Sunteți pe pagina 1din 29

Anul școlar: 2017 – 2018

Unitatea de învățământ: .........................................................................


Profesor: .........................................................................
Aria curriculară: Matematică și ș tiin ț e ale naturii
Disciplina de învățământ: Biologie
Clasa: a V-a
Resurse utilizate:
• Manual Biologie. Clasa a V-a, autori Irina Pop-Păcurar, Dorina Podar, Editura ART, București, 2017
(aprobat prin O.M. nr. 5268/03.10.2017)
• Programa școlară pentru disciplina BIOLOGIE, CLASELE A V-A – A VIII-A, aprobată prin O.M. nr. 3393/28.02.2017.

SEMESTRUL I
PROIECTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE I
Explorarea lumii vii

CONȚINUTURI COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE ȘI EVALUARE NR. ORE


(detaliere) SPECIFICE exemple ORGANIZAREA CLASEI
RECAPITULARE Jocuri și activită ți de prezentare și Manual
INIȚIALĂ formare a grupului elevi-profesor Fișe de lucru, planșe,
Autoevaluare
culori
Exerci ții recapitulative ș i amuzante într-
o strategie bazată pe organizatori grafici, Ghidul profesorului*
Test predictiv
brainstorming, joc de rol și alte tehnici (*în pregătire) scurt
active de recapitulare (col țurile, linia
valorilor, controversa creativă etc.)

Activitate frontală, pe grupe


Test predictiv și individuală

1
UNITATEA I: Explorarea lumii vii
Studiul vie ții 1.1. - Discu ții introductive, de evocare, Manual Observarea 1
referitoare la lumea vie ș i biologie Resurse digitale sistematică a
1.2. - Activită ți de descoperire a lumii vii Plan șe, atlase, filme activită ții
bazate pe observare (imagini statice, elevilor
secven țe de film documentar etc.), lectură
2.2. Ustensile și materiale de
ș i conversa ție Temă de
laborator
- Lucrări practice simple, dirijate, dedicate Portofoliu:
Instrumente de măsură
observării macroscopice a etapelor de Fișa de
creștere ș i dezvoltare ale vie țuitoarelor observare a
- Exerci ții: măsurători, înregistrare a Activitate frontală creșterii și
datelor în tabele, reprezentare grafică și Activitate pe grupe dezvoltării
interpretare a acestora unui organism
animal (p. 11)
Să explorăm 1.1. - Activită ți de observare macro- și Manual Observarea 1
lumea vie în microscopică a unor organisme sau păr ți Resurse digitale sistematică a
laborator 1.2 ale acestora activită ții
- Exerci ții de observare pentru elevilor
Fișa de lucru Lucrare practică
familiarizarea cu instrumentele de p. 13 sau miniLaborator p. 50
2.2.
observare din laboratorul de biologie: lupa,
Instrumente de observare:
microscopul
3.1. lupe, microscoape
Preparate microscopice fixe
- Realizarea ș i observarea unui preparat
Materiale și instrumente
microscopic simplu (organisme colectate
pentru realizarea preparatelor
din mediu sau o selec ție de structuri
microscopice simple
anatomice/histologice/celulare simple)
Activitate frontală și
individuală sau în grupe
Primul meu 1.1. - Activită ți de lectură și lucru cu textul Manual Observarea 1
experiment 1.2. (de documentare – știin ț ific și sistematică a
știin ț ific literar/caseta de lectură) și discu ție Ghidul profesorului activită ții
despre condițiile de creștere și dezvoltare elevilor
3.1.
ale vie țuitoarelor
Fișa de lucru
2
3.2. - Enun țarea de ipoteze de lucru în scopul Lucrare practică (pp. 14 – 15) Activitate de
realizării unei investiga ții ș tiin ț ifice proiect ș i
4.1. - Experiment de laborator (ex. activitate de (auto)evaluare
investigare știin ț ifică a unor condi ții ale a produselor
Instrumentar ș i materiale
încol țirii semin țelor; Observa ție: ș i rezultatelor
4.2. de laborator
lucrarea experimentală trebuie pregătită în activită ții de
Instrumente de măsură proiect (p. 17)
avans)
- Exerci ții de înregistrare a datelor și de Cum cercetez
analiză a unor modele și scheme (ex. ș tiin ț ific
etapele metodei de investigare ș tiin ț ifică, via ța
p. 15, înregistrarea ș i interpretarea datelor organismelor?
experimentale în activitatea de proiect, pp. (timp
16 – 17) Activitate individuală, recomandat
- Exerci ții de formulare ș i reformulare a frontală și pe grupe min. 3 – 4
ideilor/concluziilor ș tiin ț ifice utilizând săptămâni,
terminologia specifică conform
specificului
metodic al
activită ților
de proiect)
Să explorăm 1.1. - Activită ți de explorare a mediilor de Manual Observarea 1
mediile naturale 1.2. via ță, pe teren sistematică a
- Fotografierea unor vie țuitoare ș i/sau Ghidul profesorului activită ții
Medii terestre în realizarea de desene sau scheme simple de elevilor
3.1.
apropierea ș colii redare a caracteristicilor ecosistemelor Ustensile și materiale
naturale pentru activită ți pe teren
3.2.
Medii acvatice în - Colectarea și conservarea, cu metode și
apropierea ș colii instrumente specifice, a unor probe și
4.1. Resurse digitale
materiale din ecosistemele vizitate, pentru
observare directă și studiul ulterior în (ex. statice: Explorarea
clasă mediilor terestre/acvatice,
4.2.
Laboratorul de buzunar;
- Completarea fișelor de observare (ex. p.
animate: Viețuitoare din
18/20)
mediile acvatice)
- Înregistrarea datelor în tabele (categorii
ș i caracteristici ale vie țuitoarelor
3
observate/ prezente în ecosistem etc. – p. Activitate frontală,
21) individuală ș i pe grupe
- Exerci ții de recunoaștere și încadrare
a vie țuitoarelor observate în grupe Recomandăm continuarea
sistematice, pe baza cunoștin ț elor (extinderea) acestor
preexistente (clasa a IV-a) activită ți în cadrul unei
- Recunoașterea sau identificarea unor excursii de o zi, cu clasa,
plante ș i animale cu rol important în într-un ecosistem din
via ța omului apropierea școlii/localită ții.
- Stabilirea ș i aplicarea regulilor de
comportament ecologic în timpul
activită ții pe teren
Cum este 1.1. - Lectura unor texte din manual, extragerea Manual Observarea 1
organizată lumea 1.2. ș i rezumarea informa țiilor sistematică a
vie? - Observarea desenelor, schemelor, Resurse digitale (interactive activită ții
graficelor, hăr ților (ecosisteme, medii de ș i statice ex. Dic ționar elevilor
3.1.
via ță, reprezentan ți ai biocenozelor etc.) ilustrat de biologie, Biomurile
din manual ș i suportul digital pentru a terestre ale Terrei,
3.2. extrage caracteristici ș i a intui primele Descoperim ecosistemele
no țiuni despre organizarea lumii vii și acvatice ale Planetei! etc.)
4.1. ecologie
- Discu ție bazată pe lectură, observa ție Plan șe, atlase (Botanic,
ș i problematizare despre diversitatea Teme de
4.2. Zoologic) planiglob,
mediilor de via ță, a rela țiilor biotop- Portofoliu:
secven țe de filme didactice
biocenoză în ecosistem etc. Ecosisteme în
documentare
- Realizarea de produse din materiale miniatură – p.
reciclabile (ex. ecosisteme în miniatură, 23
Ghidul profesorului Ecosistemul
colaje, planșe, machete etc. reprezentând
biomuri sau ecosisteme) meu preferat*
- Descrierea rela țiilor dintre vie țuitoare – p. 25
precum ș i dintre acestea ș i mediul de Activitate frontală, Interevaluarea
via ță (verbală, scrisă/eseu ș i cu ajutorul individuală ș i în echipe materialului de
materialelor de prezentare realizate în portofoliu (*a se
portofoliu) vedea suportul
digital static:
4
- Prezentarea materialelor de portofoliu în Evaluarea
cadrul unei sesiuni de interevaluare (la o temei de
dată ulterioară) portofoliu)
Recapitulare Toate Activită ți recapitulative: sumarizare cu Manual, p. 26 1
competen țele ajutorul organizatorilor grafici, exerci ții
specifice vizate de formulare a opiniei ș i aplica ții
în Unitatea I
Evaluare Toate Probă de evaluare scrisă Manual, p. 27 Evaluare 1
competen țele sumativă
specifice vizate ș i/sau Manual, p. 28
în Unitatea I Evaluare
Probă de evaluare practică sumativă
Ghidul profesorului
sau

