Sunteți pe pagina 1din 10

Curriculum vitae

Informații personale
Nume/Prenume CĂPRIOARĂ DANIELA DUMITRA

Telefon +40 727 057981


E-mail ccaprioara@yahoo.fr

Cetățenia Română

Sex Feminin

Locul de muncă vizat / UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANŢA


Aria ocupațională Facultatea de Psihologie și Științele Educației
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

Experiența profesională
Perioada 2012-2020
Funcția sau postul ocupat PRODECAN, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea „Ovidius”
Constanța
DIRECTOR-Centrul de Cercetare și Evaluare Psiho-Pedagogică și Socială (CCEPPS)
PREȘEDINTE-Comisia Senatului pentru informatizare și cercetare științifică,
perioada 2016-2020.

Responsabil cu cercetarea științifică și managementul calității: organizarea relațiilor


Principalele activități și
naționale și internaționale ale facultății; organizarea manifestărilor științifice ale cadrelor
responsabilități
didactice și ale studenților; coordonarea programelor educaționale internaționale (Socrates,
Erasmus etc.) pentru studenți și cadre didactice, la nivelul facultății; monitorizarea
activităților de cercetare științifică (contractarea temelor de cercetare, editarea revistelor
științifice ale facultății, dezvoltarea logisticii necesare cercetării științifice, participarea
cadrelor didactice și a studenților la colocvii și simpozioane naționale și internaționale,
avizarea evaluării activității științifice a cadrelor didactice); asigurarea relației facultății cu
mass-media; coordonarea activității de asigurare a calității procesului de învățământ;
acţiuni de dezvoltare şi de promovare a imaginii facultaţii (Zilele porţilor deschise, crearea
şi actualizarea site-ului web al facultăţii, în limbile română și engleză).

Perioada octombrie 2017- prezent : PROFESOR UNIVERSITAR


Funcția sau postul ocupat februarie 2014-octombrie 2017: CONFERENȚIAR UNIVERSITAR
februarie 2004-octombrie 2008; mai 2009-februarie 2014: LECTOR UNIVERSITAR

Principalele activități și -MEMBRU ÎN SENATUL UNIVERSITĂȚII OVIDIUS DIN CONSTANȚA


responsabilități -MEMBRU IN CONSILIUL CERCETARII STIINTIFICE AL UNIVERSITĂȚII OVIDIUS
1
CONSTANȚA
-MEMBRU ÎN CONSILIUL FACULTĂȚII
-MEMBRU ÎN CONSILIUL DEPARTAMENTULUI PENTRU PREGĂTIREA
PERSONALULUI DIDACTIC
-COORDONATOR- DOMENIULȘTIINȚELE EDUCAȚIEI, ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII
OVIDIUS CONSTANȚA
-RESPONSABIL- PROGRAM DE STUDII DE PREGĂTIRE PSIHOPEDAGOGICĂ ,
D.P.P.D. UNIVERSITATEA OVIDIUS CONSTANȚA
-RESPONSABIL-PROGRAM DE STUDII DE MASTERAT: MANAGEMENT
EDUCAȚIONAL; STRATEGII DE COMUNICARE ŞI DE ÎNVĂŢARE EFICIENTĂ ÎN
ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR
-ACTIVITĂȚI DE PREDARE : CURSURI ȘI SEMINARII DE METODICA PREDĂRII
MATEMATICII (pentru nivelul gimnazial și liceal), METODICA PREDĂRII ARITMETICII
(pentru ciclul primar), METODICA ACTIVITĂȚILOR MATEMATICE (pentru preșcolari),
INSTRUIREA ASISTATĂ DE CALCULATOR, TEHNICI DE INFORMARE ȘI
COMUNICARE, INFORMATICĂ ȘI STATISTICĂ; METODOLOGII DECERCETARE ÎN
ȘTIINȚELE EDUCAȚIEI
-COORDONAREA PRACTICII PEDAGOGICE A STUDENȚILOR LA DISCIPLINA
MATEMATICĂ (pentru toate nivelurile învățământului preuniversitar)
-CURSURI DE FORMARE ÎN CADRUL PROGRAMELOR DE FORMARE CONTINUĂ
-CURSURI ȘI SEMINARII DE METODICA PREDĂRII MATEMATICII ÎN CADRUL
PROGRAMELOR DE PERFECȚIONARE (definitivat și gradul II) PENTRU EDUCATOARE,
ÎNVĂȚĂTORI ȘI PROFESORI
-ACTIVITĂȚI DE CERCETARE ÎN DOMENIUL ȘTIINȚELOR EDUCAȚIEI
-ORE DE ASISTENȚĂ LA MATERIILE DE SPECIALITATE
-EVALUAREA STUDENȚILOR
-ÎNDRUMAREA LUCRĂRILOR DE LICENȚĂ, A LUCRĂRILOR DE DISERTAȚIE ȘI A
LUCRĂRILOR METODICO-ȘTIINȚIFICE PENTRU OBȚINEREA GRADULUI DIDACTIC I
-ÎNDRUMAREA STUDENȚILOR ÎN CADRUL ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE ȘI
EXTRACURRICULARE

