Sunteți pe pagina 1din 8

SC CODY GRUP SRL

Administrator
CODARCEA IOAN
INSTRUCIUNI GENERALE
de prevenire i stingere a incendiilor
! Toti angajatii societatii sunt obligati sa respecte in orice imprejurare normele de aparare impotriva
incendiilor si sa nu primejduiasca prin deciziile si faptele lor viata, bunurile si mediul.
"! Orice persoana, indiferent de natura angajarii, are obligatia de a anunta prin orice mijloace seful
ierarhic, pompierii militari, primarul sau politia, dupa caz, si sa ia masuri, dupa posibilitatile sale pentru
limitarea si stingerea incendiului.
#! In caz de incendiu, se suna la telefon 112, precizandu - se urmatoarele:
a adresa, locul unde se manifesta !subsol, etaj, etc, pericolul de propagare si numarul de telefon
de la care se face anuntul"
b se asteapta confirmarea primirii anuntului de catre pompieri.
$! In caz de incendiu, orice angajat are obligatia de a acorda ajutor, cand si cat este rational posibil,
semenilor aflati in pericol sau in dificultate, din proprie initiativa, la solicitarea victimei sau a
pompierilor.
%! Orice angajat are obligatia de a permite accesul si sa sprijine organele pompierilor militari cu atributii
de control.
&! Orice angajat are obligatia de a permite pompierilor militari si al persoanelor care acorda ajutor,
precum si utilizarea apei, materialelor si mijloacelor proprii pentru operatiuni de salvare, de stingere si
de limitare a efectelor incendiilor produse la bunurile proprii ori ale altor persoane fizice sau juridice.
'! In cazurile prevazute de lege, pentru limitarea propagarii incendiilor si evitarea producerii unui
dezastru, angajatii trebuie sa accepte si alte masuri stabilite de conducatorul interventiei, cum sunt:
degajarea terenurilor, demolarea unei constructii sau a unei parti din constructie, oprirea temporara a
activitatilor, evacuarea din zona periculoasa, dupa caz.
SE INTERZICE (
)! e#ploatarea$ utilizarea sistemelor, instalatiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, masinilor si
utilajelor de orice categorie in conditii care creaza risc de incendiu, datorita nerespectarii instructiunilor
de functionare, folosire sau de aparare impotriva incendiilor"
*! folosirea mijloacelor prevazute la punctul % cu defectiuni, improvizatii sau in conditii care nu asigura
protectia la foc adecvata fata de materialele si substantele combustibile din spatiul de utilizare"
+! lasarea in functiune a mijloacelor prevazute la punctul % peste programul stabilit sau fara
supraveghere, atunci cand instructiunile de utilizare o interzic"
. efectuarea lucrarilor de intretinere, reparatii, verificari periodice sau a unor modificari de catre un
personal neautorizat sau necalificat la instalatiile aferente constructiilor, cum sunt cele electrice, de
incalzire, ventilare, conditionare, paratraznet, gaze apa sau altele asemenea"
"! neasigurarea selectivitatii la scurtcircuit si la suprasarcina a elementelor de protectie a instalatiilor
sau a consumatorilor electrici prin inlocuirea sigurantelor, releelor de protectie si a intrerupatoarelor
automate cu altele supradimensionate sau decalibrate"
#! e#ploatarea instalatiilor, echipamentelor si aparatelor electrice in conditii in care se genereaza
supracurenti sau suprasolicitari datorita racordarii unor consumatori care depasesc puterea nominala a
circuitelor, e#istentei contactelor imperfecte la cone#iuni si legaturi, strapungeri ori lipsei izolatiei la
imbinari sau la capetele conductoarelor"
1
SC CODY GRUP SRL
$! neluarea masurilor pentru prevenirea producerii scanteielor electrostatice ori nementinerea in stare de
funcionare sau la parametrii prevazuti de reglementarile tehnice a instalatiilor si sistemelor de captare si
scurgere la pamant a sarcinilor electrostatice"
%! neasigurarea, pe timpul e#ploatarii constructiilor si instalatiilor, a captarii si scurgerii la pamant a
descarcarilor atmosferice, conform reglementarilor tehnice"
&! nestabilirea sau nemarcarea de catre persoanele in drept a locurilor in care sunt interzise utilizarea