Autoevaluare
Total: 7 ore

Proiectare pe unități de învățare, Biologie clasa a V-a, model propus de Irina Pop-Păcurar. 

5
PROIECTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE II
Vie țuitoarele în mediile lor de via ță

CONȚINUTURI COMPETENȚ ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE ȘI EVALUARE NR. ORE


(detaliere) E SPECIFICE exemple ORGANIZAREA CLASEI
Mamifere 1.1. - Observarea ilustra țiilor și a schemelor Manual Observarea 1
terestre. Vulpea. (în manual și în suportul digital, pe Manual digital sistematică a
Ariciul planșe, atlase sau în secven țe de film activită ții
1.2. didactic etc.) pentru a descoperi elevilor
caracteristicile morfo-anatomice ș i Ghidul profesorului
comportamentale ale mamiferelor
2.2.
- Lectura textului ș tiin ț ific din manual, Plan șe, atlase, filme
extragerea și rezumarea informa țiilor
3.1. Complementar
- Conversa ția euristică ș i
problematizarea bazate pe lectură și Temă de
3.2. observa ții asupra materialului didactic Portofoliu:
- Exerci ții de identificare a unor rela ții Activitate frontală, Jurnalul
trofice între mamifele studiate, de individuală ș i în perechi vie ții de…
4.2.
modelare a unui lan ț trofic, de asociere mamifer, p.
(ex. Interactiv, p. 30) 31

6
Păsări în mediile 1.1. - Observarea ilustra țiilor și a schemelor Manual Observarea 1
lor de via ță. (în manual și în suportul digital – ex. Manual digital sistematică a
Ra ța sălbatică. Supervideo – p. 33), pe planșe, atlase, în activită ții
Bufni ța 1.2. secven țe de film didactic etc.) elevilor
- Descoperirea pe baza modelelor: Ghidul profesorului
2.1. caracteristicile morfo-anatomice ș i
comportamentale (etologice) ale păsărilor Plan șe, atlase, filme ș i
- Rezumarea ș i organizarea informa țiilor anima ții didactice
2.2.
pe baza fișelor de lucru și a tabelelor
(p. 33)
Lecturi facultative pentru
3.1. - Conversa ția euristică ș i Complementar
cultura generală și
problematizarea bazate pe lectură și ș tiin ț ifică: ex. Enciclopedia Temă de
observa ții asupra materialului didactic: (1). Migrația (p. 40) Portofoliu:
3.2.
adaptările păsărilor la mediile de via ță ș i
modurile de hrănire Jurnalul
Activită ți frontale și în vie ții unei
4.2. - Exerci ții: compara ții – păsări terestre –
perechi păsări, p.33
păsări acvatice

