Sunteți pe pagina 1din 10

ROMĂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE


INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI SĂLAJ
ȘCOALA PROFESIONALĂ SÂG
Ro-457300-Sâg-Sălaj, Nr.160, tel/fax: 0260-673106
e-mail: scoala_sig@yahoo.com

Unitatea de învătare nr. 3 , Apă, sport şi sănătate – 3 săptămâni


Comp. Activităţi integrate/pe discipline;
Ziua Detalii de conţinut Resurse si materiale Evaluare
specific organizarea colectivului de elevi
RELIGIE
LUNI, LLR- Furtuna, după Ruth -realizarea de predicții referitoare la întâmplările ce ar putea să se Materiale:Manual, caiete, obs.sist.
7.10. 1.4;3.1 Stiles Gannett petreacă într-un text, pornind de la cuvântul-cheie apă dicţionar, fâşii de hârtie cu -autoev.
2019 4.5 -folosirea unor tehnici prin încercare şi eroare pentru a descoperi pasaje din text, -ev. reciprocă
AVAP- semnificaţia cuvintelor necunoscute Procedurale:conversaţia,lect -aprecieri
2.5 -confruntarea explicațiilor oferite de elevi pentru cuvintele ura explicativă, exerciţiul,M. verbale
MM- necunoscute cu sensurile oferite de dicţionar Ciorchinelui,jocul de rol
2.1 -antrenament de scriere creativă: joc Poveste forţată/ redactarea Organizarefrontal,individ.,
unui scurt text în care se utilizează achiziţiile lexicale noi în perechi
-ordonarea paragrafelor scrise pe fâșii de hârtie, reconstituirea
textului audiat
-formularea de întrebări/răspunsuri ce vizează informaţiile
esenţiale sau de detaliu desprinse din textul citit
MAT Adunarea si efectuarea de adunări cu numere naturale, în concentrul 0 – 1 000 - manualul tipărit/digital, - evaluare orală
2.5 scaderea nr.nat 0- - descompunerea numerelor în concentrul 0 – 1 000, utilizând caietul auxiliar,planșă - temă de lucru
5.1 1000 adunarea adunare și scădere în clasă
5.2 - utilizarea proprietăţilor adunării în calcule (comutativitate, - exercițiul, conversația,
5.3 asociativitate, element neutru) explicația, munca
-rezolvarea de exerciţii de tipul: Află suma/diferența numerelor .... independentă
LLR -efectuarea probei operaţiei de adunare- - act. frontală, în perechi,
2.4 -efectuarea de scăderi cu numere naturale, în concentrul 0 – 1 000 indep.
- efectuarea probei operaţiei de adunare, respectiv de scădere
- utilizarea unor procedee de calcul rapid pentru efectuarea
scăderilor în concentrul 0-1000
Adoptarea unor serii - realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităților Materiale:Mingi, cercuri obs.sist.
de roluri pentru de joc și mișcare Procedurale:conversaţia, aprecieri
JM- oferirea de sprijin - implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în activitățile Explicaţia,demonstraţia verbale
2.1;2.2 necondiționat de joc și mișcare Exerciţiul,jocul
-participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă (căpitan Organizarefrontal,individ.
Ascultarea și de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) în gr. în perechi
acceptarea opiniilor felicitarea coechipierilor/adversarilor
celorlalți autoanaliza randamentului propriu
analiza randamentului echipelor
MARŢI, LB.ENGLEZĂ
8.10
LLR- Furtuna, după Ruth -citirea selectivă a textului pe baza unor repere date Materiale: obs.sist.
2019
1.4;3.1 Stiles Gannett -identificarea în text a aspectelor inspirate din realitate și a Manual, caiete, dicţionar proba orală
3.2;4.5 aspectelor care nu sunt reale; coli, culori dictare selectivă
-joc Semaforul emoțiilor: selectarea din text a unor Procedurale: -tema de lucru
AVAP- cuvinte/expresii/enunțuri care sugerează sau produc anumite conversaţia, în clasă
2.5 emoții sau reacții, asocierea acestora cu o anumită culoare și lectura explicativă, exerciţiul -autoev.
EC- așezarea lor în propriul semafor M. RAI -aprecieri
2.2 -discutarea rolului unor cuvinte din text de a crea/sugera anumite jocul verbale
imagini vizuale/ auditive/olfactive, de a induce emoții Organizare
-joc Mimă: pe bilețele sunt scrise cuvinte/expresii care -frontal,individ.
impresionează cititorul. Elevii care ies în fața clasei extrag câte un - în perechi
bilet și mimează reacția emoțională produsă de
cuvintele/expresiile citite.
