unităţii
13 Indemnizaţii de delegare 100
30 Alte drepturi salariale în bani 7.200
02 Cheltuieli salariale în natură 25
04 Locuinţă de serviciu folosită de 25
salariat şi familia sa
03 Contribuţii 33.810
01 Contribuţii de asigurări sociale de 23.240
stat
02 Contribuţii de asigurări de şomaj 810
03 Contribuţii de asigurări sociale de 7.800
sănătate
04 Contribuţii de asigurări pentru 285
accidente de muncă şi boli
profesionale
06 Contribuţii pentru concedii şi 1.675
indemnizaţii
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 477.419 499.062 545.883 552.550
01 Bunuri şi servicii 36.897
01 Furnituri de birou 4.800
02 Materiale pentru curăţenie 100
03 Încălzit, iluminat şi forţa motrică 6.900
04 Apă, canal şi salubritate 648
05 Carburanţi şi lubrifianţi 460
06 Piese de schimb 280
07 Transport 9
08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, 7.500
internet
09 Materiale şi prestări de servicii cu 200
caracter funcţional
30 Alte bunuri şi servicii pentru 16.000
întreţinere şi funcţionare
02 Reparaţii curente 1.900
03 Hrană 150
01 Hrană pentru oameni 150
04 Medicamente şi materiale sanitare 550
01 Medicamente 100
02 Materiale sanitare 130
03 Reactivi 280
04 Dezinfectanţi 40
05 Bunuri de natură obiectelor de 1.198
inventar
03 Lenjerie şi accesorii de pat 100
30 Alte obiecte de inventar 1.098
06 Deplasări, detaşări, transferări 1.250

Tiparit de Gabi Nandrea la 07.03.2017. 13/49


Document Lege5 - Copyright © 2017 Indaco Systems.
01 Deplasări interne, detaşări, 1.000
transferări
02 Deplasări în străinătate 250
11 Cărţi, publicaţii şi materiale 100
documentare
12 Consultanţă şi expertiză 20
13 Pregătire profesională 400
14 Protecţia muncii 100
25 Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare 6.000
derivate din acţiuni în reprezentarea
intereselor statului, potrivit
dispoziţiilor legale
30 Alte cheltuieli 428.854
01 Reclamă şi publicitate 20
02 Protocol şi reprezentare 20
03 Prime de asigurare non-viaţă 220
04 Chirii 2.000
06 Prestări servicii pentru transmiterea 388.578
drepturilor
09 Executarea silită a creanţelor 16
bugetare
30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 38.000
30 TITLUL III DOBÂNZI 9.000 10.000 10.000 9.132
03 Alte dobânzi 9.000
02 Dobândă datorată trezoreriei statului 9.000
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 187 187 187 187
02 B. Transferuri curente în străinătate 187
(către organizaţii internaţionale)
01 Contribuţii şi cotizaţii la organisme 187
internaţionale
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 55.986.918 62.537.885 66.442.529 70.300.883
01 Asigurări sociale 55.011.144
02 Ajutoare sociale 975.774
01 Ajutoare sociale în numerar 656.774
02 Ajutoare sociale în natură 319.000
58 TITLUL X PROIECTE CU 348 872
FINANŢARE DIN FONDURI
EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR
2014-2020
15 Alte programe comunitare finanţate 348
în perioada 2014-2020
01 Finanţarea naţională 198
03 Cheltuieli neeligibile 150
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 300 300 300 300
17 Despăgubiri civile 300
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 22.250 4.807 7.730 7.730

Tiparit de Gabi Nandrea la 07.03.2017. 14/49


Document Lege5 - Copyright © 2017 Indaco Systems.
71 TITLUL XIII ACTIVE 22.250 4.807 7.730 7.730
NEFINANCIARE
01 Active fixe 19.200
02 Maşini, echipamente şi mijloace de 18.000
transport
03 Mobilier, aparatură birotică şi alte 700
active corporale
30 Alte active fixe 500
03 Reparaţii capitale aferente activelor 3.050
fixe
03 Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe 55.011.144
04 Asistenţă acordataăpersoanelor în 319.000
vârstă
09 Ajutoare pentru urmaşi 656.774
15 Prevenirea excluderii sociale 187
50 Alte cheltuieli în domeniul prevenirii 187
excluderii sociale
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor 688.288
şi asistentei sociale
02 Cheltuieli cu transmiterea şi plata 388.578
drepturilor
03 Alte cheltuieli de administrare fond 299.710
6903 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ 130.078 141.363 145.408 149.311
SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE
MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE
01 CHELTUIELI CURENTE 129.978 141.263 145.308 149.211
10 TITLUL I CHELTUIELI DE 7.555 7.555 7.555 7.555
PERSONAL
01 Cheltuieli salariale în bani 6.144
01 Salarii de bază 5.440
05 Sporuri pentru condiţii de muncă 300
13 Indemnizaţii de delegare 4
30 Alte drepturi salariale în bani 400
03 Contribuţii 1.411
01 Contribuţii de asigurări sociale de 902
stat
02 Contribuţii de asigurări de şomaj 41
03 Contribuţii de asigurări sociale de 315
sănătate
04 Contribuţii de asigurări pentru 10
accidente de muncă şi boli
profesionale
06 Contribuţii pentru concedii şi 143
indemnizaţii
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 2.298 2.007 2.050 2.088
01 Bunuri şi servicii 1.192
01 Furnituri de birou 65

Tiparit de Gabi Nandrea la 07.03.2017. 15/49


Document Lege5 - Copyright © 2017 Indaco Systems.
02 Materiale pentru curăţenie 4
03 Încălzit, iluminat şi forţă motrică 144
04 Apă, canal şi salubritate 23
05 Carburanţi şi lubrifianţi 160
06 Piese de schimb 6
07 Transport 3
08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, 76
internet
30 Alte bunuri şi servicii pentru 711
întreţinere şi funcţionare
02 Reparaţii curente 10
05 Bunuri de natură obiectelor de 10
inventar
30 Alte obiecte de inventar 10
06 Deplasări, detaşări, transferări 30
01 Deplasări interne, detaşări, 10
transferări
02 Deplasări în străinătate 20
11 Cărţi, publicaţii şi materiale 4
documentare
13 Pregătire profesională 15
14 Protecţia muncii 4
25 Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare 5
derivate din acţiuni în reprezentarea
intereselor statului, potrivit
dispoziţiilor legale
30 Alte cheltuieli 1.028
01 Reclamă şi publicitate 1
02 Protocol şi reprezentare 3
03 Prime de asigurare non-viaţă 60
04 Chirii 60
06 Prestări servicii pentru transmiterea 838
drepturilor
30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 66
30 TITLUL III DOBÂNZI 5 5 5 5
03 Alte dobânzi 5
02 Dobândă datorată trezoreriei statului 5
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 845 971 971 971
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE
01 Transferuri curente 845
21 Transferuri din sumele alocate 732
sistemului de asigurări pentru
accidente de muncă şi boli
profesionale, către fondul naţional
unic de asigurări sociale de sănătate,
reprezentând contribuţia de asigurări
sociale de sănătate pentru

Tiparit de Gabi Nandrea la 07.03.2017. 16/49


Document Lege5 - Copyright © 2017 Indaco Systems.
persoanele aflate în concediu
medical din cauza de accident de
muncă sau boala profesională
44 Transferuri din sumele alocate 113
sistemului de asigurări pentru
accidente de muncă şi boli
profesionale, către bugetul fondului
naţional unic de asigurări sociale de
sănătate, pentru concedii şi
indemnizaţii datorate persoanelor
aflate în incapacitate temporară de
muncă din cauza de accident de
muncă sau boala profesională
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 119.275 130.725 134.727 138.592
01 Asigurări sociale 83.821
02 Ajutoare sociale 35.454
01 Ajutoare sociale în numerar 25.310
02 Ajutoare sociale în natură 10.144
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 100 100 100 100
71 TITLUL XIII ACTIVE 100 100 100 100
NEFINANCIARE
01 Active fixe 100
02 Maşini, echipamente şi mijloace de 100
transport
03 Pensii şi ajutoare pentru bătrâneţe 83.821
05 Asistenţă socială în caz de boli şi 33.222
invalidităţi
01 Asistenţă socială în caz de boli 14.164
02 Asistenţă socială în caz de 19.058
invaliditate
07 Asigurări pentru şomaj 87
09 Ajutoare pentru urmaşi 2.990
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor 9.958
şi asistentei sociale
02 Cheltuieli cu transmiterea şi plata 838
drepturilor
03 Alte cheltuieli de administrare fond 9.120
ANEXA Nr. 3/03

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2017-2020
(sume alocate din fonduri externe nerambursabile)
- mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Program Estimări Estimări Estimări
pi- tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2017 2018 2019 2020
tol graf Titlu col at
A B 1 2 3 4

Tiparit de Gabi Nandrea la 07.03.2017. 17/49


Document Lege5 - Copyright © 2017 Indaco Systems.
5008 FONDURI EXTERNE 592 1.488
NERAMBURSABILE
01 CHELTUIELI CURENTE 230 1.488
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 115 113
01 Cheltuieli salariale în bani 94
01 Salarii de bază 94
03 Contribuţii 21
01 Contribuţii de asigurări sociale de stat 13
02 Contribuţii de asigurări de şomaj 1
03 Contribuţii de asigurări sociale de 5
sănătate
04 Contribuţii de asigurări pentru 1
accidente de muncă şi boli profesionale
06 Contribuţii pentru concedii şi 1
indemnizaţii
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 115 1.375
01 Bunuri şi servicii 111
30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere 111
şi funcţionare
06 Deplasări, detaşări, transferări 4
02 Deplasări în străinătate 4
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 362
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 362
01 Active fixe 362
02 Maşini, echipamente şi mijloace de 362
transport
6808 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 592 1.488
01 CHELTUIELI CURENTE 230 1.488
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 115 113
01 Cheltuieli salariale în bani 94
01 Salarii de bază 94
03 Contribuţii 21
01 Contribuţii de asigurări sociale de stat 13
02 Contribuţii de asigurări de şomaj 1
03 Contribuţii de asigurări sociale de 5
sănătate
04 Contribuţii de asigurări pentru 1
accidente de muncă şi boli profesionale
06 Contribuţii pentru concedii şi 1
indemnizaţii
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 115 1.375
01 Bunuri şi servicii 111
30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere 111
şi funcţionare
06 Deplasări, detaşări, transferări 4
02 Deplasări în străinătate 4
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 362

