Sunteți pe pagina 1din 9

Oportunități de finanțare a

sectorului agricol
prin FEADR
2021-2027
• Art. 68: Investiții

Investiții tangibile si intangibile care contribuie la:

- îmbunătățirea orientării spre piața si creșterea competitivității , digitizare


- îmbunătățirea poziției fermierilor in lanțul valoric
- atragerea tinerilor fermieri si facilitarea dezvoltării întreprinderilor din zonele rurale
-promovarea bioeconomiei

Rata maximă pentru investitii: 75%;


• Art. 68(3): Cheltuieli neeligible

 achiziția de drepturi de producție agricolă;

 achiziția de drepturi la plată;

 achiziționarea de terenuri, cu excepția achiziției de terenuri în scopuri de conservare a


mediului sau cu excepția terenurilor achiziționate de tinerii fermieri cu ajutorul
instrumentelor financiare;

 achiziția de animale, precum și achiziția de plante anuale și plantarea acestora în alte


scopuri decât cel al refacerii potențialului agricol sau forestier în urma unor dezastre
naturale și a unor evenimente catastrofale

 investițiile în irigații care nu sunt conforme cu starea optima corpurilor de apă, prevăzută
la articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2000/60/CE.
• Art. 69: Instalarea tinerilor fermieri și întreprindere rurală nou înființată

 Statele membre pot acorda sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri și pentru întreprinderile rurale nou înființate.
 Statele membre pot acorda sprijin în cadrul acestui tip de intervenții doar pentru a contribui la:

• instalarea tinerilor fermieri;


• noua înființare a unei întreprinderi rurale legate de agricultură și silvicultură sau la diversificarea veniturilor
gospodăriei agricole;
• noua înființare a unei întreprinderi cu activități neagricole ca parte a strategiilor de dezvoltare locală.

 Statele membre stabilesc condiții privind instalarea și conținutul unui plan de afaceri.
 Statele membre acordă sprijin sub formă de sume forfetare.
Sprijinul este limitat la cuantumul maxim de 100 000 EUR și poate fi combinat cu instrumente financiare.
• Tânărul fermier trebuie definit în funcție de următoarele elemente:

O limită de vârstă maximă care nu poate depăși 40 de ani

condițiile pentru a fi „șeful exploatației”

formarea profesională și/sau competențele corespunzătoare necesare


• Buget pentru cele două instrumente principale

Cel puțin 2% din bugetul alocat plăților directe

Sumă forfetară:
Top up: Sprijin pentru
Sprijinul instalarea tinerilor
complementar fermieri până la
pentru venit pentru ȘI/SAU 100.000 euro
tinerii fermieri (pilonul II)
(pilonul I)
• Art. 71: Cooperare

 Statele membre pot acorda sprijin pentru cooperare pentru pregătirea și implementarea proiectelor grupurilor operaționale din
cadrul parteneriatului european pentru inovare

 În cadrul acestui tip de intervenții, statele membre pot acoperi costurile legate de toate aspectele cooperării.

 Statele membre pot acorda sprijin sub forma unui cuantum total care să acopere costul cooperării și costul proiectelor și
operațiunilor implementate

Dacă sprijinul este plătit sub forma unui cuantum total, statele membre se asigură că sunt respectate normele Uniunii și
cerințele aferente unor acțiuni similare vizate în cadrul altor tipuri de intervenții,

 Prin acest tip de intervenții, statele membre nu sprijină cooperarea care implică doar organisme de cercetare.

 Statele membre limitează sprijinul la o durată maximă de șapte ani, cu excepția acțiunilor colective în domeniul mediului și în cel
al climei, în cazuri justificate corespunzător, în scopul îndeplinirii obiectivelor specifice legate de mediu și climă.

Contributia beneficiarului poate fi 0% sau procentul din măsura similară rata sprijinului va fi de min. 25%
PAC Plan Strategic

Interventie

Ținte
Interventie

Strategie

Interventie

Raport anual de
Interventie performanta
Interventie
Elemente cheie pentru stabilirea intervențiilor 
• Legătura clara cu analiza nevoilor
• Justificarea contribuției intervențiilor la obiective si indicatorii de rezultat
• Conformitatea cu principiile generale ale legislației UE si alte cerințe al regulamentului aferent
planului strategic

Stabilirea tipologiilor de intervenții , a valorii sprijinului si a indicatorilor vor avea


un impact major asupra declarațiilor anuale de performanta