-antrenament de scriere creativă: continuarea enunțului,, Dacă aș fi
apă,aș…,utilizându-se cuvinte/expresii care impresionează
ED.FIZICĂ
Ș.Nat. Schimbări ale stării efectuarea unor experimente pentru evidențierea schimbării stării apă , sursă de căldură, cuburi Observarea
1.1. 2.2. de agregare a apei de agregare a apei; de gheață, farfurie de plastic sistematică a
3.2. - completarea unor fișe de observații în urma efectuării conversaţia, explicaţia, elevilor
experimentelor; învățat, SINELG, exerciţiul, Aprecieri
- completarea, într-un tabel, a stărilor de agregare a unor corpuri experimentul,problematizarea verbale
date; Frontal, individual
MIERCURI LLR- : Țara lui „Vreau-și- -realizarea în scris, pornind de la cuvinte-cheie date de învățător, a Materiale: obs.sist.
9.10 1.4;2.2 primesc”, după unor predicții referitoare la locul, timpul, acțiunile care ar putea să Manual, caiete, fişe, dicţionar -
2019 3.6;4.5 André Maurois se petreacă în textul ce urmează a fi lecturat; Procedurale: -autoev.
-citirea individuală, în gând, a textului suport; conversaţia,exerciţiul -ev. reciprocă
-stabilirea sensului cuvintelor necunoscute prin raportare la jocul -aprecieri
AVAP- contextul în care apar şi confruntarea cu sensurile oferite de Organizare-frontal,individ. verbale
2.5 dicţionar; în perechi
-utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri proprii;
-=citirea în forme variate a unor enunţuri din text în lanţ, ştafetă;
-precizarea, pe baza întrebărilor
= -scrierea unui paragraf în care se folosesc conectori de tipul: mai
întâi,apoi, în cele din urmă, pentru a relata întâmplări din text, în
ordinea derulării lor;
-confruntarea propriilor predicții cu aspectele relatate în text și
stabilirea punctelor comune;
=antrenament de scriere creativă: continuarea enunțului: Dacă aș fi
o pasăre, aș fi ….deoarece .…”.
MAT Adunarea si efectuarea de adunări cu numere naturale, în concentrul 0 – 1 000 - manualul tipărit/digital, - evaluare orală
2.5 scaderea in - descompunerea numerelor în concentrul 0 – 1 000, utilizând caietul auxiliar, planșă - temă de lucru
5.1 concentrul 0-1000 adunarea adunare și scădere în clasă
5.2 - utilizarea proprietăţilor adunării în calcule (comutativitate, - exercițiul, conversația,
5.3 asociativitate, element neutru) explicația, munca
-rezolvarea de exerciţii de tipul: Află suma/diferența numerelor .... independentă
LLR -efectuarea probei operaţiei de adunare- - activitate frontală, activitate
2.4 -efectuarea de scăderi cu numere naturale, în concentrul 0 – 1 000 în perechi, independentă
- efectuarea probei operaţiei de adunare, respectiv de scădere
- utilizarea unor procedee de calcul rapid pentru efectuarea
scăderilor în concentrul 0-1000
AVAP Cum desenezi un • Exerciţii de observare a părţilor corpului uman pe planşe Materiale:bloc de desen, obs.sist.
personaj? model, imagini, reproduceri de artă creioane HB,desene,imagini -autoev.
1.1. Portretul. Aplicație: • Exerciţii de redare a unor valori de gri-deschis sau de gri-închis Procedurale:observaţia -ev. reciprocă
2.5. Desenează-l pe prin valorare (hașurare) conversaţia,explicaţia expunerea
Andrei! • Compunerea unui spaţiu plastic în care să se evidenţieze corpul exerciţiul -aprecieri
uman Organizare-frontal,individ.. verbale

AVAP Evaluare -Realizarea unei expoziţii cu lucrările elevilor şi analiza acestora lucrările elevilor Frontal
2.3.; 2.5 în funcţie de criterii stabilite conversația, observația, individual
- Notarea compoziţiilor realizate de către elevi analiza
*Proiect: Carte de colorat
JOI, ED.FIZICĂ
10.10 LLR- Țara lui -joc Caută și găsește! - citirea selectivă a textului pe baza unor Materiale:Manual digital, obs.sist.
2019 1.1;1.4; „Vreau-și-primesc”, repere date de învățător caiete, -tema de lucru
2.2;3.5 după André Maurois -poziționarea pe axa timpului a unor enunțuri care prezintă Procedurale:conversaţia, în clasă
întâmplări petrecute în text, în ordinea derulării acțiunilor Observaţia,povestirea -autoev.
