Sunteți pe pagina 1din 11

Şcoala Gimnazială Nr.

4 ”Elena Donici Cantacuzino” Ministerul


ȘCOALĂ EUROPEANĂ- 2015 Educației Naționale

Şcoala Gimnazială Nr. 4 “Elena Donici Cantacuzino


Pucioasa”, Dâmboviţa

PROIECT
DE STIMULARE A LECTURII ELEVILOR
DIN CICLUL PRIMAR
“LECTURIADA”
Şcoala Gimnazială Nr. 4 ”Elena Donici Cantacuzino” Ministerul
ȘCOALĂ EUROPEANĂ- 2015 Educației Naționale

DESCRIEREA PROIECTULUI

Titlul proiectului:
LECTURIADA

Tema în care se încadrează proiectul:


Stimularea lecturii în învăţământul primar

Durata proiectului:
Octombrie 2016 Iunie 2017 Nr. de luni: 9 luni

Localizare:
Şcoala Gimnazială Nr. 4 „Elena Donici Cantacuzino”, Pucioasa, Dâmboviţa
Domiciliu: Pucioasa Judeţ: Dâmboviţa
Localitatea: Pucioasa Telefon: 0245 760 587
Adresă e-mail: scoala4puc@yahoo.con

Coordonatorii proiectului
Nume şi prenume: Duță Rodica Specializarea: profesor pentru învăţământul primar

Justificarea necesităţii proiectului şi relevanţă sa pentru stimularea lecturii în învăţământul


primar
Proiectul „Lecturiada” își justifică apariția prin faptul că, din păcate, în ultimii ani, din ce în ce mai
mulți elevi au deprinderi deficitare de citire și înțelegere a unui text. Cauzele sunt multiple: demers
didactic deficitar (slaba abilitare a cadrelor didactice în formarea la elevi a deprinderilor de citire corectă
și conștientă, a deprinderilor de lucru cu textul sau a dezvoltării unei atitudini pozitive a elevilor față de
lectură), lipsa unei biblioteci familiale și a practicării actului de lectură în familie, concurența digitală.
Rezulatele elevilor școlii la e valuările naționale de la finalul clasei a II-a și a IV-a in anul școlar 2015-
2016, dar și ale elevilor români, participanți la evaluările internationale demonstreaza o situatie de criză in
domeniul performantelor copiilor la citit –scris (vezi rezultatele elevilor români la testele PIRLS: în 2001 –
locul 22 din 36; în 2006 – locul 36 din 45; 2011 – locul 36 din 45; vezi dificultățile elevilor școlii la EN
II, EN IV in 2015-2016, după cum urmează: extragerea informațiilor explicit formulate –(30% -clasa a
IV-a; 31%- clasa a II-a), formularea unor concluzii directe – (30%-clasa a IV-a; 22%- clasa a II-a),
interpretarea și integrarea ideilor – (33%- clasa a IV-a, 33%-clasa a II-a).
Proiectul se corelează astfel cu demersurile de la nivel județean, național și internațional care
vizează îmbunătățirea competențelor de lectură ale copiilor. Astfel, Proiectul Lecturiada din anul școlar
2016-2017 continuă și dezvoltă cele 2 proiecte Lecturiada anterioare și, mai ales, valorizează experiența
din cadrul proiectului POSDRU ”Dezvoltarea competențelor cheie-premisă a incluziunii sociale ” în
care școala a fost inclusă.
Şcoala Gimnazială Nr. 4 ”Elena Donici Cantacuzino” Ministerul
ȘCOALĂ EUROPEANĂ- 2015 Educației Naționale

