Sunteți pe pagina 1din 4

SANITARA VETERINARA

NTELOR

Nr.

DIRECTIA GENERALA SINAUTEA $I BUNISTAREA ANIMALELOR


D|RECT|A GENERALA StcuRANTS ALTMENTELOR

D|RECT|A GENERALA CONTROL OF|C|AL

lt* STAT
Dr.

AR DE STAT

/0oI'b'l^'
NOTA DE SERVICIU

TATEA 5r auNm- ANIAfuALELOR


DTREcTIA ceNen,qlA stcu MNTA ALTMENTELoR

DTREcTIA ceNrtuqLA coNTRoL oFtctAL

Subiect: mesuri i SARS CoV.2 responsabil


de producerea pilndemiei COVID-1 9.

O.s.V.s.AJuOetene
Plan de difuzare:
in atengia: doamnelor/domnilor Dirrectori Executivi

vii supun atenliei comptetarea Notei de serviciu 25746


din data de 13.03.2020,
intranet 7419, cu urmdtoarete:

l' Pentru prevenirea rSspandirii infectSrii cu sARs cov-2 este necesarS


prioritizarea activ'itifilor esentiale care trebuie
efectruate la nivelul fiecirui
judef , identificarea locurilor de munc5 pentru care
trebuie asigurat5
continuitalea 9i a locurilor de munci care pot si fle
aprrobate sE se lucreze la
domiciliu. in acest sens se impune:

Pagina 1 din 2
Bucur t^r 1
EIIiE
ffi
Cod P
72184993
E_rnai
AUTORITATEA NATIONALA SANITAR.A VETERINARA
$I PENTRU SIGURAMA ALIMENTELOR

1. Efectuarea unei anatize ta nivetuI fiecdrei Ds\/sA gi


subordine in vederea prioritiziri activitilitor esenliate.
a structuritor din
2. Asigurarea sdndtdgii, securiti{ii gi protecliei ingajalitor
gi a medicitor
veterinari de tiberd practicS imputernicifi sI eferclueze acliunite
sanitare
veterinare, precum gi pentru emiterea documentetor de
migcare gi a
certificate[or sanitare veterinare.
3. Prevenirea riscurilor profesionale.
4. Informarea gi instruirea angajalitor.
5. Furnizarea r:chipamentelor de protecf ie.
6. Determinarea naturii 5i nivetutui de risc pentru oriice activitate
succeptibitd
si prezinte un risc de expunere [a virusut SARS CoV-2.
7. ldentificarea personatutui care are infrastructura llT necesard
de a lucra [a
domiciliu. tlespectarea legistafiei privind protecfia muncii pe perioada
in
care personialul a primit aprobarea si lucreze de acasa.

ll' La nivelul fieclirei DsVsA se vor lua mdsuri astfel incit cel putin urmdtoarele
activitdti esential: sd fie asigurate in situalia in care un numdr semnificativ
de
lucritori nu ar putea sa igi desfi;oare activitatea la locul de muncr:
1' Asigurarea continuitSlii gi coordonarea activitilii DSVSA inctusiv
desfiSurarea activit6lii prin tetemunci, a prclgramelor de activitate
individuale stabitite pentru fiecare angajat care trebuie si
asigure
activitilite esenfiate [a nivelut fiecirui jude1.
2' Urgenlete nredicate veterinare gi probteme[e privind bunistarea animaletor
in exploatal;iile nonprofesionale gi exptoatagiite r:omerciate pentru toate
speciite de animale.
3' Supravegherea 9i controtul urmitoaretor boti: pesta porrcind ctasici (ppA),
pesta porcini clasici (PPc), inftuenla aviard (lA), encefatopatii
spongiforme
transmisibite' (EST).
4. certificarea animatetor in vederea abatorizrrii.
5' Certificarea animatetor gi a cirnii proaspete (ungutate domestice) in vederea
efectuirii activit5litor comerciate pe teritoriuf RomAniei gi, la solicitarea
expresl a[ operatorilor, certificarea animatelor, a cirnii a produselor
5i din
carne pentru efectuarea de schimburi intracomunitare/export.
6. DupE caz, emiterea pagapoartetor pentru bovine sau bubatine, a
documentelor de migcare gi certificarea animatelor in vederea
efectuarii
schimburitor intracomunitare sau at exporturilor, cu obtigalia de
a verifica si
nu fi apdrut situalii neprevizute, referitoare [a anumite restrictii
tegate de
transportul animaletor pe teritoriuI nalional sau, dupd caz, teritoriul
statetor
membre sau statetor terle (acceptut autorit5fi competente din
statul de
destina!ie).
7. Asigurarea expertizei sanitare veterinare in abtoare gi unitdfite
de procesare
a cirnii.
8' Efectuarea de controale oficiale, legate de notifir:irite de atertd privind
atimentete (SRAF, AAC), inctusiv suspiciunite de TlA.