7
Nevertebrate în 1.1. - Observarea ilustra țiilor și a schemelor Manual Observarea 1
mediile lor de (în manual și în suportul digital, pe Manual digital sistematică a
via ță. Insectele planșe, atlase sau în secven țe de film activită ții
1.2. didactic etc.) elevilor/
- Descoperirea pe baza modelelor: Ghidul profesorului echipelor
2.1. caracterele generale ale nevertebratelor și
adaptările acestora la mediile de via ță Plan șe, atlase, filme Evaluare
- Descoperirea, rezumarea ș i organizarea complementară
2.2.
noilor no țiuni prin activită ți ghidate de prin Activitate
întrebări: caractere generale ș i adaptări ale de proiect:
3.1. insectelor la diferite medii de via ță și Viața socială
moduri de hrănire sau reproducere a insectelor.
- Conversa ția euristică ș i Ferma de
3.2. furnici 
problematizarea bazate pe lectură și
observa ții asupra materialului didactic: (pp. 36 – 37)
4.1. adaptările nevertebratelor la mediile de
via ță ș i modurile de hrănire
(timp
- Exerci ții de transfer (identificarea ș i recomandat
4.2. asocierea corectă a unor reprezentan ți ai min. 3 – 4
nevertebratelor cu grupul lor taxonomic, Activită ți frontale,
săptămâni,
ex. interactiv – Lista naturalistului, p. 34) individuale ș i în
conform
perechi/grup mic
Complementar: Activitate de proiect – specificului
Viața socială a insectelor metodic al
activită ților
de proiect)

8
Animale acvatice. 1.1. - Lectura textului-suport, lucru cu textul Manual Observarea 1
Pești ș i ș tiin ț ific Manual digital sistematică a
amfibieni. - Descoperire dirijată bazată pe modele activită ții
Păstrăvul. 1.2. elevilor
figurative statice: ex. adaptările peștilor la
Broasca deplasarea prin înot ș i respira ția în apă Ghidul profesorului
2.1. - Exerci ții interactive de recunoaștere ș i
de diferen țiere a peștilor fa ță de alte Plan șe, atlase, filme ș i
grupe de vertebrate, pe baza caracterelor anima ții didactice
2.2.
lor generale (digital interactiv p. 38)
- Introducerea prin problematizare a Complementar
Lecturi pentru cultura
3.1. no țiunii de amfibian Filă de
generală și științifică:
- Exerci ții, aplica ții: compara ții pești- Portofoliu:
Enciclopedia (1).
4.2. amfibieni, adaptări ale amfibienilor adul ți Viviparitatea (cazul unor Specii
la trecerea de la mediul de via ță acvatic la pești) pp. 40 – 41 interesante de
cel terestru amfibieni
- Dezbatere pentru reflec ție ș i transfer: Documentare
aspecte ale ecologiei și protec ției Activită ți frontale și
cu ilustra ții
speciilor de pești individuale

9
Plante terestre. 1.1. - Lectură – lucru cu text nonliterar sau Manual Observarea 1
Castanul literar (textul de documentare din manual) Manual digital sistematică a
ș i conversa ție de evocare și euristică: activită ții
1.2. plantele și mediile lor de via ță elevilor/
- Învă țare prin descoperire, cu fișă de Ghidul profesorului perechilor
2.2. lucru și model iconic analog (ex. digital
interactiv p. 43): fotosinteza Planșe cu alcătuirea plantelor Complementar
- Exerci ții de reflec ție, de ex. în ș i reprezentan ți ai Fișă de
3.1.
formatul Gândiți, lucrați în perechi, principalelor grupe de plante Portofoliu cu
comunicați – importan ța plantelor în ș i/sau planșe de ierbar fotografii sau
4.1. via ța noastră cotidiană (mușchi, ferigi, plante desene
- Aplica ții ș i transfer prin experiment ierboase și lemnoase), atlase realizate de
(ex. digital static p. 43) – importan ța botanice elevi:
4.2.
plantelor în fixarea solului și prevenirea Un an/ n
eroziunii și alunecărilor de teren Materiale naturale ș i anotimpuri
recipiente pet pentru montajul din via ța
experimental (digital p. 43) unui arbore:
Activită ți frontale, în perechi aspect,
ș i individuale transformări
fenologice
(determinate
de schimbarea
anotimpurilor),
vizitatori
permanen ți
sau sezonieri

10
Plante acvatice 1.1. - Observare nedirijată ș i dirijată, Manual Observarea 1
și alge conversa ție euristică – plante acvatice, Manual digital sistematică a
adaptările acestora pentru sus ținere ș i activită ții
1.2. hrănire în mediul acvatic elevilor
- Modelare prin analogie – alge Ghidul profesorului
2.1. macroscopice (alcătuire), lan țuri trofice
acvatice Plan șe, atlase botanice
- Învă țare prin descoperire – plante filme ș i anima ții didactice
2.2.
acvatice carnivore (digital static p. 44)
- Lucrare practică: realizarea de preparate Instrumentar ș i materiale
3.1. simple și observa ție microscopică (fito- de laborator pentru o
ș i zooplancton, alge unicelulare ș i lucrare de microscopie
pluricelulare observabile la microscop) simplă cu preparate
3.2.
proaspete sau fixe
(permanente)
4.1.

Activită ți frontale, în perechi


4.2. ș i individuale

11
Via ța 1.1. - Observare nedirijată ș i dirijată a Manual Observarea 1
ciupercilor. diversită ții ciupercilor (în manual și/sau Manual digital sistematică a
Ciuperci cu pe suport animat p. 46) pentru activită ții
pălărie, drojdii, 1.2. recunoașterea ș i identificarea ciupercilor, elevilor
mucegaiuri în diferite medii de via ță respectiv a Ghidul profesorului
utilizărilor ciupercilor în cele mai diverse
2.2.
domenii (Supervideo, p. 47)
Plan șe, Atlasul ciupercilor
- Conversa ție de descoperire (euristică) –
3.1. frontal ș i muncă îndividuală, ex. în
formatul metodic de tip Ghid de studiu (p. Fișa de lucru (Ghid de
46): Cu ce se hrănesc ciupercile? Sunt studiu) p. 46
3.2. Complementar
necesare ciupercile?
- Exerci ții interactive de identificare a Fișă de
Instrumentar ș i materiale
4.1. utilizărilor ciupercilor în domeniul Portofoliu
de laborator pentru o
alimentar-culinar (interactiv p. 46) lucrare de microscopie Experiment
4.2. - Lucrare practică: simplă, cu preparate cu drojdii!
proaspete sau fixe (exerci țiu –
a. formare de deprinderi de lucru în
(permanente) cu fungi aplicarea
laborator: realizarea de preparate simple
(ciuperci) metodei
ș i observa ție microscopică – Alcătuirea
experimentale
ciupercilor și ciclul lor de viață
pentru studiul
b. desene de observare macro: ciuperci cu Lecturi pentru cultura influen ței
pălărie generală și științifică: unor factori ai
c. aplica ții ș i transfer de cunoștin ț e în Enciclopedia (2). mediului
contexte noi: Laboratorul distractiv. Polenizarea. Ciupercile asupra
Ciuperci „puternice” bioluminescente (pp. 48 – 49) vie țuitoarelor
)