Proiectul „Lecturiada” se dorește a fi una dintre multiplele posibilităţi de educaţie, de


familiarizare a copiilor cu lectura de calitate, de schimbare a atitudinii copiilor si adulţilor cu privire la
rolul cărţilor într-o lume în continuă schimbare, de dezvoltare a capacităţii de exprimare orală şi scrisă,
de înţelegere şi interiorizare a mesajului scris.
Proiectul “Lecturiada” are în vedere crearea de oportunităţi (ore de lectură, activități
nonformale, etc) prin care copiii să dobândească sau să îşi dezvolte competeţele de citit-scris şi să
înţeleagă importanţa lecturii în viaţă de zi cu zi. Se vizează ca elevii să-şi formeze deprinderi corecte de
citire, conform celor patru procese ce definesc o lectură de calitate (focalizarea şi identificarea de
informaţii explicit formulate, realizarea de deducţii simple, interpretarea și integrarea ideilor și
informațiilor, studierea și evaluarea conținutului, a limbajului și a elementelor textuale), să-și dezvolte
interesul pentru activitatea de lectură.

Descrierea particularităţilor relevante ale colectivului de elevi ca beneficiari direcţi


Proiectul “Lecturiada” se adresează unui număr de 215 elevi de la ciclul primar, clasele II-IV. Aceştia
formează un colectiv eterogen în ceea ce priveşte atitudinea faţă de lectură. Exista elevi care citesc din plăcere,
au deprinderi de citire conștientă, sunt interesaţi de achiziţionarea consecventă a cărţilor. Alţi elevi citesc la
solicitarea adulţilor, iar pentru alții lectura reprezintă o activitate dificilă. Aceștia sunt și cei care înregistrează
rezultate scăzute la învățătură deoarece deprinderile deficitare de citire-înțelegere a unui text se răsfrâng asupra
performanțelor de la toate disciplinele.
Se constată tendinţa din ce în ce mai accentuată a elevilor şcolii de utilizare excesivă, necontrolată a
mesajelor digitale, de multe ori scrise eronat, în detrimentul cărţilor. Pentru aceştia, nici familia nu oferă un
model de lectură, părinţii nu sunt vazuţi niciodată de copii cititind sau răsfoind o carte sau o revistă. Nici
investiţiile în carte nu sunt practici obişnuite în multe familii.
Prin derularea acestui proiect, se doreşte ca elevii să-şi formeze deprinderi corecte de lectură sub atenta
îndrumare a cadrelor didactice şi prin colaborarea cu părinţii. Proiectul are în vedere crearea de oportunităţi
prin care toti copiii claselor primare să dobândească/ dezvolte competenţe de citit-scris şi să înţeleagă
importanţa lecturii în viaţa de zi cu zi.

Obiectivul general al proiectului


Îmbunătăţirea competenţei de citire-lectură a elevilor din învăţământul primar, prin activități de tip formal și
non-formal

Obiectivele specifice ale proiectului


Ob.1 – îmbunătăţirea competenţelor de înţelegere şi internalizare a mesajului transmis de text;
Ob.2 – dezvoltarea la elevi a unor atitudini pozitive faţă de lectură;
Ob.3 – stimularea imaginaţiei şi a creativităţii elevilor;
Ob.4 – îmbunătăţirea relației școală-familie
Şcoala Gimnazială Nr. 4 ”Elena Donici Cantacuzino” Ministerul
ȘCOALĂ EUROPEANĂ- 2015 Educației Naționale

DESCRIEREA ACTIVITAȚILOR PROIECTULUI

Activitatea numărul: 1
Denumirea activităţii : Lansarea proiectului
Data desfășurării: Octombrie 2016
Participanţi: Elevii ciclului primar și învățătorii
Responsabili de activitate: Prof. Rodica Duță
Locul desfășurării: Emisiune Radio – la statie radio a scolii
Resurse necesare: Flipchart, fotografii (produse) din anul trecut, PPT
Modalităţi de evaluare: Aprecieri din partea elevilor / cadrelor didactice
Rezultate anticipate 215 elevi participanți la activitatea de lansare
1 emisiune radio la statia radio a scolii,
1 articol de promovare a activității de lansare, publicat în BI al
şcolii
1 panou amenajat la nivelul școlii pentru promovarea proiectului
Descrierea activităţii:
Coordonatorii proiectului vor anunța la stația radio a școlii lansarea Proiectului prezentând obiectivul
general, obiectivele specifice, activitățile proiectului, precum și aspecte ale proiectului Lecturiada, din anul
școlar anterior. Pe holul școlii va fi amenajat panoul de lectură ce va cuprinde fotografii de la activități,
rezultate obținute, produse realizate în cadrul activităților de proiect, bune practici identificate.
Ulterior, în fiecare clasă se vor afișa titlul proiectului, obiectivele și calendarul proiectului la panoul de
lectură. Proiectul va fi prezentat de toți învățătorii claselor la ședințele cu părinții.

