Sunteți pe pagina 1din 15

S.C. .................... S.R.L.

...................., ....................

DECIZIA

Nr. ……din ……2013


- instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii
ale salariaţilor la locurile de muncă-

Având în vedere prevederile art. 19 lit. a,şi g, din Legea nr. 307/2006
privind apărarea împotriva incendiilor,
Ţinând cont de prevederile art. 5,9, şi 17lit. b), din Normele Generale
privind apărarea împotriva incendiilor, aprobate prin ordinul ministrului
administraţiei şi internelor nr. 163 din 28.02.2007.
În baza Legii nr. 31 din 1990 republicată,

Administratorul al
S.C. .................... S.R.L.

DECIDE:
.
Art. 1 În toate spaţiile societăţii , se vor respecta măsurile de
apărare împotriva incendiilor prevăzute în Legea nr.307/2006
privind apărarea împotriva incendiilor, O.M.A.I. nr. 163/2007 pentru
aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor ,
celelalte dispoziţii generale , norme şi normative care au incidenţă în
domeniul apărării împotriva incendiilor şi al situaţiilor de urgenţă,
precum şi instrucţiunile proprii specifice de prevenire şi stingere a
incendiilor şi procedurile prezentate în anexele 1- 5 , care fac parte
integrantă din prezenta decizie.
Art. 2 Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor cuprind:
- prevederile specifice de apărare împotriva incendiilor din
reglementările în vigoare;
- obligaţiile salariaţilor privind apărarea împotriva incendiilor;
- regulile şi măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor
pentru exploatarea instalaţiilor potrivit condiţiilor tehnice, tehnologice şi
organizatorice locale, precum şi pentru reparaţii, revizii, întreţinere,
oprire şi punere în funcţiune;
- evidenţierea elementelor care determină riscul de incendiu sau
de explozie;
- prezentarea pericolelor care pot apărea în caz de incendiu, cum
sunt intoxicările, arsurile, traumatismele, electrocutarea, iradierea etc.,
precum şi a regulilor şi măsurilor de prevenire a acestora.
Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se elaborează de
şeful sectorului de activitate, instalaţie, secţie, atelier, se verifică de
cadrul tehnic sau de persoana desemnată să îndeplinească atribuţii de
apărare împotriva incendiilor şi se aprobă de administrator/conducător.
Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se afişează, în
întregime sau în sinteză, în funcţie de volumul lor şi de condiţiile de la
locul de muncă respectiv.
Un exemplar al tuturor instrucţiunilor de apărare împotriva
incendiilor se păstrează la cadrul tehnic sau la persoana desemnată să
îndeplinească atribuţii de apărare împotriva incendiilor.
Salariaţii de la locurile de muncă pentru care s-au întocmit
instrucţiunile specifice au obligaţia să le studieze, să le însuşească şi să le
aplice.
Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se completează în
toate cazurile cu informaţiile din planurile de intervenţie, acolo unde
acestea sunt întocmite.
Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se actualizează la
modificări, modernizări, dezvoltări, reprofilări şi la apariţia unor noi
reglementări.
Fiecare instrucţiune de apărare împotriva incendiilor trebuie să
aibă înscrisă data întocmirii/reviziei şi data aprobării.
Art. 3. Instrucţiunile de apărare împotriva incendiilor se elaborează pentru
următoarele locuri de muncă cu risc de incendiu:
- Spaţii administrative (birouri);
- Magazin piese si accesoriii auto,
- Depozit piese si accesorii auto,
- Instalaţii electrice;
- Aparatura de calcul
- Lucrul cu foc deschis.