Numele angajatorului UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANŢA, BULEVARDUL MAMAIA, NR. 124, 900527,
CONSTANŢA, ROMÂNIA
Tipul activității sau
ACTIVITĂȚI DE PREDARE ȘI CERCETARE ÎN SECTORUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT
sectorul de activitate

septembrie 1990-februarie 2004


Perioada
Funcția sau postul ocupat PROFESOR TITULAR DE MATEMATICĂ
GRADUL DIDACTIC I-2005
GRADUL DIDACTIC II-2000
GRADUL DIDACTIC DEFINITIV-1993

Principalele activități și -DIRECTOR EDUCATIV


responsabilități -MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
-ACTIVITĂŢI DE PREDARE ŞI DE EVALUARE
-ACTIVITĂŢI EDUCATIVE (DIRIGENŢIE) ŞI EXTRACURRICULARE
-CURSURI DE MATEMATICĂ ÎN CADRUL CENTRULUI DE EXCELENŢĂ
-PREGĂTIREA ELEVILOR PENTRU CONCURSURI DE MATEMATICĂ
-ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA SEDINŢELOR CU PĂRINŢII
-PARTICIPĂRI LA DIFERITE MANIFESTĂRI CU CARACTER METODICO-
2
ŞTIINŢIFIC ŞI MEMBRU ÎN COLECTIVUL DE REDACŢIE (membru fondator) AL
REVISTEI DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ DIN CONSTANŢA

Numele și adresa angajatorului ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 16, CONSTANŢA, ŞOS. MANGALIEI, NR. 104
Tipul activității sau sectorul de ACTIVITAŢI DE PREDARE ŞI CERCETARE, ÎN SECTORUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT
activitate

EDUCAȚIE ȘI FORMARE
Perioada 2012-2013
Calificarea / diploma obținută PROGRAM POSTUNIVERSITAR/Certificat de atestare a competențelor profesionale
Domenii principale studiate / Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă: Calitate,
competențe dobândite inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din
învățământul superior

Numele și tipul instituției de Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca, Departamentul pentru pregătirea personalului
învățământ / furnizorului de didactic.
formare
Perioada 2011-2012
Calificarea / diploma obținută STUDII POSTUNIVERSITARE/ CERTIFICAT DE ABSOLVIRE
Domenii principale studiate / Formare continuă de tip Blended Learning pentru cadrele didactice universitare
competențe dobândite Asigurarea calităţii în învăţământul superior. Asigurarea calităţii: standarde,
proceduri la nivel de programe de studiu şi instituţii pentru personalul managerial
din universităţi (FSE, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor umane
2007- 2013, Axa prioritara 1, Domeniul major de intervenţie 1.3, Nr. contract 26646)

Numele și tipul instituției de


Universitatea din Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca, Universitatea de Vest
învățământ / furnizorului de
din Timişoara, S.C.Softwin SRL
formare
Perioada 2003-2011
Calificarea / diploma obținută DOCTOR ÎN ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI
Domenii principale studiate / TEMA DE CERCETARE: STUDIUL OBSTACOLELOR ŞI AL ERORILOR ÎN DIDACTICA
competențe dobândite MODERNĂ. PARTICULARIZĂRI PENTRUI MATEMATICA DIN GIMNAZIU
Numele și tipul instituției de UNIVERSITATEA BUCUREŞTI, FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE ALE
învățământ /furnizorului de EDUCAŢIEI
formare

