Sunteți pe pagina 1din 6

Lucrare de laborator nr.

1
Tema: Cercetarea microclimatului la posturile de lucru

Scopul lucrării: a familiariza studentii cu metodele şi aparat de control ale pararnetrilor


microclimatului (temperatura, umiditatea reletivă, viteza mişcăii aerul la locurile de muncă supuse
controlului.
Noţiuni generale
Microclimatul aerului zonei de lucru (spatiul cu Inăltimea de 2 m deasupra pardoselii, podinii de
lucru sau terenului, unde se află locurile de muncă) prezintă starea mediului, care determină senzatia
termică a omului şi este caracterizat de temperatură (C), umiditatea relativă (%), viteza mişcării
aerului (m/s) şi temperatura suprafetelor înconjuătoare. In ansamblu aceşti pararnetri exercită anunită
influenţă asupra organismului uman, asupra dispozitiei omului şi a productivitătii muncii.
Pentru a aprecia umiditatea sunt folosite următoarele noţiuni:
 umidiatea maximală (punctul de rouă) - cantitatea maximală de apă în grame ce se poate
contine intr-un m³ de aer la temperatura dată;
 umiditatea absolută - cantitatea reală de apă în grame ce se conţine intr-un metru cub
(m³) de aer la temperatura stabilită in timpul măsurărilor;
 umiditatea relativă - raportul exprimat in procente (%) dintre umiditatea absolută şi
umiditatea maximală la temperatura dată.

1. Măsurarea vitezei mişcării aerului


Viteza mişcării aerului se măsoară cu diferite aparate: anemometre, catatermometre, anemografe
etc.
In lucrarea de laborator sunt utilizate anemometrele cu palete şi cupe care permit măsurarea
vitezei aerului până la 20 m/s.
In timpul măsurărilor anemometrele se ridică la aşa inăltime ca receptoarele de vânt să nu fie
barate de corpul observatorului sau de alte obstacole. La măsuarea curentilor de aer variabili se
efecalează 3-4 măsurări şi se află viteza medie a curentului de aer.

Ordinea efectuării măsurărilor


1. Se conectează ventilatorul, urmărind ca dispozitivul de calcul al anemometrului să fle oprit.
2. Se inscrie indicatia initială a anemometrului care constă din 4 cifre (mii, sute, zeci, unităti) de pe
cele 3 cadrane ale aparatului.
3. Se pune in functiune dispozitivul de calcul a anemometrului odata cu cronometrirea timpului.
4. După 60 s oprim mecanismul de calcul şi inscriem noua indicatie a aparatului.
5. Determinăm numărul de diviziuni intr-o secundă impărtind rezultatul obtinut la durata măsurării.
6. Cu ajutorul diagramei ce insoteşte aparatul care determină relatia divisuni pe secundă fată de metri
pe secundă determinăm viteza mişcării aerului in locul efectuării măsurilor.
7. Datele obtinute se inscriu in tabelul 1.

Tabelul 1. Măsurarea vitezei mişcării aerului


Nr. Indicaţia Indicaţia Diferenta Durata Numarul Viteza
exp. iniţială a finala a indicatiilor, masurarii, de miscarii
anemometrului, anemometrului, diviziuni sec. diviziuni aerului,
diviziuni diviziuni intr-o m/s
secunda
1 2 3 4 5 6 7
1 8974 9021 47 60 0,783 1,02
2 9021 9082 61 60 1,016 1,23
3 9082 9130 48 60 0,800 1,04

2. Determinarea umidității relative


Umiditatea relativă a aerului se determină cu ajutorul psihrometrelor şi higrometrelor
(higrografelor). Determinarea umiditătii realtive după psihrometrele lui August sau Assman este
bazată pe diferenta de indicatii ale termometrelor uscat şi umed, care depinde de umezeala aerului
inconjurător.
Ordinea efectuarii masurarilor
1. Umezim batistul din partea de jos a termometrului din dreapta cu ajutorul pipetei.
2. Conectăm electromotorul cuplat cu ventilatorul aparatului.
3. Peste 5 - 7 minute dupa pornirca ventilatorului inscriem tabelul 2 indicatiile termometrelor umed şi
uscat.

Tabelul 2.1 Determinarea umidității relative


Elasticitatea Umiditatea
Umiditatea absoluta

Indicatiile vaporilor de Umiditatea relativa


atmosferica
Viteza miscarii

Presiunea

termometrel apa la relativa conform


aerului

g(mm Hg)

or, indicatia conform HG nr.353


Nr.exp.

