Sunteți pe pagina 1din 4

Tabelul de mai jos (cu aspectele de la 1 la 10) va fi completat separat pentru fiecare

activitate derulată în cadrul micorgrantului.

1. TIPUL ACTIVITĂȚII (Bifați categoriile corespunzătoare.)


 Activitate pentru educația preșcolară
 Activitate de consiliere a pă rinților
 Activitate de educație pentru să nă tate
 Activitate pe tema educaţie interculturală , diversitate, incluziune
 Activitate pe tema prevenirii și combaterii violenței școlare 
 Alte categorii de activită ţi
2. TITLUL ACTIVITĂȚII (din aplicație)

FANFARA PRIETENIEI
3. PERIOADA DE DERULARE A ACTIVITĂŢII (Precizați perioada calendaristică în care
s-a desfășurat activitatea și durata activităţii.)
ianuarie-mai 2018
4. Activitatae s-a derulat în perioada planificată inițial?
 Da, a fost respectată perioada inițială .

5. OBIECTIVE ALE ACTIVITĂȚII (Bifați categoriile corespunză toare.)


 Îmbunătățirea rezultatelor școlare și a competențelor elevilor în plan cognitiv

 Dezvoltarea competențelor elevilor în planul dezvoltării socio-emoționale și 


relaționale
 Dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice și creşterea
responsabilizării lor în asigurarea calităţii activităţii de predare-învăţare
 Dezvoltarea abilităților părinților de relaţionare cu proprii copii, cu şcoala

 Ameliorarea climatului școlar, a problemelor de comunicare la nivelul actorilor 


școlii (elevi, profesori)
 Sporirea atractivității școlii prin extinderea ofertei de activități extrașcolare 

 Creșterea rolului/vizibilității școlii în comunitate; dezvoltarea de parteneriate în 


cadrul comunității
 Creșterea participării școlare

 Altele; care? …………………………………………………………….

6. LOCUL DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚII (Bifați categoriile corespunză toare.)


 spaţiul şcolar: să li de clasă / să li de sport / holuri / spații amenajate ca 
ateliere, laboratoare și cluburi / sală de festivită ți / Centru de resurse
pentru pă rinți / Centrul cultural / Centrul de Informare și
Documentare / curtea școlii / teren de sport / alte spațiu; care? ..
……………………………
 alte instituții din localitate (Casa de cultură , Că minul cultural, Biblioteca
din localitate, Primă rie, Biserică
 zona proximă școlii, zone publice din comunitate (parcuri, piețe etc.)
 instituții de cultură (teatre, muzee etc.)
 trasee turistice, culturale
 alte locuri; care? ……………………………………………………………
7. NUMĂR DE PARTICIPANŢI LA ACTIVITATE
Categorie Număr
Elevi din grupul ţintă al proiectului (aflaţi în risc de abandon şcolar) 10
Alţi elevi din şcoală 38
Pă rinţi ai elevilor din grupul ţintă 10
Alţi pă rinţi ai elevilor din şcoală 10
Cadre didactice 4
Reprezentanţi autorită ți locale (primă rie etc.) -
Reprezentanți Biserică -
Reprezentanți servicii medicale (asistenți medicali comunitari, mediatori -
sanitari)
Reprezentanți ONG-uri 1
Reprezentanţii agenţi economici -
Reprezentanți ISJ, CJRAE, CCD etc. -
Poliția locală -
Alte categorii; care? ……………………………………………………………. -
8. DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII (Descrieți în 5-10 râ nduri activitatea desfă șurată , cu
referire la conținuturi abordate, metodologie de organizare şi modalitatea de implicare în
activitate a fiecă rei categorii: elevi aflaţi în risc de abandon şcolar, pă rinţi ai acestora etc.).
S-au desfă șurat o serie de activită ți de prevenire și combatere a fenomenelor de
agresivitate, incluzâ nd și fenomenul de bullying. Desfă șurată în cadrul orelor de curs,
activitatea a urmă rit dezvoltarea unor competenţe de cooperare şi relaţionare
interpersonală în râ ndul elevilor prin identificarea și exersarea atitudinilor şi deprinderilor
de comportament prosocial.

9. REZULTATE/PRODUSE ALE ACTIVITĂȚII


Categorii de rezultate Scurtă descriere, detaliere cu exemple de
produse concrete
produse destinate diferitelor scopuri - realizarea unui moment artistic în urma
educaționale, corelate cu curriculumul derulă rii activită ții;
școlar sau/şi cu activităţi extraşcolare

produse destinate educației părinților - expoziție pe holul școlii;


pliante.
produse privind mediatizarea proiectului/a - pliante de popularizare a activită ții;
diferitelor activităţi tematice - fotografii, filmulețe;
- publicarea unui articol cu aspecte reținute după
revista școlii;
dotări, aranjarea mediului de învăţare Achiziția de materiale: - tamburină ; - trianglu; -
tobă mică 2 buc; - trombon; - castaniete; - fluier; -
clopoței muzicali; - blockflote; - vioară ; - chitară –
ukulele; - cinele; - maracas set; - orgă electronică
portabilă ; - diapazon; - laptop; - videoproiector
(existent în școală ); - imprimantă
multifuncțională ; - carton colorat A4; - carton alb
A2; - hâ rtie albă A4; - carioci; - creioane colorate; -
pixuri;
alte rezultate; care?

10. DIFICULTĂȚI ÎN ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII (Dacă ați


întâ mpinat dificultă ți în organizarea și desfă șurarea activită ților, vă rugă m să le prezentați
pe scurt.)

11. Vă rugăm să estimaţi numărul total de participanţi la activităţile de microgrant


(pe ansamblu, nu pe fiecare activitate).

Categorie Număr
Elevi din grupul ţintă al proiectului (aflaţi în risc de abandon şcolar) 10
Alţi elevi din şcoală 38
Pă rinţi ai elevilor din grupul ţintă 10
Alţi pă rinţi ai elevilor din şcoală 10
Cadre didactice 4
Reprezentanţi autorită ți locale (primă rie etc.) -
Reprezentanți Biserică -
Reprezentanți servicii medicale (asistenți medicali comunitari, mediatori -
sanitari)
Reprezentanți ONG-uri 1
Reprezentanţi agenţi economici -
Reprezentanți ISJ, CJRAE, CCD etc. -
Poliția locală -
Alte categorii; care? ……………………………………………………………. -

12. Vă rugăm să listaţi câteva aspecte de impact al activităţilor de microgrant, la


nivelurile menţionate mai jos (pe ansamblu, nu pe fiecare activitate).
Elevi:
-dezvoltarea spiritului de echipă , a aptitudinilor de comunicare și cooperare; - reducerea
semnificativă fenomenelor de violența de orice tip din scoală .

Cadre didactice: - dezvoltarea competențelor de lucru cu elevii aflați în situație de risc.

Ş coală : implementarea unei metode inedite de combatere a fenomenului violenței școlare.


Pă rinţi: - dezvoltarea interesului legat de combaterea fenomenelor de agresivitate.

Comunitate: -acceptarea diferentelor si manifestarea tolerantei

12. Lista cadrelor didactice participante la activităţile de microgrant.