Sunteți pe pagina 1din 6

ORDONANŢĂ DE URGENTĂ 3/2018

privind unele măsuri fiscal-bugetare

Având în vedere modificările Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, introduse prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, în sensul
plăţii contribuţiilor sociale cel puţin la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată,

luând în considerare că este necesară adoptarea în regim de urgenţă a unui act normativ care să elimine
unele disfuncţionalităţi apărute în aplicarea prevederilor acestor acte normative,

având în vedere necesitatea asigurării stabilităţii locurilor de muncă pentru angajaţii care beneficiază de
scutire de la plata impozitului pe venit în baza art. 60 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal , cu
modificările şi completările ulterioare, respectiv asigurarea condiţiilor necesare pentru ca salariile nete ale
acestor categorii de angajaţi să nu fie diminuate începând cu 1 ianuarie 2018, ca urmare a prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2017,

luând în considerare necesitatea asigurării în anul 2018 a aceluiaşi nivel al veniturilor din salarii şi
asimilate salariilor realizate în anul 2017 de persoanele fizice scutite de la plata impozitului pe aceste
venituri, încadrate în grad de handicap grav sau accentuat, precum şi a persoanelor fizice care desfăşoară
activitatea în domeniul creării de programe pentru calculator, în domeniul cercetării-dezvoltării şi
inovării, precum şi în activităţi cu caracter sezonier,

având în vedere necesitatea adoptării de măsuri pentru reglementarea situaţiilor privind nivelul
contribuţiei de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care beneficiază de concedii medicale,
raportată la nivelul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate,

În considerarea faptului că elementele mai sus menţionate vizează interesul general public şi constituie
situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I. — (1) Prevederile prezentului articol se aplică persoanelor fizice care realizează venituri din salarii şi
asimilate salariilor în baza contractelor individuale de muncă sau a actelor de detaşare, aflate în derulare la
data de 31 decembrie 2017, şi care se încadrează în categoriile de persoane scutite de la plata impozitului
pe venit potrivit art. 60 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare, al căror salariu brut lunar este majorat cu cel puţin 20% faţă de nivelul celui din luna
decembrie 2017, în perioada de aplicare a prezentului articol, precum şi persoanelor fizice prevăzute la
art. 168 alin. (2) şi (4) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 60 - Scutiri
Sunt scutiți de la plata impozitului pe venit următorii contribuabili:
1. persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din:
a) activități independente, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere;
b) salarii și asimilate salariilor, prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3);
c) pensii;
d) activități agricole, silvicultură și piscicultură, altele decât cele prevăzute la art. 105, realizate în mod individual
și/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică; Norme metodologice
2. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), ca
urmare a desfășurării activității de creare de programe pentru calculator, în condițiile stabilite prin ordin comun al
ministrului comunicațiilor și societății informaționale, al ministrului muncii și justiției sociale, al ministrului educației
naționale și al ministrului finanțelor publice; Norme metodologice
3. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3), ca
urmare a desfășurării activității de cercetare-dezvoltare și inovare, definită conform Ordonanței Guvernului nr.
57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
324/2003, cu modificările și completările ulterioare, potrivit procedurii stabilite prin ordin comun al ministrului
finanțelor publice și al ministrului cercetării și inovării, în următoarele condiții:
a) scutirea se acordă pentru toate persoanele care sunt incluse în echipa unui proiect de cercetare-dezvoltare și
inovare, astfel cum este definit în Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, cu indicatori de rezultat definiți;
b) scutirea se acordă în limita cheltuielilor cu personalul alocat proiectului de cercetare-dezvoltare și inovare,
evidențiate distinct în bugetul proiectului;
c) statul de plată aferent veniturilor din salarii și asimilate salariilor, obținute de fiecare angajat din activitățile
desfășurate în proiectul de cercetare-dezvoltare și inovare, se întocmește separat pentru fiecare proiect.
4. persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1) - (3), ca
urmare a desfășurării activității pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu
persoane juridice române care desfășoară activități sezoniere dintre cele prevăzute la art. 1 al Legii nr. 170/2016
privind impozitul specific unor activități, în cursul unui an.