12
Via ța văzută la 1.1. - Lucrare practică – observarea la Manual Observarea 1
microscop. microscop a protistelor de apă dulce Manual digital sistematică a
Amiba, euglena, (a se vedea ș i Laboratorul de buzunar, activită ții
parameciul 1.2. elevilor
digital, p. 50)
Ghidul profesorului
- Observa ție și discu ție pe baza
2.1 materialului didactic (planșe, imagini din
manual vs. preparate microscopice): Plan șe, atlase, anima ții
identificare a caracteristicilor corpului ș i
2.2.
adaptărilor protistelor la mediul de via ță
Instrumentar ș i materiale
- Compara ții între protiste pe baza fișei de laborator pentru lucrări
3.1. de lucru (tabel) ș i a imaginilor sau pe practice de microscopie
baza modelelor flexibile (desene
schematice adnotate, realizate de profesor Culturi de parameci, amibe,
3.2. euglene
pe tablă ș i de elevi în caiete): amiba,
parameciul, euglena verde Preparate proaspete sau
- Învă țare prin problematizare – fixe cu protiste Complementar
încadrarea protistelor în categorii pe baza Filă de
asemănărilor cu plantele/animalele/ Fișa de lucru (p. 50) Portofoliu
ciupercile
Activită ți frontale, în perechi Desene
Și/sau: ș i grup mare, în func ție de inspirate de
- Învă țare prin cooperare, joc didactic, de secven ță protiste
ex. Controversa creativă: Sunt protistele (ex. Diatomee)
plante sau animale?
Via ța văzută la 1.1. - Observare dirijată, demonstra ție cu Manual Observarea 1
microscop. imagini și explica ție, evocarea Manual digital sistematică a
Bacteriile experien ței de observare din lec țiile activită ții
1.2. anterioare: introducerea no țiunii de elevilor
microorganism Ghidul profesorului
2.2. - Învă țare prin descoperie, conversa ție:
caractere generale ale bacteriilor, Plan șe, atlase de biologie,
importan ța bacteriilor filme didactice, anima ții
3.1.
- Vizionare film ș i dezbatere, educa ție
pentru sănătate: Bacteriile se prezintă (de
13
ex. digital Supervideo, p. 52) Instrumentar ș i materiale
3.2. Aplica ții: de laborator pentru lucrări Interevaluare
practice de microscopie între echipe (a
- Modelare: bacterii din plastilină
modelelor
4.1 - Lucrare practică: observarea la microscop reprezentând
a bacteriilor fixatoare de azot din Fișa de lucru (p. 53)
bacterii)
nodozită țile leguminoaselor Activită ți frontale, în grupe
de 4 – 5 elevi, respectiv în
perechi
Recapitulare Toate - Activități recapitulative: modelare, Manual pp. 54 – 55 Observarea 1
competen țele compara ții, grupare a vie țuitoarelor Manual digital sistematică a
specifice vizate studiate în func ție de criterii date, activită ții
în Unitatea II sumarizare cu ajutorul organizatorilor elevilor
grafici, exerci ții de formulare a opiniilor Ghidul profesorului
ș i aplica ții
- Fixare prin exerci ții interactive – itemi Plan șe, atlase de biologie,
de asociere și de alegere duală (A/F) (ex. filme didactice, anima ții,
digital, pp. 54 – 55) fișe de recapitulare
- Op țional , dezbaterea unor subiecte de Lecturi pentru cultura
interes din Enciclopedii generală și științifică:
- Op țional, lectura didactică: - Enciclopedia (1). Migrația.
Interdisciplinar. Colecții naturale, p. 58 Viviparitatea (pp. 40 – 41)
- Enciclopedia (2).
Polenizarea. Ciupercile
bioluminescente (pp. 48 – 49)
Evaluare Toate Probă de evaluare scrisă Manual, pp. 56 – 57 Evaluare 1
competen țele (de ex. pp. 56 – 57: 8 categorii de itemi de sumativă
specifice vizate evaluare; proba se aplică integral sau
în Unitatea II Ghidul profesorului
par țial, cu ajustarea punctajelor) ș i/sau
(va cuprinde răspunsuri la
itemi și scheme de corectare
a probei de evaluare) Autoevaluare

14
Total: 11
ore
Total ore
sem. I: 18

Proiectare pe unități de învățare, Biologie clasa a V-a, model propus de Irina Pop-Păcurar. 

15
SEMESTRUL AL II-LEA
PROIECTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE III
Rela ții între vie țuitoare

CONȚINUTURI COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE ȘI EVALUARE NR. ORE


