Sunteți pe pagina 1din 187

1

Anexă la ordinul ministrului educaţiei


şi cerecetării nr. 3092/21.01.2020

CENTRALIZATOR
PRIVIND
DISCIPLINELE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL, DOMENIILE ŞI
SPECIALIZĂRILE ABSOLVENŢILOR
ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LICEAL PEDAGOGIC,
POSTLICEAL ŞI SUPERIOR, PROBELE DE CONCURS
VALABILE PENTRU ÎNCADRAREA PERSONALULUI
MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII DIDACTIC DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR,
PRECUM ŞI DISCIPLINELE PENTRU EXAMENUL
NAŢIONAL DE DEFINITIVARE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT
2020

CULTURĂ GENERALĂ
2

Postul: Educator - Puericultor

Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la
Învăţământ preuniversitar Programa -
concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ
probă de concurs /
Nivelul de studii Învăţământ Învăţă- Învăţă- Disciplina pentru
Nr.
Nivel Postul PROFILUL / DOMENIUL universitar de mânt post- mânt examenul naţional de
crt.
Specializarea scurtă durată liceal liceal definitivare în învăţământ
1. Educator - puericultor x x Educator - puericultor
2. Educatoare * x x (programa pentru concurs aprobată
prin ordinul ministrului educaţiei
3. Educatoare – Învăţător * x x naţionale nr. 5453 / 2013)
4. Învăţător – Educatoare * x x /
Educator – puericultor
Învăţământ Educator - 5. Educator – Învăţător * x
PEDAGOGIC (specialitate şi didactica
antepreşcolar Puericultor
specialităţii), elemente de
pedagogie şi psihologie
6. Învăţător – Educator * x (programele pentru examenul naţional
de definitivare în învăţământ aprobate
prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)

* În condiţiile în care pe parcursul studiilor candidaţii au efectuat cursuri de puericultură sau de educaţie timpurie ori au efectuat cursuri de puericultură sau de educaţie timpurie în cadrul Proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei Naţionale
cu terți.
3

Postul: Educatoare/Institutor pentru învăţământul preşcolar/ Profesor pentru învăţământul preşcolar

Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a
Învăţământ preuniversitar
participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ Programa -
Învăţământ Învăţă- probă de concurs/ Disciplina
Nivelul de studii Învăţă-
Nr. universitar mânt pentru examenul naţional de
Nivel Postul PROFILUL / DOMENIUL mânt
crt. de scurtă post- definitivare în învăţământ
Specializarea liceal
durată liceal
1. Institutori* x
2. Institutori - învăţământ preşcolar x
3. Institutori* - învăţământ primar x
4. Institutori* - O limbă străină x
Limba şi literatura
5. Institutori* (învăţământ primar) -O limbă străină x
6. Institutori* - Muzică x
română, pedagogia
7. Institutori* - Educaţie fizică x preşcolară şi metodica
8. Institutori* - Desen x desfăşurării activităţilor
9. Institutori* - Ecologie x instructiv-educative în
10. Institutori* - Arte plastice x grădiniţa de copii
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE (programa pentru concurs aprobată prin
11. Institutori* - Religie ortodoxă x ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
Educatoare/ 12. Institutori* - Religie romano-catolică x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Institutor 13. Institutori* - Religie reformată x /
pentru 14. Institutori*- Cultură fizică - euritmie x Limba română și
Învăţământ învăţământul literatura pentru copii,
15. Institutori - învăţământ preşcolar şi primar x
preşcolar preşcolar/
16. Institutori – învăţământ preprimar şi primar x metodica activității
Profesor pentru
învăţământul 17. Institutori* - Limba rromani x instructiv-educative din
preşcolar 18. Institutori *- Educator de psihopedagogie specială x învățământul preșcolar,
19. Educator şi psihopedagogie specială* x pedagogie prescolară si
20. Institutori - învăţământ preşcolar x elemente de psihologie a
21. Institutori* - învăţământ primar x educației (învățământ
PEDAGOGIE preșcolar în limba
22. Institutori - învăţământ preşcolar şi primar x
română)
23. Institutori – învăţământ preprimar şi primar x (programa pentru examenul naţional de
24. Educatoare x x definitivare în învăţământ aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
25. Educatoare - Învăţător x x ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
PEDAGOGIC** 26. Învăţător - Educatoare x x
27. Educator - Învăţător x
28. Învăţător - Educator x
* Este necesar un curs în domeniul psihopedagogic şi metodic specific pentru învăţământul preşcolar.
**Absolvenţi ai liceelor pedagogice cu durata de 5 ani, fără menţionarea specializării pe diploma de absolvire, care au studiat, conform foii matricole/anexei la diploma de absolvire, discipline
specifice nivelului preşcolar.

Notă. La specializările nominalizate mai sus se adaugă:


(1) Specializarea „Învăţător - Educator” – absolvenţi ai Şcolii Postliceale Pedagogice „Băile Herculane”;
(2) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993;
(3) Programele de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice, în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea educaţiei
naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate de educatoare/institutor pentru învăţământul preşcolar/profesor pentru învăţământul preşcolar din unităţi de învăţământ sau la grupe cu predare
în limbile minorităţilor naţionale, candidaţii susţin proba scrisă cu subiecte mixte, în pondere egală, din programele specifice pentru concurs de limba şi literatura română şi universală pentru copii şi
metodica predării activităţilor de limba română în grădiniţele de copii cu predare în limbile minorităţilor şi de limba şi literatura maternă pentru educatoare şi metodica predării activităţilor instructiv-
educative în grădiniţa de copii, aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575/2015 şi ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620/2010.
4
Absolvenţii cu diplomă ai liceului pedagogic, ai şcolii postliceale pedagogice sau ai unei şcoli echivalente, încadraţi în învăţământul preşcolar, având înscrise pe diploma de absolvire una din
specializările din tabelul de mai sus şi absolvenţii cu diplomă ai colegiului universitar pedagogic având înscrise pe diploma de absolvire una specializările din tabelul de mai sus şi ai modulului specific
pentru învăţământul preşcolar, după caz, care au finalizat cu diplomă de licenţă şi studii universitare lungă durată sau ciclul I de studii universitare de licenţă se încadrează în funcţia didactică de profesor
pentru învăţământul preşcolar.
Absolvenţii cu diplomă ai liceului pedagogic, ai şcolii postliceale pedagogice sau ai unei şcoli echivalente, încadraţi în învăţământul preşcolar, având înscrise pe diploma de absolvire una din
specializările din tabelul de mai sus şi absolvenţii cu diplomă ai colegiului universitar pedagogic având înscrise pe diploma de absolvire una specializările din tabelul de mai sus şi ai modulului specific
pentru învăţământul preşcolar, după caz, care au finalizat cu diplomă şi studii universitare de scurtă durată se încadrează în funcţia didactică de institutor pentru învăţământul preşcolar.
Absolvenţii cu diplomă ai colegiului universitar pedagogic având înscrise pe diploma de absolvire una specializările din tabelul de mai sus şi ai modulului specific pentru învăţământul preşcolar,
după caz, se încadrează în funcţia didactică de institutor pentru învăţământul preşcolar.
Absolvenţii cu diplomă ai unei instituţii de învăţământ superior şi ai unui curs specific în domeniul psihopedagogic şi metodic specific pentru învăţământul preşcolar se încadrează în funcţia de
institutor pentru învăţământul preşcolar.
Absolvenţii cu diplomă ai liceului pedagogic, ai şcolii postliceale pedagogice sau ai unei şcoli echivalente având înscrise pe diploma de absolvire una din specializările din tabelul de mai sus se
încadrează în funcţia de educatoare.
Disciplinele de examen pentru învăţământul preşcolar în limbile minorităţilor pentru examenul naţional de definitvare în învăţământ, conform programelor pentru examenul naţional de definitivare
în învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558/2015 sunt:
 Limba și literatura română și universală pentru copii, limba și literatura bulgară maternă, metodica predării acestora, pedagogie prescolară si elemente de psihologie a educației (învățământ
preșcolar în limba bulgară)
 Limba și literatura română și universală pentru copii, limba și literatura cehă maternă, metodica predării acestora, pedagogie prescolară si elemente de psihologie a educației (învățământ preșcolar în
limba cehă)
 Limba și literatura română și universală pentru copii, limba și literatura croată maternă, metodica predării acestora, pedagogie prescolară si elemente de psihologie a educației (învățământ preșcolar
în limba croată)
 Limba și literatura română și universală pentru copii, limba și literatura germană maternă, metodica predării acestora, pedagogie prescolară si elemente de psihologie a educației (învățământ
preșcolar în limba germană)
 Limba și literatura română și universală pentru copii, limba și literatura italiană maternă, metodica predării acestora, pedagogie prescolară si elemente de psihologie a educației (învățământ
preșcolar în limba italiană)
 Limba și literatura română și universală pentru copii, limba și literatura maghiară maternă, metodica predării acestora, pedagogie prescolară si elemente de psihologie a educației (învățământ
preșcolar în limba maghiară)
 Limba și literatura română și universală pentru copii, limba și literatura polonă maternă, metodica predării acestora, pedagogie prescolară si elemente de psihologie a educației (învățământ preșcolar
în limba polonă)
 Limba și literatura română și universală pentru copii, limba și literatura rromani maternă, metodica predării acestora, pedagogie prescolară si elemente de psihologie a educației (învățământ
preșcolar în limba rromani)
 Limba și literatura română și universală pentru copii, limba și literatura sârbă maternă, metodica predării acestora, pedagogie prescolară si elemente de psihologie a educației (învățământ preșcolar
în limba sârbă)
 Limba și literatura română și universală pentru copii, limba și literatura slovacă maternă, metodica predării acestora, pedagogie prescolară si elemente de psihologie a educației (învățământ
preșcolar în limba slovacă)
 Limba și literatura română și universală pentru copii, limba și literatura turcă maternă, metodica predării acestora, pedagogie prescolară si elemente de psihologie a educației (învățământ preșcolar
în limba turcă)
 Limba și literatura română și universală pentru copii, limba și literatura ucraineană maternă, metodica predării acestora, pedagogie prescolară si elemente de psihologie a educației (învățământ
preșcolar în limba ucraineană)
5

Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi Programa -
Învăţământ preuniversitar
de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ probă de concurs/
Disciplina pentru
Domeniul pentru Nivelul de studii Studii
Nr. examenul naţional de
Nivel Postul Domeniul fundamental studiile universitare de
crt. definitivare în
universitare de licenţă Specializarea licenţă
învăţământ
Limba şi literatura
română, pedagogia
preşcolară şi
metodica desfăşurării
activităţilor
instructiv-educative
în grădiniţa de copii
(programa pentru concurs
aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului şi
sportului nr. 5620 / 2010)
/
Educatoare/Institutor Limba română și
pentru învăţământul ŞTIINŢE SOCIALE ŞI
Învăţământ ŞTIINŢE ALE literatura pentru
preşcolar/Profesor POLITICE / ŞTIINŢE 29. Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar x
preşcolar pentru învăţământul SOCIALE EDUCAŢIEI copii, metodica
preşcolar
activității instructiv-
educative din
învățământul
preșcolar, pedagogie
prescolară si elemente
de psihologie a
educației (învățământ
preșcolar în limba
română)
(programa pentru examenul
naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
6
Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate de educatoare/institutor pentru învăţământul preşcolar/profesor pentru învăţământul preşcolar din unităţi de învăţământ sau la grupe cu
predare în limbile minorităţilor naţionale, candidaţii susţin proba scrisă cu subiecte mixte, în pondere egală, din programele specifice pentru concurs de limba şi literatura română şi universală pentru
copii şi metodica predării activităţilor de limba română în grădiniţele de copii cu predare în limbile minorităţilor şi de limba şi literatura maternă pentru educatoare şi metodica predării activităţilor
instructiv-educative în grădiniţa de copii, aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575/2015 şi ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620/2010.
Disciplinele de examen pentru învăţământul preşcolar în limbile minorităţilor pentru examenul naţional de definitvare în învăţământ, conform programelor pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558/2015 sunt:
 Limba și literatura română și universală pentru copii, limba și literatura bulgară maternă, metodica predării acestora, pedagogie prescolară si elemente de psihologie a educației (învățământ
preșcolar în limba bulgară)
 Limba și literatura română și universală pentru copii, limba și literatura cehă maternă, metodica predării acestora, pedagogie prescolară si elemente de psihologie a educației (învățământ
preșcolar în limba cehă)
 Limba și literatura română și universală pentru copii, limba și literatura croată maternă, metodica predării acestora, pedagogie prescolară si elemente de psihologie a educației (învățământ
preșcolar în limba croată)
 Limba și literatura română și universală pentru copii, limba și literatura germană maternă, metodica predării acestora, pedagogie prescolară si elemente de psihologie a educației (învățământ
preșcolar în limba germană)
 Limba și literatura română și universală pentru copii, limba și literatura italiană maternă, metodica predării acestora, pedagogie prescolară si elemente de psihologie a educației (învățământ
preșcolar în limba italiană)
 Limba și literatura română și universală pentru copii, limba și literatura maghiară maternă, metodica predării acestora, pedagogie prescolară si elemente de psihologie a educației (învățământ
preșcolar în limba maghiară)
 Limba și literatura română și universală pentru copii, limba și literatura polonă maternă, metodica predării acestora, pedagogie prescolară si elemente de psihologie a educației (învățământ
preșcolar în limba polonă)
 Limba și literatura română și universală pentru copii, limba și literatura rromani maternă, metodica predării acestora, pedagogie prescolară si elemente de psihologie a educației (învățământ
preșcolar în limba rromani)
 Limba și literatura română și universală pentru copii, limba și literatura sârbă maternă, metodica predării acestora, pedagogie prescolară si elemente de psihologie a educației (învățământ
preșcolar în limba sârbă)
 Limba și literatura română și universală pentru copii, limba și literatura slovacă maternă, metodica predării acestora, pedagogie prescolară si elemente de psihologie a educației (învățământ
preșcolar în limba slovacă)
 Limba și literatura română și universală pentru copii, limba și literatura turcă maternă, metodica predării acestora, pedagogie prescolară si elemente de psihologie a educației (învățământ
preșcolar în limba turcă)
 Limba și literatura română și universală pentru copii, limba și literatura ucraineană maternă, metodica predării acestora, pedagogie prescolară si elemente de psihologie a educației (învățământ
preșcolar în limba ucraineană).
Absolvenţii cu diplomă ai ciclului I de studii universitare licenţă cu specializarea „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” se încadrează în funcţia didactică de profesor pentru învăţământ
preşcolar.
7
Postul: Învăţător/Institutor pentru învăţământul primar/Profesor pentru învăţământul primar
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la Programa -
Învăţământ preuniversitar
concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ probă de concurs/
Învăţământ Învăţământ Învăţă- Disciplina pentru
Nivelul de studii Învăţă-
universitar universitar mânt examenul naţional
Postul PROFILUL / DOMENIUL Nr. mânt
Nivel
crt. Specializarea
de lungă de scurtă post-
liceal de definitivare în
durată durată liceal învăţământ
Pedagogie – învăţători (studii efectuate în R. Moldova şi echivalate/recunoscute
ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 1. x
în Romania)
2. Intitutori x
3. Institutori - învăţământ primar x
4. Institutori - O limbă străină x Limba si literatura
5. Institutori (învăţământ primar) - O limbă străină x română, elemente de
6. Institutori - Muzică x pedagogie şcolară şi
elemente de didactică
7. Institutori - Educaţie fizică x
generală aplicate
8. Institutori - Desen x disciplinelor din
9. Institutori - Ecologie x învăţământul primar
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 10. Institutori - Arte plastice x (programa pentru concurs
11. Institutori - Religie ortodoxă x aprobată prin ordinul
12. Institutori - Religie romano-catolică x ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi
Învăţător/ 13. Institutori - Religie reformată x sportului nr. 5620 / 2010)
Învăţământ Institutor pentru 14. Institutori - Cultură fizică - euritmie x /
primar/ învăţământul 15. Institutori - Învăţământ preşcolar şi primar x Limba și literatura
Învăţământ primar/ 16. Institutori – învăţământ preprimar şi primar x română și
special Profesor pentru 17. Institutori - Limba rromani x matematică, metodica
primar * învăţământul 18. Institutori - Educator de psihopedagogie specială x predării acestora,
primar 19. Educator şi psihopedagogie specială (promoţia 2003) x pedagogie școlară și
20. Institutori - învăţământ primar x elemente de
PEDAGOGIE 21. Institutori - Învăţământ preşcolar şi primar x psihologie a educației
22. Institutori – învăţământ preprimar şi primar x (învăţământ primar
în limba română)
23. Învăţător x x (programa pentru
24. Educatoare - Învăţător x x examenul naţional de
25. Învăţător - Educatoare x x definitivare în învăţământ
26. Cântăreţi bisericeşti - Învăţători x x aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei şi
27. Învăţători - Cântăreţi bisericeşti x x cercetării ştiinţifice nr.
PEDAGOGIC**
28. Cantori - Învăţător x x 5558 / 2015)
29. Învăţător - maistru x x
30. Învăţătoare - maistră x x
31. Educator - Învăţător x
32. Învăţător - Educator x
* Învăţământ special primar în care se aplică curriculumul şcolii de masă. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 248 alin.
(5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare ori în cele prevăzute în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
**Absolvenţi ai liceelor pedagogice cu durata de 5 ani, fără menţionarea specializării pe diploma de absolvire, care au studiat, conform foii matricole/ anexei la diploma de absolvire, discipline specifice nivelului primar.

Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate de învăţător/institutor pentru învăţământul primar/profesor pentru învăţământul primar din unităţile de învăţământ sau la clase cu predare în limbile minorităţilor
naţionale, candidaţii susţin proba scrisă cu subiecte mixte, în pondere egală, din programele specifice pentru concurs de limba şi literatura română şi universal pentru copii şi metodica predării limbii şi literaturii române pentru
minorităţi în învăţământul primar şi de limba şi literatura maternă şi metodica predării limbii şi literaturii materne în învăţământul primar, aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575/2015 şi ordinul
ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620/2010.

Specializările absolvenţilor colegiilor universitare de institutori, cu durata studiilor de 3-4 ani, pe a căror diplomă de absolvire nu este înscrisă şi a doua specializare, dar au menţionată în foaia matricolă/suplimentul la
diplomă direcţia de studiu în a doua specializare: limba engleză, limba franceză, limba germană, limba maghaiară, limba rromani, muzică, desen, arte plastice sau educaţie fizică se asimilează următoarelor specializări:
„Institutori-O limbă străină”; „Institutori (învăţământ primar)-O limbă străină”; „Institutori-Limba rromani”; „Institutori-Muzică”; ”Institutori-Desen”; „Institutori-Arte plastice” sau „Institutori-Educaţie fizică”, iar aceşti
absolvenţi beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi institutorii cu a doua specializare.
Notă. La specializările nominalizate mai sus se adaugă:
(1) Specializarea „Învăţător-Educator” – absolvenţi ai Şcolii Postliceale Pedagogice „Băile Herculane”;
(2) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993;
(3) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare, de masterat) cu durata de cel puţin un an şi jumătate/cu minimum 90 de credite, aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale, care dau dreptul de a
profesa într-o nouă specializare – similară uneia dintre cele nominalizate mai sus şi programele de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice, în conformitate cu
prevederile art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
8

Absolvenţii cu diplomă ai liceului pedagogic, ai şcolii postliceale pedagogice sau ai unei şcoli echivalente având înscrise pe diploma de absolvire una din specializările din tabelul de mai sus şi
absolvenţii cu diplomă ai colegiului universitar pedagogic având înscrise pe diploma de absolvire una specializările din tabelul de mai sus, încadraţi în învăţământul primar, care au finalizat cu diplomă de
licenţă şi studii universitare lungă durată sau ciclul I de studii universitare de licenţă se încadrează în funcţia didactică de profesor pentru învăţământul primar.
Absolvenţii cu diplomă ai liceului pedagogic, ai şcolii postliceale pedagogice sau ai unei şcoli echivalente având înscrise pe diploma de absolvire una din specializările din tabelul de mai sus şi
absolvenţii cu diplomă ai colegiului universitar pedagogic având înscrise pe diploma de absolvire una specializările din tabelul de mai sus, care au finalizat cu diplomă şi studii universitare de scurtă durată
se încadrează în funcţia didactică de institutor pentru învăţământul primar.
Absolvenţii cu diplomă ai colegiului universitar pedagogic având înscrise pe diploma de absolvire una specializările din tabelul de mai sus se încadrează în funcţia didactică de institutor pentru
învăţământul primar
Absolvenţii cu diplomă ai unei instituţii de învăţământ superior şi ai unui curs specific în domeniul psihopedagogic şi metodic specific pentru învăţământul primar se încadrează în funcţia de
institutor pentru învăţământul primar.
Absolvenţii cu diplomă ai liceului pedagogic, ai şcolii postliceale pedagogice sau ai unei şcoli echivalente având înscrise pe diploma de absolvire una din specializările din tabelul de mai sus se
încadrează în funcţia de învăţător.
Disciplinele de examen pentru învăţământul primar în limbile minorităţilor pentru examenul naţional de definitvare în învăţământ, conform programelor pentru examenul naţional de definitivare
în învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558/2015 sunt:
 Limba si literatura română și universală pentru copii, lb. si lit. bulgară maternă, matematica, metodica predării acestora, pedagogie școlară și elemente de psihologie a educației
(învăţământ primar în limba bulgară)
 Limba si literatura română și universală pentru copii, lb. si lit. cehă maternă, matematica, metodica predării acestora, pedagogie școlară și elemente de psihologie a educației
(învăţământ primar în limba cehă)
 Limba si literatura română și universală pentru copii, lb. si lit. croată maternă, matematica, metodica predării acestora, pedagogie școlară și elemente de psihologie a educației
(învăţământ primar în limba croată)
 Limba si literatura română și universală pentru copii, lb. si lit. germană maternă, matematica, metodica predării acestora, pedagogie școlară și elemente de psihologie a educației
(învăţământ primar în limba germană)
 Limba si literatura română și universală pentru copii, lb. si lit. italiană maternă, matematica, metodica predării acestora, pedagogie școlară și elemente de psihologie a educației
(învăţământ primar în limba italiană)
 Limba si literatura română și universală pentru copii, lb. si lit. maghiară maternă, matematica, metodica predării acestora, pedagogie școlară și elemente de psihologie a educației
(învăţământ primar în limba maghiară)
 Limba si literatura română și universală pentru copii, lb. si lit. polonă maternă, matematica, metodica predării acestora, pedagogie școlară și elemente de psihologie a educației
(învăţământ primar în limba polonă)
 Limba si literatura română și universală pentru copii, lb. si lit. rromani maternă, matematica, metodica predării acestora, pedagogie școlară și elemente de psihologie a educației
(învăţământ primar în limba rromani)
 Limba si literatura română și universală pentru copii, lb. si lit. sârbă maternă, matematica, metodica predării acestora, pedagogie școlară și elemente de psihologie a educației
(învăţământ primar în limba sârbă)
 Limba si literatura română și universală pentru copii, lb. si lit. slovacă maternă, matematica, metodica predării acestora, pedagogie școlară și elemente de psihologie a educației
(învăţământ primar în limba slovacă)
 Limba si literatura română și universală pentru copii, lb. si lit. turcă maternă, matematica, metodica predării acestora, pedagogie școlară și elemente de psihologie a educației
(învăţământ primar în limba turcă)
 Limba si literatura română și universală pentru copii, lb. si lit. ucraineană maternă, matematica, metodica predării acestora, pedagogie școlară și elemente de psihologie a educației
(învăţământ primar în limba ucraineană).
9
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi Programa -
Învăţământ preuniversitar
de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ probă de concurs/
Disciplina pentru
Domeniul pentru Nivelul de studii Studii
Nr. examenul naţional de
Nivel Postul Domeniul fundamental studiile universitare
crt. definitivare în
universitare de licenţă Specializarea de licenţă
învăţământ
Limba si literatura
română, elemente
de pedagogie
şcolară şi elemente
de didactică
generală aplicate
disciplinelor din
învăţământul
primar
(programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
Învăţător/ ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi
Învăţământ Institutor pentru
sportului nr. 5620 / 2010)
primar/ învăţământul ŞTIINŢE SOCIALE ŞI
ŞTIINŢE ALE /
Învăţământ primar/ POLITICE / ŞTIINŢE 33. Pedagogia
2 învăţământului primar şi preşcolar x Limba și literatura
SOCIALE EDUCAŢIEI
special Profesor pentru română și
primar * învăţământul matematică,
primar metodica predării
acestora, pedagogie
școlară și elemente
de psihologie a
educației
(învăţământ primar
în limba română)
(programa pentru examenul
naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
2015)
* Învăţământ special primar în care se aplică curriculumul şcolii de masă. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile
prevăzute de art. 248 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare ori în cele în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul
preuniversitar.

Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate de învăţător/institutor pentru învăţământul primar/profesor pentru învăţământul primar din unităţile de învăţământ sau la clase cu predare în
limbile minorităţilor naţionale, candidaţii susţin proba scrisă cu subiecte mixte, în pondere egală, din programele specifice pentru concurs de limba şi literatura română şi universal pentru copii şi metodica
predării limbii şi literaturii române pentru minorităţi în învăţământul primar şi de limba şi literatura maternă şi metodica predării limbii şi literaturii materne în învăţământul primar, aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575/2015.

Absolvenţii studiilor universitare de licenţă cu specializarea „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar”, care au menţionată în foaia matricolă/suplimentul la diplomă direcţia de studiu în a
doua specializare: limba engleză, limba franceză, limba germană, limba maghaiară, limba rromani, se asimilează următoarelor specializări: „Institutori-O limbă străină”; „Institutori (învăţământ primar)-O
limbă străină”; „Institutori-Limba rromani”, iar aceşti absolvenţi beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi institutorii cu a doua specializare.
10
Absolvenţii cu diplomă ai ciclului I de studii universitare licenţă cu specializarea „Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar” se încadrează în funcţia didactică de profesor pentru învăţământ
preşcolar.
Disciplinele de examen pentru învăţământul primar în limbile minorităţilor pentru examenul naţional de definitvare în învăţământ, conform programelor pentru examenul naţional de definitivare
în învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5558/2015 sunt:
 Limba si literatura română și universală pentru copii, lb. si lit. bulgară maternă, matematica, metodica predării acestora, pedagogie școlară și elemente de psihologie a educației
(învăţământ primar în limba bulgară)
 Limba si literatura română și universală pentru copii, lb. si lit. cehă maternă, matematica, metodica predării acestora, pedagogie școlară și elemente de psihologie a educației
(învăţământ primar în limba cehă)
 Limba si literatura română și universală pentru copii, lb. si lit. croată maternă, matematica, metodica predării acestora, pedagogie școlară și elemente de psihologie a educației
(învăţământ primar în limba croată)
 Limba si literatura română și universală pentru copii, lb. si lit. germană maternă, matematica, metodica predării acestora, pedagogie școlară și elemente de psihologie a educației
(învăţământ primar în limba germană)
 Limba si literatura română și universală pentru copii, lb. si lit. italiană maternă, matematica, metodica predării acestora, pedagogie școlară și elemente de psihologie a educației
(învăţământ primar în limba italiană)
 Limba si literatura română și universală pentru copii, lb. si lit. maghiară maternă, matematica, metodica predării acestora, pedagogie școlară și elemente de psihologie a educației
(învăţământ primar în limba maghiară)
 Limba si literatura română și universală pentru copii, lb. si lit. polonă maternă, matematica, metodica predării acestora, pedagogie școlară și elemente de psihologie a educației
(învăţământ primar în limba polonă)
 Limba si literatura română și universală pentru copii, lb. si lit. rromani maternă, matematica, metodica predării acestora, pedagogie școlară și elemente de psihologie a educației
(învăţământ primar în limba rromani)
 Limba si literatura română și universală pentru copii, lb. si lit. sârbă maternă, matematica, metodica predării acestora, pedagogie școlară și elemente de psihologie a educației
(învăţământ primar în limba sârbă)
 Limba si literatura română și universală pentru copii, lb. si lit. slovacă maternă, matematica, metodica predării acestora, pedagogie școlară și elemente de psihologie a educației
(învăţământ primar în limba slovacă)
 Limba si literatura română și universală pentru copii, lb. si lit. turcă maternă, matematica, metodica predării acestora, pedagogie școlară și elemente de psihologie a educației
(învăţământ primar în limba turcă)
 Limba si literatura română și universală pentru copii, lb. si lit. ucraineană maternă, matematica, metodica predării acestora, pedagogie școlară și elemente de psihologie a educației
(învăţământ primar în limba ucraineană).
11
Aria curriculară: LIMBĂ ŞI COMUNICARE (**)
Disciplinele: Limba şi literatura română; Limbi clasice; Limbi străine/materne; Literatura universală; Comunicare profesională
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la Programa -
Învăţământ preuniversitar
concursurile de titularizare în învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ probă de concurs/
Disciplina pentru
Post/Catedră Învăţământ universitar
Nr. de lungă de scurtă examenul naţional de
(Disciplina principală PROFILUL / DOMENIUL
Nivel crt. durată durată definitivare în
de încadrare) Specializarea
învăţământ
1. Limba şi literatura română x
2. Limba şi literatura română*** x
3. Limba română x
4. Literatura universală şi comparată x
5. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura străină/maternă x
6. Limba şi literatura străină/maternă - Literatura universală şi comparată x
7. Literatura universală şi comparată - Limba străină/maternă x
8. Limba străină/maternă - Literatura universală şi comparată x
9. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura română x
10. Limba şi literatură română - Literatura universală şi comparată x
11. Filologie x
LIMBA ŞI
12. Filologie clasică x
LITERATURA
13. Filologie clasică (limba latină - limba greacă veche) x
ROMÂNĂ
14. Filologie clasică – Limba şi literatura română x
(programa pentru concurs
15. Filologie clasică (limba latină - limba greacă veche) – Limba şi literatura română x
aprobată prin ordinul
16. Filologie clasică – Limba şi literatura străină/maternă x ministrului educaţiei,
17. Limba şi literatura română - Limba şi literatura străină/maternă x cercetării, tineretului şi
18. Limba şi literatura română - Limba străină/maternă x sportului nr. 5620 / 2010)
19. Limba română – Limba străină/maternă x /
Învăţământ 20. Limba şi literatura română - Balcanologie x LIMBA ŞI
21. Limba şi literatura română - Filologie balcanică x LITERATURA
liceal /
Limba şi literatura 22. Limba şi literatura română - Limbi balcanice (sârbă, croată, bulgară) x ROMÂNĂ
Învăţământ FILOLOGIE
română 23. Limba şi literatura română - Etnologie x (SPECIALITATE ŞI
profesional/ 24. Biblioteconomie - Limba şi literatura română x DIDACTICA
Învăţământ 25. Bibliologie şi biblioteconomie - Limba şi literatura română x SPECIALITĂŢII),
gimnazial 26. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura română x ELEMENTE DE
27. Limba străină/maternă - Limba şi literatura română x PEDAGOGIE ŞI
28. Limba străină/maternă - Limba română x PSIHOLOGIE
(programele pentru
29. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura română x
examenul naţional de
30. Limba maghiară - Limba şi literatura română x definitivare în învăţământ
31. Limba şi literatura română - Limba latină x aprobate prin ordinul
32. Limba şi literatura română - Bibliologie x ministrului educaţiei şi
33. Limba şi literatura română - Bibliologie şi ştiinţa informării x cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
34. Limba şi literatura română - Bibliologie şi biblioteconomie x
35. Limba şi literatura română - Comunicare şi relaţii publice x
36. Limba şi literatura română - Ştiinţa imaginii x
37. Limba română - Limba şi literatura străină/maternă x
38. Limba şi literatura străină/maternă - Limba română x
39. Limba şi literatura română - Istorie x
40. Limba română în sincronie şi diacronie. Probleme controversate*** x
41. Filosofie - Limba şi literatura română x
FILOSOFIE
42. Pedagogie – Limba şi literatura română x
ISTORIE 43. Istorie – Limba şi literatura română x
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 44. Pedagogie – Limba şi literatura română x
12
45. Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura română) x
46. Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura română – Limba şi literatura franceză) x
47. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura română x
48. Teologie ortodoxă didactică – Limba şi literatura română x
49. Teologie ortodoxă didactică – Litere (Limba şi literatura română) x
50. Teologie greco-catolică - Litere (Limba şi literatura română) x
Limba şi literatura 51. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura română x
TEOLOGIE
română 52. Teologie romano-catolică - Litere (Limba şi literatura română) x
53. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura română x
54. Teologie reformată - Litere (Limba şi literatura română) x
55. Teologie baptistă - Litere (Limba şi literatura română) x
56. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura română x
57. Teologie adventistă - Litere (Limba şi literatura română) x
58. Teologie adventistă didactică - Limba şi literatura română x
59. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura engleză x
60. Limba şi literatura engleză - Literatura universală şi comparată x
61. Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză x
62. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română x
LIMBA ŞI
63. Limba engleză - Limba română x LITERATURA
1. Limba şi literatura română 64. Limba română – Limba engleză x ROMÂNĂ
FILOLOGIE 65. Limba şi literatura engleză - Limba română x (programa pentru concurs
2. Limba şi literatura
Limba română - Limba şi literatura engleză aprobată prin ordinul
română - Limba engleză (*) 66. x
ministrului educaţiei,
67. Limba engleză - Limba şi literatura română x cercetării, tineretului şi
68. Limba şi literatura română - Limba engleză x sportului nr. 5620 / 2010)
69. Limba şi literatura română – Studii americane x /
Învăţământ LIMBA ŞI
70. Filologie clasică – Limba şi literatura engleză x
liceal/ LITERATURA
71. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura franceză x ROMÂNĂ
Învăţământ
72. Limba şi literatura franceză - Literatura universală şi comparată x (SPECIALITATE ŞI
profesional/ DIDACTICA
Învăţământ 73. Limba şi literatura română - Limba şi literatura franceză x
SPECIALITĂŢII),
gimnazial 74. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română x ELEMENTE DE
1. Limba şi literatura română 75. Limba franceză - Limba română x PEDAGOGIE ŞI
FILOLOGIE 76. Limba română – Limba franceză x PSIHOLOGIE
2. Limba şi literatura 77. Limba şi literatura franceză - Limba română x (programele pentru
română - Limba franceză (*) examenul naţional de
78. Limba română - Limba şi literatura franceză x definitivare în învăţământ
79. Limba franceză - Limba şi literatura română x aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi
80. Limba şi literatura română - Limba franceză x cercetării ştiinţifice nr.
81. Filologie clasică – Limba şi literatura franceză x 5558 / 2015)
TEOLOGIE 82. Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura română – Limba şi literatura franceză) x
83. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura germană x
84. Limba şi literatura germană - Literatura universală şi comparată x
85. Limba şi literatura română - Limba şi literatura germană x
1. Limba şi literatura română 86. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română x
87. Limba germană - Limba română x
2. Limba şi literatura română - Limba
FILOLOGIE 88. Limba română – Limba germană x
germană (*)
89. Limba şi literatura germană - Limba română x
90. Limba română - Limba şi literatura germană x
91. Limba germană - Limba şi literatura română x
92. Limba şi literatura română - Limba germană x
93. Filologie clasică – Limba şi literatura germană x
1. Limba şi literatura română- Limba 94. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura română x
maghiară-maternă (*) 95. Limba şi literatura română - Limba şi literatura maghiară x
FILOLOGIE
2. Limba şi literatura română 96. Filologie clasică – Limba şi literatura maghiară x
13
97. Limba şi literatura română x
98. Limba română x
99. Literatura universală şi comparată x
100. Limba şi literatura română - Limba şi literatura străină/maternă x
101. Limba română - Limba şi literatura străină/maternă x
102. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura română x
103. Limba şi literatura străină/maternă - Limba română x
104. Limba română - Limba străină/maternă x
105. Limba străină/maternă - Limba română x
FILOLOGIE 106. Limba şi literatura română - Istorie x
Limba şi literatura română 107. Biblioteconomie x x
108. Bibliologie x
109. Bibliologie şi biblioteconomie x LIMBA ŞI
110. Bibliologie şi știința informării x LITERATURA
111. Bibliologie şi știința informării*** x ROMÂNĂ
112. Biblioteconomie şi știința informării*** x
(programa pentru
concurs aprobată prin
113. Bibliologie şi muzeologie x x ordinul ministrului
Învăţământ 114. Știința informării şi comunicării x educaţiei, cercetării,
115. Știința informării*** x tineretului şi sportului
profesional/
nr. 5620 / 2010)
Învăţământ FILOSOFIE 116. Psihopedagogie specială, secundar limba şi literatura română x
/
gimnazial 117. Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză x LIMBA ŞI
118. Limba română - Limba şi literatura engleză x LITERATURA
ROMÂNĂ
119. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română x (SPECIALITATE
1. Limba şi literatura română
120. Limba şi literatura engleză - Limba română x ŞI DIDACTICA
FILOLOGIE SPECIALITĂŢII),
2. Limba şi literatura 121. Limba română - Limba engleză x
română - Limba engleză (*) ELEMENTE DE
122. Limba engleză - Limba română x PEDAGOGIE ŞI
123. Limba engleză - Limba şi literatura română x PSIHOLOGIE
(programele pentru
124. Limba şi literatura română - Limba engleză x examenul naţional de
definitivare în învăţământ
125. Limba română - Limba şi literatura franceză x aprobate prin ordinul
126. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română x ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr.
1. Limba şi literatura română 127. Limba şi literatura franceză - Limba română x 5558 / 2015)
FILOLOGIE 128. Limba română - Limba franceză x
2. Limba şi literatura
română - Limba franceză (*) 129. Limba franceză - Limba română x
130. Limba franceză - Limba şi literatura română x
131. Limba şi literatura română - Limba franceză x
132. Limba română - Limba şi literatura germană x
133. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română x
Învăţământ 1. Limba şi literatura română 134. Limba şi literatura germană - Limba română x
profesional/
FILOLOGIE 135. Limba română - Limba germană x
Învăţământ 2. Limba şi literatura română -
136. Limba germană - Limba română x
gimnazial Limba germană (*)
137. Limba germană - Limba şi literatura română x
138. Limba şi literatura română - Limba germană x
14
139. Filologie clasică (limba latină - limba greacă veche) x
140. Limbi clasice x
141. Limba şi literatura română - Limba latină x
142. Limba şi literatura română - Limba şi literatura latină x
143. Limbă străină/maternă – Limbi clasice (limba latină – limba greacă veche) x
LIMBA LATINĂ
144. Limbi clasice (limba latină – limba greacă veche) - Limbă străină/maternă x
145. Limbă şi literatură străină/maternă – Limbi clasice (limba latină – limba greacă veche) x
(programa pentru concurs aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
146. Limbi clasice (limba latină – limba greacă veche) - Limbă şi literatură străină/maternă x
tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
147. Limba şi literatura latină (Limbă clasică) – Limbă şi literatură străină/maternă x
FILOLOGIE /
1. Limba latină1 ) 148. Limbă şi literatură străină/maternă - Limba şi literatura latină (Limbă clasică) x
LIMBA ŞI
149. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura latină x LITERATURA
2. Limba latină - 150. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura latină x LATINĂ
Elemente de limbă 151. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura latină x (SPECIALITATE ŞI
latină şi de cultură 152. Limba şi literatura italiană - Limba şi literatura latină x DIDACTICA
romanică 153. Limba şi literatura spaniolă - Limba şi literatura latină x SPECIALITĂŢII),
154. Filologie clasică (limba latină - limba greacă veche) – Limba şi literatura română x ELEMENTE DE PEDAGOGIE
155. Filologie clasică (limba latină - limba greacă veche) – Limba şi literatura străină/maternă x ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional
156. Lingvistică romanică* x de definitivare în învăţământ aprobate
157. Teologie ortodoxă - Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x prin ordinul ministrului educaţiei şi
TEOLOGIE 158. Teologie ortodoxă didactică - Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
159. Teologie romano – catolică didactică – Limba latină x
160. Istorie - Limba şi literatura latină x
ISTORIE 161. Istorie – Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x
FILOSOFIE 162. Filosofie – Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x
163. Filologie clasică (limba latină - limba greacă veche) x LIMBA GREACĂ VECHE
164. Limbi clasice x (ELINĂ)
Învăţământ
165. Limbă străină/maternă – Limbi clasice (limba latină – limba greacă veche) x (programa pentru concurs aprobată
liceal/ prin ordinul ministrului educaţiei,
166. Limbi clasice (limba latină – limba greacă veche) - Limbă străină/maternă x
Învăţământ FILOLOGIE cercetării, tineretului şi sportului nr.
167. Limbă şi literatură străină/maternă – Limbi clasice (limba latină – limba greacă veche) x
profesional/ 5620 / 2010)
168. Limbi clasice (limba latină – limba greacă veche) - Limbă şi literatură străină/maternă x
Învăţământ /
169. Filologie clasică (limba latină - limba greacă veche) – Limba şi literatura română x
gimnazial LIMBA ŞI
Limba greacă veche 170. Filologie clasică (limba latină - limba greacă veche) – Limba şi literatura străină/maternă x LITERATURA
171. Teologie ortodoxă - Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x ELINĂ (SPECIALITATE ŞI
TEOLOGIE 172. Teologie ortodoxă didactică - Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x DIDACTICA
ISTORIE 173. Istorie – Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE PEDAGOGIE
ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional
FILOSOFIE 174. Filosofie – Filologie clasică (limba latină – limba greacă veche) x
de definitivare în învăţământ aprobate
prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015
175. Limba şi literatura română - Limba şi literatura neogreacă x LIMBA ŞI LITERATURA
176. Limba şi literatura neogreacă - Limba şi literatura română x NEOGREACĂ
177. Limba şi literatura neogreacă - Limba şi literatura străină/maternă x (programa pentru concurs aprobată prin
178. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura neogreacă x ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
/
LIMBA ŞI LITERATURA
Limba neogreacă FILOLOGIE NEOGREACĂ
(SPECIALITATE ŞI
179. Filologie clasică – Limba şi literatura neogreacă x DIDACTICA
SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE PEDAGOGIE
ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional
de definitivare în învăţământ aprobate
prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015

