Sunteți pe pagina 1din 1

RoMArvrl NECLASIFICAT

MTNISTERUT, npAnAnlr NATIoNAL Exemplarul nr.


U.M. 02460 SIBIU

ANUNT
cu rezultatele selec(iei dosarelor de concurs din data de 04.12.2020
pentru incadrarea unor posturi de asistent medical, filril concurs, pe perioadl determinati
in Spitalul Militar de Urgen(5 ,,Dr. Alexandru Augustin,, Sibiu

Asistent medical, cu studii postliceale, in structura sprijin epidemiologic


cu loc de d rare a activitltii in A.T.I.
Rezultatul
Nr. selecfiei
Numele gi prenumele candidatului Observa!ii
crt. dosarelor de
confrrrs
1. Grec Luminita Mirela Locul 1
) Firicel Daniela Locll2
Candidatii clasati pe locul 1, declarafi ,,admis" la selecfia de dosare se yor prezenta data de
09.12.2020, ora 7.00, Ia sediul U.M. 02460 Sibiu in vederea inceperii activitifii.
Rezultatele selecliei dosarelor pot fi contestate pdn6, la d,ata de 07.12.2020, ora 14,00, conform art.
20 alin. (2) din Hotdrdrea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzdtor
funcfiilor contractuale Si a criteriilor de promovare tn grade sau trepte profesionale imediat superioare a
personalului contractual din sectorul bugetar pldtit dinfonduri publice.
Eventualele contestalii se depun la sediul U.M. 02460, la secretarul Comisiei de soluJionare
a contestatiilor, Telefon 0269211209 - int. 120.

COMISIA DE CONCURS