(detaliere) SPECIFICE exemple ORGANIZAREA CLASEI
Rela ții trofice 1.1. - Joc didactic (ex. Telefonul fără fir) pt. Manual Observarea 1
între vie țuitoare evocarea/reactualizarea cunoștin ț elor și Manual digital sistematică a
a experien țelor de observare ale elevilor activită ții
2.1. referitoare la rela țiile de hrănire între elevilor
vie țuitoare Ghidul profesorului
- Observare dirijată a planșelor și
2.2.
imaginilor din manual, conversa ție
euristică, problematizare, explica ție: Bilete de hârtie colorată
3.1. redescoperirea/reformularea no țiunii de
lanț trofic
- Descoperire dirijată prin întrebări ș i pe
3.2. baza modelelor (iconice analoage – Plan șe, atlase de biologie,
schemele din manual și din formatul selec ții/secven țe din filme
digital): categorii trofice documentare ș i anima ții
4.1. - Învă țare prin problematizare (locul didactice
parazi ților în lan țurile trofice,
4.2. consecin țe ale dispari ției unor verigi
trofice) ș i modelare (stabilirea
interdependen țelor trofice între
vie țuitoarele unei biocenoze/ unui Activită ți în perechi ș i
ecosistem; descoperirea no țiunii de re țea frontale, în func ție de
trofică) secven ță
- Exerci țiu: Rețeaua trofică a unui arbore Interevaluare,
– interactiv, desen/digital, p. 61 în perechi
- Vizionare de diapozitive și dezbatere
(ex. animat/digital, p. 61) – Rela ții de
hrănire interesante între speciile unei
16
biocenoze (simbioza, competi ția etc.)
Comunicarea în 1.1. - Învă țare prin cooperare în format de joc Manual Observarea 1
rela țiile dintre didactic, de ex. Creioanele la mijloc Manual digital sistematică a
animale (tehnică de învă țare activă) și studii de activită ții
2.1. caz A – D (pp. 62 – 63) – sau altele, elevilor
similare: descoperirea modalită ților de Ghidul profesorului
comunicare intraspecifică (vizuală, Evaluare
2.2.
auditivă, chimică) și a diferitelor strategii complementară
comportamentale (pentru apărare, prin Activitate
Secven țe de filme didactice
3.1. vânătoare etc.) în rela țiile dintre animale de proiect.
(documentare sau artistice),
- Vizionare de documentare/anima ții ș i anima ții (a se vedea ș i Căsuțe pentru
conversa ție euristică rubrica BioCINEMA, p. 62) păsări, pp.
3.2.
- Sistematizarea no țiunilor noi în scheme 70 – 71
rezumative (la tablă, în caiete) Plan șe, atlase de biologie (termen
4.1. orientativ
- Exerci ții aplicative de organizare și
pentru startul
interpretare a datelor (de ex., în tabele –
activită ților în
compara ții între comportamentele de
Activită ți în grup (4 – 5 acest proiect;
îngrijire a puilor) și de antrenare a
elevi) și frontale, în func ție durata
gândirii critice (de ex. semnifica ția unor
de secven ță recomandată,
semnale transmise de animale), p. 63
min. 3 – 4
- Lectură didactică, ex. Fabulă inversă, săptămâni,
digital/static, p. 62 conform
specificului
metodic al
activită ților
de proiect)
Rela ția 1.1. - Exerci țiu de evocare și comunicare (Tu Manual Observarea 1
om – mediu cum interacționezi cu mediul tău de viață?) Manual digital sistematică a
- Activitate în grup pe baza fișei de lucru activită ții
1.2.
(O zi din viața mea): conștientizarea elevilor
impactului unor ac țiuni simple, cotidiene Ghidul profesorului
2.1.
ale oamenilor asupra calită ții mediului ș i
resurselor naturale Plan șe/diapozitive (slides)
2.2. - Vizionare de minidocumentare și cu diferite medii naturale
17
conversa ție euristică: de ex. Mierea- și antropizate
4.1. curcubeu, Construcțiile castorilor
- Explica ție, problematizare, conversa ție Minidocumentare: Aprecierea
euristică pt. formularea noilor no țiuni: digital/statice: pp. 64 – 65 contribu țiilor
4.2. resurse naturale, poluare, defrișare, elevilor la
probleme globale ale mediului etc. Hârtie, creioane colorate activitate ș i
Fișa de lucru (tabel p. 64) rezolvarea
- Exerci ții de reflec ție, argumentare, Activită ți individuale, în fișei de lucru,
formare a judecă ților de valoare: dilema perechi și frontale, în feedback