ART. 168 - Stabilirea și plata contribuției de asigurări sociale de sănătate


(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul persoanelor fizice care realizează în România venituri din salarii sau
asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul
securității sociale și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.
(4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), persoanele fizice care își desfășoară activitatea în România și obțin
venituri sub formă de salarii de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanță în România și
care datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate în România, potrivit prevederilor legislației europene
aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care
România este parte, au obligația de a calcula contribuția de asigurări sociale de sănătate, precum și de a o plăti lunar,
până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile, numai dacă există un acord
încheiat în acest sens cu angajatorul.

(2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă salariul brut din luna decembrie 2017, prevăzut la alin. (1),
cuprinde salariul brut de încadrare şi elementele de natura veniturilor salariale care se acordă, în fiecare
lună, conform contractului individual de muncă valabil în luna decembrie 2017, care constituie bază de
calcul al contribuţiilor sociale obligatorii.

(3) În cazul în care contractul individual de muncă a fost suspendat până la data de 31 decembrie 2017
sau este suspendat la data menţionată anterior, iar angajatul îşi reia activitatea în cursul anului 2018,
salariul brut luat în considerare este cel prevăzut la alin. (2).

(4) Prevederile prezentului articol nu se aplică:

a) personalului din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului, prevăzut în Legea-cadru
nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările
ulterioare;

b) în situaţiile în care, potrivit acordului de voinţă al părţilor, în cadrul perioadei prevăzute la art. III alin.
(1) nivelul salariului brut lunar este diminuat sub nivelul prevăzut la alin. (1), de la data modificării
contractului individual de muncă;

c) pentru perioada în care contractul individual de muncă este suspendat potrivit Legii nr. 53/2003 —
Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Prin derogare de la prevederile art. 168 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru angajaţii prevăzuţi la alin. (1) şi (3) angajatorii/plătitorii, după caz, stabilesc, reţin la
sursă şi plătesc contribuţia de asigurări sociale de sănătate, după următoarea formulă de calcul:

CASSreținută = venit brut 2018_ CASdatorată în 2018_ salariunet decembrie2017

Simbolurile utilizate au următoarele înţelesuri:

a) CASSreținută = contribuţia de asigurări sociale de sănătate reţinută de către angajatori/plătitori din


salariul brut în lună, care nu poate fi mai mare decât contribuţia calculată şi datorată conform
dispoziţiilor Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

b) venit brut2018 = venitul bază de calcul al CASS, realizat în anul 2018;

c) CASdatorată în 2018 = contribuţia de asigurări sociale, calculată şi reţinută de către angajatori/plătitori,


potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

d) salariu netdecembrie2017 = salariul net, determinat prin deducerea din salariul brut a contribuţiilor sociale
individuale obligatorii, potrivit legii, în luna decembrie 2017, corespunzător salariului brut prevăzut în
contractul individual de muncă, aflat în derulare la data de 31 decembrie 2017.

(6) în cazul în care, în cursul lunii, contractul individual de muncă este suspendat, a încetat raportul de
muncă sau intervine detaşarea angajatului, salariul brut de referinţă prevăzut la alin. (2) se recalculează
proporţional cu numărul de zile lucrate în luna pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale
de sănătate.

(7) Dispoziţiile prezentului articol sunt aplicabile şi în cazul în care, pentru angajaţii detaşaţi, drepturile
salariale sunt plătite de către entitatea la care au fost detaşaţi pe baza informaţiilor transmise de angajator
referitoare la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1), respectiv majorarea cu cel puţin 20% a salariului
brut de referinţă prevăzut la alin. (2).

(8) Valoarea reprezentând diferenţa pozitivă dintre contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată
şi calculată potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi
contribuţia de asigurări sociale de sănătate reţinută potrivit alin. (5) se stabileşte de către
angajator/plătitor şi se evidenţiază distinct ca sumă dedusă în Declaraţia privind obligaţiile de plată a
contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, reglementată
potrivit Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

(9) Organul fiscal central transmite zilnic, în sistem informatic, unităţilor Trezoreriei Statului un fişier
conţinând sumele deduse potrivit alin. (8). Acest fişier cuprinde şi data plăţii reprezentată de scadenţa
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate declarată. Pe baza acestui fişier se debitează automat un cont
distinct de venituri al bugetului de stat codificat cu codul de identificare fiscală al angajatorului/plătitorului
şi se creditează contul de venituri al Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate codificat cu
codul de identificare fiscală al angajatorului/plătitorului. Documentul justificativ pe baza căruia se
realizează fişierul îl reprezintă Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe
venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.