Nivelul de clasificare a formei de STUDII DOCTORALE


învățământ /formare
Perioada 2003-2004
Calificarea / diploma obținută ATESTATDE FORMATOR
Domenii principale studiate / PEDAGOGIE-GESTIUNEA MENTALĂ
competențe dobândite
Numele și tipul instituției de INITIATIVE ET FORMATION PARIS-OUEST, FRANCE
învățământ /furnizorului de
formare
FORMATOR INTERNAŢIONAL ÎN GESTIUNEA MENTALĂ
Nivelul de clasificare a formei de
învățământ /formare

3
Perioada 2013
Calificarea / diploma obținută Formator/ Certificat de absolvire
Domenii principale studiate / Pregătirea formării; Realizarea activităților de formare; Evaluarea participanților la formare;
competențe dobândite Aplicarea metodelor și tehnicilor speciale de formare; Marketing-ul formării; Proiectarea
programelor de formare; Evaluarea, revizuirea și asigurarea calității programelor și a
stagiilor de formare
Numele și tipul instituției de
învățământ /furnizorului de CREPS Constanta
formare
Nivelul de clasificare a formei de Program de perfecționare
învățământ /formare

Perioada 2013
Calificarea / diploma obținută Manager de proiect/ Certificat de absolvire
Domenii principale studiate / Stabilirea scopului proiectului; Stabilirea cerințelor de management integrat al proiectului;
competențe dobândite Planificarea activităților și jaloanelor proiectului; Gestiunea utilizării costurilor și a resurselor
operaționale pentru proiect; Managementulriscurilor; Managementul echipei de proiect;
Managementul comunicării în cadrul proiectului, Managementul calității proiectului
Numele și tipul instituției de
învățământ /furnizorului de CREPS Constanta
formare
Nivelul de clasificare a formei de Program de perfecționare
învățământ /formare

Perioada 2012
Calificarea / diploma obținută Didactician-didactica matematicii
Domenii principale studiate / Elaborarea programului de formare în domeniul didacticii specialității; Metode moderne de
competențe dobândite formare în didactica specialității; Metode și tehnici de coaching folosite pe perioada practicii
pedagogice.

Numele și tipul instituției de MECTS, Universitatea din Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca,
învățământ /furnizorului de Universitatea A.I Cuzadin Iași, Universitatea Politehnică București, Universitatea din Pitești,
formare Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia
Nivelul de clasificare a formei de
învățământ /formare Program de formare

Perioada 2001-2003
Calificarea / diploma obținută DIPLOMĂ DE MASTER
Domenii principale studiate /
competențe dobândite DIDACTICĂ MATEMATICĂ

Numele și tipul instituției de FACULTATEA DE MATEMATICĂ ŞI INFORMATICĂ, UNIVERSITATEA „OVIDIUS”


învățământ /furnizorului de CONSTANŢA
formare
Nivelul de clasificare a formei de MASTER ÎN DIDACTICA MATEMATICII
învățământ /formare
4
Perioada 2000-2002
Calificarea / diploma obținută DIPLOMĂ DE MASTER
Domenii principale studiate /
competențe dobândite ANALIZĂ, MODELARE ŞI PROGNOZĂ

Numele și tipul instituției de FACULTATEA DE MATEMATICĂ, UNIVERSITATEA „OVIDIUS” CONSTANŢA


învățământ /furnizorului de
formare
MASTER ÎN MATEMATICĂ
Nivelul de clasificare a formei de
învățământ /formare
Perioada 2014-2017
Calificarea / diploma obținută LICENȚĂ ÎN PSIHOLOGIE (2020)
Domenii principale studiate / PSIHOLOGIE
competențe dobândite

Numele și tipul instituției de UNIVERSITATEA ”TITU MAIORESCU” BUCUREȘTI


învățământ /furnizorului de
formare
STUDII UNIVERSITARE
Nivelul de clasificare a formei de
învățământ /formare

Perioada 1987-1990; 1997-1999


Calificarea / diploma obținută LICENŢĂ ÎN MATEMATICĂ, şef de promoţie
Domenii principale studiate / MATEMATICĂ, FIZICĂ
competențe dobândite

Numele și tipul instituției de FACULTATEA DE MATEMATICĂ, UNIVERSITATEA BUCUREŞTI


învățământ /furnizorului de FACULTATEA DE MATEMATICĂ , UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANŢA
formare