focului deschis, efectuarea lucrarilor de sudare, taiere, lipire sau a altor asemenea operatiuni cu pericol
de incendiu"
'! e#ecutarea lucrarilor de sudura, taiere, lipire sau a altor asemenea lucrari in locuri in care acestea
sunt interzise prin reglementari tehnice sau prin dispozitii interne, fara permis de lucru cu foc ori fara a fi
asigurate toate masurile si conditiile mentionate in permisul sau autorizatia de lucru cu foc"
)! utilizarea focului deschis in locuri cu pericol de incendiu, stabilite si marcate ca atare de catre
persoanele in drept"
*! utilizarea focului deschis in incinta unitatilor, in zonele de agrement, inclusiv pentru arderea
resturilor, deseurilor, gunoaielor si a altor materiale combustibile, fara luarea masurilor pentru
impiedicarea propagarii focului la vecinatati ori pe timp de vant"
"+! amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis si la distante care favorizeaza propagarea
focului, la constructii, depozite, paduri si alte vecinatati"
"! neluarea masurilor pentru preintampinarea jocului copiilor cu focul de catre persoanele responsabile
pentru cresterea, educarea si ingrijirea copiilor, pe timpul cat e#ercita supravegherea acestora"
""! nestabilirea de catre persoanele in drept a locurilor in care fumatul este interzis potrivit
reglementarilor specifice sau altor dispozitii si a locurilor in care acesta este admis, precum si
nedelimitarea, nemarcarea si nedotarea locurilor special amenajate pentru fumat"
"#! fumatul in locurile cu pericol de incendiu, stabilite ca atare de catre persoanele in drept"
"$! folosirea mijloacelor de iluminat electric-lanterne, proiectoare, lampi de control si altele asemenea-
defecte ori neprotejate corespunzator, precum si a mijloacelor de iluminat cu flacara-felinare, lampi,
lumanari, facle, chibrituri, brichete si alte asemenea- in locuri care prezinta pericol de incendiu sau
e#plozie, dupa caz"
"%! folosirea in spatii ori in locuri cu risc ridicat de incendiu sau de e#plozie, a dispozitivelor, aparatelor,
uneltelor sau sculelor care pot produce scantei mecanice prin frecare, lovire sau pe timpul functionarii"
"&! folosirea autovehiculelor de transport sau a masinilor fara dispozitive ori site parascantei, in situatiile
in care reglementarile tehnice prevad aceasta"
"'! introducerea sau utilizarea in incinte amenajate pentru activitati cu public, a produselor si
substantelor inflamabile sau a mijloacelor care pot produce incendii ori e#plozii, in alte conditii decat
cele stabilite prin reglementarile tehnice"
")! supraalimentarea cu combustibil a sobelor sau a cuptoarelor ori utilizarea altor sisteme sau mijloace
de incalzire cu scoaterea din funciune sau supradimensionarea elementelor de protectie, cum sunt:
supape de siguranta, termostate, flacara de veghe si alte asemenea"
"*! nerespectarea instructiunilor care reglementeaza amplasarea, pastrarea si utilizarea gazelor naturale
sau gazelor petroliere lichefiate, precum si a recipientelor cu &aragaz', daca prin aceasta se creaza
pericol de incendiu sau de e#plozie"
#+! nee#ecutarea verificarii si curatarii periodice a cosurilor pentru evacuarea fumului, precum si
nerealizarea elementelor de izolare termica a acestora"
#! nedepozitarea in locuri speciale a cenusii sau a jaratecului, precum si nestingerea in conditii de vant
sau de curenti de aer"
#"! depozitarea, amplasarea, pastrarea produselor, materialelor si substantelor combustibile in apropierea
surselor de caldura, fara a se asigura protectia necesara evitarii aprinderii acestora"
##! transportarea, manipularea si depozitarea substantelor si produselor combustibile, precum si a celor
cu tendinta de autoaprindere chimica, fara a tine seama de proprietatile lor fizico-chimice, sau in
2
SC CODY GRUP SRL
ambalaje neadecvate ori neinscriptionate corespunzator pentru identificarea riscurilor de incendiu si
stabilirea procedeelor si substantelor specifice de stingere ori de neutralizare"