AVAP- -transformarea unui paragraf din text care transmite o anumită exerciţiul -aprecieri
2.5 emoție, pozitivă sau negativă, prin înlocuirea unor cuvinte astfel Organizare-frontal, individ. verbale
încât, la final, fragmentul să transmită o emoție diferită față decea în perechi ,în grup,
inițială
-identificarea în textul suport a cuvintelor cu aceeași formă, dar
înțeles diferit și descifrarea sensurilor acestora prin raportare la
context;
-alcătuirea de enunțuri cu diferite expresii ce conțin un anumit
cuvânt din textul suport;
-ex. De utilizare a sensurilor diferite ale cuvântului mare,
MAT. Adunarea si efectuarea de adunări cu numere naturale, în concentrul 0 – 1 000 - manualul tipărit/digital, - evaluare orală
2.5 scaderea in - descompunerea numerelor în concentrul 0 – 1 000, utilizând caietul auxiliar, - temă de lucru
5.1 concentrul 0-1000 adunarea - exercițiul, conversația, în clasă
5.2 - utilizarea proprietăţilor adunării în calcule (comutativitate, explicația, munca
5.3 asociativitate, element neutru) independentă
-rezolvarea de exerciţii de tipul: Află suma/diferența numerelor .... - activitate frontală, activitate
LLR -efectuarea probei operaţiei de adunare- în perechi, independentă
2.4 -efectuarea de scăderi cu numere naturale, în concentrul 0 – 1 000
- efectuarea probei operaţiei de adunare, respectiv de scădere
- utilizarea unor procedee de calcul rapid pentru efectuarea
scăderilor în concentrul 0-1000
Ed.Civ. Nevoia de lucruri - imaginarea situaţiei de pe o insulă pustie, când sunt nevoiţi să-şi Resurse materiale: manual, obs.sist.
2.1., 2.2. confecţioneze diverse lucruri, folosind unelte improvizate; imagini, caiet
- transcrierea unor afirmații corecte; Resurse procedurale:
- argumentarea folosirii unor lucruri în diverse situații; conversația, ciorchine
- joc de rol - la ce folosește? problematizarea, jocul de rol;
- dezbatere: utilitatea lucrurilor este dată de cel ce le folosește –
ele ne pot ajuta, dar și pune în pericol
VINERI LLR- -citirea individuală a unui scurt text informativ referitor la Materiale: obs.sist.
11.10 1.4;2.2 Personajele textului conceptul de personaj; Manual, caiete, dicţionar -tema de lucru
2019 3.3;3.6; -reflecție individuală, pe baza textului, asupra conceptului de Procedurale:conversaţia, în clasă
4.5 personaj (sens, elemente definitorii, categorii de personaje: lectura explicativă -autoev.
oameni/animale/plante/lucruri); exerciţiul,jocul de rol -aprecieri
-definirea, în perechi, pe baza textului a conceptului de personaj; Organizare-frontal,individ. verbale
AVAP- -comunicarea în cadrul grupului mare a ideilor conturate în - în perechi
2.5 perechi despre ceea ce înseamnă personaj;
-identificarea personajelor din text
-realizarea de corespondențe între personajele textului și anumite
acțiuni ale acestora;
-exprimarea acordului/dezacordului față de anumite acțiuni,
atitudini ale personajelor din textul suport;

MAT. Probleme care se - formularea,rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică da manualul, jetoane cu numere, Evaluare orala
rezolvă prin operații - identificarea expesiilor care presupun efectuarea unei operații fișe de lucru
2.4. de adunare și - asocierea unor probleme date cu rezolvarea potrivită conversaţia, explicaţia,
5.1. scădere - utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor adunărilor demonstrația, exerciţiul,
şi/sau scăderilor - formularea de probleme având ca temă apa, problematizarea
pornind de la situaţii concrete, imagini, desene
- utilizarea unor simboluri pentru numere sau cifre necunoscute
pentru rezolvarea unor probleme
LB.ENGLEZĂ
MM Legătura dintre text -Interpretarea vocală a cântecelor, cu utilizarea percuţiei corporale, conversaţia, explicaţia, Observarea
2.1 și melodie a aplauzelor ritmice, a bătutului din picior demonstraţia, exerciţiul, jocul sistematică a
Noi acum suntem -Jocuri interpretative muzicale - dialog solist/cor sau între grupuri, frontală, individuală, elevilor
școlari”, ştafetă, împărţirea sarcinilor şi diferenţierea mişcărilor pe grupe Aprecieri
-Acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, verbale
percuţie corporală
*Dansuri populare cu caracteristici diverse, cu manifestare
individuală, pe perechi sau în grup
-Dansuri libere pe piese muzicale diverse
*Jocuri de recunoaştere şi diferenţiere a unor dansuri cunoscute
-Jocuri de mimare prin mişcare corporală/dans a unor poveşti
scurte
Comp. Activităţi integrate/pe discipline;
Ziua Detalii de conţinut Resurse si materiale Evaluare
specific organizarea colectivului de elevi
RELIGIE
LUNI, LLR- O vizită la -citirea individuală, în gând, a textului suport; Materiale: obs.sist.
