Sunteți pe pagina 1din 17

PROIECTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE

DISCIPLINA: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ


AN ȘCOLAR 2020-2021

Comp
.
Data Conținuturi Activități de învățare Resurse Evaluare
Specif
.
SEMESTRUL I
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Fantezii de toamnă
Recapitulare – clasa a II-a. Evaluare inițială
Text suport: Septembrie, după George - realizarea unor desene/ benzi desenate/ scheme pentru a ilustra
Coșbuc ceea ce a înţeles din texte informative sau literare simple
14.09 1................................................................................... - vizionarea de emisiuni pentru copii (online sau TV) pe teme de
cuvântul. Despărţirea în silabe interes pentru clasa de elevi
- folosirea reportofonului, a computerului etc. pentru a audia
a. materiale: fișa de
diferite texte Observarea sistematică:
lucru, caiet, planșe
2................................................................................... - audierea unor poveşti, povestiri, întâmplări, folosind reportofonul, atitudinea elevilor faţă de
15.09 a. b. procedurale:
1.4 computerul etc. sarcina dată
conversaţia, explicaţia,
2.1
3................................................................................... - identificarea şi numirea unor trăsături ale obiectelor/ fiinţelor din  Listă de verificare (da,
exerciţiul, munca
16.09 comunicării dialogate 2.2 universul apropiat nu):
independentă
4.1 - relatarea după întrebările investigatorului perfect (Cine? Ce?  concentrarea asupra
c. forme de organizare a
4................................................................................... Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? Cu ce?) sarcinii de rezolvat;
17.09 colectivului: frontală,
- relatarea unei secvenţe dintr-un film/ desen animat/ clip pentru implicarea activă în rezolvarea
individuală, evaluare
care nu există subtitrare sau sonor sarcinii.
orală și scrisă
- interevaluarea textelor scrise
5................................................................................... - revizuirea textelor redactate
18.09 - discutarea problemelor apărute la despărţirea în silabe
Lectură: Pisoiul de Lev N Tolstoi
- completarea semnelor de punctuaţie într-un text fără punctuaţie şi
discutarea rezultatelor
1...................................................................................
1.4 - realizarea unor desene/ benzi desenate/ scheme pentru a ilustra a. materiale:  Observarea sistematică:
21.09 Textul literar narativ 1.5 ceea ce a înţeles din texte informative sau literare simple imagini,fişa de lucru,caiet comportamentul de ascultător
2.2 - vizionarea de emisiuni pentru copii (online sau TV) pe teme de b. procedurale: activ
2................................................................................... interes pentru clasa de elevi conversaţia, explicaţia,  Lista de
22.09 - folosirea reportofonului, a computerului etc. pentru a audia munca independentă,
un, dintr-o/dintr-un, sau/ s-au, sa/ s-a verificare (da, nu):
23.09 3. Poezia -Toamna de Octavian diferite texte exerciţiul  manifestarea interesului față

2
Goga - audierea unor poveşti, povestiri, întâmplări, folosind reportofonul,
4. Textul nonliterar/ informativ computerul etc.
24.09 - relatarea după întrebările investigatorului perfect (Cine? Ce?
5................................................................................... Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? Cu ce?)
- relatarea unei secvenţe dintr-un film/ desen animat/ clip pentru
care nu există subtitrare sau sonor
- solicitarea repetării unui mesaj (de exemplu, „Ce-ai spus?”/ „Mai
c. forme de organizare a de mesaje audiate;
spune o dată!”/ „Cred că nu am înţeles ce ai spus”/ „Te rog să mai
25.09 colectivului: frontală  concentrare asupra sarcinii;
spui o dată”)
individuală, evaluare executarea unor sarcini
- solicitarea unei explicaţii (de exemplu, „Ce înseamnă că ...?”)
orală conform instrucțiunilor primite.
- exerciţii pentru depăşirea fricii de eşec: exerciţii de reascultare a
mesajului; folosirea unor coduri nonverbale pentru a semnala
neînţelegerea/ înţelegerea mesajului
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: MAGIA CĂRȚILOR
28.09 1. Cartea  Observarea
29.09 2. Cartea. Prezentarea unei cărţi sistematică a
3. Comunicarea orală. comportamentului de
Componentele comunicării dialogate - a. materiale: ascultător activ:
30.09 - solicitarea repetării unui mesaj (de exemplu, „Ce-ai spus?”/ „Mai imagini caiet, fişe de  Lista de
iniţierea unui schimb verbal
spune o dată!”/ „Cred că nu am înţeles ce ai spus”/ „Te rog să mai lucru verificare (da, nu):
1.10 4. Prezentarea unei persoane spui o dată”) b. procedurale:  formularea de
- solicitarea unei explicaţii (de exemplu, „Ce înseamnă că ...?”) conversaţia, explicaţia, răspunsuri adecvate la
5. Lectură: Ghicitori,
- exerciţii pentru depăşirea fricii de eşec: exerciţii de reascultare a demonstraţia,exerciţiul, întrebări;
proverbe şi zicători- şezătoare
mesajului; folosirea unor coduri nonverbale pentru a semnala munca în echipă,  executarea
literară 1.5
neînţelegerea/ înţelegerea mesajului problematizarea, unor sarcini conform
3.6
- activităţi la bibliotecă jocul instrucţiunilor
- amenajarea unui colţ de lectură în clasă c. forme de organizare a primite.
- prezentarea unei cărţi la intervale ritmice (o dată pe săptămână, o colectivului: ● Observarea sistematică a
2.10 dată la două săptămâni etc.) frontală, activitate comportamentului interacţional
- derularea de proiecte de lectură în grup, care se finalizează prin individuală/pe  Listă de
realizarea unei „cărţi”; expoziţie cu asemenea produse echipe,evaluare orală şi control/ verificare:
scrisă  cooperarea cu membrii
grupului;
contribuția cu idei la realizarea
sarcinii.
5.10 1. Nică începe şcoala, 1.5 - solicitarea repetării unui mesaj (de exemplu, „Ce-ai spus?”/ „Mai a. materiale:  Observare
după Ion Creangă 2.2 spune o dată!”/ „Cred că nu am înţeles ce ai spus”/ „Te rog să mai caiet, fişe de