#$! nerespectarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor, stabilite prin reglementari specifice, la
colectarea, transportul, separarea, reutilizarea, recuperarea sau distrugerea deseurilor, reziduurilor,
scurgerilor de lichide inflamabile si a depunerilor de praf sau de pulberi combustibile"
#%! pastrarea sau depozitarea produselor si substantelor cu pericol de autoaprindere de natura chimica
fara luarea masurilor de control si preintampinare a fenomenului de autoincalzire"
#&! neasigurarea, conform instructiunilor, a controlului temperaturii si, dupa caz, a umiditatii produselor
cu tendinta de autoaprindere, de natura fizico-chimica sau biologica, ori nerespectarea regulilor si
masurilor preventive specifice"
#'! depasirea densitatii sarcinii termice stabilite prin reglementari sau in documentatiile tehnice de
proiectare si e#ecutie in constructiile publice civile si de productie sau de depozitare"
#)! depozitarea produselor si substantelor cu pericol de incendiu in poduri, subsoluri, garaje, sau case de
scari din constructii civile"
#*. accesul, in spatiile cu risc ridicat de incendiu, al salariatilor sau al altor persoane fara echipament
adecvat conditiilor de munca"
$+! reducerea gabaritelor cailor de evacuare, incuierea sau blocarea usilor sau a altor dispozitive
destinate evacuarii, scoaterea din functiune a iluminatului de siguranta si deteriorarea sau distrugerea
indicatoarelor de securitate, precum si neasigurarea mijloacelor speciale de evacuare"
$! blocarea sau neintretinerea in bune conditii a drumurilor, a platformelor si a cailor de acces pentru
autospeciale, utilaje si alte mijloace, precum si pentru personalul de interventie in caz de incendiu"
$"! nerespectarea distantelor de siguranta la foc ori neasigurarea altor masuri compensatorii la
amplasarea depozitelor de furaje si plante tehnice, pentru a impiedica propagarea incendiilor la
vecinatati"
$#! neintretinerea in buna stare a sistemelor si instalatiilor de decomprimare sau de etansare la fum si
agze fierbinti, precum si a elementelor de limitare a propagarii focului ori de izolare termica, din
compunerea constructiilor si instalatiilor"
$$! nerealizarea tratarii sau protejarii, conform reglementarilor tehnice, a elementelor de constructie si a
materialelor cu substante de termoprotectie ori ignifuge, dupa caz, utilizarea in acest scop de produse
nereglementate tehnic sau neavizate, precum si neverificarea la termenele stabilite a eficacitatii acestor
lucrari sau e#ecutarea lor de catre persoane neatestate"
$%! stationarea, parcarea sau gararea mijloacelor auto care transporta materiale periculoase, clasificate
astfel conform legii, cu mijloace auto neomologate pentru clasele de periculozitate ale materialelor
respective si neechipate cu mijloace adecvate pentru stingerea incendiilor, precum si nerespectarea
traseelor stabilite"
$&! neluarea masurilor organizatorice pentru asigurarea conditiilor necesare e#ploatarii, intretinerii,
asistentei tehnice si repararii mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor conform normelor tehnice"
$'! neefectuarea lucrarilor de intretinere, de asistenta tehnica si de reparare a mijloacelor de prevenire si
stingere a incendiilor conform normelor tehnice"
$)! scoaterea din functiune sau dezafectarea instalatiilor, aparatelor, dispozitivelor si mijloacelor de
prevenire si stingere a incendiilor, in alte situatii decat cele admise de reglementarile tehnice, ori
neasigurarea functionarii acestora la paramatrii proiectati"
$*! efectuarea reparatiilor la mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor, fara luarea
masurilor compensatorii de aparare impotriva incendiilor"
%+! amenajarea constructiilor e#istente, fara luarea unor masuri compensatorii referitoare la siguranta la
foc, in cazul in care, in mod justificat, nu pot fi indeplinite unele prevederi ale reglementarilor specifice
in vigoare"
%! utilizarea materialelor sau echipamentelor in constructii, netestate in ceea ce priveste siguranta la foc,
