Sunteți pe pagina 1din 3

Activitate 2.4.b. Aplicare la clasă.

Jurnal reflexiv (270 min)

În lumina concluziilor dvs. de până acum, începeți aplicarea la clasă a unității de învățare proiectate la activitatea 2.3.b. Aplicați 2
ore din UI; documentați aplicarea cu dovezi din derularea la clasă (teme ale elevilor, fotografii ale produselor realizate etc).
Scrieți max. 1 pagină de jurnal reflexiv referitor la modul în care a decurs fiecare oră. Încercați să răspundeți la următoarele
întrebări: ce am intenționat? ce am obținut? ce reacții au avut elevii (pozitive, negative)? ce feedback am oferit elevilor? ce aș fi
putut face mai bine? ce îmi propun pentru data următoare?

Jurnalul reflexiv (“reflexive diary”) se înscrie în rândul metodelor alternative de evaluare şi cuprinde însemnările elevului asupra
aspectelor trăite în procesul cunoaşterii Este o “excelentă strategie de evaluare pentru dezvoltarea abilităţilor metacognitive”, 
constând în reflectarea elevului asupra propriului proces de învăţare şi cuprinzând  reprezentările pe care le-a dobândit în timpul
derulării acestuia.
Pentru analiza am ales unitatea de invatare: MY TOWN.

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE NR. 7: MY TOWN


NUMĂR DE ORE ALOCATE: 8
Detalieri ale Competenţe vizate Activităţi de învăţare Resurse Evaluare
conţinuturilor
Lesson 1. This is my 1.2 să distingă cuvinte şi  Exerciţii de discriminare
town sintagme în fluxul verbal  Exerciţii de repetare după model Manualul Observare
2.2 să reproducă enunţuri
simple/părţi ale unui enunţ
a unor sintagme, propoziţii sistematică
 A localiza obiecte 3.2 să citească un scurt text  Exerciţii de citire cu voce tare cu Flashcards Probă orală
 Oraşul/Satul cunoscut, cu voce tare, cu model – clădiri
intonaţie adecvată sensului  Exerciţii de tip adevărat/fals
textului  Colecţie de obiecte cultural:
3.3 să deprindă sensul global al
unui text simplu, citit în gând
vederi
5.1 să manifeste curiozitate pentru
descoperirea unor aspecte legate de
viata copiilor din spatiul cultural
anglo-saxon
Lesson 2. Where are 2.1 să articuleze sunete, izolat şi  Exerciţii de pronunţie şi Manualul Observare
the buildings? în cuvânt/grupuri de cuvinte, intonaţie Fişă de sistematică
respectând accentul şi intonaţia,
specifice limbii engleze
 Exerciţii de repetare după model lucru
 Clădiri 2.2 să reproducă enunţuri a unor sintagme, propoziţii Clădiri Probă orală
 Prepoziţii: simple/părţi ale unui enunţ  Exerciţii de completare de spaţii faimoase
behind, in front 3.1 să recunoască litere/grupuri  Exerciţii de copiere Probă scrisă
of de litere în cuvinte şi cuvintele în
spaţiul grafic
3.2 să citească un scurt text
cunoscut, cu voce tare, cu
intonaţie adecvată sensului
textului
3.3 să deprindă sensul global al
unui text simplu, citit în gând
4.1 să reproducă în scris litere,
grupuri de litere, cuvinte,
sintagme, enunţuri
Lesson 3. Where are 3.1 să recunoască litere/grupuri  Exercitii de identificare a unor
they? de litere în cuvinte şi cuvintele în cuvinte Manualul Observare
spaţiul grafic
 A localiza 3.2 să citească un scurt text
 Exerciţii de alegere sistematică
persoane, obiecte cunoscut, cu voce tare, cu  Exerciţii de scriere după dictare Fişă de
 There is/are intonaţie adecvată sensului  Exerciţii de redactare de lucru Probă orală
textului propoziţii
3.3 să deprindă sensul global al
unui text simplu, citit în gând
4.1 să reproducă în scris litere,
grupuri de litere, cuvinte,
sintagme, enunţuri
4.2 să realizeze legătura între
scriere şi pronunţie la nivelul
cuvântului şi al grupului de
cuvinte
4.3 să scrie cuvinte, sintagme,
propoziţii scurte
Lesson 4. Enjoy 4.1 să reproducă în scris litere,  Exerciţii de redactare de Exerciţii pg.
English! grupuri de litere, cuvinte, propoziţii 76 – 77 Observare
sintagme, enunţuri
4.2 să realizeze legătura între
 Exerciţii de completare de spaţii Fişă de sistematică
 A localiza scriere şi pronunţie la nivelul  Exerciţii de copiere lucru
persoane, obiecte cuvântului şi al grupului de
 Clădiri cuvinte
4.3 să scrie cuvinte, sintagme,
propoziţii scurte
Lesson 5. Have fun! 2.2 să reproducă enunţuri  Recitare de poezii
simple/părţi ale unui enunţ  Interpretare de cântece Manualul
2.3 să producă enunţuri simple,
 Song: The wheels adecvate unor situaţii de
 Joc didactic: rebus Probă orală
on the bus comunicare uzuală CD
 Poem: Shopping grupului de cuvinte
 Video watching: 4.3 să scrie cuvinte, sintagme,
Magic propoziţii scurte
English→Countr
y life

Pe parcursul unitatii de invatare am am incercat sa le dezvolt elevilor competentele specifice mentionate in proiectarea unitatii de
invatare, prin diferite activitati de invatare : exerciţii de repetare după model a unor sintagme, propoziţii; exerciţii de tip adevărat/fals;
exerciţii de completare de spaţii; exerciţii de scriere după dictare;exerciţii de redactare de propoziţii; colecţie de obiecte culturale:
vederi; recitare de poezii si interpretare de cântece.
Elevii au avut o reactie pozitiva, s-au implicat activ , au fost interesaţi să afle informaţii despre diferite cladiri faimoase,locuri diferite
unde si-au petrecut vacanta, au venit cu vederi ,au facut schimb intre ei si au povestit. Materialul audio-video” The wheels on the bus”
a fost foarte apreciat.

Sursa : https://youtu.be/MQRUkgE6qvE

In viitor imi propun să utilizez activități mai variate și să diferențiez sarcinile de lucru în funcție de particularitățile fiecărui elev.