2
2. Textul literar narativ spui o dată”)
6.10
Lectură : La cireșe, de Ion Creangă. - solicitarea unei explicaţii (de exemplu, „Ce înseamnă că ...?”) sistematică a calității actului
3. Scrierea corectă a cuvintelor ia/ - exerciţii pentru depăşirea fricii de eşec: exerciţii de reascultare a citirii:
7.10 lucru,imagini
i-a mesajului; folosirea unor coduri nonverbale pentru a semnala  Lista de control/
b. procedurale:
4. Aşezarea textului în pagina neînţelegerea/ înţelegerea mesajului verificare:
8.10 conversaţia, explicaţia,
caietului - relatarea după întrebările investigatorului perfect (Cine? Ce?  citirea textului
demonstraţia, exerciţiul,
5. Povestirea orală după imagini Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? Cu ce?) folosind tonul adecvat
problematizarea,
- relatarea unei secvenţe dintr-un film/ desen animat/ clip pentru mesajului;
învăţarea prin
3.2 care nu există subtitrare sau sonor  adaptarea
descoperire, munca
3.6 - exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de cele citite folosind volumului vocii şi a
independentă
modalităţi diverse: desen, mimă, schemă, ritm/ melodie etc. ritmului vorbirii la
c. forme de organizare a
- exerciţii de tipul „dacă aş fi (personajul) ... m-aş simţi/ aş fi ...” atmosfera textului;
9.10 colectivului:
- activităţi la bibliotecă  citirea cu
frontală,individuală,evalu
- amenajarea unui colţ de lectură în clasă intonația impusă de
are orală, activitate în
- prezentarea unei cărţi la intervale ritmice (o dată pe săptămână, o semnele de punctuație;
grup/în perechi
dată la două săptămâni etc.) demonstrarea înțelegerii logicii
- derularea de proiecte de lectură în grup, care se finalizează prin textului.
realizarea unei „cărţi”; expoziţie cu asemenea produse
1. După asemănarea lor, după Emil  Observare
12.10 Gârleanu sistematică a calității actului
Lectură: Sărăcuţul, de Emil Gârleanu a. materiale: caiet, fişe citirii:
de lucru,imagini  Lista de control/
2. Formularea de întrebări şi răspunsuri
13.10 - folosirea unor tehnici prin încercare şi eroare pentru a descoperi b. procedurale: verificare:
semnificaţia cuvintelor conversaţia, explicaţia,  citirea textului
3. Povestirea orală după un şir de - explicarea sensului cuvântului prin mijloace verbale şi nonverbale demonstraţia, exerciţiul, folosind tonul adecvat
14.10 întrebări pornind de la contextul mesajului audiat problematizarea, mesajului;
- solicitarea repetării unui mesaj (de exemplu, „Ce-ai spus?”/ „Mai învăţarea prin  adaptarea
4. Prieten devotat - Înţelegerea textului - 1.2
spune o dată!”/ „Cred că nu am înţeles ce ai spus”/ „Te rog să mai descoperire, munca volumului vocii şi a
15.10 Harta textului spui o dată”) independentă ritmului vorbirii la
- solicitarea unei explicaţii (de exemplu, „Ce înseamnă că ...?”) c. forme de organizare a atmosfera textului;
5.Exprimarea emoţională faţă de textul - relatarea după întrebările investigatorului perfect (Cine? Ce? colectivului: frontală,  citirea cu
literar citit Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? Cu ce?) activitate individuală/pe intonația impusă de
Lectură: Poveste cu tâlc (poveste echipe,evaluare orală şi semnele de punctuație;
16.10
populară) scrisă demonstrarea înțelegerii logicii
textului.

19.10 1. Text suport: Rugăciune pentru 2.2 - relatarea după întrebările investigatorului perfect (Cine? Ce? a. materiale: caiet, fişe ● Evaluarea după
părinţi - din folclorul copiilor 2.4 Unde? Când? Cum? De ce? Cu cine? Cu ce?) de lucru,imagini rezolvarea sarcinilor de învățare

2
Înțelegerea mesajului poeziei
2. Cererea simplă familiară.
20.10 - dezvoltarea de proiecte interdisciplinare la clasă, în şcoală sau în
Cererea politicoasă b. procedurale: – formulare de răspunsuri la
3. Scrierea corectă a cuvintelor iau/ comunitate, în cadrul unui grup mic
conversaţia, explicaţia, întrebari
i-au - organizarea unui eveniment (de exemplu, o serbare, o expoziţie cu
21.20 demonstraţia, exerciţiul,
Scara cuvintelor afişe realizate în urma lecturilor)
problematizarea, ●Observarea sistematică:
Caietul care plange - exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de cele citite folosind
învăţarea prin atitudinea elevilor faţă de
modalităţi diverse: desen, mimă, schemă, ritm/ melodie etc.
4. Planul simplu de idei desprins 3.2 descoperire, munca sarcina dată
- exerciţii de tipul „dacă aş fi (personajul) ... m-aş simţi/ aş fi ...”
din ilustraţii/ benzi desenate 3.6 independentă  Listă de verificare (da,
22.10 - activităţi la bibliotecă
Text suport : Amintiri din copilarie c. forme de organizare a nu):
- amenajarea unui colţ de lectură în clasă
(fragment), dupa Ion Creangă colectivului: frontală,  concentrare asupra
- prezentarea unei cărţi la intervale ritmice (o dată pe săptămână, o
5. Povestirea orală după planul activitate individuală/pe sarcinii de rezolvat;
dată la două săptămâni etc.)
simplu de idei desprins din ilustraţii echipe,evaluare orală şi implicare activă în rezolvarea
- derularea de proiecte de lectură în grup, care se finalizează prin
23.10 Lectură :Cântec de leagăn, de Ştefan scrisă sarcinii.
realizarea unei „cărţi”; expoziţie cu asemenea produse
Octavian Iosif

1. Cenuşăreasa, după Fraţii Grimm.


2.11 Delimitarea textului în fragmente a. materiale: caiet, fişe  Tema pentru acasă
de lucru,imagini  Observarea sistematică:
2. Ordinea întâmplărilor. Povestirea orală b. procedurale: atitudinea elevilor faţă de
3.11 a unui fragment - lectură activă, cu creionul în mână;
conversaţia, explicaţia, sarcina dată
- activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte neînţelese;
demonstraţia, exerciţiul,  Listă de
- folosirea jurnalului cu dublă intrare;
3. Planul simplu de idei al textului problematizarea, verificare
4.11 - utilizarea tehnicii SVÎ- Ştiu, Vreau să ştiu, Am învăţat;
învăţarea prin (da, nu):
3.1 - formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite procedee
4. Recapitulare descoperire, munca  concentrare asupra sarcinii
3.4 (interogare reciprocă, procedeul recăutării etc.)
Text suport: Vrajitorul din Oz( fragment) independentă, jocul de rezolvat;
5.11 - realizarea de diagrame, de organizatori grafici în perechi/ în
după Frank Baum- c. forme de organizare a  implicarea activă în
echipe;
colectivului: rezolvarea sarcinii;
- realizarea de tabele pentru a evidenţia relaţii între diferite
5. Evaluare : Coridorul ispitei, după frontală, activitate cooperarea pentru realizarea
elemente de structură sau de conţinut.
Voltaire individuală/pe sarcinii
6.11 Lectură: Prieteşugul dintre şoarece şi echipe,evaluare orală şi
pisică de Fraţii Grimm scrisă

