Sunteți pe pagina 1din 5

Geronirno Stiton

c[[roRllrE...
CE PASIUNE!
GrnoNrpro Srrr,ror.l Trl Srrr,roN
$oanrcr TNTELECTUAL, SponrrvA $r ENERGTcA,
DIRECTOR AL ZIARULUI TRIMIS SPECIAL AL ZIARULUI
Yocz,s RozlroA.REton Vocz.t Roz{ro,qRgton

Tnappor,a Srrr,roN BnNmrrN Sru,roN


NESUFERIT $I IRONIC, TeNonu gr IUBIToR,
vAnur tur Gsnoi.Jrl{o NEPoTELUL rut GsnoNrN,Io

d
e.dihtra rao
&,@ . @ @,@ @@'@@@
CupnINS SrANce URDEI 60

@ UN runNer UITAT 7 Serur nu veceNlA 66 @-


t6 SB paNseezA! 70
Ponrul $oenrcrrut
@ Ponrur CRusrr,t 20 SrANce zcARcBNTBI 72 @
Lacur Lecrec

&
24 78
Jocur Ixorculon
26 DB-e MrMA 82
@ Golnul DrNrsrut .ARIAT
30 VAnrur, PIsIcnon 84
Ponrur ScAnsos

@ La gNrA! 34 VAnrur ScoNcsur,ur

SA NAscocrM o PovESTE
90

96
@
Vu,n $orucu1e 36

@ GAsngrn coMoARA 40 VAnrur. tNlmAron

SrANca DE cAg
98

t02
@
Gorpul DBLrnuron 42

$rerere cu tNcsrrNIToRUL
@
46 106
Sus MUNrs
@, DrsrrNnlIs sscRErA 48 MrrNrBrB iNrnrcogAron 108

54 Pasur. $onoNlore Lt2


Mre$rnurE SULFURoASE
@ PnrNoB-eRANzA 58 GHrcmonr t16 @'

@ @,@ @
HpeBsffiqB curat gi ordine peete tot, Apoi am coborAt in
s?eliltoria casei gi am deschis ffiffiffiEffiffi-
.ffie$rts*rye I unei chiuvete.
""u
DESFfiMIRU doar un firicel de aph,.. atunci l-am
C-urgea
desc\is mai mult,gi mai mula
X)$(lXlATi , din robinet, a lilgnit un iet
Azi-dlimineaqh e.u g:iTrap na,.attt dus fa K&&K.m puiernic, foarie pu:t ernic.
StAntZ mozzarellal
vacanla la mare, ca sA ne aeigurhm ch totul era GHIUVETA erainfundath gi nivelul apei
in regulhinai:nte de e.os::ireaTeei, a lui Benjomin' a areglea uizibil.,. Aga oh am inceput sA
lui tant i Olt ea gi a .unchiului Chelb osti. STRIG;
Anr eooe dinbuzunar leghiura de CllGi 9i - Trap! N u ?o
am deeahis poarta; -ae grhdinA eplendidAl silinchid robinetull
Erau aaolo th*nE viu colorate ?i 00PACIl D in bucht*rie,
f o arbe inalpi, o adev 6r at\ minunet. Trap mi:a rhepuns
Trap e:a dus imediat,in bucAt Zrie. cu qura plinh:
in gchi:mb, eu am dat, un tlur prin cas7 9i am - Miam,,, r\guceg-
deechis ferestrele ca sZ intre aerul proaepAt" te-l spre dreapia...
Eram c1t se poate de I|IUI,-TIIMIT: era foarte- miam-miamt.
.:
3b
Am incercat eZ inuArt unul din robinete,
dar apc q continua sZ curgh,
D-upZ pupin timp, vilrul meu mi-a etrigat din
nou2 l-am rmulgumit, suroril mele cZ m-a ecosintr-o
v
- DacA nu se inchide, incearcL s\-l rhsu- clipith din acea eituatie D I S P E RATA...
cegti e?re BT6mtsh.,, eau nur un robinet Dach nu era ea, n-a? fi gtiut ce si facl
la etAnga gi altul la dreaptal vorba aceea,o MANI DE AJIJToR FAcE cAr o
Eu tot invdrtgoull
de ele, dar a?a a con- SUIA DE SFATURII
tinuqt eZ curgl pAnA s-a format o cascadZ.
- Trap, ajutl-mill
Fhrh sh se migte din buchthrie, vilrul meu
m-aintrebatz
- Da' ?e care l-ai deschis: robinetul de aph
UL$fr sau ?e cel de ap| fr,EGE y
A?, I nY An AS E toatd sphlZtorial
Din tericire, a venitTea.
Fhrh s\-gi plard\ calmul, a coborAt,in spZ-
lhtorie gi a preluat controlul aeupra eitua-
tiei.