1)
În învăţământul gimnazial:
- absolvenţii învăţământului superior care au înscrisă pe diplomă una din specializările limba română sau limba şi literatura română îşi pot completa norma didactică şi cu ore de limba latină;
- absolvenţii învăţământului superior cu specializări care le conferă dreptul de a preda limba latină îşi pot completa norma didactică şi cu ore de limba şi literatura română.
15
180. Limba şi literatura română - Limba şi literatura neogreacă x LIMBA ŞI LITERATURA
181. Limba şi literatura neogreacă - Limba şi literatura română x NEOGREACĂ MATERNĂ
182. Limba şi literatura neogreacă - Limba şi literatura străină/maternă x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul
183. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura neogreacă x ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 /
Învăţământ 2015)
liceal/ /
Limba LIMBA ŞI LITERATURA
Învăţământ FILOLOGIE
neogreacă NEOGREACĂ MATERNĂ
profesional/
Învăţământ 184. Filologie clasică – Limba şi literatura neogreacă x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
gimnazial SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015
185. Limba şi literatura bulgară x LIMBA ŞI LITERATURA
186. Limba şi literatura română - Limbi balcanice (bulgară) x BULGARĂ MATERNĂ
187. Limbi balcanice (bulgară) - Limba şi literatura română x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul
Învăţământ 188. Limba şi literatura bulgară - Limba şi literatura română x ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 /
liceal/ 189. Limba şi literatura română - Limba şi literatura bulgară x 2015)
Învăţământ Limba 190. Limba şi literatura bulgară - Limba şi literatura străină/maternă x /
profesional/ bulgară - FILOLOGIE 191. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura străină/maternă bulgară x LIMBA ŞI LITERATURA
Învăţământ maternă BULGARĂ MATERNĂ
gimnazial/ (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
Învăţământ SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
192. Filologie clasică – Limba şi literatura bulgară x PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
primar
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
193. Institutori - Limba bulgară x LIMBA ŞI LITERATURA
194. Institutori2) x BULGARĂ MATERNĂ
195. Institutori2) - învăţământ primar x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 /
196. Institutori (învăţământ primar) - Limba bulgară x
2015)
197. Institutori2) - Învăţământ preşcolar şi primar x
/
Limba 198. Institutori 2)– învăţământ preprimar şi primar x
Învăţământ Limba si literatura română și universală
bulgară – 199. Institutori 2)- învăţământ primar x pentru copii, lb. si lit. bulgară maternă,
primar Institutori 2)- Învăţământ preşcolar şi primar
maternă1) 200. x matematica, metodica predării acestora,
x pedagogie școlară și elemente de
PEDAGOGIE psihologie a educaţiei (învăţământ primar
201. Institutori 2)– învăţământ preprimar şi primar în limba bulgară)
(programa pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
202. Limba şi literatura română - Limbi balcanice (sârbă) x LIMBA ŞI LITERATURA
203. Limba şi literatura sârbă - Limba şi literatura străină/maternă x SÂRBĂ MATERNĂ
Învăţământ 204. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura sârbă x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul
205. Limba şi literatura sârbă şi croată - Limba şi literatura străină/maternă x ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 /
liceal/
206. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura sârbă şi croată x 2015)
Învăţământ
Limba /
profesional/
sârbă- FILOLOGIE LIMBA ŞI LITERATURA
Învăţământ SÂRBĂ MATERNĂ
maternă
gimnazial/ (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
Învăţământ 207. Filologie clasică – Limba şi literatura sârbă x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
primar PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
Orele de limba bulgară normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
1)

Absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori, cu durata studiilor de 3-4 ani, pe a căror diplomă de absolvire nu este înscrisă şi a doua specializare, dar au menţionată în foaia
2)

matricolă/suplimentul la diplomă direcţia de studiu în a doua specializare limba bulgară.


16
208. Institutori - Limba sârbă x LIMBA ŞI
209. Institutori2) x LITERATURA
210. Institutori2) - învăţământ primar x SÂRBĂ MATERNĂ
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE
211. Institutori (învăţământ primar) - Limba sârbă x (programa pentru concurs aprobată
prin ordinul ministrului educaţiei şi
212. Institutori2) - Învăţământ preşcolar şi primar x
cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015)
213. Institutori 2)– învăţământ preprimar şi primar x
/
214. Institutori 2)- învăţământ primar x Limba si literatura română
215. Institutori 2)- Învăţământ preşcolar şi primar x și universală pentru copii,
Învăţământ Limba sârbă- lb. si lit. sârbă maternă,
primar maternă1) matematica, metodica
predării acestora, pedagogie
școlară și elemente de
PEDAGOGIE psihologie a educației
216. Institutori 2)– învăţământ preprimar şi primar x (învăţământ primar în limba
sârbă)
(programa pentru examenul naţional
de definitivare în învăţământ
aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
Orele de limba sârbă normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
1)

Absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori, cu durata studiilor de 3-4 ani, pe a căror diplomă de absolvire nu este înscrisă şi a doua specializare, dar au menţionată în foaia
2)

matricolă/suplimentul la diplomă direcţia de studiu în a doua specializare limba sârbă.


17
217. Limba şi literatura maghiară x
218. Limba şi literatura maghiară – Istorie x
219. Limba şi literatura maghiară – Limba şi literatura română x
220. Limba şi literatura maghiară – Limba şi literatura străină/maternă x
221. Limba şi literatura maghiară – Limba străină/maternă x
222. Limba şi literatura maghiară – Etnologie maghiară x
223. Limba şi literatura maghiară – Etnologie x
224. Limba şi literatura maghiară – Etnografie x
225. Limba şi literatura străină/maternă – Limba şi literatura maghiară x
FILOLOGIE 226. Limba străină/maternă – Limba şi literatura maghiară x
227. Limba şi literatura română - Limba şi literatura maghiară x
228. Etnologie maghiară - Limba şi literatura maghiară x
Învăţământ 229. Etnologie - Limba şi literatura maghiară x
liceal/ 230. Etnografie - Limba şi literatura maghiară x
Învăţământ 231. Limbi şi literaturi străine (maghiară) x
Limba maghiară-
profesional/ 232. Traducători (maghiară) x
maternă
Învăţământ 233. Traducere – Interpretariat (maghiară) x
gimnazial/ 234. Traducere şi interpretare (maghiară) x LIMBA ŞI
Învăţământ 235. Filologie clasică – Limba şi literatura maghiară x LITERATURA
primar ISTORIE 236. Istorie – Limba şi literatura maghiară x MAGHIARĂ
GEOGRAFIE 237. Geografie – Limba şi literatura maghiară x MATERNĂ
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 238. Pedagogie - Limba şi literatura maghiară x (programa pentru
concurs aprobată prin
FILOSOFIE 239. Pedagogie - Limba şi literatura maghiară x ordinul ministrului
240. Teologie romano-catolică – Limba şi literatura maghiară x educaţiei şi cercetării
241. Teologie romano-catolică –Litere (Limba şi literatura maghiară) x ştiinţifice nr. 5575 /
2015)
242. Teologie romano-catolică didactică – Limba şi literatura maghiară x
/
243. Teologie greco-catolică – Limba şi literatura maghiară x
TEOLOGIE LIMBA ŞI
244. Teologie greco-catolică didactică – Limba şi literatura maghiară x LITERATURA
245. Teologie reformată didactică - Limba şi literatura maghiară x MAGHIARĂ
246. Teologie reformată – Litere (Limba şi literatura maghiară) x MATERNĂ
247. Teologie reformată - Limba şi literatura maghiară x (SPECIALITATE
ŞI DIDACTICA
Învăţământ
SPECIALITĂŢII),
profesional/ ELEMENTE DE
Învăţământ Limba maghiară- PEDAGOGIE ŞI
FILOLOGIE 248. Limba şi literatura maghiară x
gimnazial/ maternă PSIHOLOGIE
Învăţământ (programele pentru
examenul naţional de
primar definitivare în învăţământ
1. Limba maghiară- 249. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura română x aprobate prin ordinul
maternă – Limba şi ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr.
literatura română (*) FILOLOGIE 250. Limba şi literatura română - Limba şi literatura maghiară x 5558 / 2015)

2. Limba maghiară-maternă 251. Filologie clasică – Limba şi literatura maghiară x


1. Limba maghiară- 252. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura engleză x
maternă – Limba engleză(*)
Învăţământ FILOLOGIE
253. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura maghiară x
liceal/
2. Limba maghiară-maternă
Învăţământ
1. Limba maghiară- 254. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura franceză x
profesional/
maternă – Limba
Învăţământ
franceză(*) FILOLOGIE
gimnazial 255. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura maghiară x
2. Limba maghiară-maternă
1. Limba maghiară- 256. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura germană x
maternă – Limba
germană(*) FILOLOGIE
257. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura maghiară x
2. Limba maghiară-maternă
18

258. Institutori - Limba maghiară x LIMBA ŞI


259. Institutori2) x LITERATURA
260. Institutori2) - învăţământ primar x MAGHIARĂ MATERNĂ
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE
261. Institutori (învăţământ primar) - Limba maghiară x (programa pentru concurs aprobată
prin ordinul ministrului educaţiei şi
262. Institutori2) - Învăţământ preşcolar şi primar x
cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015)
263. Institutori 2)– învăţământ preprimar şi primar x
/
264. Institutori 2)- învăţământ primar x Limba si literatura română
265. Institutori 2)- Învăţământ preşcolar şi primar x și universală pentru copii,
Limba x
Învăţământ lb. si lit. maghiară maternă,
maghiară-
primar matematica, metodica
maternă1)
predării acestora, pedagogie
școlară și elemente de
PEDAGOGIE psihologie a educaţiei
266. Institutori 2)– învăţământ preprimar şi primar (învăţământ primar în limba
maghiară)
(programa pentru examenul naţional
de definitivare în învăţământ
aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
Orele de limba sârbă normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
1)

Absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori, cu durata studiilor de 3-4 ani, pe a căror diplomă de absolvire nu este înscrisă şi a doua specializare, dar au menţionată în foaia
2)

matricolă/suplimentul la diplomă direcţia de studiu în a doua specializare limba maghiară.


19
267. Limba şi literatura cehă x
268. Limba cehă x
269. Limba şi literatura cehă - Limba şi literatura română x
270. Limba şi literatura română – Limba şi literatura cehă x
271. Limba şi literatura cehă - Limba şi literatura străină/maternă x
272. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura cehă x
273. Limba şi literatura cehă – Limba română x
274. Limba română - Limba şi literatura cehă x
275. Limba cehă - Limba şi literatura română x
276. Limba şi literatura română - Limba cehă x
277. Limba cehă - Limba şi literatura străină/maternă x
FILOLOGIE 278. Limba şi literatura străină/maternă - Limba cehă x
279. Limba şi literatura cehă - Limba străină/maternă x
280. Limba străină/maternă - Limba şi literatura cehă x
281. Limba cehă – Limba străină/maternă x
Învăţământ 282. Limba străină/maternă - Limba cehă x
liceal/ 283. Limbi moderne aplicate (cehă) x LIMBA ŞI
Învăţământ 284. Limbi moderne aplicate (cehă – limbă străină/maternă) x LITERATURA
profesional/ Limba cehă- 285. Limbi şi literaturi străine (cehă) x CEHĂ MATERNĂ
Învăţământ maternă 286. Traducători (cehă) x (programa pentru concurs
gimnazial/ 287. Traducere – Interpretariat (cehă) x aprobată prin ordinul
Învăţământ ministrului educaţiei şi
288. Traducere şi interpretare (cehă) x cercetării ştiinţifice nr. 5575
primar 289. Biblioteconomie – Limba şi literatura cehă x / 2015)
290. Filologie clasică – Limba şi literatura cehă x /
GEOGRAFIE 291. Geografie – Limba şi literatura cehă x LIMBA ŞI
ISTORIE 292. Istorie – Limba şi literatura cehă x LITERATURA
293. Teologie reformată - Limba şi literatura cehă x CEHĂ MATERNĂ
294. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura cehă x (SPECIALITATE
295. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura cehă x ŞI DIDACTICA
296. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura cehă x SPECIALITĂŢII),
TEOLOGIE ELEMENTE DE
297. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura cehă x
298. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura cehă x PEDAGOGIE ŞI
299. Teologie baptistă - Limba şi literatura cehă x PSIHOLOGIE
(programele pentru
300. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura cehă x examenul naţional de
JURNALISTICĂ / ŞTIINŢELE definitivare în învăţământ
301. Jurnalistică - Limba şi literatura cehă x aprobate prin ordinul
COMUNICĂRII ministrului educaţiei şi
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 302. Pedagogie - Limba cehă x cercetării ştiinţifice nr. 5558
/ 2015)
FILOSOFIE 303. Pedagogie - Limba cehă x
304. Limba şi literatura cehă x
305. Limba cehă x
306. Limba şi literatura cehă – Limba şi literatura străină/maternă x
307. Limba cehă – Limba şi literatura străină/maternă x
308. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura cehă x
Învăţământ 309. Limba şi literatura străină/maternă - Limba cehă x
gimnazial/ 310. Limba cehă – Limba străină/maternă x
Învăţământ Limba cehă- 311. Limba străină/maternă - Limba cehă x
FILOLOGIE
profesional/ maternă 312. Limba şi literatura cehă – Limba şi literatura română x
Învăţământ 313. Limba cehă – Limba şi literatura română x
primar 314. Limba şi literatura română - Limba şi literatura cehă x
315. Limba şi literatura română - Limba cehă x
316. Limba şi literatura cehă – Limba română x
317. Limba cehă – Limba română x
318. Limba română - Limba şi literatura cehă x
319. Limba română - Limba cehă x
20
320. Institutori - Limba cehă x LIMBA ŞI
321. Institutori2) x LITERATURA
322. Institutori2) - învăţământ primar x CEHĂ MATERNĂ
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE
323. Institutori (învăţământ primar) - Limba cehă x (programa pentru concurs aprobată
prin ordinul ministrului educaţiei şi
324. Institutori2) - Învăţământ preşcolar şi primar x
cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015)
325. Institutori 2)– învăţământ preprimar şi primar x
/
326. Institutori 2)- învăţământ primar x Limba si literatura română
327. Institutori 2)- Învăţământ preşcolar şi primar x și universală pentru copii,
Învăţământ Limba cehă- lb. si lit. cehă maternă,
primar maternă1) matematica, metodica
predării acestora, pedagogie
școlară și elemente de
PEDAGOGIE psihologie a educaţiei
328. Institutori 2)– învăţământ preprimar şi primar x (învăţământ primar în limba
cehă)
(programa pentru examenul naţional
de definitivare în învăţământ
aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
Orele de limba cehă normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
1)

Absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori, cu durata studiilor de 3-4 ani, pe a căror diplomă de absolvire nu este înscrisă şi a doua specializare, dar au menţionată în foaia
2)

matricolă/suplimentul la diplomă direcţia de studiu în a doua specializare limba cehă.


21
329. Limba şi literatura croată x
330. Limba croată x
331. Limba şi literatura croată - Limba şi literatura română x
332. Limba şi literatura română – Limba şi literatura croată x
333. Limba şi literatura română – Limbi balcanice (croată) x
334. Limba şi literatura croată - Limba şi literatura străină/maternă x
335. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura croată x
336. Limba şi literatura croată – Limba română x
337. Limba română - Limba şi literatura croată x
338. Limba croată - Limba şi literatura română x
339. Limba şi literatura română - Limba croată x
340. Limba croată - Limba şi literatura străină/maternă x
341. Limba şi literatura străină/maternă - Limba croată x
FILOLOGIE
342. Limba şi literatura croată - Limba străină/maternă x
343. Limba străină/maternă - Limba şi literatura croată x
344. Limba croată – Limba străină/maternă x
345. Limba străină/maternă - Limba croată x
Învăţământ Limbi moderne aplicate (croată)
346. x LIMBA ŞI
liceal /
347. Limbi moderne aplicate (croată – limbă străină/maternă) x LITERATURA
Învăţământ
348. Limbi şi literaturi străine (croată) x CROATĂ
profesional/ Limba croată-
349. Traducători (croată) x MATERNĂ
Învăţământ maternă
gimnazial/ 350. Traducere – Interpretariat (croată) x (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
Învăţământ 351. Traducere şi interpretare (croată) x ministrului educaţiei şi
primar 352. Limba şi literatura sârbă şi croată-Lima şi literatura străină/maternă x cercetării ştiinţifice nr. 5575
353. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura sârbă şi croată x / 2015)
354. Biblioteconomie – Limba şi literatura croată x /
355. Filologie clasică – Limba şi literatura croată x LIMBA ŞI
GEOGRAFIE 356. Geografie – Limba şi literatura croată x LITERATURA
ISTORIE 357. Istorie – Limba şi literatura croată x CROATĂ
358. Teologie reformată - Limba şi literatura croată x MATERNĂ
(SPECIALITATE ŞI
359. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura croată x
DIDACTICA
360. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura croată x SPECIALITĂŢII),
361. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura croată x ELEMENTE DE
TEOLOGIE
362. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura croată x PEDAGOGIE ŞI
363. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura croată x PSIHOLOGIE
(programele pentru
364. Teologie baptistă - Limba şi literatura croată x examenul naţional de
365. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura croată x definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul
JURNALISTICĂ / ŞTIINŢELE
366. Jurnalistică - Limba şi literatura croată x ministrului educaţiei şi
COMUNICĂRII cercetării ştiinţifice nr. 5558
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 367. Pedagogie - Limba croată x / 2015)
FILOSOFIE 368. Pedagogie - Limba croată x
369. Limba şi literatura croată x
370. Limba croată x
371. Limba şi literatura croată – Limba şi literatura străină/maternă x
372. Limba croată – Limba şi literatura străină/maternă x
373. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura croată x
Învăţământ 374. Limba şi literatura străină/maternă - Limba croată x
profesional/ 375. Limba croată – Limba străină/maternă x
Învăţământ Limba croată- 376. Limba străină/maternă - Limba croată x
FILOLOGIE
gimnazial/ maternă 377. Limba şi literatura croată – Limba şi literatura română x
Învăţământ 378. Limba croată – Limba şi literatura română x
primar 379. Limba şi literatura română - Limba şi literatura croată x
380. Limba şi literatura română - Limba croată x
381. Limba şi literatura croată – Limba română x
382. Limba croată – Limba română x
383. Limba română - Limba şi literatura croată x
384. Limba română - Limba croată x
22

385. Institutori - Limba croată x LIMBA ŞI


386. Institutori2) x LITERATURA
387. Institutori2) - învăţământ primar x CROATĂ MATERNĂ
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE
388. Institutori (învăţământ primar) - Limba croată x (programa pentru concurs aprobată
prin ordinul ministrului educaţiei şi
389. Institutori2) - Învăţământ preşcolar şi primar x
cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015)
390. Institutori 2)– învăţământ preprimar şi primar x
/
391. Institutori 2)- învăţământ primar x Limba si literatura română
392. Institutori 2)- Învăţământ preşcolar şi primar x și universală pentru copii,
Învăţământ Limba croată- lb. si lit. croată maternă,
primar maternă1) matematica, metodica
predării acestora, pedagogie
școlară și elemente de
PEDAGOGIE psihologie a educaţiei
393. Institutori 2)– învăţământ preprimar şi primar x (învăţământ primar în limba
croată)
(programa pentru examenul naţional
de definitivare în învăţământ
aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
Orele de limba croată normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
1)

Absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori, cu durata studiilor de 3-4 ani, pe a căror diplomă de absolvire nu este înscrisă şi a doua specializare, dar au menţionată în foaia
2)

matricolă/suplimentul la diplomă direcţia de studiu în a doua specializare limba croată.


23
394. Limba şi literatura engleză x
395. Limba şi literatura engleză*** x
396. Limba engleză x
397. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română x
398. Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză x
399. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura engleză x
400. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura maghiară x
401. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura străină/maternă x
402. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura engleză x
403. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura latină x
404. Limba şi literatura engleză – Limba română x
405. Limba română - Limba şi literatura engleză x
406. Limba engleză - Limba şi literatura română x
407. Limba şi literatura română - Limba engleză x
408. Limba engleză - Limba şi literatura străină/maternă x
409. Limba şi literatura străină/maternă - Limba engleză x
410. Limba şi literatura engleză - Limba străină/maternă x
411. Limba străină/maternă - Limba şi literatura engleză x LIMBA ŞI
412. Limba engleză – Limba străină/maternă x LITERATURA
413. Limba străină/maternă - Limba engleză x
414. Limba română - Limba engleză x ENGLEZĂ
415. Limba engleză - Limba română x (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
416. Limbi moderne aplicate (engleză) x ministrului educaţiei,
Învăţământ liceal / FILOLOGIE
417. Limbi moderne aplicate (engleză – limbă străină/maternă) x cercetării, tineretului şi
Învăţământ profesional/
Limba engleză 418. Limbi şi literaturi străine (engleză) x sportului nr. 5620 / 2010)
Învăţământ gimnazial / Învăţământ
special (deficienţe moderate sau uşoare)** 419. Limbi şi literaturi străine (engleză - limbă străină/maternă) x /
420. Traducători (engleză) x LIMBA ŞI
421. Traducători (engleză, limbă străină/maternă) x LITERATURA
422. Traducere – Interpretariat (engleză) x
ENGLEZĂ
423. Traducere – Interpretariat (engleză, limbă străină/maternă) x
424. Traducere şi interpretare (engleză) x
(SPECIALITATE
425. Traducere şi interpretare (engleză, limbă străină/maternă) x ŞI DIDACTICA
426. Biblioteconomie – Limba şi literatura engleză x SPECIALITĂŢII),
427. Bibliologie şi biblioteconomie - Limba şi literatura engleză x ELEMENTE DE
428. Limba engleză – Studii americane x PEDAGOGIE ŞI
429. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatură engleză x PSIHOLOGIE
430. Limba şi literatură engleză - Literatura universală şi comparată x (programele pentru
examenul naţional de
431. Literatura universală şi comparată - Limba engleză x definitivare în învăţământ
432. Limba engleză - Literatura universală şi comparată x aprobate prin ordinul
433. Studii americane x ministrului educaţiei şi
434. Limba şi literatura germană – Studii americane x cercetării ştiinţifice nr. 5558
/ 2015)
435. Limba şi literatură italiană – Studii americane x
436. Limba şi literatura spaniolă – Studii americane x
437. Filologie clasică – Limba şi literatura engleză x
438. Studii britanice si americane. Traductologie x
439. Didactica modernă a predarii limbilor (engleza)*** x
GEOGRAFIE 440. Geografie – Limba şi literatura engleză x
EDUCAŢIE FIZICĂ
441. Educaţie fizică şi sport – Limba şi literatura engleză x
ŞI SPORT
Învăţământ liceal/ Învăţământ Limba engleză – Geografie (*) GEOGRAFIE 442. Geografie – Limba şi literatura engleză x
profesional/
Limba engleză – Istorie (*) ISTORIE 443. Istorie – Limba şi literatura engleză x
Învăţământ gimnazial
Învăţământ liceal/Învăţământ 444. Istorie – Limba şi literatura engleză x
gimnazial / Învăţământ special
Limba engleză ISTORIE
(deficienţe moderate sau 445. Studii americane x
uşoare)**/Învăţământ profesional
Învăţământ liceal/ 1. Limba engleză- Limba 446. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura engleză x
Învăţământ gimnazial/ Învăţământ maghiară-maternă (*) FILOLOGIE
447. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura maghiară x
profesional 2. Limba engleză
24

448. Teologie reformată - Limba şi literatura engleză x


449. Teologie reformată - Litere (Limba şi literatura engleză) x
450. Teologie reformată didactică - Limba şi literatura engleză x
451. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura engleză x
452. Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura engleză) x
453. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura engleză x
454. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura engleză x
Limba engleză TEOLOGIE 455. Teologie romano-catolică - Litere (Limba şi literatura engleză) x
456. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura engleză x
457. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura engleză x
Învăţământ liceal / 458. Teologie greco-catolică - Litere (Limba şi literatura engleză) x
Învăţământ gimnazial / Învăţământ 459. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura engleză x
special (deficienţe moderate sau uşoare)**/ 460. Teologie baptistă - Limba şi literatura engleză x
Învăţământ profesional 461. Teologie baptistă - Litere (Limba şi literatura engleză) x
462. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura engleză x
JURNALISTICĂ / ŞTIINŢELE
463. Jurnalistică - Limba şi literatura engleză x
COMUNICĂRII LIMBA ŞI
LITERATURA
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 464. Pedagogie - Limba engleză x ENGLEZĂ
Limba engleză (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei,
FILOSOFIE 465. Pedagogie - Limba engleză x cercetării, tineretului şi
sportului nr. 5620 / 2010)
/
466. Limba şi literatura engleză x LIMBA ŞI
467. Limba engleză x LITERATURA
468. Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura străină/maternă x ENGLEZĂ
469. Limba engleză – Limba şi literatura străină/maternă x (SPECIALITATE ŞI
470. Limba şi literatura străină/maternă – Limba şi literatura engleză x DIDACTICA
SPECIALITĂŢII),
471. Limba şi literatura străină/maternă – Limba engleză x
ELEMENTE DE
472. Limba engleză – Limba străină/maternă x
Învăţământ gimnazial/Învăţământ PEDAGOGIE ŞI
473. Limba străină/maternă - Limba engleză x
special (deficienţe moderate sau uşoare)**/ Limba engleză FILOLOGIE PSIHOLOGIE
474. Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura română x (programele pentru
Învăţământ profesional
475. Limba engleză – Limba şi literatura română x examenul naţional de
476. Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză x definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul
477. Limba şi literatura română - Limba engleză x ministrului educaţiei şi
478. Limba şi literatura engleză – Limba română x cercetării ştiinţifice nr. 5558
479. Limba engleză – Limba română x / 2015)
480. Limba română - Limba şi literatura engleză x
481. Limba română - Limba engleză x
482. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura franceză x
483. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză x
484. Limba şi literatura franceză – Studii americane x
485. Limba şi literatura franceză - Limba engleză x
486. Limba şi literatura engleză - Limba franceză x
Învăţământ liceal / Limba franceză - Limba şi literatura engleză
1. Limba engleză – Limba 487. x
franceză (*) 488. Limba engleză - Limba şi literatura franceză x
Învăţământ gimnazial / Învăţământ FILOLOGIE
489. Limba engleză – Limba franceză x
special (deficienţe moderate sau uşoare)**/
2. Limba engleză 490. Limba franceză - Limba engleză x
Învăţământ profesional
491. Traducători (engleză, franceză) x
492. Traducere – Interpretariat (engleză, franceză) x
493. Traducere şi interpretare (engleză, franceză) x
494. Limbi moderne aplicate (engleză – franceză) x
495. Limbi moderne aplicate (engleză, franceză) x
25

496. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura engleză x


497. Limba şi literatura engleză - Literatura universală şi comparată x
498. Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză x
499. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română x
Învăţământ liceal/ Limba engleză - Limba română
1. Limba engleză – Limba şi 500. x
Învăţământ
literatura română (*) 501. Limba română – Limba engleză x
profesional/ FILOLOGIE 502. Limba şi literatura engleză - Limba română x
Învăţământ
2. Limba engleză 503. Limba română - Limba şi literatura engleză x
gimnazial
504. Limba engleză - Limba şi literatura română x
505. Limba şi literatura română - Limba engleză x
506. Limba şi literatura română – Studii americane x
507. Filologie clasică – Limba şi literatura engleză x
508. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura engleză x
509. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura germană x
510. Limba şi literatura engleză - Limba germană x LIMBA ŞI
Învăţământ liceal/ 511. Limba şi literatura germană - Limba engleză x LITERATURA
Învăţământ 512. Limba şi literatura germană – Studii americane x ENGLEZĂ
gimnazial/ 1. Limba engleză - Limba 513. Limba engleză - Limba şi literatura germană x (programa pentru concurs
Învăţământ special germană (*) 514. Limba germană - Limba şi literatura engleză x aprobată prin ordinul
FILOLOGIE
(deficienţe moderate 515. Limba germană – Limba engleză x ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi
sau uşoare)**/ 2. Limba engleză 516. Limba engleză - Limba germană x sportului nr. 5620 / 2010)
Învăţământ 517. Traducători (engleză, germană) x /
profesional 518. Traducere – Interpretariat (engleză, germană) x LIMBA ŞI
519. Traducere şi interpretare (engleză, germană) x LITERATURA
520. Limbi moderne aplicate (engleză - germană) x ENGLEZĂ
521. Limbi moderne aplicate (engleză, germană) x (SPECIALITATE
522. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura franceză x ŞI DIDACTICA
Învăţământ 523. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză x SPECIALITĂŢII),
gimnazial/ 1. Limba engleză – Limba 524. Limba şi literatura franceză - Limba engleză x ELEMENTE DE
Învăţământ special franceză (*) 525. Limba şi literatura engleză - Limba franceză x PEDAGOGIE ŞI
(deficienţe moderate
FILOLOGIE 526. Limba franceză - Limba şi literatura engleză x PSIHOLOGIE
sau uşoare)**/ 2. Limba engleză 527. Limba engleză - Limba şi literatura franceză x (programele pentru
examenul naţional de
Învăţământ 528. Limba engleză – Limba franceză x definitivare în învăţământ
profesional 529. Limba franceză - Limba engleză x aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi
530. Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză x cercetării ştiinţifice nr. 5558
531. Limba română - Limba şi literatura engleză x / 2015)
Învăţământ 1. Limba şi literatura română 532. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română x
profesional/ 533. Limba şi literatura engleză - Limba română x
Învăţământ 2. Limba şi literatura
FILOLOGIE 534. Limba română - Limba engleză x
gimnazial română - Limba engleză (*) 535. Limba engleză - Limba română x
536. Limba engleză - Limba şi literatura română x
537. Limba şi literatura română - Limba engleză x
538. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura engleză x
Învăţământ 539. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura germană x
gimnazial/ 1. Limba engleză - Limba 540. Limba şi literatura engleză - Limba germană x
Învăţământ special germană (*) 541. Limba şi literatura germană - Limba engleză x
FILOLOGIE
(deficienţe moderate 542. Limba engleză - Limba şi literatura germană x
sau uşoare)**/ 2. Limba engleză 543. Limba germană - Limba şi literatura engleză x
Învăţământ 544. Limba germană – Limba engleză x
profesional 545. Limba engleză - Limba germană x
26
546. Limba şi literatura franceză x
547. Limba şi literatura franceză*** x
548. Limba franceză x
549. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română x
550. Limba şi literatura română – Limba şi literatura franceză x
551. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura străină/maternă x
552. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura franceză x
553. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura maghiară x
554. Limba şi literatura străină/maternă – Limba şi literatura franceză x
555. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura latină x
556. Limba şi literatura franceză – Limba română x
557. Limba română - Limba şi literatura franceză x
558. Limba franceză - Limba şi literatura română x
559. Limba şi literatura română - Limba franceză x
560. Limba franceză - Limba şi literatura străină/maternă x
561. Limba şi literatura străină/maternă – Limba franceză x
562. Limba şi literatura franceză - Limba străină/maternă x
563. Limba străină/maternă - Limba şi literatura franceză x LIMBA ŞI
Învăţământ liceal/ 564. Limba franceză – Limba străină/maternă x LITERATURA
Învăţământ gimnazial/ FILOLOGIE 565. Limba străină/maternă - Limba franceză x FRANCEZĂ
Învăţământ special 566. Limba română - Limba franceză x (programa pentru concurs
Limba franceză aprobată prin ordinul
(deficienţe moderate sau 567. Limba franceză - Limba română x
ministrului educaţiei,
uşoare)**/ Învăţământ 568. Limbi moderne aplicate (franceză) x cercetării, tineretului şi
profesional 569. Limbi moderne aplicate (franceză – limbă străină/maternă) x sportului nr. 5620 / 2010)
570. Limbi şi literaturi străine (franceză) x /
571. Traducători (franceză) x LIMBA ŞI
572. Traducere – Interpretariat (franceză) x LITERATURA
573. Traducere şi interpretare (franceză) x FRANCEZĂ
574. Traducători (franceză, limbă străină/maternă) x (SPECIALITATE
575. Traducere – Interpretariat (franceză, limbă străină/maternă) x ŞI DIDACTICA
576. Traducere şi interpretare (franceză, limbă străină/maternă) x SPECIALITĂŢII),
577. Biblioteconomie – Limba şi literatura franceză x ELEMENTE DE
578. Bibliologie şi biblioteconomie - Limba şi literatura franceză x PEDAGOGIE ŞI
579. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatură franceză x PSIHOLOGIE
(programele pentru
580. Limba şi literatură franceză - Literatura universală şi comparată x examenul naţional de
581. Literatura universală şi comparată - Limba franceză x definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul
582. Limba franceză - Literatura universală şi comparată x ministrului educaţiei şi
583. Filologie clasică – Limba şi literatura franceză x cercetării ştiinţifice nr. 5558
584. Lingvistică romanică* x / 2015)

GEOGRAFIE 585. Geografie – Limba şi literatura franceză x


EDUCAŢIE FIZICĂ
586. Educaţie fizică şi sport – Limba şi literatura franceză x
ŞI SPORT
Limba franceză –
Învăţământ liceal/ GEOGRAFIE 587. Geografie – Limba şi literatura franceză x
Geografie (*)
Învăţământ profesional/
Limba franceză – Istorie
Învăţământ gimnazial ISTORIE 588. Istorie – Limba şi literatura franceză x
(*)
Învăţământ liceal/
Învăţământ gimnazial/
Învăţământ special
Limba franceză ISTORIE 589. Istorie – Limba şi literatura franceză x
(deficienţe moderate sau
uşoare)**/ Învăţământ
profesional
1. Limba franceză- Limba 590. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura franceză x
Învăţământ liceal/
maghiară-maternă (*)
Învăţământ profesional/ FILOLOGIE
591. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura maghiară x
Învăţământ gimnazial
2. Limba franceză
27

592. Teologie reformată - Limba şi literatura franceză x


593. Teologie reformată - Litere (Limba şi literatura franceză) x
594. Teologie reformată didactică - Limba şi literatura franceză x
595. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura franceză x
596. Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura franceză) x
Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura română – Limba şi
597. x
literatura franceză)
598. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura franceză x
Învăţământ liceal/ TEOLOGIE 599. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura franceză x
Învăţământ gimnazial/ 600. Teologie romano-catolică - Litere (Limba şi literatura franceză) x
Învăţământ special
Limba franceză 601. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura franceză x
(deficienţe moderate sau
602. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura franceză x
uşoare)**/ Învăţământ
profesional 603. Teologie greco - catolică - Litere (Limba şi literatura franceză) x
604. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura franceză x
605. Teologie baptistă - Limba şi literatura franceză x LIMBA ŞI
606. Teologie baptistă - Litere (Limba şi literatura franceză) x LITERATURA
607. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura franceză x FRANCEZĂ
JURNALISTICĂ / (programa pentru concurs
608. Jurnalistică - Limba şi literatura franceză x
ŞTIINŢELE COMUNICĂRII aprobată prin ordinul
FILOSOFIE 609. Pedagogie - Limba franceză x ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 610. Pedagogie - Limba franceză x sportului nr. 5620 / 2010)
611. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura franceză x
/
612. Limba şi literatura franceză - Literatura universală şi comparată x LIMBA ŞI
613. Limba şi literatura română - Limba şi literatura franceză x LITERATURA
614. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română x FRANCEZĂ
615. Limba franceză - Limba română x (SPECIALITATE
Învăţământ liceal/ 1. Limba franceză – Limba
FILOLOGIE 616. Limba română – Limba franceză x ŞI DIDACTICA
Învăţământ şi literatura română (*)
617. Limba şi literatura franceză - Limba română x SPECIALITĂŢII),
professional/
Învăţământ gimnazial 2. Limba franceză 618. Limba română - Limba şi literatura franceză x ELEMENTE DE
619. Limba franceză - Limba şi literatura română x PEDAGOGIE ŞI
620. Limba şi literatura română - Limba franceză x PSIHOLOGIE
621. Filologie clasică – Limba şi literatura franceză x (programele pentru
examenul naţional de
Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura română – Limba şi definitivare în învăţământ
TEOLOGIE 622. x
literatura franceză) aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi
623. Limba şi literatura franceză x cercetării ştiinţifice nr. 5558
624. Limba franceză x / 2015)
625. Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura străină/maternă x
626. Limba franceză – Limba şi literatura străină/maternă x
627. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura franceză x
628. Limba şi literatura străină/maternă - Limba franceză x
Învăţământ gimnazial/ 629. Limba franceză – Limba străină/maternă x
Învăţământ special 630. Limba străină/maternă - Limba franceză x
Limba franceză FILOLOGIE
(deficienţe moderate sau 631. Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura română x
uşoare)**/Învăţământ 632. Limba franceză – Limba şi literatura română x
profesional 633. Limba şi literatura română - Limba şi literatura franceză x
634. Limba şi literatura română - Limba franceză x
635. Limba şi literatura franceză – Limba română x
636. Limba franceză – Limba română x
637. Limba română - Limba şi literatura franceză x
638. Limba română - Limba franceză x
28

639. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura franceză x


640. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză x
641. Limba şi literatura franceză – Studii americane x
642. Limba şi literatura franceză - Limba engleză x
Învăţământ liceal/ 643. Limba şi literatura engleză - Limba franceză x
Învăţământ gimnazial/ 644. Limba franceză - Limba şi literatura engleză x
1. Limba franceză - Limba engleză (*)
Învăţământ special 645. Limba engleză - Limba şi literatura franceză x
FILOLOGIE
(deficienţe moderate sau 646. Limba engleză – Limba franceză x
2. Limba franceză
uşoare)**/ Învăţământ 647. Limba franceză - Limba engleză x
profesional 648. Traducători (engleză, franceză) x
649. Traducere – Interpretariat (engleză, franceză) x
650. Traducere şi interpretare (engleză, franceză) x
651. Limbi moderne aplicate (engleză – franceză) x
652. Limbi moderne aplicate (engleză, franceză) x
653. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura franceză x
654. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura germană x
LIMBA ŞI
655. Limba şi literatura franceză - Limba germană x LITERATURA
656. Limba şi literatura germană - Limba franceză x FRANCEZĂ
Învăţământ liceal/ 657. Limba franceză - Limba şi literatura germană x (programa pentru concurs
Învăţământ gimnazial/ 1. Limba franceză - Limba germană aprobată prin ordinul
658. Limba germană - Limba şi literatura franceză x ministrului educaţiei,
Învăţământ special (*) cercetării, tineretului şi
FILOLOGIE 659. Limba germană – Limba franceză x
(deficienţe moderate sau sportului nr. 5620 / 2010)
660. Limba franceză - Limba germană x
uşoare)**/ Învăţământ 2. Limba franceză /
profesional 661. Traducători (franceză, germană) x
662. Traducere – Interpretariat (franceză, germană) x LIMBA ŞI
663. Traducere şi interpretare (franceză, germană) x LITERATURA
664. Limbi moderne aplicate (franceză - germană) x FRANCEZĂ
(SPECIALITATE
665. Limbi moderne aplicate (franceză, germană) x
ŞI DIDACTICA
666. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura franceză x
SPECIALITĂŢII),
667. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză x
ELEMENTE DE
Învăţământ gimnazial/ 668. Limba şi literatura franceză - Limba engleză x PEDAGOGIE ŞI
1. Limba franceză- Limba engleză (*)
Învăţământ special 669. Limba şi literatura engleză - Limba franceză x PSIHOLOGIE
FILOLOGIE
(deficienţe moderate sau 670. Limba franceză - Limba şi literatura engleză x (programele pentru examenul
2. Limba franceză
uşoare)**/ Învăţământ 671. Limba engleză - Limba şi literatura franceză x naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin
profesional 672. Limba engleză – Limba franceză x ordinul ministrului educaţiei
673. Limba franceză - Limba engleză x şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
674. Limba română - Limba şi literatura franceză x
675. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română x
1. Limba franceză – Limba şi 676. Limba şi literatura franceză - Limba română x
literatura română (*)
Învăţământ gimnazial/ FILOLOGIE 677. Limba română - Limba franceză x
Învăţământ profesional 678. Limba franceză - Limba română x
2. Limba franceză
679. Limba franceză - Limba şi literatura română x
680. Limba şi literatura română - Limba franceză x
681. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura franceză x
682. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura germană x
Învăţământ gimnazial/ 683. Limba şi literatura franceză - Limba germană x
1. Limba franceză -Limba germană (*)
Învăţământ special 684. Limba şi literatura germană - Limba franceză x
FILOLOGIE
(deficienţe moderate sau 685. Limba franceză - Limba şi literatura germană x
2. Limba franceză
uşoare)**/ Învăţământ 686. Limba germană - Limba şi literatura franceză x
profesional 687. Limba germană – Limba franceză x
688. Limba franceză - Limba germană x
29
689. Limba şi literatura germană x
690. Limba şi literatura germană*** x
691. Limba germană x
692. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română x
693. Limba şi literatura română – Limba şi literatura germană x
694. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura străină/maternă x
695. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura germană x
696. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura latină x
697. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura germană x
698. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura maghiară x
699. Limba şi literatura germană – Limba română x
700. Limba română - Limba şi literatura germană x
701. Limba germană - Limba şi literatura română x
702. Limba germană - Limba română x
703. Limba română - Limba germană x LIMBA
704. Limba şi literatura română - Limba germană x GERMANĂ MODERNĂ
705. Limba germană - Limba şi literatura străină/maternă x (programa pentru concurs aprobată
Învăţământ liceal/ 706. Limba şi literatura străină/maternă - Limba germană x prin ordinul ministrului educaţiei,
Învăţământ 707. Limba şi literatura germană - Limba străină/maternă x
cercetării, tineretului şi sportului
gimnazial/ nr. 5620 / 2010)
708. Limba străină/maternă - Limba şi literatura germană x
Învăţământ special FILOLOGIE /
Limba germană 709. Limba germană – Limba străină/maternă x
(deficienţe moderate LIMBA
710. Limba străină/maternă - Limba germană x
sau uşoare)**/ GERMANĂ MODERNĂ
711. Limbi moderne aplicate (germană) x (SPECIALITATE ŞI
Învăţământ
profesional 712. Limbi moderne aplicate (germană - limbă străină/maternă) x DIDACTICA
713. Limbi şi literaturi străine (germană) x SPECIALITĂŢII),
714. Traducători (germană) x ELEMENTE DE
715. Traducere – Interpretariat (germană) x PEDAGOGIE ŞI
716. Traducere şi interpretare (germană) x PSIHOLOGIE
717. Traducători (germană, limbă străină/maternă) x (programele pentru examenul
naţional de definitivare în
718. Traducere – Interpretariat (germană, limbă străină/maternă) x învăţământ aprobate prin ordinul
719. Traducere şi interpretare (germană, limbă străină/maternă) x ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
720. Biblioteconomie – Limba şi literatura germană x
721. Bibliologie şi biblioteconomie - Limba şi literatura germană x
722. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatură germană x
723. Limba şi literatură germană - Literatura universală şi comparată x
724. Literatura universală şi comparată - Limba germană x
725. Limba germană - Literatura universală şi comparată x
726. Studii umaniste interdisciplinare în limba germană*** x
727. Germanistica din perspectivă interdisciplinară*** x
728. Filologie clasică – Limba şi literatura germană x
GEOGRAFIE 729. Geografie – Limba şi literatura germană x
Învăţământ liceal/ Limba germană –
GEOGRAFIE 730. Geografie – Limba şi literatura germană x
Învăţământ Geografie (*)
profesional/ Limba germană –
Învăţământ ISTORIE 731. Istorie – Limba şi literatura germană x
Istorie (*)
gimnazial
30
ISTORIE 732. Istorie – Limba şi literatura germană x
733. Teologie reformată - Limba şi literatura germană x
734. Teologie reformată - Litere (Limba şi literatura germană) x
735. Teologie reformată didactică - Limba şi literatura germană x
736. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura germană x
737. Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura germană) x
Învăţământ liceal/
Învăţământ gimnazial 738. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura germană x
Învăţământ special 739. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura germană x
Limba germană
(deficienţe moderate sau TEOLOGIE 740. Teologie romano - catolică - Litere (Limba şi literatura germană) x
uşoare)**/ Învăţământ 741. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura germană x
profesional
742. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura germană x
743. Teologie greco-catolică - Litere (Limba şi literatura germană) x LIMBA
744. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura germană x GERMANĂ
745. Teologie baptistă - Limba şi literatura germană x MODERNĂ
746. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura germană x (programa pentru concurs
747. Teologie baptistă - Litere (Limba şi literatura germană) x aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului
Învăţământ liceal/ JURNALISTICĂ /
Învăţământ gimnazial/ 748. Jurnalistică - Limba şi literatura germană x şi sportului nr. 5620 / 2010)
ŞTIINŢELE COMUNICĂRII
Învăţământ special /
Limba germană FILOSOFIE 749. Pedagogie - Limba germană x
(deficienţe moderate sau LIMBA
uşoare)**/ Învăţământ SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 750. Pedagogie - Limba germană x GERMANĂ
profesional MODERNĂ
1. Limba germană 751. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura germană x (SPECIALITATE ŞI
Învăţământ liceal/
Învăţământ DIDACTICA
2. Limba germană – FILOLOGIE SPECIALITĂŢII),
profesional/ 752. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura maghiară x
Învăţământ gimnazial Limba maghiară – ELEMENTE DE
maternă (*) PEDAGOGIE ŞI
753. Limba şi literatura germană x PSIHOLOGIE
754. Limba germană x (programele pentru examenul
naţional de definitivare în
755. Limba şi literatura germană – Limba şi literatura străină/maternă x învăţământ aprobate prin ordinul
756. Limba germană – Limba şi literatura străină/maternă x ministrului educaţiei şi cercetării
757. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura germană x ştiinţifice nr. 5558 / 2015)

758. Limba şi literatura străină/maternă - Limba germană x


Învăţământ gimnazial/ 759. Limba germană – Limba străină/maternă x
Învăţământ special 760. Limba străină/maternă - Limba germană x
(deficienţe moderate sau Limba germană FILOLOGIE
uşoare)**/ Învăţământ 761. Limba şi literatura germană – Limba şi literatura română x
profesional 762. Limba germană – Limba şi literatura română x
763. Limba şi literatura română - Limba şi literatura germană x
764. Limba şi literatura română - Limba germană x
765. Limba şi literatura germană – Limba română x
766. Limba germană – Limba română x
767. Limba română - Limba şi literatura germană x
768. Limba română - Limba germană x
31
769. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura germană x
770. Limba şi literatura germană - Literatura universală şi comparată x
771. Limba şi literatura română - Limba şi literatura germană x
772. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română x
Învăţământ liceal/
1. Limba germană – Limba şi literatura română (*) 773. Limba germană - Limba română x
Învăţământ
FILOLOGIE 774. Limba română – Limba germană x
profesional
2. Limba germană 775. Limba şi literatura germană - Limba română x
Învăţământ gimnazial
776. Limba română - Limba şi literatura germană x
777. Limba germană - Limba şi literatura română x
778. Limba şi literatura română - Limba germană x
779. Filologie clasică – Limba şi literatura germană x
780. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura franceză x
781. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura germană x
782. Limba şi literatura franceză - Limba germană x
783. Limba şi literatura germană - Limba franceză x
Învăţământ liceal/ 784. Limba franceză - Limba şi literatura germană x
Învăţământ gimnazial/ LIMBA
1. Limba germană - Limba franceză (*) 785. Limba germană - Limba şi literatura franceză x
Învăţământ special GERMANĂ
FILOLOGIE 786. Limba germană – Limba franceză x
(deficienţe moderate sau MODERNĂ
2. Limba germană 787. Limba franceză - Limba germană x
uşoare)**/ Învăţământ (programa pentru concurs
788. Traducători (franceză, germană) x
profesional aprobată prin ordinul
789. Traducere – Interpretariat (franceză, germană) x ministrului educaţiei,
790. Traducere şi interpretare (franceză, germană) x cercetării, tineretului şi
791. Limbi moderne aplicate (franceză - germană) x sportului nr. 5620 / 2010)

792. Limbi moderne aplicate (franceză, germană) x /


793. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura engleză x LIMBA
794. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura germană x
GERMANĂ
MODERNĂ
795. Limba şi literatura germană – Studii americane x
(SPECIALITATE
796. Limba şi literatura engleză - Limba germană x
ŞI DIDACTICA
Învăţământ liceal/ 797. Limba şi literatura germană - Limba engleză x
SPECIALITĂŢII),
Învăţământ gimnazial/ 798. Limba engleză - Limba şi literatura germană x
1. Limba germană - Limba engleză (*) ELEMENTE DE
Învăţământ special 799. Limba germană - Limba şi literatura engleză x PEDAGOGIE ŞI
FILOLOGIE
(deficienţe moderate sau 800. Limba germană – Limba engleză x PSIHOLOGIE
2. Limba germană
uşoare)**/ Învăţământ 801. Limba engleză - Limba germană x (programele pentru
profesional 802. Traducători (engleză, germană) x examenul naţional de
definitivare în învăţământ
803. Traducere – Interpretariat (engleză, germană) x aprobate prin ordinul
804. Traducere şi interpretare (engleză, germană) x ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558
805. Limbi moderne aplicate (engleză - germană) x / 2015)
806. Limbi moderne aplicate (engleză, germană) x
807. Limba română - Limba şi literatura germană x
808. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română x
Învăţământ 1. Limba germană - Limba şi literatura română (*) 809. Limba şi literatura germană - Limba română x
profesional/ FILOLOGIE 810. Limba română - Limba germană x
Învăţământ gimnazial 2. Limba germană 811. Limba germană - Limba română x
812. Limba germană - Limba şi literatura română x
813. Limba şi literatura română - Limba germană x
814. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura franceză x
815. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura germană x
Învăţământ gimnazial/ 816. Limba şi literatura franceză - Limba germană x
1. Limba germană - Limba franceză (*)
Învăţământ profesional/ 817. Limba şi literatura germană - Limba franceză x
FILOLOGIE
Învăţământ special 818. Limba franceză - Limba şi literatura germană x
2. Limba germană
(deficienţe moderate sau 819. Limba germană - Limba şi literatura franceză x
uşoare)** 820. Limba germană – Limba franceză x
821. Limba franceză - Limba germană x
32
822. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura engleză x LIMBA
823. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura germană x GERMANĂ
824. Limba şi literatura engleză - Limba germană x MODERNĂ
825. Limba şi literatura germană - Limba engleză x (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
826. Limba engleză - Limba şi literatura germană x ministrului educaţiei,
827. Limba germană - Limba şi literatura engleză x cercetării, tineretului şi
828. Limba germană – Limba engleză x sportului nr. 5620 / 2010)
/
LIMBA
Învăţământ gimnazial/ GERMANĂ
1. Limba germană - Limba engleză (*)
Învăţământ special MODERNĂ
FILOLOGIE
(deficienţe moderate sau (SPECIALITATE
2. Limba germană
uşoare)**/ Învăţământ ŞI DIDACTICA
profesional SPECIALITĂŢII),
829. Limba engleză - Limba germană x ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
(programele pentru
examenul naţional de
definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558
/ 2015)
33
830. Limba şi literatura germană x
831. Limba şi literatura germană*** x
832. Limba germană x
833. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română x
834. Limba şi literatura română – Limba şi literatura germană x
835. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura străină/maternă x
836. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura germană x
837. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura latină x
838. Limba şi literatura germană – Limba română x
839. Limba română - Limba şi literatura germană x
840. Limba germană - Limba şi literatura română x
841. Limba şi literatura română - Limba germană x
842. Limba germană - Limba şi literatura străină/maternă x
843. Limba şi literatura străină/maternă - Limba germană x
844. Limba şi literatura germană - Limba străină/maternă x
845. Limba străină/maternă - Limba şi literatura germană x
846. Limba germană - Limba străină/maternă x
847. Limba străină/maternă - Limba germană x LIMBA ŞI
848. Limba germană - Limba română x
FILOLOGIE LITERATURA
849. Limba română - Limba germană x
850. Limbi moderne aplicate (germană) x
GERMANĂ
851. Limbi moderne aplicate (germană - limbă străină/maternă) x MATERNĂ
852. Limbi şi literaturi străine (germană) x (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
853. Traducători (germană) x ministrului educaţiei şi
854. Traducere – Interpretariat (germană) x cercetării ştiinţifice nr. 5575 /
855. Traducere şi interpretare (germană) x 2015)
Învăţământ 856. Traducători (germană, limbă străină/maternă) x /
liceal / 857. Traducere – Interpretariat (germană, limbă străină/maternă) x LIMBA ŞI
Învăţământ 1. Limba germană – maternă 858. Traducere şi interpretare (germană, limbă străină/maternă) x LITERATURA
profesional/ 859. Biblioteconomie – Limba şi literatura germană x GERMANĂ
Învăţământ 2. Limba germană – maternă - 860. Bibliologie şi biblioteconomie - Limba şi literatura germană x MATERNĂ
gimnazial/ Limba germană 861. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatură germană x (SPECIALITATE ŞI
Învăţământ 862. Limba şi literatură germană - Literatura universală şi comparată x
DIDACTICA
primar 863. Literatura universală şi comparată - Limba germană x
SPECIALITĂŢII),
864. Limba germană - Literatura universală şi comparată x
865. Limba şi literatură germană – Studii americane x ELEMENTE DE
866. Studii umaniste interdisciplinare în limba germană*** x PEDAGOGIE ŞI
867. Germanistica din perspectivă interdisciplinară*** x PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul
868. Filologie clasică – Limba şi literatura germană x
naţional de definitivare în
GEOGRAFIE 869. Geografie – Limba şi literatura germană x învăţământ aprobate prin
ISTORIE 870. Istorie – Limba şi literatura germană x ordinul ministrului educaţiei şi
871. Teologie reformată - Limba şi literatura germană x cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
2015)
872. Teologie reformată - Litere (Limba şi literatura germană) x
873. Teologie reformată didactică - Limba şi literatura germană x
874. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura germană x
875. Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura germană) x
876. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura germană x
877. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura germană x
TEOLOGIE 878. Teologie romano - catolică - Litere (Limba şi literatura germană) x
879. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura germană x
880. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura germană x
881. Teologie greco-catolică - Litere (Limba şi literatura germană) x
882. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura germană x
883. Teologie baptistă - Limba şi literatura germană x
884. Teologie baptistă - Litere (Limba şi literatura germană) x
885. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura germană x
JURNALISTICĂ / ŞTIINŢELE
886. Jurnalistică - Limba şi literatura germană x
COMUNICĂRII
FILOSOFIE 887. Pedagogie - Limba germană x
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 888. Pedagogie - Limba germană x
34
889. Limba şi literatura germană x LIMBA ŞI
890. Limba germană x LITERATURA
891. Limba şi literatura germană – Limba şi literatura străină/maternă x GERMANĂ
892. Limba germană -Limba şi literatura străină/maternă x MATERNĂ
893. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura germană x (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
894. Limba şi literatura străină/maternă - Limba germană x ministrului educaţiei şi
895. Limba germană - Limba străină/maternă x cercetării ştiinţifice nr. 5575
896. Limba străină/maternă - Limba germană x / 2015)
Învăţământ 897. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română x /
liceal/ LIMBA ŞI
898. Limba germană - Limba şi literatura română x
Învăţământ 1, Limba germană – maternă 899. Limba şi literatura română - Limba şi literatura germană x
LITERATURA
profesional/ GERMANĂ
FILOLOGIE 900. Limba şi literatura română - Limba germană x MATERNĂ
Învăţământ 2. Limba germană – maternă -
901. Limba şi literatura germană - Limba română x
gimnazial/ Limba germană (SPECIALITATE
Învăţământ 902. Limba germană – Limba română x ŞI DIDACTICA
primar 903. Limba română - Limba şi literatura germană x SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
(programele pentru
904. Limba română - Limba germană x examenul naţional de
definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558
/ 2015)
905. Institutori - Limba germană x LIMBA ŞI
906. Institutori2) x LITERATURA
907. Institutori2) - învăţământ primar x GERMANĂ
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE MATERNĂ
908. Institutori (învăţământ primar) - Limba germană x
909. Institutori2) - Învăţământ preşcolar şi primar x (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
910. Institutori 2)– învăţământ preprimar şi primar x ministrului educaţiei şi
911. Institutori 2)- învăţământ primar x cercetării ştiinţifice nr. 5575
912. Institutori 2)- Învăţământ preşcolar şi primar x / 2015)
/
x
Limba si literatura
română și universală
pentru copii, lb. si lit.
Învăţământ germană maternă,
Limba germană-maternă1)
primar matematica,
metodica predării
PEDAGOGIE acestora, pedagogie
școlară și elemente
913. Institutori 2)– învăţământ preprimar şi primar
de psihologie a
educației
(învăţământ primar
în limba germană)
(programa pentru examenul
naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei
şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
Orele de limba germană maternă normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
1)

Absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori, cu durata studiilor de 3-4 ani, pe a căror diplomă de absolvire nu este înscrisă şi a doua specializare, dar au menţionată în foaia
2)

matricolă/suplimentul la diplomă direcţia de studiu în a doua specializare limba germană.


35
914. Limba şi literatura elină x
915. Limba elină x
916. Limba şi literatura elină - Limba şi literatura română x
917. Limba şi literatura română – Limba şi literatura elină x
918. Limba şi literatura elină - Limba şi literatura străină/maternă x
919. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura elină x
920. Limba şi literatura elină – Limba română x
921. Limba română - Limba şi literatura elină x
922. Limba elină - Limba şi literatura română x
923. Limba şi literatura română - Limba elină x
924. Limba elină - Limba şi literatura străină/maternă x
FILOLOGIE
925. Limba şi literatura străină/maternă - Limba elină x
926. Limba şi literatura elină - Limba străină/maternă x
927. Limba străină/maternă - Limba şi literatura elină x
Limba elină – Limba străină/maternă LIMBA
Învăţământ 928. x
GREACĂ
liceal/ 929. Limba străină/maternă - Limba elină x
VECHE
Învăţământ Limba greacă 930. Limbi şi literaturi străine (elină) x
(ELINĂ)
profesional/ veche 931. Traducători (elină) x
(programa pentru
Învăţământ 932. Traducere – Interpretariat (elină) x concurs aprobată prin
gimnazial 933. Traducere şi interpretare (elină) x ordinul ministrului
educaţiei, cercetării,
934. Biblioteconomie – Limba şi literatura elină x tineretului şi sportului
935. Filologie clasică (limba latină - limba greacă veche) – Limba şi literatura română x nr. 5620 / 2010)
936. Filologie clasică (limba latină - limba greacă veche) – Limba şi literatura străină/maternă x /
GEOGRAFIE 937. Geografie – Limba şi literatura elină x LIMBA ŞI
ISTORIE 938. Istorie – Limba şi literatura elină x LITERATURA
939. Teologie reformată - Limba şi literatura elină x ELINĂ
(SPECIALITATE
940. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura elină x ŞI DIDACTICA
941. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura elină x SPECIALITĂŢII),
TEOLOGIE
942. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura elină x ELEMENTE DE
943. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura elină x PEDAGOGIE ŞI
944. Teologie baptistă - Limba şi literatura elină x PSIHOLOGIE
(programele pentru
JURNALISTICĂ / ŞTIINŢELE examenul naţional de
945. Jurnalistică - Limba şi literatura elină x
COMUNICĂRII definitivare în
învăţământ aprobate prin
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 946. Pedagogie - Limba elină x ordinul ministrului
947. Limba şi literatura elină x educaţiei şi cercetării
948. Limba elină x ştiinţifice nr. 5558 /
2015
949. Limba şi literatura elină – Limba şi literatura străină/maternă x
950. Limba elină – Limba şi literatura străină/maternă x
951. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura elină x
952. Limba şi literatura străină/maternă - Limba elină x
Învăţământ 953. Limba elină – Limba străină/maternă x
profesional/ Limba greacă 954. Limba străină/maternă - Limba elină x
FILOLOGIE
Învăţământ veche 955. Limba şi literatura elină – Limba şi literatura română x
gimnazial 956. Limba elină – Limba şi literatura română x
957. Limba şi literatura română - Limba şi literatura elină x
958. Limba şi literatura română - Limba elină x
959. Limba şi literatura elină – Limba română x
960. Limba elină – Limba română x
961. Limba română - Limba şi literatura elină x
962. Limba română - Limba elină x
36
963. Limba şi literatura italiană x
964. Limba italiană x
965. Limba şi literatura italiană - Limba şi literatura română x
966. Limba şi literatura română – Limba şi literatura italiană x
967. Limba şi literatura italiană - Limba şi literatura străină/maternă x
968. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura italiană x
969. Limba şi literatura italiană - Limba şi literatura latină x
970. Limba şi literatura italiană – Limba română x
971. Limba română - Limba şi literatura italiană x
972. Limba italiană - Limba şi literatura română x
973. Limba şi literatura română - Limba italiană x
974. Limba italiană - Limba şi literatura străină/maternă x
975. Limba şi literatura străină/maternă - Limba italiană x
976. Limba şi literatura italiană - Limba străină/maternă x LIMBA ŞI
977. Limba străină/maternă - Limba şi literatura italiană x LITERATURĂ
978. Limba italiană – Limba străină/maternă x ITALIANĂ
(programa pentru concurs
FILOLOGIE 979. Limba străină/maternă - Limba italiană x aprobată prin ordinul
980. Limba română - Limba italiană x ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi
981. Limba italiană - Limba română x sportului nr. 5620 / 2010)
982. Limbi moderne aplicate (italiană) x
983. Limbi moderne aplicate (italiană – limbă străină/maternă) x /
984. Limbi şi literaturi străine (italiană) x
Învăţământ 985. Traducători (italiană) x LIMBA ŞI
liceal/ LITERATURĂ
986. Traducere – Interpretariat (italiană) x
Învăţământ ITALIANĂ
Limba italiană 987. Traducere şi interpretare (italiană) x (SPECIALITATE
profesional/
Învăţământ
988. Biblioteconomie – Limba şi literatura italiană x ŞI DIDACTICA
gimnazial 989. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatură italiană x SPECIALITĂŢII),
990. Limba şi literatură italiană - Literatura universală şi comparată x ELEMENTE DE
991. Literatura universală şi comparată - Limba italiană x PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
992. Limba italiană - Literatura universală şi comparată x (programele pentru
993. Limba şi literatură italiană – Studii americane x examenul naţional de
definitivare în învăţământ
994. Filologie clasică – Limba şi literatura italiană x aprobate prin ordinul
995. Lingvistică romanică* x ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558
GEOGRAFIE 996. Geografie – Limba şi literatura italiană x / 2015)
ISTORIE 997. Istorie – Limba şi literatura italiană x
998. Teologie reformată - Limba şi literatura italiană x
999. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura italiană x
1000. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura italiană x
1001. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura italiană x
TEOLOGIE 1002. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura italiană x
1003. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura italiană x
1004. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura italiană x
1005. Teologie baptistă - Limba şi literatura italiană x
1006. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura italiană x
JURNALISTICĂ /
ŞTIINŢELE 1007. Jurnalistică - Limba şi literatura italiană x
COMUNICĂRII
FILOSOFIE 1008. Pedagogie - Limba italiană x
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 1009. Pedagogie - Limba italiană x
37
1010. Limba şi literatura italiană x LIMBA ŞI
1011. Limba italiană x LITERATURĂ
ITALIANĂ
1012. Limba şi literatura italiană – Limba şi literatura străină/maternă x
(programa pentru concurs
1013. Limba italiană – Limba şi literatura străină/maternă x aprobată prin ordinul
1014. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura italiană x ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi
1015. Limba şi literatura străină/maternă - Limba italiană x sportului nr. 5620 / 2010)
1016. Limba italiană – Limba străină/maternă x /
1017. Limba străină/maternă - Limba italiană x LIMBA ŞI
Învăţământ 1018. Limba şi literatura italiană – Limba şi literatura română x LITERATURĂ
profesional/ ITALIANĂ
Limba italiană FILOLOGIE 1019. Limba italiană – Limba şi literatura română x
Învăţământ (SPECIALITATE
1020. Limba şi literatura română - Limba şi literatura italiană x ŞI DIDACTICA
gimnazial
1021. Limba şi literatura română - Limba italiană x SPECIALITĂŢII),
1022. Limba şi literatura italiană – Limba română x ELEMENTE DE
1023. Limba italiană – Limba română x PEDAGOGIE ŞI
1024. Limba română - Limba şi literatura italiană x PSIHOLOGIE
(programele pentru
examenul naţional de
definitivare în învăţământ
1025. Limba română - Limba italiană x aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558
/ 2015)
38
1026. Limba şi literatura italiană x
1027. Limba italiană x
1028. Limba şi literatura italiană - Limba şi literatura română x
1029. Limba şi literatura română – Limba şi literatura italiană x
1030. Limba şi literatura italiană - Limba şi literatura străină/maternă x
1031. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura italiană x
1032. Limba şi literatura italiană - Limba şi literatura latină x
1033. Limba şi literatura italiană – Limba română x
1034. Limba română - Limba şi literatura italiană x
1035. Limba italiană - Limba şi literatura română x
1036. Limba şi literatura română - Limba italiană x
1037. Limba italiană - Limba şi literatura străină/maternă x
1038. Limba şi literatura străină/maternă - Limba italiană x LIMBA ŞI
1039. Limba şi literatura italiană - Limba străină/maternă x LITERATURĂ
1040. Limba străină/maternă - Limba şi literatura italiană x ITALIANĂ
1041. Limba italiană – Limba străină/maternă x MATERNĂ
(programa pentru concurs
FILOLOGIE 1042. Limba străină/maternă - Limba italiană x aprobată prin ordinul
1043. Limba română - Limba italiană x ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5575
1044. Limba italiană - Limba română x / 2015)
1045. Limbi moderne aplicate (italiană) x
1046. Limbi moderne aplicate (italiană – limbă străină/maternă) x /
1047. Limbi şi literaturi străine (italiană) x
Învăţământ 1048. Traducători (italiană) x LIMBA ŞI
liceal/ LITERATURĂ
1049. Traducere – Interpretariat (italiană) x
Învăţământ ITALIANĂ
Limba italiană 1050. Traducere şi interpretare (italiană) x MATERNĂ
profesional/
Învăţământ
1051. Biblioteconomie – Limba şi literatura italiană x (SPECIALITATE
gimnazial 1052. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatură italiană x ŞI DIDACTICA
1053. Limba şi literatură italiană - Literatura universală şi comparată x SPECIALITĂŢII),
1054. Literatura universală şi comparată - Limba italiană x ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI
1055. Limba italiană - Literatura universală şi comparată x PSIHOLOGIE
1056. Limba şi literatură italiană – Studii americane x (programele pentru
examenul naţional de
1057. Filologie clasică – Limba şi literatura italiană x definitivare în învăţământ
1058. Lingvistică romanică* x aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi
GEOGRAFIE 1059. Geografie – Limba şi literatura italiană x cercetării ştiinţifice nr. 5558
ISTORIE 1060. Istorie – Limba şi literatura italiană x / 2015)
1061. Teologie reformată - Limba şi literatura italiană x
1062. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura italiană x
1063. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura italiană x
1064. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura italiană x
TEOLOGIE 1065. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura italiană x
1066. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura italiană x
1067. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura italiană x
1068. Teologie baptistă - Limba şi literatura italiană x
1069. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura italiană x
JURNALISTICĂ /
ŞTIINŢELE 1070. Jurnalistică - Limba şi literatura italiană x
COMUNICĂRII
FILOSOFIE 1071. Pedagogie - Limba italiană x
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 1072. Pedagogie - Limba italiană x
39
1073. Limba şi literatura italiană x LIMBA ŞI
1074. Limba italiană x LITERATURĂ
ITALIANĂ MATERNĂ
1075. Limba şi literatura italiană – Limba şi literatura străină/maternă x
(programa pentru concurs
1076. Limba italiană – Limba şi literatura străină/maternă x aprobată prin ordinul ministrului
1077. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura italiană x educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
5575 / 2015)
1078. Limba şi literatura străină/maternă - Limba italiană x
/
1079. Limba italiană – Limba străină/maternă x LIMBA ŞI
Învăţământ Limba străină/maternă - Limba italiană x
1080. LITERATURĂ
profesional/ Limba şi literatura italiană – Limba şi literatura română ITALIANĂ MATERNĂ
Limba italiană FILOLOGIE 1081. x
Învăţământ 1082. Limba italiană – Limba şi literatura română x (SPECIALITATE ŞI
gimnazial DIDACTICA
1083. Limba şi literatura română - Limba şi literatura italiană x
SPECIALITĂŢII),
1084. Limba şi literatura română - Limba italiană x ELEMENTE DE
1085. Limba şi literatura italiană – Limba română x PEDAGOGIE ŞI
1086. Limba italiană – Limba română x PSIHOLOGIE
1087. Limba română - Limba şi literatura italiană x (programele pentru examenul
naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul
1088. Limba română - Limba italiană x ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1089. Limba şi literatura japoneză x LIMBA
1090. Limba şi literatura japoneză - Limba şi literatura română x JAPONEZĂ
(programa pentru concurs
1091. Limba şi literatura română – Limba şi literatura japoneză x aprobată prin ordinul ministrului
1092. Limba şi literatura japoneză - Limba şi literatura străină/maternă x educaţiei, cercetării, tineretului
1093. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura japoneză x şi sportului nr. 5620 / 2010)