Tiparit de Gabi Nandrea la 07.03.2017. 18/49


Document Lege5 - Copyright © 2017 Indaco Systems.
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 362
01 Active fixe 362
02 Maşini, echipamente şi mijloace de 362
transport
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi 592
asistentei sociale
50 Alte cheltuieli în domeniul asistentei 592
sociale
ANEXA Nr. 4/03

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE


- mii lei -

I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări
II - Credite bugetare efectuate preliminate 2017 2018 2019 2020 mii
CAPITOL/GRUPA/SURSA până la 2016 ulteriori
31.12.2015
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL GENERAL
5000 TOTAL GENERAL I 59.344 8.904 7.161 22.712 4.907 7.830 7.830
II 59.344 8.904 7.161 22.712 4.907 7.830 7.830
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE I 58.982 8.904 7.161 22.350 4.907 7.830 7.830
DE STAT II 58.982 8.904 7.161 22.350 4.907 7.830 7.830
500371 TITLUL XIII ACTIVE I 58.982 8.904 7.161 22.350 4.907 7.830 7.830
NEFINANCIARE II 58.982 8.904 7.161 22.350 4.907 7.830 7.830
50037101 Active fixe I 43.803 7.584 4.012 19.300 3.907 4.500 4.500
II 43.803 7.584 4.012 19.300 3.907 4.500 4.500
5003710102 Maşini, echipamente şi mijloace I 34.561 5.084 2.070 18.100 2.707 3.300 3.300
de transport II 34.561 5.084 2.070 18.100 2.707 3.300 3.300
5003710103 Mobilier, aparatură birotică şi I 5.143 2.000 343 700 700 700 700
alte active corporale II 5.143 2.000 343 700 700 700 700
5003710130 Alte active fixe I 4.099 500 1.599 500 500 500 500
II 4.099 500 1.599 500 500 500 500
50037103 Reparaţii capitale aferente I 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330
activelor fixe II 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330
5008 FONDURI EXTERNE I 362 362
NERAMBURSABILE II 362 362
500871 TITLUL XIII ACTIVE I 362 362
NEFINANCIARE II 362 362
50087101 Active fixe I 362 362
II 362 362
5008710102 Maşini, echipamente şi mijloace I 362 362
de transport II 362 362
C - Alte cheltuieli de investiţii
5000 TOTAL GENERAL I 59.344 8.904 7.161 22.712 4.907 7.830 7.830

Tiparit de Gabi Nandrea la 07.03.2017. 19/49


Document Lege5 - Copyright © 2017 Indaco Systems.
II 59.344 8.904 7.161 22.712 4.907 7.830 7.830
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE I 58.982 8.904 7.161 22.350 4.907 7.830 7.830
DE STAT II 58.982 8.904 7.161 22.350 4.907 7.830 7.830
500371 TITLUL XIII ACTIVE I 58.982 8.904 7.161 22.350 4.907 7.830 7.830
NEFINANCIARE II 58.982 8.904 7.161 22.350 4.907 7.830 7.830
50037101 Active fixe I 43.803 7.584 4.012 19.300 3.907 4.500 4.500
II 43.803 7.584 4.012 19.300 3.907 4.500 4.500
5003710102 Maşini, echipamente şi mijloace I 34.561 5.084 2.070 18.100 2.707 3.300 3.300
de transport II 34.561 5.084 2.070 18.100 2.707 3.300 3.300
5003710103 Mobilier, aparatură birotică şi I 5.143 2.000 343 700 700 700 700
alte active corporale II 5.143 2.000 343 700 700 700 700
5003710130 Alte active fixe I 4.099 500 1.599 500 500 500 500
II 4.099 500 1.599 500 500 500 500
50037103 Reparaţii capitale aferente I 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330
activelor fixe II 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330
5008 FONDURI EXTERNE I 362 362
NERAMBURSABILE II 362 362
500871 TITLUL XIII ACTIVE I 362 362
NEFINANCIARE II 362 362
50087101 Active fixe I 362 362
II 362 362
5008710102 Maşini, echipamente şi mijloace I 362 362
de transport II 362 362
b. Dotări independente
5000 TOTAL GENERAL I 40.066 7.084 2.413 19.162 3.407 4.000 4.000
II 40.066 7.084 2.413 19.162 3.407 4.000 4.000
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE I 39.704 7.084 2.413 18.800 3.407 4.000 4.000
DE STAT II 39.704 7.084 2.413 18.800 3.407 4.000 4.000
500371 TITLUL XIII ACTIVE I 39.704 7.084 2.413 18.800 3.407 4.000 4.000
NEFINANCIARE II 39.704 7.084 2.413 18.800 3.407 4.000 4.000
50037101 Active fixe I 39.704 7.084 2.413 18.800 3.407 4.000 4.000
II 39.704 7.084 2.413 18.800 3.407 4.000 4.000
5003710102 Maşini, echipamente şi mijloace I 34.561 5.084 2.070 18.100 2.707 3.300 3.300
de transport II 34.561 5.084 2.070 18.100 2.707 3.300 3.300
5003710103 Mobilier, aparatură birotică şi I 5.143 2.000 343 700 700 700 700
alte active corporale II 5.143 2.000 343 700 700 700 700
5008 FONDURI EXTERNE I 362 362
NERAMBURSABILE II 362 362
500871 TITLUL XIII ACTIVE I 362 362
NEFINANCIARE II 362 362
50087101 Active fixe I 362 362
II 362 362
5008710102 Maşini, echipamente şi mijloace I 362 362
de transport II 362 362
e. Alte cheltuieli asimilate investiţiilor

Tiparit de Gabi Nandrea la 07.03.2017. 20/49


Document Lege5 - Copyright © 2017 Indaco Systems.
5000 TOTAL GENERAL I 4.099 500 1.599 500 500 500 500
II 4.099 500 1.599 500 500 500 500
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE I 4.099 500 1.599 500 500 500 500
DE STAT II 4.099 500 1.599 500 500 500 500
500371 TITLUL XIII ACTIVE I 4.099 500 1.599 500 500 500 500
NEFINANCIARE II 4.099 500 1.599 500 500 500 500
50037101 Active fixe I 4.099 500 1.599 500 500 500 500
II 4.099 500 1.599 500 500 500 500
5003710130 Alte active fixe I 4.099 500 1.599 500 500 500 500
II 4.099 500 1.599 500 500 500 500
f. Cheltuieli de expertiză,proiectare,asistenta tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de execuţie
privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de intervenţii, cu excepţia celor incluse la lit. d),asa cum sunt
definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute
de lege
5000 TOTAL GENERAL I 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330
II 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330
5003 BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE I 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330
DE STAT II 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330
500371 TITLUL XIII ACTIVE I 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330
NEFINANCIARE II 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330
50037103 Reparaţii capitale aferente I 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330
activelor fixe II 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330
TOTAL CAPITOL 68 -- ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ I 58.838 8.820 7.139 22.612 4.807 7.730 7.730
II 58.838 8.820 7.139 22.612 4.807 7.730 7.730
6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ I 58.476 8.820 7.139 22.250 4.807 7.730 7.730
II 58.476 8.820 7.139 22.250 4.807 7.730 7.730
680371 TITLUL XIII ACTIVE I 58.476 8.820 7.139 22.250 4.807 7.730 7.730
NEFINANCIARE II 58.476 8.820 7.139 22.250 4.807 7.730 7.730
68037101 Active fixe I 43.297 7.500 3.990 19.200 3.807 4.400 4.400
II 43.297 7.500 3.990 19.200 3.807 4.400 4.400
6803710102 Maşini, echipamente şi mijloace I 34.055 5.000 2.048 18.000 2.607 3.200 3.200
de transport II 34.055 5.000 2.048 18.000 2.607 3.200 3.200
6803710103 Mobilier, aparatură birotică şi I 5.143 2.000 343 700 700 700 700
alte active corporale II 5.143 2.000 343 700 700 700 700
6803710130 Alte active fixe I 4.099 500 1.599 500 500 500 500
II 4.099 500 1.599 500 500 500 500
68037103 Reparaţii capitale aferente I 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330
activelor fixe II 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330
6808 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ I 362 362
II 362 362
680871 TITLUL XIII ACTIVE I 362 362
NEFINANCIARE II 362 362
68087101 Active fixe I 362 362
II 362 362
6808710102 Maşini, echipamente şi mijloace I 362 362