Activitatea numărul: 2
Denumirea activităţii : Atelier de formare la nivelul Comisiei metodice a învățătorilor
Data desfășurării: Semestrul al II-lea (martie-aprilie 2017)
Participanţi: Cadre didactice
Responsabili de activitate: Prof. Claudia Ionescu, Angelica Olaru
Locul desfășurării: Sala de clasă
Resurse necesare: PPT, fișe de lucru, fișe de evaluare a activității, ghiduri gandire
critica
Modalităţi de evaluare: Fișe de evaluare
Rezultate anticipate: 15 de cadre didactice formate
1 portofoliu de formare
Descrierea activităţii :
La nivelul scolii se va organiza un curs de formare de 20 ore ”Lectura si scrierea pentru dezvoltarea gandirii
critice”. Cursul va fi sustinut de formatori, cadre didactice din scoala si va viza abilitarea participantilor cu
strategii de lucru pentru formarea/dezvoltarea competentelor de citire-lectura si gandirii critice a elevilor
Numarul de participanti va fi de 15 persoane ( invatatori si profesori ai scolii, va fi derulat pe durata a 5 zile x 4
ore= 20 ore). Se va realiza un portofoliu de curs care va fi depus la biblioteca scolii pentru a putea fi consultat
Şcoala Gimnazială Nr. 4 ”Elena Donici Cantacuzino” Ministerul
ȘCOALĂ EUROPEANĂ- 2015 Educației Naționale

si de alte cadre didactice, dar si de paricipantii la curs, dupa finalizarea acestuia, ca sprijin permanent penru
dezvoltare profesionala.

Activitatea numărul: 3
Denumirea activităţii : Biblioteca clasei
Data desfășurării: Permanent
Participanţi: Învăţătorii și elevii claselor

Responsabili de activitate: Prof. Ileana Militaru, Mihaela Pleșa


Colaborator - bibliotecarul şcolii
Locul desfășurării: Salile de clasa
Resurse necesare: Cărti de diferite tipuri, fișe de lectură coli colorate, markere
Modalităţi de evaluare: Aprecieri ale elevilor
Liste de control/verificarte
Rezultate anticipate: 9 biblioteci ale claselor
18 elevi bibliotecari ai claselor
Descrierea activităţii:
În fiecare sală de clasă va fi amenajat un spațiu spațiu atractiv, original, personalizat destinat lecturii: o
minibibliotecă a clasei la care elevii să aibă acces permanent. Aceasta va conține diverse resurse le lectură-
cărți, reviste, enciclopedii, dicționare, CD-uri adecvate vârstei și intereselor elevilor. Cărțile vor fi aduse, în
mare parte de către copii, din biblioteca personală sau vor fi donate de colegi mai mari, de alți membrii ai
comunității. Anterior, la nivelul fiecărei clase, va fi organizată o vizită cu elevii la biblioteca scolii sau a
orasului unde vor învăța despre organizarea și funcționarea unei biblioteci, despre atribuțiile și instrumentele
de lucru ale unui bibliotecar (fișe de împrumut). Cărțile vor fi așezate, numerotate și inregistrate ca intr-o
bibliotecă, vor fi confecționate fișe de împrumut. Se va elabora un Regulament al bibliotecii clasei.
Elevii vor fi responsabilizati prin asumarea, pentru o perioadă, a rolului de bibliotecar.Permanent, elevii vor fi
stimulati să împrumute cărți de la biblioteca clasei, să le citească, realizând apoi diverse produse în urma citirii
acestora.
Se poate premia cea mai ordonată, originală, organizată și activă bibliotecă din școală.
Activitatea va fi evaluată prin organizarea unor discuții cu elevii clasei, cu părinții și învățătorii claselor.
OBS: pentru clasele care si in anii anteriori au derulat aceasta activitate, se va realiza cu elevii o evaluare de tip
analiza SWOT pentru a identifica modalitati de optimizare a activitatii in acest an scolar.