Art. 4. Pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor legale şi


respectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor prevăzute în
actele normative şi în instrucţiunile proprii specifice , salariaţii
societăţii, pe lângă obligaţiile legale prevăzute în Legea nr. 307/2006,
au şi următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

4.1.Conducătorii sectoarelor de activitate din cadrul societăţii, în


domeniul activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor au următoarele
obligaţii principale:
1. organizează, îndrumă şi controlează, potrivit legislaţiei în vigoare,
activitatea de prevenire şi stingerea incendiilor în sectoarele de activitate
pe care le coordonează;
2. să asigure organizarea apărării împotriva incendiilor la locurile de muncă ;
3. organizează şi execută instruirea personalului din subordine, cu sprijinul
cadrului tehnic cu atribuţii de p.s.i., asigură testarea personalului şi
verifică eficienţa instruirii;
4. identifică pericolele de incendiu şi iau măsuri de înlăturare a acestora;
5. propun dotarea locurilor de muncă cu mijloacele de primă intervenţie
prevăzute de norme şi acţionează pentru menţinerea acestora în stare de
funcţionare;
6. asigură şi răspund de instruirea personalului pentru intervenţia în caz de
incendiu, coordonează acţiunea de stingere până la sosirea celorlalte forţe
de intervenţie;
7. controlează şi urmăresc respectarea măsurilor stabilite pentru executarea
lucrărilor cu foc deschis şi a regulilor privind fumatul;
8. răspund de realizarea la termenele stabilite a măsurilor de prevenire şi
stingere a incendiilor ce-i revin nemijlocit, precum şi a acelora care revin
personalului din subordine;
9. iau măsuri pentru ca, permanent, căile de acces să rămână libere,
neblocate, pentru a permite la nevoie evacuarea în siguranţă a
personalului;
10. menţin în permanenţă accesul liber la hidranţii interiori şi la stingătoarele
din dotare;
11. interzic utilizarea instalaţiilor electrice defecte sau improvizate;
12. răspund de respectarea disciplinei la locul de muncă de către personalul
din subordine, sancţionează în limitele drepturilor legale, sau propun
sancţionarea celor vinovaţi de abateri de la normele p.s.i. .

4.2.Personalul muncitor, indiferent de natura angajării, pe linia apărării


împotriva incendiilor, are următoarele obligaţii principale:

1.să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor


stabilite de conducerea societăţii sau de persoanele desemnate de aceasta;
1. să utilizeze, potrivit instrucţiunilor date de conducătorii locurilor de
muncă sau de persoanele desemnate de acestea, substanţele
periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele
de lucru;
2. să respecte reglementările stabilite de conducerea societăţii privind
executarea lucrărilor cu foc deschis, fumatul şi gestionarea
ambalajelor şi deşeurilor combustibile;
3. să cunoască modul de folosire a mijloacelor de primă intervenţie
pentru stingerea incendiilor din dotarea locului de muncă;
4. să comunice, imediat, conducerii societăţii ori persoanelor
împuternicite de aceasta orice situaţie pe care este îndreptăţit să o
considere un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune sesizată
la sistemele de protecţie sau de intervenţie pentru stingerea
incendiilor;
5. să coopereze cu salariaţii desemnaţi de conducerea societăţii, atât cât
îi permit cunoştinţele şi sarcinile sale, în vederea realizării măsurilor
de apărare împotriva incendiilor;
6. să participe la instructajele , exerciţiile şi aplicaţiile practice de
stingere a incendiilor organizate în cadrul societăţii;
7. să nu depună pe corpurile de încălzire, de iluminat sau tablouri
electrice hârtii, ţesături, îmbrăcăminte sau alte materiale combustibile;
8. să acorde ajutor, atât cât este raţional posibil, oricărui salariat aflat
într-o situaţie de pericol.
Art.5 Cadrul tennic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii
incendiului şi conducătorii locurilor de muncă vor aduce la cunoştinţa întregului
personal conţinutul prezentei decizii şi vor lua măsuri pentru afişarea instrucţiunilor
specifice la fiecare loc de muncă.
Administrator,
S.C. .................... S.R.L.
...................., ....................

Anexa nr.1 la decizia nr. din

INSTRUCŢIUNI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR SPECIFICE


ÎNCĂPERILOR CU DESTINAŢIE ADMINISTRATIVĂ
(birouri)