Învăţământ /
liceal/ LIMBA
JAPONEZĂ
Învăţământ Limba (SPECIALITATE ŞI
FILOLOGIE
profesional/ japoneză DIDACTICA
Învăţământ SPECIALITĂŢII),
gimnazial 1094. Limbi şi literaturi străine (japoneză) x ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul
naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1095. Limba şi literatura chineză x LIMBA CHINEZĂ
1096. Limba şi literatura chineză - Limba şi literatura română x (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul ministrului
1097. Limba şi literatura română – Limba şi literatura chineză x educaţiei, cercetării, tineretului
1098. Limba şi literatura chineză - Limba şi literatura străină/maternă x şi sportului nr. 5620 / 2010)

Învăţământ 1099. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura chineză x /


liceal/ LIMBA CHINEZĂ
(SPECIALITATE ŞI
Învăţământ
Limba chineză FILOLOGIE DIDACTICA
profesional/ SPECIALITĂŢII),
Învăţământ ELEMENTE DE
gimnazial 1100. Limbi şi literaturi străine (chineză) x PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul
naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
40
1101. Limba şi literatura rusă x
1102. Limba rusă x
1103. Limba şi literatura rusă - Limba şi literatura română x
1104. Limba şi literatura română – Limba şi literatura rusă x
1105. Limba şi literatura rusă - Limba şi literatura străină/maternă x
1106. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura rusă x
1107. Limba şi literatura rusă – Limba română x
1108. Limba română - Limba şi literatura rusă x
1109. Limba rusă - Limba şi literatura română x
1110. Limba şi literatura română - Limba rusă x
1111. Limba rusă - Limba şi literatura străină/maternă x
FILOLOGIE 1112. Limba şi literatura străină/maternă - Limba rusă x
1113. Limba şi literatura rusă - Limba străină/maternă x
1114. Limba străină/maternă - Limba şi literatura rusă x
1115. Limba rusă – Limba străină/maternă x
1116. Limba străină/maternă - Limba rusă x
Învăţământ 1117. Limbi moderne aplicate (rusă) x
liceal/ 1. Limba rusă- 1118. Limbi moderne aplicate (rusă – limbă străină/maternă) x LIMBA ŞI
Învăţământ maternă 1119. Limbi şi literaturi străine (rusă) x LITERATURĂ
profesional/ 1120. Traducători (rusă) x RUSĂ MATERNĂ
Învăţământ 2. Limba rusă- 1121. Traducere – Interpretariat (rusă) x (programa pentru concurs
gimnazial maternă – Limba 1122. Traducere şi interpretare (rusă) x aprobată prin ordinul
rusă ministrului educaţiei şi
1123. Biblioteconomie – Limba şi literatura rusă x cercetării ştiinţifice nr. 5575
1124. Filologie clasică – Limba şi literatura rusă x / 2015)
GEOGRAFIE 1125. Geografie – Limba şi literatura rusă x /
ISTORIE 1126. Istorie – Limba şi literatura rusă x LIMBA ŞI
1127. Teologie reformată - Limba şi literatura rusă x LITERATURĂ
1128. Teologie reformată didactică - Limba şi literatura rusă x RUSĂ MATERNĂ
1129. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura rusă x (SPECIALITATE
1130. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura rusă x ŞI DIDACTICA
1131. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura rusă x SPECIALITĂŢII),
TEOLOGIE ELEMENTE DE
1132. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura rusă x
1133. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura rusă x PEDAGOGIE ŞI
1134. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura rusă x PSIHOLOGIE
(programele pentru
1135. Teologie baptistă - Limba şi literatura rusă x examenul naţional de
1136. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura rusă x definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul
JURNALISTICĂ / ŞTIINŢELE
1137. Jurnalistică - Limba şi literatura rusă x ministrului educaţiei şi
COMUNICĂRII cercetării ştiinţifice nr. 5558
FILOSOFIE 1138. Pedagogie - Limba rusă x / 2015)
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 1139. Pedagogie - Limba rusă x
1140. Limba şi literatura rusă x
1141. Limba rusă x
1142. Limba şi literatura rusă – Limba şi literatura străină/maternă x
1143. Limba rusă – Limba şi literatura străină/maternă x
1144. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura rusă x
Învăţământ 1. Limba rusă- 1145. Limba şi literatura străină/maternă - Limba rusă x
profesional/ maternă 1146. Limba rusă – Limba străină/maternă x
Învăţământ 1147. Limba străină/maternă - Limba rusă x
FILOLOGIE
gimnazial 2. Limba rusă- 1148. Limba şi literatura rusă – Limba şi literatura română x
maternă – Limba 1149. Limba rusă – Limba şi literatura română x
rusă 1150. Limba şi literatura română - Limba şi literatura rusă x
1151. Limba şi literatura română - Limba rusă x
1152. Limba şi literatura rusă – Limba română x
1153. Limba rusă – Limba română x
1154. Limba română - Limba şi literatura rusă x
1155. Limba română - Limba rusă x
41
1156. Limba şi literatura rusă x
1157. Limba rusă x
1158. Limba şi literatura rusă - Limba şi literatura română x
1159. Limba şi literatura română – Limba şi literatura rusă x
1160. Limba şi literatura rusă - Limba şi literatura străină/maternă x
1161. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura rusă x
1162. Limba şi literatura rusă – Limba română x
1163. Limba română - Limba şi literatura rusă x
1164. Limba rusă - Limba şi literatura română x
1165. Limba şi literatura română - Limba rusă x
1166. Limba rusă - Limba şi literatura străină/maternă x
Învăţământ liceal/ Limba şi literatura străină/maternă - Limba rusă
FILOLOGIE 1167. x LIMBA
Învăţământ gimnazial/Învăţământ
Limba rusă 1168. Limba şi literatura rusă - Limba străină/maternă x RUSĂ MODERNĂ
special (deficienţe moderate sau uşoare)**/
1169. Limba străină/maternă - Limba şi literatura rusă x (programa pentru
Învăţământ profesional
1170. Limba rusă – Limba străină/maternă x concurs aprobată prin
1171. Limba străină/maternă - Limba rusă x ordinul ministrului
Limbi moderne aplicate (rusă) educaţiei, cercetării,
1172. x
tineretului şi sportului
1173. Limbi moderne aplicate (rusă – limbă străină/maternă) x nr. 5620 / 2010)
1174. Limbi şi literaturi străine (rusă) x
1175. Traducători (rusă) x /
1176. Traducere – Interpretariat (rusă) x
1177. Traducere şi interpretare (rusă) x LIMBA ŞI
1178. Biblioteconomie – Limba şi literatura rusă x LITERATURA
Filologie clasică – Limba şi literatura rusă
RUSĂ MODERNĂ
1179. x
(SPECIALITATE
GEOGRAFIE 1180. Geografie – Limba şi literatura rusă x
ŞI DIDACTICA
Învăţământ liceal/ Învăţământ Limba rusă – Geografie (*) GEOGRAFIE 1181. Geografie – Limba şi literatura rusă x
SPECIALITĂŢII),
profesional/
Limba rusă – Istorie (*) ISTORIE 1182. Istorie – Limba şi literatura rusă x ELEMENTE DE
Învăţământ gimnazial
PEDAGOGIE ŞI
ISTORIE 1183. Istorie – Limba şi literatura rusă x
PSIHOLOGIE
1184. Teologie reformată - Limba şi literatura rusă x (programele pentru
1185. Teologie reformată - Litere (Limba şi literatura rusă) x examenul naţional de
1186. Teologie reformată didactică - Limba şi literatura rusă x definitivare în
Teologie ortodoxă - Limba şi literatura rusă învăţământ aprobate prin
1187. x
ordinul ministrului
1188. Teologie ortodoxă - Litere (Limba şi literatura rusă) x educaţiei şi cercetării
1189. Teologie ortodoxă didactică- Limba şi literatura rusă x ştiinţifice nr. 5558 /
1190. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura rusă x 2015)
Învăţământ liceal/ TEOLOGIE 1191. Teologie romano - catolică - Litere (Limba şi literatura rusă) x
Învăţământ gimnazial/Învăţământ 1192. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura rusă x
Limba rusă
special(deficienţe moderate sau uşoare)**/ 1193. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura rusă x
Învăţământ profesional 1194. Teologie greco - catolică - Litere (Limba şi literatura rusă) x
1195. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura rusă x
1196. Teologie baptistă - Limba şi literatura rusă x
1197. Teologie baptistă – Litere (Limba şi literatura rusă) x
1198. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura rusă x
JURNALISTICĂ / ŞTIINŢELE
1199. Jurnalistică - Limba şi literatura rusă x
COMUNICĂRII
FILOSOFIE 1200. Pedagogie - Limba rusă x
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 1201. Pedagogie - Limba rusă x
42
1202. Limba şi literatura rusă x LIMBA
1203. Limba rusă x RUSĂ MODERNĂ
1204. Limba şi literatura rusă – Limba şi literatura străină/maternă x (programa pentru
1205. Limba rusă – Limba şi literatura străină/maternă x concurs aprobată prin
1206. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura rusă x ordinul ministrului
educaţiei, cercetării,
1207. Limba şi literatura străină/maternă - Limba rusă x tineretului şi sportului
1208. Limba rusă – Limba străină/maternă x nr. 5620 / 2010)
1209. Limba străină/maternă - Limba rusă x /
1210. Limba şi literatura rusă – Limba şi literatura română x LIMBA ŞI
1211. Limba rusă – Limba şi literatura română x LITERATURA
1212. Limba şi literatura română - Limba şi literatura rusă x RUSĂ MODERNĂ
Învăţământ gimnazial / Învăţământ Limba şi literatura română - Limba rusă (SPECIALITATE
Limba rusă FILOLOGIE 1213. x
special (deficienţe moderate sau uşoare)**/ ŞI DIDACTICA
1214. Limba şi literatura rusă – Limba română x
Învăţământ profesional SPECIALITĂŢII),
1215. Limba rusă – Limba română x
1216. Limba română - Limba şi literatura rusă x ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
(programele pentru
examenul naţional de
definitivare în
1217. Limba română - Limba rusă x învăţământ aprobate prin
ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 /
2015)
43
1218. Limba şi literatura portugheză x
1219. Limba portugheză x
1220. Limba şi literatura portugheză - Limba şi literatura română x
1221. Limba şi literatura română – Limba şi literatura portugheză x
1222. Limba şi literatura portugheză - Limba şi literatura străină/maternă x
1223. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura portugheză x
1224. Limba şi literatura portugheză – Limba română x
1225. Limba română - Limba şi literatura portugheză x
1226. Limba portugheză - Limba şi literatura română x
1227. Limba şi literatura română - Limba portugheză x
1228. Limba portugheză - Limba şi literatura străină/maternă x
1229. Limba şi literatura străină/maternă - Limba portugheză x
FILOLOGIE 1230. Limba şi literatura portugheză - Limba străină/maternă x
1231. Limba străină/maternă - Limba şi literatura portugheză x
1232. Limba portugheză – Limba străină/maternă x
1233. Limba străină/maternă - Limba portugheză x
1234. Limba portugheză – Limba română x LIMBA ŞI
Învăţământ 1235. Limba română - Limba portugheză x LITERATURĂ
liceal/ 1236. Limbi moderne aplicate (portugheză) x PORTUGHEZĂ
Învăţământ Limba 1237. Limbi moderne aplicate (portugheză – limbă străină/maternă) x (programa pentru
concurs aprobată prin
profesional/ portugheză 1238. Limbi şi literaturi străine (portugheză) x ordinul ministrului
Învăţământ 1239. Traducători (portugheză) x educaţiei şi cercetării
gimnazial 1240. Traducere – Interpretariat (portugheză) x nr. 5287 / 2004)
1241. Traducere şi interpretare (portugheză) x
1242. Biblioteconomie – Limba şi literatura portugheză x /
1243. Filologie clasică – Limba şi literatura portugheză x
LIMBA ŞI
GEOGRAFIE 1244. Geografie – Limba şi literatura portugheză x LITERATURĂ
ISTORIE 1245. Istorie – Limba şi literatura portugheză x PORTUGHEZĂ
1246. Teologie reformată - Limba şi literatura portugheză x (SPECIALITATE
1247. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura portugheză x ŞI DIDACTICA
1248. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura portugheză x SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE
1249. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura portugheză x PEDAGOGIE ŞI
TEOLOGIE
1250. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura portugheză x PSIHOLOGIE
1251. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura portugheză x (programele pentru
examenul naţional de
1252. Teologie baptistă - Limba şi literatura portugheză x definitivare în
1253. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura portugheză x învăţământ aprobate prin
JURNALISTICĂ / ŞTIINŢELE ordinul ministrului
1254. Jurnalistică - Limba şi literatura portugheză x educaţiei şi cercetării
COMUNICĂRII ştiinţifice nr. 5558 /
FILOSOFIE 1255. Pedagogie - Limba portugheză x 2015)
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 1256. Pedagogie - Limba portugheză x
1257. Limba şi literatura portugheză x
1258. Limba portugheză x
1259. Limba şi literatura portugheză – Limba şi literatura străină/maternă x
1260. Limba portugheză – Limba şi literatura străină/maternă x
1261. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura portugheză x
1262. Limba şi literatura străină/maternă - Limba portugheză x
Învăţământ 1263. Limba portugheză – Limba străină/maternă x
profesional/ Limba 1264. Limba străină/maternă - Limba portugheză x
FILOLOGIE
Învăţământ portugheză 1265. Limba şi literatura portugheză – Limba şi literatura română x
gimnazial 1266. Limba portugheză – Limba şi literatura română x
1267. Limba şi literatura română - Limba şi literatura portugheză x
1268. Limba şi literatura română - Limba portugheză x
1269. Limba şi literatura portugheză – Limba română x
1270. Limba portugheză – Limba română x
1271. Limba română - Limba şi literatura portugheză x
1272. Limba română - Limba portugheză x
44
1273. Limba şi literatura rromani x
1274. Limba rromani x
1275. Limba şi literatura rromani - Limba şi literatura română x
1276. Limba şi literatura română – Limba şi literatura rromani x
1277. Limba şi literatura rromani - Limba şi literatura străină/maternă x
Învăţământ 1278. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura rromani x
liceal/ 1279. Limba şi literatura rromani – Limba română x
Învăţământ 1280. Limba română - Limba şi literatura rromani x LIMBA ŞI
Limba LITERATURĂ
profesional/ FILOLOGIE 1281. Limba rromani - Limba şi literatura română x
rromani-
Învăţământ Limba şi literatura română - Limba rromani x RROMANI MATERNĂ
maternă 1282.
(programa pentru concurs aprobată
gimnazial/ 1283. Limba rromani - Limba şi literatura străină/maternă x
Învăţământ prin ordinul ministrului educaţiei,
1284. Limba şi literatura străină/maternă - Limba rromani x cercetării, tineretului şi sportului
primar 1285. Limba şi literatura rromani - Limba străină/maternă x nr. 5620 / 2010)
/
1286. Limba străină/maternă - Limba şi literatura rromani x
LIMBA ŞI
1287. Limba rromani – Limba străină/maternă x LITERATURĂ
1288. Limba străină/maternă - Limba rromani x RROMANI MATERNĂ
1289. Limbi şi literaturi străine (rromani) x (SPECIALITATE ŞI
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 1290. Pedagogie - Limba rromani x DIDACTICA
1291. Limba şi literatura rromani x SPECIALITĂŢII),
1292. Limba rromani x ELEMENTE DE
1293. Limba şi literatura rromani – Limba şi literatura străină/maternă x PEDAGOGIE ŞI
1294. Limba rromani – Limba şi literatura străină/maternă x PSIHOLOGIE
1295. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura rromani x (programele pentru examenul
naţional de definitivare în învăţământ
Învăţământ 1296. Limba şi literatura străină/maternă - Limba rromani x aprobate prin ordinul ministrului
profesional/ 1297. Limba rromani – Limba străină/maternă x educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
Limba 5558 / 2015)
Învăţământ 1298. Limba străină/maternă - Limba rromani x
rromani- FILOLOGIE
gimnazial/ 1299. Limba şi literatura rromani – Limba şi literatura română x
maternă
Învăţământ 1300. Limba rromani – Limba şi literatura română x
primar 1301. Limba şi literatura română - Limba şi literatura rromani x
1302. Limba şi literatura română - Limba rromani x
1303. Limba şi literatura rromani – Limba română x
1304. Limba rromani – Limba română x
1305. Limba română - Limba şi literatura rromani x
1306. Limba română - Limba rromani x
1307. Institutori - Limba rromani x LIMBA ŞI
1308. Institutori2) x LITERATURĂ
1309. Institutori2) - învăţământ primar x RROMANI MATERNĂ
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE
1310. Institutori (învăţământ primar) - Limba rromani x (programa aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei, cercetării,
1311. Institutori2) - Învăţământ preşcolar şi primar x tineretului şi sportului nr. 5620 /
1312. Institutori 2)– învăţământ preprimar şi primar x 2010)
1313. Institutori 2)- învăţământ primar x /

1314. Institutori 2)- Învăţământ preşcolar şi primar x Limba si literatura română


Limba și universală pentru copii,
x
Învăţământ lb. si lit. rromani maternă,
rromani-
primar matematica, metodica
maternă1)
predării acestora, pedagogie
școlară și elemente de
PEDAGOGIE
psihologie a educaţiei
1315. Institutori 2)– învăţământ preprimar şi primar
(învăţământ primar în limba
rromani)
(programa pentru examenul naţional
de definitivare în învăţământ
aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
Orele de limba rromani normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
1)

Absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori, cu durata studiilor de 3-4 ani, pe a căror diplomă de absolvire nu este înscrisă şi a doua specializare, dar au menţionată în foaia
2)

matricolă/suplimentul la diplomă direcţia de studiu în a doua specializare limba rromani.


45
1316. Limba şi literatura ucraineană x
1317. Limba ucraineană x
1318. Limba şi literatura ucraineană - Limba şi literatura română x
1319. Limba şi literatura română – Limba şi literatura ucraineană x
1320. Limba şi literatura ucraineană - Limba şi literatura străină/maternă x
1321. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura ucraineană x
1322. Limba şi literatura ucraineană – Limba română x
1323. Limba română - Limba şi literatura ucraineană x
1324. Limba ucraineană - Limba şi literatura română x
1325. Limba şi literatura română - Limba ucraineană x
1326. Limba ucraineană - Limba şi literatura străină/maternă x
FILOLOGIE 1327. Limba şi literatura străină/maternă - Limba ucraineană x
1328. Limba şi literatura ucraineană - Limba străină/maternă x
1329. Limba străină/maternă - Limba şi literatura ucraineană x
1330. Limba ucraineană – Limba străină/maternă x LIMBA ŞI
Învăţământ 1331. Limba străină/maternă - Limba ucraineană x LITERATURĂ
liceal/ 1332. Limbi moderne aplicate (ucraineană) x UCRAINEANĂ
Învăţământ 1333. Limbi moderne aplicate (ucraineană – limbă străină/maternă) x MATERNĂ
Limba
profesional/ 1334. Limbi şi literaturi străine (ucraineană) x (programa pentru concurs
ucraineană - aprobată prin ordinul
Învăţământ 1335. Traducători (ucraineană) x
maternă ministrului educaţiei şi
gimnazial/ 1336. Traducere – Interpretariat (ucraineană) x cercetării ştiinţifice nr. 5575
Învăţământ 1337. Traducere şi interpretare (ucraineană) x / 2015)
primar 1338. Biblioteconomie – Limba şi literatura ucraineană x
/
1339. Filologie clasică – Limba şi literatura ucraineană x LIMBA ŞI
GEOGRAFIE 1340. Geografie – Limba şi literatura ucraineană x LITERATURĂ
ISTORIE 1341. Istorie – Limba şi literatura ucraineană x UCRAINEANĂ
1342. Teologie reformată - Limba şi literatura ucraineană x MATERNĂ
1343. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura ucraineană x (SPECIALITATE
1344. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura ucraineană x ŞI DIDACTICA
1345. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura ucraineană x SPECIALITĂŢII),
TEOLOGIE
1346. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura ucraineană x ELEMENTE DE
1347. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura ucraineană x PEDAGOGIE ŞI
1348. Teologie baptistă - Limba şi literatura ucraineană x PSIHOLOGIE
1349. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura ucraineană x (programele pentru
examenul naţional de
JURNALISTICĂ / ŞTIINŢELE definitivare în învăţământ
1350. Jurnalistică - Limba şi literatura ucraineană x
COMUNICĂRII aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi
FILOSOFIE 1351. Pedagogie - Limba ucraineană x cercetării ştiinţifice nr. 5558
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 1352. Pedagogie - Limba ucraineană x / 2015)
1353. Limba şi literatura ucraineană x
1354. Limba ucraineană x
1355. Limba şi literatura ucraineană – Limba şi literatura străină/maternă x
1356. Limba ucraineană – Limba şi literatura străină/maternă x
1357. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura ucraineană x
Învăţământ 1358. Limba şi literatura străină/maternă - Limba ucraineană x
profesional/ 1359. Limba ucraineană – Limba străină/maternă x
Limba
Învăţământ 1360. Limba străină/maternă - Limba ucraineană x
ucraineană- FILOLOGIE
gimnazial/ 1361. Limba şi literatura ucraineană – Limba şi literatura română x
maternă
Învăţământ 1362. Limba ucraineană – Limba şi literatura română x
primar 1363. Limba şi literatura română - Limba şi literatura ucraineană x
1364. Limba şi literatura română - Limba ucraineană x
1365. Limba şi literatura ucraineană – Limba română x
1366. Limba ucraineană – Limba română x
1367. Limba română - Limba şi literatura ucraineană x
1368. Limba română - Limba ucraineană x
46
1369. Institutori - Limba ucraineană x LIMBA ŞI
1370. Institutori2) x LITERATURĂ
1371. Institutori2) - învăţământ primar x UCRAINEANĂ
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE MATERNĂ
1372. Institutori (învăţământ primar) - Limba ucraineană x
1373. Institutori2) - Învăţământ preşcolar şi primar x (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
1374. Institutori 2)– învăţământ preprimar şi primar x ministrului educaţiei şi
1375. Institutori 2)- învăţământ primar x cercetării ştiinţifice nr. 5575
1376. Institutori 2)- Învăţământ preşcolar şi primar x / 2015)
/
x
Limba si literatura
română și universală
Limba pentru copii, lb. si lit.
Învăţământ
ucraineană- ucraineană maternă,
primar
maternă1) matematica, metodica
predării acestora,
PEDAGOGIE pedagogie școlară și
1377. Institutori 2)– învăţământ preprimar şi primar elemente de
psihologie a educației
(învăţământ primar în
limba ucraineană)
(programa pentru examenul
naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei
şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
Orele de limba ucraineană normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
1)

Absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori, cu durata studiilor de 3-4 ani, pe a căror diplomă de absolvire nu este înscrisă şi a doua specializare, dar au menţionată în foaia
2)

matricolă/suplimentul la diplomă direcţia de studiu în a doua specializare limba ucraineană.


47

1378. Limba şi literatura polonă x


1379. Limba polonă x
1380. Limba şi literatura polonă - Limba şi literatura română x
1381. Limba şi literatura română – Limba şi literatura polonă x
1382. Limba şi literatura polonă - Limba şi literatura străină/maternă x
1383. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura polonă x
1384. Limba şi literatura polonă – Limba română x
1385. Limba română - Limba şi literatura polonă x
1386. Limba polonă - Limba şi literatura română x
1387. Limba şi literatura română - Limba polonă x
1388. Limba polonă - Limba şi literatura străină/maternă x
FILOLOGIE 1389. Limba şi literatura străină/maternă - Limba polonă x
1390. Limba şi literatura polonă - Limba străină/maternă x
1391. Limba străină/maternă - Limba şi literatura polonă x
1392. Limba polonă – Limba străină/maternă x
LIMBA ŞI
1393. Limba străină/maternă - Limba polonă x LITERATURĂ
Învăţământ 1394. Limbi moderne aplicate (polonă) x
liceal/ POLONĂ
1395. Limbi moderne aplicate (polonă – limbă străină/maternă) x MATERNĂ
Învăţământ
1396. Limbi şi literaturi străine (polonă) x (programa pentru concurs
profesional/ Limba polonă-
1397. Traducători (polonă) x aprobată prin ordinul
Învăţământ maternă ministrului educaţiei şi
gimnazial/
1398. Traducere – Interpretariat (polonă) x cercetării ştiinţifice nr. 5575
Învăţământ 1399. Traducere şi interpretare (polonă) x / 2015)
primar 1400. Biblioteconomie – Limba şi literatura polonă x
1401. Filologie clasică – Limba şi literatura polonă x /
GEOGRAFIE 1402. Geografie – Limba şi literatura polonă x
ISTORIE 1403. Istorie – Limba şi literatura polonă x LIMBA ŞI
1404. Teologie reformată - Limba şi literatura polonă x LITERATURĂ
1405. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura polonă x POLONĂ
1406. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura polonă x MATERNĂ
1407. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura polonă x (SPECIALITATE
TEOLOGIE 1408. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura polonă x ŞI DIDACTICA
1409. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura polonă x SPECIALITĂŢII),
1410. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura polonă x ELEMENTE DE
1411. Teologie baptistă - Limba şi literatura polonă x PEDAGOGIE ŞI
1412. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura polonă x PSIHOLOGIE
(programele pentru
JURNALISTICĂ / ŞTIINŢELE examenul naţional de
1413. Jurnalistică - Limba şi literatura polonă x
COMUNICĂRII definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul
FILOSOFIE 1414. Pedagogie - Limba polonă x ministrului educaţiei şi
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 1415. Pedagogie - Limba polonă x cercetării ştiinţifice nr. 5558
1416. Limba şi literatura polonă x / 2015)

1417. Limba polonă x


1418. Limba şi literatura polonă – Limba şi literatura străină/maternă x
1419. Limba polonă – Limba şi literatura străină/maternă x
1420. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura polonă x
Învăţământ 1421. Limba şi literatura străină/maternă - Limba polonă x
profesional/ 1422. Limba polonă – Limba străină/maternă x
Învăţământ Limba polonă- 1423. Limba străină/maternă - Limba polonă x
FILOLOGIE
gimnazial/ maternă 1424. Limba şi literatura polonă – Limba şi literatura română x
Învăţământ 1425. Limba polonă – Limba şi literatura română x
primar 1426. Limba şi literatura română - Limba şi literatura polonă x
1427. Limba şi literatura română - Limba polonă x
1428. Limba şi literatura polonă – Limba română x
1429. Limba polonă – Limba română x
1430. Limba română - Limba şi literatura polonă x
1431. Limba română - Limba polonă x
48
1432. Institutori - Limba polonă x LIMBA ŞI
1433. Institutori2) x LITERATURĂ
1434. Institutori2) - învăţământ primar x POLONĂ
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE MATERNĂ
1435. Institutori (învăţământ primar) - Limba polonă x
1436. Institutori2) - Învăţământ preşcolar şi primar x (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
1437. Institutori 2)– învăţământ preprimar şi primar x ministrului educaţiei şi
1438. Institutori 2)- învăţământ primar x cercetării ştiinţifice nr. 5575
1439. Institutori 2)- Învăţământ preşcolar şi primar x / 2015)
/
Limba si literatura
română și universală
Învăţământ Limba polonă- pentru copii, lb. si lit.
primar maternă1) polonă maternă,
matematica, metodica
predării acestora,
PEDAGOGIE pedagogie școlară și
1440. Institutori 2)– învăţământ preprimar şi primar x elemente de
psihologie a educaţiei
(învăţământ primar în
limba polonă)
(programa pentru examenul
naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei
şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
Orele de limba polonă normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
1)

Absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori, cu durata studiilor de 3-4 ani, pe a căror diplomă de absolvire nu este înscrisă şi a doua specializare, dar au menţionată în foaia
2)

matricolă/suplimentul la diplomă direcţia de studiu în a doua specializare limba polonă.


49
1441. Limba şi literatura slovacă x
1442. Limba slovacă x
1443. Limba şi literatura slovacă - Limba şi literatura română x
1444. Limba şi literatura română – Limba şi literatura slovacă x
1445. Limba şi literatura slovacă - Limba şi literatura străină/maternă x
1446. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura slovacă x
1447. Limba şi literatura slovacă – Limba română x
1448. Limba română - Limba şi literatura slovacă x
1449. Limba slovacă - Limba şi literatura română x
1450. Limba şi literatura română - Limba slovacă x
1451. Limba slovacă - Limba şi literatura străină/maternă x
FILOLOGIE 1452. Limba şi literatura străină/maternă - Limba slovacă x
1453. Limba şi literatura slovacă - Limba străină/maternă x
1454. Limba străină/maternă - Limba şi literatura slovacă x LIMBA ŞI
1455. Limba slovacă – Limba străină/maternă x LITERATURĂ
Învăţământ 1456. Limba străină/maternă - Limba slovacă x SLOVACĂ
liceal/ 1457. Limbi moderne aplicate (slovacă) x MATERNĂ
Învăţământ 1458. Limbi moderne aplicate (slovacă – limbă străină/maternă) x (programa pentru concurs
profesional/ Limba slovacă- 1459. Limbi şi literaturi străine (slovacă) x (programa pentru concurs
Învăţământ maternă 1460. Traducători (slovacă) x aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei şi
gimnazial/ 1461. Traducere – Interpretariat (slovacă) x cercetării ştiinţifice nr. 5575
Învăţământ 1462. Traducere şi interpretare (slovacă) x / 2015)
primar 1463. Biblioteconomie – Limba şi literatura slovacă x
1464. Filologie clasică – Limba şi literatura slovacă x
/
GEOGRAFIE 1465. Geografie – Limba şi literatura slovacă x LIMBA ŞI
ISTORIE 1466. Istorie – Limba şi literatura slovacă x LITERATURĂ
1467. Teologie reformată - Limba şi literatura slovacă x SLOVACĂ
1468. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura slovacă x MATERNĂ
1469. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura slovacă x (SPECIALITATE
1470. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura slovacă x ŞI DIDACTICA
TEOLOGIE
1471. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura slovacă x SPECIALITĂŢII),
1472. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura slovacă x ELEMENTE DE
1473. Teologie baptistă - Limba şi literatura slovacă x PEDAGOGIE ŞI
1474. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura slovacă x PSIHOLOGIE
(programele pentru
JURNALISTICĂ / ŞTIINŢELE
1475. Jurnalistică - Limba şi literatura slovacă x examenul naţional de
COMUNICĂRII definitivare în învăţământ
FILOSOFIE 1476. Pedagogie - Limba slovacă x aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 1477. Pedagogie - Limba slovacă x cercetării ştiinţifice nr. 5558
1478. Limba şi literatura slovacă x / 2015)
1479. Limba slovacă x
1480. Limba şi literatura slovacă – Limba şi literatura străină/maternă x
1481. Limba slovacă – Limba şi literatura străină/maternă x
1482. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura slovacă x
Învăţământ 1483. Limba şi literatura străină/maternă - Limba slovacă x
profesional/ 1484. Limba slovacă – Limba străină/maternă x
Învăţământ Limba slovacă- 1485. Limba străină/maternă - Limba slovacă x
FILOLOGIE
gimnazial/ maternă 1486. Limba şi literatura slovacă – Limba şi literatura română x
Învăţământ 1487. Limba slovacă – Limba şi literatura română x
primar 1488. Limba şi literatura română - Limba şi literatura slovacă x
1489. Limba şi literatura română - Limba slovacă x
1490. Limba şi literatura slovacă – Limba română x
1491. Limba slovacă – Limba română x
1492. Limba română - Limba şi literatura slovacă x
1493. Limba română - Limba slovacă x
50
1494. Institutori - Limba slovacă x LIMBA ŞI
1495. Institutori2) x LITERATURĂ
1496. Institutori2) - învăţământ primar x SLOVACĂ
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE MATERNĂ
1497. Institutori (învăţământ primar) - Limba slovacă x
1498. Institutori2) - Învăţământ preşcolar şi primar x (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
1499. Institutori 2)– învăţământ preprimar şi primar x ministrului educaţiei şi
1500. Institutori 2)- învăţământ primar x cercetării ştiinţifice nr. 5575
1501. Institutori 2)- Învăţământ preşcolar şi primar x / 2015)
/
Limba si literatura
română și universală
Limba pentru copii, lb. si lit.
Învăţământ slovacă maternă,
slovacă-
primar matematica,
maternă1)
metodica predării
PEDAGOGIE acestora, pedagogie
școlară și elemente
1502. Institutori 2)– învăţământ preprimar şi primar x
de psihologie a
educaţiei (învăţământ
primar în limba
slovacă)
(programa pentru examenul
naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei
şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
Orele de limba slovacă normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
1)

Absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori, cu durata studiilor de 3-4 ani, pe a căror diplomă de absolvire nu este înscrisă şi a doua specializare, dar au menţionată în foaia
2)

matricolă/suplimentul la diplomă direcţia de studiu în a doua specializare limba slovacă.