dăunător-folositor în concep ția noastră func ție de secven ță (evaluare
despre vie țuitoare, rela ția local-global în formativă)
analiza impactului activită ților umane
asupra mediului
Ecosistemele 1.1. - Învă țare prin cooperare (tehnică de Manual Observarea 1
afectate de învă țare activă: Linia valorilor): Manual digital sistematică a
activită țile no țiunea de dezvoltare durabilă activită ții
1.2.
omului - Observarea ilustra țiilor ș i a schemelor elevilor
(în manual ș i în suportul digital, pe Ghidul profesorului
2.1. planșe sau în secven țe de film didactic
etc.) pentru a descoperi efectele Plan șe/diapozitive (slides)
activită ților omului în ecosisteme (a se vedea și Supervideo –
2.2.
- Explica ție, problematizare, conversa ție digital/animate p. 66)
euristică pt. introducerea/consolidarea
3.1. no țiunilor: resurse naturale regenerabile
și neregenerabile, poluare, defrișare,
probleme globale ale mediului, ploi acide,
3.2. efect de seră, dezvoltare durabilă,
conservarea resurselor etc.
- Exerci țiu, frontal: 10 modalități de a fi
4.1. ECO – digital/static p. 66 Op țional:
- Op țional, lucrări practice simple pe - hârtie-indicator de pH, vase
4.2. teren și în laborator/clasă Petri (sau alte recipiente mici
(miniLaborator), de ex. Este apa de ploaie din plastic)
poluată (acidă)? – digital/static p. 67
- Op țional, reflec ție prin metoda Fișe de caz (5): textul și Aprecierea
studiului de caz, formulare de ipoteze și întrebările de dirijare a
18
dezbatere: Impactul omului asupra discu ției în grup, pp. 68 – contribu țiilor
mediului – cazuri 1 – 5, pp. 68 – 69, în 69: elevilor la
diferite forme de organizare (de ex., 1. Prădător-cheie activită țile de
dezbaterea unui singur caz, frontal sau 2. Distrugerea habitatelor grup sau
muncă în echipă/caz cu prezentarea ș i 3. Specii noi în ecosisteme frontale ș i
analiza succintă a tuturor cazurilor, frontal) 4. Specii supraexploatate feedback
- Aplica ții și transfer – exersarea 5. Bioacumulare (evaluare
ini țiativei și luarea de decizii de ac țiune formativă)
(adecvate vârstei și preocupărilor) pentru Activită ți individuale, în
protejarea resurselor neregenerabile grup (4 – 5 elevi) și frontale,
în func ție de secven ță
Recapitulare Toate - Activități recapitulative: reformularea Manual Observarea 1
competen țele unor idei, utilizarea modelelor, graficelor, Manual digital sistematică a
specifice vizate diagramelor, clasificări în func ție de activită ții
în Unitatea III criterii date, sumarizare cu ajutorul elevilor
organizatorilor grafici (ex. harta ideilor, Ghidul profesorului
item 3), exerci ții experimental-creative
și de transfer a cunoștin ț elor în
ac țiunile cotidiene
Activită ți individuale, în
- Fixare prin exerci ții interactive – itemi perechi și frontale Interevaluare,
de asociere ș i de alegere multiplă (ex. între perechi
digital, p. 72)
- Op țional, dezbaterea unor subiecte de Aprecierea
interes prin studii de caz (continuare sau contribu țiilor
cazuri noi, ex.: De ce a dispărut dropia din elevilor la
România? digital/static, p. 73) activită țile
Secven țe de filme didactice recapitulative
- Op țional, Interdisciplinar. Implică-te!
(documentare sau artistice), și feedback
Cum poți contribui la protejarea
anima ții (evaluare
mediului? p. 76
- Op țional, Interdisciplinar, conexiuni formativă)
Fragmente de lectură
literare: Alice în Țara Minunilor
(digital/static p. 69)
Evaluare Toate Probă de evaluare scrisă Manual pp. 74 – 75 Evaluare 1
competen țele (de ex. Evaluare pp. 74 – 75: sunt sumativă
specifice vizate
19
în Unitatea III reprezentate 7 categorii de itemi de și/sau
evaluare, de tip obiectiv, semiobiectiv ș i Autoevaluare
subiectiv, în ordine crescătoare a gradului
de dificultate; proba se aplică integral sau Resurse digitale (interactive)
par țial, cu ajustarea punctajelor) Evaluare
complementară
Ghidul profesorului prin Activitate
de proiect.
(va cuprinde răspunsuri la Căsu țe pentru
itemi ș i scheme de corectare păsări, pp. 70 –
a probei de evaluare) 71