1. În spaţiile administrative ale societăţii, lichidele combustibile (pentru


curăţenie) vor fi păstrate în bidoane metalice, ermetic închise şi etichetate, (în
locuri ferite de posibilitatea izbucnirii unui eventual incendiu), numai în cantitate
de maxim 25 l.
2. Curăţirea pardoselii (mochetă, parchet, duşumea, etc), de regulă, se va face
cu soluţii pe bază de detergenţi; în cazuri speciale, se poate face şi cu produse
inflamabile, numai la lumina zilei, cu respectarea următoarelor reguli:
-scoaterea de sub tensiune a tuturor aparatelor electrice;
-stingerea tuturor corpurilor de iluminare electrică;
-asigurarea ventilaţiei încăperilor respective, prin deschiderea ferestrelor;
-interzicerea folosirii ustensilelor (găleată, lighean, perie, etc) din material
plastic sau a cârpelor din fibre sintetice;
-interzicerea folosirii parchetinului în amestec cu benzina, neofilina, etc.;
-interzicerea folosirii focului deschis, a fumatului, precum şi utilizarea unor
obiecte care pot provoca scântei (brichete, chibrituri, etc).
3. Se interzice păstrarea în birouri a materialelor inflamabile şi a cârpelor de
şters, îmbibate cu ulei, ceară, etc.
4. Insecticidele inflamabile se vor pulveriza la lumina zilei, numai după
întreruperea curentului electric de la tabloul de alimentare, a reţelei electrice
existente în încăperile societăţii, precum şi verificarea existenţei altor surse de foc
sau scântei.
5. În încåperile pentru birouri, se vor lua măsuri de reducere, la minim, a
pericolului de incendiu, prin limitarea, la strictul necesar, a materialelor
combustibile şi respectarea celorlalte reguli stabilite prin dispoziţii ale Directorului
General, cum ar fi fumatul, folosirea focului deschis, etc.
6. La terminarea programului de lucru, toate aparatele electrice se vor
decupla de la reteaua electrică a încăperii, interzicându-se depozitarea lor, în stare
caldă lângă materialele combustibile. De asemenea, tot la terminarea programului,
se vor evacua coşurile cu gunoi din fiecare încăpere.
7. Pe timpul exploatării instalaţiilor, echipamentelor şi aparaturii de calcul
electronic, se va asigura permanent menţinerea condiţiilor şi parametrilor de
exploatare privind protecţia la foc, cuprinse în documentaţiile de proiectare şi
realizare a acestora.
8. Deşeurile de hârtie vor fi colectate şi îndepărtate din încăperile cu tehnică
de calcul zilnic sau de câte ori este nevoie.
9. În aceste încăperi se interzice:
 Fumatul şi focul deschis;
 Introducerea de materiale şi echipamente altele decât cele
prevăzute în proiect;
 Folosirea sistemelor şi instalaţiilor de încălzire neadecvate şi
neomologate;
 Introducerea şi folosirea de lichide inflamabile cu excepţia celor
folosite pentru întreţinerea aparaturii şi în cantităţile strict necesare
acestor operaţiuni.
9. În cazul producerii unui incendiu măsurile vor viza:
 Oprirea instalaţiei de climatizare;
 Alarmarea salariaţilor şi anunţarea incendiului conducerii societăţii
şi pompierilor militar;
 Scoaterea de sub tensiune a unităţilor periferice şi a celei centrale;
 Decuplarea generală de la tabloul principal de alimentare cu
energie electrică;
11.Evacuarea personalului, a bunurilor materiale de valoare şi
materialelor combustibile aflate în imediata apropiere a zonei de incendiu;
12. Punerea în funcţiune a mijloacelor de stingere existente pe locul de
muncă.
Pentru stingerea incendiilor în încăperile administrative ale societăţii şi la
echipamentele electronice se recomandă folosirea stingătoarelor cu dioxid
de carbon şi cu pulberi stingătoare.

Întocmit,
Cadru tehnic P.S.I.
....................
S.C. .................... S.R.L.
...................., ....................

Anexa nr.2 la decizia nr. din

INSTRUCŢIUNI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA


INSTALAŢIILE ELECTRICE

1. Instalaţiile de iluminat şi forţă vor fi întreţinute şi exploatate în


conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

2. La utilajele specifice activităţii, tabloul de distribuţie a energiei


electrice, precum şi racordurile acestuia, se va menţine permanent gradul de
protecţie adecvat în funcţie de activitatea desfăşurată.

3. Executarea şi întreţinerea instalaţiei electrice se va efectua de către


persoane autorizate în acest sens.