dupa caz, daca aceasta este prevazuta in reglementarile tehnice"
(
SC CODY GRUP SRL
%"! neelaborarea scenariilor de siguranta la foc pentru constructiile, instalatiile tehnologice si amenajarile
care, potrivit legii, fac obiectul autorizarii- privind prevenirea si stingerea incendiilor sau neindeplinirea
masurilor stabilite prin acestea"
%#! neasigurarea punerii in aplicare a planurilor de interventie si de evacuare a persoanelor in situatie de
urgenta publica de incendiu, precum si la e#ercitiile si aplicatiile tactice de interventie, organizate
potrivit dispozitiilor legale"
%$! nestabilirea sau neprecizarea, in documentatiile tehnice de e#ecutie, a nivelurilor criteriilor de
performanta privind siguranta la foc a cladirilor, instalatiilor tehnologice si a amenajarilor proiectate"
%%! neactualizarea sau neafisarea, dupa caz, conform reglementarilor specifice, a planurilor de
interventie, a instructiunilor de aparare impotriva incendiilor si a schemei de prevenire si stingere a
incendiilor, a planurilor de depozitare a materialelor periculoase, precum si a planurilor de evacuare in
caz de incendiu"
%&! neefectuarea instruirii salariatilor asupra normelor, regulilor si masurilor specifice de prevenire si
stingere a incendiilor, precum si asupra modului de indeplinire a sarcinilor ce le revin din planurile de
evacuare si interventie atat la angajare sau la schimbarea locului de munca, cat si periodic sau
premergator e#ecutarii unor lucrari periculoase"
%'! refuzul nejustificat al salariatilor de a participa la instruiri, e#ercitii sau la aplicatii tactice de
prevenire si stingere a incendiilor, organizate conform dispozitiilor legale"
%)! neindeplinirea in termen a masurilor de aparare impotriva incendiilor, stabilite de catre organele
abilitate, potrivit legii"
%*! impiedicarea, in orice mod, a personalului unitatilor de pompieri militari, anume desemnat, sa-si
e#ercite drepturile si obligatiile legele in domeniul de prevenire si stingere a incendiilor, precum si de
interventie"
&+! nerespectarea altor reguli de prevenire si stingere a incendiilor, cuprinse in normele si reglementarile
tehnice emise de ministere si de celelalte autoritati ale administratiei publice, daca fapta nu constituie o
contraventie sanctionata prin prezenta hotarare
INSTRUCTIUNI DE A,ARARE I-,OTRI.A INCENDIILOR
LA S,ATII DE,O/ITARE
- )ste interzisa delimitarea spatiilor de depozitare prin elementele de compartimentare combustibile
!placi aglomerate din lemn, fibrolemnoase, mase plastice, cherestea.
- In spatiile de depozitare a materialelor si substantelor combustibile sau e#plozive se admite amenajarea
de spatii pentru birouri in conditiile prevederilor specifice din normele tehnice * 11%$%(.
- +patiile de depozitare trebuie sa fie delimitate fata de spatiile de receptie si livrare.
- ,a depozitarea materialelor se va tine seama de proprietatile fizico- chimice ale acestora !gradul de
periculozitate, sensibilitatea la caldura, fum sau umezeala, reactia fata de alte materiale, posibilitatea de
aprindere, precum si de substanta ce poate fi utilizata la stingerea incendiilor etc.
- -ateriale cu caracteristici diferite se vor depozita in magazii separate, in functie de gradul de pericol la
e#plozie sau incendiu pe care il prezinta.
- -arfurile, materialele si ambalajele se vor depozita in rafturi, stive sau grupe in asa fel incat sa asigure
spatiile de siguranta si interventie in caz de incendiu, cu respectarea urmatoarelor precizari:
a pastrarea libera a culoarelor dintre stive in permanenta, lasandu-se cai de acces cu latimea de 1
m care vor fi marcate pe pardosea cu vopsea"
b distanta dintre stive si peretii dispozitivului va fi de .,% m"
c lasarea spatiilor libere !/.-0. cm intre partea superioara si tavan sau grinzi, pentru a patrunde
jetul de apa"
- +patiile inchise in care se depoziteaza substante combustibile !lichide, volatile, gaze trebuie sa fie
ventilate !aerisite permanent astfel incat sa nu formeze amestecuri e#plozive.