51
1503. Limba şi literatura spaniolă x
1504. Limba spaniolă x
1505. Limba şi literatura spaniolă - Limba şi literatura română x
1506. Limba şi literatura română – Limba şi literatura spaniolă x
1507. Limba şi literatura spaniolă - Limba şi literatura străină/maternă x
1508. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura spaniolă x
1509. Limba şi literatura spaniolă - Limba şi literatura latină x
1510. Limba şi literatura spaniolă – Limba română x
1511. Limba română - Limba şi literatura spaniolă x
1512. Limba spaniolă - Limba şi literatura română x
1513. Limba şi literatura română - Limba spaniolă x
1514. Limba spaniolă - Limba şi literatura străină/maternă x
1515. Limba şi literatura străină/maternă - Limba spaniolă x
1516. Limba şi literatura spaniolă - Limba străină/maternă x
1517. Limba străină/maternă - Limba şi literatura spaniolă x
LIMBA ŞI
1518. Limba spaniolă – Limba străină/maternă x LITERATURĂ
FILOLOGIE
1519. Limba străină/maternă - Limba spaniolă x SPANIOLĂ
1520. Limba spaniolă – Limba română x (programa pentru concurs
1521. Limba română - Limba spaniolă x aprobată prin ordinul
ministrului educaţiei,
1522. Limbi moderne aplicate (spaniolă) x cercetării, tineretului şi
1523. Limbi moderne aplicate (spaniolă – limbă străină/maternă) x sportului nr. 5620 / 2010)

1524. Limbi şi literaturi străine (spaniolă) x /


Învăţământ 1525. Traducători (spaniolă) x LIMBA ŞI
liceal/ LITERATURĂ
1526. Traducere – Interpretariat (spaniolă) x
Învăţământ SPANIOLĂ
Limba spaniolă 1527. Traducere şi interpretare (spaniolă) x (SPECIALITATE ŞI
profesional/
Învăţământ
1528. Biblioteconomie – Limba şi literatura spaniolă x DIDACTICA
gimnazial
1529. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura spaniolă x SPECIALITĂŢII),
1530. Limba şi literatură spaniolă - Literatura universală şi comparată x ELEMENTE DE
1531. Literatura universală şi comparată - Limba spaniolă x PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
1532. Limba spaniolă - Literatura universală şi comparată x (programele pentru examenul
1533. Limba şi literatura spaniolă – Studii americane x naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin
1534. Filologie clasică – Limba şi literatura spaniolă x ordinul ministrului educaţiei şi
1535. Lingvistică romanică* x cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
2015)
GEOGRAFIE 1536. Geografie – Limba şi literatura spaniolă x
ISTORIE 1537. Istorie – Limba şi literatura spaniolă x
1538. Teologie reformată - Limba şi literatura spaniolă x
1539. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura spaniolă x
1540. Teologie ortodoxă didactică- Limba şi literatura spaniolă x
1541. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura spaniolă x
TEOLOGIE 1542. Teologie romano-catolică didactică - Limba şi literatura spaniolă x
1543. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura spaniolă x
1544. Teologie greco-catolică didactică - Limba şi literatura spaniolă x
1545. Teologie baptistă - Limba şi literatura spaniolă x
1546. Teologie baptistă didactică - Limba şi literatura spaniolă x
JURNALISTICĂ /
ŞTIINŢELE 1547. Jurnalistică - Limba şi literatura spaniolă x
COMUNICĂRII
FILOSOFIE 1548. Pedagogie - Limba spaniolă x
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 1549. Pedagogie - Limba spaniolă x
52

1550. Limba şi literatura spaniolă x LIMBA ŞI


1551. Limba spaniolă x LITERATURĂ
SPANIOLĂ
1552. Limba şi literatura spaniolă – Limba şi literatura străină/maternă x
(programa pentru concurs
1553. Limba spaniolă – Limba şi literatura străină/maternă x aprobată prin ordinul
1554. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura spaniolă x ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi
1555. Limba şi literatura străină/maternă - Limba spaniolă x sportului nr. 5620 / 2010)
1556. Limba spaniolă – Limba străină/maternă x /
1557. Limba străină/maternă - Limba spaniolă x LIMBA ŞI
Învăţământ
profesional/
1558. Limba şi literatura spaniolă – Limba şi literatura română x LITERATURĂ
Limba spaniolă FILOLOGIE 1559. Limba spaniolă – Limba şi literatura română x SPANIOLĂ
Învăţământ (SPECIALITATE ŞI
gimnazial 1560. Limba şi literatura română - Limba şi literatura spaniolă x
DIDACTICA
1561. Limba şi literatura română - Limba spaniolă x SPECIALITĂŢII),
1562. Limba şi literatura spaniolă – Limba română x ELEMENTE DE
1563. Limba spaniolă – Limba română x PEDAGOGIE ŞI
1564. Limba română - Limba şi literatura spaniolă x PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul
naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin
1565. Limba română - Limba spaniolă x ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
2015)
53
1566. Limba şi literatura turcă x
1567. Limba turcă x
1568. Limba şi literatura turcă - Limba şi literatura română x
1569. Limba şi literatura română – Limba şi literatura turcă x
1570. Limba şi literatura turcă - Limba şi literatura străină/maternă x
1571. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura turcă x
1572. Limba şi literatura turcă – Limba română x
1573. Limba română - Limba şi literatura turcă x
1574. Limba turcă - Limba şi literatura română x
1575. Limba şi literatura română - Limba turcă x
1576. Limba turcă - Limba şi literatura străină/maternă x
FILOLOGIE 1577. Limba şi literatura străină/maternă - Limba turcă x
1578. Limba şi literatura turcă - Limba străină/maternă x
1579. Limba străină/maternă - Limba şi literatura turcă x
1580. Limba turcă – Limba străină/maternă x LIMBA ŞI
Învăţământ
1581. Limba străină/maternă - Limba turcă x LITERATURĂ
liceal/
1582. Limbi moderne aplicate (turcă) x TURCĂ MATERNĂ
Învăţământ
1583. Limbi moderne aplicate (turcă – limbă străină/maternă) x (programa pentru concurs
profesional/ Limba turcă-
1584. Limbi şi literaturi străine (turcă) x aprobată prin ordinul
Învăţământ maternă ministrului educaţiei şi
1585. Traducători (turcă) x cercetării ştiinţifice nr. 5575 /
gimnazial/
1586. Traducere – Interpretariat (turcă) x
Învăţământ 2015)
1587. Traducere şi interpretare (turcă) x
primar
1588. Biblioteconomie – Limba şi literatura turcă x /
1589. Filologie clasică – Limba şi literatura turcă x
GEOGRAFIE 1590. Geografie – Limba şi literatura turcă x LIMBA ŞI
ISTORIE 1591. Istorie – Limba şi literatura turcă x LITERATURĂ
1592. Teologie reformată - Limba şi literatura turcă x TURCĂ MATERNĂ
1593. Teologie ortodoxă - Limba şi literatura turcă x (SPECIALITATE ŞI
1594. Teologie ortodoxă didactică - Limba şi literatura turcă x DIDACTICA
TEOLOGIE 1595. Teologie romano-catolică - Limba şi literatura turcă x SPECIALITĂŢII),
1596. Teologie greco-catolică - Limba şi literatura turcă x ELEMENTE DE
1597. Teologie baptistă - Limba şi literatura turcă x PEDAGOGIE ŞI
1598. Teologie baptistă didactică- Limba şi literatura turcă x PSIHOLOGIE
JURNALISTICĂ / ŞTIINŢELE (programele pentru examenul
1599. Jurnalistică - Limba şi literatura turcă x
COMUNICĂRII naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin
FILOSOFIE 1600. Pedagogie - Limba turcă x ordinul ministrului educaţiei şi
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE 1601. Pedagogie - Limba turcă x cercetării ştiinţifice nr. 5558 /
1602. Limba şi literatura turcă x 2015)
1603. Limba turcă x
1604. Limba şi literatura turcă – Limba şi literatura străină/maternă x
1605. Limba turcă – Limba şi literatura străină/maternă x
1606. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura turcă x
Învăţământ 1607. Limba şi literatura străină/maternă - Limba turcă x
profesional/ 1608. Limba turcă – Limba străină/maternă x
Învăţământ Limba turcă- 1609. Limba străină/maternă - Limba turcă x
FILOLOGIE
gimnazial/ maternă 1610. Limba şi literatura turcă – Limba şi literatura română x
Învăţământ 1611. Limba turcă – Limba şi literatura română x
primar 1612. Limba şi literatura română - Limba şi literatura turcă x
1613. Limba şi literatura română - Limba turcă x
1614. Limba şi literatura turcă – Limba română x
1615. Limba turcă – Limba română x
1616. Limba română - Limba şi literatura turcă x
1617. Limba română - Limba turcă x
54

1618. Institutori - Limba turcă x LIMBA ŞI


1619. Institutori2) x LITERATURĂ
1620. Institutori2) - învăţământ primar x TURCĂ MATERNĂ
SOCIOPSIHOPEDAGOGIE (programa pentru concurs
1621. Institutori (învăţământ primar) - Limba turcă x
2) aprobată prin ordinul
1622. Institutori - Învăţământ preşcolar şi primar x ministrului educaţiei şi
1623. Institutori 2)– învăţământ preprimar şi primar x cercetării ştiinţifice nr. 5575
1624. Institutori 2)- învăţământ primar x / 2015)

1625. Institutori 2)- Învăţământ preşcolar şi primar x /


Limba si literatura
română și universală
pentru copii, lb. si lit.
Învăţământ Limba turcă- turcă maternă,
primar maternă1) matematica, metodica
predării acestora,
PEDAGOGIE pedagogie școlară și
elemente de
1626. Institutori 2)– învăţământ preprimar şi primar x
psihologie a educaţiei
(învăţământ primar în
limba turcă)
(programa pentru examenul
naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei
şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
(*) Numai pentru mediul rural, unităţi de învăţământ de nivel gimnazial, licee şi seminarii teologice.
(**) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 248 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr.
1/2011 cu modificările şi completările ulterioare ori în cele prevăzute în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
(***)Studii postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare, de masterat) cu durata de cel puţin un an şi jumătate/cu minimum 90 de credite, care dau dreptul de a profesa într-o nouă
specializare sau programe de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de noi funcţii didactice, în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea
educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.

Notă La specializările nominalizate mai sus se adaugă:


(1) Toate specializările similare absolvite înainte de 1993;
(2) Studiile postuniversitare (aprofundate, academice, de specializare, de masterat) cu durata de cel puţin un an şi jumătate/cu minimum 90 de credite, aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale,
care dau dreptul de a profesa într-o nouă specializare - similară uneia dintre cele nominalizate mai sus şi programele de conversie profesională pentru dobândirea unei noi specializări şi/sau ocuparea de
noi funcţii didactice, în conformitate cu prevederile art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
Orele de limba turcă normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
1)

Absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori, cu durata studiilor de 3-4 ani, pe a căror diplomă de absolvire nu este înscrisă şi a doua specializare, dar au menţionată în foaia
2)

matricolă/suplimentul la diplomă direcţia de studiu în a doua specializare limba turcă.


55
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de Programa -
Învăţământ preuniversitar
titularizare în învăţământul preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ probă de concurs/
Post/Catedră Nivelul de studii Studii Disciplina pentru examenul
Domeniul Domeniul pentru studiile Nr.
Nivel (Disciplina principală universitare de naţional de definitivare în
fundamental universitare de licenţă crt.
de încadrare) Specializarea licenţă învăţământ
1627. Limba şi literatura română x
1628. Limba şi literatura română - Limba şi literatura străină/maternă x
1629. Limba şi literatura română - Limbi şi literaturi moderne x
1630. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura română x
1631. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura străină/maternă x
ŞTIINŢE LIMBĂ ŞI
1632. Limba şi literatura străină/maternă - Literatură universală şi comparată x
UMANISTE / LITERATURĂ
Limba şi literatura română ŞTIINŢE 1633. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura română x
UMANISTE 1634. Limba şi literatura română - Literatură universală şi comparată x LIMBA ŞI
ŞI ARTE 1635. Limba şi literatura română - Limba şi literatura latină x LITERATURA
1636. Limba şi literatura latină - Limba şi literatura română x ROMÂNĂ
1637. Filologie clasică - Limba şi literatura română x (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul ministrului
LIMBI educaţiei, cercetării, tineretului
MODERENE 1638. Traducere si interpretare (română, limba straină) x
şi sportului nr. 5620 / 2010)
APLICATE
1639. Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză x
/
1. Limba şi literatura ŞTIINŢE LIMBA ŞI
Învăţământ română UMANISTE / 1640. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română x
profesional/ LIMBĂ ŞI LITERATURA
ŞTIINŢE 1641. Limba şi literatura română - Limbi şi literaturi moderne (engleză, limba straină) x ROMÂNĂ
LITERATURĂ
Învăţământ 2. Limba şi literatura UMANISTE 1642. Literatură universală şi comparată - Limba şi literatura engleză x (SPECIALITATE ŞI
gimnazial română – Limba engleză (*) ŞI ARTE 1643. Limba şi literatura engleză - Literatură universală şi comparată x DIDACTICA
1. Limba şi literatura ŞTIINŢE 1644. Limba şi literatura română - Limba şi literatura franceză x SPECIALITĂŢII),
română UMANISTE / 1645. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română x ELEMENTE DE
LIMBĂ ŞI PEDAGOGIE ŞI
ŞTIINŢE 1646. Literatură universală şi comparată - Limba şi literatura franceză x
LITERATURĂ PSIHOLOGIE
2. Limba şi literatura UMANISTE 1647. Limba şi literatura română - Limbi şi literaturi moderne (franceză, limba straină) x
(programele pentru examenul
română – Limba franceză (*) ŞI ARTE 1648. Limba şi literatura franceză - Literatură universală şi comparată x naţional de definitivare în
ŞTIINŢE 1649. Limba şi literatura română - Limba şi literatura germană x învăţământ aprobate prin ordinul
1. Limba şi literatura română 1650. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română x ministrului educaţiei şi cercetării
UMANISTE /
LIMBĂ ŞI ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
ŞTIINŢE 1651. Limba şi literatura română - Limbi şi literaturi moderne (germnaă, limba straină) x
2. Limba şi literatura română - LITERATURĂ
Limba germană (*)
UMANISTE 1652. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura germană x
ŞI ARTE 1653. Limba şi literatura germană - Literatura universală şi comparată x
ŞTIINŢE 1654. Limba şi literatura română - Limba şi literatura maghiară x
1. Limba şi literatura română
UMANISTE /
LIMBĂ ŞI 1655. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura română x
ŞTIINŢE 1656. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura maghiară x
2. Limba şi literatura română - LITERATURĂ
UMANISTE
Limba maghiară- maternă (*) 1657. Limba şi literatura maghiară - Literatura universală şi comparată x
ŞI ARTE
1658. Limba şi literatura străină/maternă - Limba latină x LIMBA LATINĂ
1659. Limba latină - Limba şi literatura străină/maternă x (programa pentru concurs
1660. Limba şi literatura română - Limba şi literatura latină x aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei, cercetării, tineretului
1661. Limba şi literatura latină - Limba şi literatura română x
LIMBĂ ŞI şi sportului nr. 5620 / 2010)
1662. Filologie clasică x
LITERATURĂ /
1663. Filologie clasică - Limba şi literatura română x
LIMBA ŞI
1664. Filologie clasică - Limba şi literatura străină/maternă x
Învăţământ 1. Limba latină2 ) ŞTIINŢE LITERATURA
UMANISTE / 1665. Litere clasice x LATINĂ
profesional/ 1666. Limbi şi culturi antice x
2. Limba latină - Elemente de ŞTIINŢE (SPECIALITATE ŞI
Învăţământ limbă latină şi de cultură UMANISTE 1667. Litere clasice x DIDACTICA
gimnazial romanică ŞI ARTE SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI
FILOLOGIE PSIHOLOGIE
1668. Limbi şi culturi antice x (programele pentru examenul
naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)

2)
În învăţământul gimnazial:
- absolvenţii învăţământului superior care au înscrisă pe diplomă una din specializările limba română sau limba şi literatura română îşi pot completa norma didactică şi cu ore de limba latină;
- absolvenţii învăţământului superior cu specializări care le conferă dreptul de a preda limba latină îşi pot completa norma didactică şi cu ore de limba şi literatura română.
56
1669. Limba şi literatura străină/maternă - Limba greacă veche x LIMBA GREACĂ VECHE
1670. Limba greacă veche - Limba şi literatura străină/maternă x (ELINĂ)
1671. Filologie clasică x (programa pentru concurs aprobată
LIMBĂ ŞI
1672. Filologie clasică - Limba şi literatura română x prin ordinul ministrului educaţiei,
LITERATURĂ cercetării, tineretului şi sportului nr.
1673. Filologie clasică - Limba şi literatura străină/maternă x
5620 / 2010)
1674. Litere clasice x
Învăţământ ŞTIINŢE 1675. Limbi şi culturi antice x /
UMANISTE / LIMBA ŞI
profesional/ 1676. Litere clasice x
Limba greacă veche ŞTIINŢE LITERATURA
Învăţământ UMANISTE ELINĂ (SPECIALITATE ŞI
gimnazial ŞI ARTE DIDACTICA
SPECIALITĂŢII),
FILOLOGIE ELEMENTE DE PEDAGOGIE
1677. Limbi şi culturi antice x
ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional
de definitivare în învăţământ aprobate
prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015
1678. Limba neogreacă x LIMBA ŞI LITERATURA
1679. Limba şi literatura română - Limba neogreacă x NEOGREACĂ
1680. Limba neogreacă - Limba şi literatura română x (programa pentru concurs aprobată prin
1681. Limba neogreacă - Limba şi literatura străină/maternă x ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
1682. Limba şi literatura străină/maternă - Limba neogreacă x tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
1683. Literatura universală şi comparată - Limba neogreacă x /
Învăţământ ŞTIINŢE
UMANISTE / 1684. Limba neogreacă - Literatură universală şi comparată x LIMBA ŞI LITERATURA
profesional/ LIMBĂ ŞI NEOGREACĂ
Limba neogreacă ŞTIINŢE
Învăţământ UMANISTE
LITERATURĂ (SPECIALITATE ŞI
gimnazial ŞI ARTE DIDACTICA
SPECIALITĂŢII),
1685. Filologie clasică - Limba neogreacă x ELEMENTE DE PEDAGOGIE
ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional
de definitivare în învăţământ aprobate
prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015
1686. Limba neogreacă x LIMBA ŞI LITERATURA
1687. Limba şi literatura română - Limba neogreacă x NEOGREACĂ MATERNĂ
1688. Limba neogreacă - Limba şi literatura română x (programa pentru concurs aprobată prin
1689. Limba neogreacă - Limba şi literatura străină/maternă x ordinul ministrului educaţiei şi
1690. Limba şi literatura străină/maternă - Limba neogreacă x cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015)
1691. Literatura universală şi comparată - Limba neogreacă x /
ŞTIINŢE 1692. Limba neogreacă - Literatură universală şi comparată x LIMBA ŞI LITERATURA
Învăţământ NEOGREACĂ MATERNĂ
UMANISTE /
profesional/ LIMBĂ ŞI (SPECIALITATE ŞI
Limba neogreacă ŞTIINŢE
Învăţământ UMANISTE
LITERATURĂ
DIDACTICA
gimnazial ŞI ARTE SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE
1693. Filologie clasică - Limba neogreacă x
PEDAGOGIE ŞI
PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional
de definitivare în învăţământ aprobate
prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015
57
1694. Limba şi literatura bulgară x LIMBA ŞI LITERATURA
1695. Limba şi literatura română - Limba şi literatura bulgară x BULGARĂ MATERNĂ
1696. Limba şi literatura bulgară - Limba şi literatura română x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
Învăţământ 1697. Limba şi literatura bulgară - Limba şi literatura străină/maternă x educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015)
profesional/ ŞTIINŢE 1698. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura bulgară x /
Învăţământ UMANISTE /
LIMBĂ ŞI 1699. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura bulgară x LIMBA ŞI LITERATURA
Limba bulgară - maternă ŞTIINŢE Limba şi literatura bulgară - Literatură universală şi comparată
gimnazial/ LITERATURĂ 1700. x BULGARĂ MATERNĂ (SPECIALITATE
UMANISTE ŞI
Învăţământ ARTE ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
primar ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI
1701. Filologie clasică - Limba şi literatura bulgară x PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
LIMBA ŞI LITERATURA
BULGARĂ MATERNĂ
(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015)
ŞTIINŢE /
SOCIALE ŞI Limba si literatura română și universală pentru
Învăţământ ŞTIINŢE ALE
Limba bulgară - maternă 1)
POLITICE / 1702. Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar2) x copii, lb. si lit. bulgară maternă, matematica,
primar EDUCAŢIEI
ŞTIINŢE
SOCIALE metodica predării acestora, pedagogie școlară și
elemente de psihologie a educaţiei (învăţământ
primar în limba bulgară)
(programa pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1703. Limba şi literatura cehă x LIMBA ŞI LITERATURA
1704. Limba şi literatura română - Limba şi literatura cehă x CEHĂ MATERNĂ
1705. Limba şi literatura cehă - Limba şi literatura română x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
Învăţământ 1706. Limba şi literatura cehă - Limba şi literatura străină/maternă x educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015)
profesional/ ŞTIINŢE 1707. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura cehă x /
Învăţământ UMANISTE /
LIMBĂ ŞI 1708. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura cehă x LIMBA ŞI LITERATURA
Limba cehă - maternă ŞTIINŢE Limba şi literatura cehă - Literatură universală şi comparată
gimnazial/ LITERATURĂ 1709. x CEHĂ MATERNĂ
UMANISTE ŞI
Învăţământ ARTE (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
primar SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
1710. Filologie clasică - Limba şi literatura cehă x PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
LIMBA ŞI LITERATURA
CEHĂ MATERNĂ
(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015)
ŞTIINŢE /
SOCIALE ŞI Limba si literatura română și universală pentru
Învăţământ ŞTIINŢE ALE
Limba cehă – maternă 3)
POLITICE / 1711. Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar4) x copii, lb. si lit. cehă maternă, matematica,
primar EDUCAŢIEI
ŞTIINŢE
SOCIALE metodica predării acestora, pedagogie școlară și
elemente de psihologie a educaţiei (învăţământ
primar în limba cehă)
(programa pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1)
Orele de limba bulgară normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
2)
Absolvenţi care au menţionată în foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă direcţia de studiu în a doua specializare limba bulgară sau care pe parcursul studiilor au studiat limba
bulgară.
3)
Orele de limba cehă normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
4)
Absolvenţi care au menţionată în foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă direcţia de studiu în a doua specializare limba cehă sau care pe parcursul studiilor au studiat limba
cehă.
58
1712. Limba şi literatura croată x LIMBA ŞI LITERATURA
1713. Limba şi literatura română - Limba şi literatura croată x CROATĂ MATERNĂ
1714. Limba şi literatura croată - Limba şi literatura română x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
Învăţământ 1715. Limba şi literatura croată - Limba şi literatura străină/maternă x educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015)
profesional/ ŞTIINŢE 1716. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura croată x /
UMANISTE /
Învăţământ LIMBĂ ŞI 1717. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura croată x LIMBA ŞI LITERATURA
Limba croată - maternă ŞTIINŢE
gimnazial/ LITERATURĂ 1718. Limba şi literatura croată - Literatură universală şi comparată x CROATĂ MATERNĂ
UMANISTE ŞI
Învăţământ ARTE (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
primar SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
1719. Filologie clasică - Limba şi literatura croată x PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
LIMBA ŞI LITERATURA
CROATĂ MATERNĂ
(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015)
ŞTIINŢE /
SOCIALE ŞI Limba si literatura română și universală pentru
Învăţământ ŞTIINŢE ALE
Limba croată - maternă1) POLITICE / 1720. Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar2) x copii, lb. si lit. croată maternă, matematica,
primar EDUCAŢIEI
ŞTIINŢE
SOCIALE metodica predării acestora, pedagogie școlară și
elemente de psihologie a educaţiei (învăţământ
primar în limba croată)
(programa pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
ŞTIINŢE 1721. Limba şi literatura chineză x LIMBA CHINEZĂ
UMANISTE / 1722. Limba şi literatura română - Limba şi literatura chineză x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
ŞTIINŢE 1723. Limba şi literatura chineză - Limba şi literatura română x educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010 )
UMANISTE ŞI 1724. Limba şi literatura chineză - Limba şi literatura străină/maternă x
Învăţământ ARTE /
profesional/ LIMBĂ ŞI 1725. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura chineză x LIMBA CHINEZĂ
Limba chineză 1726. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura chineză x
Învăţământ LITERATURĂ (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
gimnazial 1727. Limba şi literatura chineză - Literatură universală şi comparată x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
1728. Filologie clasică - Limba şi literatura chineză x (programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
ŞTIINŢE 1729. Limba şi literatura engleză x
UMANISTE / 1730. Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză x
ŞTIINŢE Limba şi literatura română - Limbi şi literaturi moderne (engleză, LIMBA ŞI LITERATURA
UMANISTE ŞI 1731. x
Învăţământ limba straină) ENGLEZĂ
gimnazial/ ARTE 1732. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
Învăţământ 1733. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura engleză x educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010 )
special 1734. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura maghiară x /
(deficienţe LIMBĂ ŞI 1735. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura străină/maternă x LIMBA ŞI LITERATURA
Limba engleză
moderate LITERATURĂ 1736. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura engleză x ENGLEZĂ
sau 1737. Filologie clasică - Limba şi literatura engleză x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
uşoare)**/ 1738. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura engleză x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
Învăţământ 1739. Limba şi literatura engleză - Literatura universală şi comparată x PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
profesional 1740. Limbi şi literaturi moderne (engleză, limba straină) x (programele pentru examenul naţional de definitivare în
1741. Limbi şi literaturi moderne (engleză, franceză) x învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1742. Limbi şi literaturi moderne (engleză, germană) x
1743. Limbi şi literaturi moderne (franceză, germană) x
1)
Orele de limba croată normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
2)
Absolvenţi care au menţionată în foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă direcţia de studiu în a doua specializare limba croată sau care pe parcursul studiilor au studiat limba croată.
59
1744. Limbi moderne aplicate (engleză) x
1745. Limbi moderne aplicate (engleză, franceză) x
1746. Limbi moderne aplicate (engleză, germană) x
ŞTIINŢE LIMBI MODERNE
UMANISTE / 1747. Limbi moderne aplicate (engleză, rusă) x
APLICATE
Limba engleză ŞTIINŢE 1748. Limbi moderne aplicate (engleză, limbă străină) x
UMANISTE ŞI 1749. Traducere şi interpretare (engleză) x
ARTE
Învăţământ 1750. Traducere şi interpretare (engleză, limbă străină) x
gimnazial/
Învăţământ STUDII CULTURALE
1751. Studii americane x
LIMBA ŞI LITERATURA
1752. Studii iudaice x
special
Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura franceză
ENGLEZĂ
(deficienţe 1753. x
ŞTIINŢE (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
moderate sau 1. Limba engleză – Limba franceză LIMBĂ ŞI LITERATURĂ 1754. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză x
uşoare)**/ UMANISTE / educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 /
(*)
Învăţământ ŞTIINŢE 1755. Limbi şi literaturi moderne (engleză, franceză) x
2010)
UMANISTE ŞI 1756. Limbi moderne aplicate (engleză, franceză) x
profesional 2. Limba engleză LIMBI MODERNE /
ARTE
APLICATE 1757. Traducere şi interpretare (engleză, franceză) x
LIMBA ŞI LITERATURA
1758. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura germană x
ŞTIINŢE ENGLEZĂ
1. Limba engleză - Limba LIMBĂ ŞI LITERATURĂ 1759. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura engleză x
germană (*)
UMANISTE / (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
ŞTIINŢE 1760. Limbi şi literaturi moderne (engleză, germană) x
UMANISTE ŞI SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
2. Limba engleză LIMBI MODERNE 1761. Limbi moderne aplicate (engleză, germană) x
ARTE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
APLICATE 1762. Traducere şi interpretare (engleză, germană) x (programele pentru examenul naţional de definitivare în
1763. Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză x învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
ŞTIINŢE cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1. Limba engleză 1764. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura română x
UMANISTE /
ŞTIINŢE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ 1765. Limba şi literatura română - Limbi şi literaturi moderne (engleză, limba straină) x
2. Limba engleză – Limba şi
Învăţământ UMANISTE ŞI 1766. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura engleză x
literatura română (*)
profesional/ ARTE
1767. Limba şi literatura engleză – Literatura universală şi comparată x
Învăţământ
gimnazial ŞTIINŢE 1768. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura maghiară x
1. Limba engleză – Limba UMANISTE /
maghiară-maternă (*) ŞTIINŢE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ
2. Limba engleză UMANISTE ŞI 1769. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura engleză x
ARTE
1770. Limba şi literatura franceză x
1771. Limba şi literatura română - Limba şi literatura franceză x
1772. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română x
1773. Limba şi literatura română - Limbi şi literaturi moderne (franceză, limba straină) x
1774. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura franceză x
1775. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura maghiară x
LIMBĂ ŞI LITERATURĂ
1776. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura străină/maternă x
1777. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura franceză x
ŞTIINŢE
UMANISTE / 1778. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura franceză x
Învăţământ
gimnazial/ Limba franceză ŞTIINŢE 1779. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura franceză x
Învăţământ UMANISTE ŞI 1780. Limbi şi literaturi moderne (franceză, germană) x LIMBA ŞI LITERATURA
ARTE
special 1781. Filologie clasică - Limba şi literatura franceză x FRANCEZĂ
(deficienţe
moderate sau 1782. Limbi moderne aplicate (franceză) x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
uşoare)**/ 1783. Limbi moderne aplicate (engleză, franceză) x educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 /
Învăţământ 1784. Limbi moderne aplicate (franceză, germană) x 2010)
profesional LIMBI MODERNE
APLICATE
1785. Limbi moderne aplicate ( franceză, rusă) x /
1786. Limbi moderne aplicate (franceză, limbă străină) x LIMBA ŞI LITERATURA
1787. Traducere şi interpretare (franceză) x FRANCEZĂ
1788. Traducere şi interpretare (franceză, limbă străină) x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
1789. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura engleză x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
ŞTIINŢE
1. Limba franceză – Limba engleză
UMANISTE / LIMBĂ ŞI LITERATURĂ 1790. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura franceză x PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(*) (programele pentru examenul naţional de definitivare în
ŞTIINŢE 1791. Limbi şi literaturi moderne (engleză, franceză) x
UMANISTE ŞI învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
2. Limba franceză LIMBI MODERNE 1792. Limbi moderne aplicate (engleză, franceză) x
ARTE cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
APLICATE 1793. Traducere şi interpretare (engleză, franceză) x
1794. Literatura universală şi comparată -Limba şi literatura franceză x
ŞTIINŢE
1. Limba franceză 1795. Limba şi literatura franceză - Literatura universală şi comparată x
UMANISTE /
ŞTIINŢE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ 1796. Limba şi literatura română - Limbi şi literaturi moderne (franceză, limba straină) x
2. Limba franceză – Limba şi
Învăţământ UMANISTE ŞI 1797. Limba şi literatura română - Limba şi literatura franceză x
literatura română (*)
profesional/ ARTE
Învăţământ 1798. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura română x
gimnazial ŞTIINŢE 1799. Limba şi literatura română - Limba şi literatura maghiară x
1. Limba franceză UMANISTE /
2. Limba franceză – Limba ŞTIINŢE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ
maghiară maternă (*) UMANISTE ŞI 1800. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura română x
ARTE
60
1801. Limba şi literatura germană x
1802. Limba şi literatura română - Limba şi literatura germană x
1803. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română x
Limba şi literatura română - Limbi şi literaturi moderne (germană,
1804. x
limba straină)
LIMBĂ ŞI 1805. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura germană x
LITERATURĂ 1806. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura maghiară x
Învăţământ
gimnazial/ 1807. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura străină/maternă x
ŞTIINŢE 1808. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura germană x
Învăţământ
UMANISTE / 1809. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura germană x
special (deficienţe
Limba germană ŞTIINŢE
moderate sau 1810. Limba şi literatura germană - Literatura universală şi comparată x
UMANISTE ŞI
uşoare)**/ 1811. Filologie clasică - Limba şi literatura germană x LIMBA
ARTE
Învăţământ 1812. Limbi moderne aplicate (germană) x GERMANĂ MODERNĂ
profesional 1813. Limbi moderne aplicate (engleză, germană) x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
1814. Limbi moderne aplicate ( franceză, germană) x educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 /
LIMBI MODERNE 1815. Limbi moderne aplicate (germană, rusă) x 2010)
APLICATE 1816. Limbi moderne aplicate (germană, limbă străină) x /
1817. Traducere şi interpretare (germană) x LIMBA
1818. Traducere şi interpretare (germană, limbă străină) x GERMANĂ MODERNĂ
1819. Traducere şi interpretare (germană, maghiară) x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
1820. Limba şi literatura română - Limba şi literatura germană x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
ŞTIINŢE Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
1. Limba germană 1821. x
UMANISTE / (programele pentru examenul naţional de definitivare în
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura română - Limbi şi literaturi moderne (germană,
ŞTIINŢE 1822. x învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
2. Limba germană - Limba LITERATURĂ limba straină)
Învăţământ UMANISTE ŞI cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
şi literatura română (*) 1823. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura germană x
profesional/ ARTE
Învăţământ 1824. Limba şi literatura germană - Literatura universală şi comparată x
gimnazial ŞTIINŢE 1825. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura germană x
1. Limba germană
UMANISTE /
LIMBĂ ŞI
ŞTIINŢE
2. Limba germană - Limba LITERATURĂ 1826. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura maghiară x
UMANISTE ŞI
maghiară maternă (*)
ARTE
ŞTIINŢE
Învăţământ 1. Limba germană
UMANISTE /
profesional/ LIMBI MODERNE
ŞTIINŢE 1827. Traducere şi interpretare (germană, maghiară) x
Învăţământ 2. Limba germană - Limba APLICATE
UMANISTE ŞI
gimnazial maghiară maternă (*)
ARTE
ŞTIINŢE 1828. Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura germană x LIMBA
1. Limba germană – Limba LIMBĂ ŞI
UMANISTE / LITERATURĂ
1829. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura engleză x GERMANĂ MODERNĂ
engleză (*)
ŞTIINŢE 1830. Limbi şi literaturi moderne (engleză, germană) x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
Învăţământ UMANISTE ŞI
2. Limba germană LIMBI MODERNE 1831. Limbi moderne aplicate (engleză, germană) x educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 /
gimnazial/ ARTE APLICATE 1832. Traducere şi interpretare (engleză, germană) x 2010) /
Învăţământ
special (deficienţe 1833. Limba şi literatura franceză - Limba şi literatura germană x LIMBA
LIMBĂ ŞI GERMANĂ MODERNĂ
moderate sau ŞTIINŢE 1834. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura franceză x
1. Limba germană – Limba LITERATURĂ
uşoare)**/ UMANISTE / 1835. Limbi şi literaturi moderne (franceză, germană) x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
Învăţământ franceză (*) Limbi moderne aplicate (franceză, germană) SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
ŞTIINŢE 1836. x
profesional UMANISTE ŞI LIMBI MODERNE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
2. Limba germană (programele pentru examenul naţional de definitivare în
ARTE APLICATE 1837. Traducere şi interpretare (franceză, germană) x
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1838. Limba şi literatura germană x LIMBA ŞI LITERATURA
1839. Limba şi literatura română - Limba şi literatura germană x GERMANĂ MATERNĂ
1840. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura română x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
1. Limba germană - Limba şi literatura română - Limbi şi literaturi moderne (germană,
Învăţământ 1841. educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015) /
maternă ŞTIINŢE limba straină)
profesional/
UMANISTE / LIMBA ŞI LITERATURA
Învăţământ LIMBĂ ŞI 1842. Limba şi literatura germană - Limba şi literatura străină/maternă x
2. Limba germană - ŞTIINŢE GERMANĂ MATERNĂ
gimnazial/ LITERATURĂ 1843. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura germană x
Învăţământ
maternă – Limba germană UMANISTE ŞI (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
1844. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura germană x
primar
ARTE SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
1845. Limba şi literatura germană - Literatura universală şi comparată x
PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
1846. Limbi şi literaturi moderne (engleză, germană) x (programele pentru examenul naţional de definitivare în
1847. Limbi şi literaturi moderne (franceză, germană) x învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
1848. Filologie clasică - Limba şi literatura germană x cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
61
1849. Limbi moderne aplicate (germană) x LIMBA ŞI LITERATURA
1850. Limbi moderne aplicate (engleză, germană) x GERMANĂ MATERNĂ
1851. Limbi moderne aplicate ( franceză, germană) x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
1852. Limbi moderne aplicate (germană, rusă) x educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015)
Învăţământ 1. Limba germană -
ŞTIINŢE 1853. Traducere şi interpretare (germană) x /
profesional/ maternă
Învăţământ
UMANISTE / LIMBI 1854. Traducere şi interpretare (germană, limbă străină) x LIMBA ŞI LITERATURA
ŞTIINŢE MODERNE GERMANĂ MATERNĂ
gimnazial/ 2. Limba germană -
UMANISTE ŞI APLICATE (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
Învăţământ maternă – Limba
ARTE
primar germană SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
1855. Traducere şi interpretare (germană, maghiară) x PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
LIMBA ŞI LITERATURA
GERMANĂ MATERNĂ
(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015)
/
ŞTIINŢE SOCIALE Limba si literatura română și universală
Învăţământ Limba germană - ŞTIINŢE ALE pentru copii, lb. si lit. germană maternă,
ŞI POLITICE / 1856. Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar2) x
primar maternă1) EDUCAŢIEI matematica, metodica predării acestora,
ŞTIINŢE SOCIALE
pedagogie școlară și elemente de psihologie a
educației
(învăţământ primar în limba germană)
(programa pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1857. Limba şi literatura italiană x
1858. Limba şi literatura română - Limba şi literatura italiană x LIMBA ŞI LITERATURĂ
1859. Limba şi literatura italiană - Limba şi literatura română x ITALIANĂ
Limba şi literatura română - Limbi şi literaturi moderne (italiană, (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
1860.
LIMBĂ ŞI limba straină) educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010 )
Învăţământ ŞTIINŢE LITERATURĂ 1861. Limba şi literatura italiană - Limba şi literatura străină/maternă x /
UMANISTE / 1862. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura italiană x LIMBA ŞI LITERATURĂ
profesional/
Limba italiană ŞTIINŢE
Învăţământ 1863. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura italiană x ITALIANĂ (SPECIALITATE ŞI
UMANISTE ŞI
gimnazial ARTE 1864. Limba şi literatura italiană - Literatura universală şi comparată x DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
1865. Filologie clasică - Limba şi literatura italiană x ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI
1866. Limbi moderne aplicate (italiană) x PSIHOLOGIE
LIMBI (programele pentru examenul naţional de definitivare în
1867. Limbi moderne aplicate (italiană, limbă străină) x
MODERNE învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
1868. Traducere şi interpretare (italiană) x
APLICATE cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1869. Traducere şi interpretare (italiană, limbă străină) x
1870. Limba şi literatura italiană x LIMBA ŞI LITERATURĂ
1871. Limba şi literatura română - Limba şi literatura italiană x ITALIANĂ MATERNĂ
1872. Limba şi literatura italiană - Limba şi literatura română x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
LIMBĂ ŞI 1873. Limba şi literatura italiană - Limba şi literatura străină/maternă x educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015)
Învăţământ ŞTIINŢE LITERATURĂ 1874. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura italiană x /
profesional/ UMANISTE / 1875. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura italiană x LIMBA ŞI LITERATURĂ
Limba italiană ŞTIINŢE Limba şi literatura italiană - Literatura universală şi comparată
Învăţământ 1876. x ITALIANĂ MATERNĂ (SPECIALITATE
UMANISTE ŞI Filologie clasică - Limba şi literatura italiană
gimnazial ARTE
1877. x ŞI DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
1878. Limbi moderne aplicate (italiană) x ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI
LIMBI 1879. Limbi moderne aplicate (italiană, limbă străină) x PSIHOLOGIE
MODERNE 1880. Traducere şi interpretare (italiană) x (programele pentru examenul naţional de definitivare în
APLICATE învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
1881. Traducere şi interpretare (italiană, limbă străină) x cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
Orele de limba germană maternă normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
1)
2)
Absolvenţi care au menţionată în foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă direcţia de studiu în a doua specializare limba germană sau care pe parcursul studiilor au studiat limba
germnă.
62