Activitatea numărul: 4
Denumirea activităţii : Colţul cititorului
Data desfășurării: Permanent
Participanţi: Învăţătorii și elevii claselor
Responsabili de activitate: Ileana Militaru, Mihaela Pleșa
Locul desfășurării: Sălile de clasa
Resurse necesare: Cărti, coli, creioane, poze, hârtie colorată, patafix, postituri
Modalităţi de evaluare: Aprecieri ele elevilor, părinților, învățătorului, vizitatorilor clasei
Şcoala Gimnazială Nr. 4 ”Elena Donici Cantacuzino” Ministerul
ȘCOALĂ EUROPEANĂ- 2015 Educației Naționale

Rezultate anticipate: 9 panouri ale cititorului


9 dosare cu materiale expuse la Colţul cititorului
Descrierea activităţii:
În fiecare sală de clasă va fi amenajat un spațiu un panou/colț al cititorului. Elevii vor expune aici diverse
produse realizate de ei, individual sau in grupuri mici, in urma lecturii efectuate ( întrebări și răspunsuri la
întrebări adresate de învățător sau colegi, desene, recomandări pentru lectura unui text/cărți). Responsabilii din
fiecare clasă cu colțul de lectură vor strânge produsele activității la portofoliul de lectură al clasei.
OBS: pentru clasele care si in anii anteriori au derulat aceasta activitate, se va realiza cu elevii o evaluare de tip
analiza SWOT pentru a identifica modalitati de optimizare a activitatii in acest an scolar.

Activitatea numărul: 5
Denumirea activităţii : Lectura de acasă
Data desfășurării: Lunar (ianuarie 2017, mai) 2017
Participanţi: Elevii ciclului primar, părinţi
Responsabili de activitate: Prof. Elena-Alina Gealepu, Claudia Ionescu
Locul desfășurării: Centrul Cultural / sala de sport
Resurse necesare: Materialele didactice suport (cărţi tematice, reviste, puzzle, cărţi de
nivel) incluse în proiectul „Dezvoltarea competenţelor cheie –
premisă a incluziunii sociale” din Programul Operaţional Sectorial
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 ; Coli pentru
diplome
Modalităţi de evaluare: Jurnalul de lectura
Rezultate anticipate: 215 elevi participanți la activitate
215 părinți participanți la activitate
Descrierea activităţii:
Activitatea Lectura de acasa cuprinde mai multe etape:
1) Sedinta comuna elevi-parinti in care vor fi informati despre activitatile si rezultatele proiectului
Lecturiada si vor fi familiarizati cu:
 resurse de calitate pentru stimularea lecturii elevilor (cărţi tematice, reviste, puzzle, cărţi de nivel din
proiectul „Dezvoltarea competenţelor cheie – premisă a incluziunii sociale” din Programul
Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, carti pentru copii de la
editura Arthur, etc).
 modalitati concrete si instrumente pe care parintii le pot folosi acasa pentru a monitoriza lectura elevilor
( Jurnalul de lectura). La finalul activitatii, fiecare elev va decide ce carte va lua acasa pentru a o citi,
iar fiecare parinte va primi un Jurnal de lectura in care va consemna aspecte privind lectura de acasa a
copilului.
2) Derularea concreta a activitatii Lectura de acasa ( elevii citesc acasa cartea luata de la scoala, parintii
urmaresc lectura copilului si consemneaza in Jurnalul de lectura aspecte privind interesul pentru tipul
de carte/tematica/domeniul abordat, ritmul lecturii, dificultati intampinate, provocari ridicate de carte,
reusite, etc). Cand elevul termina de citit cartea, o va aduce la scoala impreuna cu Jurnalul de lectura.
Invatatorul va lua act de comentariul parintelui, va discuta cu elevul despre carte si despre consemnarile
Şcoala Gimnazială Nr. 4 ”Elena Donici Cantacuzino” Ministerul
ȘCOALĂ EUROPEANĂ- 2015 Educației Naționale