14.10 1.4;2.2 Cumuleta, după -stabilirea sensului cuvintelor necunoscute prin raportare la Manual, caiete, dicţionar, -tema de lucru
2019 3.1;3.6; George Ricus context şi confruntarea cu sensurile oferite de dicţionar; imagini PPT în clasă
4.5 -utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri proprii; Procedurale:conversaţia, -autoev.
-citirea în forme variate a unor enunţuri din text - în lanţ, ştafetă; Explicaţia,demonstraţia -aprecieri
AVAP- -precizarea, pe baza întrebărilor investigatorului perfect, a Exerciţiul,jocul verbale
2.5 aspectelor esențiale din textul lecturat Organizare-frontal,individ.
=ordonarea unor enunțuri care prezintă întâmplări din text; în gr. în perechi
-scrierea unui paragraf în care se folosesc conectori de tipul: mai
întâi,apoi, în cele din urmă,
MAT. Probleme care se - formularea şi rezolvarea unor probleme pornind de la o tematică manualul, jetoane cu numere, Evaluare orala
rezolvă prin operații - identificarea expesiilor care presupun efectuarea unei operații fișe de lucru
2.4. de adunare și - asocierea unor probleme date cu rezolvarea potrivită conversaţia, explicaţia,
5.1. scădere - utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor adunărilor demonstrația, exerciţiul,
şi/sau scăderilor - formularea de probleme având ca temă apa, problematizarea
pornind de la situaţii concrete, imagini, desene
- utilizarea unor simboluri pentru numere sau cifre necunoscute
pentru rezolvarea unor probleme
Gestionarea realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităților de Aprecieri
relațiilor intra-grup joc și mișcare selective
JM- și inter-grup în implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în activitățile Mingi, ștafete, corzi
2.1;2.2 activitățile de joc și de joc și mișcare Evaluare orala
mișcare Jocuri de mișcare desfășurate în aer liber Joc: Raţele şi vânătorii
MARŢI, LB.ENGLEZĂ
15.10 LLR- -citirea individuală, în gând, a textului suport; Materiale: obs.sist.
2019 1.4;2.2 O vizită la -stabilirea sensului cuvintelor necunoscute prin raportare la Manual, caiete, fişe de lucru -tema de lucru
3.1;3.6; Cumuleta, după context şi confruntarea cu sensurile oferite de dicţionar; Procedurale:conversaţia, în clasă
4.5 George Ricus -utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri proprii; lectura explicativă -autoev.
-citirea în forme variate a unor enunţuri din text - în lanţ, ştafetă; M.ciorchinelui,exerciţiul -aprecieri
-precizarea, pe baza întrebărilor investigatorului perfect, a jocul verbale
aspectelor esențiale din textul lecturat Organizare-frontal,individ.
ordonarea unor enunțuri care prezintă întâmplări petrecute în text; - în perechi
scrierea unui paragraf în care se folosesc conectori de tipul: mai
întâi,apoi, în cele din urmă
ED.FIZICĂ
Circuitul apei în - efectuarea unor experimente pentru evidențierea schimbării stării apă , borcan,prezentare PPT Observarea
Ș.Nat. natură de agregare a apei exerciţiul, jocul de rol, sistematică a
1.1. - observarea dirijată a unor scheme simple, desene pentru experimentul, elevilor
2.2. identificarea circuitului apei în natură problematizarea Aprecieri
2.3. - realizarea unui desen care să ilustreze circuitul apei în natură Frontal verbale
- joc de rol: De vorbă cu o picătură de apă individual
-act. Practică-Circuitul apei în miniatură
MIERCURI LLR- Semnele de -completarea semnelor de punctuație adecvate într-un text fără Materiale: obs.sist.
16.10 1.4;2.2 punctuaţie punctuație și discutarea rezultatelor; Manual, caiete, planşe, -autoev.
2019 3.1;4.4 -citirea pe roluri a textului, cu intonația impusă de semnele de prezentare PPT -ev. reciprocă
punctuație; Procedurale: -aprecieri
AVAP-  utilizarea adecvată a semnelor de punctuație în scrierea lectura explicativă verbale
2.5 replicilor dintr-un scenariu, realizat în grup, pe baza textului audiat exerciţiul,jurnalul triplu
 joc Ridică semnul corespunzător! –un elev rostește un enunț, Organizare-frontal,individ.