Tiparit de Gabi Nandrea la 07.03.2017. 21/49


Document Lege5 - Copyright © 2017 Indaco Systems.
de transport II 362 362
TOTAL CAPITOL 69 - ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE
6900 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ I 506 84 22 100 100 100 100
PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI
II 506 84 22 100 100 100 100
PROFESIONALE
6903 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ I 506 84 22 100 100 100 100
PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI II 506 84 22 100 100 100 100
PROFESIONALE
690371 TITLUL XIII ACTIVE I 506 84 22 100 100 100 100
NEFINANCIARE II 506 84 22 100 100 100 100
69037101 Active fixe I 506 84 22 100 100 100 100
II 506 84 22 100 100 100 100
6903710102 Maşini, echipamente şi mijloace I 506 84 22 100 100 100 100
de transport II 506 84 22 100 100 100 100
C - Alte cheltuieli de investiţii
6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ I 58.838 8.820 7.139 22.612 4.807 7.730 7.730
II 58.838 8.820 7.139 22.612 4.807 7.730 7.730
6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ I 58.476 8.820 7.139 22.250 4.807 7.730 7.730
II 58.476 8.820 7.139 22.250 4.807 7.730 7.730
680371 TITLUL XIII ACTIVE I 58.476 8.820 7.139 22.250 4.807 7.730 7.730
NEFINANCIARE II 58.476 8.820 7.139 22.250 4.807 7.730 7.730
68037101 Active fixe I 43.297 7.500 3.990 19.200 3.807 4.400 4.400
II 43.297 7.500 3.990 19.200 3.807 4.400 4.400
6803710102 Maşini, echipamente şi mijloace I 34.055 5.000 2.048 18.000 2.607 3.200 3.200
de transport II 34.055 5.000 2.048 18.000 2.607 3.200 3.200
6803710103 Mobilier, aparatură birotică şi I 5.143 2.000 343 700 700 700 700
alte active corporale II 5.143 2.000 343 700 700 700 700
6803710130 Alte active fixe I 4.099 500 1.599 500 500 500 500
II 4.099 500 1.599 500 500 500 500
68037103 Reparaţii capitale aferente I 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330
activelor fixe II 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330
6808 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ I 362 362
II 362 362
680871 TITLUL XIII ACTIVE I 362 362
NEFINANCIARE II 362 362
68087101 Active fixe I 362 362
II 362 362
6808710102 Maşini, echipamente şi mijloace I 362 362
de transport II 362 362
6900 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 506 84 22 100 100 100 100
SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE II 506 84 22 100 100 100 100
MUNCĂ ŞI BOLI PROFESIONALE
6903 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ I 506 84 22 100 100 100 100
PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ŞI BOLI II 506 84 22 100 100 100 100
PROFESIONALE
690371 TITLUL XIII ACTIVE I 506 84 22 100 100 100 100

Tiparit de Gabi Nandrea la 07.03.2017. 22/49


Document Lege5 - Copyright © 2017 Indaco Systems.
NEFINANCIARE II 506 84 22 100 100 100 100
69037101 Active fixe I 506 84 22 100 100 100 100
II 506 84 22 100 100 100 100
6903710102 Maşini, echipamente şi mijloace I 506 84 22 100 100 100 100
de transport II 506 84 22 100 100 100 100

ANEXA Nr. 4/03/01

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE


COD OBIECTIV 2

FIŞA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII

b. Dotări independente

Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiţii


D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE
FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
- mii lei -
Surse de finanţare şi costuri de I/II Total Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări
finanţare efectuate preliminate 2017 2018 2019 2020 anii
până la 2016 ulteriori
31.12.2015
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 40.066 7.084 2.413 19.162 3.407 4.000 4.000
II 40.066 7.084 2.413 19.162 3.407 4.000 4.000
6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 39.560 7.000 2.391 19.062 3.307 3.900 3.900
SOCIALĂ II 39.560 7.000 2.391 19.062 3.307 3.900 3.900
6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 39.198 7.000 2.391 18.700 3.307 3.900 3.900
SOCIALĂ II 39.198 7.000 2.391 18.700 3.307 3.900 3.900
680371 TITLUL XIII ACTIVE I 39.198 7.000 2.391 18.700 3.307 3.900 3.900
NEFINANCIARE II 39.198 7.000 2.391 18.700 3.307 3.900 3.900
68037101 Active fixe I 39.198 7.000 2.391 18.700 3.307 3.900 3.900
II 39.198 7.000 2.391 18.700 3.307 3.900 3.900
6803710102 Maşini, echipamente I 34.055 5.000 2.048 18.000 2.607 3.200 3.200
şi mijloace de transport II 34.055 5.000 2.048 18.000 2.607 3.200 3.200
6803710103 Mobilier, aparatură I 5.143 2.000 343 700 700 700 700
birotică şi alte active corporale II 5.143 2.000 343 700 700 700 700
6808 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 362 362
SOCIALĂ II 362 362
680871 TITLUL XIII ACTIVE I 362 362
NEFINANCIARE II 362 362
68087101 Active fixe I 362 362
II 362 362
6808710102 Maşini, echipamente I 362 362
şi mijloace de transport II 362 362

Tiparit de Gabi Nandrea la 07.03.2017. 23/49


Document Lege5 - Copyright © 2017 Indaco Systems.
6900 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 506 84 22 100 100 100 100
SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE II 506 84 22 100 100 100 100
DE MUNCĂ ŞI BOLI
PROFESIONALE
6903 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 506 84 22 100 100 100 100
SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE II 506 84 22 100 100 100 100
DE MUNCĂ ŞI BOLI
PROFESIONALE
690371 TITLUL XIII ACTIVE I 506 84 22 100 100 100 100
NEFINANCIARE II 506 84 22 100 100 100 100
69037101 Active fixe I 506 84 22 100 100 100 100
II 506 84 22 100 100 100 100
6903710102 Maşini, echipamente I 506 84 22 100 100 100 100
şi mijloace de transport II 506 84 22 100 100 100 100

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE


COD OBIECTIV 5

FIŞA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII

e. Alte cheltuieli asimilate investiţiilor

Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiţii


D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE
FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
- mii lei -

Surse de finanţare şi costuri de I/II Total Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări
finanţare efectuate preliminate 2017 2018 2019 2020 anii
până la 2016 ulteriori
31.12.2015
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 4.099 500 1.599 500 500 500 500
II 4.099 500 1.599 500 500 500 500
6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 4.099 500 1.599 500 500 500 500
SOCIALĂ II 4.099 500 1.599 500 500 500 500
6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 4.099 500 1.599 500 500 500 500
SOCIALĂ II 4.099 500 1.599 500 500 500 500
680371 TITLUL XIII ACTIVE I 4.099 500 1.599 500 500 500 500
NEFINANCIARE II 4.099 500 1.599 500 500 500 500
68037101 Active fixe I 4.099 500 1.599 500 500 500 500
II 4.099 500 1.599 500 500 500 500
6803710130 Alte active fixe I 4.099 500 1.599 500 500 500 500
II 4.099 500 1.599 500 500 500 500
MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE
COD OBIECTIV 1078

Tiparit de Gabi Nandrea la 07.03.2017. 24/49


Document Lege5 - Copyright © 2017 Indaco Systems.
FIŞA OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII

f. Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenta tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la
beneficiar şi de execuţie privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de intervenţii, cu
excepţia celor incluse la lit. d), aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare
pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege

Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiţii


D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE
FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
- mii lei -

Surse de finanţare şi costuri de I/II Total Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări
finanţare efectuate preliminate 2017 2018 2019 2020 anii
până la 2016 ulteriori
31.12.2015
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330
II 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330
6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330
SOCIALĂ II 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330
6803 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330
SOCIALĂ II 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330
680371 TITLUL XIII ACTIVE I 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330
NEFINANCIARE II 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330
68037103 Reparaţii capitale I 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330
aferente activelor fixe II 15.179 1.320 3.149 3.050 1.000 3.330 3.330
ANEXA Nr. 1/04

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

Sinteza veniturilor şi cheltuielilor alocate pe surse şi pe titluri pe anii 2017-2020

- mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Program Estimări Estimări Estimări
pi- capi- ra- pa/ ti- ne- 2017 2018 2019 2020
tol tol graf Titlu col at
A B 1 2 3 4
0001 04 VENITURI - TOTAL 2.182.523 2.481.681 2.802.593 3.134.045
0002 04 I. VENITURI CURENTE 2.182.523 2.481.681 2.802.593 3.134.045
2000 04 B. CONTRIBUŢII DE ASIGURĂRI 2.175.054 2.473.636 2.793.925 3.124.754
2004 CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR 1.259.546 1.434.449 1.622.397 1.816.786
02 Contribuţii de asigurări pentru şomaj 893.725 1.014.493 1.143.718 1.276.948
datorate de angajatori
06 Contribuţia angajatorilor la fondul de 365.821 419.956 478.679 539.838
garantare pentru plata creanţelor
salariale

Tiparit de Gabi Nandrea la 07.03.2017. 25/49


Document Lege5 - Copyright © 2017 Indaco Systems.
2104 CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR 915.508 1.039.187 1.171.528 1.307.968
02 Contribuţii de asigurări pentru şomaj 915.203 1.038.858 1.171.173 1.307.587
datorate de asiguraţi
09 Contribuţii de la persoane care 1 1 2 2
realizează venituri de natură
profesională cu caracter ocazional
10 Contribuţii ale persoanelor care 304 328 353 379
realizează venituri de natură
profesională, altele decât cele de
natură salarială, plătite de angajatori
2900 04 C. VENITURI NEFISCALE 7.469 8.045 8.668 9.291
3000 04 CUVENITURI DIN PROPRIETĂŢI 6.042 6.508 7.012 7.516
3104 VENITURI DIN DOBÂNZI 6.042 6.508 7.012 7.516
03 Alte venituri din dobânzi 1.061 1.143 1.231 1.320
04 Venituri din dobânzi la fondul de 4.981 5.365 5.781 6.196
garantare pentru plata creanţelor
salariale
3600 04 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI 1.427 1.537 1.656 1.775
SERVICII
3604 DIVERSE VENITURI 1.427 1.537 1.656 1.775
12 Alte venituri la fondul de garantare 30 32 35 37
pentru plata creanţelor salariale
50 Alte venituri 1.397 1.505 1.621 1.738
4904 01 Venituri sistem asigurări pentru şomaj 1.811.691 2.056.328 2.318.098 2.587.974
4904 02 Venituri fond garantare pentru plata 370.832 425.353 484.495 546.071
creanţelor salariale
08 FONDURI EXTERNE 357 196
NERAMBURSABILE TOTAL
VENITURI
4808 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI 357 196
DONATORI ÎN CONTUL PLĂŢILOR
EFECTUATE ŞI PREFINANŢĂRI
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR
2014-2020
15 Alte programe comunitare finanţate în 357 196
perioada 2014-2020 (APC)
5000 TOTAL GENERAL 1.141.327 1.144.425 1.147.302 1.150.309
01 CHELTUIELI CURENTE 1.137.043 1.138.310 1.141.187 1.144.192
10 TITLUL I CHELTUIELI DE 107.033 109.710 112.198 114.666
PERSONAL
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 42.878 42.054 42.120 42.077
30 TITLUL III DOBÂNZI 500 500 500 500
40 TITLUL IV SUBVENŢII 804 989 1.008 1.029
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 152.684 152.978 155.741 153.542
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 124 200 200 201
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 657.498 656.356 653.897 656.654