Nivelul de clasificare a formei de


STUDII UNIVERSITARE
învățământ /formare

Aptitudini și competențe
personale

Limbi străine cunoscute


Autoevaluare Comprehensiune Vorbit Scris
Nivel european (*) Abilitati de ascultare Abilitati de citire Interactiune Exprimare

Franceză AVANSAT AVANSAT AVANSAT AVANSAT AVANSAT

Engleză INTERMEDIAR INTERMEDIAR INTERMEDIAR INTERMEDIAR INTERMEDIAR


(*) Cadrul european de referinţă pentru limbi

Competențe și abilități sociale -SPIRIT DE ECHIPĂ: ÎN CADRUL COLECTIVULUI FACULTĂŢII ŞI CA MEMBRU ÎN ECHIPE DE
PROIECT ȘI/SAU DE CERCETARE

5
-COMPETENŢE DE COMUNICARE: ACTIVITATE DE PREDARE (CURS ŞI SEMINAR) ÎN
CADRUL UNIVERSITĂŢII „OVIDIUS” DIN CONSTANŢA; INTERACŢIUNE LUCRATIVĂ LA
NIVELUL RELAȚIILOR COLEGIALE; PARTICIPAREA ÎN ECHIPE DE CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ;
PARTICIPAREA LA MANIFESTĂRI ȘTIINȚIFICE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE.
-APTITUDINI DE LUCRU CU ADULȚI, DOBÂNDITE ÎN ACTIVITATEA DE FORMATOR.
-ABILITĂŢI DE LUCRU CU TINERII, DOBÂNDITE ÎN ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA
PRACTICII PEDAGOGICE.
-APTITUDINI DE APLICARE ÎN PRACTICĂ A PROGRAMELOR NAŢIONALE ŞI
INTERNAŢIONALE ŞI DE LUCRU ÎN PARTENERIAT.
-APTITUDINI ŞI COMPETENŢE DE INTRODUCERE A NOILOR TEHNOLOGII DE INFORMARE ŞI
COMUNICARE, DE INOVARE PEDAGOGICĂ.
-ABILITĂŢI DE COMUNICARE ÎN CONTEXTUL MANIFESTĂRILOR EDUCATIVE ÎN CALITATE DE
ORGANIZATOR ŞI CONDUCĂTOR.
-COMPETENŢE SOCIALE EVIDENŢIATE DE CALITATEA DE CADRU DIDACTIC.

Competente și aptitudini -APTITUDINI DE ORGANIZARE ŞI IMPLEMENTARE DE PROIECTE EDUCAŢIONALE, DE