36
necesare pentru retetA gi alte.
le de care nu e nevoie.

i.)mX*;l'l 6{i'h'il fft"#hlml"n,* r:u, " #;lin.,. nr:-rhlm':r{;,i:[#, o;fi*,# {.*n (i Cind totul e gata, echi-
y".1fi;llt-l;fi s..,jir c,iir,yr.xc,.{ii:. fi}fl',rii *utrr:rii fiu {l* tr;lr"'i"oi"L,
-f't';;if}
i,
pele primesc primul plic 9i
'*;,1 pleaci in ciutarea comorii.
{.it"*J{rrr rc i;#,, lrl l";i,*lr:;l um.i *t*
e4 Lr .}i. l;.r;.,: xir{:iiri,{::tl g4;;, r-!i].ii n"tlt
i.,1:l;ir:t;f.f' tt,trrlij(.;;ilI,#..,1*{,1 {;ltr.i,.f"rr',i:;f;i l;,f *f;;i:,li[:. n:'i,i,: *i,i 1,tl iifiql INeRnornHTE PENTRu 4 peRsoru
p* rrr'lllri[,iaLIi Echipele gisesc plicurile - 2 casolete cu cdpquni proaspete
gi ingredientele, pe care le - 2 portocale
aduc in locul de unde au - zahhr
i iiiillt(l rl]'{fi'l''{fir[l plecat.
- l cutie cu piscoturi moi
fll{;#i{|, i:#f pii {'iJili,l"(,$ ti tlrt${'itir - Irlsca
""''i/1r'"''t.t' I i i! Echipa care ajunge prima
r,rl^:il ilr.ii"",''. "
'
'i
ptlilriil; iriil''i'irri ;" la comoara gisegte... releta!
- i]il]il;i iini{ irl' iH'ilii:[;iirii'rr " Atunci alege din ingrediente-
tll:itri't, r& *4t{:il i{i'} ''} i.ii\"i}ir le gasite pe parcursul jocului Spilali capgunile cu un adult,
pe acelea necesare pentru curdlafi-le, apoi taiafi-le in buca[e-
lmparliqi-va in doud echipe. reteta. Apoi, da fuga la bu- le gi pune{i-le intr-un castron.
catarie gi, cu ajutorul unui Stoarceli portocalele qi addu-
Organizatorirl jocului ascunde cornoa- adult, pregete$te delicioasa gali doua linguri de zahdr, apoi
ra (releta). Apoi pregate$te pentru fie- prajituri... din care va gusta
amestecati bine.
gi echipa concurenta!
care echipa un traseu cu etape diferite de lr';: 'r
' "o !,
'r' l;l lie
!
.r i rri Luali patru cups pentru inghe-
ParcursPentruaogisi. .fffi, fll[,l,tfiffiji
latd qi puneti pe fundul fiecareia
Organizatorul jocului scrie pentru fiecare echipi doua pigcoturi far0mi{ate.
instrucqiunile necesare trecerii de la o etapiL la alta Acoperili stratul de piqcoturi cu
gi le pune in plicuri. Apoi ascunde plicurile in cdpguni, addugand cfrteva linguri-
locuri diferite si pune alaturi de fiecare dintre [e cu suc de portocale.
---1,_-:r.:\,i:il, ele cite un ingredient. Atenqie: penrru fiecare
Ft'tdh*
v- / echipir trebuie previzute toate ingredientele
Garnisili cu fri6c[ qi servifi.