Tiparit de Gabi Nandrea la 07.03.2017. 26/49


Document Lege5 - Copyright © 2017 Indaco Systems.
58 TITLUL X PROIECTE CU 152.175 152.175 152.175 152.175
FINANŢARE DIN FONDURI
EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR
2014-2020
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 23.347 23.348 23.348 23.348
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.284 6.115 6.115 6.117
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 4.284 6.115 6.115 6.117
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR 1.140.970 1.144.229 1.147.302 1.150.309
PENTRU ŞOMAJ
01 CHELTUIELI CURENTE 1.136.970 1.138.114 1.141.187 1.144.192
10 TITLUL I CHELTUIELI DE 107.000 109.675 112.198 114.666
PERSONAL
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 42.838 41.893 42.120 42.077
30 TITLUL III DOBÂNZI 500 500 500 500
40 TITLUL IV SUBVENŢII 804 989 1.008 1.029
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 152.684 152.978 155.741 153.542
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 124 200 200 201
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 657.498 656.356 653.897 656.654
58 TITLUL X PROIECTE CU 152.175 152.175 152.175 152.175
FINANŢARE DIN FONDURI
EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR
2014-2020
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 23.347 23.348 23.348 23.348
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.000 6.115 6.115 6.117
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 4.000 6.115 6.115 6.117
6400 04 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL- 762.147 752.250 755.318 754.290
CULTURALE
01 CHELTUIELI CURENTE 758.147 746.135 749.203 748.173
10 TITLUL I CHELTUIELI DE 107.000 109.675 112.198 114.666
PERSONAL
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 41.918 40.947 41.148 41.078
30 TITLUL III DOBÂNZI 500 500 500 500
40 TITLUL IV SUBVENŢII 296 297 297 298
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 151.577 147.463 150.226 148.027
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 433.509 418.959 416.540 415.310
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 23.347 23.348 23.348 23.348
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.000 6.115 6.115 6.117
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 4.000 6.115 6.115 6.117
6404 CHELTUIELILE FONDULUI DE 23.529 24.244 24.244 24.245
GARANTARE PENTRU PLATA
CREANŢELOR SALARIALE
01 CHELTUIELI CURENTE 23.529 24.244 24.244 24.245

Tiparit de Gabi Nandrea la 07.03.2017. 27/49


Document Lege5 - Copyright © 2017 Indaco Systems.
10 TITLUL I CHELTUIELI DE 982 1.010 1.010 1.010
PERSONAL
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 200 886 886 887
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 22.347 22.348 22.348 22.348
6504 ÎNVĂŢĂMÂNT 29.888 39.677 42.665 39.903
01 CHELTUIELI CURENTE 29.764 37.601 40.589 37.827
10 TITLUL I CHELTUIELI DE 641 587 587 587
PERSONAL
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 7.300 7.386 7.611 7.611
40 TITLUL IV SUBVENŢII 296 297 297 298
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 19.500 22.000 24.763 22.000
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 2.027 2.385 2.385 2.385
58 TITLUL X PROIECTE CU 4.946 4.946 4.946
FINANŢARE DIN FONDURI
EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR
2014-2020
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 124 2.076 2.076 2.076
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 124 2.076 2.076 2.076
6804 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ 708.730 688.329 688.409 690.142
SOCIALĂ
01 CHELTUIELI CURENTE 704.854 684.290 684.370 686.101
10 TITLUL I CHELTUIELI DE 105.377 108.078 110.601 113.069
PERSONAL
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 34.418 32.675 32.651 32.580
30 TITLUL III DOBÂNZI 500 500 500 500
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 132.077 125.463 125.463 126.027
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 431.482 416.574 414.155 412.925
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 1.000 1.000 1.000 1.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.876 4.039 4.039 4.041
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 3.876 4.039 4.039 4.041
8000 04 Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE 378.823 391.979 391.984 396.019
8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, 378.823 391.979 391.984 396.019
COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ
01 CHELTUIELI CURENTE 378.823 391.979 391.984 396.019
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 920 946 972 999
40 TITLUL IV SUBVENŢII 508 692 711 731
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE 1.107 5.515 5.515 5.515
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI
PUBLICE
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 124 200 200 201
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 223.989 237.397 237.357 241.344
58 TITLUL X PROIECTE CU 152.175 147.229 147.229 147.229

Tiparit de Gabi Nandrea la 07.03.2017. 28/49


Document Lege5 - Copyright © 2017 Indaco Systems.
FINANŢARE DIN FONDURI
EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR
2014-2020
8904 01 Cheltuieli sistem asigurări pentru 1.117.441 1.119.985 1.123.058 1.126.064
şomaj
8904 02 Cheltuieli fond garantare pentru plata 23.529 24.244 24.244 24.245
creanţelor salariale
9904 EXCEDENT/DEFICIT 1.041.553 1.337.452 1.655.291 1.983.736
9904 10 Excedent/Deficit sistem asigurări 694.250 936.343 1.195.040 1.461.910
pentru şomaj
9904 11 Excedent/Deficit fond garantare 347.303 401.109 460.251 521.826
pentru plata creanţelor salariale
5008 FONDURI EXTERNE 357 196
NERAMBURSABILE
01 CHELTUIELI CURENTE 73 196
10 TITLUL I CHELTUIELI DE 33 35
PERSONAL
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 40 161
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 284
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 284
8008 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, 357 196
COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ
01 CHELTUIELI CURENTE 73 196
10 TITLUL I CHELTUIELI DE 33 35
PERSONAL
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 40 161
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 284
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 284

ANEXA Nr. 2/04

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2017-2020
(sume alocate din Bugetul asigurărilor pentru şomaj)
- mii lei -

Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Program Estimări Estimări Estimări
pi- capi- ra- pa/ ti- ne- 2017 2018 2019 2020
tol tol graf Titlu col at
A B 1 2 3 4
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU 1.140.970 1.144.229 1.147.302 1.150.309
ŞOMAJ
01 CHELTUIELI CURENTE 1.136.970 1.138.114 1.141.187 1.144.192
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 107.000 109.675 112.198 114.666
01 Cheltuieli salariale în bani 87.395
01 Salarii de bază 83.581
06 Alte sporuri 3
12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara 2.100

Tiparit de Gabi Nandrea la 07.03.2017. 29/49


Document Lege5 - Copyright © 2017 Indaco Systems.
unităţii
13 Indemnizaţii de delegare 211
30 Alte drepturi salariale în bani 1.500
02 Cheltuieli salariale în natură 15
04 Locuinţa de serviciu folosită de salariat şi 15
familia sa
03 Contribuţii 19.590
01 Contribuţii de asigurări sociale de stat 13.776
02 Contribuţii de asigurări de şomaj 426
03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate 4.535
04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de 129
muncă şi boli profesionale
06 Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 724
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 42.838 41.893 42.120 42.077
01 Bunuri şi servicii 27.365
01 Furnituri de birou 733
02 Materiale pentru curăţenie 131
03 Încălzit, iluminat şi forţa motrică 4.350
04 Apa, canal şi salubritate 495
05 Carburanţi şi lubrifianţi 530
06 Piese de schimb 362
08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet 2.095
09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter 15.454
funcţional
30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi 3.215
funcţionare
02 Reparaţii curente 1.430
05 Bunuri de natură obiectelor de inventar 365
30 Alte obiecte de inventar 365
06 Deplasări, detaşări, transferări 950
01 Deplasări interne, detaşări, transferări 860
02 Deplasări în străinătate 90
11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 62
13 Pregătire profesională 132
14 Protecţia muncii 38
25 Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate 30
din acţiuni în reprezentarea intereselor
statului, potrivit dispoziţiilor legale
30 Alte cheltuieli 12.466
02 Protocol şi reprezentare 10
03 Prime de asigurare non-viaţă 65
04 Chirii 6.400
06 Prestări servicii pentru transmiterea 3.910
drepturilor
09 Executarea silită a creanţelor bugetare 58
30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 2.023

Tiparit de Gabi Nandrea la 07.03.2017. 30/49


Document Lege5 - Copyright © 2017 Indaco Systems.
30 TITLUL III DOBÂNZI 500 500 500 500
03 Alte dobânzi 500
02 Dobândă datorată trezoreriei statului 500
40 TITLUL IV SUBVENŢII 804 989 1.008 1.029
09 Plăţi către angajatori pentru formarea 296
profesională a angajaţilor
19 Plăţi pentru stimularea creerii de locuri de 508
muncă
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI 152.684 152.978 155.741 153.542
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
01 Transferuri curente 152.684
01 Transferuri către instituţii publice 19.500
17 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru 106.169
şomaj către bugetul asigurărilor sociale de
stat
18 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru 1.107
şomaj către bugetele locale pt. finanţarea
programelor pentru ocuparea temporară a
forţei de muncă şi subvenţionarea locurilor
de muncă
19 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru 25.634
şomaj către bugetul fondului naţional unic
de asigurări sociale de sănătate
20 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru 274
şomaj către bugetul asigurărilor sociale de
stat reprezentând asigurare pentru
accidente de muncă şi boli profesionale
pentru şomeri pe durata practicii
profesionale
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 124 200 200 201
01 A. Transferuri interne 1
08 Programe PHARE şi alte programe cu 1
finanţare nerambursabilă
02 B. Transferuri curente în străinătate (către 123
organizaţii internaţionale)
01 Contribuţii şi cotizaţii la organisme 123
internaţionale
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 657.498 656.356 653.897 656.654
01 Asigurări sociale 423.653
02 Ajutoare sociale 233.845
01 Ajutoare sociale în numerar 231.818
02 Ajutoare sociale în natură 2.027
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN 152.175 152.175 152.175 152.175
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
02 Programe din Fondul Social European 152.175
(FSE)