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Familia, universul meu


ROMÂNIA, ŢARA MEA

2
Text suport: Bunica, dupa Barbu a. materiale: caiet, fişe
Stefanesu Delavrancea de lucru,imagini
9.11 1. Intelegerea textului - activităţi la bibliotecă; b. procedurale:
Lectură: Bunicul de Barbu Ştefănescu - amenajarea unui colţ de lectură în clasă; conversaţia, explicaţia,  Tema de lucru în clasă:
- prezentarea unei cărţi la intervale ritmice (o dată pe săptămână, o demonstraţia, exerciţiul, alcătuirea de propoziții
Delavrancea
dată la două săptămâni etc.); problematizarea, utilizând cuvintele nou învățate
2. Sunetul şi litera. Vocalele şi - derularea de proiecte de lectură în grup, care se finalizează prin învăţarea prin în text
10.11 3.5
consoanele realizarea unei „cărţi”; expoziţie cu asemenea produse; descoperire, munca
3. Cuvântul. Silaba. Despărţirea în silabe 4.1
11.11 - interevaluarea textelor scrise; independentă, jocul  Proba orală: formulare de
Scriem corect la/ l-a - revizuirea textelor redactate; c. forme de orga răspunsuri la întrebări
4. Propoziţia. Delimitarea cuvintelor în - discutarea problemelor apărute la despărţirea în silabe; nizare a colectivului: referitoare la conţinutul textului
12.11
propoziţie - completarea semnelor de punctuaţie într-un text fără punctuaţie şi frontală, activitate
5. Intonarea propoziţiilor. Semnele de discutarea rezultatelor; individuală/pe
13.11 punctuaţie echipe,evaluare orală şi
scrisă
Text suport: Creanga de alun, dupa Lev  Observare
N. Tolstoi sistematică:
16.11 a. materiale: caiet, fişe
1. Înțelegerea textului calitatea actului citirii:
de lucru,imagini cu
 Lista de control/
diverse obiecte, mini-
2. Cuvântul – parte de vorbire - lectură activă, cu creionul în mână verificare:
cărticele,
Text suport: - activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte neînţelese identificarea părţilor de
17.11 b. procedurale:
Camaradul meu, Coretti, după Edmondo - folosirea jurnalului cu dublă intrare vorbire dintr-un text citit;
conversaţia, explicaţia,
de Amicis - utilizarea tehnicii SVÎ- Ştiu, Vreau să ştiu, Am învăţat completarea unor enunţuri
demonstraţia, exerciţiul,
3. Substantivul. Felul substantivelor - formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite procedee lacunare cu verbe;
problematizarea,
Text suport: 1.3 (interogare reciprocă, procedeul recăutării etc.) utilizarea unor ortograme;
18.11 învăţarea prin
Rodica, de Vasile Alecsandri 4.1 - observarea unor mărci specifice (plural/ gen etc.) demonstrarea înțelegerii
descoperire, munca
- interevaluarea textelor scrise logicii textului.
independentă, jocul
4. Numărul substantivului. Genul - revizuirea textelor redactate
19.11 c. forme de organizare a
substantivului - discutarea problemelor apărute la despărţirea în silabe  Chestionarea orală:
colectivului:
- completarea semnelor de punctuaţie într-un text fără punctuaţie şi formulare de răspunsuri la
5. Recapitulare/ Evaluare-PROIECT- frontală, activitate
discutarea rezultatelor întrebări referitoare la
Lectură: Leul şi căţeluşa de Lev N. individuală, în grup/ pe
Tolstoi conţinutul textului
20.11 echipe,evaluare orală şi
scrisă

23.11 Text suport: Traian si Dochia, legendă 2.1 - identificarea şi numirea unor trăsături ale obiectelor/ fiinţelor din a. materiale: : caiet, fişe Evaluarea după rezolvarea
populară 3.1 universul apropiat de lucru,imagini sarcinilor de învățare:
1................................................................................... - descrierea frontală, cu sprijin din partea profesorului, a obiectelor b. procedurale: -se aşteaptă răspunsuri la

2
la îndemână (pornind de la întrebări de sprijin şi ajungând la mesaj)
2. Fragmentul descriptiv - descrierea colegului de bancă, cu sprijin din partea profesorului anumite solicitări ale cadrului
24.11 conversaţia, explicaţia,
sau a altui coleg didactic;
demonstraţia, exerciţiul,
3. Scriem corect ortogramele neam/ ne- - colaborarea pentru descoperirea ideilor care pot structura un plan se lasă elevilor timp de gândire,
25.11 problematizarea,
am simplu apoi pot discuta în perechi sau
învăţarea prin
4. Scriem corect ortogramele neam/ ne- - lectură activă, cu creionul în mână în grupuri mici; atenţia
descoperire, munca
am - activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte neînţelese învățătorului se poate muta
independentă, jocul
Jurnalul de lectura : Din viaţa dacilor, - folosirea jurnalului cu dublă intrare către anumiţi elevi, oferindu-se
c. forme de organizare a
26.11 de Alexandru Vlahuţă(Cum se - utilizarea tehnicii SVÎ- Ştiu, Vreau să ştiu, Am învăţat şi celor timizi, tăcuţi sau
colectivului: frontală,
completează o pagină din jurnalul de - formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite procedee neîncrezători posibilitatea de a
activitate individuală, în
lectură al clasei?) (interogare reciprocă, procedeul recăutării etc.) se exprima.
grup/ pe echipe,evaluare
Temă de lucru în clasă:
orală şi scrisă
completarea tabelului Ştiu,
1. Solicitarea şi oferirea de informaţii
27.11 Vreau să ştiu Am învăţat

2.12 1. Cuvinte cu sens asemănător - folosirea unor tehnici prin încercare şi eroare pentru a descoperi ● Observarea sistematică:
semnificaţia cuvintelor atitudinea elevilor faţă de
2. Recapitulare - explicarea sensului cuvântului prin mijloace verbale şi nonverbale sarcina dată
3.12 a. materiale: caiet, fişe
pornind de la contextul mesajului audiat  Listă de verificare (da,
3. Evaluare de lucru,imagini
- lectură activă, cu creionul în mână nu):
Lectură: Fetița cu chibriturile de Hans b. procedurale:
- activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte neînţelese  concentrare asupra
Ch. Andersen conversaţia, explicaţia,
- folosirea jurnalului cu dublă intrare sarcinii de rezolvat;
1.1. demonstraţia, exerciţiul,
- utilizarea tehnicii SVÎ- Ştiu, Vreau să ştiu, Am învăţat  implicare activă în
1.2. problematizarea,
- formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite procedee rezolvarea sarcinii.
învăţarea prin
1.5. (interogare reciprocă, procedeul recăutării etc.)
descoperire, munca
1.3. ● Observarea sistematică a
independentă, jocul
4.12 3.4. comportamentului interacţional
c. forme de organizare a
4.4.  Listă de control/
colectivului: frontală,
verificare:
activitate individuală, în
 cooperarea cu membrii
grup/ pe echipe,evaluare
grupului;
orală şi scrisă
participarea activă la realizarea
sarcinilor de grup.