organizatorice COORDONARE ŞI GESTIONARE A PROIECTELOR ŞI PARTENERIATELOR NAŢIONALE.
-EXPERIENŢĂ ÎN MANAGEMENTUL ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR ŞI PROGRAMELOR
DE FORMARE:
• Director executiv pentru partenerul român în cadrul Proiectului european Comenius
Socrates „Conaisens. Gestiunea mentală, o pedagogie a mijloacelor de învăţare”
(octombrie 2005- octombrie 2007).
• Asistent manager şi expert formator în cadrul Proiectului PHARE 2005 „Eu-Ro-Formare
Ovidius” (martie 2008- februarie 2009).
• Asistent manager în cadrul Programului de formare continuă a cadrelor didactice din
învăţământul preuniversitar, acreditat CNFP (2005-2009).
• Expert formator în cadrul Programului de perfecţionare a învăţătorilor/institutorilor,
acreditat CNFP (2008-2013).
• Expert-colaborator (în calitate de Coordonator de domeniu specific din universitate) în
cadrul proiectului POSDRU/5/1.5/S/2/, Doctoratul în şcoli de excelenţă - evaluarea calităţii
în universităţi şi creşterea vizibilităţii prin publicarea ştiinţifică, Activitatea 2.3 Exerciţiu
naţional de evaluare a calităţii cercetării în universităţi (ENEC), ( iunie-iulie 2011).
• Expert în cadrul proiectului POSDRU/55/1.1/S/31536 Restructurarea curriculumului
national în învățământul liceal, (2011-2012).
• Colaborator în cadrul Proiectului de cercetare FNS 100013_132218/1, Comment et
pourquoi les enseignants décident du redoublement de certains élèves?, coord.
Universitatea din Geneva, Elveţia (2010-2014)
• Coordonator program postuniversitar Cercetarea pedagogică-dimensiune a competenţelor
didactice, acreditat MECTS în 2012.
• Director de Program de pregătire psihopedagogică, Nivel I (Contract nr. 9949 din
21.10.2013 (program postuniversitar)
• Iniţiator şi coordonator Proiect WE PN-II-ID-WE-2012-4-242 Cercetări şi bune practici în
educaţie, depus în 2012, aflat în evaluare.
http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/PN%20II_WE%20si%20SSA%202012/WE/APLICATII%
20PRIMITE/Lista%20propunerilor%20de%20proiecte%20primite%20in%202012.pdf
• Manager Proiect: Cercetarea realității educaționale-coordonată fundamentală a formării
viitorilor profesori, Grant POSDRU/156/1.2./G/139720, solicitant Universitatea „Ovidius”
din Constanța, perioada de implementare mai 2014-noiembrie 2015.
-Înființarea Centrului de Documentare al Facultății de Psihologie și Științele Educației,
2015, cu finanțare din proiect POSDRU.
• Expert educațional în cadrul proiectului strategic POSDRU/160/2.1/S/132690
Construiește-ți cariera pas cu pas! Consiliere și orientare profesională pentru elevii din
regiunile Centru și Sud-Est, Partener Universitatea „Ovidius” din Constanța, perioada de
implementare aprilie 2014-octombrie 2015.
• Expert învățământ în cadrul proiectului: Cercetare biomedicală de excelență în UOC,
CNFIS-FDI-2018-0462, D6 - Susținerea cercetării de excelență din universități, mai-
decembrie 2018;
• Expert învățământ în cadrul proiectului: Excelență, performanță și competitivitate în
cercetarea biomedicală din Universitatea ”Ovidius” din Constanța, proiect CNFIS-FDI-
2019-0558, D6 - Susținerea cercetării de excelență din universități, mai-decembrie 2019;
6
• Formator - Metode activ-participative de predare–învățare și evaluare. Project-Based
Learning, Inquiry-Based Learning, Problem-Based Learning, în cadrul proiectului
DIGITALMENT - CNFIS-FDI-2019-0519, mai-decembrie 2019;
• Expert organizare în cadrul proiectului Excelență în cercetarea biomedicală din
Universitatea Ovidius din Constanța, CNFIS-FDI-2020-0523, mai-decembrie 2020.
• Coordonator proiect Erasmus, KA 103, Universitatea Ovidius din Constanta-Universitatea
McGill, Montreal, Canada, din 2017, proiect aflat în derulare.
• Expert-colaborator în cadrul proiectului: « L’enseignement des mathématiques dans les
écoles secondaires du Québec : L’alignement entre les enseignants, les concepts
mathématiques des programmes ministériels et les concepts mathématiques utilisés dans
les emplois STIM », grant CIRANO, contract nr. 9070, perioada 2019-2021.
• Coordonator proiect activitate extracurriculară, finanțat MEN, SESIUNE NAȚIONALĂ DE
COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE STUDENȚEȘTI, ORGANIZATĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI
DE COLABORARE INTERUNIVERSITARĂ, din 2016.
• Coordonator proiect activitate extracurriculară, finanțat MEN, APLICAȚIE ÎN CADRUL
CERCULUI PENTRU ABILITAREA STUDENȚILOR ÎN ORGANIZAREA EXCURSIILOR ȘI
A TABERELOR ȘCOLARE, din 2017.