1882. Limba şi literatura japoneză x LIMBA JAPONEZĂ


1883. Limba şi literatura română - Limba şi literatura japoneză x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
1884. Limba şi literatura japoneză - Limba şi literatura română x educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Învăţământ ŞTIINŢE Limba şi literatura japoneză - Limba şi literatura străină/maternă
UMANISTE /
1885. x /
profesional/ LIMBĂ ŞI 1886. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura japoneză x LIMBA JAPONEZĂ
Limba japoneză ŞTIINŢE
Învăţământ UMANISTE ŞI
LITERATURĂ (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
gimnazial SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
ARTE
1887. Filologie clasică - Limba şi literatura japoneză x ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1888. Limba şi literatura maghiară x LIMBA ŞI LITERATURA
1889. Limba şi literatura română - Limba şi literatura maghiară x MAGHIARĂ MATERNĂ
1890. Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura română x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
Învăţământ LIMBĂ ŞI Limba şi literatura maghiară - Limba şi literatura străină/maternă educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015)
ŞTIINŢE 1891. x
profesional/
Învăţământ Limba maghiară - UMANISTE / LITERATURĂ 1892. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura maghiară x /
ŞTIINŢE 1893. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura maghiară x LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ
gimnazial/ maternă UMANISTE ŞI (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
Învăţământ 1894. Limba şi literatura maghiară - Literatura universală şi comparată x
ARTE SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
primar 1895. Filologie clasică - Limba şi literatura maghiară x
ŞI PSIHOLOGIE
1896. Traducere şi interpretare (română, maghiară) x (programele pentru examenul naţional de definitivare în
LIMBI MODERNE
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
APLICATE 1897. Traducere şi interpretare (germană, maghiară) x
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
LIMBA ŞI LITERATURA
MAGHIARĂ MATERNĂ
(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
ŞTIINŢE educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015)
SOCIALE ŞI /
Învăţământ Limba maghiară – ŞTIINŢE ALE Limba si literatura română și universală pentru copii, lb.
POLITICE / 1898. Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar2) x
primar maternă1) EDUCAŢIEI
ŞTIINŢE si lit. maghiară maternă, matematica, metodica predării
SOCIALE acestora, pedagogie școlară și elemente de psihologie a
educaţiei (învăţământ primar în limba maghiară)
(programa pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice
nr. 5558 / 2015)
1899. Limba şi literatura polonă x LIMBA ŞI LITERATURĂ
1900. Limba şi literatura română - Limba şi literatura polonă x POLONĂ MATERNĂ
1901. Limba şi literatura polonă - Limba şi literatura străină/maternă x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
Învăţământ 1902. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura polonă x educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015)
ŞTIINŢE /
profesional/ 1903. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura polonă x
UMANISTE /
Învăţământ Limba polonă- LIMBĂ ŞI 1904. Limba şi literatura polonă - Literatura universală şi comparată x LIMBA ŞI LITERATURĂ
ŞTIINŢE
gimnazial/ maternă LITERATURĂ POLONĂ MATERNĂ
UMANISTE ŞI
Învăţământ (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
ARTE
primar SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE PEDAGOGIE
1905. Filologie clasică - Limba şi literatura polonă x ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
LIMBA ŞI LITERATURĂ
POLONĂ MATERNĂ
(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
ŞTIINŢE educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015)
SOCIALE ŞI /
Învăţământ Limba polonă – ŞTIINŢE ALE
POLITICE / 1906. Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar4) x Limba si literatura română și universală pentru copii, lb. si
primar maternă3) EDUCAŢIEI lit. polonă maternă, matematica, metodica predării
ŞTIINŢE
SOCIALE acestora, pedagogie școlară și elemente de psihologie a
educaţiei (învăţământ primar în limba polonă)
(programa pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ
aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
1)
Orele de limba maghiară normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
2)
Absolvenţi care au menţionată în foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă direcţia de studiu în a doua specializare limba maghiară sau care pe parcursul studiilor au studiat limba
maghiară.
3)
Orele de limba polonă normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
4)
Absolvenţi care au menţionată în foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă direcţia de studiu în a doua specializare limba polonă sau care pe parcursul studiilor au studiat limba polonă.
63

1907. Limba şi literatura portugheză x LIMBA ŞI LITERATURĂ


1908. Limba şi literatura română - Limba şi literatura portugheză x PORTUGHEZĂ
1909. Limba şi literatura portugheză - Limba şi literatura străină/maternă x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
LIMBĂ ŞI educaţiei şi cercetării
1910. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura portugheză x
LITERATURĂ 1911. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura portugheză x
nr. 5287 / 2004)
Învăţământ ŞTIINŢE
UMANISTE / 1912. Limba şi literatura portugheză - Literatura universală şi comparată x
profesional/ Limba /
ŞTIINŢE 1913. Filologie clasică - Limba şi literatura portugheză x
Învăţământ portugheză UMANISTE 1914. Limbi moderne aplicate (portugheză) x
gimnazial LIMBA ŞI LITERATURĂ
ŞI ARTE 1915. Limbi moderne aplicate (portugheză, limbă străină) x
LIMBI PORTUGHEZĂ (SPECIALITATE ŞI
1916. Traducere şi interpretare (portugheză) x DIDACTICA SPECIALITĂŢII), ELEMENTE
MODERNE DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
APLICATE (programele pentru examenul naţional de definitivare în
1917. Traducere şi interpretare (portugheză, limbă străină) x
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1918. Limba şi literatura rusă x
1919. Limba şi literatura română - Limba şi literatura rusă x
1920. Limba şi literatura rusă - Limba şi literatura străină/maternă x LIMBA
LIMBĂ ŞI RUSĂ MODERNĂ
Învăţământ 1921. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura rusă x
gimnazial/ LITERATURĂ 1922. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura rusă x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
Învăţământ ŞTIINŢE educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
1923. Limba şi literatura rusă - Literatura universală şi comparată x /
special UMANISTE /
1924. Filologie clasică - Limba şi literatura rusă x LIMBA ŞI LITERATURA
(deficienţe Limba rusă ŞTIINŢE
moderate sau UMANISTE 1925. Limbi moderne aplicate (rusă) x RUSĂ MODERNĂ (SPECIALITATE ŞI
uşoare)**/ ŞI ARTE 1926. Limbi moderne aplicate (engleză, rusă) x DIDACTICA SPECIALITĂŢII), ELEMENTE
Învăţământ LIMBI 1927. Limbi moderne aplicate (germană, rusă) x DE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
profesional MODERNE 1928. Limbi moderne aplicate ( franceză, rusă) x învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
APLICATE 1929. Limbi moderne aplicate ( rusă, limbă străină) x cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1930. Traducere şi interpretare (rusă) x
1931. Traducere şi interpretare (rusă, limbă străină) x
1932. Limba şi literatura rusă x
1933. Limba şi literatura română - Limba şi literatura rusă x LIMBA ŞI LITERATURĂ
1934. Limba şi literatura rusă - Limba şi literatura străină/maternă x RUSĂ MATERNĂ
LIMBĂ ŞI
1935. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura rusă x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
LITERATURĂ Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura rusă
1. Limba rusă- 1936. x educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015)
Învăţământ maternă ŞTIINŢE 1937. Limba şi literatura rusă - Literatura universală şi comparată x /
UMANISTE / LIMBA ŞI LITERATURĂ
profesional/ 1938. Filologie clasică - Limba şi literatura rusă x
ŞTIINŢE
Învăţământ 2. Limba rusă- 1939. Limbi moderne aplicate (rusă) x RUSĂ MATERNĂ
UMANISTE
gimnazial maternă – Limba ŞI ARTE 1940. Limbi moderne aplicate (engleză, rusă) x (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
rusă 1941. Limbi moderne aplicate (germană, rusă) x SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
LIMBI MODERNE PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
1942. Limbi moderne aplicate (franceză, rusă) x
APLICATE (programele pentru examenul naţional de definitivare în
1943. Limbi moderne aplicate ( rusă, limbă străină) x
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
1944. Traducere şi interpretare (rusă) x cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1945. Traducere şi interpretare (rusă, limbă străină) x
64

1946. Limba şi literatura rromani x LIMBA ŞI LITERATURĂ


1947. Limba şi literatura română - Limba şi literatura rromani x RROMANI MATERNĂ
1948. Limba şi literatura rromani - Limba şi literatura străină/maternă x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
Învăţământ 1949. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura rromani x educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015)
profesional/ Limba rromani- ŞTIINŢE /
UMANISTE / 1950. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura rromani x
Învăţământ maternă LIMBĂ ŞI LIMBA ŞI LITERATURĂ
ŞTIINŢE 1951. Limba şi literatura rromani - Literatura universală şi comparată x
RROMANI MATERNĂ
gimnazial/ LITERATURĂ
UMANISTE (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
Învăţământ ŞI ARTE SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
primar PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
1952. Filologie clasică - Limba şi literatura rromani x
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
LIMBA ŞI LITERATURĂ
RROMANI MATERNĂ
(programa aprobată prin ordinul ministrului educaţiei,
cercetării, tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
/
ŞTIINŢE Limba si literatura română și universală
SOCIALE ŞI
Învăţământ Limba rromani- ŞTIINŢE ALE pentru copii, lb. si lit. rromani maternă,
POLITICE / 1953. Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar2) x
primar maternă1) ŞTIINŢE
EDUCAŢIEI matematica, metodica predării acestora,
SOCIALE pedagogie școlară și elemente de psihologie a
educaţiei (învăţământ primar în limba
rromani)
(programa pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1954. Limba şi literatura sârbă x LIMBA ŞI LITERATURA
1955. Limba şi literatura română - Limba şi literatura sârbă x SÂRBĂ MATERNĂ
1956. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura sârbă x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
Învăţământ 1957. Limba şi literatura sârbă - Limba şi literatura străină/maternă x educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015)
ŞTIINŢE
profesional/ 1958. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura sârbă x /
UMANISTE /
Învăţământ Limba sârbă - LIMBĂ ŞI 1959. Limba şi literatura sârbă - Literatura universală şi comparată x LIMBA ŞI LITERATURA
ŞTIINŢE
gimnazial/ maternă UMANISTE
LITERATURĂ SÂRBĂ MATERNĂ
Învăţământ ŞI ARTE (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
primar SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
1960. Filologie clasică - Limba şi literatura sârbă x PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
LIMBA ŞI LITERATURA
SÂRBĂ MATERNĂ
(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015)
ŞTIINŢE /
SOCIALE ŞI Limba si literatura română și universală
Învăţământ Limba slovacă- ŞTIINŢE ALE
POLITICE / 1961. Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar4) x pentru copii, lb. si lit. sârbă maternă,
primar maternă3) ŞTIINŢE
EDUCAŢIEI
SOCIALE matematica, metodica predării acestora,
pedagogie școlară și elemente de psihologie a
educaţiei (învăţământ primar în limba sârbă)
(programa pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1)
Orele de limba rromani normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
2)
Absolvenţi care au menţionată în foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă direcţia de studiu în a doua specializare limba rromani sau care pe parcursul studiilor au studiat limba
rromani.
3)
Orele de limba slovacă normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
4)
Absolvenţi care au menţionată în foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă direcţia de studiu în a doua specializare limba slovacă sau care pe parcursul studiilor au studiat limba
slovacă.
65

1962. Limba şi literatura spaniolă x LIMBA ŞI LITERATURĂ


1963. Limba şi literatura română - Limba şi literatura spaniolă x SPANIOLĂ
1964. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura spaniolă x (programa pentru concurs aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
LIMBĂ ŞI LITERATURĂ 1965. Limba şi literatura spaniolă - Limba şi literatura străină/maternă x
tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
1966. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura spaniolă x /
Învăţământ ŞTIINŢE
UMANISTE / 1967. Limba şi literatura spaniolă - Literatura universală şi comparată x LIMBA ŞI LITERATURĂ
profesional/ 1968. Filologie clasică - Limba şi literatura spaniolă x SPANIOLĂ
Limba spaniolă ŞTIINŢE
Învăţământ UMANISTE 1969. Limbi moderne aplicate (spaniolă) x (SPECIALITATE ŞI
gimnazial ŞI ARTE 1970. Limbi moderne aplicate (spaniolă, limbă străină) x DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
ELEMENTE DE PEDAGOGIE
LIMBI MODERNE 1971. Traducere şi interpretare (spaniolă) x
ŞI PSIHOLOGIE
APLICATE (programele pentru examenul naţional de
1972. Traducere şi interpretare (spaniolă, limbă străină) x definitivare în învăţământ aprobate prin
ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1973. Limba şi literatura slovacă x LIMBA ŞI LITERATURĂ
1974. Limba şi literatura română - Limba şi literatura slovacă x SLOVACĂ MATERNĂ
1975. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura slovacă x (programa pentru concurs aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
1976. Limba şi literatura slovacă - Limba şi literatura străină/maternă x
ştiinţifice nr. 5575 / 2015)
Învăţământ 1977. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura slovacă x
profesional/ ŞTIINŢE 1978. Limba şi literatura slovacă - Literatura universală şi comparată x /
UMANISTE / LIMBA ŞI LITERATURĂ
Învăţământ Limba slovacă -
ŞTIINŢE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ SLOVACĂ MATERNĂ
gimnazial/ maternă
UMANISTE (SPECIALITATE ŞI
Învăţământ ŞI ARTE DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
primar 1979. Filologie clasică - Limba şi literatura slovacă x ELEMENTE DE PEDAGOGIE
ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobate prin
ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
LIMBA ŞI LITERATURĂ
SLOVACĂ MATERNĂ
(programa pentru concurs aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5575 / 2015)
/
Limba si literatura română și
ŞTIINŢE
universală pentru copii, lb. si
SOCIALE ŞI
Învăţământ Limba slovacă – ŞTIINŢE ALE lit. slovacă maternă,
POLITICE / 1980. Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar2) x
primar maternă1) EDUCAŢIEI matematica, metodica predării
ŞTIINŢE
SOCIALE acestora, pedagogie școlară și
elemente de psihologie a
educaţiei (învăţământ primar
în limba slovacă)
(programa pentru examenul naţional de
definitivare în învăţământ aprobată prin
ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1)
Orele de limba slovacă normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
2)
Absolvenţi care au menţionată în foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă direcţia de studiu în a doua specializare limba slovacă sau care pe parcursul studiilor au studiat limba
slovacă.
66

1981. Limba şi literatura turcă x LIMBA ŞI LITERATURĂ


1982. Limba şi literatura română - Limba şi literatura turcă x TURCĂ MATERNĂ
1983. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura turcă x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
Învăţământ 1984. Limba şi literatura turcă - Limba şi literatura străină/maternă x educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015)
profesional/ ŞTIINŢE
1985. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura turcă x /
UMANISTE /
Învăţământ 1986. Limba şi literatura turcă - Literatura universală şi comparată x LIMBA ŞI LITERATURĂ
Limba turcă- maternă ŞTIINŢE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ
gimnazial/ TURCĂ MATERNĂ
UMANISTE
Învăţământ (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
ŞI ARTE
SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
primar Filologie clasică - Limba şi literatura turcă
1987. x PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
(programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
LIMBA ŞI LITERATURĂ
TURCĂ MATERNĂ
(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015)
ŞTIINŢE /
SOCIALE ŞI Limba si literatura română și universală pentru
Învăţământ Limba turcă- ŞTIINŢE ALE
POLITICE / 1988. Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar2) x copii, lb. si lit. turcă maternă, matematica,
primar maternă1) EDUCAŢIEI
ŞTIINŢE
metodica predării acestora, pedagogie școlară și
SOCIALE
elemente de psihologie a educaţiei (învăţământ
primar în limba turcă)
(programa pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1989. Limba şi literatura ucraineană x LIMBA ŞI LITERATURĂ
1990. Limba şi literatura română - Limba şi literatura ucraineană x UCRAINEANĂ MATERNĂ
Învăţământ 1991. Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi literatura ucraineană x (programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
ŞTIINŢE 1992. Limba şi literatura ucraineană - Limba şi literatura străină/maternă x educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015)
profesional/ /
Învăţământ Limba ucraineană -
UMANISTE / 1993. Literatura universală şi comparată - Limba şi literatura ucraineană x
ŞTIINŢE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ LIMBA ŞI LITERATURĂ
gimnazial/ maternă 1994. Limba şi literatura ucraineană - Literatura universală şi comparată x
UMANISTE UCRAINEANĂ MATERNĂ (SPECIALITATE ŞI
Învăţământ ŞI ARTE DIDACTICA SPECIALITĂŢII), ELEMENTE DE
primar PEDAGOGIE ŞI PSIHOLOGIE
1995. Filologie clasică - Limba şi literatura ucraineană x (programele pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
LIMBA ŞI LITERATURĂ
UCRAINEANĂ MATERNĂ
(programa pentru concurs aprobată prin ordinul ministrului
educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5575 / 2015)
ŞTIINŢE /
SOCIALE ŞI Limba si literatura română și universală pentru
Învăţământ Limba ucraineană – ŞTIINŢE ALE
POLITICE / 1996. Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar 4)
x copii, lb. si lit. ucraineană maternă, matematica,
primar maternă3) EDUCAŢIEI
ŞTIINŢE metodica predării acestora, pedagogie școlară și
SOCIALE elemente de psihologie a educației
(învăţământ primar în limba ucraineană)
(programa pentru examenul naţional de definitivare în
învăţământ aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
1)
Orele de limba rromani normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
2)
Absolvenţi care au menţionată în foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă direcţia de studiu în a doua specializare limba rromani sau care pe parcursul studiilor au studiat limba rromani.
3)
Orele de limba slovacă normate la clasele de nivel primar cu predare în limba română.
4)
Absolvenţi care au menţionată în foaia matricolă/suplimentul la diploma de licenţă direcţia de studiu în a doua specializare limba slovacă sau care pe parcursul studiilor au studiat limba slovacă.

(*) Numai pentru mediul rural, unităţi de învăţământ de nivel gimnazial, licee şi seminarii teologice.
(**) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învăţământul special candidaţii trebuie să se încadreze în condiţiile prevăzute de art. 248 alin. (5) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi
completările ulterioare ori în cele prevăzute în Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar.
Notă. În mod excepţional, în lipsa absolvenţilor cu studii universitare de lungă durată sau echivalente ori studii universitare de masterat/master, în învăţământul liceal obligatoriu pot fi încadraţi, pe perioadă
determinată, absolvenţii ciclului I de studii universitare de licenţă cu specializările în profilul postului, nominalizate mai sus.
67
Studii absolvite, cu diplomă, la instituţii de învăţământ acreditate/autorizate provizoriu, care dau dreptul candidaţilor de a se înscrie şi de a participa la concursurile de titularizare în învăţământul Programa -
Învăţământ preuniversitar
preuniversitar şi la examenul naţional de definitivare în învăţământ probă de concurs/
Post/Catedră Domeniul pentru Nivelul de Studii Disciplina pentru
Specializarea din cadrul Domeniul de licenţă/
(Disciplina Domeniul studiile studii universitare examenul naţional de
Nivel domeniului pentru studiile Domeniul de studii
principală fundamental universitare de de masterat/ definitivare în
universitare de licenţă universitare de master
de încadrare) licenţă Programul de studii de master acreditat master învăţământ
Limba şi literatura română 1. Analiza discursului
2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală
Limba şi literatura română - 3. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze
Limba şi literatura 4. Comunicare interculturală
străină/maternă 5. Comunicare multilingvă şi multiculturală
Limba şi literatura 6. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european
străină/maternă - Limba şi 7. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene
literatura română 8. Cultură şi literatură română
9. Cultură şi civilizaţie europeană
Limba şi literatura română -
10. Didactici ale disciplinelor filologice
Limbi şi literaturi moderne 11. Dinamica limbii române contemporane
Literatura universală şi 12. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române
comparată - Limba şi literatura 13. Discurs şi comunicare
străină/maternă 14. Etnologie, antropologie culturală şi folclor
Limba şi literatura 15. Editarea şi promovarea produselor culturale
LIMBĂ ŞI străină/maternă - Literatură 16. Inovare culturală
LITERATURĂ universală şi comparată 17. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze
Literatura universală şi 18. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică
19. Hermeneutică şi ideologie literară
comparată - Limba şi literatura
20. Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane
română 21. Istoria imaginilor - istoria ideilor
Limba şi literatura română - 22. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare
Literatură universală şi 23. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism
comparată 24. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare) LIMBA ŞI
Limba şi literatura română - 25. Limba română: fundamente istorice şi culturale LITERATURA
Limba şi literatura latină 26. Limba română în context romanic ROMÂNĂ
Limba şi literatura latină - 27. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate (programa pentru concurs
Limba şi literatura română 28. Limbă, literatură şi civilizaţie românească aprobată prin ordinul
29. Limba şi literatura română ministrului educaţiei,
30. Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice cercetării, tineretului şi
Filologie clasică - Limba şi
31. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – engleză)
literatura română 32. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – franceză) sportului nr. 5620 / 2010)
33. Limbă şi literatură - Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate /
Învăţământ 34. Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate LIMBA ŞI
liceal/ ŞTIINŢE 35. Limbă şi literatură. Tendinţe actuale LITERATURA
Învăţământ Limba şi UMANISTE / 36. Limbă şi comunicare
LIMBĂ ŞI ROMÂNĂ
profesional/ literatura ŞTIINŢE LITERATURĂ
37. Limbile romanice în sincronie şi în diacronie x
Învăţământ română 38. Literatura română modernă şi contemporană (SPECIALITATE ŞI
UMANISTE
39. Literatură şi cultură românească în context european DIDACTICA
gimnazial ŞI ARTE
40. Literatură română în context european SPECIALITĂŢII),
41. Literatura română şi modernismul european ELEMENTE DE
42. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni PEDAGOGIE ŞI
43. Literatura română - Relevanţe europene
PSIHOLOGIE
44. Literatură română şi hermeneutică literară
(programele pentru
45. Literatură universală şi comparată
examenul naţional de
46. Literatură, film şi reprezentări culturale
definitivare în învăţământ
47. Lingvistică generală şi românească
aprobate prin ordinul
48. Managementul resurselor culturale
ministrului educaţiei şi
49. Modele clasice în cultura română
cercetării ştiinţifice nr.
50. Modele de interpretare în spaţiul modernităţii literare româneşti şi universale
5558 / 2015)
51. Modernism şi postmodernism în literatură
LIMBI 52. Modernitatea în literatura europeană
Traducere si interpretare 53. Modernitatea limbii şi literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paşaport
MODERENE
(română, limba straină) european
APLICATE 54. Paradigme ale comunicării organizaţionale
55. Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română
56. Perspective în studiul lingvistic al literaturii
57. Restituiri şi revizuiri în literatura română
58. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate
59. Scriere creatoare şi traducere literară
60. Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice
61. Structura limbii române actuale
62. Studii culturale româneşti în context european
63. Studii literare româneşti
64. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române
65. Studii de limba şi literatura română
66. Studii de gen din perspectivă culturală
67. Studii de românistică
68. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române
69. Teoria şi practica editării
70. Teoria şi practica limbii şi a literaturii române în învăţământul actual
71. Teoria literaturii şi literatură comparată
72. Teoria şi practica textului
68
Limba şi literatura română 1. Analiza discursului
2. Concepte şi strategii de comunicare interculturală
Limba şi literatura română - Limba şi 3. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze
literatura străină/maternă 4. Comunicare interculturală
Limba şi literatura străină/maternă - 5. Comunicare multilingvă şi multiculturală
Limba şi literatura română 6. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european
Limba şi literatura română - Limbi şi 7. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene
literaturi moderne 8. Cultură şi literatură română
Literatura universală şi comparată - 9. Cultură şi civilizaţie europeană
Limba şi literatura străină/maternă 10. Didactici ale disciplinelor filologice
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura străină/maternă - 11. Dinamica limbii române contemporane
LITERATURĂ Literatură universală şi comparată 12. Dimensiuni culturale în studierea limbii şi literaturii române
Literatura universală şi comparată - 13. Discurs şi comunicare
Limba şi literatura română 14. Etnologie, antropologie culturală şi folclor
Limba şi literatura română - 15. Editarea şi promovarea produselor culturale
Literatură universală şi comparată 16. Inovare culturală
Limba şi literatura română - Limba şi 17. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze
literatura latină 18. Juristlingvistică – Terminologie şi traducere juridică
Limba şi literatura latină - Limba şi 19. Hermeneutică şi ideologie literară
literatura română 20. Identitate, interculturalitate și multiculturalism în literatura română și europeană
Filologie clasică - Limba şi literatura 21. Interferenţe culturale şi literare româno-britanice şi româno-americane
română 22. Istoria imaginilor - istoria ideilor
23. Istoria literaturii şi sistemul criticii literare
24. Limba română - Identitate și deschidere culturală
25. Limba şi literatura română - identitate în multiculturalism
26. Limba română în context european (spaţiu, cultură, comunicare) LIMBA ŞI
27. Limba română: fundamente istorice şi culturale LITERATURA
28. Limba română în context romanic
29. Limba română actuală - structură, dinamică şi funcţionalitate
ROMÂNĂ
30. Limbă, literatură şi civilizaţie românească (programa pentru concurs
31. Limba şi literatura română aprobată prin ordinul
32. Limbă şi literatură – perspective teoretice şi didactice ministrului educaţiei,
33. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – engleză) cercetării, tineretului şi
34. Limbă şi literatură-perspective teoretice şi didactice (română – franceză) sportului nr. 5620 / 2010)
35. Limbă şi literatură - Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate
36. Limbă şi literatură română - modernizare şi modernitate
/
Învăţământ LIMBA ŞI
liceal/ ŞTIINŢE 37. Limbă şi literatură. Tendinţe actuale
38. Limbă şi comunicare LITERATURA
Învăţământ Limba şi UMANISTE /
39. Limbile romanice în sincronie şi în diacronie ROMÂNĂ
profesional/ literatura ŞTIINŢE FILOLOGIE
Literatura română modernă şi contemporană x
Învăţământ română
40. (SPECIALITATE ŞI
UMANISTE 41. Literatură şi cultură românească în context european DIDACTICA
gimnazial ŞI ARTE 42. Literatură şi cultură – contexte româneşti, contexte europene
SPECIALITĂŢII),
43. Literatură română în context european
44. Literatura română şi modernismul european ELEMENTE DE
45. Literatura română în context european. Identitate, alteritate, conexiuni PEDAGOGIE ŞI
46. Literatură română și dialog pluri-identitar - paradigme culturale și didactice contemporane PSIHOLOGIE
47. Literatura română - Relevanţe europene (programele pentru
48. Literatură română şi hermeneutică literară examenul naţional de
49. Literatură universală şi comparată definitivare în învăţământ
LIMBI 50. Literatură, film şi reprezentări culturale aprobate prin ordinul
Traducere si interpretare (română,
MODERENE limba straină) 51. Lingvistică generală şi românească ministrului educaţiei şi
APLICATE 52. Managementul resurselor culturale cercetării ştiinţifice nr.
53. Modele clasice în cultura română 5558 / 2015)
54. Modele de interpretare în spaţiul modernităţii literare româneşti şi universale
55. Modernism şi postmodernism în literatură
56. Modernitatea în literatura europeană
57. Modernitatea limbii şi literaturii române în secolele XIX, XX, XXI. Paşaport european
58. Paradigme ale comunicării organizaţionale
59. Paradigme literare anglo-americane şi receptarea lor în literatura română
60. Perspective în studiul lingvistic al literaturii
61. Restituiri şi revizuiri în literatura română
62. Semiotica limbajului în mass-media şi publicitate
63. Scriere creatoare şi traducere literară
64. Strategii comunicaţionale interculturale – literare şi lingvistice
65. Structura limbii române actuale
66. Studii culturale româneşti în context european
67. Studii literare
68. Studii literare româneşti
69. Studii avansate în lingvistică - Structura şi funcţionarea limbii române
70. Studii de limba şi literatura română
71. Studii de gen din perspectivă culturală
72. Studii de românistică
73. Tendinţe actuale în studiul limbii şi literaturii române
74. Tendințe actuale ale limbii și literaturii române
75. Teoria şi practica editării
76. Teoria şi practica limbii şi a literaturii române în învăţământul actual
77. Teoria literaturii şi literatură comparată
78. Teoria şi practica textului
69