ceilalți elevi ridică jetonul cu semnul de punctuație adecvat în perechi
intonației
MAT. Adunarea fără -descompunerea numerelor în concentrul 0 – 10 000, utilizând manualul ,imagini pentru Observarea
trecere peste ordin a adunarea, fără trecere peste ordin compunerea de probleme; sistematică a
2.4. numerelor naturale - efectuarea de adunări fără trecere peste ordin, cu numere în jetoane cu numere; elevilor
5.1. mai mici decât concentrul 0 – 10 000, utilizând algoritmi de calcul, descompuneri conversaţia, explicaţia, Aprecieri
10 000 numerice şi proprietăţile operaţiilor demonstrația, exerciţiul verbale
. - utilizarea proprietăţilor adunării în calcule frontal
- folosirea unor tehnici de calcul individual
- exemplu: joc Traseul alergătorului – alegerea traseului pe care
sunt scrise operații care îndeplinesc condiții date
-rezolvarea de exerciţii de tipul: Află numărul cu...mai mare decât
AVAP- Povestea culorilor Identificarea culorilor din cercul culorilor Materiale: proba practică
1.2;1.3; Recunoaşterea culorilor primare şi a celor binare în imagini şi în Manual,lucrările elevilor expunerea
2.3 Culori primare şi jurul nostru computer, produselor
culori binare •Dialog provocat privind semnificaţia culorilor: „Care este Procedurale:observaţia aprecieri
culoarea ta preferată?” Explicaţia,munca ind. verbale
Compunerea unui spaţiu plastic în care să se evidenţieze culorile Organizare
primare şi/sau pe cele binare -frontal,individ
•Exerciţii de obţinere a culorilor binare
AVAP Povestea culorilor Culori primare şi culori binare bloc de desen A4, pensule, - obs.
1.1, 1.2 Curcubeul - identificarea culorilor din cercul culorilor acuarele, pahar cu apă sistematică
1.3 - recunoaşterea culorilor primare şi a celor binare în imagini şi în - exerciţiul, conversaţia, - evaluare
2.3 jurul nostru demonstraţia, frontală şi
LLR - dialog provocat privind semnificaţia culorilor: „Care este observaţia,explicaţia, jocul individuală
2.1, 2.3 culoarea ta preferată?” didactic - portofoliu
- compunerea unui spaţiu plastic în care să se evidenţieze - act. frontală, individuală
culorile primare şi/sau pe cele binare
- exerciţii de obţinere a culorilor binare
JOI, ED.FIZICĂ
17.10 LLR- Semnele de • completarea semnelor de punctuație adecvate într-un text fără Materiale: obs.sist.
2019 3.1; 3.2 punctuaţie punctuație și discutarea rezultatelor; Manual, caiete, fişe de lucru -autoev.
4.1; 4.4 -citirea pe roluri a textului, cu intonația impusă de semnele de Procedurale: -ev. reciprocă
punctuație; Conversaţia,explicaţia -aprecieri
AVAP-  utilizarea adecvată a semnelor de punctuație în scrierea exercitiul verbale
2.5 replicilor dintr-un scenariu, realizat în grup, pe baza textului audiat Organizare
joc Ridică semnul corespunzător! –un elev rostește un enunț, -frontal,individ.
ceilalți elevi ridică jetonul cu semnul de punctuație adecvat în perechi ,
intonației
MAT. Scăderea fără - descompunerea numerelor în concentrul 0 – 10 000, utilizând manual, jetoane cu numere Observarea
trecere peste ordin a adunarea şi scăderea, fără trecere peste ordin pentru a forma perechi de sistematică a
numerelor naturale - efectuarea de scăderi fără trecere peste ordin, cu numere în numere care au un rezultat elevilor
2.4. mai mici decât concentrul 0 – 10 000, utilizând algoritmi de calcul, descompuneri dat, fișe de lucru, Aprecieri
5.1. 10 000 numerice şi proprietăţile operaţiilor exercițiul, conversaţia, verbale
5.2 - folosirea unor tehnici de calcul rapid - utilizarea calculatorului explicaţia
pentru verificarea rezultatelor adunărilor şi scăderilor jocul didactic
- extragerea unor informații din tabele și rezolvarea de probleme Frontal,individual
pe tema alimentației sănătoase
-rezolvarea de exerciţii de tipul: Află suma/diferența numerelor
Ed.Civ. Nevoia de plante şi - recunoașterea unor atitudini față de plante și animale, pornind de - manualul, caietul de lucru, - obs.
2.1, 2.2 animale la imagini date, lectura unor povești calculator, dicționar, planșe, sistematică
3.1 - realizarea, în perechi, la alegerea elevilor, a unor compuneri, ilustrații decupate
dialoguri/scheme/desene referitoare la cum anume cred că le-ar - conversația, exercițiul, - aprecieri
plăcea plantelor,animalelor să se comporte oamenii cu acestea explicația, obs.dirijată, globale si
- punerea elevilor în situația de a-și exprima gânduri, sentimente, demonstrația, dezbaterea individuale
atitudini față de plante, animale și de a susține nevoia plante, - act.frontală, în perechi, în
animale echipă, individuală
VINERI LLR- Scrierea textului în -povestirea orală a unor întâmplări imaginate, pornind de la un Materiale: obs.sist.