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: ÎN PRAG DE SĂRBĂTORI


7.12 1. Pomul de iarnă după E. T. A. 2.3 - formulare de răspunsuri la întrebări simple de control –„Ce ai a. materiale: caiet, fişe  Observarea sistematică:
Hoffmann 2.4 făcut? Ce ai făcut mai întâi? Şi apoi? Dar în cele din urmă?” de lucru,imagini cu

2
- dezvoltarea de proiecte interdisciplinare la clasă, în şcoală sau în
2. Extragerea unor informaţii de detaliu comunitate, în cadrul unui grup mic
8.12 dintr-un text, transmise prin ilustraţii - organizarea unui eveniment (de exemplu, o serbare, o expoziţie cu
afişe realizate în urma lecturilor)
diverse obiecte, planşe
3. Adjectivul - lectură activă, cu creionul în mână
9.12 b. procedurale:
- activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte neînţelese
conversaţia, explicaţia, comportamentul de ascultător
4. Acordul adjectivului cu substantivul - folosirea jurnalului cu dublă intrare
10.12 demonstraţia, exerciţiul, activ
- utilizarea tehnicii SVÎ- Ştiu, Vreau să ştiu, Am învăţat
problematizarea,  Lista de
- formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite procedee
5. Poziţia adjectivului faţă de substantiv învăţarea prin verificare (da, nu):
3.1 (interogare reciprocă, procedeul recăutării etc.)
Lectură: Colinde, colinde de Mihai descoperire, munca  manifestarea interesului față
3.4 - lectură activă, cu creionul în mână
Eminescu independentă, jocul de mesaje audiate;
- activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte neînţelese
c. forme de organizare a  concentrare asupra sarcinii;
- folosirea jurnalului cu dublă intrare
colectivului: frontală, executarea unor sarcini
- utilizarea tehnicii SVÎ- Ştiu, Vreau să ştiu, Am învăţat
11.12 activitate individuală, în conform instrucțiunilor primite.
- formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite procedee
grup/ pe echipe,evaluare
(interogare reciprocă, procedeul recăutării etc.)
orală şi scrisă
- realizarea de diagrame, de organizatori grafici în perechi/ în
echipe
- realizarea de tabele pentru a evidenţia relaţii între diferite
elemente de structură sau de conţinut
14.12 1. Povestirea orală după benzi desenate 1.1 - folosirea unor tehnici prin încercare şi eroare pentru a descoperi a. materiale: caiet, fişe  Tema de lucru în clasă:
15.12 2. Cuvinte cu sens opus 1.2 semnificaţia cuvintelor de lucru, imagini diverse, alcătuirea de propoziții
3. Recapitulare 2.4 - explicarea sensului cuvântului prin mijloace verbale şi nonverbale b. procedurale: utilizând cuvintele nou învățate
Text suport: Cu uratul(fragment din pornind de la contextul mesajului audiat conversaţia, explicaţia, în text
16.12 « Amintiri din copilarie ») după Ion - dezvoltarea de proiecte interdisciplinare la clasă, în şcoală sau în demonstraţia, exerciţiul,
Creangă comunitate, în cadrul unui grup mic problematizarea,  Proba orală: formulare de
- organizarea unui eveniment (de exemplu, o serbare, o expoziţie cu învăţarea prin răspunsuri la întrebări
17.12 Exerciţii recapitulative afişe realizate în urma lecturilor) descoperire, munca referitoare la conţinutul textului
- utilizarea tehnicii SVÎ- Ştiu, Vreau să ştiu, Am învăţat independentă, jocul
4. Evaluare
- formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite procedee c. forme de organizare a
18.12 Am plecat să colindăm
(interogare reciprocă, procedeul recăutării etc.) colectivului: frontală,
- lectură activă, cu creionul în mână activitate individuală, în
Activitate artistică. Prezentarea unei - activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte neînţelese grup/ pe echipe, evaluare
activităţi în grup - folosirea jurnalului cu dublă intrare orală şi scrisă
21.12 Colinde - utilizarea tehnicii SVÎ- Ştiu, Vreau să ştiu, Am învăţat
Lectură: Cea dintâi ninsoare de Edmondo - formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite procedee
de Amicis (interogare reciprocă, procedeul recăutării etc.)
22.12 Ameliorare/ Dezvoltare/ Reglare - realizarea de diagrame, de organizatori grafici în perechi/ în

2
echipe
- realizarea de tabele pentru a evidenţia relaţii între diferite
elemente de structură sau de conţinut
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: FEERIE DE IARNĂ
Text suport: Iarna, de Vasile Alecsandri - discuţii referitoare la prezentarea proiectelor în faza iniţială şi la a. materiale: caiet, fişe
11.01 1.Poezia - Iarna de Vasile Alecsandri final de lucru, imagini diverse,
Aşezarea poeziei în pagina caietului - formulare de răspunsuri la întrebări simple de control –„Ce ai imagini, planşă
Iarna in padure făcut? Ce ai făcut mai întâi? Şi apoi? Dar în cele din urmă?” b. procedurale:
12.01 2. Povestirea scrisă după un şir de - dezvoltarea de proiecte interdisciplinare la clasă, în şcoală sau în conversaţia, explicaţia,
întrebări comunitate, în cadrul unui grup mic demonstraţia, exerciţiul,
3. Părţile unui text creativ - organizarea unui eveniment (de exemplu, o serbare, o expoziţie cu problematizarea,
2.3  Evaluarea după rezolvarea
13.01 Lectură: Colinde, colinde…de Mihai afişe realizate în urma lecturilor) învăţarea prin
2.4 sarcinilor de învățare:
Eminescu - lectură activă, cu creionul în mână descoperire, munca
3.1 - se aşteaptă răspunsuri la
4. Premiul I - activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte neînţelese independentă, jocul
anumite solicitări ale cadrului
Alcătuirea unui text creativ după un şir de - folosirea jurnalului cu dublă intrare c. forme de organizare a
14.01 didactic;
ilustraţii. Alcătuirea unui text creativ - utilizarea tehnicii SVÎ- Ştiu, Vreau să ştiu, Am învăţat colectivului: frontală,
după benzi desenate - formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite procedee activitate individuală, în
(interogare reciprocă, procedeul recăutării etc.) grup/ pe echipe,evaluare
5. Scriem corect nea/ ne-a
15.01 orală şi scrisă

1. Povestea omului de zăpadă - interevaluarea textelor scrise a. materiale: caiet, fişe


(poveste populară) 1.1 - revizuirea textelor redactate de lucru, planşă, imagini
18.01 Lectură: Iarna de Barbu 1.2 - discutarea problemelor apărute la despărţirea în silabe diverse  Evaluarea după rezolvarea
Ștefănescu Delavrancea 2.4 - completarea semnelor de punctuaţie într-un text fără punctuaţie şi b. procedurale: sarcinilor de învățare:
4.2 discutarea rezultatelor conversaţia, explicaţia, - se aşteaptă răspunsuri la
2. Cuvinte cu aceeaşi 4.1 - elaborarea de instrucţiuni amuzante pentru obiecte la îndemână demonstraţia, exerciţiul, anumite solicitări ale cadrului
formă şi sens diferit. Sensurile 4.3 (de exemplu, „Cum este guma? La ce foloseşte? Găseşte şi o problematizarea, didactic;
19.01 utilizare neobişnuită!”) învăţarea prin
neobişnuite ale cuvintelor
- folosirea unor tehnici prin încercare şi eroare pentru a descoperi descoperire, munca
3. Textul funcţional – semnificaţia cuvintelor independentă, jocul
20.01 cartea poştală, e-mailul - explicarea sensului cuvântului prin mijloace verbale şi nonverbale c. forme de organizare a
pornind de la contextul mesajului audiat colectivului: frontală,
4. Textul de informare – - dezvoltarea de proiecte interdisciplinare la clasă, în şcoală sau în activitate individuală, în
21.01 Afişul comunitate, în cadrul unui grup mic grup/ pe echipe,evaluare
- organizarea unui eveniment (de exemplu, o serbare, o expoziţie cu orală şi scrisă
afişe realizate în urma lecturilor)
22.01 5. Textul de informare -
- realizarea unui afiş pentru promovarea unei serbări/ a unui
fluturaşul
concurs/ a unui proiect/ a unei tombole