4. Se interzice:
a) folosirea în stare defectă sau cu improvizaţii atât a instalaţiilor electrice, cât
şi a consumatorilor;
b) încărcarea instalaţiilor peste sarcina admisă, precum şi utilizarea
componentelor în stare defectă sau incompletă;
c) suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductoarele de alimentare;
d) folosirea de echipamente care nu corespund mediului;
e) introducerea de obiecte şi materiale în tabloul electric;
f) executarea de lucrări cu personal neautorizat pentru instalaţii electrice;
g) folosirea de protecţii confecţionate din materiale combustibile, la corpurile
de iluminat cu incandescenţă;
h) utilizarea aparatelor de încălzit în stare defectă, amplasate necorespunzător,
neadecvate mediului sau nesupravegheate;
i) folosirea de echipamente, aparatură, fără cunoşterea caracteristicilor şi
parametrilor de lucru;
j) suspendarea de instalaţiile electrice a diverselor materiale, precum şi
blocarea acestora;
k) lăsarea capetelor de conductori electrici neizolate, în cazul demontării
parţiale a instalaţiei;
l) utilizarea conductorilor, cablurilor care sub sarcină se încălzesc peste
temperatura admisă. În acest sens se va urmări temperatura învelişului de
protecţie al conductorilor şi cablurilor electrice astfel încât să nu se
depăşească limitele admise;
m) utilizarea aparatelor, echipamentelor, utilajelor electrice, care nu au
asigurate protecţiile, izolările sau separările necesare, legarea la pământ,
legarea la nul.

5. Utilajele şi aparatele electrice vor fi marcate cu plăcuţe din care să rezulte


caracteristicile principale.

6. În conformitate cu reglementările în vigoare se vor elabora grafice de revizii


şi reparaţii şi se va verifica transpunerea în practică a acestora.

Întocmit,
Cadru tehnic P.S.I.
....................
S.C. .................... S.R.L.
...................., ....................

Anexa nr.3 la decizia nr. din

INSTRUCŢIUNI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR SPECIFICE


LA INSTALAŢII ŞI APARATURĂ DE CALCUL

1. Pe timpul exploatării instalaţiilor, echipamentelor şi aparaturii de calcul


electronic, se va asigura permanent menţinerea condiţiilor şi parametrilor de
exploatare privind protecţia la foc, cuprinse în documentaţiile de proiectare şi
realizare a acestora.

2. Deşeurile de hârtie vor fi colectate şi îndepărtate din încăperile cu tehnică


de calcul.
3. În aceste încăperi se interzice:
 Fumatul şi focul deschis;
 Introducerea de materiale şi echipamente altele decât cele
prevăzute în proiect;
 Folosirea sistemelor şi instalaţiilor de încălzire neadecvate şi
neomologate;
 Introducerea şi folosirea de lichide inflamabile cu excepţia celor
folosite pentru întreţinerea aparaturii şi în cantităţile strict necesare
acestor operaţiuni.
4. În cazul producerii unui incendiu măsurile vor viza:
 Oprirea instalaţiei de climatizare;
 Alarmarea salariaţilor şi anunţarea incendiului conducerii societăţii
şi pompierilor militar;
 Scoaterea de sub tensiune a unităţilor periferice şi a celei centrale;
 Decuplarea generală de la tabloul principal de alimentare cu
energie electrică;
 Evacuarea personalului, a bunurilor materiale de valoare şi
materialelor combustibile aflate în imediata apropiere a zonei de
incendiu;

 Punerea în funcţiune a mijloacelor de stingere existente pe locul de


muncă.
7. Pentru stingerea echipamentelor se recomandă folosirea dioxidului de
carbon, în celelalte spaţii putându-se folosi apa şi pulberile stingătoare.

Întocmit,
Cadru tehnic P.S.I.
....................
S.C. .................... S.R.L.
....................

Anexa nr.4 la decizia nr. din

INSTRUCŢIUNI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR SPECIFICE


LA DEPOZITAREA MATERIALELOR

1. Depozitarea materialelor se va face în raport cu natura, forma, dimensiunea,


modul de ambalare şi proprietăţile fizico-chimice ale acesora din punct de vedere
al prevenirii şi stingerii incendiilor.