-APTITUDINI DE LUCRU ÎN ECHIPĂ DOBÂNDITE ÎN CADRUL ACTIVITĂŢILOR DE PROIECT


SAU DIN ORGANIZAREA CONCURSURILOR ŞI ACTIVITĂŢILOR EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI
EXTRAŞCOLARE.
-ORGANIZARE MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE:
• Organizator al Workshop-ului național de Didactica matematicii, în colaborare cu
Facultatea de Matematică şi Informatică, Universitatea Ovidius Constanţa, 5-7 noiembrie
2005.
• Membru în Comitetul de organizare a Sesiunii de comunicări ştiinţifice “Ovidius – 45 de
ani” Psihopedagogia cu faţa spre viitor, Facultatea de Psohologie şi Ştiinţele Educaţiei,
Universitatea « Ovidius» din Constanţa, 5-7 mai 2006.
• Team-teaching cu prof. univ. dr. Marcel Crahay, tema Eşecul şcolar, în Programul de
formare pentru cadrele didactice, din cadrul Proiectului Phare 2005 „EU-RO-Formare
ovidius” (martie 2008- februarie 2009).
• Membru în Comitetul de organizare a Conferinţei Jubilare Omul – o perpetuă provocare.
Dimensiuni psihologice, pedagogice şi sociale, Facultatea de Psohologie şi Ştiinţele
Educaţiei, Universitatea Ovidius Constanţa, 21-23 mai 2010.
• Moderator workshop Invăţarea în situaţie scolară: un proces multidimensional, Prof.
Marcel Crahay, Universitatea din Geneva, în cadrul Conferinţei Jubilare Omul – o
perpetuă provocare. Dimensiuni psihologice, pedagogice şi sociale, Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea Ovidius Constanţa, 21-23 mai 2010.
• Membru în Comitetul de organizare a Conferinţei Naţionale cu participare Internaţională, a
psihoplogilor şcolari Consilierea şcolară între provocări şi paradigme, Facultatea de
Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea Ovidius din Constanţa şi CJRAE Constanţa,
25-26 martie 2011.
• Membru in Comitetul de organizare a Conferinței Internaționale De la Cunoaştere la
Intervenţie în Psihologie, Facultatea de Psohologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea
« Ovidius» din Constanţa și Asociaţia ARCIP Constanţa, ediția a V-a, 1-2 iunie 2013.
• Organizator Workshop-uri în cadrul Conferinţei Naţionale cu participare Internaţională
Omul – o perpetuă provocare. Dimensiuni psihologice, pedagogice şi sociale,
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea Ovidius din Constanţa, 24-26
mai 2013:
• Membru în Comitetul de organizare a Conferinței Economia socială. Persoanele cu
dizabilităţi îşi creează locuri de muncă, Facultatea de Psohologie şi Ştiinţele Educaţiei,
Universitatea « Ovidius» din Constanţa și Consiliul Național al Dizabilității din România, 7
noiembrie 2013.
• Membru în Comitetul de organizare a Simpozionului Implicaţii psiho-sociale ale
pedepsei privative de libertate, Facultatea de Psohologie şi Ştiinţele Educaţiei,

7
Universitatea Ovidius din Constanţa și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, 3
decembrie 2013.
• Membru in Comitetul de organizare a Conferinței Internaționale De la Cunoaştere la
Intervenţie în Psihologie, Facultatea de Psohologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea
« Ovidius» din Constanţa și Asociaţia ARCIP Constanţa, ediția a VI-a, 28 mai- 1 iunie
2014.
• Membru in comitetul de organizare al Conferintei internationale MoodleMoot Romania
2015, organizata in parteneriat cu SC E-learning Software, Constanta, 17-22 august 2015.
• Membru în Comitetul stiintific al Conferinţei Internaţionale Mediere. Educatie. Cultura,
Ed. a II-a, Constanţa, 13 martie 2015.
• Membru în Comitetul de organizare si Comitetul stiintific pentru Conferinţa Internaţionale
Omul- o perpetuă provocare. Dimensiuni psihologice, pedagogice şi sociale,
Facultatea de Psohologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea « Ovidius» din Constanţa,
desfășurată în parteneriat cu Facultatea de Psohologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea
«Transilvania» din Brașov, 10-12 iunie 2016.
• Organizator Workshop-uri în cadrul Conferinţei Naţionale cu participare Internaţională
Omul- o perpetuă provocare. Dimensiuni psihologice, pedagogice şi sociale,
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea « Ovidius» din Constanţa,
desfășurată în parteneriat cu Facultatea de Psohologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea
«Transilvania» din Brașov,10-12 iunie 2016.
• Membru în Comitetul de organizare si Comitetul stiintific pentru Conferinţa Internaţională
Contemporary Perspectives in Psychology, Education and Social Work (COPES
2019), organizată de Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea
« Ovidius» din Constanţa, desfășurată în parteneriat cu Facultatea de Psihologie şi
Ştiinţele Educaţiei, Universitatea «Transilvania» din Brașov, 24-26 mai 2019.
-RIGOARE, SERIOZITATE, SPIRIT METODIC ŞI PRACTIC ÎN ACŢIUNILE ORGANIZATORICE ŞI
ÎN REALIZAREA SCOPURILOR PROPUSE