2
Lectură: Șezătoare literară - elaborarea unui fluturaş pentru comunicarea rezultatelor unui
proiect
Recapitulare semestrială - solicitarea repetării unui mesaj (de exemplu, „Ce-ai spus?”/ „Mai
1. Lectură: Evaluare spune o dată!”/ „Cred că nu am înţeles ce ai spus”/ „Te rog să mai
-Fricosul de Emil Gârleanu spui o dată”)
25.01
Exerciţii recapitulative – fişă de lucru. - solicitarea unei explicaţii (de exemplu, „Ce înseamnă că ...?”)
- formulare de răspunsuri la întrebări simple de control –„Ce ai
a. materiale: caiet, fişe
făcut? Ce ai făcut mai întâi? Şi apoi? Dar în cele din urmă?”
de lucru, imagini
2. Text suport: Iarna pe - dezvoltarea de proiecte interdisciplinare la clasă, în şcoală sau în
b. procedurale:
26.01 uliță, de George Coșbuc comunitate, în cadrul unui grup mic
1.5 conversaţia, explicaţia,,
- organizarea unui eveniment (de exemplu, o serbare, o expoziţie cu  Evaluarea după rezolvarea
exerciţiul, munca
3. Lectură: Iarna de Barbu afişe realizate în urma lecturilor) sarcinilor de învățare:
2.3 independentă,
27.01 Ştefănescu Delavrancea - activităţi la bibliotecă - se aşteaptă răspunsuri la
2.4 c. forme de organizare a
- amenajarea unui colţ de lectură în clasă anumite solicitări ale cadrului
3.5 colectivului: frontală,
4. Lectură : Legenda - prezentarea unei cărţi la intervale ritmice (o dată pe săptămână, o didactic;
4.1 activitate individuală, în
Crivăţului (din legendele dată la două săptămâni etc.)
28.01 grup/ pe echipe,evaluare
românilor) - derularea de proiecte de lectură în grup, care se finalizează prin
orală şi scrisă
realizarea unei „cărţi”; expoziţie cu asemenea produse
- interevaluarea textelor scrise
5. Evaluare semestrială
- revizuirea textelor redactate
Lectură:Cea dintâi ninsoare de Edmondo
29.01 - discutarea problemelor apărute la despărţirea în silabe
de Amicis
- completarea semnelor de punctuaţie într-un text fără punctuaţie şi
discutarea rezultatelor
SEMESTRUL AL II-LEA
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Tărâmul copilăriei
1. Sarea în bucate după Petre Ispirescu 2.3 - formulare de răspunsuri la întrebări simple de control –„Ce ai a. materiale: caiet, fişe  Observare
8.02 Lectură: Concertul primăverii de George 3.2 făcut? Ce ai făcut mai întâi? Şi apoi? Dar în cele din urmă?” de lucru,planşe, imagini sistematică a calității actului
Coșbuc - exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de cele citite folosind b. procedurale: citirii:
9.02 2. Descrierea unei fiinţe modalităţi diverse: desen, mimă, schemă, ritm/ melodie etc. conversaţia, explicaţia,,  Lista de control/
10.02 3. Comunicarea nonverbală - exerciţii de tipul „dacă aş fi (personajul) ... m-aş simţi/ aş fi ...” exerciţiul, munca verificare:
4. Comunicarea prin imagini independentă  citirea textului
11.02 c. forme de organizare a folosind tonul adecvat
colectivului: frontală, mesajului;
12.02 5. Scrierea corectă a cuvintelor printr-o/
activitate individuală, în  adaptarea
printr-un
grup/ pe echipe,evaluare volumului vocii şi a
Lectură: Țapul și șarpele de Petre
orală şi scrisă ritmului vorbirii la
Ispirescu
atmosfera textului;

2
 citirea cu
intonația impusă de
semnele de punctuație;
1. Copii eram noi amândoi de - observarea unor mărci specifice (plural/ gen etc.)  Observare
Mihai Eminescu - elaborarea de instrucţiuni amuzante pentru obiecte la îndemână sistematică a calității actului
15.02 a. materiale: : caiet, fişe
Descrierea unui obiect pe baza unui plan (de exemplu, „Cum este guma? La ce foloseşte? Găseşte şi o citirii:
de lucru, planşă , imagini
de întrebări utilizare neobişnuită!”)  Lista de control/
diverse,
16.02 2. Pronumele. Pronumele personal. - expoziţii de afişe/ alte produse scrise realizate în urma activităţilor verificare:
b. procedurale:
17.02 3. Numărul pronumelui - participarea la realizarea unui jurnal al clasei  citirea textului
conversaţia, explicaţia,
4. Alice în Țara folosind tonul adecvat
demonstraţia, exerciţiul,
18.02 Minunilor – Balta de lacrimi mesajului;
1.3 problematizarea,
(fragment)după Lewis Carroll  adaptarea
4.3 învăţarea prin
volumului vocii şi a
5. Pronumele personal de 4.5 descoperire, munca
ritmului vorbirii la
politețe independentă, jocul
atmosfera textului;
c. forme de organizare a
 citirea cu
colectivului: frontală,
19.02 intonația impusă de
activitate individuală, în
semnele de punctuație;
grup/ pe echipe,evaluare
demonstrarea înțelegerii logicii
orală şi scrisă
textului.

22.02 1. Genul pronumelui; 1.3 - observarea unor mărci specifice (plural/ gen etc.) a. materiale: caiet, fişe  Evaluarea după rezolvarea
2. Pronunțarea și scrierea 3.2 - exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de cele citite folosind de lucru, , imagini sarcinilor de învățare:
23.02 4.4 modalităţi diverse: desen, mimă, schemă, ritm/ melodie etc. diverse, poveşti audio,
corectă a pronumelor; - se aşteaptă răspunsuri la
3. Textul creativ - exerciţii de tipul „dacă aş fi (personajul) ... m-aş simţi/ aş fi ...” lecturi ilustrate, planşă anumite solicitări ale cadrului
(compunerea) după un plan de alegerea unor subiecte atractive şi construirea unei „burse a b. procedurale: didactic;
24.02 întrebări; poveştilor” conversaţia, explicaţia,
Lectură: Fata din dafin –poveste - antrenamente de scriere creativă demonstraţia, exerciţiul,
populară - proiect individual/ grup: „Cartea mea” (realizarea unei cărţi şi problematizarea,
25.02 4. Recapitulare expunerea acesteia/prezentarea acesteia) învăţarea prin
- scrierea unui paragraf în care se folosesc conectori de tipul: mai descoperire, munca
26.02 5. Evaluare
întâi, apoi, în cele din urmă independentă, jocul
c. forme de organizare a
colectivului: frontală,
activitate individuală, în