1
SC CODY GRUP SRL
- 2afturile pe care se depoziteaza materialele combustibile trebuie sa fie incombustibile, iar in cazurile in
care sunt totusi combustibile, acestea se vor ignifuga.
- Instalatiile de iluminat si forta vor fi verificate periodic.
- Instalatiile electrice de forta si iluminat ale depozitelor de materiale vor fi e#ecutate conform
normativelor in vigoare. ,a terminarea programului de lucru in depozite instalatia electrica se
deconecteaza.
- 3epozitele noi sau spatiile ce vor fi amenajate pentru depozitare de marfuri vor fi prevazute cu
intrerupator general, amplasat ine#teriorul incaperilor de depozitare.
- 4orpurile de iluminat din depozite cu marfuri combustibile vor fi asigurate cu globuri.
- )ste interzisa incalzirea spatiilor de depozitare cu sobe fara acumulare !sobe metalice, semineuri cu
foc deschis, resouri, radiatoare electrice sau cu gaze.
- ,ucrarile cu foc deschis !sudare, lipire se vor e#ecuta numai in baza permisului de lucru cu foc !ane#a
1.
- In fiecare compartiment de depozitare se va afisa planul de depozitare, evacuare in caz de incendiu,
instructiuni de actiune in caz de incendiu.
- In spatiile de depozitare a materialelor, substantelor si ambalajelor combustibile utilizarea focului este
interzisa.
- 5mbalajele se vor pastra in incaperi sau zone special destinate, in care este asigurata o protectie
corespunzatoare cu instalatii si mijloace de stingere.
- Toate deseurile provenite din ambalaje !scanduri, te#tile, hartie, metal, sticla etc vor fi evacuate in
locuri special amenajate si asigurate impotriva incendiilor.
- In spatiile de depozitare fumatul este interzis. *entru fumat se vor stabili locuri speciale in afara
depozitului. - In depozite si pe suprafetele de teren folosite pentru depozitarea marfurilor si ambalajelor
se va pastra in permanenta ordine si curatenie.
INSTRUCTIUNI DE UTILI/ARE A INSTALATIILOR
ELECTRICE
! Instalatiile electrice de forta si iluminat normal si de siguranta vor fi proiectate, e#ecutate si e#ploatate
cu respectarea prevederilor normelor in vigoare !I-6, I3-17 si 16, *)-1.1 si 1.6 etc.
"! Instalatiile electrice de forta si iluminat vor fi e#ecutate numai de catre societati sau persoane
autorizate.
#! ,a folosirea instalatiilor electrice de forta si iluminat, se va asigura o buna functionare a utilajelor si
aparatelor respective, prin revizii inainte de intrarea in functiune si prin inlaturarea imediata a
defectiunilor constatate.
$! In timpul e#ploatarii retelelor electrice se va face verificarea rezistentei izolatiei, astfel:
a in incaperile obisnuite, o data pe an"
b in incaperile care contin vapori si gaze inflamabile, de doua ori pe an"
%! Tablourile electrice, releele, contuarele etc vor fi prevazute cu carcase de protectie, iar la tablouri se
vor intrebuinta numai sigurante dimensionate, conform normelor in vigoare. +e interzice inlocuirea
fuzibilelor arse cu fir de lita, staniol sau late materiale !monezi. 4lemele sigurantelor lamelare nu se
fi#eaza pe lemn, carton sau alte materiale combustibile.
&! +e interzice supraincarcarea circuitelor prin racordarea mai multor consumatori decat cei prevazuti.
'! Instalatiile pentru iluminatul de siguranta !evacuare, continuarea lucrului vor fi mentinute in
permanenta stare de functionare.
8ateriile de acumulatori si celelalte surse de energie de rezerva pentru alimentarea iluminatului de
siguranta vor fi verificate periodic si bune intretinute.
)! 2eostatele de pornire sau de reglare a turatiei diferitelor masini electrice vor fi protejate cu carcase
metalice prevazute cu orificii de racire. 5cestea vor fi curatate de praf si scame cel putin o data pe
saptamana.
7
SC CODY GRUP SRL
+e interzice acoperirea lor cu materiale combustibile !hartie, carpe, lemn etc sau curatarea lor cu
lichide inflamabile sau combustibile !benzina, petrol etc.