parintelui. Va consemna si el un scut comentariu (concluzie) in spatiul special dedicat. Elevul va fi


consiliat apoi sa imprumute o alta carte de la biblioteca scolii sau de la un coleg si procesul se va relua.
Pentru o mai puternica motivare a elevului, pentru fiecare carte citita i se da elevului un cod. La 3
coduri primite, elevul va primi o surpriza (timp liber in scoala la sala de calculatoare, timp la dispozitia
elevului – o ora cu tableta din scoala, etc)
3) La finalul proiectului Lecturiada vor fi prezentate elevilor si parintilor rezultatele actiunii Lectura de
acasa.

Activitatea numărul: 6
Denumirea activităţii : Expozitie de carte
Data desfășurării: Noiembrie 2016
Participanţi: 215 elevi clasele II-IV
9 cadre didactice
20 părinţi
Responsabili de activitate: Prof. Mariana Neaga
Colaboratori - Bibliotecarul şcolii, Alina Mănoiu
Asociaţia de părinţi
Locul desfășurării: Pe holul școlii, la parter
Resurse necesare: Cărți expuse pentru vânzare
Modalităţi de evaluare: Aprecieri ale participanților
Rezultate anticipate: 1 stand de carte cu vânzare
1 carte achizitionata/clasa
100 elevi care citesc cartea clasei
Descrierea activităţii:
La nivelul școlii va fi organizată o expoziție cu vânzare de carte. Expoziția va fi organizată pe holul școlii,
la parter. Elevii vor vizita standul, într-un mod organizat, fiecărei clase fiindu-i alocate 30 de minute, timp în
care pot răsfoi sau pot cumpăra cărți. Bibliotecarul școlii si reprezentantul editurii le vor prezenta elevilor
cartile si le vor acorda consiliere privind achizitiile pe care elevii vor dori sa le faca.
Copiii vor fi informati din timp despre acest eveniment si isi vor putea cumpara carti pentru acasa.
De asemenea, la nivelul fiecare clase se va decide achizitia unei carti ( cartea dorita de cei mai multi copii).
Dupa achizitie, elevii vor inregistra cartea la biblioteca clasei, o vor imprumuta acasa si o vor citi, pe rand.
Clasa cu cel mai mare numar de copii care au citit cartea cumparata va fi premiata de directorul scolii cu un
spectacol de teatru gratuit la Centrul cultural din oras.
Şcoala Gimnazială Nr. 4 ”Elena Donici Cantacuzino” Ministerul
ȘCOALĂ EUROPEANĂ- 2015 Educației Naționale

Activitatea numărul: 7
Denumirea activităţii : Lectura digitală
Data desfășurării: Lunar ( noiembrie 2016-mai 2017)
Participanţi: Toți elevii claselor primare
Responsabili de activitate: Prof. Oana Costache
Colaborator- informaticianul școlii
Locul desfășurării: Sala de clasă / sala de informatică / acasă
Resurse necesare: Lecturi digitale / laptop, calculatoare, videoproiector, xerox, imprimantă,
site-uri web
Modalităţi de evaluare: Chestionare
Rezultate anticipate: 100 elevi care citesc carte în format digital
1 arhiva corespondența on-line/clasă
Descrierea activităţii:
La nivelul fiecărei clase se va realiza un grup de discuții on-line. Lunar, elevii vor avea de citit cel putin
o lectura in format digital (articol, carte pentru copii, etc). Utilizând grupul creat, se vor lansa teme de discuție
legate de cele citite.
Pentru cei care nu au acces la internet, învăţătorul va asigura lectura digitală a acestora în incinta şcolii,
conform unui grafic stabilit anterior pentu utilizarea cabinetului de informatică. Se vor aplica chestionare
referitoare la satisfacţia beneficiarilor.