(termen
orientativ
pentru
activitatea
finală:
prezentarea și
evaluarea
rezultatelor,
produselor,
după caz)
Total: 6 ore

Proiectare pe unități de învățare, Biologie clasa a V-a, model propus de Irina Pop-Păcurar

20
PROIECTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE IV
Diversitatea mediilor de via ță
CONȚINUTURI COMPETENȚE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE ȘI EVALUARE NR. ORE
(detaliere) SPECIFICE exemple ORGANIZAREA CLASEI
Delta Dunării. 1.1. - Lectura unui text din manual/vizionarea Manual Observarea 1
Marea Neagră unor fragmente de film documentar sau Manual digital sistematică a
slideshow, urmate de conversa ție euristică activită ții
1.2.
pentru descoperirea localizării ș i elevilor
diversită ții vie țuitoarelor Deltei Dunării Ghidul profesorului Evaluare
2.1. - Observarea nedirijată a imaginilor din complementară
manual prin Activitate de
- Învă țare prin descoperire dirijată pe Plan șe, atlase, prezentări proiect: Excursie.
2.2. Ppt. (ex. digital/animate p. 78 Concurs de
baza unei scheme logice (cu fișe de lucru fotografie și
și surse de documentare), în perechi: a. și 79)
prezentare
3.1. plante din Delta Dunării; b. „Cartea de Secven țe de filme didactice (programarea și
identitate” a unui animal din Delta Dunării; (documentare sau artistice) pregătirea
c. ecosistemul marin, caracteristici ale excursiei; durata
recomandată de
3.2. biotopului, identificarea de reprezentan ți Fișa de lucru (tabel) „Cartea pregătire a
ai diferitelor categorii trofice în de identitate“ a unei specii de expozi ț iei după
biocenozele Mării Negre animal din Delta Dunării excursie, min. 2
4.1. - Sumarizarea ideilor în schița lecției (pe săpt.; evaluarea
activită ț ii și a
tablă, în caiete)
produselor
4.2. - Fixare, aplica ții: a. prin modelare realizate de elevi,
(modele flexibile – scheme: lan țuri și cf. specificului
re țele trofice din Deltă ș i Marea Neagră; metodic al
b. exerci țiu interactiv de tip alegere duală activită ț ilor de
proiect. A se
(ex. digital/interactiv p. 79) vedea și
- Activită ț i extraclasă: vizite didactice la muzee Activită ți individuale, în manualul
de știin ț e ale naturii (ex. Acvariul din
perechi și frontale digital/static,p.81)
Constan ț a, în cadrul Complexului Muzeal de
Complementar
Ştiinţe ale Naturii http://www.delfinariu.ro/,
Filă de Portofoliu
Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore
„Cartea de
Antipa, București
identitate“ a
http://antipa.ro/ro/categories/35/pages/9, Muzeul
unui animal
Zoologic al UBB, Cluj-Napoca
marin
http://muzee.ubbcluj.ro/muzee/muzeul-zoologic)
21
Via ța în peșteri, 1.1. - Lectura (individuală) a unui text din Manual Observarea 1
deșert și regiuni manual/vizionarea unor fragmente de film Manual digital sistematică a
polare documentar sau slideshow/observarea activită ții
1.2.
dirijată a imaginilor din manual (frontal) – elevilor
urmate de conversa ție euristică pentru Ghidul profesorului
2.1. descoperirea caracteristicilor biotopurilor
și biocenozelor din peșteri, regiuni polare
sau deșert
2.2.
- Problematizare ș i învă țare prin Prezentări – minidocumentar
descoperire (pt. întrebări-problemă – a se (ex. digital/animat, p. 83)
3.1. vedea ghidul de studiu bazat pe întrebări în
sec țiunile Descoperim): adaptările Secven țe de filme didactice
vie țuitoarelor la mediile de via ță cu (documentare sau artistice)
3.2. caracteristici extreme
- Lectura imaginilor: peșteri din România Activită ți individuale, în
(de ex. digital/static p. 82) perechi/grup mare ș i frontale
4.2.
- Aplica ții: îmbogă țirea ș i exersarea
vocabularului știin ț ific (ex. a. digital/
exerci țiu interactiv de tip text lacunar; b. Fișe de lucru (Ghid de studiu,
mini-eseu: Raport asupra adaptărilor unui p. 84 sec țiunea B / p. 85
animal la condi țiile de via ță din sec țiunea C)
habitatele extreme, peșteră/de șert/regiuni Aprecierea
Via ța în habitate polare contribu țiilor
ostile ș i recife de Op țional: Fișe de documentare elevilor la
corali - Conversa ție de descoperire (frontal) și (digital/statice p. 85) activită ți și
muncă în echipe, în formatul metodic de Modele de organizatori feedback
tip Ghid de studiu (p. 84 sec țiunea B, grafici, la alegere (ex. (evaluare
Viața în habitate ostile / p. 85 sec țiunea ciorchine, jurnal dublu, formativă)
C, Recifele de corali) diagrame cauze-efecte/
- Prezentarea sumarizată a ideilor (B/C) fishbone etc.)
sub forma unui organizator grafic realizat
în grup
Recapitulare Toate - Adaptările viețuitoarelor la mediile de Manual pp. 88 – 89 Observarea 1
competen țele viață – activită ți recapitulative bazate pe: Manual digital sistematică a
specifice vizate • modelare (iconică – mulaje, scheme, ex. activită ții
în Unitatea IV
22
digital/interactiv p. 89: analiza unei re țele Ghidul profesorului elevilor
trofice);
• realizarea de descrieri și compara ții Verificare
după un plan/o schemă date; reciprocă (și
• exerci ții de asociere a imaginilor cu interevaluare,
textul descriptiv (tabele mixte, p. 89); Activită ți individuale, în op țional) în
perechi și frontale pereche sau
• rezolvarea de situa ții problemă și între perechi
exersarea gândirii critice (ex. digital/static
p. 89: adaptări la habitate extreme);
• alte exerci ții experimental-creative și Aprecierea
de transfer a cunoștin ț elor în activită țile contribu țiilor
cotidiene. elevilor la
- Op țional , dezbaterea unor subiecte de activită țile
interes din Enciclopedia. Lecturi facultative pentru recapitulative
cultura generală și științifică: și feedback
- Op țional, lectura didactică și lucrul cu (evaluare
manualul/cartea/textul știin ț ific sau - Enciclopedia. Ecolocația.
formativă)
literar; ex. Interdisciplinar. Oameni și Arta camuflajului (pp. 86 – 87)
ritmuri ale naturii, p. 92
Evaluare Toate Probă de evaluare scrisă Manual pp. 90 – 91 Evaluare 1
competen țele (de ex. Evaluare, pp. 90 – 91: sunt sumativă
specifice vizate reprezentate 8 categorii de itemi de Resurse digitale
în Unitatea IV evaluare, de tip obiectiv, semiobiectiv ș i (interactive, ex. item și /sau
subiectiv, în ordine crescătoare a gradului lacunar/de completare)
de dificultate; proba se aplică integral sau
par țial, cu ajustarea punctajelor) Ghidul profesorului Autoevaluare
(va cuprinde răspunsuri la Evaluare
itemi ș i scheme de corectare complementară
a probei de evaluare) prin Activitate
de proiect:
Excursie.
Concurs de
fotografie și