*! 4onectarea la reteaua electrica a instalatiilor si a aparatelor noi se va face numai cu aprobarea
organelor energetice autorizate privind e#ploatarea instalatiei.
+! 2evizia, repararea sau inlocuirea diverselor elemente ale instalatiilor electrice de iluminat si de forta
sau curenti slabi in medii e#plozive, se vor face numai dupa intreruperea curentului electric.
! SE INTER/ICE(
a0 folosirea in stare defecta a instalatiilor electrice si consumatoare de energie electrica de orice
fel, precum si a celor uzate sau improvizate"
10 incarcarea instalatiilor electrice !conductori, cabluri, transformatoare, comutatoare, prize etc
peste sarcina admisa"
c0 suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductorii de alimentare"
d0 agatarea pe panouri, nise, tablouri electrice etc sau introducerea in interiorul lor a obiectelor de
orice fel, precum si depozitarea de obiecte sau materiale in posturile de transformare sau distributie"
e0 folosirea instalatiilor electrice neadecvate in medii cu vapori e#plozivi si degajari de praf
combustibil"
20 e#ecutarea lucrarilor de intretinere si reparatii a instalatiilor electrice de catre personalul
necalificat si neautorizat"
g0 utilizarea lampilor mobile portative, alimentate prin cordoane improvizate sau uzate"
30 folosirea in corpurile de iluminat a filtrelor de lumina !abajururi improvizate din carton,
hartie sau alte materiale combustibile"
i0 intrebuintarea radiatoarelor si a resourilor electrice in alte locuri decat cele stabilite si in
conditii care prezinta pericol de incendiu"
40 folosirea legaturilor provizorii prin introducerea conductorilor electrici fara fisa bipolara
!stecher direct in priza"
50 utilizarea aparatelor consumatoare de energie electrica !radiatoare, resouri, ciocane de lipit
etc fara luarea masurilor de izolare fata de elementele combustibile din incapere"
l0 asezarea pe motoare electrice a materialelor combustibile !carpe, hartie, lemn etc"
m0 lasarea neizolata a capetelor conductorilor electrici, in cazul demolarii partiale a unei
instalatii.
"! Tablourile generale de distributie vor fi inchise in permanenta cu cheia, accesul la ele fiind permis
numai electricianului de serviciu, precum si organelor de control si verificare. Incaperea si elementele
tabloului vor fi in perfecta stare de curatenie.
#! ,a toate tipurile de tablouri, legaturile trebuie facute reglementar. In apropierea tablourilor se
interzice pastrarea materialelor si substantelor combustibile si blocarea accesului. ,a tablourile
capsulate, garniturile de etansare vor fi in buna stare si bine stranmse !fi#ate. +e interzice legarea directa
la bornele tabloului de distributie a lampilor de iluminat, a motoarelor electrice sau a altor consumatori
de energie electrica"
$! Toate utilajele si aparatele electrice vor fi prevazute cu placi, pe care sunt trecute caracteristicile lor
si schemele de cone#iuni.
%! *eriodic, pe baza unui grafic aprobat de conducerea societatii se va face revizia instalatiilor electrice
de iluminat, de forta sau de curenti slabi !tablouri de distributie, sigurante, starea conductorilor, dozelor,
prizelor, intrerupatoarelor, corpurilor de iluminat, cone#iunilor, rezistentei chimice si legatura la pamant,
etc.
&! 2evizia completa a instalatiilor electrice montate in medii e#plozive se va face cel putin o data pe an,
conform graficului de revizie si numai de personal calificat in acest sens.
'! 4onductorii cu izolatie din material combustibil sau greu combustibil nu se vor monta direct pe
elemente de constructie combustibile. -ontarea se va face prin introducerea de tuburi de protectie, fie pe
un strat incombustibil !zidarie, beton, foi de azbest etc., fie pe console incombustibile.
/
SC CODY GRUP SRL
)! 4onductorii cu izolatie din material plastic vor fi utilizati in montaj aparent numai in constructii cu
caracter provizoriu si numai pe trasee ferite de deteriorari mecanice.
