Sunteți pe pagina 1din 10
90 (02.06 Doni DECLARATIE DE AVERE Subsomnata Raluca Director adjunct avind funefia de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Centrul Judetean Buzau » domiciliul Str. Stadionului, nr. -, bL 3 cunoscdnd prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declara 1) detin urmitoarele: cu famil 11) Prin familie se ingelege sotul/sotia si copiii aflaqi in intrefinerea acestora. 1 Bunuri imobile 1. Terenuri NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in alte ari L id a iteborie indicate sunt: (1) agricol; (2) forester; (3) intravilan; (4) luc de apis; (5) alte eategori de terenuriextrav ilane, daca se afla in circuitul civil, La "Titular” se mentioneaza, in eazul bunurlor propri, mamele proprietarull titular, soya/sofia coplul, iar in eavul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor. 2. Cidiri NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in alte fri. Buzau, Buzau, Contract de Avramescu Str.Stadionului, vanzare Gabriel Toan si Camelia Raluca 1 cumparare Pagina 1 din 7 Demarare Avramescu Buzau, Costesti, |casa de 2013 |200 m2 1/2 | constructie Gabriel Ioan oi Sat spatary locuit [egie proprie | camelia Raluca 1 * Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) cast de locuit; (3) casa de vacanfa; (4) spatii comerciale/de productie. 1) La "Titular" se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soyul/sofia, copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor. IL. Bunuri mobile 1, Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agri supuse inmatricukii le, salupe, iahturi si alte mijloace de transport care sunt salup por Contract de vanzare Autoturicm cumparare 2. Bunuri sub forma de metale prefioase, bijuterii, obiecte de arti si de cult, colecfii de arti ismatica, obiecte care fae parte din patrimoniul cultural nafional sau universal, a edror valoare insumati depaseste 5.000 de euro NOTA: Se vor menfiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afl sau nu pe teritoriul Romaniei la momentul declaratii MI. Bunuri mobile, a cdror valoare depiseste 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobile instrisinate in ultimele 12 luni Contract de Autoturies 07/07/2014 |xeca Valentin 2.600 EUR vanzare cumparare Contract de Autoturiom 04/05/2015 |Pertea Daniel 9.500 RON vanzare cumparare, IV. Active financiare ' depozite bancare, fonduri de investifi, forme echivalente de economisire si investire, inclusiv acd valoarea insumati a tuturor acestora depaseste 5.000 de euro NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflat banci sau institutii financiare din strainatate aA | Pagina 2 din 7 *Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivatente (inelusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente; (3) fonduri de investitii sau echivalente, inelusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior) 2, Plasamente, investitii directe si imprumuturi acordate, dacd valoarea de piaa insumati a tuturor acestora depaseste 5.000 de euro NOTA Se vor declara inclusiv investiiile i participarile in strainatate, “Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare deyinute (ttluri de stat, certifi. ate, obligatiuni); (2) actiuni sau parti sociale in societati comerciale; (3) imprumuturi acordate in nume personal. 4 3. Alte active producitoare de venituri nete, care insumate depisese echivalentul a 5.000 de euro pe an: NOTA: Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate V. Dato Debite, ipoteci, garantiiemise in beneficiul unui tert, bunuri achizijionate in sistem leasing si alte asemenea bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depiseste 5,000 de euro NOTA: Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strdinatate /BANCPOST 2005 2030 18.375 EUR t — - UNICREDIT TIRTAC BANK SA 2015 2020 68.000 RON (REFINANTARE) | TE AT SA a Pagina 3 din 7 UNICREDIT TIRIAC BANK SA ] 2015 2016 14.000 RON (OVERDRAFT) _ _ _] VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fafa de valoarea de piafd, din partea unor persoane, organizafil, societsti comerciale, regi autonome, companii/societifi nationale sau instituii publice romAnesti sau strdine, inclusiv burse, credite, garanfii, decontiri de cheltuieli altele decit cele ale angajatorului, a ‘iror valoare individuals depaseste 500 de euro™ 1.1. Titular "Se excepteacd de la declarare eadourile si