°C termometrelor % din 05.05.2010


mm Hg (anexa 2)
mm Hg

calcul

grafic
umed

umed
uscat

uscat

tabel
m/s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1,8-
1 21 17,6  752 18,945 15,357 13,67 73  74 72
2,7
Umiditatea absolută se determină după formula:

R = Pum -[0,5 (Tus-Tum)ˑB/760] (1)


unde:
Pum - umiditatea maximală a aerului, conform indicatiei termometrului umed (tab. 2.1);
Tus,Tum - corespunzător indicatiile termometrelor uscat şi umed;
B - presiunea atmosferică în timpul măsurărilor, mm Hg.
Ştiind umiditea absolută, determinăm umiditatea relativă după formula:
R
r= ˑ100% (2)
P us
unde:
R - umiditatea absoluta, g/m³ (mm Hg);
Pus - umiditatea maximala a aerului conform indicatiei termometrului uscat (tab. 2.1)

Tabelul 2.2. Umiditatea maximala a aerului (punctul de roua) la diferite temperaturi

Temperatura Elasticitatea Temperatura Elasticitatea


aerului, Vaporilor de apă aerului, Vaporilor de apă,
ͦC mm Hg ͦC Mm Hg

1 2 1 2
-5 3,113 23 20,888
0 4,600 24 22,184
+5 6,643 25 23,550
10 9,165 26 25,209
11 9,762 27 26,739
12 10,457 28 28,344
13 11,162 29 30,043
14 11,908 30 31,548
15 12,699 40 54,906
16 13,536 50 91,982
17 14,421 60 148,791
18 15,357 70 233,093
19 16,346 80 354,643
20 17,391 90 525,392
21 18,945 95 633,692
22 19,659 100 760,000
Determinarea umiditaţii relative se efectuează de asemenea dupa tabelul şi graficul psihometric.
Determinarea umiditătii relative după graficul psihometric se efectuează in modul următor: pe
axa temperaturilor notăm temperaturile ce corespund indicaţiilor termometrelor uscat (liniile verticale)
şi umed (liniile inclinate), iar pe grafic găsim punctul de intersectie al verticalei Tus cu linia inclinată
Tum care ne va indica valoarea umidităţii relative exprimată in procente (pe axa umiditătii).

3. Măsurarea temperaturii aerului şi determinarea


temperaturilor echivalentă şi echivalent-efectivă
Pentru măsurarta temperaturii aerului sunt folosite termometrele cu lichid (mercur,spirt
colorat), ternometrele electrice şi termografele. Determinarea temperaturii aerului in lucrarea de
laborator se efectuează conform indicaţiei termometrului uscat al psihrometrului

Tabelul 3. Măsurarea temperaturii aerului şi determinarea temperaturilor echivalentă şi echivalent-


efectivă
Conditiile optimale conform
echivalenta-efectiva °C
Umiditatea relativa,%

HG nr.353 din 05.05.2010


Temperatura aerului

(anexa 2)
munca certificat

echivalenta °C
Viteza miscarii

Temperatura

Temperatura

Temperat

conform
la locul de

aerului
aerului,

normelor ura

aerului, m/s
m/s

Umiditatea
relativa,%
miscarii
Viteza
°C

1 2 3 4 5 6 7 8

21 73 1,09 19,5 17,2 23-26 <0,3 30-70

Concluzie
Conform masurarilor efectuate, temperatura aerului la postul de munca este de 21 grade, ceea ce nu
corespunde conditiei optimale HG nr.353 din 05.05.2010, dar se incadreaza in limitele zonei de confort –
17,2-19,5 grade. Umeditatea relativa este de 73% ceea ce depaseste nesemnificativ umeditatea optimala –
cu 0,3%. O abatere mai semnificativa prezentand valoarea vitezei miscarii aerului de 1,09 m/s, ceea ce
depaseste valoarea de 0,3 m/s conform conditiilor optimale, dar totodata nu atinge un nivel critic si nu
trezeste disconfort pentru cei ce se afla in incaperea data. Deci, microclimatul la postul de munca dat
poate fi considerat unul favorabil si apropiat de conditiile optimale.
Ministerul Educatie al Republicii Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Urbanism şi Arhitectură
Catedra Arhitectură

RAPORT
la lucrarea de laborator nr.1
la Securitatea Activităţii Vitale

Tema: Cercetareamicroclimatului la
posturile de muncă

A efectuat:
st. gr. ARH-162
Sestacov Maria
A verificat:
a.u. Capră G.
Chişinău, 2019