18.10 3.1; 3.2 care se prezintă o enunț dat Manual, caiete, imagini, -autoev.
2019 4.1; 4.4 întâmplare -observarea și discutarea necesității realizării unui plan în vederea Procedurale: -ev. reciprocă
redactării unui text în care se prezintă întâmplări imaginate; Observaţia,explicaţia -aprecieri
imaginată
AVAP- -realizarea unui plan sub formă de întrebări, corespunzătoare celor munca ind. verbale
2.5 trei părți ale unui text (introducere, cuprins și încheiere) în vederea Organizare-frontal,individ
organizării și ordonării ideilor;
-formularea de răspunsuri la întrebările stabilite anterior;
-discutarea, pe baza răspunsurilor date la ora anterioarăla
întrebările din planul de lucru, a necesității legării ideilor între ele
prin conectori de tipul mai întâi, apoi, în cele din urmă.
MAT. Adunarea și -descompunerea numerelor în concentrul 0 – 10 000, utilizând manual, jetoane cu numere, Evaluare orala
scăderea fără adunarea şi scăderea, fără trecere peste ordin fișe de lucru,
2.4. trecere peste ordin a - jocuri de rol care solicită compunerea/ descompunerea numerelor conversaţia, explicaţia,
5.1. numerelor naturale din concentrul 0 – 10 000 demonstrația, exerciţiul,
mai mici decât 10 - estimarea rezultatului unui calcul din concentrul 0 – 10 000, fără problematizarea
000 efectuarea lui
- efectuarea de adunări/scăderi fără trecere peste ordin, cu numere
în concentrul 0 – 10000, utilizând algoritmi de calcul,
descompuneri numerice şi proprietăţile operaţiilor
- utilizarea simbolurilor (<, >, =) pentru compararea unor numere
sau a rezultatelor unor operaţii aritmetice
- efectuarea probei operaţiei de adunare, respectiv de scădere
-exemplu: joc: Iepurașul sportiv: efectuarea de adunări și
scăderiși asocierea rezultatelor cu sportivii participanți la
întrecere, careau consemnat locul câștigat
LB.ENGLEZĂ
MM Percuție corporală interpretarea melodiilor cu diferite miscari ale corpului: batai din Manual, calculator Observarea
diversa palme, pocnitul degetelor, bătăi cu palma pe picior, pe piept, conversaţia, explicaţia, sistematică a
2.1 Cântec: Mișcă mișcări ale trunchiului, ridicarea ritmică pe vârful picioarelor, demonstraţia, exerciţiul, jocul elevilor
vântul frunzele bătăi din picior imitând acțiuni frontal,Individual Aprecieri
- -confecționarea de jucării muzicale și folosirea lor la pe grupe verbale
acompanierea cântecelor interpretate

Comp. Activităţi integrate/pe discipline;


Ziua Detalii de conţinut Resurse si materiale Evaluare
specific organizarea colectivului de elevi
RELIGIE
LUNI, Scrierea textului în -redactarea unui text, pe baza pașilor stabiliți în orele anterioare, în Materiale:Manual, caiete, obs.sist.
21.10 LLR- care se prezintă o care se prezintă o întâmplare imaginară petrecută pe un tărâm Procedurale: -tema de lucru
2019 3.1; 3.2 fantastic, neafectat de poluare; lectura explicativă.exercitţul în clasă
întâmplare
4.1; 4.4 -interevaluarea textelor scrise (în perechi); munca ind. -autoev.
imaginată
-revizuirea propriului text pe baza sugestiilor primite de la colegi; Organizare-frontal,individ. -ev. reciprocă
AVAP- -transcrierea, pe o coală de hârtie, a textului revizuit, avându-se în în perechi ,în grup -aprecieri
2.5 vedere respectarea regulilor de așezare a textului în pagină, a verbale
regulilor de ortografie și punctuație;
-realizarea unei ilustrații corespunzătoare mesajului transmis în
textul redactat;
MAT. Adunarea -efectuarea de adunări cu trecere peste ordin, cu numere în manualul, jetoane cu numere, Observarea
numerelor natural 0 concentrul 0 – 10 000, utilizând algoritmi de calcul, descompuneri post-it-uri, creioane colorate, sistematică a
2.4. – 10 000, cu trecere numerice şi proprietăţile operaţiilor calculator de buzunar elevilor
peste ordin - utilizarea proprietăţilor adunării în calcule (comutativitate, conversaţia, explicaţia, Aprecieri
asociativitate, element neutru) demonstrația, exerciţiul verbale
- estimarea rezultatului unui calcul din concentrul 0 – 10 000- Frontal,individual
utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor adunărilor
-folosirea unor tehnici de calcul rapid (proprietăţile operaţiilor,
descompuneri de numere etc.)