Activitatea numărul: 8
Denumirea activităţii : Carnavalul personajelor - Halloween
Data desfășurării: Noiembrie 2016
Participanţi: Invățătorii claselor, elevii claselor I-IV, părinţi
Responsabili de activitate: Roxana Avanu, Claudia Saghin, catedra de lb. engleză
Locul desfășurării: Centrul Cultural Pucioasa
Resurse necesare: Panouri, laptop, statie, costume, afișe, invitatii
Modalităţi de evaluare: Chestionare / diplome/ aprecieri verbale
Rezultate anticipate: 80 de elevi participanți la carnaval
1 spectacol - carnaval al personajelor

Descrierea activităţii:
In perioada 20-30 octombrie, elevii vor fi stimulati sa citeasca articole, informatii din diverse surse pe tema
evenimentului- sarbatoarea de Halloween.
Cu ocazia celebrarii sarbatorii de Halloween la nivelul scolii va fi organziata o parada a costumelor inspirate din
cele citite. Cu ocazia defilarii si prezentarii costumului, elevii vor rosti replici ale personajului pe care în
reprezintă. Se vor acorda diplome pe categorii de costume ( cel mai amuzant, infricosator etc)

Activitatea numărul: 9
Denumirea activităţii : Clubul de lectură
Data desfășurării: Lunar ( oct 2016-mai 2017)
Şcoala Gimnazială Nr. 4 ”Elena Donici Cantacuzino” Ministerul
ȘCOALĂ EUROPEANĂ- 2015 Educației Naționale

Participanţi: Elevi ai ciclului primar


Colaboratori - Editura Arthur
Responsabili de Prof. Simona Necula
activitate:
Locul desfășurării: Sala de clasă
Resurse necesare: Cărți achiziționate, pliante de prezentare a cărţilor
Modalităţi de evaluare: Chestionare / fișe de evaluare
Rezultate anticipate: 20 de elevi membri activi ai Clubului de lectură
20 elevi formatori de opinie Pro-lectură
100 cărți vândute prin Asociația de Părinți
5 întâlniri ale Clubului de lectură
Descrierea activităţii:
Lunar, prin implicarea Asociației de părinți, elevii vor achiziționa, sub preţul pieţei, cărți de calitate pentru
elevi, de la Editura „ARTHUR”. Elevii vor citi cărțile în timpul liber.
La 2-3 saptamani de la achizitionarea cartii, elevii care au cumparat si citit cartea vor fi provocati la nivelul
clasei sau al scolii sa discute pe margine cartii - vor împărtăşi impresii, vor citi fragmente preferate, vor
prezenta aspecte interesante/controversate, vor realzia un produs ( poster, melodie, dans etc) care sa aiba
legatura cu cele citite.
Elevii vor primi diplome si evidentieri in Intalnirile de dimineata.