2
grup/ pe echipe,evaluare
orală şi scrisă
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Salutare, Primăvară!
Rapsodii de primăvară de George - exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de cele citite folosind  Observare
Topîrceanu modalităţi diverse: desen, mimă, schemă, ritm/ melodie etc. sistematică a calității actului
1.03 1. Înțelegerea mesajului - exerciţii de tipul „dacă aş fi (personajul) ... m-aş simţi/ aş fi ...” a. materiale: caiet, fişe citirii:
poeziei; - interevaluarea textelor scrise de lucru imagini diverse,  Lista de control/
- revizuirea textelor redactate b. procedurale: verificare:
2. Semne de punctuație; - discutarea problemelor apărute la despărţirea în silabe conversaţia, explicaţia,  citirea textului
2.03 - completarea semnelor de punctuaţie într-un text fără punctuaţie şi demonstraţia, exerciţiul, folosind tonul adecvat
3.03 3. Prezentarea unei teme discutarea rezultatelor problematizarea, mesajului;
3.2
după un plan; - antrenamente de scriere creativă învăţarea prin  adaptarea
4.1
- scrierea unui paragraf în care se folosesc conectori de tipul: mai descoperire, munca volumului vocii şi a
4.4
4.03 4. Relatarea unei întâi, apoi, în cele din urmă independentă, jocul ritmului vorbirii la
întâmplări trăite; c. forme de organizare a atmosfera textului;
colectivului: frontală,  citirea cu
activitate individuală, în intonația impusă de
5. Fructul cel mai valoros
grup/ pe echipe,evaluare semnele de punctuație;
(poveste populară).
5.03 orală şi scrisă demonstrarea înțelegerii logicii
Înţelegerea mesajului textului literar
textului.
narativ

1. Fructul cel mai valoros 2.5 - dramatizarea unor scene de poveste a. materiale: caiet, fişe  Observare
(poveste populară). 3.1 - joc de rol în diverse situaţii de comunicare cu respectarea de lucru, imagini diverse, sistematică a calității actului
8.03
Înţelegerea mesajului textului literar 4.4 regulilor stabilite planşe cu medii de viaţă citirii:
narativ - lectură activă, cu creionul în mână b. procedurale:  Lista de control/
2. Formularea unei păreri despre - activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte neînţelese conversaţia, explicaţia, verificare:
9.03 - folosirea jurnalului cu dublă intrare demonstraţia, exerciţiul,
personajele povestirii.  citirea textului
10.03 3. Exprimarea acordului sau - utilizarea tehnicii SVÎ- Ştiu, Vreau să ştiu, Am învăţat problematizarea, folosind tonul adecvat
dezacordului faţă de acţiunile şi - formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite procedee învăţarea prin mesajului;
atitudinile personajelor. (interogare reciprocă, procedeul recăutării etc.) descoperire, munca  adaptarea
4. Formularea unei păreri despre o - antrenamente de scriere creativă independentă, jocul volumului vocii şi a
povestire - proiect individual/ grup: „Cartea mea” (realizarea unei cărţi şi c. forme de organizare a ritmului vorbirii la
11.03 expunerea acesteia/prezentarea acesteia) colectivului: frontală, atmosfera textului;
Lectură: Prieteșugul dintre șoarece și
pisică de Frații Grimm - scrierea unui paragraf în care se folosesc conectori de tipul: mai activitate individuală, în  citirea cu
întâi, apoi, în cele din urmă grup/ pe echipe,evaluare intonația impusă de
12.03 5. Scrierea corectă a
orală şi scrisă semnele de punctuație;
cuvintelor nai/ n-ai
demonstrarea înțelegerii logicii

2
textului.
1. Scrierea corectă a cuvintelor nai/ - dezvoltarea de proiecte interdisciplinare la clasă, în şcoală sau în ● Observarea sistematică:
15.03 n-ai comunitate, în cadrul unui grup mic atitudinea elevilor faţă de
a. materiale: caiet, fişe
- organizarea unui eveniment (de exemplu, o serbare, o expoziţie cu sarcina dată
de lucru, poveşti audio
2. Degeţica după Hans Christian afişe realizate în urma lecturilor)  Listă de verificare (da,
16.03 b. procedurale:
Andersen - participarea, alături de colegi şi de profesor, la realizarea nu):
conversaţia, explicaţia,
17.03 3. Verbul programului unei serbări, a scenariului unei dramatizări  concentrare asupra
demonstraţia, exerciţiul,
4. Verbul Lectură: Degeţica după - expoziţii de afişe/ alte produse scrise realizate în urma activităţilor sarcinii de rezolvat;
18.03 problematizarea,
Hans Christian Andersen de Ion Creangă - participarea la realizarea unui jurnal al clasei  implicare activă în
învăţarea prin
2.4 - identificarea verbelor potrivite pentru anumite substantive; rezolvarea sarcinii.
5. Numărul verbului descoperire, munca
4.5 - precizarea unor verbe care au sens opus celor date:
independentă
- alcătuirea de propoziții utilizând verbe date; ● Observarea sistematică a
c. forme de organizare a
- identifică verbe dintr-un text dat. comportamentului interacţional
colectivului: frontală,
- identificarea formelor verbale la numărul singular și plural;  Listă de control/
19.03 activitate individuală, în
- transformarea unor verbe de la numărul singular la numărul verificare:
grup/ pe echipe,evaluare
plural;  cooperarea cu membrii
orală şi scrisă
- transcrierea verbelor la formele verbale corecte; grupului;
- recunoașterea unor verbe din enunțuri date. participarea activă la realizarea
sarcinilor de grup.
1. Numărul verbului - observarea unor mărci specifice (plural/ gen etc.) ● Observarea sistematică:
22.03
- identificarea verbelor potrivite pentru anumite substantive; atitudinea elevilor faţă de
2. Pronunţarea şi scrierea corectă a - precizarea unor verbe care au sens opus celor date: a. materiale: caiet, fişe sarcina dată
23.03 - alcătuirea de propoziții utilizând verbe date; de lucru, ,imagini diverse  Listă de verificare (da,
verbelor
24.03 3. Textul creativ după un plan de - identifică verbe dintr-un text dat. b. procedurale: nu):
idei - identificarea formelor verbale la numărul singular și plural; conversaţia, explicaţia,  concentrare asupra
- transformarea unor verbe de la numărul singular la numărul demonstraţia, exerciţiul, sarcinii de rezolvat;
4. Scrierea corectă a cuvintelor săi/ plural; problematizarea,  implicare activă în
25.03 - transcrierea verbelor la formele verbale corecte; învăţarea prin rezolvarea sarcinii.
să-i 1.3
- recunoașterea unor verbe din enunțuri date. descoperire, munca
5. Scrierea corectă a cuvintelor săi/
- identificarea ideilor principale ale unui text dat; independentă ● Observarea sistematică a
să-i
- redactarea uni plan de idei pe baza uni text dat; c. forme de organizare a comportamentului interacţional
Lectură: Legenda Crivățului
- alegerea formei corecte a cuvintelor săi/să-i; colectivului: frontală,  Listă de control/
26.03 - alcătuirea unor propoziții utilizând cuvintele săi/să-i; activitate individuală, în verificare:
grup/ pe echipe,evaluare  cooperarea cu membrii
orală şi scrisă grupului;
participarea activă la realizarea
sarcinilor de grup.