JM- Responsabilitățile ● realizarea unor sarcini de colaborare în practicarea activităților Materiale:obiecte obs. sist.
rolurilor de ● implicarea activă în evitarea/ medierea conflictelor în activitățile Procedurale:Explicaţia, aprecieri
1.3;2.1; conducere ● participarea la stabilirea rolurilor și sarcinilor în echipă (căpitan exerciţiul,jocul verbale
2.2 JOC: Ogarul și de echipă, starter, arbitru, scorer etc.) Organizare-frontal,individ,
iepurele ● felicitarea coechipierilor/adversarilor în perechi, pe grupe
● autoanaliza randamentului propriu
●analiza randamentului echipelor
MARŢI, LB.ENGLEZĂ
22.10 LLR- Recapitulare -utilizarea corectă a semnelor de punctuație într-un text Materiale:Manual, caiete, obs.sist.
2019 1.4;2.2 =Exercţii de identificare explicațiilor care definesc anumite fişe de lucru -autoev.
3.1;4.4 cuvinte date, într-un mod care impresionează cititorul; Procedurale: -ev. reciprocă
=exerciţii de precizare a succesiunii acțiunilor unui personaj, prin lectura explicativă,exerciţiul -aprecieri
AVAP- utilizarea conectorilor de tipul mai întâi, apoi, în final ; munca indep. verbale
2.5 =exerciţii de ordonare a unor enunțuri date într-o ordine aleatorie Organizare
și scrierea, pe baza acestora, a unui text în care se prezintă o -frontal,Individ.,in perechi
întâmplare imaginară.
ED.FIZICĂ
Ș. Nat. -observarea vremii, Materiale: Observarea
Fenomene ale
1.1. -fenomene ale naturii: formarea ploii, ninsorii, vântul, fulgerul, manualul; imagini sistematică
naturii: ploaie,
2.2. trăsnetul, tunetul Procedurale: Aprecieri
ninsoare, vânt,
2.3. -urmărirea vremii la TV explicatia, demonstraţia globale si
fulger, tunet
2.4.3.2 -importanţa cunoaşterii vremii exercitiul, problematizare individuale
Organizare:frontal, individual
MIERCURI LLR- Evaluare -utilizarea corectă a semnelor de punctuație într-un text; Materiale: Evaluare
23.10 1.2;1.4 -identificarea explicațiilor care definesc anumite cuvinte date, într- Teste de evaluare sumativă
2019 3.1;3.3 un mod care impresionează cititorul; Procedurale: obs.sist.
-precizarea succesiunii acțiunilor unui personaj, prin utilizarea Explicatia,munca ind.
conectorilor de tipul mai întâi, apoi, în final; Organizare
-ordonarea unor enunțuri date în ordine și scrierea, pe baza -frontal,individ
acestora, a unui text în care se prezintă o întâmplare imaginară .
MAT. Scăderea numerelor efectuarea de scăderi cu trecere peste ordin, cu numere în manualul, jetoane cu numere, Observarea
naturale 0 – 10 000, concentrul 0 – 10 000, utilizând algoritmi de calcul, descompuneri fișe de lucru sistematică a
cu trecere peste numerice şi proprietăţile operaţiilor exercițiul, conversaţia, elevilor
2.4. ordin - estimarea rezultatului unui calcul din concentrul 0 – 10 000, - explicaţia Aprecieri
5.1. utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor scăderilor Frontal,individual verbale
- folosirea unor tehnici de calcul rapid (proprietăţile operaţiilor,
descompuneri de numere etc.)
- identificarea expresiilor care presupun efectuarea unor operații
de scădere
AVAP Forme şi nuanţe Aplicație: Joc de culori bloc de desen, pensule, - obs.
1.1, 1.2 Forma spontană.- - identificarea nuanţelor unei culori pe planşe, reproduceri de artă acuarele, imagini sistematică
Fluture - exerciţiu – joc de obţinere a nuanţelor prin amestecul a două - exerciţiul, conversaţia, - evaluare
culori vecine în cercul culorilor demonstraţia,observaţia, frontală şi
- nuanţarea bilaterală a unei culori - act. frontală, individuală individuală
AVAP Forme şi nuanţe - identificarea nuanţelor unei culori pe planşe, reproduceri de artă bloc de desen, pensule, - obs.
1.1, 1.2 . Forma elaborată- - exerciţiu – joc de obţinere a nuanţelor prin amestecul a două acuarele, planşe model, sistematică
Joc de culori culori vecine în cercul culorilor imagini - evaluare
- nuanţarea bilaterală a unei culori - exerciţiul, conversaţia, frontală şi
- realizarea unor lucrări în care se folosesc diferite tehnici: demonstraţia, individuală
monotipia, fuzionarea, stropirea forţată a culorilor, tehnica sforii observaţia,explicaţia
colorate, dirijarea jetului de aer - act. frontală, individuală
JOI, LLR- Ameliorare/ -Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor stabili în Materiale:Fişe de lucru obs.sist.