Activitatea numărul: 10
Denumirea activităţii : Lectura în viaţa noastră
Data desfășurării: Permanent (oct 2016-mai 2017)
Participanţi: Elevii si invatatorii claselor
Responsabili de activitate: Prof. Claudia Saghin, Vasilica Ungureanu, Oana Toderoiu
Locul desfășurării: Scoala 4 Pucioasa
Resurse necesare: Aparate foto, laptop, imprimanta, copiator
Modalităţi de evaluare: Chestionar aplicat elevilor, părinților și cadrelor didactice
Rezultate anticipate: 1 PPT „Lectura în viaţa noastră”
1 album foto
Descrierea activităţii:
Pe durata proiectului, cadrele didactice de la învăţământul primar, vor fotografia, în diferite ipostaze, elevii,
părinţii si personalul școlii citind. Si ele vor fi fotografiate de copii atunci cand sunt le surprind citind.
La nivelul scolii se va realiza o expozitie cu fotografiile realizate. Clasele vor vizita, pe rand, expozitia si vor
scrie mesaje de stimulare a lecturii care vor completa expozitia de fotografie.

Activitatea numărul: 11
Şcoala Gimnazială Nr. 4 ”Elena Donici Cantacuzino” Ministerul
ȘCOALĂ EUROPEANĂ- 2015 Educației Naționale

Denumirea activităţii : Celebrăm succesele


Data desfășurării: iunie 2017
Participanţi: Elevi ai ciclului primar, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi Asociaţia
de Părinţi, invitaţi din comunitate
Responsabili de activitate: Prof. Rodica Duță / Iuliana Jianu/ director
Locul desfășurării: Sala de sport/curtea şcolii

Resurse necesare: Produse ale activității, ppt – prezentare momente de impact din proiect
Modalităţi de evaluare: Diplome
Rezultate anticipate: 1PPT – prezentare momente de impact din proiect
1 portofoliu al proiectului
Descrierea activităţii:
Anterior desfăşurării activităţii, elevii vor realiza, sub îndrumarea cadrelor didactice, invitaţii pentru
această activitate, vor organiza miniexpoziţii cu cele mai reuşite produse obţinute în cadrul activităţilor de
lectură derulate la clasă.
În cadrul activităţii, se vor prezenta tipurile de activităţi, produsele şi rezultatele proiectului Lecturiada.
Se vor formula aprecieri din partea membrilor echipei de proiect, a elevilor, invitaţilor şi părinţilor, pe
marginea activităţilor şi rezultatelor din proiect.

Impactul implementării proiectului


Implementarea proiectului “Lecturiada” va avea impact asupra:
 Elevilor: - îmbunătățirea competeneței de lectură, îmbunătățirea rezultatelor școlare ale elevilor,
stimularea interesului elevilor pentru carte şi lectură, dezvoltarea cooperării între elevi la nivelul
clasei/şcolii
 Părinţilor – abilitarea părinților cu practici de susținere, stimulare a interesului copiilor pentru lectură,
creşterea nivelului de implicare a părinţilor în viaţa şcolii
 Școlii: creşterea prestigiului în comunitate locală și educațională
Şcoala Gimnazială Nr. 4 ”Elena Donici Cantacuzino” Ministerul
ȘCOALĂ EUROPEANĂ- 2015 Educației Naționale

Graficul desfăşurării activităţilor ( Diagrama Gantt):

luna1 luna2 luna luna luna luna 6 Luna Luna luna


ACTIVITATEA 3 4 5 7 8 9
Oct Nov. Dec. Ian. Feb. Martie Aprilie Mai Iunie
2016 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2017 2017
Activitatea 1 - 
Lansarea proiectului 
Activitatea 2 –
Atelier de formare –
Comisia metodică a
învățătorilor
Activitatea 3 –        
Biblioteca clasei        
Activitatea 4 –        
Colțul cititorului        
Activitatea 5 –     
Lectura de acasa     
Activitatea 6 – 
Expozitie de carte 
Activitatea 7 –       
Lectura digitală       
Activitatea 8 
Carnaval de personaje 
Activitatea 9-        
Clubul de lectură        
Activitatea 10        
Lectura în viața noastră        
Activitatea 11 
Celebrăm succesele 

LEGENDĂ:
 - cls. I - cls.a II-a  - cls.a III-a  - cls.a IV-a - cadre didactice

Coordonator proiect,
Prof. inv.primar Rodica Duță

S-ar putea să vă placă și