1, Corp Dl, Secto|I, EITI;E


184997, Fax: 0372184993
vww.ansvsa.ro
ffi
AUTORITATEA }IATIONAT.{ SANITARA VETERINARA
$I PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

lll' Pentru asigunarea sinitdtii, securitdtii


-
gi protecfiei angajatilor DSVSA gi a
medicilor veterinari de liber5 practici irnputernicifi
se lrlciueze acfiunile
sanitare veterinare, sd emiti documente de migcare gi
certificate sanitare
veterinare, se suspendi, p6n5 la data de gt.0g.zoz6, cu posibilitate
prelungire in functie de evolutia situatiei, urmdtoarele de
activitEfi:'
1' Efectuarea acliunitor sanitare veterinare in conformitate prevederite
Ordinul 35 din 2016 cu mod
iu din
irile utterioare, de citre
medicii veterinari de tiberi p i, incepAnd cu data de 16
martie 2020, cu exceplia acfiu
2. Efectuarea controatelor oficia rfiite/unitdfite autor
inregistrate sanitar veterinar gi pentru sigurarr[a atimentelor, izate/
inctusiv
controatete efectuate in vederea autorizdiii/iniegistririi,
auditurite gi
evaludrite de risc. Sunt exceptate situafiite in .ir", p".a.
efecturea
activitSfitor de schimburi intracomunitare/export, se impune,
in preatabit,
emiterea autorizatiei.
3. Activitatea de distribuire a
pagapoartetor bovinetor citre
proprietari/'delinitori de animale cu excepfia situafiei
cAnd acestea sunt
necesare in vederea efectuirii schimburitor intracomunitare
exporturilor.
sau al
4' Emiterea adeverinletor pentru depunerea cererilor de ptatd
AplA, cu
excepfia situaliei in care acestea sunt soticitate gi transmise prin
sistem
electronic.
5' Se pot susprepd6, dupi caz, in urma anatizei efer:tuate
ta nivetul fiecirei
DSVSA pand ta data de 31.03.2020, gi alte
activitifi,
lV' Directorul executiv sau inlocuitorul oficial este responsabil
de intocmirea gi
punerea in aplicare a unui plan prin care si se poati
asigura, in situalia in care
un numdr semnificativ de lucritori nu ar putea sa igi rlesf5joare
activitatea [a
locul de muncE, cel pulin activitdtile enumerate la punctul
ll.
La intocmirea planului trebuie sE se aib5 in vedere cel putin
urmltoarele
aspecte:
- identificarea locuritor de munci pentru care trebuie asiguratd continuitatea
activiti[ii;
- identificarear personalutui care are posibititatea sd fie mutat,
de ta un loc de
munc6 [a attut, astfelincdt s5 se asigure continuitdtrea
activiiilri;
- identificarea personalului care are infrastructura ll' necesari
de a lucra de
acas6;
- modificarea temporari a locutui de muncd, la domiciliul,
cu stabilirea
concreti a[ arctivitalitor care trebuie s5 fie executate;
- desfigurarea activitSlii prin "tetemunci": locut/locurite
desf5guririi
activitilii de telemunci, si fie con 'enit/convenite cle pinfi;
- utitizarea e-rnailutui ;i a teteconferinletor,
pentru a reduce contactete fizice
gi deptasirile in interes de serviciu, dacd prezenla personatutui sau
documentele aferente nu sunt necesare, in mod imperativ,
si fie prezentate
ta sediul DSVijA;

" tor EISE


ffi
1,
c 72184993
E
AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA
$I PENTRU SIGU RANTA ALIMENTELOR

- stabilirea de
angajat/me care
libe e
asigure act ctul
sE

- timitarea e: SARS
surl,
intocmit in recomanddritor
baza
are
contract cu DSVSA; se va avea
de 'rr v
vq in Y ritor
rnuncd cu respectarea
de cet pulin un metru gi a
- emiterea de proceduri de transmi
soticitSritor/documentelor prin el
adresele der email vor fi afigate pe pagina
de internet, [a sediul fiecirei
institu!ii 9i comunicate fiecdrui opJrator care
desf6goard activit6ti
enumerate [a punctul ll. '--.
conducerea D's'v's.A., salarialii gi societSlite/cabinetete
veterinari au contract de prestlri servicii sau de care prin medicii
concesiune cu DSVSA trebuie s6
dea dovadi de ftexibititate si de desc
programetor de lucru individuaiizate in
normale gi corectel fird a fi perturbate,
mod special activitilite menlionate [a pun
+
ln cazu[ unui angajat confirmat cu covlD - 19, DsvsA
are obtigafia si comunice, [a
Direclia de sinatate Pubticd pe raza c6reia igi oeiragoari
activitatea, in vederea
demaririi proceduritor pentru efectua rea anchetei epidemiotogice, toate
atul respectiv. De asemenea, DSVSA are
la procedura cle acordare a concediului
domicitiu gi sd stabiteasci, atunci cAnd
e.
Cu stimi,

DIRECTOR GENERAL D.G.S. B.A.

.G.

rcu

fi 2o?o

!uqu1e9
Po9 tor 1, ELTiE]

ffi
Cod
T:|'B4gg3
E-mail:

S-ar putea să vă placă și