(10) Organul fiscal central transmite zilnic, în sistem informatic, Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate
informaţii cu privire la contribuţia de asigurări sociale de sănătate, datorată şi calculată potrivit prevederilor
Legii nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, declarată prin Declaraţia privind obligaţiile de
plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.
(11) Verificarea modului de determinare a diferenţei prevăzute la alin. (8) se realizează de organele fiscale
potrivit dispoziţiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare, pe baza unei analize de risc specifice.

(12) Dispoziţiile prezentului articol sunt aplicabile şi în cazul în care sunt stabilite diferenţe în plus faţă de
suma dedusă de angajator/plătitor prin declaraţia prevăzută la alin. (8), fie prin corectarea declaraţiei
fiscale de către angajator/plătitor, fie prin emiterea unei decizii de impunere de către organul fiscal
competent.

(13) În cazul în care sunt stabilite diferenţe în minus faţă de suma dedusă de angajator/plătitor prin
declaraţia prevăzută la alin. (8), fie prin corectarea declaraţiei fiscale de către angajator/plătitor, fie prin
emiterea unei decizii de impunere de către organul fiscal competent, aceasta se recuperează la bugetul
de stat prin debitarea contului de venituri al Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
codificat cu codul de identificare fiscală al angajatorului/plătitorului şi creditarea contului bugetului de
stat codificat cu codul de identificare fiscală al angajatorului/plătitorului. În acest caz,
angajatorul/plătitorul este obligat la plata diferenţei în minus.

Art. II. — Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după
cum urmează:

1. La articolul 139 alineatul (1), litera o) se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din
salarii sau asimilate salariilor, o reprezintă câștigul brut realizat din salarii și venituri asimilate salariilor, în țară și
în alte state, cu respectarea prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a
acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, care include:
„o) indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate suportate de angajator sau din Fondul naţional unic de
asigurări sociale de sănătate, potrivit legii, primite pe perioada în care persoanele fizice care realizează
venituri din salarii sau asimilate salariilor beneficiază de concedii medicale şi de indemnizaţii de asigurări
sociale de sănătate, conform prevederilor legale;”.

2. Alineatul (4) al articolului 143 se modifică şi va avea următorul cuprins:


„(4) Pe perioada în care şomerii beneficiază de concedii medicale şi de indemnizaţii de asigurări sociale de
sănătate, cu excepţia cazurilor de accident de muncă sau boală profesională, baza lunară de calcul al
contribuţiei de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat este suma reprezentând
indemnizaţia de asigurări sociale de sănătate de care beneficiază conform prevederilor legale, iar
contribuţia de asigurări sociale se suportă la nivelul cotei prevăzute la art. 138 lit. a) şi se reţine din
indemnizaţia de asigurări sociale de sănătate.”

3. Articolul 144 se modifică şi va avea următorul cuprins:


Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate pentru persoanele fizice care beneficiază de
indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate
„Art. 144. — Pe perioada în care persoanele fizice prevăzute la art. 1 alin. (2), art. 23 alin. (2) şi la art. 32
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări
sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, beneficiază de concedii medicale şi de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate,
baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat este
suma reprezentând indemnizaţia de asigurări sociale de sănătate de care beneficiază conform prevederilor
legale, iar contribuţia de asigurări sociale se suportă la nivelul cotei prevăzute la art. 138 lit. a) şi se reţine
din indemnizaţia de asigurări sociale de sănătate.”
OUG 158/2005:
Art. 1: (2) Se pot asigura în sistemul de asigurări sociale de sănătate, pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii de
asigurări sociale de sănătate, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, persoanele fizice, altele decât cele
prevăzute la alin. (1), pe bază de contract de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate.
ART. 23
(1) Asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcină şi lăuzie, pe o perioadă de 126 de zile calendaristice, perioadă în
care beneficiază de indemnizaţie de maternitate.
(2) De aceleaşi drepturi beneficiază şi femeile care nu se mai află, din motive neimputabile lor, în una dintre situaţiile
prevăzute la art. 1 alin. (1), dacă nasc în termen de 9 luni de la data pierderii calităţii de asigurat. Faptul că pierderea
calităţii de asigurat nu s-a produs din motive imputabile persoanei în cauză se dovedeşte cu acte oficiale eliberate de
către angajatori sau asimilaţii acestora, iar indemnizaţia se achită din bugetul Fondului naţional unic de asigurări
sociale de sănătate de către casele de asigurări de sănătate unde medicul de familie al asiguratului are încheiată
convenţie.
ART. 32
(1) În cazul în care, potrivit legii, angajatorul îşi suspendă temporar activitatea sau activitatea acestuia încetează prin
divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciară, lichidare judiciară, faliment sau prin
orice altă modalitate prevăzută de lege, drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1), care s-au născut anterior ivirii acestor
situaţii, se achită din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de către casele de asigurări de
sănătate unde medicul de familie al asiguratului are încheiată convenţie.