Competențe și cunoștințe de -CUNOŞTINŢE DE OPERARE ÎN WORD, EXCEL, POWER POINT, INTERNET, SPSS.
utilizare a calculatorului -COMPETENȚE DEZVOLTATOR E-LEARNING (MOODLE); UTILIZARE ZOOM, WEBEX, SOCIAL-
MEDIA
-COMPETENŢE DE UTILIZAREA MIJLOARCELOR TIC: VIDEOPROIECTOR, IMPRIMANTĂ, FAX,
XEROX, SCANER, APARTURA FOTO DIGITAL, SMARTBOARD
Alte competențe și aptitudini -MANAGEMENT EDUCAŢIONAL-ABLITĂŢI PRACTICE, CREATIVITATE, ORIGINALITATE
Permis de conducere PERMIS DE CONDUCERE CATEGORIA B

Informaţii suplimentare • Membru al Global Mathematics Education SIG


• Membru al INITIATIVE & FORMATION BELGIQUE-BELGIA
• Membrul al ADMEE-Europe(Association pour le developpement des methodologies
d’evaluation en education)
• Membru EARLI
• Membru al Asociației Reninco (Rețeaua Națională de Informare și Cooperare pentru
Integrarea în Comunitatea Copiilor și Tinerilor cu Cerințe Educative Speciale) România,
din anul 2012
• Membru al Asociației Psihologilor şi Psihopedagogilor Procivitas-Constanța
• Membru al Asociației „Alumni”, Constanța
• Membru al Societăţii de Ştiinţe Matematice din Romania-SSMR
• Membru în Grupul de lucru al MENCS pentru elaborarea Programei de matematică pentru
gimnaziu, selectat prin competiție în aprilie 2016; participare la sesiunea de lucru
organizată de MENCS la Târgoviște, 25-29. 09. 2016.
• Membru colaborator în echipe de cercetare, Faculty of Education, McGill University,
Montreal, Canada.

8
MEMBRU FONDATOR al Centrului de Cercetare şi Evaluare Psiho-Pedagogică şi Socială
(CCEPPS) al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea „Ovidius” Constanţa

REDACTOR ŞEF ADJUNCT/ VICEPREȘEDINTE al Comitetului Științific al ANALELOR


ŞTIINŢIFICE ALE UNIVERSITĂŢII OVIDIUS CONSTANŢA, seria PSIHOLOGIE, ŞTIINŢELE
EDUCAŢIEI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

STAGII DE PREDARE
- Haute École de Namur-Liège-Luxembourg: HENALLUX(Belgia), 19-23.09.2016, Teaching
Mobility în cadrul programului Erasmus
- McGill University, Montreal, septembrie 2018, Teaching Mobility în cadrul programului
Erasmus

REVIEWER pentru:
• BULLETIN OF THE TRANSILVANIA UNIVERSITY OF BRASOV, Series: VII
Social Sciences – Law.
• Educational Studes, ScholarOne Manuscripts, Routledge Taylor and Francis Group.
• Comparative and International Education Society

PARTICIPĂRI LA CURSURI DE FORMARE/CONFERINȚE:


• Participare la cursuri de formare în GESTIUNEA MENTALĂ(2005-2007), desfăşurate la BRUXELLES şi
LIEGE de specialişti din Belgia, Franţa, Elveţia şi Canada
• .Participare la XIII-ÈME ÉCOLE D'ÉTÉ DE DIDACTIQUE DE MATHÉMATIQUES, Sainte Livrade, Franţa
(17-26 aug 2005)
• .Participare la Atelierul Verifică dacă ești un profesor-educator conștient. Căutarea sensului filozofiei
copilului la Korczak, organizat de Institutul Polonez din București, 28 nov. 2012
• .Participare la ACADEMIA DE VARĂ:NOI PERSPECTIVE ÎN DIDACTICĂ. ÎNTRE CENTRAREA PE ELEV
ŞI ABORDAREA PRIN COMPETENŢE,organizată de MECT în parteneriat cu DPPD al UNIVERSITĂŢII „1
DECEMBRIE 1918” din ALBA IULIA, desfăşurată în perioada 8-12 AUGUST 2011.
• Participarea la workshopul From regression to progession, sustinut de Jure Biechonski, Constanta, nov.
2012.
• Participarea la workshopul Integrarea sociala a persoanelor cu dizabiltati auditive, beneficiari ai impactului
cohlear, organizat de FPSE in parteneriat cu Asociatia Sa auzim glasul mamei,Constanta 22 aprilie 2013.
• Participarea la workshopul Asculta-Invata-Vorbeste. Reabilitarea auditiv-verbala. Prerspective integratoare,
organizat de FPSE in parteneriat cu Asociatia Sa auzim glasul mamei,Constanta, 5-6 nov. 2013.
• Participarea la cursul Managementul calității în învățământul superior, organizat în cadrul proiectului
POSDRU/86/1.2/S/61959 Comunitate universitară pentru managementul calității în învățământul superior,
București, 13-14 sept.2012.
• Participarea la Programul de specializare pentru ocupația Dezvoltator de e-learning, organizat de SC
Elewarning&Software SRL, Arad, 18-22.08.2014 (durata de 60 de ore).
• Participarea la Programul de specializare pentru ocupația Expert accesare fonduri structurale si de
coeziunea europeana, organizat de SC Marco Structural Consulting SRL, 10-12 oct. 2014.
• Participarea la Programul de perfecționare Managementul Programelor de Studii Universitare,
organizat în cadrulProiectului POSDRU/156/1.2/G/136858 MATE-INFO.NET, 11 sept. 2015.
• Participare la 58th Annual Conference of The Comparative and International Education Society(CIES):
Revisioning Education For All, Toronto, Canada, March 10-15, 2014.
• Participare la 2 ème Université d’été internationale: Enjeux et évolutions de la pédaggie universitaire.
Adapter-Evaluer-Innover, organizat[ de ADMEE, Clermont-Ferrand, Fran’a, 3-4 Juillet 2014.
• Stagiu de formare (Training Mobility) la Université de Nantes (Franța), 6-11 iulie 2014, în cadrul
Programului de mobilități Erasmus.
• Participare la Simpozionul cu tema OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE –PROGRAMUL CADRU DE
CERCETARE ȘI INOVARE ORIZONT 2010. ASPECTE PRACTICE PRIVIND DEPUNEREA
9
PROPUNERILOR DE PROIECT, organizat de Camera de Comerț , Industrie, Navigație și Agricultura
Constanta, 28-30 aprilie 2014.
• Participarea la Programul de instruire cu tema Schimbarea paradigmei de gândire în educație,
organizat de Asciația Centrul de Excelență în Mediere și Educație-Lumina, Constanța, 29-30 ian. 2016.
• Participarea la workshopu lDezvoltarea comunicarii verbale la copiii cu implant cohlear, organizat de FPSE
in parteneriat cu Asociatia Sa auzim glasul mamei,Constanta, 20 oct. 2016.
• Participare la 16th Biennial EARLI Conference for Research on Learning and Instruction: Towards a
reflective Society: synergies between learning, teaching and research, Limassol, Cyprus, August 25-29,
2015.Lucrare prezentată: Grade retention beliefs of pre-service teachers in Romania: What are they?(
http://www.earli2015.org/media/EARLI2015/docs/EARLI2015_bookOfAbstracts.pdf)
• Participare la 27ème Colloque de l’ADMEE Europe: L’Évaluation à la lumière des Contextes et des
Disciplines, Liège, Belgia, 28-30 Janvier, 2015.Lucrare prezentată (în colabrare cu M. Modoran): La
pratique pédagogique : pont entre le statut d'étudiant et celui d'enseignant
https://jcpu2014.sciencesconf.org/data/pages/programme_JCPU_2014_mailb.pdf)
• Participare la 40thAnnual Conference and Annual Meeting of the International Group for the Psychology of
Mathematics Education (PME 40): Mathematics education: How to Solve It?, Szeged, Hungary, August 3-7,
2016.
• Participare la International Symposium Elementary Mathematics Teaching, Charles University, Prague,
Czech, 18-22 August 2019.
• Participare la Atelier ParteneriatE+, Învățământ superior, organizat de Agenția Națională pentru
Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, în perioada 12-14 februarie 2020,
București.

Noiembrie 2020

10