*! ,egarea conductorilor izolati se va face numai in cutii de legatura, doze, mansoane, respectandu-se
prevederile normelor in vigoare.
UTILI/AREA STINGATOARELOR ,ORTA6ILE
-i4loacele te3nice de p!s!i! utilizate pentru 9ntreruperea procesului de ardere sau pentru
protejarea materialelor combustibile din apropierea focarului sunt:
a0 apa, care poate fi aplicat: direct asupra focarului sau sub form: de jet compact ori pulverizat !cea;:
sau ploaie, folosindu-se diferite mijloace uzuale !g:le;i, vase etc., accesorii ale hidran;ilor <i instala;ii
speciale !sprin=ler, drencer, pulverizatoare
10 sp7man8ii folosi;i pentru ob;inerea spumelor aeromecanice,
c0 p7l1erile sting9toare, aplicate asupra focarului prin utilizarea unor instala;ii, utilaje <i aparate
adecvate
d0 a17r7l, deversat 9n zona protejat: prin intermediul unor instala;ii adecvate, dilueaz: concentra;ia
de o#igen sub limita necesar: continu:rii procesului de ardere sau atmosfera poten;ial e#ploziv: format:
9n urma unor sc:p:ri de gaze"
e0 ga:ele inerte, refulate asupra realizeaz: efectul de stingere, 9n principal, prin reducerea
concentra;iei de o#igen sub limita necesar: continu:rii procesului de ardere"
20 agen8ii sting9tori sa7 ne7trali:atori speciali, refula;i 9n zona protejat: prin intermediul unor
instala;ii <i utilaje speciale sau sting:toare, inhib: sau stopeaz: arderea prin neutralizarea radicalilor
liberi necesari continu:rii reac;iei de o#idare.
-ijloacele tehnice de p.s.i. cu care sunt echipate <i dotate construc;iile, instala;iile tehnologice <i
platformele amenajate se amplaseaz: <i$sau se depoziteaz: conform documenta;iilor tehnice de e#ecu;ie
<i reglement:rilor specifice 9n lo- curi ferite de intemperii, agen;i corosivi, efecte negative ale
temperaturii etc., sau, dup: caz, se protejeaz: corespunz:tor mediilor 9n care se utilizeaz:.
,a amplasarea mi4loacelor te3nice de p!s!i! care sunt utilizate de persona- lul de pe locurile de
munc: <i$sau de for;ele de interven;ie, 9n caz de incendiu, se au 9n vedere urm:toarele cerin;e:
a0 locurile de amplasare s: fie vizibile, u<or accesibile !pe c:i de evacuare, coridoare, holuri, 9n zonele
ie<irilor <i alte asemenea spa;ii <i la distan;e optime fa;: de focarele cele mai probabile"
10 9n:l;imea de montare <i greutatea acestora s: fie pe m:sura capacit:;ilor fizice ale persoanelor care
le utilizeaz:"
c0 s: fie bine fi#ate <i s: nu 9mpiedice evacuarea persoanelor 9n caz de incendiu.
,a amplasarea sting9toarelor ;n perimetr7l s7pra2e8ei prote4ate se recomand: respectarea
urm:toarelor valori ale distan;elor <i 9n:l;imii de montare:
a0 ma#imum 17 m <i 2. m fa;: de cele mai importante focare din clasele 8 <i 5"
10 minimum 2 m fa;: de focarele posibile"
c0 ma#imum 1,1 m 9n:l;ime fa;: de pardoseal:.
*roprietarii !utilizatorii construc;iilor, instala;iilor tehnologice <i platformelor amenajate vor e#ecuta
periodic controlul st:rii de func;ionare a mijloacelor tehni -
ce de p.s.i. cu care acestea sunt echipate <i dotate, personal sau prin persoane anume desemnate <i
instruite 9n acest scop.
<nc9rcarea sting9toarelor <i a altor aparate de stins incendii !recipiente, capsule, rezervoare
etc. cu substan;e de stingere se va face de c:tre persoane juridice <i, dup: caz, fizice, atestate potrivit
prevederilor legale.