2. Materialele cu forme geometrice sau dimensiuni similare sau asemănătoare,


precum şi cele ambalate în lăzi se depozitează în stive, cu respectarea
distanţelor de siguranţă dintre ele sau faţă de vecinătăţi şi a suprafeţelor ori
cantităţilor maxime admise. Stivele vor avea înălţimea, lăţimea şi culuoarele de
evacuare astfel stabilite şi asigurate încât în caz de incendiu să se permită
manipularea cu uşurinţă a materialelor din dotare, precum şi accesul personalului
de intervenţie pentru stingere şi evacuare.

3. Este interzisă folosirea focului deschis, inclusiv fumatul în depozite şi în toate


locurile în care se prelucrează, utilizează, vehiculează sau manipulează materiale
sau substanţe combustibile ori care în prezenţa focului deschis prezintă pericol
de incendiu sau explozie.

4. Pe timpul executării operaţiilor de lucru în depozite se vor respecta următoarele:


 asigurarea unui iluminat corespunzător, care nu prezintă pericol de incediu
 limitarea accesului persoanelor străine în depozite
 controlarea atentă a materialelor care intră în depozit, în vederea depistării
unor nereguli care pot conduce la incendii
 stabilirea din timp a locurilor de depozitare pentru fiecare material/ produs
în parte, marcându-se locurile de trecere şi spaţiile destinate depozitării
 amplasarea stivelor de materiale(cherestea) se va face astfel încât să nu
se producă blocarea tablourilor electrice, uşilor de acces şi a mijloacelor
de stingere a incendiilor

5. În spaţiile de depozitare nu se admite efectuarea de lucrări de reparaţii a


echipamentelor de muncă.

6. În zonele vecine spaţiilor de depozitare trebuie să se verifice dacă există condiţii


care să conducă la producerea de incendii în depozite.
7. În caz de incendiu concomitent cu stingerea acestora se vor evacua materialele,
iar din spaţiile închise se va asigura evacuarea fumului şi gazelor fierbinţi.

8. Salariaţii care desfăşoară activităţi în incinta unităţii vor fi instruiţi înainte de


începerea activităţii în scopul însuşirii, respectării şi aplicării măsurilor de
prevenire a incendiilor, atât cu caracter general, cât şi a celor specifice locului de
muncă.

9. Răspunderea pentru instruirea personalului în scopul însuşirii, respectării şi


aplicării măsurilor de prevenire a incendiilor, precum şi a modului de intervenţie,
revine şefului locului de muncă.

10. Este interzisă folosirea îmbrăcăminţii de corp confecţionată din mătase, fibre
sintetice sau artificiale în locurile unde sunt acumulări de gaze inflamabile.

11. Depozitarea materialelor solide, lichide şi gazoase şi a altor materiale sau


substanţe, precum şi a deşeurilor şi ambalajelor se face în raport cu natura,
dimensiunea, modul de ambalare şi proprietăţile fizico-chimice ale acestora din
punct de vedere al prevenirii şi stingerii incendiilor ( grupa sau clasa de
combustibilitate, tendinţa de autoaprindere, autoinflamare, explozie, comportare
în contact sau în prezenţa altor produse, substanţele stingătoare compatibile şi
eficienţa de intervenţie în caz de incendiu,etc.), cu respectarea instrucţiunilor
producătorului şi ale proiectantului. Depozitarea se va face pe categorii de
materiale sau de produse, în perfectă ordine, lăsându-se spaţii pentru manipulare
şi circulaţie.

12. Este interzisă depozitarea ambalajelor cu produse de natură necunoscută la un


loc cu alte produse.

13. Depozitarea şi manipularea materialelor şi a substanţelor combustibile se va face


în ambalaje adecvate, realizate şi inscripţionate corespunzător, în vederea
identificării naturii, riscului de incendiu şi procedeelor de stingere şi neutralizare
adecvate.

14. Se interzice depozitarea în aceeaşi magazie sau compartiment a materialelor


care dau naştere la reacţii periculoase de incendiu şi explozie sau necesită
substanţe de stingere incompatibile (ex:vopseluri, diluanţi împreună cu acizi sau
carbid; substanţe care degajă gaze corozive împreună cu echipamente sensibile
la coroziuni; recipiente de gaze sub presiune care degajă gaze toxice sau
vătămătoare, corozive, la un loc cu cele combustibile,etc.)