Limba şi literatura română


Limba şi literatura română -
Limba şi literatura LIMBA ŞI
străină/maternă
LITERATURA
Limba şi literatura
ROMÂNĂ
străină/maternă - Limba şi
literatura română (programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
Limba şi literatura română - ministrului educaţiei,
Limbi şi literaturi moderne cercetării, tineretului şi
Literatura universală şi sportului nr. 5620 / 2010)
comparată - Limba şi literatura
străină/maternă /
Învăţământ LIMBA ŞI
liceal/ ŞTIINŢE LIMBĂ ŞI Limba şi literatura
LITERATURĂ străină/maternă - Literatură LITERATURA
Învăţământ Limba şi UMANISTE /
universală şi comparată STUDII ROMÂNĂ
profesional/ literatura ŞTIINŢE Etnologie şi antropologie socială x
Învăţământ română Literatura universală şi CULTURALE (SPECIALITATE ŞI
UMANISTE
comparată - Limba şi literatura DIDACTICA
gimnazial ŞI ARTE
română SPECIALITĂŢII),
Limba şi literatura română - ELEMENTE DE
Literatură universală şi PEDAGOGIE ŞI
comparată PSIHOLOGIE
Limba şi literatura română - (programele pentru
Limba şi literatura latină examenul naţional de
Limba şi literatura latină - definitivare în învăţământ
Limba şi literatura română aprobate prin ordinul
ministrului educaţiei şi
Filologie clasică - Limba şi
cercetării ştiinţifice nr.
literatura română
5558 / 2015)
LIMBI
Traducere si interpretare
MODERENE
(română, limba straină)
APLICATE
70
Limba şi literatura română
Limba şi literatura română - Limba şi
literatura străină/maternă
Limba şi literatura străină/maternă -
Limba şi literatura română 1. Didactica limbilor străine (limbii latine) – Fundamente şi strategii
Literatura universală şi comparată - actuale LIMBA LATINĂ
Limba şi literatura străină/maternă 2. Didactici ale disciplinelor filologice (latină) (programa pentru concurs aprobată prin
Limba şi literatura străină/maternă - 3. Discurs şi argumentare (în limba latină) ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
1. Limba Literatură universală şi comparată 4. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba latină) tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
latină3 ) Limba şi literatura străină/maternă - 5. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba latină)
Învăţământ /
Limba latină 6. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (clasice)
liceal/ ŞTIINŢE LIMBA ŞI
2. Limba LIMBĂ ŞI Limba latină - Limba şi literatura 7. Literatura latină între clasicism şi modernitate
Învăţământ UMANISTE / LITERATURĂ străină/maternă LITERATURA
latină - LIMBĂ ŞI 8. Management intercultural (în limba latină)`
profesional/ ŞTIINŢE Limba şi literatura română - Limba şi x LATINĂ
Elemente LITERATURĂ 9. Romanistică
Învăţământ UMANISTE literatura latină 10. Studii lingvistice în limba latină (în limba latină) (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
de limbă
gimnazial ŞI ARTE Limba şi literatura latină - Limba şi 11. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba latină) SPECIALITĂŢII), ELEMENTE
latină şi de
literatura română 12. Teoria şi practica traducerii (în limba latină) DE PEDAGOGIE ŞI
cultură
Filologie clasică 13. Traducere specializată (în limba latină) PSIHOLOGIE
romanică (programele pentru examenul naţional de
Filologie clasică - Limba şi literatura 14. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba latină)
15. Traducere şi Interpretariat (în limba latină) definitivare în învăţământ aprobate prin
română
16. Traducere şi terminologie (în limba latină) ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
Filologie clasică - Limba şi literatura ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
străină/maternă 17. Traductologie – Limba latină
Litere clasice
Limbi şi culturi antice
Litere clasice
FILOLOGIE
Limbi şi culturi antice
Limba şi literatura română
Limba şi literatura română - Limba şi
literatura străină/maternă
1. Didactica limbilor străine (limbii latine) – Fundamente şi strategii
Limba şi literatura străină/maternă - actuale
Limba şi literatura română 2. Didactici ale disciplinelor filologice (latină)
Literatura universală şi comparată - 3. Discurs şi argumentare (în limba latină) LIMBA LATINĂ
Limba şi literatura străină/maternă 4. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba latină) (programa pentru concurs aprobată prin
1. Limba Limba şi literatura străină/maternă - 5. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba latină) ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
Literatură universală şi comparată 6. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (clasice) tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
latină4 ) Limba şi literatura străină/maternă -
Învăţământ 7. Literatura latină între clasicism şi modernitate /
Limba latină 8. Management intercultural (în limba latină)`
liceal/ 2. Limba ŞTIINŢE LIMBA ŞI
LIMBĂ ŞI Limba latină - Limba şi literatura 9. Romanistică
Învăţământ UMANISTE / LITERATURA
latină - LITERATURĂ străină/maternă 10. Studii lingvistice în limba latină (în limba latină)
profesional/ ŞTIINŢE Limba şi literatura română - Limba şi
FILOLOGIE
11. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba latină) x LATINĂ
Învăţământ Elemente UMANISTE (SPECIALITATE ŞI DIDACTICA
literatura latină 12. Studii romanice:culturale şi lingvistice (latină, franceză, italiană,
gimnazial de limbă ŞI ARTE SPECIALITĂŢII), ELEMENTE
Limba şi literatura latină - Limba şi spaniolă)
latină şi literatura română 13. Teoria şi practica traducerii (în limba latină) DE PEDAGOGIE ŞI
de cultură Filologie clasică 14. Traducere specializată (în limba latină) PSIHOLOGIE
romanică Filologie clasică - Limba şi literatura 15. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba latină) (programele pentru examenul naţional de
16. Traducere şi Interpretariat (în limba latină) definitivare în învăţământ aprobate prin
română
17. Traducere şi interpretare specializată (în limba latină) ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
Filologie clasică - Limba şi literatura ştiinţifice nr. 5558 / 2015)
străină/maternă 18. Traducere şi terminologie (în limba latină)
Litere clasice 19. Traductologie – Limba latină
20. Traductologie latino-romanică
Limbi şi culturi antice
Litere clasice
FILOLOGIE
Limbi şi culturi antice

3)
În învăţământul gimnazial:
- absolvenţii învăţământului superior care au înscrisă pe diplomă una din specializările limba română sau limba şi literatura română îşi pot completa norma didactică şi cu ore de limba latină;
- absolvenţii învăţământului superior cu specializări care le conferă dreptul de a preda limba latină îşi pot completa norma didactică şi cu ore de limba şi literatura română.
4)
În învăţământul gimnazial:
- absolvenţii învăţământului superior care au înscrisă pe diplomă una din specializările limba română sau limba şi literatura română îşi pot completa norma didactică şi cu ore de limba latină;
- absolvenţii învăţământului superior cu specializări care le conferă dreptul de a preda limba latină îşi pot completa norma didactică şi cu ore de limba şi literatura română.
71
Limba şi literatura străină/maternă - LIMBA GREACĂ VECHE
1. Didactica limbilor străine (limbii latine) – Fundamente şi strategii
Limba greacă veche (ELINĂ)
actuale
Limba greacă veche - Limba şi literatura (programa pentru concurs aprobată prin
2. Didactici ale disciplinelor filologice (elina)
străină/maternă ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
3. Discurs şi argumentare (în limba elină)
Filologie clasică 4. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba elină) tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
văţământ LIMBĂ ŞI 5. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba elină)
ŞTIINŢE Filologie clasică - Limba şi literatura /
liceal/ LITERATURĂ română 6. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (clasice)
Limba UMANISTE / LIMBA ŞI
Învăţământ Filologie clasică - Limba şi literatura LIMBĂ ŞI 7. Management intercultural (în limba elină)
greacă ŞTIINŢE x LITERATURA
profesional/ străină/maternă LITERATURĂ 8. Studii lingvistice (în limba elină)
veche UMANISTE 9. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba elină) ELINĂ (SPECIALITATE ŞI
Învăţământ
ŞI ARTE Litere clasice 10. Teoria şi practica traducerii (în limba elină) DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
gimnazial
11. Traducere specializată (în limba elină) ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI
Limbi şi culturi antice 12. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba elină) PSIHOLOGIE
13. Traducere şi Interpretariat (în limba elină) (programele pentru examenul naţional de
Litere clasice definitivare în învăţământ aprobate prin
FILOLOGIE 14. Traducere şi terminologie (în limba elină)
15. Traductologie – Limba elină ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
Limbi şi culturi antice ştiinţifice nr. 5558 / 2015
Limba şi literatura străină/maternă -
Limba greacă veche

Limba greacă veche - Limba şi literatura


străină/maternă
1. Didactica limbilor străine (limbii latine) – Fundamente şi strategii LIMBA GREACĂ VECHE
actuale (ELINĂ)
Filologie clasică 2. Didactici ale disciplinelor filologice (elina)
(programa pentru concurs aprobată prin
3. Discurs şi argumentare (în limba elină)
ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
4. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba elină)
LIMBĂ ŞI Filologie clasică - Limba şi literatura tineretului şi sportului nr. 5620 / 2010)
Învăţământ 5. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba elină)
ŞTIINŢE LITERATURĂ română /
6. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (clasice)
liceal/
Limba UMANISTE / 7. Management intercultural (în limba elină) LIMBA ŞI
Învăţământ Filologie clasică - Limba şi literatura
greacă ŞTIINŢE FILOLOGIE 8. Studii lingvistice (în limba elină) x LITERATURA
profesional/ străină/maternă
veche UMANISTE 9. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba elină) ELINĂ (SPECIALITATE ŞI
Învăţământ 10. Teoria şi practica traducerii (în limba elină)
ŞI ARTE DIDACTICA SPECIALITĂŢII),
gimnazial Litere clasice 11. Traducere specializată (în limba elină) ELEMENTE DE PEDAGOGIE ŞI
12. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba elină) PSIHOLOGIE
13. Traducere şi Interpretariat (în limba elină) (programele pentru examenul naţional de
Limbi şi culturi antice 14. Traducere şi interpretare specializată (în limba elină) definitivare în învăţământ aprobate prin
15. Traducere şi terminologie (în limba elină) ordinul ministrului educaţiei şi cercetării
16. Traductologie – Limba elină ştiinţifice nr. 5558 / 2015
Litere clasice
FILOLOGIE
Limbi şi culturi antice
72
Limba neogreacă 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba neogreacă)
Limba şi literatura română - Limba 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba neogreacă)
neogreacă 3. Didactica limbilor străine (neogreaca) – Fundamente şi strategii actuale LIMBA ŞI
Limba neogreacă - Limba şi literatura 4. Didactici ale disciplinelor filologice (neogreacă) LITERATURA
română 5. Direcţii actuale în lingvistică (limba neogreacă) NEOGREACĂ
Limba neogreacă - Limba şi literatura 6. Discurs şi argumentare (în limba neogreacă)
(programa pentru concurs
străină/maternă 7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba neogreacă)
aprobată prin ordinul
8. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba neogreacă) ministrului educaţiei,
Limba şi literatura străină/maternă -
Limba neogreacă 9. Limba şi literatura neogreacă cercetării, tineretului şi
10. Limba neogreacă, studii teoretice şi aplicate
Literatura universală şi comparată - sportului nr. 5620 / 2010)
11. Limba neogreacă. Practici de comunicare
Limba neogreacă /
12. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba neogreacă)
Învăţământ Limba neogreacă - Literatură universală şi LIMBA ŞI
ŞTIINŢE 13. Limba, literatura şi cultura neogreacăîn context european
comparată
liceal/
UMANISTE / 14. Limba neogreacă - traducere şi terminologie juridică europeană LITERATURA
Învăţământ Limba LIMBĂ ŞI LIMBĂ ŞI 15. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba neogreacă) NEOGREACĂ
ŞTIINŢE x
profesional/ neogreacă LITERATURĂ LITERATURĂ 16. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în
UMANISTE (SPECIALITATE ŞI
Învăţământ limba neogreacă)
ŞI ARTE 17. Lingvistică aplicată - Didactica limbii neogreacă DIDACTICA
gimnazial
18. Management intercultural (în limba neogreacă) SPECIALITĂŢII),
19. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba neogreacă) ELEMENTE DE
20. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba neogreacă) PEDAGOGIE ŞI
Filologie clasică - Limba neogreacă 21. Studii lingvistice în limba neogreacă (în limba neogreacă) PSIHOLOGIE
22. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba neogreacă) (programele pentru
23. Teoria şi practica traducerii (în limba neogreacă) examenul naţional de
24. Traducerea textului literar contemporan (în limba neogreacă) definitivare în învăţământ
aprobate prin ordinul
25. Traducere specializată (în limba neogreacă)
ministrului educaţiei şi
26. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba neogreacă)
cercetării ştiinţifice nr. 5558
27. Traducere şi interpretariat (în limba neogreacă) / 2015
28. Traducere şi terminologie (în limba neogreacă)
29. Traductologie – Limba neogreacă
1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba neogreacă)
2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba neogreacă)
Limba neogreacă 3. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba neogracă)
4. Didactica limbilor străine (neogreaca) – Fundamente şi strategii actuale LIMBA ŞI
5. Didactici ale disciplinelor filologice (neogreacă) LITERATURA
6. Direcţii actuale în lingvistică (limba neogreacă) NEOGREACĂ
7. Discurs şi argumentare (în limba neogreacă)
(programa pentru concurs
Limba şi literatura română - Limba 8. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba neogreacă) aprobată prin ordinul
neogreacă 9. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba neogreacă) ministrului educaţiei,
10. Limba şi literatura neogreacă cercetării, tineretului şi
11. Limba neogreacă, studii teoretice şi aplicate sportului nr. 5620 / 2010)
12. Limba neogreacă. Practici de comunicare
13. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba neogreacă) /
Învăţământ Limba neogreacă - Limba şi literatura LIMBA ŞI
ŞTIINŢE 14. Limba, literatura şi cultura neogreacăîn context european
română
liceal/
UMANISTE / 15. Limba neogreacă - traducere şi terminologie juridică europeană LITERATURA
Învăţământ Limba LIMBĂ ŞI 16. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba neogreacă) NEOGREACĂ
ŞTIINŢE FILOLOGIE x
profesional/ neogreacă LITERATURĂ 17. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în
UMANISTE (SPECIALITATE ŞI
Învăţământ limba neogreacă)
ŞI ARTE Limba neogreacă - Limba şi literatura 18. Lingvistică aplicată - Didactica limbii neogreacă DIDACTICA
gimnazial SPECIALITĂŢII),
străină/maternă 19. Management intercultural (în limba neogreacă)
20. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba neogreacă) ELEMENTE DE
21. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba neogreacă) PEDAGOGIE ŞI
22. Studii lingvistice în limba neogreacă (în limba neogreacă) PSIHOLOGIE
23. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba neogreacă) (programele pentru
24. Teoria şi practica traducerii (în limba neogreacă) examenul naţional de
25. Traducerea textului literar contemporan (în limba neogreacă) definitivare în învăţământ
Limba şi literatura străină/maternă - aprobate prin ordinul
26. Traducere specializată (în limba neogreacă)
Limba neogreacă ministrului educaţiei şi
27. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba neogreacă)
cercetării ştiinţifice nr. 5558
28. Traducere şi interpretariat (în limba neogreacă) / 2015
29. Traducere şi interpretare specializată (în limba neogreacă)
30. Traducere şi terminologie (în limba neogreacă)
31. Traductologie – Limba neogreacă
73
Limba neogreacă 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba neogreacă)
2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba neogreacă) LIMBA ŞI
Limba şi literatura română - Limba
neogreacă 3. Didactica limbilor străine (neogreaca) – Fundamente şi strategii actuale LITERATURA
Limba neogreacă - Limba şi literatura 4. Didactici ale disciplinelor filologice (neogreacă) NEOGREACĂ
română 5. Direcţii actuale în lingvistică (limba neogreacă) MATERNĂ
Limba neogreacă - Limba şi literatura 6. Discurs şi argumentare (în limba neogreacă)
(programa pentru concurs
străină/maternă 7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba neogreacă)
aprobată prin ordinul
8. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba neogreacă) ministrului educaţiei şi
Limba şi literatura străină/maternă -
Limba neogreacă 9. Limba şi literatura neogreacă cercetării ştiinţifice nr. 5575
10. Limba neogreacă, studii teoretice şi aplicate
Literatura universală şi comparată - / 2015)
11. Limba neogreacă. Practici de comunicare
Limba neogreacă /
12. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba neogreacă)
Învăţământ Limba neogreacă - Literatură universală şi LIMBA ŞI
ŞTIINŢE 13. Limba, literatura şi cultura neogreacăîn context european
comparată
liceal/
UMANISTE / 14. Limba neogreacă - traducere şi terminologie juridică europeană LITERATURA
Învăţământ Limba LIMBĂ ŞI LIMBĂ ŞI 15. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba neogreacă) NEOGREACĂ
ŞTIINŢE x
profesional/ neogreacă LITERATURĂ LITERATURĂ 16. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în
Învăţământ
UMANISTE limba neogreacă) MATERNĂ
ŞI ARTE 17. Lingvistică aplicată - Didactica limbii neogreacă (SPECIALITATE ŞI
gimnazial
18. Management intercultural (în limba neogreacă) DIDACTICA
19. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba neogreacă) SPECIALITĂŢII),
20. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba neogreacă) ELEMENTE DE
Filologie clasică - Limba neogreacă 21. Studii lingvistice în limba neogreacă (în limba neogreacă) PEDAGOGIE ŞI
22. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba neogreacă) PSIHOLOGIE
23. Teoria şi practica traducerii (în limba neogreacă) (programele pentru
24. Traducerea textului literar contemporan (în limba neogreacă) examenul naţional de
25. Traducere specializată (în limba neogreacă) definitivare în învăţământ
26. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba neogreacă) aprobate prin ordinul
27. Traducere şi interpretariat (în limba neogreacă) ministrului educaţiei şi
28. Traducere şi terminologie (în limba neogreacă) cercetării ştiinţifice nr. 5558
/ 2015
29. Traductologie – Limba neogreacă
1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba neogreacă)
2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba neogreacă)
3. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba neogracă) LIMBA ŞI
Limba neogreacă
4. Didactica limbilor străine (neogreaca) – Fundamente şi strategii actuale LITERATURA
5. Didactici ale disciplinelor filologice (neogreacă) NEOGREACĂ
6. Direcţii actuale în lingvistică (limba neogreacă) MATERNĂ
7. Discurs şi argumentare (în limba neogreacă) (programa pentru concurs
Limba şi literatura română - Limba 8. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba neogreacă) aprobată prin ordinul
neogreacă 9. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba neogreacă) ministrului educaţiei şi
10. Limba şi literatura neogreacă cercetării ştiinţifice nr. 5575
11. Limba neogreacă, studii teoretice şi aplicate / 2015)
12. Limba neogreacă. Practici de comunicare
13. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba neogreacă) /
Învăţământ Limba neogreacă - Limba şi literatura LIMBA ŞI
ŞTIINŢE 14. Limba, literatura şi cultura neogreacăîn context european
română
liceal/
UMANISTE / 15. Limba neogreacă - traducere şi terminologie juridică europeană LITERATURA
Învăţământ Limba LIMBĂ ŞI 16. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba neogreacă) NEOGREACĂ
ŞTIINŢE FILOLOGIE x
profesional/ neogreacă LITERATURĂ 17. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în limba
Învăţământ
UMANISTE neogreacă) MATERNĂ
ŞI ARTE Limba neogreacă - Limba şi literatura 18. Lingvistică aplicată - Didactica limbii neogreacă (SPECIALITATE ŞI
gimnazial
străină/maternă 19. Management intercultural (în limba neogreacă) DIDACTICA
20. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba neogreacă) SPECIALITĂŢII),
21. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba neogreacă) ELEMENTE DE
22. Studii lingvistice în limba neogreacă (în limba neogreacă) PEDAGOGIE ŞI
23. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba neogreacă) PSIHOLOGIE
24. Teoria şi practica traducerii (în limba neogreacă) (programele pentru
25. Traducerea textului literar contemporan (în limba neogreacă) examenul naţional de
Limba şi literatura străină/maternă - 26. Traducere specializată (în limba neogreacă) definitivare în învăţământ
Limba neogreacă 27. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba neogreacă) aprobate prin ordinul
28. Traducere şi interpretariat (în limba neogreacă) ministrului educaţiei şi
29. Traducere şi interpretare specializată (în limba neogreacă) cercetării ştiinţifice nr. 5558
/ 2015
30. Traducere şi terminologie (în limba neogreacă)
31. Traductologie – Limba neogreacă
74
Limba şi literatura bulgară LIMBA ŞI
1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba bulgară) LITERATURA
Limba şi literatura română - 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba bulgară) BULGARĂ
Limba şi literatura bulgară 3. Didactica limbilor străine (limbii bulgare) – Fundamente şi strategii MATERNĂ
Limba şi literatura bulgară - Limba actuale (programa pentru concurs
şi literatura română 4. Didactici ale disciplinelor filologice (bulgară) aprobată prin ordinul
Limba şi literatura bulgară - Limba 5. Direcţii actuale în lingvistică (lb. bulgară) ministrului educaţiei şi
şi literatura străină/maternă 6. Discurs şi argumentare (în limba bulgară) cercetării ştiinţifice nr.
Limba şi literatura străină/maternă 7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba bulgară) 5575 / 2015)
Învăţământ - Limba şi literatura bulgară 8. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba bulgară) /
liceal/ Literatura universală şi comparată 9. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba bulgară) LIMBA ŞI
ŞTIINŢE - Limba şi literatura bulgară
Învăţământ 10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba bulgară) LITERATURA
Limba UMANISTE / Limba şi literatura bulgară -
profesional/ LIMBĂ ŞI LIMBĂ ŞI 11. Management intercultural (în limba bulgară) BULGARĂ
bulgară - ŞTIINŢE Literatură universală şi comparată x
Învăţământ LITERATURĂ LITERATURĂ 12. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba bulgară) MATERNĂ
maternă UMANISTE
gimnazial/ 13. Studii culturale balcanice (în limba bulgară) (SPECIALITATE ŞI
ŞI ARTE
Învăţământ 14. Studii culturale slave (în limba bulgară) DIDACTICA
primar 15. Studii lingvistice în limba bulgară (în limba bulgară) SPECIALITĂŢII),
16. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba bulgară) ELEMENTE DE
17. Teoria şi practica traducerii (în limba bulgară) PEDAGOGIE ŞI
Filologie clasică - Limba şi 18. Traducerea textului literar contemporan (în limba bulgară) PSIHOLOGIE
literatura bulgară 19. Traducere specializată (în limba bulgară) (programele pentru
20. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba bulgară) examenul naţional de
definitivare în învăţământ
21. Traducere şi Interpretariat (în limba bulgară)
aprobate prin ordinul
22. Traducere şi terminologie (în limba bulgară) ministrului educaţiei şi
23. Traductologie – Limba bulgară cercetării ştiinţifice nr.
5558 / 2015)
Limba şi literatura bulgară 1. Cultură și civilizație balcanică. Comunicare interculturală în Banat (în
limba bulgară) LIMBA ŞI
Limba şi literatura română - 2. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba bulgară) LITERATURA
Limba şi literatura bulgară 3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba bulgară) BULGARĂ
Limba şi literatura bulgară - Limba 4. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba bulgară) MATERNĂ
şi literatura română 5. Didactica limbilor străine (limbii bulgare) – Fundamente şi strategii (programa pentru concurs
Limba şi literatura bulgară - Limba actuale aprobată prin ordinul
şi literatura străină/maternă 6. Didactici ale disciplinelor filologice (bulgară) ministrului educaţiei şi
Limba şi literatura străină/maternă 7. Direcţii actuale în lingvistică (lb. bulgară) cercetării ştiinţifice nr.
- Limba şi literatura bulgară 8. Discurs şi argumentare (în limba bulgară) 5575 / 2015)
Învăţământ Literatura universală şi comparată 9. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba bulgară) /
liceal/ - Limba şi literatura bulgară 10. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba bulgară) LIMBA ŞI
ŞTIINŢE Limba şi literatura bulgară -
Învăţământ 11. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba bulgară) LITERATURA
Limba UMANISTE / Literatură universală şi comparată
profesional/ LIMBĂ ŞI 12. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba bulgară) BULGARĂ
bulgară - ŞTIINŢE FILOLOGIE x
Învăţământ LITERATURĂ 13. Management intercultural (în limba bulgară) MATERNĂ
maternă UMANISTE
gimnazial/ 14. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba bulgară) (SPECIALITATE ŞI
ŞI ARTE
Învăţământ 15. Studii culturale balcanice (în limba bulgară) DIDACTICA
primar 16. Studii culturale slave (în limba bulgară) SPECIALITĂŢII),
17. Studii lingvistice în limba bulgară (în limba bulgară) ELEMENTE DE
18. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba bulgară) PEDAGOGIE ŞI
Filologie clasică - Limba şi 19. Teoria şi practica traducerii (în limba bulgară) PSIHOLOGIE
literatura bulgară 20. Traducerea textului literar contemporan (în limba bulgară) (programele pentru
21. Traducere specializată (în limba bulgară) examenul naţional de
definitivare în învăţământ
22. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba bulgară)
aprobate prin ordinul
23. Traducere şi Interpretariat (în limba bulgară) ministrului educaţiei şi
24. Traducere şi interpretare specializată (în limba bulgară) cercetării ştiinţifice nr.
25. Traducere şi terminologie (în limba bulgară) 5558 / 2015)
26. Traductologie – Limba bulgară
75
Limba şi literatura cehă LIMBA ŞI
Limba şi literatura română - 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba cehă) LITERATURA
Limba şi literatura cehă 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba cehă) CEHĂ MATERNĂ
Limba şi literatura cehă - Limba şi 3. Didactica limbilor străine (limbii cehe) – Fundamente şi strategii (programa pentru concurs
literatura română actuale aprobată prin ordinul
Limba şi literatura cehă - Limba şi 4. Didactici ale disciplinelor filologice (cehă) ministrului educaţiei şi
literatura străină/maternă 5. Direcţii actuale în lingvistică (lb. cehă) cercetării ştiinţifice nr. 5575
Limba şi literatura străină/maternă 6. Discurs şi argumentare (în limba cehă) / 2015)
- Limba şi literatura cehă 7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba cehă) /
Învăţământ
Literatura universală şi comparată 8. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba cehă) LIMBA ŞI
liceal/ - Limba şi literatura cehă
ŞTIINŢE 9. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba cehă) LITERATURA
Învăţământ
UMANISTE / Limba şi literatura cehă - 10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba cehă)
profesional/ Limba cehă - LIMBĂ ŞI LIMBĂ ŞI CEHĂ MATERNĂ
ŞTIINŢE Literatură universală şi comparată 11. Management intercultural (în limba cehă) x
Învăţământ maternă LITERATURĂ LITERATURĂ (SPECIALITATE
UMANISTE 12. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba cehă)
gimnazial/
ŞI ARTE 13. Studii culturale slave (în limba cehă) ŞI DIDACTICA
Învăţământ SPECIALITĂŢII),
14. Studii lingvistice în limba cehă (în limba cehă)
primar
15. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba cehă) ELEMENTE DE
16. Teoria şi practica traducerii (în limba cehă) PEDAGOGIE ŞI
Filologie clasică - Limba şi 17. Traducerea textului literar contemporan (în limba cehă) PSIHOLOGIE
literatura cehă 18. Traducere specializată (în limba cehă) (programele pentru
19. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba cehă) examenul naţional de
20. Traducere şi Interpretariat (în limba cehă) definitivare în învăţământ
21. Traducere şi terminologie (în limba cehă) aprobate prin ordinul
22. Traductologie – Limba cehă ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558
/ 2015)
Limba şi literatura cehă 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în
Limba şi literatura română - limba cehă) LIMBA ŞI
Limba şi literatura cehă 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba LITERATURA
Limba şi literatura cehă - Limba şi cehă)
CEHĂ MATERNĂ
literatura română 3. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba cehă)
Didactica limbilor străine (limbii cehe) – Fundamente şi (programa pentru concurs
Limba şi literatura cehă - Limba şi 4.
literatura străină/maternă strategii actuale (programa pentru concurs
5. Didactici ale disciplinelor filologice (cehă) aprobată prin ordinul
Limba şi literatura străină/maternă ministrului educaţiei şi
- Limba şi literatura cehă 6. Direcţii actuale în lingvistică (lb. cehă) cercetării ştiinţifice nr. 5575
Literatura universală şi comparată 7. Discurs şi argumentare (în limba cehă)
/ 2015)
- Limba şi literatura cehă 8. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba cehă)
Învăţământ /
Limba şi literatura cehă - 9. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba cehă)
liceal/
ŞTIINŢE 10. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba cehă) LIMBA ŞI
Învăţământ Literatură universală şi comparată
UMANISTE / 11. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba cehă) LITERATURA
profesional/ Limba cehă - LIMBĂ ŞI
Învăţământ maternă
ŞTIINŢE
LITERATURĂ
FILOLOGIE 12. Management intercultural (în limba cehă) x CEHĂ MATERNĂ
UMANISTE 13. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba (SPECIALITATE
gimnazial/
ŞI ARTE cehă) ŞI DIDACTICA
Învăţământ
14. Studii culturale slave (în limba cehă)
primar SPECIALITĂŢII),
15. Studii lingvistice în limba cehă (în limba cehă)
16. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba ELEMENTE DE
Filologie clasică - Limba şi cehă) PEDAGOGIE ŞI
literatura cehă 17. Teoria şi practica traducerii (în limba cehă) PSIHOLOGIE
18. Traducerea textului literar contemporan (în limba cehă) (programele pentru
19. Traducere specializată (în limba cehă) examenul naţional de
definitivare în învăţământ
20. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba cehă) aprobate prin ordinul
21. Traducere şi Interpretariat (în limba cehă) ministrului educaţiei şi
22. Traducere şi interpretare specializată (în limba cehă) cercetării ştiinţifice nr. 5558
23. Traducere şi terminologie (în limba cehă) / 2015)
24. Traductologie – Limba cehă
76
Limba şi literatura croată 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în LIMBA ŞI
Limba şi literatura română - Limba limba croată) LITERATURA
şi literatura croată 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba
Limba şi literatura croată - Limba şi croată)
CROATĂ
literatura română 3. Didactica limbilor străine (limbii croate) – Fundamente şi MATERNĂ
Limba şi literatura croată - Limba şi strategii actuale (programa pentru concurs
literatura străină/maternă 4. Didactici ale disciplinelor filologice (croată) aprobată prin ordinul
Limba şi literatura străină/maternă - 5. Direcţii actuale în lingvistică (lb. croată) ministrului educaţiei şi
Limba şi literatura croată 6. Discurs şi argumentare (în limba croată) cercetării ştiinţifice nr. 5575
Literatura universală şi comparată - 7. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba croată) / 2015)
Învăţământ 8. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba croată)
Limba şi literatura croată /
liceal/ 9. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba
Învăţământ ŞTIINŢE
Limba şi literatura croată - Literatură LIMBA ŞI
universală şi comparată croată)
profesional/ UMANISTE / 10. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba croată) LITERATURA
Limba croată - LIMBĂ ŞI LIMBĂ ŞI CROATĂ
Învăţământ ŞTIINŢE 11. Management intercultural (în limba croată) x
maternă LITERATURĂ LITERATURĂ
gimnazial/ UMANISTE 12. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba MATERNĂ
Învăţământ ŞI ARTE croată) (SPECIALITATE ŞI
primar 13. Studii culturale balcanice (în limba croată) DIDACTICA
14. Studii culturale slave (în limba croată) SPECIALITĂŢII),
15. Studii lingvistice în limba croată (în limba croată)
ELEMENTE DE
Filologie clasică - Limba şi literatura 16. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba
croată)
PEDAGOGIE ŞI
croată PSIHOLOGIE
17. Teoria şi practica traducerii (în limba croată)
(programele pentru
18. Traducerea textului literar contemporan (în limba croată)
examenul naţional de
19. Traducere specializată (în limba croată)
definitivare în învăţământ
20. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba croată) aprobate prin ordinul
21. Traducere şi interpretariat (în limba croată) ministrului educaţiei şi
22. Traducere şi terminologie (în limba croată) cercetării ştiinţifice nr. 5558
23. Traductologie – Limba croată / 2015)
Limba şi literatura croată 1. Cultură și civilizație balcanică. Comunicare interculturală
Limba şi literatura română - Limba în Banat (în limba croată)
şi literatura croată 2. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în LIMBA ŞI
Limba şi literatura croată - Limba şi limba croată) LITERATURA
literatura română 3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba
croată)
CROATĂ
Limba şi literatura croată - Limba şi
literatura străină/maternă 4. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba croată) MATERNĂ
Limba şi literatura străină/maternă - 5. Didactica limbilor străine (limbii croate) – Fundamente şi (programa pentru concurs
Limba şi literatura croată strategii actuale aprobată prin ordinul
Literatura universală şi comparată - 6. Didactici ale disciplinelor filologice (croată) ministrului educaţiei şi
Direcţii actuale în lingvistică (lb. croată) cercetării ştiinţifice nr. 5575
Limba şi literatura croată 7.
Limba şi literatura croată - Literatură 8. Discurs şi argumentare (în limba croată) / 2015)
Învăţământ 9. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba croată)
universală şi comparată /
liceal/ 10. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba croată)
Învăţământ ŞTIINŢE LIMBA ŞI
11. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba
profesional/ UMANISTE / croată) LITERATURA
Limba croată - LIMBĂ ŞI CROATĂ
Învăţământ ŞTIINŢE FILOLOGIE 12. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba croată) x
maternă LITERATURĂ
gimnazial/ UMANISTE 13. Management intercultural (în limba croată) MATERNĂ
Învăţământ ŞI ARTE 14. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba (SPECIALITATE ŞI
primar croată) DIDACTICA
15. Studii culturale balcanice (în limba croată) SPECIALITĂŢII),
16. Studii culturale slave (în limba croată) ELEMENTE DE
Filologie clasică - Limba şi literatura 17. Studii lingvistice în limba croată (în limba croată)
PEDAGOGIE ŞI
croată 18. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba
croată)
PSIHOLOGIE
(programele pentru
19. Teoria şi practica traducerii (în limba croată)
examenul naţional de
20. Traducerea textului literar contemporan (în limba croată) definitivare în învăţământ
21. Traducere specializată (în limba croată) aprobate prin ordinul
22. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba croată) ministrului educaţiei şi
23. Traducere şi interpretariat (în limba croată) cercetării ştiinţifice nr. 5558
24. Traducere şi interpretare specializată (în limba croată) / 2015)
25. Traducere şi terminologie (în limba croată)
26. Traductologie – Limba croată
77
Limba şi literatura chineză LIMBA CHINEZĂ
Limba şi literatura română - (programa pentru concurs
Limba şi literatura chineză aprobată prin ordinul
Limba şi literatura chineză - ministrului educaţiei,
Limba şi literatura română cercetării, tineretului şi
Limba şi literatura chineză - sportului nr. 5620 / 2010)
Limba şi literatura
străină/maternă /
Învăţământ Limba şi literatura LIMBA CHINEZĂ
ŞTIINŢE străină/maternă - Limba şi (SPECIALITATE
liceal/
UMANISTE / literatura chineză
Învăţământ Limba
ŞTIINŢE
LIMBĂ ŞI LIMBĂ ŞI Studii est asiatice (în limba chineză)
x ŞI DIDACTICA
profesional/ chineză LITERATURĂ Literatura universală şi LITERATURĂ SPECIALITĂŢII),
UMANISTE comparată - Limba şi literatura
Învăţământ ELEMENTE DE
ŞI ARTE chineză
gimnazial
Limba şi literatura chineză - PEDAGOGIE ŞI
Literatură universală şi PSIHOLOGIE
comparată (programele pentru
examenul naţional de
definitivare în învăţământ
Filologie clasică - Limba şi aprobate prin ordinul
literatura chineză ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558
/ 2015))
Limba şi literatura chineză LIMBA CHINEZĂ
Limba şi literatura română - (programa pentru concurs
Limba şi literatura chineză aprobată prin ordinul
Limba şi literatura chineză - ministrului educaţiei,
Limba şi literatura română cercetării, tineretului şi
Limba şi literatura chineză - sportului nr. 5620 / 2010)
Limba şi literatura
străină/maternă /
Învăţământ Limba şi literatura LIMBA CHINEZĂ
ŞTIINŢE străină/maternă - Limba şi (SPECIALITATE
liceal/
UMANISTE / literatura chineză
Învăţământ Limba
ŞTIINŢE
LIMBĂ ŞI
FILOLOGIE
1. Studii est asiatice (în limba chineză)
x ŞI DIDACTICA
profesional/ chineză LITERATURĂ Literatura universală şi 2. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba chineză) SPECIALITĂŢII),
UMANISTE comparată - Limba şi literatura
Învăţământ ELEMENTE DE
ŞI ARTE chineză
gimnazial
Limba şi literatura chineză - PEDAGOGIE ŞI
Literatură universală şi PSIHOLOGIE
comparată (programele pentru
examenul naţional de
definitivare în învăţământ
Filologie clasică - Limba şi aprobate prin ordinul
literatura chineză ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr. 5558
/ 2015))
78

