Sunteți pe pagina 1din 4

SC……………………………………………… ………………………….

SRL

DISPOZITIA

NR……../…………………….

In baza prevederilor art.19 lit a din Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor patronul
SC…………………………………………………….. SRL.dl (D-na) …………………………………………..

DECIDE:

Art.1 Incepand cu data de :……………………….. se numeste responsabil PSI la


SC…………………………………………….. SRL ,dl.IORDACHESCU IULIA

Art.2. Atributiile responsabilului tehnic PSI,potrivit L 712/2005 si art.19 Legea nr.307/2006 se stabilesc si
se detaliaza astfel incat sa permita indeplinirea obligatiilor legale care revin patronului si autoritatilor
administratiei publice dupa cum urmeaza:

─ intocmirea ,inaintarea spre aprobare si difuzarea actelor de autoritate( decizii,dispozitii, hotarari etc.)
prin care se stabilesc raspunderii pe linia aparari impotriva incendiilor;

─ intocmirea ,inaintarea spre aprobare si difuzarea documentelor specifice activitatii de aparare


impotriva incendiilor(liste ,situatii,instructiuni,grafice,planuri,documentatii tehnice, regulamente de
organizare si functionare etc);

─ asigurarea procurarii formularelor tipizate (permise de lucru,autorizatii de lucru, fise de instruire) si


actelor normative de reglementare specifice,finantarea asigurandu-se de catre societate;

─ implementarea sistemului de depistare si cunoastere a oricaror situatii sau aspecte care pot favoriza
producerea sau dezvoltarea incendiilor(cause de incendiu,stari de pericol,alte incalcari, scoaterii din
functiune);

─ asigurarea consultantei in vederea reglementarii raporturilor privind apararea impotriva incendiillor


in relatiile generate de contracte,conventii si alte asemenea situatii;

─ realizarea sistemului operativ de observare si anuntare a incendiului,precum si de alertare in cazul


producerii unui astfel de eveniment;

1
─ consulting in vederea asigurarii functionarii mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor;

─ organizarea interventiei,in caz de incendiu,de catre salariatii,populatie si forttele specializate;

─ sa stabileasca ,prin dispozitii scrise,responsabilitatile si modul de organizare privind apararea impotriva


incendiilor in unitatea sa, sa le actualizeze ori de cate ori apar modificari si sa le aduca la cunostinta
salariatilor ,utilizatorilor si oricarei persoane interesate;

─ sa acorde consulting de specialitate pentru indentificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din


unitate sis a justifice autoritatilor competente ca masurile de aparare impotriva incendiilor sunt
correlate cu natura si nivelul riscurilor;

─ sa intocmeasca sis a actualizeze permanent lista cu substante periculoase,clasificate astfel potrivit


legii,utilizate in activitatea sa sub orice forma,cu mentiuni privind proprietatile fizico-chimice,codurile
de identificare,riscurile pe care le prezinta pentru sanatate si mediu,mijloacele de protectie
recomandate,metode de prim- ajutor,substante pentru stingere ,neutralizate sau decontaminare;

─ sa elaboreze instructiunile de aparare impotriva incendiilor si sa stabileasca sarcinille ce revin


salariatilor,pentru fiecare loc de munca;

─ sa asigure intocmirea planurilor de interventie si conditiile pentru ca acestea sa fie operationale in


orice moment;

─ sa ceara fondurile necesare realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;

Art.3.In indeplinirea sarcinilor ce-I revin,responsbilul tehnic PSI pe societate va fi sustinut din punct de
vedere logistic si financiar de catre compartimentele de resort din cadrul societatii.

Art.4.Prezenta decizie confera act de autoriatate in domeniul PSI ,in ceea ce priveste controlul locurilor
de munca,organizarii instruirilor pe linie PSI precum si la elaborarea documentelor ce privesc
activitatea de prevenire a incendiilor.

ADMINISTRATOR

Numele si prenumele……………………………………….

Semnatura………………………………………………………..

2
3
4