23
prezentare
(termen
orientativ
pentru
încheierea
activită ților în
acest proiect:
prezentarea și
evaluarea
activită ții și
a produselor
realizate de
elevi; a se
vedea ș i
digital/static,
p. 81)
Total: 4 ore

Proiectare pe unități de învățare, Biologie clasa a V-a, model propus de Irina Pop-Păcurar
PROIECTAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚARE V
Caractere generale ale vie țuitoarelor

CONȚINUTURI COMPETENȚ ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE ȘI EVALUARE NR. ORE


(detaliere) E SPECIFICE exemple ORGANIZAREA CLASEI

Bacterii, protiste, 1.1. - Conversa ție de reactualizare, observare Manual Observarea 1


ciuperci, licheni nedirijată și dirijată (cu ajutorul fișei de Manual digital sistematică a
lucru), pe baza imaginilor din manual sau activită ții
1.2.
din surse complementare: prezentare elevilor
comparativă bacterii – protiste – ciuperci Ghidul profesorului
2.1. - Învă țare prin descoperire, explica ție cu
ajutorul modelelor, reorganizarea în
schi ța lec ției a no țiunilor-cheie Plan șe, atlase, imagini

24
2.2. - Exerci ții ș i joc de rol – aplica ții selectate în prezentare Ppt.
practice, cotidiene ale cunoștin ț elor Fișa de lucru (tabel) p. 94
despre ciuperci, licheni, bacterii (educa ție
3.1. pentru sănătate: ex. problema antibiotice- Complementar
bacterii rezistente, antibiograma) Filă de
3.2. - Exerci ții de documentare (munca cu Portofoliu
manualul/digital, ex. Supervideo p. 95, și Lucrări
alte materiale din internet) reflec ție critică artistice
4.1. și formulare a opiniei/scrierea unui raport inspirate din
asupra unor probleme cotidiene Activită ți frontale, natură
(substan țele chimice în via ța noastră: ex. individuale și în perechi (*prezentare în
bactericidele) turul galeriei,
(Obs.: lec ț iile Unită ț ii V sunt lec ț ii de sinteză,
nu introduc predominant no ț iuni noi, ci la finalul
reorganizează cunoștin ț ele despre vie ț uitoare unită ții de
după criterii taxonomice și evolutive, respectiv învă țare)
completează aplicativ cunoștin ț ele dobândite de
elevi în unită ț ile anterioare)
Mușchi, ferigi, 1.1. - Conversa ție ș i joc didactic pentru Manual Observarea 1
gimnosperme, reactualizarea unor no țiuni generale Manual digital sistematică a
angiosperme despre plante activită ții
1.2.
- Modelare – intuirea modelelor iconice elevilor
analoage din manual sau realizarea de Ghidul profesorului
2.1. modele flexibile (desen schematic realizat
de profesor la tablă ș i de elevi în caiete):
Plan șe, atlase, imagini Evaluare
ex. scheme simple ale ciclurilor de
2.2. selectate în prezentare Ppt. complementară
înmul țire la mușchi, ferigi
prin Activitate
- Conversa ție de reactualizare, observare
de proiect:
3.1. nedirijată și dirijată (cu ajutorul fișei de Fișa de lucru (model cf. Viața secretă a
lucru), pe baza imaginilor din manual sau tabel) p. 97 plantelor
din surse complementare: prezentare Sumar de con ținut/digital
3.2. pp. 98 – 99
comparativă gimnosperme – angiosperme, static p. 97 (termen
alcătuirea și înmul țirea plantelor
orientativ
- Exerci ții:
4.1. pentru startul
• de asociere, ex. digital/interactiv p. 97 Activită ți frontale, activită ților în
• de sumarizare – schi ța pe tablă/în caiete, individuale și în perechi acest proiect:
împreună cu profesorul
25
4.2. - Reflec ție/fixare, ex. Cvintetul (în pregătirea și
perechi, tehnică activă de învă țare) – montarea
scurtă crea ție în versuri cu sensul de experimentelor
„esen ță” a lec ției 1 – 4 sau
selectiv, la
alegere;
recomandările
metodice din
manual se vor
adapta în
func ție de
resursele
disponibile și
de
preferin țele
sau nivelul
clasei)
Animale 1.1. - Conversa ție de reactualizare, observare Manual Observarea 2 (1)
nevertebrate. nedirijată și dirijată, (cu ajutorul fișei de Manual digital sistematică a
Spongieri, lucru), pe baza imaginilor din manual sau activită ții
1.2.
celenterate, din surse complementare: prezentare elevilor
viermi, molu ște, comparativă: spongieri – celenterate – Ghidul profesorului
artropode 2.1. viermi – moluște (Fișa de lucru, model cf.
tabel p. 100) / grupe de artropode: insecte
– arahnide – crustacee – miriapode (Fișa Plan șe, atlase, imagini
2.2. selectate în prezentare Ppt.
Animale de lucru, model cf. tabel p. 101)
vertebrate. - Exerci ții de asociere, ex. Fișa de lucru (model cf.
Pești, amfibieni, 3.1. digital/interactiv p. 100 tabel) p. 100
reptile, păsări, - Învă țare prin descoperire, ghidată prin Fișa de lucru (model cf.
mamifere întrebări: caracteristici ale grupului viermi tabel) p. 101
3.2. - Învă țare prin descoperire (în echipe) cu
ajutorul organizatorilor grafici, de ex. de
comparație: diagrame Venn simple și Verificare
4.1. multiple: grupele de vertebrate, asemănări reciprocă (și
și deosebiri Fișe sintetice, interevaluare,
- Explica ție cu ajutorul modelelor, op țional) în
26
4.2. reorganizarea în schi ța lec ției a Venn: Vertebrate, ex. digital echipă sau
no țiunilor-cheie static p. 103 între echipe
Recapitulare Toate - Caractere generale ale viețuitoarelor, Manual pp. 106 – 107 Observarea
competen țele activită ți recapitulative bazate pe: sistematică a
specifice vizate • modelare (iconică – mulaje, scheme) activită ții
în Unitatea V • realizarea de descrieri și compara ții Manual digital elevilor
după un plan/o schemă date;
• tabele sintetice și comparative (manual) Ghidul profesorului
• exerci ții de asociere a imaginilor cu text
descriptiv, a termenilor cu explica ții sau
descrieri (ex. digital/interactiv p. 106)
• rezolvarea de situa ții- problemă și
exersarea gândirii critice (ex. avantaje ale
înmul țirii plantelor prin fructe și Activită ți individuale, în
semin țe, p. 107); perechi și frontale
• alte exerci ții experimental-creative și Aprecierea
de transfer a cunoștin ț elor în activită țile contribu țiilor
cotidiene. elevilor la
activită țile
- Op țional, lectura didactică și lucrul cu
recapitulative
manualul/cartea/textul știin ț ific sau
și feedback
literar, atelier artistic, turul galeriei, ex.
(evaluare
Interdisciplinar. Viețuitoare-artiști.
Lecturi facultative pentru formativă)
Viețuitoare în artă – pp. 104 – 105
cultura generală și educația
estetică: ex. pp. 104 – 105
Evaluare Toate Probă de evaluare scrisă Manual pp. 108 – 109 Evaluare
competen țele (de ex. Evaluare pp. 108 – 109: sunt sumativă
specifice vizate reprezentate 5 categorii de itemi de Resurse digitale și/sau
în Unitatea V evaluare, de tip obiectiv, semiobiectiv ș i (interactive, ex. item
lacunar/de completare) Autoevaluare
subiectiv – alegere multiplă și duală,
întrebări cu răspuns scurt, itemi de asociere Evaluare
și întrebări-problemă, în ordine complementară
crescătoare a gradului de complexitate; Ghidul profesorului prin Activitate
proba se aplică integral sau par țial, cu de proiect:
ajustarea punctajelor) (va cuprinde răspunsuri la
Viața secretă a
27
itemi ș i scheme de corectare plantelor
a probei de evaluare) pp. 98 – 99
(termen
orientativ pentru
încheierea
activită ț ilor în
acest proiect:
prezentarea ș i
evaluarea
activită ț ii ș i a
produselor
realizate de
elevi: fișele de
verificare/scurt
eseu
final/col ț ul
verde al
clasei**; a se
vedea ș i digital/
static ș i
animate, pp. 98
– 99)
Total: 5 ore

Săptămâna Școala Altfel Recomandări, 1


în continuarea
unor
activită ți din
Unitatea V
*Lucrări
artistice
inspirate din
natură
(prezentare în
turul galeriei,
la finalul
unită ții de
28
învă țare)
**Inaugurarea
col țului verde
al clasei
**Mini-
simpozion de
prezentare a
rezultatelor
experimentelor
realizate în
echipe
Ore la dispozi ția profesorului (1)

Total ore
sem.
al II-lea: 17

Proiectare pe unități de învățare, Biologie clasa a V-a, model propus de Irina Pop-Păcurar

29