2
1. Colţ Alb după Jack London - dramatizarea unor scene de poveste - joc de rol în diverse situaţii ● Observarea sistematică:
de comunicare cu respectarea regulilor stabilite atitudinea elevilor faţă de
29.03 a. materiale: : caiet, fişe
- utilizarea unor organizatori grafici - hărţi ale textului – pentru sarcina dată
de lucru, imagini diverse
identificarea unor elemente privind locul, timpul, spaţiul acţiunii  Listă de verificare (da,
b. procedurale:
30.03 2. Povestirea scrisă a unui fragment - exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de cele citite folosind nu):
conversaţia, explicaţia,
31.03 3. Recapitulare modalităţi diverse: desen, mimă, schemă, ritm/ melodie etc.  concentrare asupra
demonstraţia, exerciţiul,
4. Evaluare - exerciţii de tipul „dacă aş fi (personajul) ... m-aş simţi/ aş fi ...” sarcinii de rezolvat;
problematizarea,
2.5 - antrenamente de scriere creativă  implicare activă în
învăţarea prin
3.1 - scrierea unui paragraf în care se folosesc conectori de tipul: mai rezolvarea sarcinii.
descoperire, munca
3.2 întâi, apoi, în cele din urmă
independentă
4.4 ● Observarea sistematică a
c. forme de organizare a
comportamentului interacţional
1.03 colectivului: frontală,
 Listă de control/
activitate individuală, în
verificare:
grup/ pe echipe,evaluare
 cooperarea cu membrii
orală şi scrisă
grupului;
participarea activă la realizarea
sarcinilor de grup.
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: LA PAȘTI
12.04 1. La Paşti de George Topîrceanu - utilizarea unor organizatori grafici - hărţi ale textului – pentru ● Observarea sistematică:
13.04 2. Înțelegerea mesajului textului identificarea unor elemente privind locul, timpul, spaţiul acţiunii atitudinea elevilor faţă de
14.04 3. Felicitarea - exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de cele citite folosind a. materiale: caiet, fişe sarcina dată
15.04 4. Textul creativ cu început dat modalităţi diverse: desen, mimă, schemă, ritm/ melodie etc. de lucru, imagini diverse,  Listă de verificare (da,
- exerciţii de tipul „dacă aş fi (personajul) ... m-aş simţi/ aş fi ...” procedurale: nu):
5. Textul creativ cu sfârşit dat
- realizarea de diagrame, de organizatori grafici în perechi/ în conversaţia, explicaţia,  concentrare asupra
Lectură: Concertul primăverii de George
echipe demonstraţia, exerciţiul, sarcinii de rezolvat;
Coșbuc
- realizarea de tabele pentru a evidenţia relaţii între diferite problematizarea,  implicare activă în
3.1
elemente de structură sau de conţinut învăţarea prin rezolvarea sarcinii.
3.2
descoperire, munca
3.4
independentă ● Observarea sistematică a
16.04 c. forme de organizare a comportamentului interacţional
colectivului: frontală,  Listă de control/
activitate individuală, în verificare:
grup/ pe echipe,evaluare  cooperarea cu membrii
orală şi scrisă grupului;
participarea activă la realizarea
sarcinilor de grup.
19.04 1. Textul de informare – 1.1 - completarea unor tabele/ scheme/ organizatori grafici cu a. materiale: caiet, fişe ● Observarea sistematică:

2
organizatori grafici informaţii din texte audiate; reluarea audierii pentru a completa/ atitudinea elevilor faţă de
de lucru, planşă magini
2. Scrierea corectă a cuvintelor va/ transpune în tabele/ organizatori grafici informaţii din textele sarcina dată
20.04 diverse, imagini cu
v-a audiate  Listă de verificare (da,
lecturi, reguli de ocrotire
21.04 3. Recapitulare - observarea unor mărci specifice (plural/ gen etc.) nu):
a naturii,
4. Evaluare - dramatizarea unor scene de poveste  concentrare asupra
b. procedurale:
- joc de rol în diverse situaţii de comunicare cu respectarea sarcinii de rezolvat;
conversaţia, explicaţia,
regulilor stabilite  implicare activă în
demonstraţia, exerciţiul,
1.3 - utilizarea unor organizatori grafici - hărţi ale textului – pentru rezolvarea sarcinii.
problematizarea,
2.5 identificarea unor elemente privind locul, timpul, spaţiul acţiunii.
învăţarea prin
3.1 ● Observarea sistematică a
descoperire, munca
22.04 comportamentului interacţional
independentă
 Listă de control/
c. forme de organizare a
verificare:
colectivului: frontală,
 cooperarea cu membrii
activitate individuală, în
grupului;
grup/ pe echipe,evaluare
participarea activă la realizarea
orală şi scrisă
sarcinilor de grup.
Săptămâna Școala Altfel (23.04-29.04.2021)
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: SIMFONIA FLORILOR
10.05 1. Vizită, de Ion Luca Caragiale - observarea unor mărci specifice (plural/ gen etc.) ● Observarea sistematică:
2. Adaptarea vorbirii la diferite - lectură activă, cu creionul în mână atitudinea elevilor faţă de
11.05 a. materiale: : caiet, fişe
situaţii de comunicare - activităţi în perechi cu scopul de a lămuri aspecte neînţelese sarcina dată
de lucru, , imagini
3. Invitaţia - folosirea jurnalului cu dublă intrare  Listă de verificare (da,
12.05 diverse,
- utilizarea tehnicii SVÎ- Ştiu, Vreau să ştiu, Am învăţat nu):
b. procedurale:
4. Compunerea unui text creativ în - formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite procedee  concentrare asupra
13.05 conversaţia, explicaţia,
care se introduce dialogul (interogare reciprocă, procedeul recăutării etc.) sarcinii de rezolvat;
demonstraţia, exerciţiul,
- realizarea de diagrame, de organizatori grafici în perechi/ în  implicare activă în
5. Lectură: Rândunica 1.3 problematizarea,
echipe rezolvarea sarcinii.
gureșă 3.1 învăţarea prin
- realizarea de tabele pentru a evidenţia relaţii între diferite
3.4 descoperire, munca
elemente de structură sau de conţinut ● Observarea sistematică a
independentă
comportamentului interacţional
c. forme de organizare a
14.05  Listă de control/
colectivului: frontală,
verificare:
activitate individuală, în
 cooperarea cu membrii
grup/ pe echipe,evaluare
grupului;
orală şi scrisă
participarea activă la realizarea
sarcinilor de grup.