4. După alineatul (53) al articolului 146 se introduce un nou alineat, alineatul (5 4), cu următorul cuprins:

„(54) În cazul în care contribuţia de asigurări sociale calculată potrivit alin. (5) este mai mică decât
contribuţia de asigurări sociale stabilită potrivit alin. (5 1), diferenţa se plăteşte de către
angajator/plătitorul de venit în numele angajatului/beneficiarului de venit."

ART. 146 - Stabilirea și plata contribuțiilor de asigurări sociale


(5) Calculul contribuției de asigurări sociale datorate de către persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau
asimilate salariilor, precum și de către instituțiile prevăzute la art. 136 lit. d) - f) se realizează prin aplicarea cotei
prevăzute la art. 138 lit. a) asupra bazelor lunare de calcul prevăzute la art. 139, art. 143 - 145, după caz, în care nu
se includ veniturile prevăzute la art. 141 și 142.
(51) Contribuția de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate
salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial, calculată potrivit alin. (5),
nu poate fi mai mică decât nivelul contribuției de asigurări sociale calculate prin aplicarea cotei prevăzute la  art.
138 lit. a) asupra salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția de
asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.
(52) Prevederile alin. (51) nu se aplică în cazul persoanelor fizice aflate în una dintre următoarele situații:
a) sunt elevi sau studenți, cu vârsta până la 26 de ani, aflați într-o formă de școlarizare;
b) sunt ucenici, potrivit legii, în vârstă de până la 18 de ani;
c) sunt persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane cărora prin lege li se recunoaște posibilitatea de a lucra
mai puțin de 8 ore pe zi;
d) au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, cu excepția pensionarilor pentru
limită de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale, precum și a celor care
cumulează pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele de
pensii neintegrate sistemului public de pensii;
e) realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte
individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu salariul de bază
minim brut pe țară.

5. Alineatul (51) al articolului 168 se modifică şi va avea următorul cuprins:

ART. 168 - Stabilirea și plata contribuției de asigurări sociale de sănătate

„(51) Prevederile art. 146 alin. (51)—(54) se aplică în mod corespunzător.”

Art. III. — (1) Dispoziţiile art. I sunt aplicabile veniturilor din salarii şi asimilate salariilor realizate de
persoanele prevăzute la art. I alin. (1) şi (3) în anul 2018.
(2) Dispoziţiile art. I alin. (12) sunt aplicabile pe perioada prevăzută la alin. (1).

(3) Dispoziţiile art. I alin. (13) sunt aplicabile şi după perioada prevăzută la alin. (1), în cadrul termenului de
prescripţie a dreptului de stabilire a creanţelor fiscale prevăzut de Legea nr. 207/2015, cu modificările şi
completările ulterioare.

(4) Pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor realizate de persoanele prevăzute la art. I alin. (1) şi
(3) în anul 2018, înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă,
angajatorul/plătitorul poate efectua regularizarea prin depunerea declaraţiei rectificative, până la 31
decembrie 2018.

(5) Dispoziţiile art. II se aplică începând cu obligaţiile declarative aferente lunii ianuarie 2018.

Art. IV. — În aplicarea art. I şi III, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de
urgenţă se emit norme aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Detalii: https://legeaz.net/monitorul-oficial-125-2018/oug-3-2018-masuri-fiscal-bugetare

S-ar putea să vă placă și