Tiparit de Gabi Nandrea la 07.03.2017. 31/49


Document Lege5 - Copyright © 2017 Indaco Systems.
01 Finanţarea naţională 22.826
02 Finanţarea externa nerambursabilă 129.349
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 23.347 23.348 23.348 23.348
17 Despăgubiri civile 1.000
25 Sume aferente plaţii creanţelor salariale 22.347
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.000 6.115 6.115 6.117
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 4.000 6.115 6.115 6.117
01 Active fixe 2.437
02 Maşini, echipamente şi mijloace de 1.019
transport
03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active 218
corporale
30 Alte active fixe 1.200
03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe 1.563
6400 04 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL- 762.147 752.250 755.318 754.290
CULTURALE
01 CHELTUIELI CURENTE 758.147 746.135 749.203 748.173
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 107.000 109.675 112.198 114.666
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 41.918 40.947 41.148 41.078
30
TITLUL III DOBÂNZI 500 500 500 500
40 TITLUL IV SUBVENŢII 296 297 297 298
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI 151.577 147.463 150.226 148.027
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 433.509 418.959 416.540 415.310
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 23.347 23.348 23.348 23.348
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.000 6.115 6.115 6.117
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 4.000 6.115 6.115 6.117
6404 CHELTUIELILE FONDULUI DE 23.529 24.244 24.244 24.245
GARANTARE PENTRU PLATA
CREANŢELOR SALARIALE
01 CHELTUIELI CURENTE 23.529 24.244 24.244 24.245
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 982 1.010 1.010 1.010
01 Cheltuieli salariale în bani 800
01 Salarii de bază 800
03 Contribuţii 182
01 Contribuţii de asigurări sociale de stat 127
02 Contribuţii de asigurări de şomaj 4
03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate 42
04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de 2
muncă şi boli profesionale
06 Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 7
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 200 886 886 887
01 Bunuri şi servicii 90
01 Furnituri de birou 10
04 Apă, canal şi salubritate 80

Tiparit de Gabi Nandrea la 07.03.2017. 32/49


Document Lege5 - Copyright © 2017 Indaco Systems.
30 Alte cheltuieli 110
06 Prestări servicii pentru transmiterea 110
drepturilor
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 22.347 22.348 22.348 22.348
25 Sume aferente plaţii creanţelor salariale 22.347
01 Asigurări pentru plata creanţelor salariale 22.347
02 Cheltuieli de gestionare ale fondului de 1.182
garantare a creanţelor salariale
01 Cheltuieli cu transmiterea şi plata 110
drepturilor
02 Alte cheltuieli de administrare fond 1.072
6504 ÎNVĂŢĂMÂNT 29.888 39.677 42.665 39.903
01 CHELTUIELI CURENTE 29.764 37.601 40.589 37.827
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 641 587 587 587
01 Cheltuieli salariale în bani 521
01 Salarii de bază 520
13 Indemnizaţii de delegare 1
03 Contribuţii 120
01 Contribuţii de asigurări sociale de stat 83
02 Contribuţii de asigurări de şomaj 3
03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate 28
04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de 1
muncă şi boli profesionale
06 Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 5
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 7.300 7.386 7.611 7.611
01 Bunuri şi servicii 6.455
01 Furnituri de birou 23
02 Materiale pentru curăţenie 10
03 Încălzit, iluminat şi forţa motrică 850
04 Apa, canal şi salubritate 65
05 Carburanţi şi lubrifianţi 30
06 Piese de schimb 12
08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet 95
09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter 4.370
funcţional
30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi 1.000
funcţionare
02 Reparaţii curente 200
05 Bunuri de natură obiectelor de inventar 115
30 Alte obiecte de inventar 115
06 Deplasări, detaşări, transferări 10
01 Deplasări interne, detaşări, transferări 10
11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 12
13 Pregătire profesională 5
14 Protecţia muncii 3
30 Alte cheltuieli 500

Tiparit de Gabi Nandrea la 07.03.2017. 33/49


Document Lege5 - Copyright © 2017 Indaco Systems.
04 Chirii 400
30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 100
40 TITLUL IV SUBVENŢII 296 297 297 298
09 Plaţi către angajatori pentru formarea 296
profesională a angajaţilor
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI 19.500 22.000 24.763 22.000
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
01 Transferuri curente 19.500
01 Transferuri către instituţii publice 19.500
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 2.027 2.385 2.385 2.385
02 Ajutoare sociale 2.027
02 Ajutoare sociale în natură 2.027
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN 4.946 4.946 4.946
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 124 2.076 2.076 2.076
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 124 2.076 2.076 2.076
01 Active fixe 65
02 Maşini, echipamente şi mijloace de 14
transport
03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active 51
corporale
03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe 59
07 Învăţământ nedefinibil prin nivel 19.500
01 Centre de specializare, perfecţionare, 19.500
calificare şi recalificare
50 Alte cheltuieli în domeniul învăţământului 10.388
6804 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 708.730 688.329 688.409 690.142
01 CHELTUIELI CURENTE 704.854 684.290 684.370 686.101
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 105.377 108.078 110.601 113.069
01 Cheltuieli salariale în bani 86.074
01 Salarii de bază 82.261
06 Alte sporuri 3
12 Indemnizaţii plătite unor persoane din afara 2.100
unităţii
13 Indemnizaţii de delegare 210
30 Alte drepturi salariale în bani 1.500
02 Cheltuieli salariale în natură 15
04 Locuinţă de serviciu folosită de salariat şi 15
familia sa
03 Contribuţii 19.288
01 Contribuţii de asigurări sociale de stat 13.566
02 Contribuţii de asigurări de şomaj 419
03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate 4.465
04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de 126
muncă şi boli profesionale

Tiparit de Gabi Nandrea la 07.03.2017. 34/49


Document Lege5 - Copyright © 2017 Indaco Systems.
06 Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 712
20
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 34.418 32.675 32.651 32.580
01 Bunuri şi servicii 20.820
01 Furnituri de birou 700
02 Materiale pentru curăţenie 121
03 Încălzit, iluminat şi forţa motrică 3.500
04 Apă, canal şi salubritate 350
05 Carburanţi şi lubrifianţi 500
06 Piese de schimb 350
08 Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet 2.000
09 Materiale şi prestări de servicii cu caracter 11.084
funcţional
30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi 2.215
funcţionare
02 Reparaţii curente 1.230
05 Bunuri de natură obiectelor de inventar 250
30 Alte obiecte de inventar 250
06 Deplasări, detaşări, transferări 940
01 Deplasări interne, detaşări, transferări 850
02 Deplasări în străinătate 90
11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare 50
13 Pregătire profesională 127
14 Protecţia muncii 35
25 Cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate 30
din acţiuni în reprezentarea intereselor
statului, potrivit dispoziţiilor legale
30 Alte cheltuieli 10.936
02 Protocol şi reprezentare 10
03 Prime de asigurare non-viaţă 65
04 Chirii 6.000
06 Prestări servicii pentru transmiterea 3.800
drepturilor
09 Executarea silită a creanţelor bugetare 58
30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 1.003
30 TITLUL III DOBÂNZI 500 500 500 500
03 Alte dobânzi 500
02 Dobândă datorată trezoreriei statului 500
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI 132.077 125.463 125.463 126.027
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
01 Transferuri curente 132.077
17 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru 106.169
şomaj către bugetul asigurărilor sociale de
stat
19 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru 25.634
şomaj către bugetul fondului naţional unic

Tiparit de Gabi Nandrea la 07.03.2017. 35/49


Document Lege5 - Copyright © 2017 Indaco Systems.
de asigurări sociale de sănătate
20 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru 274
şomaj către bugetul asigurărilor sociale de
stat reprezentând asigurare pentru
accidente de muncă şi boli profesionale
pentru şomeri pe durata practicii
profesionale
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 431.482 416.574 414.155 412.925
01 Asigurări sociale 423.653
02 Ajutoare sociale 7.829
01 Ajutoare sociale în numerar 7.829
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 1.000 1.000 1.000 1.000
17 Despăgubiri civile 1.000
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 3.876 4.039 4.039 4.041
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 3.876 4.039 4.039 4.041
01 Active fixe 2.372
02 Maşini, echipamente şi mijloace de 1.005
transport
03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active 167
corporale
30 Alte active fixe 1.200
03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe 1.504
07 Asigurări pentru şomaj 555.730
15 Prevenirea excluderii sociale 7.829
50 Alte cheltuieli în domeniul prevenirii 7.829
excluderii sociale
50 Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi 145.171
asistentei sociale
02 Cheltuieli cu transmiterea şi plata 3.800
drepturilor
03 Alte cheltuieli de administrare fond 141.371
8000 04 Partea a V-a ACŢIUNI ECONOMICE 378.823 391.979 391.984 396.019
8004 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, 378.823 391.979 391.984 396.019
COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ
01 CHELTUIELI CURENTE 378.823 391.979 391.984 396.019
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 920 946 972 999
30 Alte cheltuieli 920
30 Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 920
40 TITLUL IV SUBVENŢII 508 692 711 731
19 Plăţi pentru stimularea creerii de locuri de 508
muncă
51 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI 1.107 5.515 5.515 5.515
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
01 Transferuri curente 1.107
18 Transferuri din bugetul asigurărilor pentru 1.107
şomaj către bugetele locale pt. finanţarea
programelor pentru ocuparea temporară a

Tiparit de Gabi Nandrea la 07.03.2017. 36/49


Document Lege5 - Copyright © 2017 Indaco Systems.
forţei de muncă şi subvenţionarea locurilor
de muncă
55 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 124 200 200 201
01 A. Transferuri interne 1
08 Programe PHARE şi alte programe cu 1
finanţare nerambursabilă
02 B. Transferuri curente în străinătate (către 123
organizaţii internaţionale)
01 Contribuţii şi cotizaţii la organisme 123
internaţionale
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 223.989 237.397 237.357 241.344
02 Ajutoare sociale 223.989
01 Ajutoare sociale în numerar 223.989
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE DIN 152.175 147.229 147.229 147.229
FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE
AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020
02 Programe din Fondul Social European 152.175
(FSE)
01 Finanţarea naţională 22.826
02 Finanţarea externa nerambursabilă 129.349
02 Acţiuni generale de muncă 378.823
04 Masuri active pentru combaterea şomajului 2.027
05 Stimularea creării de locuri de muncă 224.497
30 Alte acţiuni generale de muncă 152.299
8904 01 Cheltuieli sistem asigurări pentru şomaj 1.117.441 1.119.985 1.123.058 1.126.064
8904 02 Cheltuieli fond garantare pentru plata 23.529 24.244 24.244 24.245
creanţelor salariale
ANEXA Nr. 3/04