15. Materialele şi substanţele care prezintă pericol de autoaprindere se păstrează în


condiţii adecvate naturii lor, luându-se măsuri de control destinate preîntâmpinării
fenomenului de autoîncălzire.
16. Materialele, substanţele, produsele şi obiectele de valoare sau cu risc mare de
incendiu se depozitează pe cât posibil în încăperi compartimentate, separate faţă
de restul construcţiei prin elemente rezistente la foc.

17. Materialele din aceeaşi grupă sau clasă de periculozitate cu forme geometrice
sau dimensiuni similare se depozitează în stive care vor avea înălţimea, lăţimea
şi culuoarele de circulaţie şi evacuare astfel încât în caz de incendiu să fie
posibilă manipularea lor cu uşurinţă, precum şi accesul personalului pentru
stingere şi evacuare. Este interzisă depozitarea cherestelei, deşeurilor sau a altor
materiale combustibile în vecinătatea ferestrelor şi a pereţilor neprotejaţi
împotriva focului.

18. La depozitarea materialelor, precum şi a amabalajelor se va asigura distanţele


de siguranţă conform reglementărilor în vigoare, faţă de instalaţiile, mijloacele şi
elementele de încălzire, precum şi faţă de corpurile electrice şi alte mijloace de
iluminat sau de încălzit, astfel încât să nu se producă aprinderea materialelor ori
a substanţelor sau deterioarea instalaţiilor şi mijloacelor respective.

19. Rafturile pe care se depozitează materialele combustibile vor fi din materiale


incombustibile sau materiale combustibile ignifugate.

20. Spaţiile de depozitare şi căile de acces, de evacuare şi de intervenţie se


marchează corespunzător şi vizibil.

21. La depozitarea unor substanţe care prezintă pericol de incendiu, ori care se
degradează în timp şi pot duce la izbucnirea incendiilor se va asigura controlul
stării acestor substanţe.

22. În spaţiile de depozitare a materialelor şi/sau substanţelor combustibile ori care


prezintă pericol de incendiu, precum şi în apropierea acestora este interzisă
utilizarea focului deschis. În situaţii strict necesare, lucrările cu foc deschis se
execută numai pe bază de permis de lucru cu foc şi numai după luarea tuturor
măsurilor prevăzute în acesta.

23. Nu este permisă intrarea în spaţiile de depozitare a mijloacelor de transport cu


defecţiuni tehnice care pot conduce la incendii.

24. Este interzisă efectuarea de reparaţii la autovehicule în incinta spaţiilor de


depozitare, precum şi gararea acestora în spaţiile de depozitare .

25. În spaţiile de depozitare fumatul este interzis.

26. Terenul va fi curăţat de vegetaţia uscată, iar faţă de vecinătăţi trebuie luate
măsuri de limitare a propagării focului, în caz de incendiu.

27. Vopselele şi lacurile pe bază de nitroceluloză se depozitează în compartimente


separate faţă de lacurile poliesterice.
28. Întăritorul, grundul activ şi acceleratorul de poliester se depozitează separat de
lacurile poliesterice. Este interzisă depozitarea lacurilor poliesterice în spaţii
amplasate în aer liber, şi manipularea violentă a bidoanelor.

29. Scurgerile de lichide combustibile se colectează imediat şi se îndepărtează în


locuri prestabilite.

30. La terminarea programului de activitate instalaţiile electrice, de regulă, vor fi


scoase de sub tensiune.

Întocmit,
Cadru tehnic P.S.I.
....................
S.C. .................... S.R.L.
Strada Marasesti nr. 46, ...................., ....................
Anexa nr. la decizia nr. din 2012
APROB
ADMINISTRATOR
GRAFICUL
De instruire a personalului în domeniul situaţiilor de urgenţă. în anul ............
Ziua 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Luna
Ianuarie
Februarie
Martie
Aprilie
Mai
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie

Întocmit Legendă

personal TESA
personaul muncitor

S-ar putea să vă placă și