1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba engleză)


2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba engleză)
3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba engleză)
4. Comunicare interculturală (engleză, limbă străină)
5. Comunicare interculturală (engleză, franceză)
6. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză)
7. Creative writing
8. Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării
9. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)
10. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)
11. Cultură şi discurs în spaţiul anglo-american
12. Culturi şi literaturi anglofone - Practici discursive
13. Didactica limbilor străine (limbii engleze) – Fundamente şi strategii actuale
14. Didactica limbilor moderne (engleză, limbă străină)
15. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză)
16. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză)
17. Discurs şi argumentare (în limba engleză)
Limba şi literatura engleză 18. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba engleză)
19. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba engleză)
20. Interferenţe culturale şi literare Româno-Britanice şi Româno- Americane LIMBA ŞI
21. Inovare culturală (în limba engleză) LITERATURA
22. Limba şi literatura engleză ENGLEZĂ
23. Limba engleză, studii teoretice şi aplicate
24. Limba engleză. Practici de comunicare
(programa pentru concurs
aprobată prin ordinul
25. Limba engleză aplicată în transporturi/transporturi aeriene ministrului educaţiei,
26. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba engleză) cercetării, tineretului şi
Învăţământ 27. Limba, literatura şi cultura engleză în context european
liceal/ sportului nr. 5620 / 2010)
28. Limba engleză şi limba franceză - traducere şi terminologie juridică europeană
nvăţământ LIMBĂ ŞI /
LITERATURĂ 29. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană
profesional/ 30. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba engleză) LIMBA ŞI
Învăţământ ŞTIINŢE 31. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză) LITERATURA
UMANISTE /
gimnazial/ Limba LIMBĂ ŞI 32. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, limbă străină) ENGLEZĂ
ŞTIINŢE x
Învăţământ engleză UMANISTE
LITERATURĂ 33. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) (SPECIALITATE ŞI
special ŞI ARTE 34. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză - limba DIDACTICA
(deficienţe română) SPECIALITĂŢII),
moderate 35. Lingvistica limbii engleze. Metode şi aplicaţii ELEMENTE DE
sau 36. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în limba PEDAGOGIE ŞI
engleză)
uşoare)** PSIHOLOGIE
Limba şi literatura română - Limba şi literatura 37. Lingvistică aplicată - Didactica limbii engleze (programele pentru
engleză 38. Literatura engleză pentru copii şi tineret examenul naţional de
39. Management intercultural (în limba engleză) definitivare în învăţământ
Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura
40. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba engleză) aprobate prin ordinul
română
41. Multilingvism şi interculturalitate în context european (în limba engleză) ministrului educaţiei şi
Limba şi literatura română - Limbi şi literaturi
42. Paradigme literare anglo – americane şi receptarea lor în literatura română cercetării ştiinţifice nr.
moderne (engleză, limba straină)
43. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba engleză) 5558 / 2015)
Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura 44. Studii britanice
străină/maternă 45. Studii canadiene
Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi 46. Studii culturale britanice
literatura engleză 47. Studii americane
Filologie clasică - Limba şi literatura engleză 48. Studii anglo – americane
Literatura universală şi comparată - Limba şi 49. Studii anglo-americane. Perspective interculturale
literatura engleză 50. Studii de limba engleză şi literaturi anglo – americane
Limba şi literatura engleză - Literatura 51. Studii interculturale anglo – americane
universală şi comparată 52. Studii irlandeze (limba engleză)
Limbi şi literaturi moderne (engleză, limba 53. Studii lingvistice în limba engleză (în limba engleză)
straină) 54. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba engleză)
Limbi şi literaturi moderne (engleză, 55. Teoria şi practica traducerii (în limba engleză)
franceză) 56. Traducerea textului literar contemporan (în limba engleză)
57. Traducere specializată (în limba engleză)
Limbi şi literaturi moderne (engleză,
58. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba engleză)
germană) 59. Traducere şi interpretariat (în limba engleză)
STUDII Studii americane 60. Traducere şi terminologie (în limba engleză)
CULTURALE Studii iudaice 61. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon
Limbi moderne aplicate (engleză) 62. Traductologie – Limba engleză
LIMBI Limbi moderne aplicate (engleză, limbă străină)
MODERNE
APLICATE Traducere şi interpretare (engleză)
Traducere şi interpretare (engleză, limbă străină)
79
1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba engleză)
2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba engleză)
3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba engleză)
4. Comunicare interculturală (engleză, limbă străină)
5. Comunicare interculturală (engleză, franceză)
6. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba engleză)
7. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză)
8. Creative writing
9. Cultură şi civilizaţie britanică în contextul globalizării
10. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)
11. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)
12. Cultură şi discurs în spaţiul anglo-american
13. Culturi şi literaturi anglofone - Practici discursive
14. Didactica limbilor străine (limbii engleze) – Fundamente şi strategii actuale
15. Didactica limbilor moderne (engleză, limbă străină)
16. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză)
17. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză)
18. Discurs şi argumentare (în limba engleză)
19. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba engleză)
20. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba engleză)
21. Interferenţe culturale şi literare Româno-Britanice şi Româno- Americane
22. Inovare culturală (în limba engleză)
23. Limbă și literatură - Multilingvism și multiculturalitate (în limba engleză)
Limba şi literatura engleză 24. Limba şi literatura engleză
25. Limba engleză, studii teoretice şi aplicate
26. Limba engleză. Practici de comunicare
27. Limba engleză aplicată în transporturi/transporturi aeriene LIMBA ŞI
28. Limba engleză în afaceri LITERATURA
29. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba engleză)
ENGLEZĂ
30. Limba, literatura şi cultura engleză în context european
31. Limba engleză şi limba franceză - traducere şi terminologie juridică europeană (programa pentru concurs
32. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană aprobată prin ordinul
33. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba engleză) ministrului educaţiei,
Învăţământ 34. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză) cercetării, tineretului şi
liceal/ 35. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, limbă străină) sportului nr. 5620 / 2010)
LIMBĂ ŞI 36. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză)
nvăţământ LITERATURĂ 37. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză - limba română)
/
profesional/ 38. Lingvistica limbii engleze. Metode şi aplicaţii LIMBA ŞI
Învăţământ ŞTIINŢE LITERATURA
39. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în limba engleză)
UMANISTE /
gimnazial/ Limba 40. Lingvistică aplicată - Didactica limbii engleze ENGLEZĂ
ŞTIINŢE FILOLOGIE x
Învăţământ engleză 41. Lingvistică aplicată – Perspective moderne în didactica limbii engleze (SPECIALITATE ŞI
UMANISTE
special 42. Applied Linguistics – Modern Perspectives in ELT DIDACTICA
ŞI ARTE
43. Literatura engleză pentru copii şi tineret
(deficienţe SPECIALITĂŢII),
44. Masterat european de interpretare de conferință (în limba engleză)
moderate 45. Masterat european de traductologie – terminologie (în limba engleză) ELEMENTE DE
sau 46. Management intercultural (în limba engleză) PEDAGOGIE ŞI
uşoare)** 47. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba engleză) PSIHOLOGIE
48. Multilingvism şi interculturalitate în context european (în limba engleză) (programele pentru
Limba şi literatura română - Limba şi literatura 49. Paradigme literare anglo – americane şi receptarea lor în literatura română examenul naţional de
engleză 50. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba engleză) definitivare în învăţământ
Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura 51. Strategii comunicaționale interculturale - literare și lingvistice (in limba engleză) aprobate prin ordinul
română 52. Studii britanice ministrului educaţiei şi
Limba şi literatura română - Limbi şi literaturi 53. Studii canadiene cercetării ştiinţifice nr.
moderne (engleză, limba straină) 54. Studii culturale britanice 5558 / 2015)
55. Studii americane
Limba şi literatura engleză - Limba şi literatura
56. Studii anglo – americane
străină/maternă
57. Studii anglo-americane. Perspective interculturale
Limba şi literatura străină/maternă - Limba şi 58. Studii de limba engleză şi literaturi anglo – americane
literatura engleză 59. Studii interculturale anglo – americane
Filologie clasică - Limba şi literatura engleză 60. Studii irlandeze (limba engleză)
Literatura universală şi comparată - Limba şi 61. Studii lingvistice în limba engleză (în limba engleză)
literatura engleză 62. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba engleză)
Limba şi literatura engleză - Literatura 63. Studii de limbă şi literatură în spaţiul anglo – saxon
64. Teoria şi practica traducerii (în limba engleză)
universală şi comparată
65. Teoria și practica traducerii (engleză și franceză)
Limbi şi literaturi moderne (engleză, limba 66. Teoria și practica traducerii și interpretării (în limba engleză)
straină) 67. Traducerea textului literar contemporan (în limba engleză)
Limbi şi literaturi moderne (engleză, 68. Traducere în domenii de specialitate (în limba engleză)
franceză) 69. Traducere și comunicare în context intercultural (în limba engleză)
70. Traducere specializată (în limba engleză)
Limbi şi literaturi moderne (engleză, 71. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba engleză)
germană) 72. Traducere şi interpretariat (în limba engleză)
STUDII Studii americane 73. Traducere și interpretariat (lb. română-lb. engleză)
CULTURALE Studii iudaice 74. Traducere și interpretare (în limba engleză)
Limbi moderne aplicate (engleză) 75. Traducere şi interpretare specializată (în limba engleză)
Limbi moderne aplicate (engleză, limbă străină) 76. Traducere şi terminologie (în limba engleză)
LIMBI 77. Traducere și terminologii în context european (engleză, franceză, germană)
MODERNE Traducere şi interpretare (engleză) 78. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon
APLICATE 79. Traductologie – Limba engleză
Traducere şi interpretare (engleză, limbă străină)
80. Transdisciplinaritate în predarea limbilor moderne (engleză, limbă străină)
80
Limba şi literatura engleză
Limba şi literatura română - Limba şi
literatura engleză
Limba şi literatura engleză - Limba şi
literatura română LIMBA ŞI
Limba şi literatura română - Limbi şi LITERATURA
literaturi moderne (engleză, limba straină) ENGLEZĂ
Limba şi literatura engleză - Limba şi (programa pentru concurs
literatura străină/maternă aprobată prin ordinul
Limba şi literatura străină/maternă - ministrului educaţiei,
Limba şi literatura engleză cercetării, tineretului şi
Învăţământ LIMBĂ ŞI sportului nr. 5620 / 2010)
Filologie clasică - Limba şi literatura
liceal/ LITERATURĂ Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba engleză) /
Învăţământ engleză 1.
Literatura universală şi comparată - 2. Limba engleză în afaceri LIMBA ŞI
profesional/ ŞTIINŢE
Limba şi literatura engleză 3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba engleză) LITERATURA
Învăţământ UMANISTE / LIMBI
Limba Limba şi literatura engleză - Literatura 4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba engleză) ENGLEZĂ
gimnazial/ ŞTIINŢE MODERNE x
engleză universală şi comparată 5. Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba engleză (SPECIALITATE ŞI
Învăţământ UMANISTE APLICATE
Limbi şi literaturi moderne (engleză, 6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba engleză) DIDACTICA
special ŞI ARTE
limba straină) 7. Traducere şi interpretare specializată (în limba engleză) SPECIALITĂŢII),
(deficienţe
Limbi şi literaturi moderne (engleză, 8. Traductologie, terminologie, comunicare (engleză) ELEMENTE DE
moderate sau
franceză) PEDAGOGIE ŞI
uşoare)**
PSIHOLOGIE
Limbi şi literaturi moderne (engleză,
(programele pentru
germană) examenul naţional de
STUDII Studii americane definitivare în învăţământ
CULTURALE Studii iudaice aprobate prin ordinul
Limbi moderne aplicate (engleză) ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr.
Limbi moderne aplicate (engleză, limbă 5558 / 2015)
LIMBI străină)
MODERNE
Traducere şi interpretare (engleză)
APLICATE
Traducere şi interpretare (engleză,
limbă străină)
Limba şi literatura engleză
Limba şi literatura română - Limba şi
literatura engleză
Limba şi literatura engleză - Limba şi
literatura română LIMBA ŞI
Limba şi literatura română - Limbi şi LITERATURA
literaturi moderne (engleză, limba straină) ENGLEZĂ
Limba şi literatura engleză - Limba şi (programa pentru concurs
literatura străină/maternă aprobată prin ordinul
Limba şi literatura străină/maternă - ministrului educaţiei,
Limba şi literatura engleză cercetării, tineretului şi
Învăţământ LIMBĂ ŞI sportului nr. 5620 / 2010)
Filologie clasică - Limba şi literatura
liceal/ LITERATURĂ /
Învăţământ engleză
Literatura universală şi comparată - LIMBA ŞI
profesional/ ŞTIINŢE
Învăţământ UMANISTE / Limba şi literatura engleză LITERATURA
Limba Limba şi literatura engleză - Literatura STUDII ENGLEZĂ
gimnazial/ ŞTIINŢE Studii canadiene x
engleză universală şi comparată CULTURALE (SPECIALITATE ŞI
Învăţământ UMANISTE
Limbi şi literaturi moderne (engleză, DIDACTICA
special ŞI ARTE
limba straină) SPECIALITĂŢII),
(deficienţe
Limbi şi literaturi moderne (engleză, ELEMENTE DE
moderate sau
franceză) PEDAGOGIE ŞI
uşoare)**
Limbi şi literaturi moderne (engleză, PSIHOLOGIE
(programele pentru
germană) examenul naţional de
STUDII Studii americane definitivare în învăţământ
CULTURALE Studii iudaice aprobate prin ordinul
Limbi moderne aplicate (engleză) ministrului educaţiei şi
cercetării ştiinţifice nr.
Limbi moderne aplicate (engleză, limbă 5558 / 2015)
LIMBI străină)
MODERNE
Traducere şi interpretare (engleză)
APLICATE
Traducere şi interpretare (engleză,
limbă străină)
81
Limba şi literatura franceză 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba franceză)
Limba şi literatura română - Limba 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba franceză)
şi literatura franceză 3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba franceză)
Limba şi literatura franceză - Limba 4. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză)
şi literatura română 5. Comunicare interculturală (franceză, limbă străină)
Limba şi literatura română - Limbi şi 6. Comunicare interculturală (engleză, franceză)
literaturi moderne (franceză, limba 7. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze
straină) 8. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)
Limba şi literatura franceză - Limba 9. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)
LIMBĂ ŞI şi literatura străină/maternă 10.Didactica limbilor străine (limbii franceze) – Fundamente şi strategii actuale
LITERATURĂ Limba şi literatura străină/maternă - 11.Didactica limbii franceze ca limbă străină şi educaţie interculturală
Limba şi literatura franceză 12.Didactica limbilor moderne (franceză, limbă străină)
Literatura universală şi comparată - 13.Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză)
Limba şi literatura franceză 14.Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză)
Literatura universală şi comparată - 15.Discurs şi argumentare (în limba franceză)
Limba şi literatura franceză 16.Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba franceză)
Filologie clasică - Limba şi literatura 17.Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba franceză)
franceză 18.Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze
Limbi şi literaturi moderne (franceză, 19.Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba franceză) LIMBA ŞI
germană) 20.Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică LITERATURA
Limbi moderne aplicate (franceză) europeană FRANCEZĂ
21.Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba franceză) (programa pentru
Limbi moderne aplicate (franceză,
22.Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză) concurs aprobată prin
limbă străină)
23.Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză, limbă străină) ordinul ministrului
Traducere şi interpretare (franceză) 24.Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului
25.Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba
Învăţământ nr. 5620 / 2010)
engleză - limba română)
liceal/
26.Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne /
Învăţământ
(în limba franceză) LIMBA ŞI
profesional/ ŞTIINŢE
27.Limba franceză. Practici de comunicare LITERATURA
Învăţământ UMANISTE /
Limba LIMBĂ ŞI 28.Limba franceză şi plurilingvism în spaţiul european FRANCEZĂ
gimnazial/ ŞTIINŢE x
franceză LITERATURĂ 29.Limba franceză, didactică şi literaturi în spaţiul francofon (SPECIALITATE
Învăţământ UMANISTE
30.Limba franceză pentru obiective didactice ŞI DIDACTICA
special ŞI ARTE
31.Limba, literatura şi cultura franceză în spaţiul francofon SPECIALITĂŢII),
(deficienţe
32.Limba şi literatura franceză. Abordări contemporane (în limba franceză) ELEMENTE DE
moderate sau
33.Literatura franceză - abordări antropologice PEDAGOGIE ŞI
uşoare)**
34.Literatură şi civilizaţie-dialog intercultural în spaţiul francofon (lb. PSIHOLOGIE
franceză) (programele pentru
35.Management intercultural (în limba franceză) examenul naţional de
36.Multilingvism şi multiculturalitate (în limba franceză) definitivare în
LIMBI învăţământ aprobate prin
37. Multilingvism şi interculturalitate în context european (în limba franceză)
MODERNE ordinul ministrului
38.Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba franceză) educaţiei şi cercetării
APLICATE 39.Studii canadiene ştiinţifice nr. 5558 /
Traducere şi interpretare (franceză,
limbă străină) 40.Studii lingvistice în limba franceză (în limba franceză) 2015)
41.Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba franceză)
42.Studii francofone
43.Studii franceze şi francofone
44.Studii literare franceze
45.Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba
franceză)
46.Romanistică
47.Tendinţe actuale în lingvistica şi literatura franceză
48.Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon
49.Traductologie – Limba franceză
50.Teoria şi practica traducerii (în limba franceză)
51.Traducerea textului literar contemporan (în limba franceză)
52.Traducere specializată (în limba franceză)
53.Traducere specializată şi studii terminologice (în limba franceză)
54.Traducere şi interpretariat (în limba franceză)
55.Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba
franceză)
56.Traducere şi terminologie (în limba franceză)
82
Limba şi literatura franceză 1. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba franceză)
Limba şi literatura română - 2. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba franceză)
Limba şi literatura franceză 3. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba franceză)
Limba şi literatura franceză - 4. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba franceză)
5. Concepte şi strategii de comunicare interculturală (engleză, franceză)
Limba şi literatura română
6. Comunicare interculturală (franceză, limbă străină)
Limba şi literatura română - Limbi şi 7. Comunicare interculturală (engleză, franceză)
literaturi moderne (franceză, limba 8. Confluenţe literare şi culturale româno-franceze
straină) 9. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, limbă străină)
Limba şi literatura franceză - 10. Cultură şi civilizaţie europeană (engleză, franceză)
LIMBĂ ŞI Limba şi literatura străină/maternă 11. Didactica limbilor străine (limbii franceze) – Fundamente şi strategii actuale
LITERATURĂ Limba şi literatura străină/maternă 12. Didactica limbii franceze ca limbă străină şi educaţie interculturală
- Limba şi literatura franceză 13. Didactica limbilor moderne (franceză, limbă străină)
Literatura universală şi comparată 14. Didactici ale disciplinelor filologice (engleză, franceză)
- Limba şi literatura franceză 15. Direcţii actuale în lingvistică (lb. engleză, lb. franceză)
Literatura universală şi comparată 16. Discurs şi argumentare (în limba franceză)
17. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba franceză)
- Limba şi literatura franceză
18. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba franceză)
Filologie clasică - Limba şi 19. Interacţiuni lingvistice, culturale şi literare româno-franceze
literatura franceză 20. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba franceză)
Limbi şi literaturi moderne 21. Limba engleză şi limba franceză traducere şi terminologie juridică europeană
(franceză, germană) 22. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba franceză)
Limbi moderne aplicate (franceză) 23. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză)
24. Limbi moderne aplicate în afaceri (franceză, limbă străină) LIMBA ŞI
Limbi moderne aplicate (franceză,
25. Limbi moderne aplicate în afaceri (engleză, franceză) LITERATURA
limbă străină)
26. Limbi moderne şi comunicare internaţională (limba franceză - limba engleză - limba FRANCEZĂ
Traducere şi interpretare
română) (programa pentru
(franceză)
27. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în limba concurs aprobată prin
franceză) ordinul ministrului
28. Limba franceză. Traduceri în context european educaţiei, cercetării,
29. Limba franceză. Practici de comunicare tineretului şi sportului
Învăţământ 30. Limba franceză şi plurilingvism în spaţiul european nr. 5620 / 2010)
liceal/ 31. Limba franceză, didactică şi literaturi în spaţiul francofon
Învăţământ
/
32. Limba franceză pentru obiective didactice
ŞTIINŢE LIMBA ŞI
profesional/ 33. Limba franceză în traduceri specializate
LITERATURA
Învăţământ UMANISTE / 34. Limba, literatura şi cultura franceză în spaţiul francofon
Limba
ŞTIINŢE 35. Limba şi literatura franceză. Abordări contemporane (în limba franceză) FRANCEZĂ
gimnazial/
franceză
FILOLOGIE x
Învăţământ UMANISTE 36. Literatura franceză - abordări antropologice (SPECIALITATE
special ŞI ARTE 37. Literatură şi civilizaţie-dialog intercultural în spaţiul francofon (lb. franceză) ŞI DIDACTICA
(deficienţe 38. Masterat european de interpretare de conferință (în limba franceză) SPECIALITĂŢII),
moderate sau 39. Masterat european de traductologie – terminologie (în limba franceză) ELEMENTE DE
uşoare)** 40. Management intercultural (în limba franceză) PEDAGOGIE ŞI
41. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba franceză) PSIHOLOGIE
42. Multilingvism şi interculturalitate în context european (în limba franceză) (programele pentru
43. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba franceză) examenul naţional de
44. Strategii comunicaționale interculturale - literare și lingvistice (in limba engleză) definitivare în
LIMBI 45. Studii canadiene învăţământ aprobate prin
MODERNE 46. Studii lingvistice în limba franceză (în limba franceză) ordinul ministrului
47. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba franceză) educaţiei şi cercetării
APLICATE ştiinţifice nr. 5558 /
Traducere şi interpretare (franceză, 48. Studii francofone
2015)
limbă străină) 49. Studii franceze şi francofone
50. Studii literare franceze
51. Studii romanice:culturale şi lingvistice (latină, franceză, italiană, spaniolă)
52. Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba franceză)
53. Romanistică
54. Tendinţe actuale în lingvistica şi literatura franceză
55. Tipuri de modernitate în spaţiul anglofon şi francofon
56. Traductologie – Limba franceză
57. Teoria şi practica traducerii (în limba franceză)
58. Teoria și practica traducerii (engleză și franceză)
59. Teoria și practica traducerii și interpretării (în limba franceză)
60. Traducerea textului literar contemporan (în limba franceză)
61. Traducere în domenii de specialitate (în limba franceză)
62. Traducere specializată (în limba franceză)
63. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba franceză)
64. Traducere și comunicare în context intercultural (în limba franceză)
65. Traducere şi interpretariat (în limba franceză)
66. Traducere şi interpretariat din limba franceză în limba română (în limba franceză)
67. Traducere şi interpretare specializată (în limba franceză)
68. Traducere și interpretare (în limba franceză)
69. Traducere şi terminologie (în limba franceză)
70. Traducere și terminologii în context european (engleză, franceză, germană)
71. Transdisciplinaritate în predarea limbilor moderne (franceză, limbă străină)
83
Limba şi literatura franceză LIMBA ŞI
Limba şi literatura română - Limba LITERATURA
şi literatura franceză FRANCEZĂ
Limba şi literatura franceză - Limba (programa pentru
şi literatura română concurs aprobată prin
Limba şi literatura română - Limbi şi ordinul ministrului
literaturi moderne (franceză, limba educaţiei, cercetării,
straină) tineretului şi sportului
nvăţământ Limba şi literatura franceză - Limba nr. 5620 / 2010)
liceal/ LIMBĂ ŞI şi literatura străină/maternă 1. Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba franceză)
Învăţământ 2. Limba franceză în traduceri specializate
/
LITERATURĂ Limba şi literatura străină/maternă - LIMBA ŞI
profesional/ ŞTIINŢE Limba şi literatura franceză 3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba franceză)
Masterat european de traductologie - terminologie (în limba franceză) LITERATURA
Învăţământ UMANISTE / Literatura universală şi comparată - LIMBI 4.
Limba
ŞTIINŢE Teoria şi practica traducerii şi interpretării - Limba franceză FRANCEZĂ
gimnazial/
franceză Limba şi literatura franceză MODERNE 5. x
Învăţământ UMANISTE APLICATE 6. Limbi moderne şi comunicare interculturală (în limba franceză) (SPECIALITATE
Literatura universală şi comparată - ŞI DIDACTICA
special ŞI ARTE Limba şi literatura franceză 7. Traducere şi interpretare specializată (în limba franceză)
8. Traductologie, terminologie, comunicare (franceză) SPECIALITĂŢII),
(deficienţe
Filologie clasică - Limba şi literatura ELEMENTE DE
moderate sau
franceză PEDAGOGIE ŞI
uşoare)**
Limbi şi literaturi moderne (franceză, PSIHOLOGIE
germană) (programele pentru
Limbi moderne aplicate (franceză) examenul naţional de
definitivare în
Limbi moderne aplicate (franceză, învăţământ aprobate prin
LIMBI
limbă străină) ordinul ministrului
MODERNE
Traducere şi interpretare (franceză) educaţiei şi cercetării
APLICATE ştiinţifice nr. 5558 /
Traducere şi interpretare (franceză,
limbă străină) 2015)
Limba şi literatura franceză LIMBA ŞI
Limba şi literatura română - Limba LITERATURA
şi literatura franceză FRANCEZĂ
Limba şi literatura franceză - Limba (programa pentru
şi literatura română concurs aprobată prin
Limba şi literatura română - Limbi şi ordinul ministrului
literaturi moderne (franceză, limba educaţiei, cercetării,
straină) tineretului şi sportului
Învăţământ Limba şi literatura franceză - Limba nr. 5620 / 2010)
liceal/ LIMBĂ ŞI şi literatura străină/maternă
Învăţământ
/
LITERATURĂ Limba şi literatura străină/maternă - LIMBA ŞI
profesional/ ŞTIINŢE Limba şi literatura franceză
Învăţământ UMANISTE / LITERATURA
Limba Literatura universală şi comparată - STUDII FRANCEZĂ
gimnazial/ ŞTIINŢE Limba şi literatura franceză Studii canadiene x
franceză CULTURALE (SPECIALITATE
Învăţământ UMANISTE Literatura universală şi comparată -
ŞI ARTE ŞI DIDACTICA
special Limba şi literatura franceză SPECIALITĂŢII),
(deficienţe
Filologie clasică - Limba şi literatura ELEMENTE DE
moderate sau
franceză PEDAGOGIE ŞI
uşoare)**
Limbi şi literaturi moderne (franceză, PSIHOLOGIE
germană) (programele pentru
Limbi moderne aplicate (franceză) examenul naţional de
definitivare în
Limbi moderne aplicate (franceză, învăţământ aprobate prin
LIMBI
limbă străină) ordinul ministrului
MODERNE
Traducere şi interpretare (franceză) educaţiei şi cercetării
APLICATE ştiinţifice nr. 5558 /
Traducere şi interpretare (franceză,
limbă străină) 2015)
84
Limba şi literatura germană 1. Cultură germană în context european
Limba şi literatura română - Limba 2. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba germană)
şi literatura germană 3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba germană)
4. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba germană)
Limba şi literatura germană - Limba LIMBA
5. Didactica limbilor străine (limbii germane) – Fundamente şi strategii actuale
şi literatura română 6. Didactica limbilor moderne (germană, limbă străină) GERMANĂ
Limba şi literatura română - Limbi şi 7. Didactici ale disciplinelor filologice (limba germană) MODERNĂ
literaturi moderne (germană, limba 8. Direcţii actuale în lingvistică (lb. germană) (programa pentru concurs
straină) 9. Discurs şi argumentare (în limba germană) aprobată prin ordinul
Limba şi literatura germană - Limba 10. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba germană) ministrului educaţiei,
LIMBĂ ŞI şi literatura străină/maternă 11. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba germană) cercetării, tineretului şi
Învăţământ LITERATURĂ Limba şi literatura străină/maternă - 12. Germanistica în context european (lb. germană)
13. Germanistică din perspectivă interdisciplinară sportului nr. 5620 / 2010)
liceal/ Limba şi literatura germană
Literatura universală şi comparată -
14. Limba şi literatura germană /
Învăţământ 15. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba germană)
Limba şi literatura germană LIMBA
profesional/ ŞTIINŢE 16. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba germană)
Limba şi literatura germană - GERMANĂ
Învăţământ UMANISTE / 17. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană, limbă străină)
Limba Literatura universală şi comparată LIMBĂ ŞI MODERNĂ
gimnazial/ ŞTIINŢE LITERATURĂ
18. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană) x
germană Filologie clasică - Limba şi literatura 19. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în limba (SPECIALITATE ŞI
Învăţământ UMANISTE
germană germană) DIDACTICA
special ŞI ARTE
Limbi şi literaturi moderne 20. Literatura germană din Europa Centrală şi de Sud-Est (lb. germană) SPECIALITĂŢII),
(deficienţe 21. Management intercultural (în limba germană)
(franceză, germană) ELEMENTE DE
moderate sau 22. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba germană)
Limbi moderne aplicate (germană) PEDAGOGIE ŞI
uşoare)** 23. Studii interculturale în limba şi literatura germană (în limba germană)
Limbi moderne aplicate (germană, 24. Studii germanistice şi interculturale europene
PSIHOLOGIE
limbă străină) (programele pentru
25. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba germană)
examenul naţional de
Traducere şi interpretare (germană) 26. Studii lingvistice în limba germană (în limba germană)
definitivare în învăţământ
LIMBI 27. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba germană)
aprobate prin ordinul
MODERNE 28. Teoria şi practica traducerii (în limba germană)
ministrului educaţiei şi
29. Traducerea textului literar contemporan (în limba germană)
APLICATE cercetării ştiinţifice nr.
Traducere şi interpretare (germană, 30. Traducere specializată (în limba germană)
5558 / 2015)
31. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba germană)
limbă străină)
32. Traducere şi interpretariat (în limba germană)
33. Traducere şi terminologie (în limba germană)
34. Traductologie – Limba germană
Limba şi literatura germană 1. Cultură germană în context european
2. Comunicare şi discurs intercultural în spaţiul european (în limba germană)
Limba şi literatura română - Limba 3. Comunicare de afaceri în contextul multicultural (în limba germană)
şi literatura germană 4. Comunicare interculturală şi traducere profesională (în limba germană)
Limba şi literatura germană - Limba 5. Comunicare multilingvă şi multiculturală (în limba germană)
6. Didactica limbilor străine (limbii germane) – Fundamente şi strategii actuale LIMBA
şi literatura română 7. Didactica limbilor moderne (germană, limbă străină) GERMANĂ
Limba şi literatura română - Limbi şi 8. Didactici ale disciplinelor filologice (limba germană)
literaturi moderne (germană, limba 9. Direcţii actuale în lingvistică (lb. germană) MODERNĂ
10. Discurs şi argumentare (în limba germană) (programa pentru concurs
straină) 11. Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (în limba germană)
Limba şi literatura germană - Limba 12. Formarea interpreţilor de conferinţă (în limba germană) aprobată prin ordinul
şi literatura străină/maternă 13. Germana în context european – studii interdisciplinare şi multiculturale ministrului educaţiei,
LIMBĂ ŞI
14. Germanistica în context european (lb. germană) cercetării, tineretului şi
LITERATURĂ Limba şi literatura străină/maternă - 15. Germanistică din perspectivă interdisciplinară
Învăţământ Limba şi literatura germană 16. Limba şi literatura germană
sportului nr. 5620 / 2010)
liceal/ Literatura universală şi comparată - 17. Limbă şi comunicare în administrarea afacerilor (în limba germană) /
18. Limbi, literaturi şi civilizaţii străine (în limba germană)
Învăţământ Limba şi literatura germană 19. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană, limbă străină) LIMBA
profesional/ ŞTIINŢE Limba şi literatura germană - 20. Limbi moderne aplicate în afaceri (germană) GERMANĂ
Învăţământ UMANISTE / Literatura universală şi comparată 21. Lingvistică şi didactică. Analiza comunicării didactice în limbile moderne (în limba germană)
Limba 22. Literatura germană din Europa Centrală şi de Sud-Est (lb. germană) MODERNĂ
gimnazial/ ŞTIINŢE Filologie clasică - Limba şi literatura FILOLOGIE Masterat european de interpretare de conferință (în limba germană) x
germană 23.
(SPECIALITATE
Învăţământ UMANISTE germană 24. Masterat european de traductologie – terminologie (în limba germană)
special ŞI ARTE Limbi şi literaturi moderne 25. Management intercultural (în limba germană) ŞI DIDACTICA
26. Multilingvism şi multiculturalitate (în limba germană)
(deficienţe (franceză, germană) 27. Strategii comunicaționale interculturale - literare și lingvistice (in limba germană) SPECIALITĂŢII),
moderate sau Limbi moderne aplicate (germană) 28. Studii interculturale în limba şi literatura germană (în limba germană) ELEMENTE DE
29. Studii germanistice şi interculturale europene
uşoare)** Limbi moderne aplicate (germană, 30. Strategii comunicaţionale interculturale în Europa (în limba germană) PEDAGOGIE ŞI
limbă străină) 31. Studii lingvistice în limba germană (în limba germană)
32. Studii lingvistice pentru comunicare interculturală (în limba germană) PSIHOLOGIE
Traducere şi interpretare (germană) 33. Teoria şi practica traducerii (în limba germană) (programele pentru
34. Teoria și practica traducerii și interpretării (în limba germană) examenul naţional de
LIMBI 35. Traducerea textului literar contemporan (în limba germană) definitivare în învăţământ
MODERNE 36. Traducere specializată (în limba germană)
aprobate prin ordinul
37. Traducere specializată şi studii terminologice (în limba germană)
APLICATE 38. Traducere şi interpretariat (în limba germană) ministrului educaţiei şi
Traducere şi interpretare (germană, 39. Traducere şi interpretare specializată (în limba germană) cercetării ştiinţifice nr.
limbă străină) 40. Traducere şi terminologie (în limba germană) 5558 / 2015)
41. Traducere și interpretare (în limba franceză)
42. Traducere și terminologii în context european (engleză, franceză, germană)
43. Transdisciplinaritate în predarea limbilor moderne (franceză, limbă străină)
44. Traductologie – Limba germană
85
Limba şi literatura germană
LIMBA
Limba şi literatura română - Limba
şi literatura germană GERMANĂ
Limba şi literatura germană - Limba MODERNĂ
şi literatura română (programa pentru concurs
Limba şi literatura română - Limbi şi aprobată prin ordinul
literaturi moderne (germană, limba ministrului educaţiei,
straină) cercetării, tineretului şi
Învăţământ Limba şi literatura germană - Limba sportului nr. 5620 / 2010)
liceal/ LIMBĂ ŞI şi literatura străină/maternă /
Învăţământ LITERATURĂ Limba şi literatura străină/maternă - 1. Comunicare interculturală în domeniul economic. Limba germană
Cultura şi limbajul organizaţiilor europene (în limba germană)
LIMBA
profesional/ ŞTIINŢE Limba şi literatura germană 2.
Literatura universală şi comparată - 3. Masterat european de interpretare de conferinţă (în limba germană) GERMANĂ
Învăţământ UMANISTE / LIMBI
Limba Limba şi literatura germană 4. Masterat european de traductologie - terminologie (în limba germană) MODERNĂ
gimnazial/ ŞTIINŢE MODERNE