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2017-2020
(sume alocate din fonduri externe nerambursabile)
- mii lei -
Ca- Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Program Estimări Estimări Estimări
pi- capi- ra- pa/ ti- ne- 2017 2018 2019 2020
tol tol graf Titlu col at
A B 1 2 3 4
5008 FONDURI EXTERNE 357 196
NERAMBURSABILE
01 CHELTUIELI CURENTE 73 196
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 33 35
01 Cheltuieli salariale în bani 33
01 Salarii de bază 31
13 Indemnizaţii de delegare 2
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 40 161
01 Bunuri şi servicii 34

Tiparit de Gabi Nandrea la 07.03.2017. 37/49


Document Lege5 - Copyright © 2017 Indaco Systems.
30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi 34
funcţionare
30 Alte cheltuieli 6
04 Chirii 6
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 284
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 284
01 Active fixe 284
02 Maşini, echipamente şi mijloace de 284
transport
8008 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, 357 196
COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ
01 CHELTUIELI CURENTE 73 196
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 33 35
01 Cheltuieli salariale în bani 33
01 Salarii de bază 31
13 Indemnizaţii de delegare 2
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 40 161
01 Bunuri şi servicii 34
30 Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi 34
funcţionare
30 Alte cheltuieli 6
04 Chirii 6
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 284
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 284
01 Active fixe 284
02 Maşini, echipamente şi mijloace de 284
transport
01 Acţiuni generale economice şi comerciale 357
30 Alte cheltuieli pentru acţiuni generale 357
economice şi comerciale
ANEXA Nr. 4/04

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE


- mii lei -
I - Credite de angajament TOTAL Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări
II - Credite bugetare efectuate preliminate 2017 2018 2019 2020 anii
CAPITOL/GRUPA/SURSA până la 2016 ulteriori
31.12.2015
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TOTAL GENERAL
5000 TOTAL GENERAL I 31.398 1.297 4.929 5.235 6.645 6.645 6.647
II 31.398 1.297 4.929 5.235 6.645 6.645 6.647
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU I 31.114 1.297 4.929 4.951 6.645 6.645 6.647
ŞOMAJ II 31.114 1.297 4.929 4.951 6.645 6.645 6.647
500451 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE I 3.535 505 489 951 530 530 530

Tiparit de Gabi Nandrea la 07.03.2017. 38/49


Document Lege5 - Copyright © 2017 Indaco Systems.
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE II 3.535 505 489 951 530 530 530
50045101 Transferuri curente I 3.535 505 489 951 530 530 530
II 3.535 505 489 951 530 530 530
5004510101 Transferuri către instituţii I 3.535 505 489 951 530 530 530
publice II 3.535 505 489 951 530 530 530
500471 TITLUL XIII ACTIVE I 27.579 792 4.440 4.000 6.115 6.115 6.117
NEFINANCIARE II 27.579 792 4.440 4.000 6.115 6.115 6.117
50047101 Active fixe I 15.084 296 2.290 2.437 3.353 3.353 3.355
II 15.084 296 2.290 2.437 3.353 3.353 3.355
5004710101 Construcţii I 1.630 630 333 333 334
II 1.630 630 333 333 334
5004710102 Maşini, echipamente şi mijloace I 6.838 66 1.493 1.019 1.420 1.420 1.420
de transport II 6.838 66 1.493 1.019 1.420 1.420 1.420
5004710103 Mobilier, aparatură birotică şi I 2.268 82 167 218 600 600 601
alte active corporale II 2.268 82 167 218 600 600 601
5004710130 Alte active fixe I 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000
II 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000
50047103 Reparaţii capitale aferente I 12.495 496 2.150 1.563 2.762 2.762 2.762
activelor fixe II 12.495 496 2.150 1.563 2.762 2.762 2.762
5008 FONDURI EXTERNE I 284 284
NERAMBURSABILE II 284 284
500871 TITLUL XIII ACTIVE I 284 284
NEFINANCIARE II 284 284
50087101 Active fixe I 284 284
II 284 284
5008710102 Maşini, echipamente şi mijloace I 284 284
de transport II 284 284
C - Alte cheltuieli de investiţii
5000 TOTAL GENERAL I 31.398 1.297 4.929 5.235 6.645 6.645 6.647
II 31.398 1.297 4.929 5.235 6.645 6.645 6.647
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU I 31.114 1.297 4.929 4.951 6.645 6.645 6.647
ŞOMAJ II 31.114 1.297 4.929 4.951 6.645 6.645 6.647
500451 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE I 3.535 505 489 951 530 530 530
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE II 3.535 505 489 951 530 530 530
50045101 Transferuri curente I 3.535 505 489 951 530 530 530
II 3.535 505 489 951 530 530 530
5004510101 Transferuri către instituţii I 3.535 505 489 951 530 530 530
publice II 3.535 505 489 951 530 530 530
500471 TITLUL XIII ACTIVE I 27.579 792 4.440 4.000 6.115 6.115 6.117
NEFINANCIARE II 27.579 792 4.440 4.000 6.115 6.115 6.117
50047101 Active fixe I 15.084 296 2.290 2.437 3.353 3.353 3.355
II 15.084 296 2.290 2.437 3.353 3.353 3.355
5004710101 Construcţii I 1.630 630 333 333 334
II 1.630 630 333 333 334
5004710102 Maşini, echipamente şi mijloace I 6.838 66 1.493 1.019 1.420 1.420 1.420

Tiparit de Gabi Nandrea la 07.03.2017. 39/49


Document Lege5 - Copyright © 2017 Indaco Systems.
de transport II 6.838 66 1.493 1.019 1.420 1.420 1.420
5004710103 Mobilier, aparatură birotică şi I 2.268 82 167 218 600 600 601
alte active corporale II 2.268 82 167 218 600 600 601
5004710130 Alte active fixe I 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000
II 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000
50047103 Reparaţii capitale aferente I 12.495 496 2.150 1.563 2.762 2.762 2.762
activelor fixe II 12.495 496 2.150 1.563 2.762 2.762 2.762
5008 FONDURI EXTERNE I 284 284
NERAMBURSABILE II 284 284
500871 TITLUL XIII ACTIVE I 284 284
NEFINANCIARE II 284 284
50087101 Active fixe I 284 284
II 284 284
5008710102 Maşini, echipamente şi mijloace I 284 284
de transport II 284 284
a. Achiziţii de imobile
5000 TOTAL GENERAL I 1.630 630 333 333 334
II 1.630 630 333 333 334
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU I 1.630 630 333 333 334
ŞOMAJ II 1.630 630 333 333 334
500471 TITLUL XIII ACTIVE I 1.630 630 333 333 334
NEFINANCIARE II 1.630 630 333 333 334
50047101 Active fixe I 1.630 630 333 333 334
II 1.630 630 333 333 334
5004710101 Construcţii I 1.630 630 333 333 334
II 1.630 630 333 333 334
b. Dotări independente
5000 TOTAL GENERAL I 10.041 158 2.115 1.632 2.045 2.045 2.046
II 10.041 158 2.115 1.632 2.045 2.045 2.046
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU I 9.757 158 2.115 1.348 2.045 2.045 2.046
ŞOMAJ II 9.757 158 2.115 1.348 2.045 2.045 2.046
500451 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE I 651 10 455 111 25 25 25
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE II 651 10 455 111 25 25 25
50045101 Transferuri curente I 651 10 455 111 25 25 25
II 651 10 455 111 25 25 25
5004510101 Transferuri către instituţii I 651 10 455 111 25 25 25
publice II 651 10 455 111 25 25 25
500471 TITLUL XIII ACTIVE I 9.106 148 1.660 1.237 2.020 2.020 2.021
NEFINANCIARE II 9.106 148 1.660 1.237 2.020 2.020 2.021
50047101 Active fixe I 9.106 148 1.660 1.237 2.020 2.020 2.021
II 9.106 148 1.660 1.237 2.020 2.020 2.021
5004710102 Maşini, echipamente şi mijloace I 6.838 66 1.493 1.019 1.420 1.420 1.420
de transport II 6.838 66 1.493 1.019 1.420 1.420 1.420
5004710103 Mobilier, aparatură birotică şi I 2.268 82 167 218 600 600 601
alte active corporale II 2.268 82 167 218 600 600 601

Tiparit de Gabi Nandrea la 07.03.2017. 40/49


Document Lege5 - Copyright © 2017 Indaco Systems.
5008 FONDURI EXTERNE I 284 284
NERAMBURSABILE II 284 284
500871 TITLUL XIII ACTIVE I 284 284
NEFINANCIARE II 284 284
50087101 Active fixe I 284 284
II 284 284
5008710102 Maşini, echipamente şi mijloace I 284 284
de transport II 284 284
e. Alte cheltuieli asimilate investiţiilor
5000 TOTAL GENERAL I 4.368 153 1.200 1.005 1.005 1.005
II 4.368 153 1.200 1.005 1.005 1.005
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU I 4.368 153 1.200 1.005 1.005 1.005
ŞOMAJ II 4.368 153 1.200 1.005 1.005 1.005
500451 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE I 20 5 5 5 5
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE II 20 5 5 5 5
50045101 Transferuri curente I 20 5 5 5 5
II 20 5 5 5 5
5004510101 Transferuri către instituţii I 20 5 5 5 5
publice II 20 5 5 5 5
500471 TITLUL XIII ACTIVE I 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000
NEFINANCIARE II 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000
50047101 Active fixe I 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000
II 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000
5004710130 Alte active fixe I 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000
II 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000
f. Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenta tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar şi de
execuţie privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de intervenţii, cu excepţia celor incluse la lit. d), aşa
cum sunt definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor
prevăzute de lege
5000 TOTAL GENERAL I 15.359 986 2.184 2.403 3.262 3.262 3.262
II 15.359 986 2.184 2.403 3.262 3.262 3.262
5004 BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU I 15.359 986 2.184 2.403 3.262 3.262 3.262
ŞOMAJ II 15.359 986 2.184 2.403 3.262 3.262 3.262
500451 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE I 2.864 490 34 840 500 500 500
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE II 2.864 490 34 840 500 500 500
50045101 Transferuri curente I 2.864 490 34 840 500 500 500
II 2.864 490 34 840 500 500 500
5004510101 Transferuri către instituţii I 2.864 490 34 840 500 500 500
publice II 2.864 490 34 840 500 500 500
500471 TITLUL XIII ACTIVE I 12.495 496 2.150 1.563 2.762 2.762 2.762
NEFINANCIARE II 12.495 496 2.150 1.563 2.762 2.762 2.762
50047103 Reparaţii capitale aferente I 12.495 496 2.150 1.563 2.762 2.762 2.762
activelor fixe II 12.495 496 2.150 1.563 2.762 2.762 2.762
TOTAL CAPITOL 65 - ÎNVĂŢĂMÂNT
6500 ÎNVĂŢĂMÂNT I 10.273 768 612 1.075 2.606 2.606 2.606
II 10.273 768 612 1.075 2.606 2.606 2.606