L7cr9rile de veri2icare= ;ntre8inere i reparare a mi4loacelor te3nice de p!s!i! se e#ecut: numai
de c:tre persoane juridice <i, dup: caz, fizice, atestate potrivit prevederilor legale. *eriodicitatea
lucr:rilor se stabile<te conform reglement:rilor tehnice de e#ploatare <i preciz:rilor produc:torilor
!furnizorilor acestor mijloace tehnice.
6
SC CODY GRUP SRL
+ubstan;ele speciale pentru stingerea incendiilor se supun verific:rilor periodice privind
men;inerea calit:;ilor 9n timp, conform reglement:rilor specifice <i preciz:rilor produc:torului
!furnizorului.
-ijloacele tehnice de p.s.i. cu care se echipeaz: <i se doteaz: construc;iile, instala;iile
tehnologice <i platformele amenajate, precum <i substan;ele de stingere se realizeaz:, se amplaseaz:, se
depoziteaz:, se manipuleaz: <i se uti- lizeaz: astfel 9nc>t s: nu pun: 9n pericol via;a <i integritatea
persoanelor !utilizatorilor, inclusiv ale membrilor for;elor de interven;ie.
-AGA/INE
,a depozitarea materialelor se va ;ine seama de propriet:;ile fizico-chimice ale acestora !gradul
de periculozitate, sensibilit:;i la c:ldur:, fum sau la umezeal:, reac;ia fa;: de alte materiale, posibilitatea
de aprindere etc..
-:rfurile, materialele <i ambalajele depozitate vor fi organizate pe stive, grupe, 9n a<a fel 9nc>t
s: se asigure spa;iile de siguran;: <i de acces 9ntre stivele de m:rfuri"
4uloarele de acces i din interiorul sp:l:toriei vor fi delimitate <i marcate.
+tivele de m:rfuri <i rafturile pentru depozitarea m:rfurilor vor fi dispuse astfel 9nc>t s: se
asigure un spa;iu de siguran;: de cel pu;in .,7. m de la limita superioar: a stivelor de m:rfuri <i p>n: la
nivelul corpurilor de iluminat.
?n interiorul magazinului se va p:stra 9n permanen;: ordine <i cur:;enie perfect:.
Toate de<eurile provenite din ambalaje !plastic, h>rtie, sticl:, te#tile etc., vor fi adunate imediat
<i evacuate 9n locuri special amenajate <i asigurate 9mpotriva incendiilor.
Opera;iile scriptice, 9n afara celor stricte pentru gestiune se vor e#ecuta 9n 9nc:peri separate sau
izolate fa;: de spa;iul de depozitare.
+e interzice folosirea 9n magazie a re<ourilor <i radiatoarelor electrice precum <i a l:mpilor
electrice defecte sau neasigurate cu globuri sau gr:tare de protec;ie.
+e interzice p:strarea lichidelor inflamabile destinate cur:;eniei, !motorin:, petrol, petrosin 9n
magazie sau 9n 9nc:perile unde e#ist: pericol de incendiu.
Se interzice cu strictee aprinderea i utilizarea !cului de !rice natur"# precu$ i u$atul%
,ucr:rile de sudur: se vor e#ecuta doar 9n cazuri e#cep;ionale, pe baz: de permis de lucru cu
foc.
+e interzice compartimentarea spa;iilor sau suprafe;elor de depozitare prin desp:r;ituri
improvizate din ambalaje sau alte materiale combustibile.
?nc:lzirea magaziei se face prin sistemul de 9nc:lzire central:. )ste interzis: 9nc:lzirea spa;iului
de depozitare cu sobe f:r: acumulare de c:ldur:, <emineuri cu foc deschis, re<ouri, radiatoare electrice
sau cu gaze.
)ste interzis: blocarea c:ilor de evacuare cu m:rfuri sau ambalaje.
+e interzice ca dezghe;area conductelor s: se fac: cu foc deschis. 3ezghe;area se va face numai
cu ap: fierbinte, aburi, nisip fierbinte sau alte procedee care nu prezint: pericol de incendiu"
)ste interzis: 9nc:rcarea magaziei peste capacitatea ei.
Nu se ad$ite intrarea pers!anel!r str"ine &n $a'azia de $aruri%
?ntocmit, 4adru tehnic *+I
*@AB OCI3IA ,A4I5B
%

S-ar putea să vă placă și