24.10 3.1; 3.2 dezvoltare funcţie de problemele (individuale/ale majorităţii elevilor) ce vor Procedurale: -autoev.
2019 4.1; 4.4 fi identificate după evaluarea sumativă. Observaţia,explicaţia -ev. reciprocă
AVAP- -Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de dificultate şi munca ind. -aprecieri
2.5 vor fi stabilite pentru elevii care vor demonstra realizarea tuturor Organizare-frontal,individ. verbale
obiectivelor de evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă.
MAT. Adunarea si efectuarea de adunări și scăderi cu trecere peste ordin, cu numere - manualul tipărit/digital, - observare
2.5 scaderea 0-10000, în concentrul 0 – 10 000, utilizând algoritmi de calcul, caietul auxiliar, sistematică
5.1 cu trecere peste descompuneri numerice şi proprietăţile operaţiilor - exercițiul, conversația, - evaluare orală
5.2 ordin - utilizarea simbolurilor (<, ≤, >, ≥, =) pentru compararea unor explicația, munca - temă de lucru
5.3 numere sau a rezultatelor unor operaţii aritmetice independentă în clasă
LLR - estimarea rezultatului unui calcul, fără efectuarea lui - activitate frontală, activitate - interevaluare
2.4 - efectuarea probei operaţiei de adunare, respectiv de scădere în perechi, independentă - autoevaluare
ED.FIZICĂ
Ed.Civ. Nevoia de ceilalţi - realizarea, în grupuri, a unei liste de lucruri utile într-o situație - manualul, caietul de lucru, - obs.
2.1, 2.2 dată și discutarea atitudinilor posibile față de persoane calculator, dicționar, planșe, sistematică
3.1 - recunoașterea atitudinii față persoane, pornind de la imagini date ilustrații decupate
- realizarea, în perechi, a unor scurte compuneri, dialoguri, - conversația, exercițiul, - aprecieri
scheme, desene, referitoare la comportamentele oamenilor explicația, obs.dirijată, globale si
- exersarea cooperării în grup pentru rezolvarea unor sarcini demonstrația, dezbaterea individuale
simple de lucru, prin împărțirea sarcinilor/responsabilităților, - act.frontală, în perechi, în
respectarea cerințelor (de lucru, de timp etc.) și prin valorificarea echipă, individuală
calităților fiecărui membru al grupului
VINERI Ascultăm şi - audierea unei povești folosind computerul; Resurse materiale: manual Observarea
25.10 LLR comunicăm! - identificarea, pe baza ilustrațiilor date, a personajelor din text digital, imagini,creioane sistematică a
2019 2.2. 2.5. Vrăjitorul din Oz, de - realizarea unei scheme (Rețeaua personajelor) pentru a colorate, coli albe și colorate comportamentul
4.1. Lyman Frank Baum evidenția relațiile dintre personajele textului audiat; Resurse procedurale: ui interacţional
- povestirea orală a textului, pe baza unor enunțuri date exercițiul,conversaţia
- activitate în proiect: scrierea unui mesaj adresat personajului euristică, explicaţia, metoda
ales, în care să se utilizeze semnele de punctuație învățate.
- Cercul (povestirea orală în grup)
MAT Aflarea numărului -efectuarea probei operaţiei de adunare, respectiv de scădere manualul, imagini, balanța, Observarea
necunoscut - utilizarea calculatorului pentru verificarea rezultatelor adunărilor cuburi; sistematică a
1.2. şi scăderilor conversaţia, explicaţia, elevilor
2.4. - utilizarea unei formule de calcul determinarea unui număr demonstrația, exerciţiul Aprecieri
5.1 necunoscut dintr-o relaţie numerică Frontal verbale
- aflarea unui termen necunoscut, folosind metoda balanţei sau individual
prin efectuarea probei adunării/scăderii
- utilizarea unor simboluri pentru numere sau cifre necunoscute, în
diverse contexte
- exemplu: joc: Șirul picăturilor de ploaie
LB.ENGLEZĂ
MM Orchestra de jucării confecționarea unor jucării muzicale Manual,calculator, Observarea
muzicale - realizarea unei fise cu informații despre instrumente muzicale conversaţia, explicaţia, sistematică a
2.1 - Acompanierea cântecelor cu orchestra de jucării muzicale, demonstraţia, exerciţiul, jocul elevilor
percuţie corporală frontal , pe grupe Aprecieri
-Audiție: ”Simfonia jucăriilor”, de Leopold Mozart,Basmul individual verbale
muzical ”Petrică și lupul”, de Serghei Prokofiev