Tiparit de Gabi Nandrea la 07.03.2017. 41/49


Document Lege5 - Copyright © 2017 Indaco Systems.
6504 ÎNVĂŢĂMÂNT I 10.273 768 612 1.075 2.606 2.606 2.606
II 10.273 768 612 1.075 2.606 2.606 2.606
650451 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE I 3.535 505 489 951 530 530 530
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE II 3.535 505 489 951 530 530 530
65045101 Transferuri curente I 3.535 505 489 951 530 530 530
II 3.535 505 489 951 530 530 530
6504510101 Transferuri către instituţii I 3.535 505 489 951 530 530 530
publice II 3.535 505 489 951 530 530 530
650471 TITLUL XIII ACTIVE I 6.738 263 123 124 2.076 2.076 2.076
NEFINANCIARE II 6.738 263 123 124 2.076 2.076 2.076
65047101 Active fixe I 4.385 62 79 65 1.393 1.393 1.393
II 4.385 62 79 65 1.393 1.393 1.393
6504710102 Maşini, echipamente şi mijloace I 3.987 25 69 14 1.293 1.293 1.293
de transport II 3.987 25 69 14 1.293 1.293 1.293
6504710103 Mobilier, aparatură birotică şi I 398 37 10 51 100 100 100
alte active corporale II 398 37 10 51 100 100 100
65047103 Reparaţii capitale aferente I 2.353 201 44 59 683 683 683
activelor fixe II 2.353 201 44 59 683 683 683
TOTAL CAPITOL 68 -- ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ I 20.841 529 4.317 3.876 4.039 4.039 4.041
II 20.841 529 4.317 3.876 4.039 4.039 4.041
6804 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ I 20.841 529 4.317 3.876 4.039 4.039 4.041
II 20.841 529 4.317 3.876 4.039 4.039 4.041
680471 TITLUL XIII ACTIVE I 20.841 529 4.317 3.876 4.039 4.039 4.041
NEFINANCIARE II 20.841 529 4.317 3.876 4.039 4.039 4.041
68047101 Active fixe I 10.699 234 2.211 2.372 1.960 1.960 1.962
II 10.699 234 2.211 2.372 1.960 1.960 1.962
6804710101 Construcţii I 1.630 630 333 333 334
II 1.630 630 333 333 334
6804710102 Maşini, echipamente şi mijloace I 2.851 41 1.424 1.005 127 127 127
de transport II 2.851 41 1.424 1.005 127 127 127
6804710103 Mobilier, aparatură birotică şi I 1.870 45 157 167 500 500 501
alte active corporale II 1.870 45 157 167 500 500 501
6804710130 Alte active fixe I 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000
II 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000
68047103 Reparaţii capitale aferente I 10.142 295 2.106 1.504 2.079 2.079 2.079
activelor fixe II 10.142 295 2.106 1.504 2.079 2.079 2.079
TOTAL CAPITOL 80 -- ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ
8000 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, I 284 284
COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ II 284 284
8008 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, I 284 284
COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ II 284 284
800871 TITLUL XIII ACTIVE I 284 284
NEFINANCIARE II 284 284
80087101 Active fixe I 284 284

Tiparit de Gabi Nandrea la 07.03.2017. 42/49


Document Lege5 - Copyright © 2017 Indaco Systems.
II 284 284
8008710102 Maşini, echipamente şi mijloace I 284 284
de transport II 284 284
C - Alte cheltuieli de investiţii
6500 ÎNVĂŢĂMÂNT I 10.273 768 612 1.075 2.606 2.606 2.606
II 10.273 768 612 1.075 2.606 2.606 2.606
6504 ÎNVĂŢĂMÂNT I 10.273 768 612 1.075 2.606 2.606 2.606
II 10.273 768 612 1.075 2.606 2.606 2.606
650451 TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE I 3.535 505 489 951 530 530 530
UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE II 3.535 505 489 951 530 530 530
65045101 Transferuri curente I 3.535 505 489 951 530 530 530
II 3.535 505 489 951 530 530 530
6504510101 Transferuri către instituţii I 3.535 505 489 951 530 530 530
publice II 3.535 505 489 951 530 530 530
650471 TITLUL XIII ACTIVE I 6.738 263 123 124 2.076 2.076 2.076
NEFINANCIARE II 6.738 263 123 124 2.076 2.076 2.076
65047101 Active fixe I 4.385 62 79 65 1.393 1.393 1.393
II 4.385 62 79 65 1.393 1.393 1.393
6504710102 Maşini, echipamente şi mijloace I 3.987 25 69 14 1.293 1.293 1.293
de transport II 3.987 25 69 14 1.293 1.293 1.293
6504710103 Mobilier, aparatură birotică şi I 398 37 10 51 100 100 100
alte active corporale II 398 37 10 51 100 100 100
65047103 Reparaţii capitale aferente I 2.353 201 44 59 683 683 683
activelor fixe II 2.353 201 44 59 683 683 683
6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ I 20.841 529 4.317 3.876 4.039 4.039 4.041
II 20.841 529 4.317 3.876 4.039 4.039 4.041
6804 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ I 20.841 529 4.317 3.876 4.039 4.039 4.041
II 20.841 529 4.317 3.876 4.039 4.039 4.041
680471 TITLUL XIII ACTIVE I 20.841 529 4.317 3.876 4.039 4.039 4.041
NEFINANCIARE II 20.841 529 4.317 3.876 4.039 4.039 4.041
68047101 Active fixe I 10.699 234 2.211 2.372 1.960 1.960 1.962
II 10.699 234 2.211 2.372 1.960 1.960 1.962
6804710101 Construcţii I 1.630 630 333 333 334
II 1.630 630 333 333 334
6804710102 Maşini, echipamente şi mijloace I 2.851 41 1.424 1.005 127 127 127
de transport II 2.851 41 1.424 1.005 127 127 127
6804710103 Mobilier, aparatură birotică şi I 1.870 45 157 167 500 500 501
alte active corporale II 1.870 45 157 167 500 500 501
6804710130 Alte active fixe I 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000
II 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000
68047103 Reparaţii capitale aferente I 10.142 295 2.106 1.504 2.079 2.079 2.079
activelor fixe II 10.142 295 2.106 1.504 2.079 2.079 2.079
8000 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, I 284 284
COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ II 284 284
8008 ACŢIUNI GENERALE ECONOMICE, I 284 284

Tiparit de Gabi Nandrea la 07.03.2017. 43/49


Document Lege5 - Copyright © 2017 Indaco Systems.
COMERCIALE ŞI DE MUNCĂ II 284 284
800871 TITLUL XIII ACTIVE I 284 284
NEFINANCIARE II 284 284
80087101 Active fixe I 284 284
II 284 284
8008710102 Maşini, echipamente şi mijloace I 284 284
de transport II 284 284

ANEXA Nr. 4/04/01

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE


COD OBIECTIV 1

FIŞA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII

a. Achiziţii de imobile

Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiţii


D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE
FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
- mii lei -

Surse de finanţare şi costuri de I/II Total Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări
finanţare efectuate preliminate 2017 2018 2019 2020 anii
până la 2016 ulteriori
31.12.2015
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 1.630 630 333 333 334
II 1.630 630 333 333 334
6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 1.630 630 333 333 334
SOCIALĂ II 1.630 630 333 333 334
6804 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 1.630 630 333 333 334
SOCIALĂ II 1.630 630 333 333 334
680471 TITLUL XIII ACTIVE I 1.630 630 333 333 334
NEFINANCIARE II 1.630 630 333 333 334
68047101 Active fixe I 1.630 630 333 333 334
II 1.630 630 333 333 334
6804710101 Construcţii I 1.630 630 333 333 334
II 1.630 630 333 333 334
MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE
COD OBIECTIV 2

FIŞA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII

b. Dotări independente

Tiparit de Gabi Nandrea la 07.03.2017. 44/49


Document Lege5 - Copyright © 2017 Indaco Systems.
Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiţii
D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE
FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
- mii lei -