trataile ucuale primite din partea rudelor de gradul I stal Ikea N11. Venituri ale declarantutui si ale membrilor sti de familie, realizate in ultimul an fiseal incheiat (potrivit art 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificdrile si completirile ulterioare) NOTA: Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate, 1. Venituri din salarii 1.1. Titular Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Centrul Salariu 46.957 RON Judetean Buzau, Soseaua Spatarului, Stimulent BASS, Bdul Unirii, b1 Avramescu Camelia Raluca 1 DE, parter L insertie 1.2. Soyssotie 7 oa IEA) Pagina 4 din 7 DGRFP GALATI, str. Avramescu Gabriel Ioan Salariu 63.605 RON vamia | Universitatea Dunarea de Jos - Galati, Avramescu Gabriel Ioan | UNIVERSITATEA puNAREA | salariu 1.452 RON DE JOS GALATI ) Strada Domneasca, ar.a7 BASS, Bdul Unirii, Avramescu Andrei Arif Alocatie 1.294 RON | b1.1DE, parter 12. Venituri din activitayi independente 2.1, Titular '3. Venituri din cedarea folosingei bunurilor 3.1. Titular 3.2. Soy/sofie 14. Venituri din investigi 4.1, Titular Dea a aaa A Pagina 5 din 7 4.2. Soysoyie 15. Venituri din pensit ; 5.1. Titular 5.2. Soysotie 6. Venituri din activitayi agricole 6.1. Titular 6.2. Soy/sotie APIA, Soe spatarului, Avramescu Gabriel Ioan Subventie animale 5.352,37 RON nr. 7, jud. Buzau APIA, Sos. Spatarului, | Subventie animale zona Avramescu Gabriel Ion 2.052,92 RON nr.7, jud. Buzau defavorizata ?. Venituri din premii si din jocuri de noroe | 7.1. Titular 7.3. Copii [8 Venituri din alte suse 8.1. Titular Pagina 6 din 7 8.2. Soy/sotie AsPIs Avramescu Gabriel Ioan uniei. = a — | Buzau, Bdul Contract Civil (Selectie 156 RON i, bl 1 DE, parter| specialists) | = 8.3. Copii Prezenta declarafie con: incomplet al datelor mentionate. Data completarii 29/05/20 Dc NR a act public si rispund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul Semnitura Pagina 7 din 7 9 feat tur DECLARATIE DE INTERESE. Subsemnata Avramescu G Camelia Raluca Director adjunct aviind funetia de Agentia de Plati ei Interventie pentru Agricultura - Centrul Judetean Buzau me ; domiciliul sess Str. Stadionului, nr. -, bl 1) sc. A, et. 4, apt. 19 Buzau, judetul Buzau Sunoscdnd prevederile art. 292 din Codul penal privind fasul in declarafii, declar pe proprie rispundere: Asociat sau acionar la socictii comercial ‘companii/yocietagi a ional tlufli de eredit, grapuri de interes economic, precam i membru) ass fondasiisa alte orzanizattneguyernamentile- cre = | | Nr de pir so | Vatoarea trata parjtor sam de actiuni | sociateyisnu a activa T T Unitatea Catan de membr in organdie We conduc Sesietillor nationale, ale instttilor de -credi, ale grapu Ineguvernamentale : Unitatea Pagina 1 din 3 [ caaea de membra in eadral socio indicatul APIA - Buzau, Membru a ey cbrale,definute in cadrul partidelor police, eee putt, nuia [: Combrcte; fctusiv cele de aisent jurdiceORga lo pie nana t lund stat este ationar majoritarininort Beste tana comercil cu apt de stat sm T Deneclraldeesntect| Tat Procedura prin care : = ne Tat tert | 728 | nen oom desumivenyiaarem | _denumireasiadrsa |" “cmacal oat! Tir : 7 - oe - _— [seven i iy dont om (tari | | au4o Avramescu: pre Dmessen dn doe = de 45 103/ Gabriel. Toan, sninatn peer ae Ws Domeane, 29/11/2014 |conditiona [4.140 Ron toseatent. | dawn | | a | | Galati ore maxim | aes pensate, seainas ) exo | Rade de gradut 1!) ae titularulat eee Pagina 2din 3 Societati comerciale/Persoans fiica autorizat Asociaifamilile/ Cabinte individuale,cabinete asoeiate, societti cvile profesionae sau socetai civile profesional cu raspundere Fimiata care desfigoaraprofesia de avocal/ Organizatiineguvernamentale/ Funda) Asociagi?) ff : | boos L | 1) Prin rude de gradul J se intelege parinti pe linie ascendenta si copii pe linie descendenta. 2) Se vor declara numele, denumirea si adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea detinut sofia si rudele de gradul f objin Contracte, asa cum sunt definite la punctul 5. Nu se decfara contractele societ pe acfiuni la care declarantul impreund cu soful/sofia si rudele de gradul I detin mai pugin de 5% din cap societal, indiferent de modul de dobiindire a actiunilor, Prezenta declaratie constituie act public si rispund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor mentionate. Data completirii Semnitura 5/2015 Eee CIN aM ee | Pagina 3 din 3