Sunteți pe pagina 1din 5

GRILA DE CORECTARE

la proba scrisă de examinare a cunoștințelor teoretice în cadrul concursului organizat


pentru ocuparea unui post vacant de ofițer inginer agronom

Se acordă un punct din oficiu


Pentru răspuns parțial corect și/sau incomplet se acorda punctaj parțial

1. Enumerați valorile etice care stau la baza exercitării funcției publice din sistemul
administrației penitenciare. Conform Legii nr.293/28.06.2004.
Răspuns:
- integritatea,
- obiectivitatea,
- transparența,
- receptivitatea
- responsabilitatea profesională
Se acordă 0,20 puncte pentru indicarea corectă a fiecărei valori etice.
– punctaj maxim 1 punct pentru răspuns corect și complet;

2. Enumerați condițiile necesare dobândirii calității de funcționar public cu statut special.


Conform Legii nr. 293 din 28.06.2004.
Răspuns:
Pot dobândi calitatea de funcționar public cu statut special din sistemul administrației
penitenciare persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:
- au cetățenia română și domiciliul în România;
- cunosc limba română;
- îndeplinesc condițiile de studii și vechime prevăzute de lege;
- au capacitate deplină de exercițiu și sunt apte din punct de vedere medical și psihologic
pentru îndeplinirea funcției;
- nu au fost condamnate definitiv pentru săvârșirea de infracțiuni;
- îndeplinesc condițiile specifice postului, inclusiv criteriul de înălțime pentru posturile din
sectorul operativ, stabilit prin ordin al ministrului justiției*);
- nu au fost eliberate din motive imputabile sau destituite dintr-o funcție publică în ultimii 7
ani;
- au un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în
societate;
- nu au fost agenți sau colaboratori ai organelor de securitate ca poliție politică.

Se acordă 0,10 puncte pentru indicarea corectă a conditiilor.


– punctaj maxim 0,90 puncte pentru răspuns corect și complet;

3. Enumerați cinci interdicții ale funcționarului public cu statut special din sistemul
administrației penitenciare. Conform Legii nr.293 din 28.06.2004.
Răspuns:
- să dispună, să exercite, să instige ori să tolereze acte de tortură sau orice forme de
tratament inuman ori degradant asupra persoanelor aflate în așezămintele de deținere;
- să primească, să solicite ori să accepte, direct sau indirect, pentru sine ori pentru alte
persoane, în considerarea calității sale oficiale, cadouri, bani, împrumuturi sau orice alte
valori ori servicii;
- să intervină pentru soluționarea unor cereri sau lucrări care nu sunt de competența lor ori
nu le-au fost repartizate de conducătorii ierarhici sau care nu sunt activități specifice
funcției pe care au fost numiți;
- să recurgă la forță sau la folosirea mijloacelor de imobilizare împotriva persoanelor
private de libertate, în alte condiții decât cele expres prevăzute de lege;
- să facă parte din partide, formațiuni sau organizații politice ori să desfășoare propagandă
în favoarea acestora;
- să adere la secte, organizații religioase sau alte organizații, interzise prin lege.

Se acordă 0,20 puncte pentru indicarea corectă a unei interdicții


– punctaj maxim 1 punct răspuns corect și complet;

4. Precizați situațiile în care efectuarea inventarieri este obligatorie. Conform Anexei nr.1 din
Ordinul nr.2861 din 09.10.2009.
Răspuns:
În temeiul prevederilor Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, entitățile au obligația să
efectueze inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii
deținute astfel
- la începutul activității
- cel puțin o dată în cursul exercițiului financiar pe parcursul funcționării lor.
- în cazul fuziunii.
- încetării activității,
Se acordă 0,25 puncte pentru indicarea corectă a fiecărei situații identificate
– punctaj maxim 1 punct răspuns corect și complet;

5. Menționați care sunt atribuțiile comisiei numită pentru analiza și avizarea propunerilor de
scoatere din funcțiune a activelor fixe/declasare a bunurilor materiale de natura obiectelor
de inventar? Conform Ordinului nr. 3015/C din 20 decembrie 2010
Răspuns:
Comisia numită pentru analiza și avizarea propunerilor de scoatere din funcțiune a
activelor fixe/declasare a bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar are
următoarele atribuții:
- să verifice obiect cu obiect și să se convingă că activele fixe/bunurile materiale de
natura obiectelor de inventar propuse pentru scoaterea din funcțiune/declasare
îndeplinesc minimum una dintre condițiile stabilite la art. 5 alin. (1);
- să întocmească documentația tehnică - notă privind starea tehnică a activelor fixe
propuse pentru scoaterea din funcțiune, notă justificativă privind descrierea degradării
bunurilor materiale, actul constatator al avariei, devize pentru reparații;
- să întocmească procesele-verbale de scoatere din funcțiune a activelor fixe/de
declasare a bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar, pe compartimente de
activitate și niveluri de competențe, potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 1 și 2.
Se acordă 0,30 puncte pentru indicarea corectă a fiecărei atribuție identificată .
– punctaj maxim 0,90 puncte pentru răspuns corect și complet;