Surse de finanţare şi costuri de I/II Total Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări
finanţare efectuate preliminate 2017 2018 2019 2020 anii
până la 2016 ulteriori
31.12.2015
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 10.041 158 2.115 1.632 2.045 2.045 2.046
II 10.041 158 2.115 1.632 2.045 2.045 2.046
6500 ÎNVĂŢĂMÂNT I 5.036 72 534 176 1.418 1.418 1.418
II 5.036 72 534 176 1.418 1.418 1.418
6504 ÎNVĂŢĂMÂNT I 5.036 72 534 176 1.418 1.418 1.418
II 5.036 72 534 176 1.418 1.418 1.418
650451 TITLUL VI TRANSFERURI I 651 10 455 111 25 25 25
ÎNTRE UNITĂŢI ALE II 651 10 455 111 25 25 25
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
65045101 Transferuri curente I 651 10 455 111 25 25 25
II 651 10 455 111 25 25 25
6504510101 Transferuri către instituţii I 651 10 455 111 25 25 25
publice II 651 10 455 111 25 25 25
650471 TITLUL XIII ACTIVE I 4.385 62 79 65 1.393 1.393 1.393
NEFINANCIARE II 4.385 62 79 65 1.393 1.393 1.393
65047101 Active fixe I 4.385 62 79 65 1.393 1.393 1.393
II 4.385 62 79 65 1.393 1.393 1.393
6504710102 Maşini, echipamente şi I 3.987 25 69 14 1.293 1.293 1.293
mijloace de transport II 3.987 25 69 14 1.293 1.293 1.293
6504710103 Mobilier, aparatură I 398 37 10 51 100 100 100
birotică şi alte active corporale II 398 37 10 51 100 100 100
6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 4.721 86 1.581 1.172 627 627 628
SOCIALĂ II 4.721 86 1.581 1.172 627 627 628
6804 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 4.721 86 1.581 1.172 627 627 628
SOCIALĂ II 4.721 86 1.581 1.172 627 627 628
680471 TITLUL XIII ACTIVE I 4.721 86 1.581 1.172 627 627 628
NEFINANCIARE II 4.721 86 1.581 1.172 627 627 628
68047101 Active fixe I 4.721 86 1.581 1.172 627 627 628
II 4.721 86 1.581 1.172 627 627 628
6804710102 Maşini, echipamente şi I 2.851 41 1.424 1.005 127 127 127
mijloace de transport II 2.851 41 1.424 1.005 127 127 127
6804710103 Mobilier, aparatură I 1.870 45 157 167 500 500 501
birotică şi alte active corporale II 1.870 45 157 167 500 500 501
8000 ACŢIUNI GENERALE I 284 284
ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE II 284 284
MUNCĂ

Tiparit de Gabi Nandrea la 07.03.2017. 45/49


Document Lege5 - Copyright © 2017 Indaco Systems.
8008 ACŢIUNI GENERALE I 284 284
ECONOMICE, COMERCIALE ŞI DE II 284 284
MUNCĂ
800871 TITLUL XIII ACTIVE I 284 284
NEFINANCIARE II 284 284
80087101 Active fixe I 284 284
II 284 284
8008710102 Maşini, echipamente şi I 284 284
mijloace de transport II 284 284

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE


COD OBIECTIV 5

FIŞA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII

e. Alte cheltuieli asimilate investiţiilor

Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiţii


D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE
FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
- mii lei -

Surse de finanţare şi costuri de I/II Total Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări
finanţare efectuate preliminate 2017 2018 2019 2020 anii
până la 2016 ulteriori
31.12.2015
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 4.368 153 1.200 1.005 1.005 1.005
II 4.368 153 1.200 1.005 1.005 1.005
6500 ÎNVĂŢĂMÂNT I 20 5 5 5 5
II 20 5 5 5 5
6504 ÎNVĂŢĂMÂNT I 20 5 5 5 5
II 20 5 5 5 5
650451 TITLUL VI TRANSFERURI I 20 5 5 5 5
ÎNTRE UNITĂŢI ALE II 20 5 5 5 5
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
65045101 Transferuri curente I 20 5 5 5 5
II 20 5 5 5 5
6504510101 Transferuri către instituţii I 20 5 5 5 5
publice II 20 5 5 5 5
6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000
SOCIALĂ II 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000
6804 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000
SOCIALĂ II 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000
680471 TITLUL XIII ACTIVE I 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000
NEFINANCIARE II 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000

Tiparit de Gabi Nandrea la 07.03.2017. 46/49


Document Lege5 - Copyright © 2017 Indaco Systems.
68047101 Active fixe I 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000
II 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000
6804710130 Alte active fixe I 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000
II 4.348 148 1.200 1.000 1.000 1.000

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE


COD OBIECTIV 1078

FIŞA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTIŢII

f. Cheltuieli de expertiză, proiectare, asistenţă tehnică, pentru probe tehnologice şi teste şi predare la
beneficiar şi de execuţie privind reparaţiile capitale, precum şi alte categorii de lucrări de intervenţii, cu
excepţia celor incluse la lit. d), aşa cum sunt definite de legislaţia în vigoare, inclusiv cheltuielile necesare
pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege

Tipul cheltuielii: C - Alte cheltuieli de investiţii


D. EŞALONAREA VALORII RAMASE DE FINANŢAT, SURSELE DE FINANŢARE ŞI COSTURILE DE
FUNCŢIONARE ŞI DE ÎNTREŢINERE DUPĂ PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A INVESTIŢIEI
I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
- mii lei -

Surse de finanţare şi costuri de I/II Total Cheltuieli Cheltuieli Program Estimări Estimări Estimări Estimări
finanţare efectuate preliminate 2017 2018 2019 2020 anii
până la 2016 ulteriori
31.12.2015
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
5000 TOTAL GENERAL I 15.359 986 2.184 2.403 3.262 3.262 3.262
II 15.359 986 2.184 2.403 3.262 3.262 3.262
6500 ÎNVĂŢĂMÂNT I 5.217 691 78 899 1.183 1.183 1.183
II 5.217 691 78 899 1.183 1.183 1.183
6504 ÎNVĂŢĂMÂNT I 5.217 691 78 899 1.183 1.183 1.183
II 5.217 691 78 899 1.183 1.183 1.183
650451 TITLUL VI TRANSFERURI I 2.864 490 34 840 500 500 500
ÎNTRE UNITĂŢI ALE II 2.864 490 34 840 500 500 500
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
65045101 Transferuri curente I 2.864 490 34 840 500 500 500
II 2.864 490 34 840 500 500 500
6504510101 Transferuri către instituţii I 2.864 490 34 840 500 500 500
publice II 2.864 490 34 840 500 500 500
650471 TITLUL XIII ACTIVE I 2.353 201 44 59 683 683 683
NEFINANCIARE II 2.353 201 44 59 683 683 683
65047103 Reparaţii capitale aferente I 2.353 201 44 59 683 683 683
activelor fixe II 2.353 201 44 59 683 683 683
6800 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 10.142 295 2.106 1.504 2.079 2.079 2.079
SOCIALĂ II 10.142 295 2.106 1.504 2.079 2.079 2.079
6804 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ I 10.142 295 2.106 1.504 2.079 2.079 2.079
SOCIALĂ II 10.142 295 2.106 1.504 2.079 2.079 2.079
680471 TITLUL XIII ACTIVE I 10.142 295 2.106 1.504 2.079 2.079 2.079

Tiparit de Gabi Nandrea la 07.03.2017. 47/49


Document Lege5 - Copyright © 2017 Indaco Systems.
NEFINANCIARE II 10.142 295 2.106 1.504 2.079 2.079 2.079
68047103 Reparaţii capitale aferente I 10.142 295 2.106 1.504 2.079 2.079 2.079
activelor fixe II 10.142 295 2.106 1.504 2.079 2.079 2.079

ANEXA Nr. 5/04

MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE

SINTEZA
sumelor alocate pentru instituţii publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2017-2020

- mii lei -

Capi Sub- Pa- Gru- Ar- Ali- Denumire indicator Program Estimări Estimări Estimări
tol capi- ra- pa/ ti- ne- 2017 2018 2019 2020
tol graf Titlu col at
A B 1 2 3 4
0001 10 VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI 20.102 22.602 25.365 22.602
0002 10 I. VENITURI CURENTE 602 602 602 602
2900 10 C. VENITURI NEFISCALE 602 602 602 602
3300 10 C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII 602 602 602 602
3310 VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII 602 602 602 602
ŞI ALTE ACTIVITĂŢI
50 Alte venituri din prestări servicii şi alte 602 602 602 602
activităţi
4300 10 IV. SUBVENŢII 19.500 22.000 24.763 22.000
4310 SUBVENŢII DE LA ALTE 19.500 22.000 24.763 22.000
ADMINISTRAŢII
09 Subvenţii pentru instituţii publice 19.500 22.000 24.763 22.000
5010 VENITURI PROPRII - TOTAL 20.102 22.602 25.365 22.601
CHELTUIELI
01 CHELTUIELI CURENTE 19.151 22.072 24.835 22.071
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5.552 5.650 6.250 6.250
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 11.518 14.422 16.385 13.621
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE 78
DIN FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 600 600 800 800
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE 1.400 1.400 1.400 1.400
DIN FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE AFERENTE
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 3
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 951 530 530 530
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 951 530 530 530
6500 10 PARTEA a III-a CHELTUIELI SOCIAL- 20.102 22.602 25.365 22.601
CULTURALE
01 CHELTUIELI CURENTE 19.151 22.072 24.835 22.071

Tiparit de Gabi Nandrea la 07.03.2017. 48/49


Document Lege5 - Copyright © 2017 Indaco Systems.
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5.552 5.650 6.250 6.250
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 11.518 14.422 16.385 13.621
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE 78
DIN FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 600 600 800 800
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE 1.400 1.400 1.400 1.400
DIN FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE AFERENTE
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 3
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 951 530 530 530
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 951 530 530 530
6510 ÎNVĂŢĂMÂNT 20.102 22.602 25.365 22.601
01 CHELTUIELI CURENTE 19.151 22.072 24.835 22.071
10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 5.552 5.650 6.250 6.250
20 TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII 11.518 14.422 16.385 13.621
56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANŢARE 78
DIN FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE (FEN)
POSTADERARE
57 TITLUL IX ASISTENŢĂ SOCIALĂ 600 600 800 800
58 TITLUL X PROIECTE CU FINANŢARE 1.400 1.400 1.400 1.400
DIN FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE AFERENTE
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020
59 TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 3
70 CHELTUIELI DE CAPITAL 951 530 530 530
71 TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 951 530 530 530

Tiparit de Gabi Nandrea la 07.03.2017. 49/49


Document Lege5 - Copyright © 2017 Indaco Systems.

S-ar putea să vă placă și