2
1. Heidi, fetiţa munţilor după - dramatizarea unor scene de poveste - joc de rol în diverse situaţii a. materiale: caiet, fişe
17.05
Johana Spyri de comunicare cu respectarea regulilor stabilite de lucru, planşă imagini
2. Extragerea unor informaţii de - utilizarea unor organizatori grafici - hărţi ale textului – pentru diverse, imagini cu
18.05 detaliu din textul literar identificarea unor elemente privind locul, timpul, spaţiul acţiunii lecturi, colaje din
- exerciţii de exprimare personală pe baza elementelor din text desene,simboluri,
3. Povestirea scrisă a unui text de - exprimarea acordului/ dezacordului faţă de acţiunile, atitudinile cuvinte, planşă, reguli de
19.05 unor personaje comunicare eficientă,
mică întindere după un plan de idei
4. Textul creativ în care se introduc alegerea unor subiecte atractive şi construirea unei „burse a civilizată,
20.05  Evaluarea după rezolvarea
expresii şi cuvinte de sprijin 2.5 poveştilor” b. procedurale:
sarcinilor de învățare:
3.1 - antrenamente de scriere creativă conversaţia, explicaţia,
5. Scrierea corectă a cuvintelor care - se aşteaptă răspunsuri la
3.3 - proiect individual/ grup: „Cartea mea” (realizarea unei cărţi şi demonstraţia, exerciţiul,
conţin grupurile ia, ie, ea, ua, oa, uă anumite solicitări ale cadrului
4.4 expunerea acesteia/prezentarea acesteia) problematizarea,
Lectură: Concurs literar didactic;
- scrierea unui paragraf în care se folosesc conectori de tipul: mai învăţarea prin
întâi, apoi, în cele din urmă descoperire, munca
21.05 independentă
c. forme de organizare a
colectivului: frontală,
activitate individuală, în
grup/ pe echipe,evaluare
orală şi scrisă
1. Hoinar după Emil Gârleanu. - interevaluarea textelor scrise
24.05 Textul literar narativ - revizuirea textelor redactate a. materiale: caiet, fişe
- discutarea problemelor apărute la despărţirea în silabe de lucru, planşă imagini
2. Scrierea corectă a cuvintelor care - completarea semnelor de punctuaţie într-un text fără punctuaţie şi diverse,
conţin vocale duble şi a celor care conţin discutarea rezultatelor b. procedurale:
25.05 - identificarea şi numirea unor trăsături ale obiectelor/ fiinţelor din conversaţia, explicaţia,
consoane duble
universul apropiat demonstraţia, exerciţiul,  Evaluarea după rezolvarea
- descrierea colegului de bancă, cu sprijin din partea profesorului problematizarea, sarcinilor de învățare:
3. Scrierea corectă a cuvintelor
4.1 sau a altui coleg învăţarea prin - se aşteaptă răspunsuri la
26.05 mai/ m-ai
- colaborarea pentru descoperirea ideilor care pot structura un plan descoperire, munca anumite solicitări ale cadrului
simplu independentă didactic;
4. Recapitulare c. forme de organizare a
27.05 - dramatizarea unor scene de poveste
- joc de rol în diverse situaţii de comunicare cu respectarea colectivului: frontală,
5. Evaluare activitate individuală, în
regulilor stabilite
Lectură: Noapte de vară de George grup/ pe echipe,evaluare
28.05
Coșbuc orală şi scrisă

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Vara și bucuriile ei – Recapitulare finală

2
Pinocchio după Carlo Collodi - identificarea şi numirea unor trăsături ale obiectelor/ fiinţelor din
31.06 Personaje preferate universul apropiat
- descrierea colegului de bancă, cu sprijin din partea profesorului
Corbul şi vulpea de La Fontaine sau a altui coleg
Fişa de lectură - colaborarea pentru descoperirea ideilor care pot structura un plan
2.06 Lectură: Aleodor Împărat, după Petre simplu
Ispirescu - dramatizarea unor scene de poveste
- joc de rol în diverse situaţii de comunicare cu respectarea
Recapitulare finală regulilor stabilite a. materiale: caiet, fişe
Copiii din crâng, după K. D. Uşinski - utilizarea unor organizatori grafici - hărţi ale textului – pentru de lucru, planşă b.
3.06 identificarea unor elemente privind locul, timpul, spaţiul acţiunii procedurale:
2.1.
- exerciţii de exprimare a primelor reacţii faţă de cele citite folosind conversaţia, explicaţia,
2.5
modalităţi diverse: desen, mimă, schemă, ritm/ melodie etc. demonstraţia, exerciţiul,
3.1  Evaluarea după rezolvarea
Recapitulare finală - exerciţii de tipul „dacă aş fi (personajul) ... m-aş simţi/ aş fi ...” problematizarea,
3.2 sarcinilor de învățare:
Vulpea şi bursucul după Alexandru - observarea unor mărci specifice (plural/ gen etc.) învăţarea prin
1.3 - se aşteaptă răspunsuri la
Donici - dramatizarea unor scene de poveste descoperire, munca
2.5 anumite solicitări ale cadrului
- joc de rol în diverse situaţii de comunicare cu respectarea independentă
3.3 didactic;
regulilor stabilite c. forme de organizare a
1.1
- exerciţii de exprimare personală pe baza elementelor din text colectivului: frontală,
- exprimarea acordului/ dezacordului faţă de acţiunile, atitudinile activitate individuală, în
unor personaje grup/ pe echipe,evaluare
4.06 - completarea unor tabele/ scheme/ organizatori grafici cu orală şi scrisă
informaţii din texte audiate; reluarea audierii pentru a completa/
transpune în tabele/ organizatori grafici informaţii din textele
audiate
- observarea unor mărci specifice (plural/ gen etc.)
- utilizarea unor organizatori grafici - hărţi ale textului – pentru
identificarea unor elemente privind locul, timpul, spaţiul acţiunii

Recapitulare finală 2.1 -redactarea unor texte funcționale de tipul afiș, fluturaș, carte a. materiale: teste, fişe  Evaluarea după rezolvarea
7.06
1. La cireşe de Ion Creangă 2.2 poștală, invitație, email. b. procedurale: munca sarcinilor de învățare:
8.06 Substantiv 2.3 -completarea unor tabele/ scheme/ organizatori grafici cu informaţii independentă, jocul - se aşteaptă răspunsuri la
9.06 Adjectiv 2.4 din texte audiate; reluarea audierii pentru a completa/ transpune în c. forme de organizare a anumite solicitări ale cadrului
10.06 Pronume personal 2.5 tabele/ organizatori grafici informaţii din textele audiate colectivului: frontală, didactic;

2
Verb - identificarea în diverse propoziții părțile de vorbire învățare
(substantiv, verb, adjectiv, pronume personal)
- conjugarea unor verbe la numărul singular sau la numărul plural;
11.06 - alcătuirea de texte în care să fie utilizat un număr de
3.1 substantive/verbe/adjective/pronume personale. activitate individuală, în
3.2 grup/ pe echipe,evaluare
3.3 orală şi scrisă
4.1
14.06 Evaluare finală - observarea unor mărci specifice (plural/ gen etc.)
15.06 Recuperare/ ameliorare/ dezvoltare - formulare de răspunsuri la întrebări simple de control –„Ce ai
a. materiale: teste, fişe
16.06 Sugestii pentru lectura de vacanță făcut? Ce ai făcut mai întâi? Şi apoi? Dar în cele din urmă?”
b. procedurale: munca
Proiect - dramatizarea unor scene de poveste
independentă, jocul  Evaluarea după rezolvarea
1.3 - joc de rol în diverse situaţii de comunicare cu respectarea
c. forme de organizare a sarcinilor de învățare:
2.3 regulilor stabilite
colectivului: frontală, - se aşteaptă răspunsuri la
2.5 - activităţi la bibliotecă
activitate individuală, în anumite solicitări ale cadrului
17.06 3.6 - amenajarea unui colţ de lectură în clasă
grup/ pe echipe,evaluare didactic;
18.06 - prezentarea unei cărţi la intervale ritmice (o dată pe săptămână, o
orală şi scrisă
dată la două săptămâni etc.)
- derularea de proiecte de lectură în grup, care se finalizează prin
realizarea unei „cărţi”; expoziţie cu asemenea produse

Întocmit,
Prof. înv. primar Baciu Mădălina-Andreea