6. Care sunt atribuțiile comisiei de casare a bunurilor materiale? Conform Ordinului nr.
3015/C din 20 decembrie 2010.
Răspuns:
Comisia de casare a bunurilor materiale are următoarele atribuții:
- să verifice obiect cu obiect dacă bunurile materiale au ajuns la starea de a fi casate, ca
urmare a îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 5 alin. (1);
- să urmărească existența detaliilor, părților componente și a altor elemente ale bunurilor
respective. În cazul în care acestea au fost pierdute, înstrăinate sau lipsesc datorită unor
cauze imputabile, bunurile respective se resping de la casare și se propune efectuarea
cercetării administrative;
- să stabilească destinația materialelor refolosibile în conformitate cu dispozițiile legale în
vigoare;
- să asigure executarea operațiunii de casare propriu-zisă potrivit normelor tehnice în
vigoare și să stabilească părțile componente, piesele, detaliile și materialele refolosibile
care trebuie să fie recuperate;
- să respingă de la operațiunea de casare propriu-zisă bunurile ajunse în această stare
ca urmare a altei cauze decât utilizarea normală, în cazul în care nu s-a efectuat
cercetarea administrativă;
- să execute casarea bunurilor materiale numai în prezența tuturor membrilor comisiei;
- să întocmească procesul-verbal de casare a bunurilor materiale, conform modelului
prevăzut în anexa nr. 3
Se acordă 0,20 puncte pentru indicarea corectă atributii enumerate.
– punctaj maxim 1,40 puncte pentru răspuns corect și complet;

7. Precizați care sunt tipurile de erbicide în funcție de modul de acțiune al acestora.


Conform Tratatului de tehnologii agricole – Ioan Oancea - Editura Ceres -1998
Răspuns:
Erbicidele se împart în :
- erbicide de contact
- erbicide sistemice, care se absorb prin frunze
- erbicide care se absorb prin rădăcină si frunze
- erbicide care se absorb prin rădăcină
- erbicide care se absorb prin hipocotil, coleoptil si radiculă
Se acordă 0,20 puncte pentru indicarea corectă a fiecarui tip de erbicid.
– punctaj maxim 1,20 puncte pentru răspuns corect și complet;

8. Precizați modurile de înmulțire a legumelor pe cale vegetativă. Conform Tratatului de


tehnologii agricole – Ioan Oancea - Editura Ceres -1998.
Răspuns:
Înmulțirea legumelor pe cale vegetativă se face prin:
- Bulbi – ceapă, usturoi
- Rizomi – hrean
- Despărțirea tufelor – tarhon
- Drajoni – anghinarea
- Tuberculi - cartofi
Se acordă 0,20 puncte pentru indicarea corectă a fiecarui tip de inmulțire.
– punctaj maxim 1 punct pentru răspuns corect și complet;
9. Importanța tehnologică a lucrării de tăvălugire în cultura plantelor de câmp și horticole.
Conform Tratatului de tehnologii agricole –Ioan Oancea - Editura Ceres -1998.
Răspuns:
Lucrarea cu tăvălugul aduce o serie de avantaje si anume:
- Tasează solul când arătura este prea afânată si semănatul sau plantatul urmeaza imediat
după aratură.
- Sfărâmă bulgării și ușurează, în continuare lucrarea solului cu grapa cu discuri, în
vederea pregătirii unui pat germinativ bun pentru semănăturile sau plantările de toamnă.
Este necesară tăvălugirea când s-a arat in condiții de secetă si a rezultat o arătură
bulgăroasă.
- Tăvălugul este folosit și pentru culcarea la pământ a plantelor cultivate pentru
ingrăsamânt verde. În acest caz dupa tăvălugirea culturii se lucrează cu grapa cu discuri,
in vederea mărunțirii vegetației care apoi se incorporează in sol prin arătură
Se acordă 0,20 puncte pentru indicarea corectă a fiecărui avantaj prezentat.
– punctaj maxim 0,60 puncte pentru răspuns corect și complet;